Page 11

Maailman ympäristöpäivän rantatalkoot ryhmä siivosi rantaa

Hakasiskojen tarpoja

yhteisvoimin.

Mitä? SATAKOLKYT-hankeen lanseeraustapahtuma Missä? Kaivopuiston rannassa Milloin? Ke 5.6.2019 klo 17 Saavu paikalle kaverin tai partioryhmäsi kanssa tutustu­ maan hankkeeseen, nauttimaan kesästä ja tekemään pieni teko Itämeren hyväksi!

Helsingin rannat roskattomiksi Tiesitkö, että jokainen helsinkiläinen asuu korkeintaan 10 kilometrin päässä rannasta? SATAKOLKYThanke innostaa kaupunkilaisia ulkoilemaan meren ääreen ja pitämään samalla huolta Itämerestä. TEKSTI Milla Muhonen KUVA Eeva Puustjärvi

”T

avoitteena on saada hel-

SATAKOLKYT. Hanke jatkuu useamman

heltä. Jos roskat eivät mahdu roskiksiin,

sinkiläiset hyödyntämään

vuoden, joten lippukunnat voivat ottaa

ilmoita asiasta kaupungille ja roskasäkit

merenrantaa

ulkoiluun,

osaa rantatalkoisiin esimerkiksi kauden

hoidetaan pikimmiten pois.

jolloin syntyy myös sisäinen halu saada

avajaisissa tai ryhmien viikkotapaami-

rannat puhtaiksi”, kertoo hankekoordi-

sissa.

naattori Eeva Puustjärvi hankkeen taustoista.

Siivousretken jälkeen jokainen voi ko-

Hanke lanseerataan Maailman ympäristöpäivänä

kea tehneensä päivän hyvän työn. ”On

Koko hanke lanseerataan maailman ym-

Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin

tärkeää muistaa, että vaikka fleece-vaat-

päristöpäivänä 5.6.2019 Kaivopuiston

ja eri järjestöjen yhteistyönä, mukana ovat

teista kohutaan, niin yksi muovipussi ai-

rannassa. Tilaisuudessa on mukana pu-

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, Helsingin

heuttaa jauhautuessaan paljon enemmän

hujia ja monia järjestöjä. ”Tarkoituksena

4H-yhdistys, Helsingin NNKY ja Helsingin

mikromuovia kuin mitä fleecen pesusta

on tuoda esiin nuorten huolta ympäris-

Vihreät Nuoret. ”Tänä vuonna kohderyh-

aiheutuu”, Eeva toteaa.

töstä. Samalla tarjoutuu mahdollisuus

mänä ovat erityisesti lapset ja nuoret eli

”Sivulle satakolkyt.fi tulee karttaso-

kannustamme koululuokkia, partioryhmiä

vellus, jolle voi ilmoittaa siivoamansa

osallistumiseen ja yhteisen huolen jaka-

ja päiväleirejä tekemään siivousretkiä”,

rannan. Kun ranta on siivottu, sen väri

Ilta huipentuu rannalle luotuun ih-

Eeva sanoo.

kartalla vaihtuu ja näin visualisoimme,

misketjuun, johon jokainen osallistuja

miseen”, Eeva sanoo.

miten rantaviiva puhdistuu yhteisvoi-

liittyy. Tällaisen ketjun voi tehdä joka

Päivän hyvä työ rannalla

min”, selittää Eeva. Kartalta näkee myös,

siivousretken päätteeksi. Näin symboloi-

Partiolaiset saavat toukokuun lippukun-

kuka rannan on siivonnut, eli ahkerille

daan sitä, että jokainen saa liittyä osaksi

tapostin mukana vinkkivihon, josta löytyy

on luvassa mainetta ja kunniaa.

hanketta.

esimerkiksi leikkejä siivousretkelle ja tie-

Jotta siivoaminen olisi mahdollisim-

toa Itämerestä. Vihko löytyy myös sähköi-

man helppoa, roskapihtejä ja –pusseja

senä piirin nettisivuilta osoitteesta päpa.fi/

löytyy kaupungin kirjastoista rannan lä-

Lisätietoa hankkeesta löydät hankkeen Facebook-sivulta ja verkkosivuilta.

11

Profile for Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Profile for heppu
Advertisement