__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1/2021

STRATEGIA MÄÄRITTÄÄ PARTION SUUNNAN SIVU 6

MUKANA ANNA PARTION YLLÄTTÄÄ! -LIITE SIVUT 19–25

hep p u o n Pä ä k aup unk i s eudun Pa rt i o la i s et ry :n jäs enleht i


sisältö

sivu 16-17 Vantaalaiset partiolaiset ovat tehneet yhteistyötä muiden pohjoismaalaisten kanssa jo yli 50 vuotta. KUVA Hanna “Beagle” Hämäläinen

PÄÄTOIMITTAJAT Hanna Hämäläinen Liinu Yli-Hongisto TOIMITUSPÄÄLLIKÖT

Adventtikalentereiden myynti kasvoi PäPassa Pohjantähti-solki: miten uusi aatemerkki syntyi? Partiohallinnon pauloissa pääkaupunkiseudulla Pohjoismaista yhteistyötä Vantaalla Teema: ilo irti lumesta Anna partion yllättää! -liite Piiri pyörii: Ilmoitukset ja mainokset

Pia Lahti, Emma Lahtinen,

Aino Hokkanen, Hanna “Beagle”

Susanna “Suski” Mikander,

ISSN 1239-1298

Hämäläinen, Johanna “Jonska”

Jenny Nikula, Petteri Ojala,

Levikki 10 500 kpl

Junkkari, Matti “Masa” Manno-

Helmi Parm, Lila Puntila,

nen, Susanna “Suski” Mikander,

Simo Pynnönen, Esko Raikunen,

Onni Pusa, Niko Tamminen, Iiris

Meeri Rasivirta, Jouko Raudasoja, Elias Österman

Aikakauslehtien liiton jäsen

Susanna Mikander

2/2021 12.5.2021

Hongisto

3/2021 15.9.2021 4/2021

17.11.2021

KANNEN KUVA Hanna Kimmonen

KUVAT, VIDEOT, KUVITUKSET Linnea Eerola, Filip Eller, Anna

OSOITTEENMUUTOKSET

Enbuske, Elsa “Salsa” Hyvönen,

TOIMITUKSEN

Tehdään itse partion

Hanna “Beagle” Hämäläinen,

SÄHKÖPOSTIOSOITE:

asiointipalvelussa:

Atte Kesti, Hanna Kimmonen,

heppumedia@partio.fi

asiointi.partio.fi.

Meeri Koutaniemi, Julius Kuula,

RAALI PAIN UT

E UOT OT

2

Olipa kerran Heppu – päätoimittajan päiväkirja

TEKIJÄT

Tattari, Ville Väisänen, Liinu Yli-

Eeva Kangas

Pöytäkirjoista partiotoiminnaksi – miten uusi strategia vaikuttaa?

PunaMusta Oy Forssa

ILMESTYMISAIKATAULU

SUUNNITTELU

Kolumni: Partiolupaus meille kaikille

PAINOPAIKKA

Johanna Junkkari

GRAAFINEN

Partiolupaus & ilmiö

HIILIN E

Jäsenlehti Heppu

4 5 6 10 11 12 14 16 18 19 26

ClimateCalc CC-000084/FI PunaMusta Magazine

PEFC/02-31-162


Ehkä me partiossa liian harvoin pysähdytään kattomaan sitä, mitä ollaan saavutettu. Mietitään vaan, mitä seuraavaksi. Niilo ”Nipsu” Karjalainen, s. 12–13

KUVA Esko Raikunen

Voimia muutoksen keskelle

T

ätä lehteä tehtäessä moni asia muut-

tätä järjestöä, näitä toimintatapoja, uusia ihmi-

tui. Toimituksessa perehdytettiin uusia

siä ympärilläni?

tekijöitä ja hyvästeltiin pestinsä lopet-

Usein kyse on yksinkertaisesti sopeutumisen

taneita. Samaan aikaan partio sai uuden perus-

vaikeudesta. Tutut asiat tuntuvat turvallisilta,

kirjan, strategian ja ohjelmapainotuksen. Uudet

muutos heittää hetkeksi kaiken päälaelleen.

aloittivat pesteissä niin lippukunnissa, piireissä kuin keskusjärjestössäkin. Nämä muutokset ovat välttämättömiä, jotta

Siksi juuri muutoksen keskellä tarvitaan poikkeuksellisen paljon empatiaa ja lempeyttä – sekä muita että itseä kohtaan.

KUVA Petteri Ojala

partiotoiminta pysyy ajankohtaisena ja voi jat-

Voimia siis sinulle, joka olet muutoksen kes-

kua myös tulevaisuudessa. Muutoksissa on kui-

kellä. Perehdytät sitten jotakuta uuteen pestiin,

tenkin yksi haastava puoli: ne tuntuvat joskus

yrität saada uutta ohjelmapainotusta läpi lippu-

todella raskailta.

kunnassa tai selvittelet uuden lupauksen vai-

Syitä on monia. Ensinnäkin muutos teettää usein työtä. Jos voimavarat ovat vähissä, vakiin-

kutuksia kirkkosuhteisiin, ansaitset yhtä kaikki lämpimän halauksen.

tuneiden käytäntöjen vaihtaminen uusiin saattaa tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta. Joku taas saattaa pelätä, että muutoksen myötä menetämme jotain arvokasta tai toimivaa. Mitä jos olisi sittenkin ollut parempi pysytellä vanhassa? Mitä jos en enää tunnekaan omakseni

Liinu Yli-Hongisto päätoimittaja

Hanna “Beagle” Hämäläinen päätoimittaja

KUVA Susanna “Suski” Mikander

Vaikuttamisen kevät

S

udenpennut pääsevät oppimaan demo-

asioita ovat muun muassa vessojen sijainti, lei-

kratiasta ja vaikuttamisesta heti ensim-

rihinnan määräytyminen sekä ohjelma.

mäisissä kokouksissa, kun aiheena on

Partiossa demokratiaa ja vaikuttamista pääsee

säännöistä sopiminen ja nimen valitseminen.

siis oppimaan monella tavalla. Näistä teemoista

Tästä eteenpäin harjoittelemme näitä taitoja

kannattaa puhua lippukunnissa erityisesti tänä

muun muassa partiotaitokilpailuissa, alku- ja

keväänä, koska kuntavaaleissa valitaan ne hen-

loppuleikkien päättämisessä sekä leiriprojek-

kilöt, jotka tulevat päättämään lippukunnille

tien kokouksissa. Johtajaikäisinä kasvatamme

tärkeistä asioista, kuten kaupungin avustuk-

itse nuorempia näissä tärkeissä taidoissa.

sista nuorisojärjestöille, lippukuntien toimin-

Tämän lehden sivuilta 4–5 voit lukea uudesta

ta-alueilla tapahtuvasta rakentamisesta sekä

partiolupauksesta ja sivuilta 6–9 uudesta stra-

lähiluontokohteiden saavutettavuudesta. Hyviä

tegiasta. Näidenkin asioiden taakse kätkeytyy

vinkkejä vaalikevääseen löydät Vaalipöllö-mer-

pitkä vaikuttamisen ja demokratian polku. Seu-

kin aktiviteeteista.

raavan puolentoista vuoden aikana kuulemme partiossa tuloksia finnjamboree Kajon demokratiaprosessista. Leiriorganisaatiossa tullaan päättämään asioista, jotka vaikuttavat leiriläisen päätökseen lähteä leirille ja leiriarkeen. Tällaisia

Matti “Masa” Mannonen piirinjohtaja

3


Partiolupaus ilmiö

Etälupauksenanto Joulukuun kokoontumisrajoitusten vuoksi Hesparton ja Töölön Sinisten sudenpentujen lupauksenanto järjestettiin etänä. Sudenpennut toistivat lupauksen esilukijan perässä, ja huoltajat kuvasivat tapahtuman. “Videovälitteinen lupauksenanto mahdollistaa osallistumisen kaikille, jolloin partiolupauksen antaminen ei jää kiinni esimerkiksi retkelle osallistumisesta”, Kaisa “Tonttu” Mikkelä Hespartosta kertoo. Tonttu kuvailee ensimmäisen partiolupauksen olevan erityisen tärkeä hetki: “Sen myötä tulee virallisesti partiolaiseksi.”

Partiolupaus annetaan joka ikäkaudessa, ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Lupauksenantoon voi liittyä lippukuntien omia perinteitä, joita noudatetaan vuodesta toiseen, mutta toisinaan tarvitaan myös luovuutta. TEKSTI Hanna “Beagle” Hämäläinen ja Susanna “Suski” Mikander KUVAT Jenny Nikula, Hanna “Beagle” Hämäläinen, Meeri Rasivirta

Partiolupaus Sveitsin Alpeilla

Perinteikäs lupauksenanto

Helka Walldén Käpytytöistä päätyi lau-

Hyvinkään Nummenpojissa partio-

sumaan partiolupauksen Kanderstegin

lupaus annetaan perinteisesti lippu-

partiokodin vaeltajaikäisten leirivii-

kunnan perustajan Osmo Meriluodon

kolla. Partiokodin johtaja piti tervetu-

muistokivellä joulukuun alkupuolella.

liaispuheen, jossa hän ihasteli, kuinka

Hän sai surmansa lento-onnetto-

partiolaiset ympäri maailman sitoutuvat

muudessa vuonna 1941.

pohjimmiltaan samaan partiolupauk-

“Keskelle metsää raahataan suuret

seen. Yhtäkkiä hän kuulutti Helkan eteen

määrät lisävaloja ja aggregaatti, josta

lausumaan partiolupauksen suomeksi,

lisävalot saavat virtansa”, Onni Pusa

joka oli valittu leiriviikon erikoisemmaksi

kertoo. Onnin mukaan lupauksen-

kieleksi.

anto on järjestetty muistokivellä jo

“Lausumani partiolupaus ei mennyt ihan

noin 10 vuoden ajan. “Käytännössä

sananmukaisesti nappiin, mutta viesti oli

kaikki lippukunnan nykyiset johtajat

tärkein”, Helka kertoo. “Esitys oli suomea

ovat antaneet lupauksen samassa

ymmärtämättömille vakuuttava.”

paikassa.”

Suomen Partiolaisten jäsenkokous vahvisti marraskuussa 2020 uuden peruskirjan. Peruskirjan myötä myös partiolupaus muuttui: uudessa lupauksessa maininta Jumalasta on korvattu sanalla katsomus. Muutoksen tarkoituksena on korostaa, että partio kuuluu kaikille. Partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille. VANHA PARTIOLUPAUS: ”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa <ikäkauden> ihanteita ja olla avuksi toisille.” UUSI PARTIOLUPAUS: ”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.”

4


Kolumni

Jäsenkokouksessa hyväksytty partiolupaus osoittaa, että partio on liike, joka muuttuu yhteiskunnan mukana.

Partiolupaus meille kaikille

V

uonna 1992 annoin partiolupauksen ja lupasin parhaani mukaan rakastaa Jumalaani. Olin silloin 7-vuotias sudenpentu ja olin saanut perinteisen kristillisen kasvatuksen.

Lapsena luin iltaisin iltarukouksen, koulussa osallistuin uskontotunneille ja teininä kävin riparin. Kun toimin lippukunnanjohtajana, hain seurakuntaneuvostoon ja tulin valituksi. Osasin partiomessun laulut ulkoa ja säestin kitaralla useissa jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tapahtumissa. Jokin kuitenkin muuttui vähitellen. Lapsuuden usko haihtui ja hälveni. Kun tulin kaapista ja aloin seurustella naisen kanssa, sain kokea, miten kirkon suhtautuminen homoseksuaaleihin vaihteli laidasta laitaan. Erosin kirkosta. Olin muuttunut vuosikymmenten aikana, mutta partiolupaus ei. Kun aikuisena kävin Ko-Gi-kurssin, minua harmitti, että en voinut uusia lupausta: minulla ei enää ollut Jumalaa, jota voisin parhaani mukaan luvata rakastaa. Jouduin miettimään, voinko olla enää toiminnassa ollenkaan mukana. Nyt minun ei tarvitse enää miettiä. Viime marraskuun jäsenkokouksessa hyväksytty partiolupaus osoittaa, että partio on liike, joka muuttuu yhteiskunnan mukana. Uudessa lupauksessa maininta Jumalasta on korvattu sanalla katsomus. Katsomuksella voidaan viitata sekä uskonnollisiin että uskonnottomiin katsomuksiin. Iloitsen siitä, että partiolupauksen voivat antaa nyt myös ne, jotka eivät usko jumalaan tai joilla on useampi jumala. Susanna “Suski” Mikander Kirjoittaja on työskennellyt Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa viestintäkoordinaattorina viimeiset kolme vuotta ja siirtynyt vuoden alussa yrittäjäksi ja takaisin luottikseksi. Suski toimii vuoden 2021 Johtajatulien kuvauspäällikkönä. KUVA Meeri Koutaniemi

KUVITUS Shutterstock

5


Pöytäkirjoista partiotoiminnaksi – miten uusi strategia vaikuttaa? Maailma muuttuu ja partio sen mukana.

kehittyy, Sen, mihin suuntaan partio Suomessa määrää strategia. TEKSTI Iiris Tattari KUVAT JA KUVITUKSET Lila Puntila, Hanna “Beagle” Hämäläinen, Julius Kuula

6


Strategiaa varten kerättiin tietoa partiolaisten ajatuksista esimerkiksi Explo-tapahtumassa sekä kaikkien piirien luottamushenkilöiltä.

7


T

aas tänä vuonna vaihtunut Suomen Partio-

vaiheena strategian esittelyyn ja mittarien luontiin kes-

laisten strategia laaditaan aina kuuden vuo-

kittyneeseen jaksoon”, Lasse kertoo.

den jaksolle. Strategian tarkoitus on ohjata

Jokaiseen vaiheeseen kului noin puoli vuotta. Vaiheis-

partiota menestymään tavoitteissaan noin

ta Lassen mukaan työläin oli keskimmäinen eli strate-

6-10 vuoden ajan. Aikaisemmassa strategi-

gian luontivaihe. Luontivaiheessa kaikki tutkimusvai-

assa korostui esimerkiksi johtajuus ja kas-

heessa kerätty tieto piti koostaa yhdeksi strategiaksi.

vaminen, mutta vuosien 2021-2026 strate-

Strategiaa varten kerättiin tietoa partiolaisten ajatuk-

giassa korostuvat jälleen eri asiat.

sista esimerkiksi Explo-tapahtumassa sekä kaikkien

Vaikka merkkimäärissä katsottuna strategia on lyhyt,

piirien luottamushenkilöiltä.

suuren liikkeen tavoitteiden tiivistäminen ei ole helppoa.

“Sen [strategian luontivaiheen] alkaessa meillä oli

Strategiaa onkin työstetty lähes kaksi vuotta ennen sen

tiedossa, mitä haluamme tehdä ja mitä ulkoisia haas-

hyväksymistä.

teita partio kohtaa, mutta emme tienneet, mitä partio-

Suomen Partiolaisten entinen varapuheenjohtaja Lasse

laiset strategiaan haluavat sisällyttää ja millaisen muo-

Roiha on toiminut Suomen Partiolaisten hallituksen ni-

don strategia saisi. Kaikki oli vielä auki. Vaiheen aikana

mittämän strategiatyöryhmän puheenjohtajana viimeiset

ryhmä piti 15 työpajaa jäsenistölle ja kahdeksan esitte-

kaksi vuotta, ja hänellä on vastaukset strategiaa koskeviin

lyä partioneuvostolle ja SP:n hallitukselle. Strategiasta

kysymyksiin.

tehtiin uusi parannettu versio joka kuukausi”, selittää

“Strategian tuottanut projekti laitettiin liikkeelle tam-

Lasse, jonka mukaan tapa oli työläs, mutta tehokas.

mikuussa 2019. Projekti jakautui oikeastaan kolmeen

“Yhteydenpito sekä piireihin että partioneuvostoon

vaiheeseen: alun käynnistys- ja tutkimusvaiheeseen,

oli aktiivista, ja projekti eteni sujuvasti hyväksyntään

keskivaiheen strategian luontivaiheeseen ja viimeisenä

saakka.”

8

Strategia toimii parhaiten, kun se vaikuttaa kaikkialla.


Strategia ja peruskirja kulkevat käsi kädessä Strategian kanssa samoihin aikoihin valmistui myös partion suuntaa ohjaava peruskirja. Peruskirjaa ja strategiaa ei tule sekoittaa toisiinsa, vaikka molemmat vaikuttavatkin partioon omilla tavoillaan. “Peruskirja ja strategia etenivät projekteina täysin erillään, mutta aikataulultaan koordinoidusti niin, että peruskirja valmistui ennen strategiaa. Projektit voitiin erotella, koska peruskirja ja strategia ohjaavat partiota eri tavoin”, Lasse pohjustaa. “Peruskirjassa määritellään muun muassa partion päämäärä, arvopohja ja tärkeimmät rakenteet. Strategiassa kerrotaan mihin partion pitäisi keskittyä, jotta partio menestyisi – eli tavoittaisi päämäärän, toteuttaisi arvopohjaa, käyttäisi rakenteitaan – parhaiten juuri nyt.” Peruskirja eroaa strategiasta siinä mielessä, ettei strategiassa, toisin kuin peruskirjassa, voida linjata niin laajasti. Sen sijaan strategian kannalta olennaisempaa on, että riveille valikoituvat oikeat asiat. Vaikka joitain asioita jääkin siis väistämättä painottamatta, oli painopisteiden valitseminen tällä kertaa Lassen mukaan helppoa. “Strategian kolme alakohtaa ovat ‘Partio kasvaa’, ‘Partio antaa taidot elämään’ ja ‘Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä’. Strategiaa muodostaessa todettiin, että näiden kolmen painopisteen kautta partio vastaa parhaiten 2020-luvun haasteisiin.” Alakohdat kuvastavat sitä, kuinka partiossa hankitaan uusia jäseniä eri tavoin ja houkutellaan uusia vapaaehtoisia, jotta pestit pysyvät järkevän kokoisina ja partiota voidaan tarjota enemmän. Lisäksi ne kuvaavat, kuinka partio antaa taitoja muuttaa maailmaa. Alakohtien valikoimista vaikeampaa oli käsitteiden tarkka määrittely. “Esimerkiksi puhuimme paljon siitä, onko 2040-luvun taidot hyvä määrittely tulevaisuuden taidoille ja siitä, mitä

Strategiaan päätyneiden tavoitteiden lisäksi pöydällä oli myös esimerkiksi partion brändi sekä taloudelliset resurssit.

Esimerkkinä strategian laajasta soveltamisesta on edellisessä strategiassa painottuneen johtajuuden pohjalta järjestetty tapahtuma Johtajatulet. Johtajatulet järjestettiin ensi kertaa vuonna 2015, kun strategia vahvistettiin. Johtajuus näkyi seuraavina vuosina myös muun muassa ohjelmapainotuksessa.

taidoilla halutaan saada aikaiseksi. Myös ilmastonmuu-

Kaikki strategiaan kirjatut alakohdat eivät kuitenkaan

tosta koskevaa alakohtaa puitiin pitkään – asia on mo-

ole jokaiselle lippukunnalle ja ryhmälle yhtä olennaisia.

nimutkainen, ja partio vaikuttaa siihen monin eri tavoin,

Eri piireissä tärkeitä ovat eri alakohdat.

joten muotoilu piti tehdä huolella.”

”Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kohdal-

Strategiaan päätyneiden tavoitteiden lisäksi pöydällä oli

la tavoite ‘Partiota on tarjolla monipuolisesti koko maas-

myös esimerkiksi partion brändi sekä taloudelliset resurs-

sa’ ei ole olennainen, mutta Pääkaupunkiseudun Partio-

sit. Niitä varten tehtiin loppujen lopuksi kuitenkin erilliset

laisilla puolestaan on keskeinen rooli maahanmuuttajien

suunnitelmansa.

houkuttelussa partioon aivan koko Suomessa.”

Painopisteiden ohjaaja kuuden vuoden ajan

teutumista, lippukuntien ei tarvitse itse olla vastuussa

Strategian tehtävänä on ohjata kaiken partion kehittämis-

strategian toteuttamisesta. Piiri vastaa myös lippukuntien

tä seuraavat kuusi vuotta monella eri tasolla.

tukemisesta strategian periaatteiden mukaisesti.

Vaikka lippukunnat ovatkin tärkeä osa strategian to-

“Sen pohjalta tehdään toiminnansuunnittelut ja pro-

“Jos lippukunta haluaa olla asiassa itse aktiivinen, sen

jektien tilaukset sekä esimerkiksi painotetaan partion nä-

kannattaa miettiä, mitkä strategian painopisteet ovat juu-

kymistä julkisuudessa. Strategia toimii parhaiten, kun se

ri sen toimintaympäristössä tärkeitä ja keskittyä niihin.

vaikuttaa kaikkialla, ja siksi kaikkien Suomen partiolais-

Kannattaa myös keskustella sekä piirin lippukuntaval-

ten ja piirien ryhmien tulisi soveltaa strategiaa laajasti”,

mentajien että -koordinaattorien kanssa siitä, mihin pa-

Lasse painottaa.

nostaa ja miten”, Lasse vinkkaa.

9


pä i v n a j a t t i pä ät o i m

äkirja

u p p e H n a r r e k a Olip ehtoisia uisia vapaa k lu , a tt u a uk lviää, in neljä ku äkirjasta se een tarvitti is iv ä m p e k n ja te ta n de . Päätoimit Tämän leh arvaa -peli ja ä rr ii P si yk tekijöitä ja ti syntyi. si oleva leh ä a ss e d ä k o Raudasoj n mite VITUS Jouk htinen KU a La

VA Emm ongisto KU

u Yli-H TEKSTI Liin

> 22.10.2020 Lehti saa alkunsa työvaliokunnan valmistelevassa kokouksessa. Etäkokouksessa suunnitellaan lehden runkoa muun muassa lukijapalautteen ja toimituksen sähköpostiin lähetettyjen vinkkien pohjalta. Pitkästä kokouksesta selvitään pannukakkujen, kissojen ja huumorin voimin.

> 3.11.2020 Lehden suunnittelua jatketaan koko toimituksen voimin toimituskokouksessa. Etäkokous aloitetaan epävirallisilla etkoilla, joilla pelataan Piirrä ja arvaa -peliä verkossa. Varsinainen kokous alkaa koulutuksellisella osuudella, jonka jälkeen juttuideat esitellään toimitukselle. Ideoita kehitellään yhdessä eteenpäin, ja lopulta kirjoitusvastuut jaetaan tekijöille.

myös, että juttu noudattaa lehden journalistista linjaa. Koska Heppu on Julkisen sanan neuvoston jäsen, kaikkien jutuissa esitettyjen tietojen tulee olla totuudenmukaisia, eivätkä mielipiteet saa sekoittua faktoihin.

> 10.1.2021 Virkistävän joululoman jälkeen palataan lehden teon pariin. Toimittajat ovat työstäneet juttuja eteenpäin edellisen palautekierroksen perusteella, ja päätoimittajat pääsevät kommentoimaan työn tulosta. Tällä kertaa kiinnitetään jo enemmän huomiota yksityiskohtiin: Ovatko lauserakenteet selkeitä? Pitääkö haastateltavien repliikkien puhekielisyyttä vähentää? Olisiko otsikon muotoilua syytä harkita uudelleen?

> 18.1.2021 > 30.11.2020

10

Toimittajat ovat tehneet suunnitelmat juttujen kuvituksista. Valokuvia tilataan PäPan kuvaustoimikunnalta ja piirroksia Hepun omalta kuvittajalta. Osa kuvista hankitaan suoraan haastateltavilta tai valikoidaan piirin ja partion kuvapankeista.

Viimeisetkin jutut ovat valmiita. Kolmen viikon mittainen taitto- ja oikoluku-urakka voi alkaa. Teksteistä siivotaan pois viimeisetkin kirjoitusvirheet, minkä jälkeen taittaja pääsee töihin. Kuvat ja tekstit asettuvat paikoilleen; lehti alkaa näyttää jo lehdeltä.

> 13.12.2020

> 9.2.2021

Suurin osa ensimmäisistä juttuluonnoksista on kilahtanut päätoimittajien sähköpostiin luettaviksi. Osa teksteistä on tässä vaiheessa pelkkiä ranskalaisia viivoja, osa alkaa näyttää jo kokonaisilta lehtijutuilta. Päätoimittajat antavat palautetta muun muassa jutun rakenteesta ja sisällöstä. Tärkeää on tarkistaa

Taitettu lehti lähetetään painoon PunaMusta Oy:lle. Valmis Heppu on hiilineutraali painotuote. Se tarkoittaa, että painotalo pyrkii minimoimaan lehden painamisesta syntyvät päästöt ja kompensoi loput päästöistä tukemalla ilmastomuutosta hillitseviä hankkeita. Tätä lehteä painetaan noin 10 500 kappaletta.

n-sovelluksella Osoita kuvaa Arily teä tekevät. leh ja kurkkaa, ketkä

> 17.2.2021 Heppu kolahtaa pääkaupunkiseutulaisten partiolaisten postilaatikkoihin. Lisäksi jokainen juttu julkaistaan sähköisenä Heppumediassa ja koko lehti näköisversiona Issuussa. Ilmestymisen aikoihin toimitus työstää jo kovaa vauhtia seuraavaa lehteä.

Näin voit vaikut taa lehden sis ältöihin · Anna luki

japalautetta le hdestä ilmoitu löytyvän linkin ssivulta kautta · Jos sinulla on juttuvinkki, lähe tä se osoitteese heppumedia@ en partio.fi · Mikäli löydät jutusta virheen, lähetä toimitu oikaisupyyntö. kselle Jos epäilet, että lehti on rikkonu Journalistin oh t jeita, voit tehd ä siitä kantelun Julkisen sanan neuvostoon.


Adventtikalentereiden myynti kasvoi PäPassa Adventtikalentereiden myyminen on monelle lippukunnalle tärkeä vuosittainen varainhankintakampanja. Valtakunnallisesti se tuottaa partiotoiminnalle noin 2,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 adventtikalentereiden myynti kasvoi pääkaupunkiseudulla, vaikka koronavirusrajoitukset toivat haasteita myynnille. TEKSTI Hanna ”Beagle” Hämäläinen KUVA Filip Eller

M

arraskuussa 2020 elettiin kalen-

Kokonaisuudessa kalenterimyynti kas-

terimyynnin kulta-aikaa, kun

voi hieman edellisestä vuodesta. Yhteensä

pääkaupunkiseudun koronavi-

PäPassa myytiin 74 986 adventtikalenteria.

rustilanne eteni leviämisvaihee-

mukaan myyntiä ei voitu jatkaa perin-

Lippukunnat kokivat myyntituloksen heikentyneen

teisin keinoin kohonneen tartuntariskin

Lippukunnilta kerättiin kokemuksia myyn-

vuoksi. Esimerkiksi kasvokkain tapahtuva

nistä lomakkeella. Osa lippukunnista ker-

myynti kauppojen edustalla ja tapahtu-

toi koronaviruksen tuomien rajoitusten

missa kiellettiin.

näkyneen selvästi heikompana myyntitu-

seen. Suomen Partiolaisten ohjeistuksen

emmin. Moni lippukunta kuitenkin yllättyi

siitä, että myivät suunnilleen saman verran

ostajien rajautuminen jäsenistön lähipii-

kuin viime vuonna”, Marika kertaa.

riin ja tuttaviin nähtiin myyntiä laskevana

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten adventtikalentereista vastaava Marika Toivonen kertoo myyntimäärissä olleen eroa lippukunnittain. Osa lippukunnista ylitti edellisen vuoden myyntiluvun usealla sadalla kalenterilla, kun taas toisten kalenterimyynti jäi edellistä vuotta alhaisemmaksi. ”Lippukunnat ottivat vähemmän tai varovaisemmin kalentereita myyntiin kuin ai-

loksena edellisiin vuosiin verrattuna.

Yhteensä PäPassa myytiin 74 986 adventtikalenteria.

Kalenterimyynnin koettiin heikenty-

neen erityisesti siksi, ettei myyntiä voitu tehdä rajoitusten vuoksi lähikaupoissa, myyjäisissä tai alueen tapahtumissa. Myös

tekijänä.

Verkkomyynti kasvoi räjähdysmäisesti

Kalentereita myytiin rajoituksista huo-

Vaikka lippukunnat kokivat koronavi-

limatta eri tavoin. Lippukunnat kertoivat

rusrajoitusten laskeneen myyntiä, kasvoi

esimerkiksi ottaneensa käyttöön vaihto-

PäPan kalenterimyynti kokonaisuudessa

ehtoisia maksutapoja, kuten MobilePay-

hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

sovelluksen ja kannettavan maksupäät-

Erityisesti adventtikalentereiden verk-

teen.

komyynti kasvoi huomattavasti. Vuonna

sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdis-

2019 verkkokaupan kautta myytiin 429

sä. Osa lippukunnista kertoi myös teh-

adventtikalenteria, kun tänä vuonna luku

neensä yhteistyötä yritysten ja museoiden

nousi 2833 kalenteriin.

kanssa.

Kalenterimyyntiä

Adventtikalentereita myytiin turvallisuusohjeistusten mukaan lähikontakteja välttäen.

mainostettiin

”Tänä vuonna [2020] tehtiin valtakun-

Parhaat yksittäiset myyjät myivät jopa

nallinen ennätys adventtikalentereiden

yli 200 kalenteria. Marikan tietojen mu-

verkkomyynnissä”, Marika hehkuttaa.

kaan 21 henkilöä myi yli 100 kalenteria.

11


Pohjantähti-solki:

miten uusi aatemerkki syntyi? Pohjantähti-solki on Suomen Partiolaisten uusin ansiomerkki, joka on perustettu täydentämään aatemerkkien ketjua. Aatemerkki on tunnustus partion arvopohjan sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä. Pohjantähti-solki sijoittuu Mannerheimsolkien sekä hopeaeläinten eli Hopeasuden ja -joutsenen väliin. TEKSTI Aino Hokkanen KUVAT Hanna Kimmonen, Petteri Ojala

K

eväällä 2020 Suomen Partiolaisten ansiomerkki-

Pohjantähti-soljen myötä yhä useamman aikuisena

ryhmä esitteli piirien ja FiSScin ansiomerkeistä

partioon liittyneen tai aikuisiällä taukoa pitäneen partio-

vastaaville luottamushenkilöille ideoita ansio-

laisen on mahdollista saada tunnustus aatteestaan.

merkkijärjestelmän kehittämiseksi. Yhtenä kehi-

”Pelkästään lippukunnassa tehty aatteellinen työ ei yk-

tysehdotuksena oli perustaa uusi aatesolki Mannerheim-

sin riitä hopeaeläimen saamiseen. Siksi lippukunnassaan

solkien ja hopeaeläinten väliin. Puoli vuotta myöhemmin,

aktiivisille, aikuisena aloittaneille tai tauolta palanneille

marraskuun 2020 jäsenkokouksessa julkistettiin uusi aa-

ei aiemmin ole voitu myöntää aatemerkkiä, vaikka he oli-

temerkki: Pohjantähti-solki.

sivat sisäistäneet partion aatteen vahvasti ja toteuttaneet

Pohjantähti-soljen visuaalista ilmettä mukana suun-

sitä toiminnassaan”, Iiro kuvailee.

nittelemassa ollut Iiro Lehtiniemi kertoo, että uudesta aikuisten aatemerkistä oli ennen kevään kokousta kes-

Tiivis suunnitteluprosessi

kusteltu jo useamman vuoden ajan. Ennen Pohjantähti-

Uuden aatemerkin myöntöperusteet hyväksyttiin SP:n

solkea partion arvopohjan sisäistäneen ja sitä toimin-

hallituksen kokouksessa toukokuussa 2020, minkä jäl-

nassaan toteuttaneen partiolaisen oli mahdollista saada

keen erillinen työryhmä lähti kehittämään itse merkkiä.

seuraava aatetunnustus vasta noin 28 vuoden kuluttua

Visualisointiryhmän puheenjohtajan Timo ”Isi” Seppä-

I luokan Mannerheim-soljen saamisesta. I luokan Man-

län ja hallituksen edustajan Maria ”Hilla” Ruoholan

nerheim-soljen voi saada enintään 23-vuotiaana. Hopea-

lisäksi ryhmässä olivat mukana Jens Back ja Heikki

eläinten saajien keski-ikä taas on keskimäärin 51 vuotta.

”Hese” Tolvanen ansiomerkkiryhmästä sekä piirien

Pohjantähtisoljen myötä yhä useamman partiolaisen on mahdollista saada tunnustus aatteestaan.

12


edustajat Marina Bergström, Iiro Lehtiniemi ja Sami ”Masi” Kukkonen. Kesän 2020 aikana ryhmä suunnitteli merkin ulkoasua ja symboliikkaa tiiviisti. ”Kokouksissa ja niiden välillä jaoimme ehdotuksia soljen ulkoasuun liittyen, ja Masi visualisoi niitä kuviksi”, Iiro kertoo. ”Matkan varrella ehdotettiin reilusti yli sataa erilaista

Pitkäjänteisestä työstä saatu kiitos oli Niilon mukaan hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan omia saavutuksia. ”Ehkä me partiossa liian harvoin pysähdytään kattomaan sitä, mitä ollaan saavutettu. Mietitään vaan, mitä seuraavaksi”, Niilo pohtii. ”Arvostetaan niin paljon sitä eteenpäin menemistä, että joskus jopa vähän unohdetaan se, että ollaan tehty jo aika paljon.”

yhdistelmää. Haasteena oli luoda näyttävä solki, joka olisi myös mahdollista valmistaa.” Lopulta ehdotusten joukosta valittiin kaksi luonnos-

Niilo Karjalainen

ta, jotka lähetettiin ansiomerkkiryhmän käsiteltäväksi. Lopullisen päätöksen merkin ulkoasusta ja nimestä teki SP:n hallitus elokuun kokouksessaan. Ensimmäiset Pohjantähti-soljet luovutettiin piireissä pienimuotoisesti marraskuussa 2020. Virallisesti solki julkistettiin 14. marraskuuta SP:n jäsenkokouksessa.

Merkin ulkoasu Pohjantähti-solki koostuu kolmesta osasta. Soljen keskustaa ympäröivä havukehä kertoo saajan olevan partiojohtaja. Kolme heraldista ruusua taas kuvaavat lupausta, tunnusta ja ihanteita. Heraldiset ruusut myös yhdistävät soljen muihin aatesolkiin. Pääaiheena soljessa on Pohjantähti, jolla kuvataan aatteen kehittymistä yhä eteenpäin. Merkin symboliikassa aatteen suunta nousee ylös pohjoiseen, kohti syvällisempää partioaatteen sisäistämistä. Väli-ilmansuunnat taas kuvaavat saajan vaikutusta muihin partiolaisiin.

Positiivinen yllätys saajalleen Niilo ”Nipsu” Karjalainen Lapin Partiolaisista on yksi ensimmäisistä Pohjantähti-soljen saaneista. Solki luovutettiin Niilolle Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirin kokouksessa. Niilo kertoo, että soljen saaminen yllätti hänet osittain. Niilo ei aiemmin ollut kuullut Pohjantähti-soljesta, joten uuden soljen saaminen tuli hänelle ”täysin puun takaa”. Ennen kokousta Niilo oli kuitenkin osannut aavistaa, että jotakin erikoista on tekeillä – olihan hän saanut kutsun PäPan piirin kokoukseen, vaikkei itse ole piirin jäsen. Niilo kokee Pohjantähti-soljen saamisen positiiviseksi yllätykseksi. ”Mähän en ole mikään suuri merkki-ihminen, vaikka onhan rakenteellinen kiitos ihan hyvä asia. Kyseisen merkin saaminen kuitenkin oli aika siistiä”, Niilo kertoo. Hänen mukaansa hakijat olivat onnistuneet kuvaamaan hyvin juuri hänen ansioitaan. Erityisesti Niiloa ilahdutti ulkopuolinen puolto, joka oli tullut Niilon esihenkilöltä.

Pohjantähti-solki voidaan myöntää partiolaiselle, joka on · sisäistänyt partion arvopohjan ja elää sen mukaan · saanut toisissa ihmisissä aikaan kasvua ja partiotoimintaan sitoutumista · ehdotusvuonna vähintään 26-vuotias · toiminut vähintään kolme vuotta partiojohtajatasoissa tehtävissä · suorittanut partiojohtajaperuskoulutuksen. > Tarkemmat myöntämisperusteet löytyvät Suomen Partiolaisten ansiomerkkiohjeesta.

13


Suomen Partiolaisten jäsenkokous marraskuussa 2018.

Partion uutena visiona on “tarjota jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa”.

Partiohallinnon pauloissa pääkaupunkiseudulla Mihin partiossa keskitytään ensi vuoden toiminnassa? Mitkä ovat tulevan piirileirin tavoitteet? Onko uusi partiolupaus valmis hyväksyttäväksi? Näihin kysymyksiin partiohallinto pyrkii vastaamaan. TEKSTI Niko Tamminen KUVAT Anna Enbuske, Atte Kesti Kirjoittaja toimi partioneuvostossa vuosina 2017-2020 Pääkaupunkiseudun Partiolaisten edustajana.

K

un partiolaisilta kysytään, mikä on parasta heidän

kuin valtakunnallistakin partiotoimintaa koskevia päätök-

harrastuksessaan tai jopa elämäntavassaan, mainitaan

siä heille suodun luottamuksen turvin. Pääkaupunkiseu-

usein retket, leirit ja tapahtumat kavereiden kanssa.

dun Partiolaisten vuosikokouksessa äänivaltaa käyttävät

Jotta nämä partiovuoden kohokohdat ja viikoittainen

lippukuntien edustajat, jotka päättävät joko suoraan tai

toiminta lippukunnissa pysyvät mielekkäinä ja houkuttelevat

välillisesti, ketkä täyttävät nämä 77 (sisältäen varaedusta-

lisää ihmisiä mukaan toimintaan, on partio-organisaatiossa

jat) pääkaupunkiseutulaisten partiolaisten luottamustehtä-

muutamia tahoja tukemassa koko palettia. Tätä varten ovat

vää. Ehdolle asettuneet esittäytyvät äänestäjille, ja lopulta

olemassa piirihallitus, piirineuvosto ja partioneuvosto.

edustajat valitaan vaaleilla. Toimintatapa on samankaltai-

Kyseisten tahojen edustajat valitaan tehtäviinsä aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja he tekevät niin alueellista

14

nen kuin esimerkiksi koulujen oppilaskunnissa ja Suomen eduskunnassa.


Piirihallitus toiminnan keskiössä

Viimeisenä esittelyvuorossa on Suomen Partiolaisten

Piirihallitus (lempinimeltään “piha”) tekee viikoittain

(SP) partioneuvosto (lempinimeltään “pane”), jonka toi-

vapaaehtoistyötä eri osa-alueilla. Se vastaa toimikuntien

minta-aluetta on koko valtakunta. Jos piirineuvostossa

kanssa esimerkiksi erilaisten tapahtumien, koulutusten

edustajina toimivat lippukunnat, partioneuvostossa kool-

ja vapaaehtoisten toimintaa tukevien sisältöjen tuottami-

la ovat kaikki partiopiirit eli SP:n A-jäsenet. Päätettäviä

sesta. Hallituksen jäsenet johtavat toiminnanalansa työs-

asioita valmistelee ja esittelee SP:n hallitus. Pääkaupunki-

kentelyä ja pohtivat, miten lippukuntien johtokolmikkoja

seudulta kokouksissa on mukana aina neljä partioneuvos-

koulutetaan, miten harrastustiloja riittää kaikille, min-

ton jäsentä, jotka ovat halukkaita antamaan panoksensa

kälainen markkinointi saa yhä useamman kiinnostumaan

koko suomalaisen partioliikkeen kehittämiselle. Jos varsi-

partiosta ja miten varmistetaan, että jokainen vapaaeh-

nainen jäsen on estynyt, varajäsen osallistuu kokoukseen.

toinen jaksaa pestissään. Lopputuloksena saattaa syntyä

Viimeisen neljän vuoden aikana neuvosto on päättänyt

esimerkiksi uusi kurssi, kirje päättäjille, valmis mainosvi-

esimerkiksi 100 000 partiolaisen jäsenmäärätavoitteesta,

deo ja maailman nopeimmat partiotaitokilpailut aikuisille.

vuosittaisesta adventtikalenterin hinnasta, Evon suurlei-

Piirihallitus vastaa myös erilaisten tapahtumien tilaa-

rialueen kehittämisestä ja finnjamboreen tavoitteista.

misesta. Noin kuuden vuoden välein järjestettävät piirileirit – kuten Aihki, Saraste ja Kliffa –laittaa aluilleen

Tulevaisuutta ohjaamassa

piirihallitus yhdessä piirineuvoston kanssa. Hallitus vah-

Partiohallinnossa eri tahot toimivat yhteistyössä. Esi-

vistaa projektien tavoitteet ja valitsee johtajat suurem-

merkiksi kun uutta partiolupausta valmisteltiin, aihetta

mille tapahtumille. Uusiakin tapahtumakonsepteja ideoi-

käsiteltiin piirineuvostossa, piirihallituksessa ja partio-

daan säännöllisin väliajoin, mikä on näkynyt käytännössä

neuvosten kesken ennen kuin päädyttiin kannattamaan

muun muassa partioviikon toteutuksissa ja samoajaleiri

yhden lupauksen mallia. Partion uuden strategian mu-

IHQUlla.

kaan tulevina vuosina tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää, pyrkiä hiilineutraaliuteen ja kehittää vapaaehtoisten

Päätöksille tukea ja tekijöille selkärankaa

osaamista entistä enemmän, missä jokaisella toimijalla

Kuka vastaa piirihallituksen tukemisesta? Kenellä on kä-

on oma roolinsa.

sitys siitä, mitä lippukunnissa tapahtuu? Tai ketkä ajat-

Mihin edellä mainittujen tahojen toiminta tähtää? Par-

televat partion tulevaisuutta 2030-luvulla? Lippukun-

tion uutena visiona on “tarjota jokaiselle nuorelle taidot

tien edustajista koostuva piirineuvosto (lempinimeltään

muuttaa maailmaa”. Hallinnon tehtävänä on huolehtia,

“pine”) vahvistaa piirin toimintasuunnitelman ja talous-

että vapaaehtoisilla on rahaa tekemiseen ja suunnitelmia

arvion eli esittää käytännössä kehitysehdotuksia niin pii-

toiminnan kehittämiseksi.

rin varojen käyttöön kuin tapahtumien organisointiinkin. Päätöksiä pyritään valmistelemaan suuremmalla joukolla,

Lähteet: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt ja

jotta jokaisen mielipide tulee kuulluksi ja ettei kukaan jou-

toimintaohjesääntö, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter

du toimimaan yksin. Piirineuvosto laatii pitkän aikavälin

ry:n säännöt ja menettelytapasääntö, partioneuvoston

suunnitelmia, joiden tehtävänä on vastata tulevaisuuden

kokouspöytäkirjat (2017-2020), Partion strategia ja visio

haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

(2021-2026)

info Piirin kokous valitsi uudet päätöksentekijät kaudelle 2021–2022. Katso piirin nettisivuilta, ketkä ovat partiohallinnon keskiössä seuraavat kaksi vuotta: päpa.fi/tietoa-meista.

15


Suomalaisia partiolaisia maailmanjamboreella Yhdysvalloissa vuonna 2019. Kuvituskuva.

Pohjoismaista yhteistyötä Vantaalla Vantaan, Huddingen, Askimin ja Lungbyn partiolaiset ovat rakentaneet yhteistyötä yli Pohjoismaiden rajojen jo yli 50 vuoden ajan. Heppu haastatteli yhteistyön historiasta ja sen nykymuodoista viittä yhteistyössä aktiivisesti mukana olevaa partiolaista: Christian Andersenia, Øystein Bøhleriä, Malin Fredrikssonia, Ella Räsästä ja Michael Zetterlundia. TEKSTI Ville Väisänen KUVAT Elias Österman, Haastateltavien arkisto

O

16

n alkuvuosi 1969. Vaikka internetin

Yhteistyön merkeissä järjestetään ny-

kisaajien tietoja ja taitoja muun muassa

keksimiseen on vielä aikaa, joukko

kyään vuosittain Cyber4Camp-virtuaali-

karkinvalmistuksen, ilmailun ja olympia-

Norjan Askimissa asuvia partiolai-

kilpailu, Pohjoismainen viisiottelu -kil-

laisten saralta.

sia ottaa yhteyttä ruotsalaisen ys-

pailu ja Pohjoismaiset johtajapäivät. Li-

Kunkin maan kaksi parasta vartiota

tävyyskaupungin Huddingen partiolaisiin.

säksi joka neljäs vuosi pidetään Nordtreff-

pääsee osallistumaan Viisiotteluun, joka

Ruotsalaiset ovat kiinnostuneita yhteis-

kesäleiri.

järjestetään vuosittain toukokuussa jossa-

työstä, ja jo samana vuonna järjestetään

Tammikuussa järjestettävässä Cyber-

kin näistä neljästä kunnasta. Ensi kertaa

ystävyystapaaminen. Myöhemmin mu-

4Camp-tapahtumassa vartiot ottavat toi-

Viisiottelun merkeissä kisailtiin jo vuonna

kaan päätetään kutsua partiolaisia myös

sistaan mittaa erilaisissa tehtävissä etänä.

1977. Kisassa mitataan osallistujien tulen-

Vantaalta ja tanskalaisesta ystävyyskau-

Ensi kerran jo vuonna 2003 järjestetyssä

teko-, ensiapu-, suunnistus- ja käden-

pungista Lungbystä. Näin saa alkunsa As-

kilpailussa kysymykset on jaettu neljään

taitoja sekä menestystä yllätystehtävässä,

kimin, Huddingen, Lungbyn ja Vantaan

eri kategoriaan. Eri vuosina kategorioita

jonka järjestäjämaa saa itse suunnitella.

partiolaisten yhteistyö, joka jatkuu yhä

on ollut erilaisia: tavallisten partioon liit-

Kisassa ei kuitenkaan ole kyse vain par-

tänä päivänä.

tyvien tehtävien lisäksi kisassa on testattu

tiotaidoissa kilpailemisesta. Tämän vuoden


“Yhteistyön tavoitteena on tutustua uusiin ihmisiin yli maiden rajojen.”

Christian

Michael

kisan järjestämisestä vastaava Malin Fredriksson Huddinge Scoutkårista kertoo:

“Tapahtuman

Malin

Øystein

Ella

järjestämisestä

etänä

tulee hauskaa. Meidän pitää vielä keksiä,

yhteistyössä erittäin kauan mukana ollut Michael Zetterlund Askimista kertoo.

“Tärkeää ei ole vain kilpaileminen, vaan

miten onnistumme järjestämään viisiot-

Kunnallisen tuen loppuminen on jo ai-

myös uuden oppiminen. Lisäksi pitää olla

telun netissä ja sovittamaan tehtävät etä-

heuttanut haasteita Tanskassa. Matkat

paljon aikaa toisiin osallistujiin tutustu-

kilpailussa toimiviksi”, Malin sanoo.

muihin maihin voivat tulla tapahtumiin

miseen.”

osallistuville kalliiksi.

joka vuosi syyskuussa. Ne pidettiin ensim-

Tulevaisuuden suunnittelu on onnistumisen tae

kasta] johtajapäiville tai Nordtreff-leirille

mäisen kerran jo vuonna 1971. Järjestäjä-

Eräs yhteistyön tavoitteista on tutustumi-

muihin Pohjoismaihin, mutta nykyään

maiden valitseman tietyn teeman ympäril-

nen muiden Pohjoismaiden partiolaisiin.

johtajat joutuvat maksamaan matkansa

lä pyörivän ohjelman lisäksi johtajapäivillä

Ystävystyminen eri maista tulevien par-

itse”, 3. Lungbyn Christian Andersen har-

kerrotaan vinkkejä partiotoimintaan.

tiolaisten kanssa tuntuukin olevan eräs

mittelee.

Pohjoismaiset johtajapäivät järjestetään

Vuodesta 1973 järjestetyistä Nordtreff-

“Ennen kunta maksoi matkat [Tans-

yhteistyön kulmakivistä.

Myös tapahtumien kieli aiheuttaa välillä

kesäleireistä viimeisin järjestettiin vuonna

“Yhteistyömme toimii todella hyvin,

ongelmia. Yhteistyön kieli on englanti, ja

2019 Suomessa. Viikon mittaisilla leireillä

koska meillä on joka maasta mukana

monissa tapahtumissa ei ole mahdollista

ei yleensä ole erityistä teemaa. Leireillä

erittäin päteviä ja innostuneita ihmisiä ja

toimia omalla kielellä. Tämän takia kaik-

esitellään järjestäjämaan kulttuuria siten,

koska olemme keskenämme erittäin hyviä

kein pienimmät partiolaiset eivät pääse

että muut osallistujat saavat pienen kult-

ystäviä”, Øystein Bøhler Askin Speider-

osallistumaan kaikkiin tapahtumiin. Jos-

tuurielämyksen.

gruppesta kertoo.

kus ongelmia on kuitenkin isommillakin.

Myös suunnitelmien tekeminen pitkäksi

“Välillä

tapahtumissa

ruotsalaiset,

Etätapahtumia luvassa

aikaa eteenpäin on osoittautunut toimi-

tanskalaiset ja norjalaiset höpöttelevät

Koronan takia tapahtumia on jouduttu

vaksi. Malinin mukaan on hyvä päättää

keskenään omilla kielillään, ja me suoma-

siirtämään ja perumaan. Netissä on kui-

tapahtumien järjestäjämaat ja ajankohdat

laiset ei tajuta mitään”, Ella sanoo.

tenkin pystytty pitämään jonkin verran

jo kauan ennakkoon, sillä siten pysytään

kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia.

jatkuvasti kartalla tulevista tapahtumista

Ystävyyttä yli rajojen

eikä minkään tapahtuman järjestäminen

Yhteistyön tavoitteena on tutustua uusiin

unohdu.

ihmisiin yli maiden rajojen. Moni onkin

“Viimeksi sellaisessa kerrottiin omia muistoja, katseltiin valokuvia menneistä tapahtumista ja kuunneltiin meidän kesä-

tutustunut tapahtumissa uusiin ihmisiin,

leiribiisiä vuodelta 2019. Lopuksi sai jäädä

Taloudellisia haasteita

joiden kanssa on pitänyt yhteyttä myös

vapaasti juttelemaan”, Partiokannuksen

Haasteita yhteistyöhön aiheuttaa viime

vakituisten tapahtumien ulkopuolella.

kansainvälisyysvastaava Ella Räsänen ku-

vuosina vähentynyt kiinnostus ystävyys-

Toinen tavoite on oppia ja jakaa tietoja ja

vailee viime vuonna järjestettyä nettitilai-

kaupunkitoimintaan. Lungby erosi ys-

taitoja eri maitten partiolaisten välillä.

suutta.

tävyyskaupunkitoiminnasta

muutamia

“Johtajakoulutuksessa meillä on paljon

Kaikkia tavallisia tapahtumiakaan koro-

vuosia sitten eikä ole varmaa, jatkaako

keskustelua siitä, miten te ratkaisette jon-

na ei estä: Tämän vuoden tammikuussa on

myöskään Askim ystävyyskaupunkitoi-

kin tietyn ongelman, kuten koti-ikävän tai

kirjoitushetken tietojen mukaan tarkoitus

minnassa.

retkiruokailun. Siinä sitten keskustellaan

järjestää Cyber4Camp kuten yleensä. Tou-

“Ilman kunnallista tukea yhteistyö on

tavoista ratkaista näitä ja usein kuulee jo-

kokuussa viisiottelu järjestetään luulta-

täysin riippuvainen lippukuntien perin-

tain, mitä haluaa kokeilla itsekin kotona”,

vasti netin välityksellä.

teitä jatkavista tulisieluisista aktiiveista”,

Christian kertoo.

17


Kevätkausi on lähtenyt käyntiin hyvin lumisissa merkeissä. Päpalaiset ovat ottaneet lumesta kaiken irti. KOONTI Onni Pusa KUVAT Elsa ”Salsa” Hyvönen, Pia Lahti ja Helmi Parm

Hespartto

ul ko na . rje stet ty ny t ko uk set on jä m m äi si en i as st He spar to n ko e Pi ik ki ha it te ku uk eä ja jo äk ja m ili Se ik ka e er i pu lk ka se ss aa n ko lm se ss ä ko ko uk m uu te nk in ! at le ik ki lu m es sa hm ät al oi tt iv pu ku nn an ry lip Lä he s ka ik ki . a pu lk ka ilu lla ke vä tkau te ns

Niipperin Nuolihaukat

Hem ulit pää sivä t har joit tele ma an jään varasta pel asta utu mis ta köy den avu lla. Hem ule ilta tuli myö s erit täin hyv iä ide oita hei kko jen jäid en tun nistam isee n liitt yen ! Kau den alka ess a sää t suo siva t ja seik kail ijoid en kes kus telu solj ui ulk oilm ass a.

Myyrpartio

tt ua ko uk se n lo pu a se ik ka ili ja ko al et tii n si uk Al M yy rpar tio ss s. ie m ta m yy rä lin tu kko. te ht iin lu m es te ht iin lu m iu ja n ee im to uo to ut ui m tu um as ta in os ta ku ite nk uk tä äs pä en Hetk lta lin tu . m yy rä ja lo pu

Ota PäPan sosiaalisen median kanavat seurantaan ja muista käyttää kuvissasi hashtageja # partioscout ja #päpa

18

Instagram – @ partiokuuluukaikille | SnapChat – @ partiolaiffii Twitter – @ partiokuuluu | Youtube – Partio kuuluu kaikille Facebook – @ PääkaupunkiseudunPartiolaiset


HEPPU LIITE KUVA Emma Lahtinen

sivut 19–25

ihin!

iin juttu s u u n a a k u udu m

> Tempa

kailu,

n seik e in o k o k n a lle sopiv

> Jokaise

mistä

ä teke s s e d h y a j a riemu

ANNA PARTION YLLÄTTÄÄ!

Pieni kurkistus siihen, mitä kaikkea me yhdessä mahdollistamme. Poimi itsellesi vinkit erilaisista tehtävistä tai toiminnan tarjoamisesta uusille vapaaehtoisille! 19


Vapaaehtoiset tekevät partion

P

artiotoiminta tapahtuu lippukunnissa eli partion paikallisyhdistyksissä. Lippukuntien toiminta eli viikkotoiminta, viikonloppuretket, kesäleirit, purjehdukset, partiotaitokilpailut, muut tapahtumat ja lippukunnan hallinto hoituvat täysin vapaaehtoisvoimin. Partioharrastamisen aloittamiseen ei ole yläikärajaa – vapaaehtoishommiin voi lähteä mukaan myös aikuisena! Partiolippukunnassa, kuten muissakin yhdistyksissä, on tarvetta monenlaiselle osaamiselle ja monenlaista hommaa tarjolla. Eikä valmiiksi tarvitse osata asioita, niitä pääsee opettelemaan yhdessä. Riittää että on innostunut ja valmis

antamaan aikaansa – kertaluontoisesti tai säännöllisesti. Tällä hetkellä koronarajoitukset varjostavat lippukuntien arkea ja toimintaa järjestetään toistaiseksi hieman eri tavalla kuin perinteisesti on totuttu tekemään. Ihan kaikkea tekemistä ei siis juuri nyt ehkä ole lippukunnassa tarjolla, mutta uudelle vapaaehtoiselle tämä voi toisaalta olla hyvä hetki tutustua rauhassa lippukunnan käytäntöihin, suunnitelmiin ja ainakin etätapaamisten kautta ihmisiinkin. Jos et ole tällä hetkellä mukana lippukuntatoiminnassa, ole rohkeasti yhteydessä lippukunnanjohtajaan tai pestijohtajaan ja lähde mukaan!

KUVA Susanna ”Suski” Mikander

20


KUVITUKSET Jouko Raudasoja

Pelisilmää perheille

Perhepartio on toimintamuoto, joka on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lähtisitkö sinä perustamaan lippukuntaan perhepartioryhmää tai mukaan vetäjäksi jo olemassa olevaan sellaiseen? Avuksesi löytyvät muun muassa oma koulutus ja perhepartiokassin valmiit materiaalit.

Keittiön nakkisormi

Joku nauttii ruokalistan suunnittelusta, loihtii ostoslistan ja tietää soppaan sopivat määrät. Päästäkseen mukaan parhaalle paikalle retken kulisseihin ei tarvitse omata velhon taitoja. Joukkoon tarvitaan monta sormea kaupassa kävijästä kärppään kahvinkeittäjään.

Digitaalinen ratamestari

Tehtäväratoja ja salapoliisikisailuja on siirretty kännykkäsovelluksiin. Voit olla rastitehtävien kingi tai jeesata hyvän sovelluksen valinnassa. Vaikka pandemia helpottaisi, on tällaiselle seikkailulle tilaa jatkossakin niin lippukunnan kotimetsässä kuin leireilläkin eri ikäryhmille.

Moninaista toimintaa Tarjoa apuasi

Pienistä teoista syntyy suurta ja jostakin itselle mieluisasta tekemisestä ei aina edes hoksaa olevan apua siihen, että monella lapsella ja nuorella on turvallinen harrastus. Tarjoa apuasi – yksinkertaisimmillaan se voi olla aikaikkuna ja vapaat kädet.

Haluamme olla yhtä moninaisia kuin lippukunnan toiminta-alue ympärillä. Kynnyksiä voivat olla kielitaito, kyky kertoa toiminnasta tai ryhmänvetäjien vähyys. Keinot auttaa paikallisesti ovat pieniä askelia ja tekoja, vaikkapa partiosta kertomista eri kielisille huoltajille tai tulkkausapua retkelle valmistautumiseksi.

Ulkokokousten supersankari

Supersankarit tekevät keikkaa siellä, missä pienelle tauolle on tarvetta. Ulkokokousten vetäminen ja pitäminen innostavina vaatii paljon. Suot hengähdystauon illan vetäjille pienin teoin: tuomalla termarissa mehua ja keksit ryhmälle sovittuun aikaan.

Kaistat kintaassa

Sudenpentujen ja seikkailijoiden etäkokouksissa on apumoderaattorille paikka aina avoinna. Partiotoiminta ja yhdistyksen pyörittäminen ovat jatkuvaa viestintää. Paikallinen näkyvyys vaatii sometusta eri ikäisille, nettisivujen ylläpitoa ja hyviä kuvia siinä missä savuntuoksuisia terkkuja retkiltäkin.

Tärkeät kamat liikkuu

Retkeily on logistiikkaa, usein kimppakyytien suhmurointia tai vuokrapakun tetris. Voit peräkärryn omistajana tai ajokortittoman johtajan apukuskina olla ryhmän retkitoiminnan todellinen pelastaja.

Erikoistaitoja hihassa, tietämättäsi?

Metsäcrossfit, jäillä liikkuminen, kalastus, käsityöt, lintujen tunnistaminen, sushin valmistaminen, täytekakut... Taidot ovat monella omassa taskussaan eikä niistä tiedä kuin lähipiiri. Osaamisesi voi olla arvossa arvaamattomassa jonkin ikäkauden ohjelmassa. Uskaltaudu opastamaan muitakin taitosi saloista ja vinkkaa taidostasi lippukunnassa tai ryhmänjohtajalle!

21


Tekijöitä ja tehtäviä

O

n aina hyvä muistaa, että partio on harrastus myös lippukunnan johtajistolle. Aikuisilla on tärkeä rooli lippukunnan arjen pyörittämisessä ja toiminnan järjestämisessä lapsille. Aikuinen on milloin muonittamassa kesäleiriä, suunnittelemassa syksyn aloitusta tai kouluttamassa EA-kurssilla. Lippukunnan toiminnassa tulee kuitenkin olla mukana riittävästi aikuisia, jotta hommat lippukunnassa ovat tekijänsä kokoisia ja tehtäviä pystytään jakamaan johtajiston kesken. Uusien aikuisten rekrytoiminen on työtä vaativaa puuhaa, ja keinoja siihen on monia. On kuitenkin hyvä aloittaa uusien kasvojen etsiminen jo hyvissä ajoin. Pääseminen mukaan uuteen porukkaan vie hetken, ja uuden aikuisen

r

uski” Mikande

”S KUVA Susanna

on helpompi sitoutua hommaan, kun hän on saanut seurata toimintaa sivusta vaikka yhden toimintakauden ajan. Lippukunnan toimintaan on hyvä myös löytää monenlaisia tekijöitä. Käsiä tarvitaan niin viikkotoimintaan, retkijärjestelyihin, muonitukseen, kämpän remonttiin kuin toiminnan kehittämiseen – joskus vuosiksi, joskus vain viikonlopuksi. Esimerkiksi vanhoista johtajista ja lasten huoltajista on hyvä koota keikka-apuryhmä, jonka kautta on helpompi löytää tekijöitä pienemmille projekteille tai vierailevia tähtiä viikkokokouksiin. Kun kaikki hommat eivät ole saman porukan hoidettavana, löytyy jaksamista kisaamiseen tai erilaisiin koulutuksiin sekä koko johtajistolla virtaa myös hauskanpitoon!

TERKKU–KOULUTUS LIPPUKUNNAN PERUSPAKKIIN

P

arin tunnin mittaisessa Tervetuloa partioon -koulutuksessa aikuisena harrastuksen aloittava saa perustiedot partiosta kätevästi yhdessä paketissa. Lippukunta voi järjestää koulutuksen itse, sillä olennainen osa koulutusta ovat lippukunnan omat perinteet ja toimintatavat. Erikseen tai osana omaa koulutustaan lippukunta voi kannustaa uudet aikuiset Tervetuloa partioon -verkkokurssille tai osallistumaan piirin yhteisiin Tervetuloa partioon -koulutuksiin. Muista tarjota Terkku-koulutusta vuosittain myös huoltajille. Tervetuloa partioon -verkkokoulutus sisältää kaikki Tervetuloa partioon -koulutuksen sisällöt itsenäisesti tehtävinä verkkotehtävinä. Näitä ovat arvot ja ihanteet, partiolupaus, partiohistoria, partion paikallinen toiminta sekä turvallisuusasiat partiossa. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 1,5–2 tuntia. Tehtäviä voi tehdä omassa tahdissa keskittyen itselle mielenkiintoisiin teemoihin. Partiolaiset ja partiolaisten huoltajat kirjautuvat PartioMoodleen PartioID:llä (sama tunnus, jolla kirjaudutaan Kuksaan), mutta kurssiin voi tutustua myös vierailijana täysin ilman tunnuksia.

22


VINKKEJÄ UUSIEN VAPAAEHTOISTEN OTTAMISEEN MUKAAN TOIMINTAAN Tee lippukunnan tarpeet näkyviksi

Kuvaile pikkutehtävät avoimeksi listaksi tai avaa pieniä pestejä koko vuodelle auki lippukunnan nettisivuille. Merkitse, mitkä tehtävät ovat aikaan sidottuja ja mitkä ovat koko ajan tarjolla. Sieltä niitä on aina helppo kopioida kirjeisiin, päivittää tai linkata jakoon. Pyytäminen apukäsiksi on sen jälkeen paljon helpompaa.

Mieti erilaisia tehtäviä uusin silmin

Onko ryhmien iltakokouksissa tehtäviä, joiden täyttyminen olisi ihana apu? Kuinka monta sellaista tehtävää saisitte kuvattua, jotka eivät vaadi partiojargonin ymmärtämistä tai partiokokemusta? Entä mitkä tehtävät sopisivat työparille tai pienelle porukalle?

Tekeminen on hauskaa ja siitä tulee hyvä mieli

Kun tekeminen on kivaa, se paistaa naamasta ja houkuttelee mukaan. Tämä pätee koko johtajistoon siinä missä apureihinkin. Partiomarttyyriankeuttamisella pärjää huonosti tässä lajissa. Tekijälle jää hyvä mieli, kun häntä on pyydetty auttamaan yhden illan verran, ja illan jälkeen käteen jää kokemus onnistumisesta. Silloin tekee mieli tulla uudelleenkin!

Etukenossa

Kysy ajoissa ja tarjoa erilaisia tehtäviä tartuttavaksi kuukausien päähän. Monen aikuisen ja perheen kalenterit on ohjelmoitu pitkälle eteenpäin.

Aikuisvartio

Kaksin aina kaunihimpi. Moneen uuteen juttuun on helpompi lähteä mukaan, jos tietää siellä olevan muita samassa jamassa. Jos ei tunne partiota kunnolla, on helpompi tulla mukaan toimintaan, jossa tutustutaan lippukunnan ja partion eri kulmiin porukalla toimimalla. Aikuisvartiolla voi olla kerran kuussa tapaaminen, vuorokerroin ikäkausiryhmän apuna ja välillä omia retkeilytaitoja kartuttaen. Toimisiko teidän lippukunnassanne huoltajista koottu Kummiryhmä, jonka vetäjiksi houkuteltaisiin mukaan muutamat vanhat tutut lippukunnan käpykaartista?

Kiittäen

Yksinkertaiset sanat tässä ja nyt. Kiitos voi olla henkilökohtainen tai julkinen, mutta mitä paremmin pienenkin homman merkityksen osaat kertoa tekijälle, sitä tärkeämmältä tuntuu palata jeesaamaan toistekin. Muista kertoa, missä voisi olisi seuraavan kerran tarve avulle!

Pyytäminen mukaan on kestävyyslaji

Jostakin keinosta voi tulla lippukunnassa rutiini, ja silloin tällöin kirjeisiin tai kutsuun tarttuu uusia apukäsiä. Kasvokkain kysymällä moni ryhtyy helpommin avuksi, ja silloinkin voi varautua kysymään kymmeniltä ennen kuin tärppää. Muista hyvät kokemukset, joiden myötä uutta tekemistä kannattaa tarjota.

Kysy rohkeasti

Kun tapaat huoltajia, vanhoja johtajia tai partiosta kiinnostuneita, kannattaa aina kysyä jeesimään! “Tuutko auttamaan mua tässä jutussa tai tekemään mun kanssa tämän?” on mainio alku ketjulle, joka voi saada myöhemmin jatkoa.

Mikä pitää uude

n vapaaehtoisen

1. Tunne siitä,

mukana?

että on tervetul lut että annettua panosta arvostetaan

2. Tunne siitä,

3. Perehdytys partiokulttuurii n 4. Perehdytys lippukuntakul ttuuriin 5. Perehdytys tehtävään (pes tiin) 6. Tutustumin en ja ryhmäytt äminen porukkaan

23


Tutustu piirin toiminnan s amalta löydät tiivistelmän Partiopiiri tukee paikallisten lippukuntien toimintaa. Tältä auke n eri ulottuvuuksista. piirin toiminnanaloista ja samalla saat pienen pintaraapaisun partio ryhmiin, toimikuntiin Toiminnanaloilla tehtävät on jaettu alla esitellyn lisäksi pienempiin . ja projekteihin. Piiri pyörii vapaaehtoisvoimin kuten lippukunnatkin

Aikuis- ja vapaaehtoistuki

htoisten kaupunkiseudulla vapaae Toiminnanala edistää pää uisille n. Partioon liittyneille aik polkua partiossa eri keinoi ustua tut voi sa jos a, inta sen toim on tarjolla matalan kynnyk partiosta. uisia ja jakaa kokemuksia partioon, tavata muita aik estäa partioon -koulutuksen järj Keinoina ovat niin Tervetulo lle. nni Vatilauskoulutukset lippuku minen kuin materiaalit ja liittyvistä tiopestin pyörittämiseen paaehtoistuki huolehtii par teemoista aaehtoisten hyvinvoinnin yleisistä materiaaleista, vap iomerkkiedistämisestä yhdessä ans sekä kiittämisen kulttuurin toimikunnan kanssa.

Kasvatus

umista n partiokasvatuksen toteut Kasvatus tukee laadukkaa kaupunala vaikuttaa siihen, että pää lippukunnissa. Toiminnan ti ses ajatinoisia, aktiivisia ja itsenäi kiseudulla kasvaa tasapa ja luotseja ala tukee ohjelmajohtajia televia nuoria. Toiminnan Juuri nyt teriaalein ja tapahtumin. muun muassa vihjarein, ma iminnan kiseutulaisen perhepartioto työn alla ovat pääkaupun ja sen allisen ohjelmapainotuk edistäminen sekä valtakunn taminen. uuden peruskirjan jalkaut

24

Kiinteistöt

Kiinteistöryhmän tehtäv änä on kehittää piirin par tiokämppiä sekä toteuttaa erilais ia projekteja kohteissa. Jat kuva puitteiden parantamine n ja palautteen pohjalta teh täv ät kehitysprojektit ovat me rkittävä osa toimintaa. Kii nte istö illä toimivat vapaaehtoisin a niin kohdevastaavat kui n isännistö ja käyttäjät itse ohjeistet usti. Piirin kiinteistöjen yhteydessä toteutetaan myös metsä nhoitoa.

Koulutus

Koulutusryhmän tehtäv änä on varmistaa, että jok aisessa lippukunnassa on tehtäv iinsä koulutettuja johtaj ia pitämässä lippukuntien toiminta laadukkaana ja elinvoima ise na. Toiminnanala toteuttaa piiritasolla tarjottavat joh taj ien ja kouluttajien koulutuks et ja kehittää jatkuvasti erilaisia koulutustapoja. Ryhmä tukee muita toiminnana loja niiden tarjoamassa koulutuksess a sekä kokoaa tarjolle yht eis iä koulutuspäiviä ja -iltoja .

Lippukuntatuki

Lippukuntatuki tukee hyv ää johtamista lippukunn issa. Toiminnanala antaa lipp ukuntien johtokolmikoille eväät hyvään johtamiseen sek ä tukee lippukuntien kas vua ja kehitystä. Toiminnanala vastaa johtokolmikoille me nev ästä suorasta arjessa tapaht uvasta tuesta ja tarjoaa käy tän nö n apua lippukuntien kasvuu n esimerkiksi lippukunta pro jek tien, kasvusparrailujen ja kolotila- ja yhteiskun tas uh dem ate riaalien avulla.


aloihin

KUVAT Emma Lahtinen, Susanna ”Suski”Mikander, Linnea Eerola, Simo Pynnönen

Pestien kahlaaminen ei napostele, mutta innostuit jostakin teemasta! Kerro siitä meille päpa.fi/aikuisena-partioon -sivulta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostilla: paakaupunkiseutu @partio.fi

Moninaisuus

Moninaisuusryhmän tarkoituksena on poist aa partioon liittymisen ja kuulumisen esteitä. Toiminna nala tukee lippukuntia erilaisten osallistujien tarpeiden huomioimisessa esimerkiksi koulutusten ja viestinnän kaut ta.

Partio-ohjelma

Toiminnanala kokoaa yhteen piirin ikäka usitapahtumia ja taitokoulutuksia järjestävät toimikunnat. Toimikunnat tarjoavat lippukunnille partio-ohjelmatapahtu mia ja laajasti erilaisia taitokoulutusta. Esimerkkeinä piirin tarjoamat ensiapu-, leikki- ja kiipeilykoulutukset, kiipe ilytykset, lippukuntien toiminnan turvallisuusosaamis ta edistävät illat, isot sudenpentu- ja seikkailijatapahtum at, partiotaitokisojen tuki sekä hurja määrä muuta!

Viestintä ja markkinointi

Toiminnanala vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista. Toiminnanala n keskeisenä tehtävänä on edistää partio-ohjelman toteu ttamista lippukunnassa viestinnän keinoin, vastata partiotoiminnan ulkoisesta kuvasta ja partiotoiminnan yleis en tunnettavuuden lisääntymisestä piirin toiminta-aluee lla. Toiminnanalan alle kuuluvat piirilehti Heppu, aluev iestintätoimikunta, sisällöntuotantotoimikunta ja kuva ustoimikunta.

Hallinto

Piirineuvosto toimii lippukuntien eduskunt ana eli tekee piirin merkittävimmät päätökse t piirin kokousten välissä. Piirineuvostossa päät etään tulevien vuosien toimintasuunnitelmista, jäsenmaksusta sekä merkittävistä proje kteista, esimerkiksi piirin isojen leirien käynnistä misestä ja niiden tavoitteista. Piirineuvokset ovat lippukuntien äänitorvi. Piirihallitus johtaa vieressä lueteltujen toim innanalojen toimintaa piirineuvoston asett amien tavoitteiden mukaisesti. Hallinnon peste ihin valitaan toimijat kaksivuotiskaudelle tehtä västä riippuen joko piirin kokouksessa tai piirin euvoston kokouksessa

Lisätietoja

Laajemman kattauksen avoimista tehtävistä piirissä www.päpa.fi/pestit Aluejärjestöjen pesteistä Vantaalla www.partiokannus.fi/avoime t-pestit/ Espoossa www.ept.fi/avoimet-pestit

Tsekkaa myös pestiesite Issuusta bit.ly/piiripestit2021

25


PIIRI PYÖRII

AJANKOHTAISET JA ILMOITUKSET

KATSO KAIKKI TAPAHTUMAT JA KURSSIT PÄPA.FI/TAPAHTUMAT

PIIRI PYÖRII

AJANKOHTAISET JA

Länsi-Helsingin yhteinen alueleiri järjestetään 15.-22.6.2021 Hepohiekan leirialueella, Taipalsaaren Kyläniemessä. Leirillä pääset tutustumaan taikamaailman ihmeisiin. Lisätietoa leiristä: www.nimbus2021.fi ja Instagramista @nimbus_ 2021

K esä l eir i Pa rt iosa ar een?

AVUSTUKSIA PARTIOTOIMINTAAN Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistys ry julistaa haettavaksi

Epävarmuudesta huolimatta nyt on aika suunnitella tulevaa kesää. Partiosaari on helppo ja turvallinen paikka järjestää kesäleiri. 300 metrin merimatka sisäsaaristossa takaa oman rauhan. Yhteistyö kodin ja leirin välillä on helppoa, kun leiripaikka on Helsingissä. Tarvittaessa läheltä löytyvät kaikki pääkaupungin palvelut. Nyt kannattaa varata! Parhaat ajankohdat viedään ensimmäisenä. Leiripaikan varaaminen ei ole taloudellinen riski. Palautamme rahat, jos viranomaisten koronarajoitukset estävät telttaleirin järjestämisen. Varaustilanne näkyy osoitteesta www.partiosaari.fi Vuoden 2021 Partioystävälliset hinnat ovat: Enintään 100 hengen partioleiri 200 €/vrk Enintään 200 hengen partioleiri 300 €/vrk Hintaan sisältyy huvilan ja saunan käyttöoikeus. Majoittuminen tapahtuu pääasiassa omissa teltoissa.

LIPPUKUNTIEN APURAHAT Apurahaa voivat hakea Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n lippukuntarekisteriin merkityt lippukunnat. Apurahaa myönnetään ensisijaisesti leiri- ja retkikaluston hankkimiseen ja kunnostamiseen. Mahdollisuuksien mukaan tuemme myös lippukuntien omien retkikohteiden, kämppien ja veneiden kunnostusta. Anomuksessa tulee yksilöidä suunniteltu avustuskohde ja sen vaikutus lippukunnan toimintaan. Lisäksi anomuksessa tulee esittää hankinnan rahoitussuunnitelma ja lippukunnan pankkiyhteystiedot ja mahdollisesti apurahan maksussa käytettävä viitenumero. Vapaamuotoiset anomukset pyydetään 31.3.2021 mennessä sähköpostilla Helsingin Partiopoikain Kannatusyhdistyksen sihteerille Mikko Sirkiälle osoitteeseen mikko.sirkia@gmail.com.

Varaukset ja lisätietoja puhelimitse 050 555 2151 partiosaari@gmail.com

> Heppu 2/2021

ilmoitusaineistojen DL: 12.4.2021

ri i e l a r a v A n i g n i Pohjois-HelsKavalahden 21.–28.7.2021! an täyttää teltoilla

ista perhepar tiolais ista aikuisiin ja re da ja su .fi ki 21 ik 20 ka ra w w.ava rvetulleita meininkiimme w Avar alle ovat te u al st ci tu ffi Tu . 1o iin 02 is avara2 ei -v ielä -par tiola inst agramissa @

26


A ILMOITUKSET KATSO KAIKKI TAPAHTUMAT JA KURSSIT PÄPA.FI/TAPAHTUMAT PIIRI PYÖRII

AJANKOHTAISET JA ILMOITUKSET KATSO KAIKKI TAPAHT

PARTIO-

KEVÄT

2021

Piirin nettisivuilta löytyy ohjeita ja vinkkejä turvallisen partiotoiminnan järjestämiseen. Piirihallitus ja piirin toimisto seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja ohjeita päivitetään aina tarvittaessa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ohjeistusten mukaisiksi.

päpa.fi/turvallinen-partiotoiminta

ITÄ-HELSINGIN AVARUUSTEEMAINEN KESÄLEIRI GALAKSI21 JÄRJESTETÄÄN RUISLEHDONMÄEN LEIRIALUEELLA KOUVOLAN SAARANMAALLA 26.7.-1.8.2021.

Leiri: Vantaan alueleiri Muisku20 Milloin: 28.7.– 4.8.2021 Kenelle: Vantaan partiolaiset (myös evp:t voivat tulla) Missä: Palotarus, Padasjoki  Lisätietoa: https://muisku20.fi/

LISÄTIETOA: GALAKSI21.FI JA INSTAGRAMISSA @GALAKSI.2021. TERVETULOA MUKAAN SÄDEHTIVÄÄN SEIKKAILUUN!

HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU Anna palautetta tästä lehdestä. HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU Vastaa•HEPPU•HEPPU kyselyyn: HEPPU•HEPPU Bit.ly/heppukysely121 HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU

Hei lukija!

HEPPU•HEPPU •HEPPU•HEPPU

NYT ILMOITTAUDUTAAN KEVÄÄN JA KESÄN TAPAHTUMIIN JA KOULUTUKSIIN! Katso koko ilmoittautumisportaan sisältö ja lisää tietoa osoitteesta

PÄPA.FI/ILMOPORRAS. Ilmoporras sulkeutuu 28.2. Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia ja järjestämme loppuvuoden tapahtumat tilanteen sallimissa rajoissa. Suurin osa tarjonnastamme muokkautuu tarvittaessa etänä tai ulkona pienryhmissä järjestettäviksi!

27


Kesä ja maailman parhaat lastenleirit tulevat – tänäkin vuonna

Meille tärkein on lapsi ja lapsen kasvun tukeminen ja teemme kaikkemme, että lapsen oma loma leirillä onnistuu tulevana kesänä. Järjestämme kesällä 2021 turvallisia, laadukkaita ja elämyksellisiä päivä-, yö-, ja verkkoleirejä kaikenlaisille lapsille kesäkuun alusta elokuun alkuun. Katso lisää ja valitse omasi: www.leiri.fi. Leirikesä on osa pääkaupunkiseudun partioyhteisöä.

Profile for Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Heppu 1/2021  

Advertisement
Advertisement