Page 1

iOgt-ntO:s mål OCH vERKsamHEtsinRiKtning 2014–2015 antagen vid kongressen i Borås 2013


inlEDning

IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass för hela vår organisation och vad vi gör. Genom öppna och demokratiska processer skapar vi en gemensam bild om nuläget, hur vi som organisation vill utvecklas och hur vi ska utveckla samhället. Detta stärker våra individuella insatser till en kollektiv förändringskraft. Kongressen 2009 antog ”IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010– 2015”, som ger oss en fortsatt riktning. Den sammanfattas i sex strategiska mål: • • • • • •

IOGT-NTO är en stark folkrörelse. IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör. IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion. IOGT-NTO är välkänt. IOGT-NTO är självfi nansierat. IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler.

Den strategiska inriktningen bryts ner till dokumentet ”Mål och verksamhetsinriktning” som beslutas av kongressen och gäller nästkommande kongressperiod (två år) för alla nivåer i organisationen. Målen i detta dokument med tillhörande verksamhetsinriktning beskriver ett önskvärt tillstånd år 2015.

3


Varje verksamhets- och organisationsnivå ansvarar för att genomföra Mål och verksamhetsinriktningen utifrån sin verklighet. Detta beskrivs i verksamhetsplaner för t.ex. föreningar, distrikt och förbund eller i aktivitetsplaner för arbetsgrupper och nätverk. Dokumentet är också vägledande för vårt internationella arbete och övriga resurser som vi har infl ytande över. Dessa planer, som tar sin utgångspunkt i respektive verksamhets verklighet och förutsättningar, förstärker arbetet för att nå vår vision: ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

4

5


mål OCH vERKsamHEtsinRiKtning 2014–2015 Genom att vara en stark folkrörelse och en aktiv samhällsaktör bidrar vi till minskad alkoholkonsumtion. Detta arbete underlättas genom att IOGT-NTO är välkänt, är självfi nansierat och har synliga och ändamålsenliga lokaler.

6

7


iOgt-ntO ÄR En staRK fOlKRÖRElsE Organisationen är en plattform för individers engagemang, oftast tillsammans med andra. Engagemanget inom lokalföreningar är ett av många sätt att ge uttryck för ställningstaganden, att vilja delta och skapa verksamhet. Lokalföreningarna har ett stort ansvar i att skapa delaktighet för de medlemmar som är knutna till föreningar. På samma sätt är ansvaret stort, när det gäller distrikten, för de medlemmar som aktivt valt att vara direktanslutna. Arbetsgrupper, föreläsningar, kampanjarbete är några exempel på de aktiviteter som erbjuds regionalt.

mål 2014–2015 • IOGT-NTO har fl er medlemmar som känner att de engagerar sig i organisationen. • IOGT-NTO ökar årligen i medlemsantal. • IOGT-NTO har verksamhet i hela Sverige och ökar särskilt i storstäderna. • IOGT-NTO har engagerade och kompetenta förtroendevalda som skapar förutsättningar för ny verksamhet. • Minst två föreningar eller verksamheter startas varje år inom varje distrikt.

Ökat engagemang på nya sätt! IOGT-NTO är en stark och bred folkrörelse med många medlemmar över hela landet som tillsammans utgör en kraft stor nog att förändra samhället.

8

Som enskild medlem kan man göra stor nytta för vår organisation. Via sociala medier kan vi alla bli ambassadörer för våra idéer på samma sätt som vi är det gentemot våra vänner och arbetskamrater. Distrikten och förbundet har ett stort ansvar i att hitta former för engagemang som inte kräver föreningsformen. Deltagande i kampanjer, enskilda aktiviteter eller öppna föreläsningar kan vara exempel på detta. Under kongressperioden ökar särskilt antalet familjeverksamheter, som skapar mötesplatser för alla generationer men där våra yngre medlemmar tillsammans med vänner och familjer kan hitta en plattform för sitt engagemang. Verksamheten och varje enskild medlems engagemang fi nner stöd i organisationens samlade resurser. En viktig grupp är våra förtroendevalda, som skapar förutsättningar för ett brett folkrörelsearbete. Alla distrikt ska ha en anställd som stöttar medlemmar och förtroendevalda i utvecklingen av både verksamhet och organisation. IOGT-NTO:s båda folkhögskolor Tollare och Wendelsberg är självklara resurser för genomförandet av vår utbildningsverksamhet, både för

9


förbunden och distrikten. De har kompetens inom pedagogik, organisation och ledarskap och våra kärnfrågor. Skolornas verksamhet sker i linje med Mål och verksamhetsinriktningen. En del av utbildningsverksamheten passar bäst i studiecirkelform och då är vårt studieförbund NBV den självklara resursen vid genomförandet. NBV är vår bildningsorganisation som bidrar med kunskap, metoder och nätverk för att utveckla den lokala och regionala verksamheten. I dagens samhälle är kommunikation viktigare än någonsin. I en bred och rörlig folkrörelse med stort engagemang krävs ökad kommunikationskompetens samt en öppen och inbjudande attityd i vår verksamhet. Detta gäller inte minst inom den digitala utvecklingen men är också viktigt för att nå specifi ka delar av vår medlemskår. Vår medlemstidning Accent har en central position som förmedlare av kunskap och aktualiteter, spegling och granskning av organisationen samt som en plattform för debatt mellan medlemmar.

10

11


iOgt-ntO ÄR En aKtiv samHÄllsaKtÖR Tack vare många engagerade och kunniga medlemmar bildar vi en förändringskraft som förbättrar samhället. Vårt alkoholpolitiska, förebyggande och sociala arbete gör oss till medborgare som tar ansvar för såväl närsamhället som samhället i stort. Vår verksamhet och våra möten skapar tillit och trygghet för många, långt fl er än bara våra medlemmar. Även folkhögskolornas och studieförbundets öppna verksamhet spelar en viktig roll i att skapa förståelse och intresse för IOGT-NTO:s verksamhet och politiska krav. De utgör också en plattform för andra aktörer som står oss nära.

mål 2014–2015 • IOGT-NTO bedriver politisk påverkan i en majoritet av landets kommuner. • I alla distrikt ökar antalet verksamheter som utgör ett stöd för människor med erfarenhet av eget eller andras alkoholproblem. • I över hälften av distrikten drivs sociala företag med en tydlig IOGT-NTO-profi l. • IOGT-NTO bjuder in till 1 000 fester.

samhällspåverkan via öppenhet och samverkan! Att samverka med andra organisationer och aktörer är självklart för oss. Vi är en öppen organisation som bjuder på vårt engagemang, kunnande och våra arenor. Detta berikar inte bara oss utan får andra att vara ambassadörer för våra idéer.

12

IOGT-NTO bedriver verksamhet för, med och av människor med erfarenhet av missbruk och beroende, eget eller närståendes. Genom organisering och gemenskap får personer verktyg för att förändra sin situation. Dagöholm är vårt behandlingscenter som utifrån vår ideologi driver sin verksamhet och förser organisationen med kunskap. Behandlingen tillsammans med folkrörelsearbete skapar en effektiv vårdkedja. Genom vår öppna verksamhet blir vi en viktig och positiv motkraft till alkoholnormen. Fester, konserter och föreläsningar skapar relationer mellan besökare och vår organisation, på alla nivåer. Våra aktiviteter är i sig vårt starkaste kommunikationsmedel och gemenskap, nykterhet och påverkan genomsyrar all verksamhet.

13


iOgt-ntO BiDRaR till minsKaD alKOHOlKOnsUmtiOn IOGT-NTO arbetar för att öka det förebyggande arbetet i samhället genom att engagera fl er aktörer och kräva ökade resurser. Vårt folkrörelsearbete har en viktig förebyggande effekt som leder till att alkoholkonsumenter refl ekterar över sitt eget drickande. Vårt fokus ligger på alkoholpolitik men vi samverkar med organisationer gällande vikten av en restriktiv narkotikapolitik, särskilt på EUoch FN-nivå.

mål 2014–2015 • IOGT-NTO bidrar till att priset på alkohol höjs, tillgängligheten och marknadsföringen begränsas. • Fler aktörer utanför nykterhetsrörelsen bär den restriktiva alkoholpolitiken. • IOGT-NTO bidrar till att fl er anser att vuxna inte ska berusa sig. • IOGT-NTO bidrar till att fl er anser att man ska vara nykter i närheten av barn.

Politik och personlig reflektion minskar drickandet! Vi är Sveriges starkaste påverkansorganisation för en restriktiv alkoholpolitik. Detta arbete bärs upp av många medlemmar som har kunskapen och verktygen för ett effektivt påverkansarbete lokalt, nationellt och internationellt. Fler aktörer delar vår restriktiva syn, till exempel inom biståndsarenan där fl er erkänner alkoholen som ett allvarligt hinder för utveckling.

14

15


iOgt-ntO ÄR vÄlKÄnt skapar bättre förutsättningar för oss att nå våra mål. Via ny teknik som sociala medier kan all vår verksamhet få en digital dimension som når ut till och öppnar oss för fl er. Genom vårt starka varumärke lovar vi alla vi möter att ”Vi gör Sverige nyktrare”. Vårt arbete bygger på centrala begrepp som nykterhet, gemenskap och påverkan. Dessa ord, och vad vi fyller dem med, genomsyrar all vår kommunikation, särskilt vår verksamhet. Kommunikation är en nyckelfaktor för framtidens folkrörelse, särskilt i en värld där det interna och det externa allt oftare fl yter ihop. Ökad kommunikationskompetens blir en viktig pusselbit för oss som rörelse.

mål 2014–2015 • Alla känner till någon som är medlem i IOGT-NTO. • Allmänheten har en ökad kännedom om IOGT-NTO och känner till vad vi gör. • Allmänheten associerar oss med gemenskap, nykterhet och påverkan. • Allmänheten deltar i större utsträckning i vår öppna verksamhet och i våra kampanjer.

IOGT-NTO:s samtliga resurser, till exempel i form av fastigheter, Miljonlotteriet, NBV och folkhögskolor är arenor där IOGT-NTO:s profi l och identitet ska kommuniceras.

Engagerade medlemmar skapar fler relationer För att fl er ska hitta till vår verksamhet och för att fl er ska lyssna på våra argument behöver vi arbeta strategiskt med vår kommunikation. Den allra viktigaste ambassadören för IOGT-NTO är den enskilda medlemmen. Varje enskild medlem som sprider våra idéer bland bekanta, på jobbet eller genom sociala medier ökar IOGT-NTO:s kännedom och

16

17


iOgt-ntO ÄR sJÄlvfinansiERat Det offentliga, på alla nivåer i samhället, har ett ansvar att stödja ett rikt föreningsliv, så även oss. Vi blir också bättre på att söka medel från stiftelser etc. Vi får ökade gåvor genom både privatpersoner och företag som vill stötta vår verksamhet. Det kan handla om testamenten eller månadsgivande eller att vi ingår samverkansprojekt med företag. Samverkan med näringslivet ökar på alla nivåer men måste alltid ske i linje med vår ideologiska övertygelse. Detta gäller naturligtvis även de val vi gör i samband med insamlingsinsatser och hur vi bedriver Miljonlotteriet. Riktlinjer och ett ständigt samtal kring detta stärker oss som samverkanspart.

mål 2014–2015 • Miljonlotteriet genererar ökat tillskott till IOGT-NTO:s verksamhet. • Externa bidrag till vår verksamhet ökar på samtliga nivåer. • Intäkter via gåvor ökar. • IOGT-NTO startar nya idéburna företag vars verksamhet genererar ett ökat tillskott till vår verksamhet.

Till idéburna företag räknas affärsverksamhet som är knuten till vår organisation. Det som förenar verksamheten är att den tillgodoser IOGT-NTO:s behov och drivs utan krav på privat vinstutdelning och återinvesterar överskott och vinster i verksamhetens eller organisationens utveckling. Verksamheten ska bedrivas med en tydlig IOGT-NTOprofi l.

fler kan stödja oss! Genom ett framgångsrikt Miljonlotteriet och insamlingsarbete ges fl er möjlighet att visa sitt stöd för vår verksamhet och våra idéer. Ökade intäkter ger oss dessutom bättre förutsättningar att arbeta för våra mål. Miljonlotteriet fortsätter att utvecklas och fortsätter att bidra till fi nansering av lokal verksamhet.

18

19


iOgt-ntO HaR sYnliga OCH ÄnDamålsEnliga lOKalER Våra lokaler är ofta grunden till ett lokalt engagemang. Att känna ägandeskap över en lokal skapar engagemang och ansvarskänsla och fl er medlemmar bör uppleva detta. Våra lokaler är alkoholfria miljöer som lockar fl er än bara oss själva. Utveckling av lokalerna genererar i sig verksamhet som är värdefull för de medlemmar som engagerar sig i arbetet. Lokalerna ska bära sina egna kostnader och kan ge ekonomiskt tillskott till vår verksamhet. Våra Gårdar utgör ett stöd i utvecklingen av lokalerna i form av kompetens och service. Våra lokaler är viktiga skyltfönster till en bred allmänhet och därför bör vi komplettera med nya lokaler i några strategiskt viktiga städer. Här är IOGT-NTO Fastigheter AB ett verktyg för att starta lokala processer som på sikt leder till nyetableringar.

mål 2014–2015 • IOGT-NTO nyetablerar lokaler, särskilt i befolkningstäta områden. • Fler lokaler är modernt utrustade. • Fler lokaler är attraktiva och uppdaterade skyltfönster för vår organisation. • IOGT-NTO:s lokaler bär sina egna kostnader.

fler nycklar till tydligare lokaler! IOGT-NTO:s lokaler fungerar för de olika verksamheter som organisationen bedriver. De är utrustade för att stödja de aktiviteter en modern folkrörelse bedriver idag och i framtiden. I våra lokaler fi nns aktuellt kampanj- och informationsmaterial. Detta är viktigt då vi ofta har andra verksamma i våra hus.

20

21


sammanfattning av mål 2014–2015 IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är välkänt

• IOGT-NTO har fler medlemmar som känner att de engagerar sig i organisationen. • IOGT-NTO ökar årligen i medlemsantal. • IOGT-NTO har verksamhet i hela Sverige och ökar särskilt i storstäderna. • IOGT-NTO har engagerade och kompetenta förtroendevalda som skapar förutsättningar för ny verksamhet. • Minst två föreningar eller verksamheter startas varje år inom varje distrikt.

IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör • IOGT-NTO bedriver politisk påverkan i en majoritet av landets kommuner. • I alla distrikt ökar antalet verksamheter som utgör ett stöd för människor med erfarenhet av eget eller andras alkoholproblem. • I över hälften av distrikten drivs sociala företag med en tydlig IOGT-NTO-profil. • IOGT-NTO bjuder in till 1 000 fester.

IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion • IOGT-NTO bidrar till att priset på alkohol höjs, tillgängligheten och marknadsföringen begränsas. • Fler aktörer utanför nykterhetsrörelsen bär den restriktiva alkoholpolitiken. • IOGT-NTO bidrar till att fler anser att vuxna inte ska berusa sig. • IOGT-NTO bidrar till att fler anser att man ska vara nykter i närheten av barn.

22

• Alla känner till någon som är medlem i IOGT-NTO. • Allmänheten har en ökad kännedom om IOGT-NTO och känner till vad vi gör. • Allmänheten associerar oss med gemenskap, nykterhet och påverkan. • Allmänheten deltar i större utsträckning i vår öppna verksamhet och i våra kampanjer.

IOGT-NTO är självfinansierat • Miljonlotteriet genererar ökat tillskott till IOGT-NTO:s verksamhet. • Externa bidrag till vår verksamhet ökar på samtliga nivåer. • Intäkter via gåvor ökar. • IOGT-NTO startar nya idéburna företag vars verksamhet genererar ett ökat tillskott till vår verksamhet.

IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler • IOGT-NTO nyetablerar lokaler, särskilt i befolkningstäta områden. • Fler lokaler är modernt utrustade. • Fler lokaler är attraktiva och uppdaterade skyltfönster för vår organisation. • IOGT-NTO:s lokaler bär sina egna kostnader.

23


IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning 2014 2015  
IOGT-NTO:s mål och verksamhetsinriktning 2014 2015  
Advertisement