Page 1

Hvordan skal vi arbejde med læring? Kjeld Fredens er læge og  hjerneforsker. Han har været  lektor (hjerneforsker) ved Århus  Universitet, seminarierektor ved  Skive Seminarium, udviklings‐ og  forskningschef ved Vejlefjord  Neurocenter, vismand i  Kompetencerådet.  • Forfatter til ”Innovation og  Ledelse ‐ Hjernen som  medspiller,” Academica, 2009,  og  sammen med Anette Prehn:  ”Selvcoaching‐ brug hjernen til en  forandring”. Gyldendal Business,  2010.  •

Kjeld Fredens


Hvordan skal vi arbejde med læring? •

Undervisning og læring i det 21. årh. – Man underviser ikke i dansk – Man underviser eleven i dansk

• •

Kjeld Fredens

Læreren som coach og læring med  forståelse. Den privatpraktiserende lærer er  ude. Der arbejdes i team.


Læsning med forståelse •

Tiden spejler sig i tiden ved hjælp af  dimensionshorisonternes fremtid og  fortid. Det betyder blot, at ethvert  tidspunkt har sin egen fremtid og sin  egen fortid, og at det netop besidder  sin enestående karakter i  tidsdimensionen.  Når man erfarer  dette, ser man også, at enhver  fremtid og enhver fortid i ethvert  tidspunkt kan opløses i tidspunkter,  for hvilket det samme gælder. Niklas Luhmann: Sociale systemer. Hans  Reitzels Forlag 2000, s.130


Læsefærdighed og læsestrategier Afflerbach P, Pearson PD & Paris SG (2008). Clarifying differences between reading skills and reading strategies. The  Reading Teacher 61(5):364‐373 http://www.ccsdistrict.org:8081/hck/data/kingsbury_k/articles/document_ar4.pdf

• • • •

Kjeld Fredens 

Bryde koden Læse efter mening Anvende teksten funktionelt Kritisk tekstlæsning


Læringshierarki Aktiv læring

Foredrag ved Kjeld Fredens, Viborg 11.8.09 


Hvad skal der læres/udvikles? •

Vide‐kunne‐gøre

Specificering af vide‐kunne‐gøre

• •

Viden/færdigheder. Fornemmelse for hvor og hvornår  denne viden/færdigheder kan  anvendes. Disposition til at gøre det.

• •

Faglig viden. Forstå fagområdet (domæne,  fællesskab). Færdigheder (kunnen). Koncentration og vedholdenhed. Forestillingsevne. Opleve  (sansning/perception/intuition/leg/ implicit læring) Reflektere (spørge, forklare, kritisere) Udforske, undersøge,  eksperimentere. Nytænke, sprænge rammer.

• • • •

• • •

Foredrag ved Kjeld Fredens, Viborg 11.8.09 


Den gode læring •

Den nye viden de skal tilegnes,  bygger på elevens eksisterende  viden.  –

Viden skal organiseres begrebsligt og  i forhold til en given kontekst. –

Forforståelse giver ny forståelse

Autentisk læring

Lære at forstå hvordan man lærer og  hvordan man håndterer egen læring. – –

Transfer Kreativitet

Kjeld Fredens 


Den bevægelige tanke •

Laterale del:   Central planlægning i  arbejdshukommelsen og målrettet  adfærd

Mediale del:  Perifer opfindsomhed. Fleksibilitet  og emotionel koordinering.

Frontale pol:  Optimisten. Hukommelse for fremtiden. Vision. 

Kjeld Fredens


Kjeld Fredens


Optimisme Et valg om, hvordan man vil betragte verden • • • • • •

God til at spotte risici Ser muligheder i begrænsningerne Er klar over at et godt resultat  afhænger af ens indsats Optimistiske tanker er  selvopfyldende Optimisme øger glæde og sundhed

Ness LS & Segerstrom SC (2006). Dispositional optimism  and coping: A metaanalytic review. Personality and  Social Psychology review, 10: 235‐251

Kjeld Fredens

Øvelse i optimisme: ”Mit bedst mulige selv”.  Hvad forventer ud af livet om  5 år? Sæt et mål og gå efter det.


Sociale værdier Schwartz´s cirkulære model

Kjeld Fredens 


Præference og evne En præference drives af glæde  Dimensioner

Holist

Analytiker

Helhed‐del

Helhed

Del

Imaginær‐verbal

Imaginær

Verbal

Intern‐Ekstern

Intern

Ekstern

Kjeld Fredens


Interaktionisme Hvad skal et fællesskab smitte med, hvis evner skal blive til præferencer?

• •

Kjeld Fredens

Præferencer udvikles særligt på individplan Evner kan gøres til præferencer via  kollaborativ læring


Tæl til tre Eller om at flytte på opmærksomheden •

Læring i fællesskab – Sociale relationer der smitter – Organisationens  voksende/fastlåste mindset – Organisationens læringsstil er  præget af organisationens  ledelsesstil

Individuel læring – Eksplicit – Metakognition – Indre motivation

Kjeld Fredens


Et netværk med 1020 venner. Gul er de mest glade, blå de mindst glade Kvinder (cirkel). Mænd (firkant)

Kjeld Fredens


Læringshierarki Aktiv læring

Indre motivation Metakognition

Ydre motivation

Foredrag ved Kjeld Fredens, Viborg 11.8.09 


Tre mentale systemer i én hjerne Kjeld Fredens

Det langsomme system Analytisk Eksplicit Seriel Kontrolleret Lav kapacitet

Tre hukommelser

Semantisk Kendsgernings mennesket

Forståelse

Oplevelse

Det hurtige system Holistisk Implicit Parallel Automatisk Stor kapacitet Situationsafhængig

Handling

Episodisk Helheds mennesket

Foredrag ved Kjeld Fredens, Viborg 11.8.09 

Procedural Handlings mennesket


Kreativitet og innovation Tre komplementærelæringsstile Kjeld Fredens

Kendesgerningsmennesket – Egenskaber • Mere konvergent end divergent • Struktureret, analyserende,  fokuseret • Forbereder sig meget • Lærer for at forebygge fejl • Ønsker sikkerhed og stabilitet – Vejledning • Give tid • Gennemgå de enkelte dele • Instruktion

Handlingsmennesket – Egenskaber • Lærer i handlingen  • Går lige på opgaven • Lærer af sine fejl (forsøg‐og‐fejl) • Tåler usikkerhed – Vejledning • Sætte rammer for opgaven, gøre den  enkel men tiltrækkende og øg dens  kompleksitet – og hold dig så væk Helhedsmennesket – Egenskaber • Mere divergent end konvergent • Tænker/oplever i helheder • ”Den stille elev” • ”Kunstnerisk” og receptiv • Idéskabende – Vejledning • Skab oplevelser af sammenhæng og  helhed  • Skab billeder

Foredrag ved Kjeld Fredens, Viborg 11.8.09 


Læringshierarki Aktiv læring

Coache

Instruere

Guide

Foredrag ved Kjeld Fredens, Viborg 11.8.09 


rategi

Man får størst succes, når man lærer med den  stil, der er tættest på ens personlighed

Foredrag ved Kjeld Fredens, Viborg 11.8.09 

Kjeld Fredens foredrag  

Slides fra Kjeld Fredens foredrag om læring

Advertisement