Page 1

BENNIKSGAARD NYT NR. 1 • MARTS 2005 • MEDLEMSBLAD

FOR

BENNIKSGAARD GOLF KLUB


BENNIKSGAARD NYT

Bladudvalg: Inge Lise Holme (redaktør) Peter Mathies Tove Sommer Juhl Wiebke Skov Edel Nielsen Andreas Thomsen (annoncer) Uwe Johns (fotograf)

Adresse: Benniksgaard Golfklub Sejrsvej 79, Rinkenæs, 6300 Gråsten Tlf.: 74652268 – fax 74652909 E-Mail: nyt@benniksgaard.dk

Oplag: 500 Produktion: Dansk Transport Forlag A/S Tlf. 70 10 05 06

2

Trykkeri:

Toptryk Grafisk ApS, Gråsten Tlf. 74 65 01 01

Annoncepriser: 1/1 side 128x190 mm 1/2 side 128x90 el. 62x190 mm 1/4 side 128x45 el. 62x90 Excl. moms

kr. 1200 / EUR 160 kr. 700 / EUR 95 kr. 400 / EUR 55

Bladet optager artikler fra medlemmer, bestyrelse og udvalg i Benniksgaard Golf Klub. Bladets synspunkter og meninger dækker ikke nødvendigvis klubbens officielle synspunkter. Die Klubzeitung nimmt Artikel von Mitgliedern,Vorstand u. Ausschüssen des BGK entgegen. Die Meinung der Zeitung deckt sich nicht notwendigerweise mit den offiziellen Meinungen des Klubs.

Benniksgaard Nyt Udkommer: 15.6.2005

Deadline: 17.5.2005

Nyt fra Bladudvalget Hvor blev de af? Vi tænker her på de mennesker, som ikke kunne tillade, at Benniksgaard havde en udslagsbane som rakte lidt ind på et område, der var naturfredet. Træningsbanen blev derfor flyttet, så forbipasserende ikke blev generet af at se på golfspillere, der stod og slog bolde ud med deres køller. Den tid er jo nu forbi, og i stedet ligger der høje firkantede bygninger, som rager op i landskabet som et fort. De mennesker, der kommer kørende fra Fjordvejen eller fra Kruså, ser nu i stedet disse bygninger og kan ikke glæde sig over den dejlige natur – i og omkring golfklubben – hvad er der gået galt? Forhåbentlig bliver bygningerne kønnere når de er færdige, men det hjælper stadig ikke på den kendsgerning, at de helt tager udsigten, så man hverken kan se fjorden eller golfklubbens bygninger. Vi bringer også i år matchprogram og ”hvem er vi” på bladets midtersider, I har da mulighed for at tage siderne ud og sætte dem på opslagstavlen. Vel mødt til golfsæsonen 2005. Redaktionen

Wo sind sie geblieben? Bei der Fragen denken wir an die Menchen, die nicht zulassen konnten, dass Benniksgaard eine Drivingranch hatte, die etwas ¨ber das Gebiet hinaus ging, das unter Naturschutz stand. Die Trainingsbahn wurde deshalb verlegt, so dass die Aussicht auf abschlagende Golfspieler Vorbeipassierende nicht störten. Diese Zeit is nun vorbei und an der Stelle entstehen nun hohe, viereckige Gebäude, die in die Landschaft aufragen wie eine Festung. Die Menchen, die jetz vom Fjordvej oder von Kruså kommen, sehen nun stattdessen diese Bauwerke. Sie können sich nicht über die schöne Natur rund um den Golfklub freuen - was ist schief gelaufen? Hoffentlich werden die Gebäude schöner, wenn das Ganze erst einmal fertig ist. Aber es ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass sie die Aussicht auf die Förde und auf das Klubhaus versperren. Auch in diesem Jahr wird in der Mitte des Blattes ein Matchprogramm und ein - Wer sind wir - zu finden sein. Man hat somit die Möglichkeit die Seiten heraus zu nehmen und an einer Anschlagtafel anzubringen. Einen guten Start für die Golfsaison 2005. Die Redaktion


Ivar Knoth

Formanden har ordet Traditionen tro var der god tilslutning til klubbens årlige generalforsamling, som i år gav valg til 3 nye bestyrelsesmedlemmer: Susanne Schubert, Leif Hansen og Niels Aage Pedersen. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Ivar Knoth som formand og Christian Holme som næstformand og kasserer. En samlet oversigt over den nye bestyrelse findes inde i bladet. Generalforsamlingen bakkede op om den handlingsplan, som bestyrelsen præsenterede i hovedpunkter, og som tager udgangspunkt i den e-mail baserede medlemsundersøgelse, som blev gennemført i 2004, så bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og er i fuld gang med at implementere de forskellige tiltag, som vi forventer bl.a. vil give medlemmerne en lettere og mere overskuelig tilgang til den megen information, som findes omkring klubben og vore aktiviteter. Det andet væsentlige udviklingsområde, som medlemsundersøgelsen afdækkede, var behovet for en markant forbedring af klublivet, og også her har vi gjort os nogle konkrete tanker, som vi håber vil resultere i nogle nye aktiviteter på tværs af alder, køn og sportsligt niveau. På bestyrelsens forslag blev det på generalforsamlingen vedtaget at forhøje kontingentet

København Gl. Kongevej 84 1850 Frederiksberg C Tel +45 33 31 29 19 Fax +45 33 24 47 10

med kr. 100,- pr. år for voksne medlemmer. Forhøjelsen er øremærket til sekretærhjælp til udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer, og i denne forbindelse glæder det mig at kunne meddele, at vi har indgået en samarbejdsaftale med driftsselskabet, hvor klubben køber sig til denne ydelse i et nærmere aftalt omfang. Det drejer sig ikke om de opgaver som driftsselskabet iht. vor administrationsaftale i forvejen løser for klubben som en del af forpagtningsaftalen, men udelukkende om opgaver knyttet til primært de sportslige aktiviteter. Driftsselskabet har - bl.a. til dette formål – ansat Bente Møller Pedersen, og som det vil være de fleste af vore medlemmer bekendt, har Bente et særdeles godt kendskab til klubbens administrative forhold som medlem af flere udvalg og som tidligere bestyrelsesmedlem. Vi glæder os til det udvidede samarbejde med Bente. Som det fremgår af ovennævnte har vi nogle store udfordringer foran os, og med den nye udvidede bestyrelse føler vi os godt rustet til at drive dette arbejde i den rigtige retning, men uden medlemmernes støtte og opbakning i hverdagen vil det være en umulig opgave at løse. Derfor er det nødvendigt, at vi alle påtager os et lille ekstra ansvar i hverdagen, og på den ene eller anden måde bidrager til at få etableret det fællesskab og gode klubliv, som langt de fleste af os heldigvis gerne vil være en del af. Det bliver spændende at følge udviklingen. Ivar Knoth

Kollund Molevej 2-4 6340 Kruså Tel +45 74 67 83 19 Fax +45 74 67 83 06

Mandag-Torsdag 10-17.30 • Fredag 10-18 • Lørdag 10-16 • Søndag 11-16 • www.ascot.dk

3


Der Vorsitzende hat das Wort Der Tradition entsprechend war die diesjährige Generalversammlung gut besucht und es wurden 3 neue Mitglieder in den Vorstand gewählt: Susanne Schubert, Leif Hansen, und Niels Aage Pedersen. Der Vorstand hat sich darüber hinaus mit Ivar Knoth als Vorsitzenden und Christian Holme als 2. Vorsitzenden konstituiert. Eine komplette Übersicht des neuen Vorstandes findet ihr in diesem Heft. Die Generalversammlung unterstützt den Handlungsplan, der sich als Folge der im Jahre 2004 abgehaltenen E-Mail Befragung ausgewählter Mitglieder ergeben hat, und der vom Vorstand präsentiert wurde. Somit ist der Vorstand im vollen Gange die Dinge Umzusetzen, von denen wir uns versprechen, dass sie den Mitgliedern u.A. in den Punkten 4

Informationszugang der verschiedenen Aktivitäten in und um den Klub das Leben leichter machen soll. Das andere wichtige und verbesserungswünschenswerte Gebiet welches die Mitglieder nannten, ist das Klubleben im Allgemeinen und auch hier haben wir uns einige konkrete Gedanken gemacht, von denen wir uns neue Aktivitäten über kreuz von Alter, Geschlecht und sportlichen Niveau versprechen. Dem Vorschlag des Vorstandes auf der Generalversammlung das Kontingent um DKK 100,- für Erwachsene zu erhöhen wurde entsprochen. Die Erhöhung ist für zusätzliche Sekretariatshilfe des Vorstandes und der Ausschüsse gedacht. In diesem Zusammenhang freue ich mich bekannt zu geben, dass wir ein Abkommen mit der Betriebsgesellschaft getroffen haben in dem der Klub diese Dienstleistungen in einem definierten Rahmen erkauft. Hier dreht es sich nicht um die Aufgaben, die die Betriebsgesellschaft laut Vereinbarung im Rahmen des Verpachtungsvertrages für den Klub löst, sondern lediglich Aufgaben die den sportlichen Aktivitäten dienen. Die Betriebsgesellschaft hat – u.A. zu diesem Zweck – Bente Møller Pedersen, welche den meisten Mitgliedern als sehr kompetente Person in Sachen Administration und als Mitglied zahlreicher Ausschüsse sowie als Vorstandsmitglied bekannt ist, eingestellt. Wir freuen uns auf diese erweiterte Zusammenarbeit. Wie aus den oben erwähnten Zeilen hervorgeht, warten auf uns viele Herausforderungen und mit dem neuen erweiterten Vorstand fühlen wir uns hierfür gut gerüstet die Arbeit in die richtige Richtung zu manövrieren, jedoch sind wir auf die aktive Mithilfe aller Mitglieder angewiesen um die Aufgabe zu bewältigen. Jeder sollte daher im Kleinen wie im Grossen daran mithelfen um gerade das gute Klubleben zu fördern wovon wir alle letztendlich profitieren und woran wir teilnehmen möchten. Wir folgen die Entwicklung mit Spannung. Ivar Knoth


5


Grand Opening på Benniksgaard Langt om længe nærmer foråret sig, og det er med stor glæde, at vi fra shoppens og receptionens side kan byde velkommen til en ny sæson. I de forgangne måneder har vi været i gang med planlægningen og indkøbene til den nye sæson, og vi håber, i vil finde nogle af disse nye tiltag interessante. Kig ind næste gang du kommer i klubben og se de mange gode tilbud, vi kan byde på.

6

Som noget nyt skal det nævnes, at vi på trolley siden kører med et nyt demo koncept, således at alle vogne kan afprøves på banen. Mange står lidt skeptiske over de nye trehjulede vogne, her er så muligheden for at prøve dem og finde lige netop din vogn. Vi sælger fortsat også el-trolleys, primært

af mærket Powa-kaddy. En vogn af højeste kvalitet, bygget i titanium som gør den let, handy og stabil. Undervisning: Mulighederne for undervisning er mangfoldige, alligevel vælger mange de traditionelle 20 minutter. Det kan man selvfølgelig fortsat få, men der er også mange andre nye muligheder. Her på Benniksgaard kommer en stor del af fokus til at ligge på mere gruppe orienteret træning. Vi lancerer f.eks. 1, 2, og 3 dages golf skoler, genopfriskningskurser som består af 6 gange to timers træning i grupper. Er man mere til den individuelle form for undervisning, er der mulighed for forskellige tilbud, 6 lektioner à 20 min. hvor vi sammen ligger et trænings program. Video og analyse lektion, her bruger


vi analyse programmer i simulatoren samt video. Dette er blot nogle af de mulighed der er på Benniksgaard, kom ind i receptionen og hent et program eller få mere at vide om de forskellige pakker. Begynder undervisning: Som noget nyt vil vi i år indføre to nye former for prøvemedlemskaber, og samtidig er man prøvemedlem i hele to måneder. Vi kører det ene som weekend kursus og det andet som et 2 måneders opstartskursus. Lyder dette interessant så henvend dig i receptionen eller klik ind på hjemmesiden. Råd og vejledning: Vi er her på Benniksgaard fortsat Ping custom fitting center, det vil sige vi har mulighed for at skræddersy udstyret ,så det præcis passer til dig. Kom ind og få en uforpligtigende snak om råd og vejledning. I løbet af sæsonen vil der også blive arrangeret en række demo dage, hvor de forskellige mærker og repræsentanter vil være til stede. Der bliver rig mulighed for at afprøve alt det nye grej. Kom ind i shoppen og hør datoen for netop det mærke, du ønsker at afprøve. Dette er blot nogle af de ting der sker i receptionen og proshoppen den kommende sæson. Vi håber at disse nye tiltag og muligheder bliver godt modtaget. Vi ønsker alle en rigtig god sæson, med masser af flot vejr og god golf. Proshoppen/Receptionen

TAK

til vore annoncører

Langsam nähert sich das Frühjahr und wir von der Rezeption und vom Shop freuen uns euch für die neue Saison ein herzliches Willkommen zu wünschen. In den vergangenen Monaten waren wir im Gange mit der Planung und den Einkäufen für die neue Saison, und wir hoffen, dass ihr einige der Neuheiten interessant findet. Guckt gerne vorbei das nächste Mal wenn ihr vorbei kommt – es gibt viele tolle Angebote. Als Neuigkeit ist zu erwähnen, dass wir auf der Trolley Seite mit einem neuen Demo Konzept arbeiten, sodass alle Trolleys auf der Bahn ausprobiert werden können. Viele stehen den neuen 3-rädrigen Wagen etwas skeptisch gegenüber – hier kann man dann

7


”Life” seinen optimalen Trolley ausprobieren. Wir verkaufen weiterhin elektrische Trolleys der Marke Powacaddy. Von höchster Qualität aus Titanium und somit ein sehr leichter Wagen der einfach und bequem zu handtieren ist. Unterricht: Die Möglichkeiten für Unterricht sind viele – trotzdem wählen viele die traditionllen 20 Minuten. Die wird es weiterhin geben aber es gibt auch viele andere neue Möglichkeiten. Auf Benniksgaard wird der Fokus vermehrt auf Gruppentraining liegen. Wir halten somit z.B. 1,2 und 3-Tages Golfkurse

und Auffrischungskurse die aus 6x2 Stunden Gruppentraining bestehen, ab. Ist man mehr an individuellem Training interessiert, gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten wie 6 Lektionen x 20 Minuten, wo wir ein gemeinsam abgestimmtes Programm legen, Video und Analysen soohl im Simulator als auf der Driving Range. Dieses sind nur einige der Möglichkeiten. Kommt vorbei und holt euch euch ein Programm oder fragt bitte an. Anfänger Unterricht: Weiter als Neuigkeit werden wir in diesem Jahr zwei Arten von Probemitgliedschaften

Auto-Haus Petersen GmbH & Co. KG Gutenbergstrasse 18 • 24941 Flensburg Tel. 04 61 / 5 00 33 15 • Fax 04 61 / 5 00 33 22

8

www.auto-haus-petersen.de • info@auto-haus-petersen.de

CITROËN


9

Große Str. 45 - 47 • 24937 Flensburg • Tel. 04 61 - 17 181 - 0 • Fax 04 61 - 1 73 67 • Info@PeterJuergensen.de - www.PeterJuergensen.de


anbieten – gleichzeitig ist man für ganze 2 Monate Mitglied. Wir arrangieren die eine als Wochenend Kursus und die andere als ein 2 monatliches Anfängerprogramm. Falls das interesse haben sollte dann erfährt man mehr an der Rezeption oder auf der Homepage. Ratschläge und Tipps: Wir sind fortan Ping ”custom fitting center”, d.h. wir können das Equipment genau auf den Spieler zuschneiden. Gerne beraten wir unverpflichtend hierbei. Im Laufe des Sommers arrangieren wir auch einige Demotage an

denen die verschiedenen Hersteller/Marken anwesend sein werden. Hier kann man dann alles Neue ausprobieren. An der Rezeption infomieren wir über die Tage und Marken für die Demos. Dies sind nur einige der Beispiele was es an Neuem in der Rezeption und dem Pro Shop in der kommenden Saison geben wird. Wir hoffen diese neuen Initiativen finden bei euch Gefallen. Wir wünschen Allen eine Super Saison mit viel gutem Wetter und gutem Golf. Der Pro Shop / Die Rezeption

10

STECKHAN & PETERS - LOGISTIK GmbH -

Logistikzentrum mit 63.000 qm Halle eigenes Kühllager Gleisanschluss, Bahnumschlag in der Halle Lager- und Distributionslogistik Spezialist in Lebensmittellogistik tägliche Sylt-Verkehre incl. Lager in Westerland Partner der ONLINE Systemlogistik

Verteilung/Beschaftung: BRD in 24 Stunden Expressverkehre Paketdienst Europäische Verkehre Luft- und Seefracht Import/Export Zoll und Intrastat

Informationslogistik und Sendungsverfolgung per Internet Steckhan & Peters Logistik GmbH • Husumer Strasse 200 • 24941 Flensburg Telefon: (04 61) 9 57 00-0 • Telefax: (04 61) 9 57 00-12 • Email: info-box@steckhan.de Besuchen Sie uns auf unserer Webseite: http://www.steckhan.de

Sonnenschein und gute Laune – unter diesem Motto wurde das Poetschturnier am 14. August auf der Golfanlage Benniksgaard durchgeführt. Es spielten144 Teilnehmer, doch mehr als 200 waren angemeldet. Es ist ein offenes Turnier und die Teilnahme geschieht nach dem Prinzip wer zu erst kommt, mahlt zu erst. Es erfordert also eine schnelle Reaktion, wenn man an diesem begehrten Turnier teilnehmen möchte. Das gerade dieses Match sehr populär ist, ist


11

keinem der Spieler an diesem Tag. Zwischen Loch 12 und 13 konnte man sich mit Sandwiches und Getränken versehen, so dass man gut gerüstet das schwerste Loch angehen konnte. Ich war stolz auf meinen Golfplatz, der nach dem Regen und der liebevollen Pflege durch die Greenkeeper wirklich in gutem Stand war. Wunderschön war auch an diesem Sommertag die Förde, mit den vielen Segelschiffen. Darunter die große russische Kreuzenstern,

das zweitgrößte Segelschiff der Welt. Nach dem Turnier bewirtete Poetsch uns mit einem Büffet mit kalten und warmen Speisen, samt den dazugehörigen Getränken. Es wurden viele schöne Prämien ausgeteilt und es lohnte sich auch auf die Verlosung zu warten, die unter anderem einen mit Bier gefüllten Anhänger und ein schönes Fahrrad enthielt. Inge Lise Holme


Adresse: Benniksgaard Golfklub Sejrsvej 79, Rinkenæs, 6300 Gråsten Tlf.: 74652268 – fax 74652909 E-Mail: nyt@benniksgaard.dk

åbenhed og samarbejde i forbindelse med driftsselskabet, vi har jo en golfklub med mange medlemmer, der ønsker at vide, hvad der sker i deres klub. Det eneste navn, der er kendt på forhånd er Hans Hermann og det er med glæde, vi erfarer, at han bliver på Benniksgaard som træner. Et velkommen skal også lyde til Frank Lundsberg og Mette B. Pedersen, som vi håber at kunne præsentere nærmere i det næste klubblad 31. marts 2005. Glædelig jul og godt nytår

Herreholdet klar til 3. division Oplag: 500

Produktion: Dansk Transport Forlag A/S Elitespillerne blandt Benniksgaards Tlf. er 70 klar 10 05til06 herrer den nye sæson. Efter

en meget flot indsats sidste år, hvor vi Trykkeri: Toptryk Grafisk ApS, Gråsten vandt puljen vi01 i år Tlf.skal 74 65 01spille i 3. division. Vi har i år været så heldige at få tilgang fra stærke spillere, der har givet deres 2 4 megetBladet optager artikler fra medlemmer, bestyreltilsagn til at spille på holdet. Det drejer sig om se og udvalg i Benniksgaard Golf Klub. Bladets Frank Lundsbjerg, Rasmus Per synspunkter og meninger dækkerMortensen, ikke nødvendigvis Strandbygaard Hans Hermann. Frank er klubbens officielle og synspunkter. som de fleste ved den nye forretningsfører Die Klubzeitung Artikeli von hos Benniksgaard og nimmt han spiller hcp.Mitglie1,2. dern,Vorstand u. Ausschüssen des BGK entgeRasmus spillede også sidste år i klubben, og gen. Die Meinung der Zeitung deckt sich nicht notwendivigerweise har numit overtalt ham til at spille for holdet. den offiziellen Meinungen des Klubs. Han har hcp. 4,2. Per bliver den spiller på Benniksgaard holdet med detNyt laveste hcp. i det han spiller fra Udkommer: 28.02.05 Deadline: 31.03.05 beskedne 0,0! Hans kender vi også fra sidste år, og han er som bekendt ansat som træner Forside: Rapanden Rasmus i Foto: klubben. Han spiller fra hcp. 1,9. Uwe Johns 12

Vor klubmester Hasse Mikkelsen har valgt at Ausschuss hat von Betriebsgespille forDer Sønderjyske Eagles i år,der og det bakker sellschaft eine Pressemitteilung vi naturligvis 100 % op om, og ønskererhalten, Hasse die wir in dieser Ausgabe des Magazins bringen. held og lykke med dette. Det er naturligvis et Den Mitgliedern des Klubs werden große Veräntab for holdet, men de ovennævnte tilgange, derungen präsentiert – ein neuer Geschäftssamt fra alle øvrige fraLeiter sidste führertilsagn – ein neuer Trainer undspillere ein neuer der år, mener vi opvejer tabet mange Vi Gastronomie. Man muss sagen, dass gange. dieses eine mener således have det stærkeste hold ganze Menge ist at und wir erwarten mit Spannung nogensinde på Benniksgaard! die neue Golfsaison. Wir haben mehrere Male den Wunsch mehr Offenheit und ZusammenarDerfor ernach ambitionen også lysende klar: Vi beit mit der Betriebsgesellschaft immerskal vinde vores pulje igen i geäußert, år og sikre os hin sind wirtilein oprykning 2.Golfklub division.mit vielen Mitgliedern, die gerne wissen in ihrem pasFormatet i år ermöchten, ændret i was forholdt til de Klub tidligere siert. Der einzige Name den man vorher schon år. Således spillede vi før 3 foursomes om kannte war Hans Hermann, und wir ersehen mit formiddagen og 6 singles om eftermiddagen. Freude, dass er Benniksgaard alt Trainer erhalten I bleibt. år harEin man fra DGU’ssoll side valgt kun atLundsfortWillkommen auch an Frank sætte med dette format i Elitedivisionen berg und Mette B. Pedersen verlauten, die og wir 1.hoffen division. atnächsten vi i år „kun“ skal des spille 1 näherDvs. in der Ausgabe Klubmagazins am 31.3.2005 vorstellen zu können.


foursome og 5 singles og er således færdig ved middagstid med start kl. 8.00. Derudover er vi år kun 4 hold i puljen, hvor vi de andre år har været 6 eller 7. Man har dog ændret på formatet således, at vi i år spiller hjemme og udekampe. De andre år har man samlet alle hold på de forskellige baner og man kunne således være uheldig at møde en stærk modstander på deres hjemmebane. Dette er der rådet bod på med det nye format, hvor vi får 3 hjemmekampe og 3 udekampe, som man kender det fra eksempelvis håndbold

og fodbold. Dette er naturligvis udtænkt på baggrund af at udligne hjemmebanefordele. Derudover „belaster“ man kun de respektive baner med 6 starter, hvor der tidligere kunne være tale om banelukninger hele dagen. Vi håber på stor opbakning fra medlemmerne til hjemmekampene. Man er naturligvis også velkommen til udekampene :-) Med venlig hilsen Thomas Christiansen Holdkaptajn

Programmet er som følger: 3. division herrer vest-1: komplet program Dato

Kl.

Spillested

Hjemmehold

Udehold

30-04-05 01-05-05 04-06-05 05-06-05 06-08-05 07-08-05

08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:50

Benniksgaard Benniksgaard Alssund Benniksgaard Haderslev Esbjerg

Benniksgaard Benniksgaard Alssund Benniksgaard Haderslev Esbjerg

Esbjerg Alssund Benniksgaard Haderslev Benniksgaard Benniksgaard

13


Das Herrenteam bereit für die 3. Liga

14

Die Eliteauswahl der Herren von Benniksgaard sind bereit für die kommende Saison. Nach sehr guten Resultaten im vergangenen Jahr in der wir die Klasse gewannen, werden wir in diesem Jahr in der 3. Liga spielen. In diesem Jahr haben wir das Glück, dass wir einen Zugang von 4 sehr starken neuen Spielern, die uns ihre Zusage in der Mannschaft zu spielen, erteilt haben. Es sind Frank Lundsbjerg, Rasmus Mortensen, Per Strandbygaard und Hans Herr-mann. Frank ist wie die meisten wissen der neue Geschäftsführer bei Benniksgaard und spielt mit Hcp 1,2. Rasmus hat im letzten Jahr im Klub gespielt und wir haben ihn überredet für die Mannschaft zu spielen. Er hat Hcp 4,2. Per wird der Spieler mit dem niedrigsten Hcp sein indem er mit bescheidenem 0,0 spielt! Hans kennen wir auch vom letzten Jahr und er ist bekannter weise der Klubtrainer. Er hat Hcp 1,9.

Unser Klubmeister Hasse Mikkelsen hat sich entschieden in diesem für die Sønderjyske Eagles zu spielen, und das unterstützen wir natürlich 100% und wünschen Hasse viel Glück hiermit. Es ist natürlich ein Verlust für die Mannschaft aber mit den oben erwähnten Zugängen als auch den Zusagen der übrigen Spieler aus dem vergangen Jahr denke ich, dass wir das gut kompensiert haben. Somit sind wir der Überzeugung, dass wir die stärkste Mannschaft jemals in Benniksgaard haben. Unsere Ambitionen sind damit auch klar: Wir wollen die Klasse in diesem Jahr wieder gewinnen um uns den Aufstieg in die 2. Liga zu sichern. Die Spielweise ist in diesem Jahr gegenüber den letzten Jahren verändert worden. So haben wir früher 3 Foursomes am Vormittag und 6 Singles am Nachmittag gespielt. In diesem Jahr hat die DGU beschlossen diese Spielweise lediglich für die Elitedivision und für die 1. Liga fortzusetzen. D.h. dass wir


CITTI_Golfmagazin_DK_05_1

„nur“ 1 Foursome und 5 Singles spielen und sind somit bereits gegen Mittag fertig mit Start um 8.00 Uhr. Darüber hinaus gibt es nur 4 Mannschaften pro Klasse wo es früher 6-7 Mannschaften waren. Stattdessen werden Hin- und Rückspiele stattfinden. In den anderen Jahren hat man alle Mannschaften auf den verschiedenen Plätzen antreten lassen und man hat somit riskieren können, gegen eine starke Mannschaft auf dessen Heimplatz antreten zu müssen. In dem neuen System bekommen wir 3 Heim- und 3 Auswärtsspiele, wie bekannt aus anderen Sportarten. Abgesehen von der gerechteren Aufteilung so bedeutet es auch eine geringere Belastung der Plätze mit insgesamt 6 halben Tagen statt kompletten Schließungen an ganzen Tagen. Wir hoffen auf gute Unterstützung der Mitglieder bei den Heimspielen. Selbstverständlich ist man auch herzlich willkommen bei den Auswärtsspielen:-) Mit freundlichen Grüssen Thomas Christiansen Mannschaftsführer

14.03.2005

ALTID EN TRÆFFER! 15

reude Markt der Lebensf CITTI- SER

VICE- CARD

stermann Marta Mu 8ZH84 Kd.-Nr. 567

Med dette kort får De mange muligheder... Endnu mere service, endnu mere fornøjelse, endnu flere oplevelser! Overbevis Dem selv om de mange fordele der er ved et CITTI-CARD.

GØR

INDKOBENE TIL EN LEG

Langberger Weg 4 D-24941 Flensborg Tel. 00 49 461 - 57 06 - 0

12


Junioru Så går vi i gang. Velkommen til alle juniorer. Vi glæder os til at komme i gang med træningen, og styrke såvel de spillemæssige kvaliteter, som det sociale samvær blandt juniorerne og deres forældre. Der vil den 2. april 2005, kl.

11:00 blive afholdt orienteringsmøde på 1. sal i klubhuset, hvor træneren, Hans Hermann, og juniorudvalget vil præsentere forløbet i den nye sæson. Der vil ved samme lejlighed blive offentliggjort, hvilket træningshold man er på. Vi kan dog allerede her komme med nogle detaljer omkring sæsonen. 1. Træningssamlingerne vil være tirsdag og torsdag i tidsrummet 16:00 – 18:00, og i sommerferien vil der være mulighed for træning, hver onsdag kl. 09:00 – 12:00. 2. Der vil i sæsonen være 4 junior / seniormatcher, hvor en junior og en voksen spiller sammen. Den voksne skal ikke nødvendigvis være en forælder, og det behøver heller ikke at være den samme konstellation af hold hver gang. 3. Der vil i løbet af sæsonen blive afholdt nogle spilledage, hvor

16

Toptryk Grafisk A/S Buskmosevej 4 DK-6300 Gråsten

T: 74650101 F: 74653377

www.toptryk.dk mail@toptryk.dk

Sundnæs 21 • 6300 Gråsten • Tlf. 74 65 18 65


og Jörn Jessen i A-rækken, mens Kurt Lorenzen var bedst foran Rüdiger Behrendsen og Jørgen Sønderbye i B-rækken. Når alt kommer til alt har vi haft en god sæson med kun 2 aflyste spilledage. Der har været mellem 30 og 40 spillere hver juniorerne spiller sammen med spillerne fra eliteholdet. 4. Den 28. juni er der sommerhygge hvor vi spiller 9 huller, hvorefter vi får grillmad på terrassen. 5. Der er i sæsonen 4 G-7 matcher på andre sønderjyske baner. Matcherne er gode at deltage i, man får matcherfaring, og møder juniorerne fra de andre klubber. 34 6. Hver onsdag ved begyndermatcherne vil der være en flight der er forbeholdt juniorer. Det er en god mulighed for at får spillet nogle matcher, og lære hvordan man opfører sig på golfbanen. Vi vil her opfordre forældre / voksne til at melde sig til juniorudvalget, såfremt de er interesseret i at hjælpe i den anledning. 7. I løbet af sæsonen vil vi besøge en anden golfklub, juniorer såvel som forældre. 8. Til sæsonen i år vil Hans Hermann uddanne nogle af vore bedste juniorer til coaches,

udvalget

på årets sidste tur til Kolding GC i september. Herreklubben havde sæsonafslutning lørdag, den 23.10. Vi mødtes til morgenmad kl. 8.00, og derefter startede vi ud på en gunstart i strid blæst og temmelig kraftige regnbyger. Det blev dog bedre undervejs, men scores som kan hjælpe tilvar træning. Tagovervældende godt imod de nu ikke nye coaches, de vilpå bestemt være en fornyelse, denne efterårsdag. og et stort aktiv i juniorflokken. B-rækken blev vundet af Holger Dorby, og A-rækken For at juniorerne får fulde udbytte deres togdet Dirk Jäger sig af.afBegge tid i golfklubben, og mulighed for at komme til scorede 34 points. I turnetræning mm., er det vigtigtvar at forældrene støtter ringen der i øvrigt indlagt op omkring aktiviteterne. hjælpe mange Forældre præmier kan fx for bedmed kørsel, herunder samkørsel af juniorer til ste hold, nærmest flaget træning, men også specifikke opgaver, som osv. f.eks. planlægge Efter en bowlingaften, alle kan en lille pause afholdt vi være med til at løfte opgaverne. årets generalforsamling. Det betyder meget for juniorerne juniorudDenne foregik og i god ro og valget at forældrene hjælper, og sidegevinsten orden under kyndig ledelse er at forældrene lærer hinanden at Ole kende, og af Palle Hansen. Truelmåske spiller en runde sammen. segaard blev valgt ind i den Juniorudvalget nye bestyrelse, som herefter består af: Flemming Bang Petersen (formand), Ole Truelsegaard (kasserer), Finn Rask

CJ International A/S – Hermesvej 2 – 6330 Padborg – Tlf. 3697 0200 – Fax. 7467 4240 – www.cj.dk

17


Der Junioren Ausschuss

Jetzt gehts los..... Willkommen an alle Junioren. Wir freuen uns mit dem Training zu beginnen und gleichzeitig die spielerischen als auch die sozialen Qualitäten bei den Spielern und den Eltern zu fördern. Am 2. April 2005 um 11.00 Uhr wird ein Informationsmeeting im Klubhaus -1. Stock stattfinden, wo der Trainer Hans Hermann und der Junioren Ausschuss den Verlauf der kommenden Saison bekanntgeben wird. Gleichzeitig werden wir darüber infomieren, wer in welcher Trainingsmannschaft spielt. Einige Details vorab:

18

1. Training findet Dienstags und Donnerstags im Zeitraum 16.00-18.00 statt – in den Sommerferien jeweils Mittwochs im Zeitraum 09.00-12.00 Uhr. 2. Innnerhalb der Saison wird es 4 Junioren/Senioren Matches geben, wo ein Junior mit einem Erwachsenen zusammen spielt. Es muss nicht partout ein Elternteil, und auch nicht immer die gleiche Konstellation sein. 3. Im Laufe der Saison wird es Spieltage geben, wo die Junioren mit Elite Spielern zusammen spielen werden. 4. Am 28. Juni gibt es ein ”Sommerhygge” 9-Loch Tunier mit anschl. Grillessen auf der Terasse. 5. Im Laufe der Saison gibt es 4 G-7 Matches auf anderen Sønderjytländischen Plätzen. Diese Matches sind sehr zu empfehlen, da

es sowohl Spielpraxis gibt als auch sozialen Umgang mit anderen Junioren aus anderen Klubs. 6. Jeden Mittwoch bei den Anfängermatches gibt es Gelegenheit mitzuspielen um Spielerfahrung zu erlangen und um zu lernen, wie man sich auf einem Golfplatz benimmt. Wir möchten hiermit Eltern als auch andere Erwachsene auffordern dem Juniorenausschuss sich als Helfer anzubieten, sofern das Interesse besteht. 7. In der Saison warden wir auch einen anderen Golfclub besuchen – Junioren sowie Eltern. 8. Im Laufe der Saison wird Hans Hermann einige unserer besten Junioren zu Coaches ausbilden, die beim Training assistieren können. Diese sollten wir herzlich willkommen heissen, da sie für Neuerung als auch zusätzliche Hilfe für das Juniorenteam sorgen werden. Damit die Junioren möglichst viel von den oben erwähnten Aktivitäten profitieren können, sind wir auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Die Eltern können mit der Logistik im grossen und kleinen mithelfen, oder auch an spezifischen Aufgaben wie das Planen eines Bowlingabends mitwirken – alle können mithelfen. Es bedeutet den Junioren eine ganze Menge, dass Eltern mithelfen – und der positive Nebeneffekt ist, dass sich die Eltern der Junioren näherkommen und vielleicht selbst eine Runde zusammen spielen. Der Junioren Ausschuss

Getränke Fachgrosshandlung und Heim-Service Wir bieten auch Partyservice an (alles für Ihre Party) Beachten Sie bitte auch unseren Abholmarkt (detailhandel)

Der zuverlässige Gastronomie-Partner

Flensburg, Apenrader Str. 71, Telefon 0461-42649


19


Begynderudvalget ÆLLINGETURNERINGER 2005 Onsdag den 27.april spilles sæsonens første 9 hullers turnering ,og vi i begynderudvalget glæder os til at se både nye og gamle ællinger samt rigtig mange etablerede spillere som flightfører. Som sædvanlig kan alle medlemmer, der har enten hcp 37-50 (ved sæsonstart 27.04.05) eller banetilladelse (afsluttet med prøve hos træneren) deltage i turneringen. Som noget nyt bliver der arrangeret runder på par-3 banen for de spillere ,der enten er prøvemedlemmer, eller endnu ikke har fået banetilladelse - vi glæder os til at se jer og indføre jer i fællesskabet med andre medlemmer efter spillet, så kom frit frem! Mød op senest kl.17.30-vi slår ud præcis kl.18.00 på hul 1 til 5 .Gunstart (= alle starter samtidig men på forskellige huller) eller på par3-banen. 20

Der vil være tilmeldingslister på begynderudvalgets opslagstavle hver uge.Benyt så vidt muligt disse og overhold mødetiden, det gør det lettere for udvalget at sætte hold og få erfarne flightførere på helst alle hold .Du skal også have tid til at udfylde scorekort samt nå ud til dit ”starthul”. Skulle du være forhindret i at møde op på trods af tilmelding, bedes du ringe afbud! Blev du ikke skrevet på tilmeldingslisten ,så prøv telefonisk tilmelding til dagens turneringsledere inden kl.16.30.Du kan også møde op og se, om der skulle være en plads tilbage på startlisten! Prisen for at deltage er i år Kr.30.00 (4 euro) pr. gang, og der vil være præmie til vinderne samt TOP-10 point til de 10 bedst placerede ællinger. Par 3-banen dog kr.10.00/ 1,5 euro. Hver onsdag fra 27.april og sandsynligvis til medio september spilles der om TOP-10


genvalgtes Wiebke Skov. Tak til BGD for sponsorstøtte, samt til Ursula

safta en g

point, og du kan på opslagstavlen følge med i din placering. Ved sæsonafslutning er der pæne præmier til de 10 ællinger, der sammenlagt har opnået flest point. Begynderudvalget er på 7 medlemmer – hvem det er ses andetsteds i bladet, eller på hjemmesiden. Har du ikke eget handicap, og kan du umuligt være med om onsdagen? Kontakt da én fra begynderudvalget og hør om muligheden for at få en etableret spiller med ud på et andet tidspunkt! Mange hilsener fra Begynderudvalget

”Küken”Turniere 2005 Am Mittwoch den 27. April findet das erste 9-Loch Turnier statt, und wir im Anfänger Ausschuss freuen uns sehr sowohl neue als auch alte „Küken“ sowie viele etablierte Spieler als Flightführer zu sehen. Wie immer können alle Mitglieder, die entweder Hcp 37-50 (bei Saisonstart 27.4.05) oder Platzreife (Abgeschlossen mit Test beim Trainer) haben am Turnier teilnehmen. Neu ist, dass für Probemitglieder oder Mitglieder die noch keine Platzreife erlangt haben,

21

OPLEV MODEN TIL DAMER OG HERRER

DAME SIGNAL H2O CRETON KELLO MASAI NOA NOA IN-WEAR FRANSA SOYA REPEAT JACKPOT ELVSTRÖM ANNE SOFIE STORT MINUS

HERRE SIGNAL H2O MARTINIQUE ELVSTRÖM JACK‘S BOSWEEL NORDAL SUNWILL LEE J.B.S. EGTVED

UDVALG I FLOTTE DAME-HERRE SKO/STØVLER

ØSTERGADE 2, PADBORG 74 67 3131


Runden auf der Par-3 Bahn arrangiert werden. Wir freuen uns euch zu sehen und in die Gemeinschaft zusammen mit anderen Mitgliedern einzuführen, also kommt hervor! Treffpunkt spätestens um 17.30 Uhr – Abschlag ist um genau 18.00 Uhr auf den Löchern 1-5 zum Gunstart (= gemeinsamer Anfang auf verschiedenen Löchern) oder der Par-3 Bahn. Anmeldelisten am Schwarzen Brett unter Anfänger Ausschuss jede Woche. Diese sollte möglichst benutz und zeitlich eingehalten werden, damit es leichter wird die Mannschaften zusammenzustellen und erfahrene Flightführer zu nominieren. Man benötigt auch Zeit um die Scorecards auszufüllen als auch zum Abschlagloch zu kommen. Sollte man verhindert sein, möge man bitte telefonisch absagen.! Wurde man nicht auf der Liste aufgeführt dann kann man bis 16.30 des Spieltages telefonisch den Turnierleitern bescheid geben. Alternativ kann man persönlich antreten und sehen ob ein Platz auf der Liste sein sollte. 22

Der Preis für die Teilnahme in diesem Jahr ist DKK 30,- (4€) pro Mal, und es wird Preise für die Gewinner als auch Punkte für die Top 10 best platzierten Spieler geben. Die Par-3 Bahn kostet DKK 10/1,50 €. An jedem Mittwoch ab dem 27. April und vorraussetzlich bis Mitte September wird um Top 10 Punkte gespielt, und man kann am Schwarzen Brett den Punktestand sehen. Bei Saisonabschluss gibt es schöne Preise für die 10 „Kücken“, die zusammen die meisten Punkte erlangt haben. Der Anfänger Ausschuss besteht aus 7 Mitgliedern, die an anderer Stelle in diesem Heft oder auf der Homepage zu finden sind. Sollte man kein Handicap haben und auch nicht am Mittwoch spielen können, kann man jemand vom Anfänger Ausschuss kontaktieren um die Möglichkeit zu eruieren mit einem etablierten Spieler zu einem anderen Zeitpunkt zu spielen. Viele Grüsse Der Anfänger Ausschuss


23


Seniorklubben

24

Begynder sæsonen med åbningsturnering fredag den 1.april 2005 kl.14.00. Vi spiller stableford om pokaler for henholdsvis damer og herrer samt vin præmier. Efter spillet er der informationsmøde om den kommende sæson, præmieuddeling og fælles spisning. Tilmelding på den ophængte liste ! SPILLETIDSPUNKTET for det ugentlige spil ligger i skrivende stund endnu ikke fast, men vi håber i alle tilfælde, at så mange som muligt af både gamle og nye medlemmer bliver tilfredse. Det ligger dog fast, at der bliver mulighed for både at spille 18 og 9 huller - rent praktisk bliver det sådan, at de første tider reserveres til de spillere, der ønsker at gå 18 huller - derved forventer vi at samværet i klubhuset efter spillet kan samle flere medlemmer, end vi så i den forløbne sæson. Bestyrelsen har besluttet , at vi i år spiller i serier ,hvor hver serie afsluttes med en særlig turnering med efterfølgende spisning og præmieuddeling. Vi håber I vil synes om denne fornyelse!

Udflugter: Der er allerede tilrettelagt 3 udflugter, og vi håber naturligvis at rigtig mange får lyst til at være med. Kontingentet er i år forhøjet til kr.200,00/27,00 euro. Bestyrelsen

Beginnt die Saison mit einem Eröffnungsturnier am Freitag dem 1. April 2005 um 14.00 Uhr. Wir spielen Stableford um einen Pokal für Damen und Herren sowie Wein Prämien. Nach dem Spiel findet ein Informationsmeeting zur kommenden Saison mit Preisverleihung und einem gemeinsamen Essen statt. Anmeldungen auf der Liste am Schwarzen Brett! Der genaue Spielzeitpunkt für die wöchentliche Runde ist noch nicht bekannt, doch hoffen

Gråsten Apotek

Broager Apotek

Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Fax 74 65 24 89

Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Fax 74 44 11 07

For os er sikring en tillidssag Brandsikring Tyverisikring Adgangssikring Tågesikring

TV-overvågning Kontrolcentral Vagtsikring Patientkald

Callesensgade 18 · 6200 Aabenraa · Telefon 7462 1959 bh@bjerring-hansen.dk · www.bjerring-hansen.dk


wir dass alle alten und neuen Mitglieder zufrieden werden. Es ist jedoch sicher, dass es sowohl für 18 als auch für 9 Löcher eine Runde geben wird. Dieses wird in der Praxis so funktionieren, dass die ersten Tee Zeiten für die Spieler reserviert sind, die 18 Löcher gehen wollen, womit wir erreichen wollen, dass dann anschließend im Klubhaus ein größeres Zusammenkommen stattfinden wird als wir das in der vergangenen Saison gesehen haben. Der Vorstand hat beschlossen, dass wir in diesem Jahr Serien spielen, wo jede Serie mit einem speziellen Turnier und nachfolgendem Essen abgeschlossen wird. Wir hoffen euch gefällt diese Veränderung! Ausflüge: Es sind bereits 3 Ausflüge arrangiert, und wir hoffen natürlich auf großen Anschluss. Das Kontingent ist in diesem Jahr auf 200DKK/27€ erhöht. Der Vorstand

25

- DET LILLE FARVELAGERSALG Kvalitets maling til malermesterbrug....

Benniksgaard Nyt er på nettet www.benniksgaard.dk

r Hvorfol køre tind, når Tysklan spare du ka sen i mom erslev Bold

Bolderslev Malerforretning Malermester Gert Kristensen Jernbanesvinget 4 6392 Bolderslev

Tlf. 74 64 64 82 . Mobil 51 78 81 09 Vi har åbent når du har tid - Bare ring...


Turnerings- og handicapudvalget

26

Endelig kan vi igen komme i gang med at spille turneringer. Tak til vore sponsorer. Turneringerne er en dejlig anledning til at dyste i venskabeligt lag, på fair betingelser. Grundlaget for at vi kan dyste fair er handicapsystemet. Det er spillerens eget ansvar at få reguleret sit handicap ned, derfor skal man, når man har spillet en runde der er bedre end handicappet, aflevere scorekortet til regulering. Dette gælder også i private runder. Forbedringen tæller umiddelbart, dvs. at det nye handicap gælder allerede fra næste runde. Vi har som de tidligere år anbragt turneringskalenderen i midten af bladet, lige til at tage ud og hænge op. I løbet af sæsonen skal vort 3. divisionshold spille på hjemmebane 3 gange, hvor der vil være mulighed for at følge matcherne og støtte vort hold. I modsætning til tidligere år lukkes banen ikke hele dagen, når eliteholdet spiller. Banen åbnes igen kl. 10.00 på matchdagen. De generelle turneringspropositioner er blevet opdateret. Den væsentligste ændring er mht. udeblivelse fra match. Se venligst de generelle turneringspropositioner på vores hjemmeside http://www.benniksgaard.dk Golfklubben / Turneringer. Vi ses i klubben. Turneringsudvalget

Endlich können wir wieder mit dem Spielen von Tunieren beginnen. Einen herzlichen Dank an unsere Sponsoren. Ein Turnier ist eine gute Gelegenheit, zu fairen Bedingungen in freundschaftlicher Runde zu spielen. Die Grundlage des fairen Spiels is das Handicapsystem. Die Verantwortung liegt bei dem Spieler, das Handicap zu regulieren. Darum muss man, nach einer Runde die man besser als sein Handicap gespielt hat, seine Karte zum Regulieren angeben. Dieses gilt auch für private Runden. Die Verbesserung tritt unmuttelbar in Kraft, das bedeutet, das neue Handicap zählt schon ab der nächsten Runde. Wir haben, wie auch in den vorigen Jahren, einen Tunierkalender in der Mitte des Blattes angebracht, einfach zum herausnehmen und aufhängen. Im Laufe der Saison soll unsere 3. Division drei mal auf unserer Bahn spielen, wo die Möglichkeit besteht, den Turnieren zu folgen und unsere Mannschaft zu stützen. Im Gegensatz zu den anderen Jahren wird die Bahn nicht den ganzen Tag gesperrt sein, wenn die Elitemannschaft spielt. Die Bahn wird am Matchtag um 10.00 wieder geöffnet. Die generellen Turniersatzungen sind aufdatiert worden. Die wesentlichste Änderung ist mit Hinsicht auf das Fernbleiben von einem Match. Die generellen Turniersatzungen sind auf unser Webseite http://www.benniksgaard. dk unter Golfklubben/Turneringer zu finden. Der Turnierausschuss

Golfklubben udsender i 2005 det første og sidste nummer af Benniksgaard Nyt. Nr. 2 og nr. 3 skal afhentes i klubben.


Bennikshus Nye luksusferieboliger - direkte p책 golfbanen

Interessen er enorm! - er De som medlem interesseret i dette enest책ende projekt, kan De allerede nu sikre Dem en af de attraktive luksusferieboliger med den smukke udsigt. Ring til Lars W. Petersen p책 tlf. 98 12 61 00 for yderligere oplysninger.

27


Just Green News

28

Så er det forår igen, og det bliver et meget travlt forår. Da det i skrivende stund her i starten af marts stadig er vinter, skal vi regne med, at det bliver et meget pludseligt forår. Solen har allerede megen magt, det er jævndøgn og når du læser disse linier er det sommertid !!! Vi glæder os alle til åbningsmatchen i april og til resten af sæsonen. Det er med lidt blandede følelser at jeg skriver til klubbladet, for det jeg skrev i sidste nr. ikke kom til at passe. Desværre var det umuligt at forudse de problemer der opstod på grund af de store mænger regn der faldt i efteråret. Derfor kunne kun 9 vintergreens benyttes i den forgangene vinter. Det blev en meget travl tid op til jul, da vi klippede alt roughen, fik den skubbet sammen, læsset på vogn og kørt væk. Dette er i overensstemmelse med den endelige plejeplan, for golfbanen på Benniksgaard. Således vil der vente nogle MEGET anderledes rough arealer, når banen spilles. Vi har lavet nogle spor, og vi har siddet fast med ma-

skinerne, men når vi har udbedret de værste skader, vil det være muligt at spille golf i rough områderne. Det er så op til ledelsen om der skal være lempelser i roughen. Fremover må vi klippe roughen 2 gange om året, men afklippet skal fjernes hver gang, og vi finder sikkert en god løsning på denne opgave. Området i venstre side af hul 8, skal rettes af med muldjord, der skal sås græs, som skal passes og plejes som rough, inden de blå pæle kommer væk. Dette område skulle så gerne være i god stand til næste år. Der er investeret i nye maskiner, bla. har vi fået en traktor med 90 hk og 4 hjulstræk og den forventer vi os meget af. Dette var lidt nyt fra greenkeepernes side, vi håber at alle får en god sæson. Just greenkeeper teamet.

Der Frühling naht und es wird wieder sehr hektisch. Es ist zwar noch immer Winter, es wird doch wie so immer ganz plötzlich Frühjahr. Die Sonne hat bereits wieder Kraft und wenn ihr diese Zeilen liest haben wir bereits wieder Sommerzeit! Wir


freuen uns auf das Eröffnungsturnier im April und die ganze Saison. Es ist mit gemischten Gefühlen, dass ich diesen Artikel schreibe, da der Artikel, den ich in der letzten Klubzeitung verfasst habe nicht ganz den Tatsachen entsprach. Es war leider unmöglich vorauszusehen, dass solch massive Problem in Folge des schlechten Wetters im Herbst zustande kamen. Daher konnten nur 9 Wintergreens im vergangen Winter benutzt werden. Es wurde vor Weihnachten sehr hektisch, da wir das ganze Rough beschneiden, alles einsammeln und wegfahren mussten. Dieses ist in Übereinstimmung mit dem neuen Procedere mit dem neuen Pflegeplan auf Benniksgaard. Es wird euch demnach zufolge ganz andere Roughs erwarten, wenn ihr die Bahn bespielt. Wir haben einige Spuren hinterlassen da wir mit den Maschinen festgefahren sind, jedoch glauben wir, dass wenn wir die Schäden ausgebessert haben, es möglich sein sollte in den Rough Gebieten zu spielen. Es ist dann Sache der Leitung in wie weit es mildernde Umstände in den Roughs geben darf. In Zukunft dürfen wir die Roughs 2x pro Jahr beschneiden, aber das Gras wird sofort entfernt und wir werden das so gut es geht meistern. Der Bereich links neben Loch 8 wird mit Humus Erde ausgebessert, es wird Gras gesät welches wie Rough gepflegt wird bevor die blauen Pfähle wegkommen. Es wurde in neue Maschinen investiert, u.A. haben wir einen Traktor mit 90 PS und 4Rad Antrieb erhalten, von dem wir uns viel versprechen. Dies waren die News – eine gute Saison! Das Just Greenkeeper Team

www.benniksgaard.dk - der finder du mange informationer

- det lille hotel med de mange muligheder... • • • •

Møde Familiefest Musik og dans Hygge og god mad

Restaurant

“Pejsestuen”

(Åben efter aftale, mod forudbestilling)

• • •

Landkøkken anno 2004 Udsigtsterrasse med grill Lokaler med pejs

www.benniksgaardhotel.dk Benniksgaard Hotel / Sejrsvej 79 Rinkenæs / DK-6300 Gråsten Tlf: +45 - 7465 0949

29


Herr

30

Selv om 18 medlemmer af Herreklubben mødtes til en hyggelig gang kegling og efterfølgende spisning i Flensborg den 14.01., glæder vi os alle sig til forårets komme. Vi fra HK har i hvert fald startet vores sæson torsdag, den 10.03.05. Torsdagen inden afholdt vi et informationsmøde, hvor medlemmerne fik udleveret matchprogram, betalte kontingent m.m. HK optager alle golfspillende herrer over 21 år og med et handicap på max. 36, og bestyrelsen håber på at kunne byde velkommen til mange nye medlemmer til sæsonen 2005! For at blive medlem, skal man inden første teeoff have indbetalt sit medlemsbidrag på 450,- kr. hhv. 65,- € på vores konto hos Sydbank. Det var også muligt at betale direkte til kassereren på infomødet. Af hensyn til bogholderiet bedes man under alle omstændigheder gøre det i god tid. På efterårets generalforsamling blev Ole

Truelsegaard i øvrigt valgt som ny kasserer. Kontonummer og bestyrelsens sammensætning står bag på matchprogrammet, som ligger på hylden under opslagstavlen. Sæsonen er som sagt startet den 10.03.05, og vi spiller i 2 rækker fra hul 1 hver torsdag fra kl. 15.00 til 17.00 og ikke før!! Går man ud tidligere, foregår dette ikke i herreklubbens regi. A-rækken består af spillere med hcp. til og med 17. Der kan skiftes række efter hver serie. Vi spiller i 6 serier á 5 spilledage, hvoraf 1.- og sidste foregår over 9 huller. Man skal skrive sig på tilmeldingslisterne på opslagstavlen, og dette kan gøres en uge før spilledag. Det bedste sammenlagte resultat fra de tællende matcher udgør serievinderen. Disse præmieres til serieafslutningerne hver 5. torsdag, hvor der er fællesspisning, betalt via dit kontingent!

e og lotto Du kan tipp g! hver da

NYT-NYT-NYT

Håndkøbsudsalg fra Padborg Apotek

Post-butik Åben mandag - fredag kl. 12.00 - 17.00

- dit

lokale supermarked med kundevenlige åbningstider: Mandag - Lørdag kl. 8.00 - 18.00

Metro Supermarked Kruså A/S Sønderborgvej 2 • 6340 Kruså Tel 74 67 12 26


eklubben Der vil også være præmieuddeling for dagsmatchen hver torsdag, og desuden køres et eclectic regnskab over hele sæsonen, ligesom årets bedste spiller skal findes ved sæsonafslutningen, som i år vil finde sted den 15.10. Dette vil foregå sammen med Dameklubben. Som noget nyt i henhold til DGU regler vil herreklubbens matcher i år være tællende. Dette betyder, at scorekortene skal afleveres hver gang til regulering, såvel op som ned. Dette selvfølgelig kun ved stableford- og slagspilsmatcher. Til eclecticrunderne vil Dirk Jäger dog samle kortene sammen til den interne statistik, og han vil derefter aflevere dem samlet til regulering. I løbet af sæsonen vil der forekomme udflugter og matcher mod andre klubber, bl.a. skal vi forsvare pokalen mod Dameklubben torsdag, den 09.06. Inden da er det meningen, at vi skal spille en venskabsmatch med/mod Förde GC fra Lyksborg den 28.04. på BGK. Lørdag 21.05. tager vi så på en bustur til Loher Sand GC ved Rendsborg, mens vi skal besøge en dansk klub 10.09.

Ligeledes tager vi igen på en weekendtur til Vildbjerg feriecenter i det midtjyske. Denne gang skal vi spille i Holstebro og Silkeborg. Dette vil finde sted i weekenden 18.-19.06. Som noget nyt vil vi i år prøve at spille en ”landskamp” mellem spillere, der bor hhv. syd og nord for grænsen. Dette vil foregå som en Ryder Cup med foursomes, bestballs og singler. Datoen for opgøret er den 30.06. HK ønsker alle en god og succesrig sæson og håber på mange gode og hyggelige runder golf. Bestyrelsen

31

Ulsnæscentret • 6300 Gråsten Tlf. 74 65 44 22 • 74 65 44 11 e-mail: 4890@bogpost.dk


Der Herrenklub Auch wenn 18 Mitglieder des Herrenklubs sich am 14.01.05 zum Kegeln und anschliessendem Essen in Flensburg trafen, freuen wir uns doch alle auf den Frühling. Wir vom Herrenklub haben auf alle Fälle unsere Saison am 10.03.05 begonnen. Am Donnerstag vorher fand ein Informationsmeeting statt wo die anwesenden Mitglieder das Programm für die Saison erhielten und das Kontingent etc regelten. Der Herrenklub nimmt alle ab 21 Jahren und

32

mit einem Hcp von maximal 36 auf, und der Vorstand hofft auf viele neue Mitglieder für die Saison 2005! Um Mitglied zu werden muss man vor dem ersten Tee-Off sein Kontingent von DKK 450 (65€) auf unser Konto in der Sydbank eingezahlt haben. Unter Rücksichtnahme auf die Buchhaltung möge man das Kontigent auf alle Fälle zeitig regeln. Auf der Generalversammlung im Herbst 2004 wurde im übrigen Ole Truelsgaard als neuer Kassierer gewählt. Die Kontonummer und die Mitglieder des Vorstandes kann man auf der Rückseite des Matchprogrammes, welche unter dem schwarzen Brett des Herrenklubs liegt, entnehmen. Die Saison hat wie erwähnt am 10.03.05 begonnen, und wir spielen in 2 Reihen vom Loch 1. jeden Donnerstag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr – und nicht früher! Beginnt man früher, so ist dieses nicht als Match im Herrenklub zu sehen. Die A-Reihe besteht aus Spielern mit einem Hcp von 17 und darunter. Die Reihe kann nach jeder Serie gewechselt warden. Wir spielen 6 Serien à 5 Spieltage, wobei das erste und letzte Match lediglich über 9 Löcher geht. Man muss sich auf die Liste am schwarzen Brett eintragen, und dass kann eine Woche vor dem Spieltag gemacht werden. Das beste akkumulierte Resultat der zählenden Matches macht dann den Sieger einer Serie aus. Diese werden nach den

Golfklubben udsender i 2005 det første og sidste nummer af

Benniksgaard Nyt. Nr. 2 og nr. 3 skal afhentes i klubben.


Serienabschlüssen jeden 5. Donnerstag, an dem auch ein gemeinsames Essen, finanziert aus dem Kontingen, mit Preisen versehen. Es findet ausserdem jeden Donnerstag nach dem Match ein Preisverleih statt, als auch die Buchführung des fortlaufenden ”Eclectic” Turniers, was sich über die ganze Saison streckt. Ebenfalls wird der beste Spieler der Saison am 15.10 zum Saisonabschluss ermittelt. Dieser findet mit den Damen des Damenklubs zusammen statt. Entsprechend der neuen Regelung des DGU sind alle Spiele des Herrenklubs als zählende anzusehen. Das bedeutet, dass die Scorekarten nach jedem Spiel zur Regulierung abgegeben werden müssen. Dieses selbstverständlich nur bei Stableford und Schlagspiel Runden über 18 Löcher. Für die Eclecticrunden wird jedoch Dirk Jäger die Scorecards für die interne Statistik einsammeln, wonach er sie für die allgemeine Regulierung abgeben wird. Im laufe der Saison wird es Ausflüge und Spiele gegen andere Klubs geben, u.A. müssen wir den Pokal gegen den Damenklub am 9.6.05

verteidigen. Davor ist vorgesehen, dass wir am 28.4.05 ein Freundschaftsspiel gegen Förde GC von Glücksburg auf Benniksgaard bestreiten. Am Samstag den 21.05.05 arrangieren wir eine Bustour nach Loher Sand GC bei Rendsburg, und besuchen einen dänischen Klub am 10.9.05. Ausserdem machen wir einen Wochenend Ausflug ins ”Vildbjeg Ferienzenter” nach Holstebro und Silkeborg. Dieses findet vom 18-19.6.05 statt. Als Neuigkeit wollen wir in diesem Jahr eine Art “Länderspiel” für Spieler nördlich und südlich der Grenze arrangieren. Dieses wird wie ein Ryder Cup mit Foursomes, Bestballs und Singles abgewickelt. Das Datum hierfür ist der 30.6.05. Der Herrenklub wünscht Allen eine gute und erfolgreiche Saison und hofft auf viele ”hyggelige” Golfrunden. Der Vorstand.

33

KOM OG OPLEV ET FLOT OG UTRADITIONELT MØBELHUS I FLERE ETAGER NIELAUS Model: Fly

SCALA

5000m2 under samme tag Nyd den flotte natur med udsigt over Flensborg Fjord Hent inspiration hos B&O Komplet indretningsservice.

Åbent hver weekend kl. 10-16 ÅBNINGSTIDER:

MAN-TIRS-ONS-TORS-FRE 10-17.30 HVER LØRDAG OG SØNDAG 10-16.00 Husk du sparer 7,2% ved afhentning i Tyskland.

FJORDVEJEN 15 KOLLUND • 6340 KRUSÅ • TLF. 7467 8712


Dameklubben Hej Piger! Nu er tiden endelig kommet, hvor vi kan finde golfgrejet frem, for den nye sæson i dameklubben er allerede startet, når dette blad udkommer. Du har sikkert modtaget en invitation fra os, og vi håber, mange har fået lyst til at være med i Benniksgaards dameklub. Vi spiller hver tirsdag fra kl. 15.00. Dameklubbens medlemmer er en blandet flok af ganske almindelige golfspillere, og vi er ikke mere ambitiøse end alle andre, der spiller golf.

34

Formålet med denne klub er ikke at føre sig frem, men at deltage i et hyggeligt og socialt samvær, som gør det muligt at spille med andre piger og afprøve nogle af de sjove matchformer, der findes. Skulle man så være heldig på en god dag at træffe bolden rigtigt, så den flyver den rette vej, er det jo også dejligt. Præmierne er ikke store, for vi bruger kontin-


n gentet til et tilskud til udflugten søndag den 14. august. Vi har som noget nyt valgt at lave en åben turnering for alle damer i golfklubben. Den 5. april, 3. maj og 19. juli kan piger, der ikke er medlem af dameklubben i forvejen, prøve at deltage i matcher med dameklubbens medlemmer, matchfee er 20 kr. Årligt kontingent er kr. 450,00, og handicap grænsen ligger på max. 42. Hvis du spiller dig ned på 42 i løbet at sæsonen, kan du deltage efter 1. juli for halv pris. Vel mødt i dameklubben – vi glæder os til en god sæson. Programmet kan ses på damernes opslagstavle og på klubbens hjemmeside.

Nis Møller Hans Christian Sibbesen Preben Kofoed Povl Thue Kristensen Sven Brouer Seedorff Hans Christian Jensen Jonna Hjeds Erik Johannsen Lone Adolphsen Paul Frølich Jette Pertou Jesper Baungaard Lisa Skalts Mette H. Andresen

Tag din advokat med på råd!

Møderet for Højesteret Tlf. 73 12 11 00 judica@judica.dk www.judica.dk

JUDICA ADVOKATERNE SØNDERBORG - AABENRAA GRÅSTEN - NORDBORG

35


Am Abend wir zusammen mit dem Hallo Mädels! ������aßen ������� Herrenklub im die Restaurant Ramus. Das Jetzt ist Zeit endlich gekommen, ������������������������������������ Essen warGolfsachen lecker und herrausgraben die Stimmung gut und wo wir die können ���������������������������������������� sehr munter. denn die Golfsaison hat bereits angefangen, ���� ����� ���� ����������� ���� �������� ����� Wir hoffen aufMagazin eine höhere Mitgliederanzahl wenn dieses veröffentlicht wird. Du ������������������������������������������ im Damenklub unduns darum wurde hast sicherlich eine Einladung erhal������ ��� �����von ����������� ���� ����beschlos����� ���� sen, in der zwei ten, und wir neuen hoffen, Saison dass viele lustGästetage haben im ������������������������������������������� einzuplanen. Nichtmitglieder können für Wir ein Damenklub dabei zu sein. ����� ������Benniksgaard ��� ���������� ������������ Matchfee von 20 dkr �������� an ab unserem Dienstagsspielen jeden Dienstag 15.00 Uhr. ������ ��� ������ ���� ������ �������� match teilnehmen. Folgende Daten Die Mitglieder des Damenklubs sind sind eine ������������� bereits festgelegt, 05.04.05, wo wir GreenMischung von normalen Golfspielern, und ���� ����������� ���� ����������� ����� ���� som undnicht 19.07.05, wo wir Foursom wir sind mehr ambitiös als alle spielen. Andere, ��������� ���� ��������� �������������� ��� Wir veranstalteten die Golf spielen. 2004 Ausflüge nach Lo��������������������������������������������� hersand Toftlund. Diese Touren Sinn undund Zweck dieses Klubs ist eswaren nicht ���� ����� �������� sehr Ähnliche eine Elite ������ aufzubauen sondern an einer �����geglückt. ���� �������Ausflüge ������ ����zu ���ande����� ren Bahnen werden wir auch in der neuen

44 �� 36

gemütlichen und sozialen Gemeinsamkeit ����� ������ ����������� �������� ��� ����� teilzunehmen, die es ermöglicht, mit anderen ������������ ���� ��������� ������������� Damen zu spielen und die vielen lustigen ������������������������������������������ Hurra Matchformen die es gibt zu erproben. Sollte ������������������������������������������ vi������������ har fået handicap man dann auch noch so viel Glück haben ���� ���� ��� ����� ��� ��������� denn Ball an solch einem Tag ��� gut����� zu treffen ������� ���� ����� ����� ����� ����� Sofie B. Nielsen Mads Bendtsen und so, dass er sogar in die richtige Richtung ����������������������������������������� Jens Hohwü RoaristPetersen fliegt das ein extra Plus. ��������������������������������������������� Petersen Stefan Plath Die Preise für Gewinner Lars sind nicht besonders ��������������������������������������� wertvoll, weil wir die Mitgleidsbeitrage zur teFinn Brodersen ���� ������� ���� ��������� ����� ������ ������ ilfinanzierung unseres Ausfluges am Sonntag ��������������������������������������������� d. 14. August verwenden. ���� ����������������� �������� ���������� �� Saison unternehmen. Darüber Als Neuigkeit arrangieren wir am informieren 5. April und �������������������������������� wir später. am 19. Juli ein offenes Turnier für alle Damen ��������������������������������������������� Setze schon ein Kreuzchen in 20 deinen im Klub. Nichtjetzt Mitglieder zahlen dann DKK �������������������������������������������� Kalender für Dienstag den um für die Teilnahme, und man hat08.03.05, somit die Ge����������������������������������������� 19.00 mit zu einem Informalegenheit Tagen den Mitgliedern ��� ���� an ����diesen ���� ����������� ���� ���� ��� tionstreffen. Wir hoffen des Damenklubs zusammen zu spielen. Das ����������������������������������������� alte und auch neue MitKontingent pro Saison beträgt DKK 450,-, und ���� ������������ ���� ����������� ������ im Klubhaus bedie Hcp Grenze liegtglieder bei maximal 42. Wenn ����������������������������������������� grüßen zu dürfen. Du Dich auf Hcp 42 oder weniger im Laufe der ������������������������������������������� Saison spielst und gerne beitreten möchtest, ��������������������������������������� Der Vorstand wünscht bezahlst Du ab��� 1. Juli den halben Preis. ����� �������� ������ ���� ������� ������� allen– eine froheuns WeihAuf bald im Damenklub wir freuen auf ����������������������������������������� eine gute Saison. nacht und ein gutes ���������������������������� Jahr. wird am Das Programm desNeues Damenklubs ������������������������������������������ schwarzen Brett des Clubs veröffentlicht. Aus����� ����� ������� serdem stekt es in unserem Homepage. ���� ��������� ���� ����������� ����� �� ���������� ������ ���� ������ ��������������� ���������� ������ ��� ��� �������� ������� ��� TV-overvågning

For os er sikring en tillidssag Brandsikring Tyverisikring Adgangssikring Tågesikring

Kontrolcentral Vagtsikring Benniksgaard Patientkald

Nyt ���������������� er på nettet ������������ www.benniksgaard.dk Callesensgade 18 · 6200 Aabenraa · ������������������� Telefon 7462 1959 bh@bjerring-hansen.dk · www.bjerring-hansen.dk


37


Greenfeeaftalen mellem de sønderjyske klubber:

Bliver ændret i år, men aftalen er desværre ikke færdigforhandlet inden bladets opsætning, der bliver derfor informeret med opslag i klubhuset samt på hjemmesiden.

38


Adresseliste www.benniksgaard.dk

Bestyrelse:

Formand Kasserer

Udvalg:

Baneudvalg Turn/handicapudvalg Begynderudvalg Bladudvalg Eliteudvalg Juniorudvalg

Øvrige:

Dameklub Herreklub Seniorklub Fotograf Pro Webmaster Chef Greenkeeper Forretningsfører Sekretariatet Turneringstelefon

Ivar Knoth Christian Holme Ingrid Jensen Søren Nordentoft Leif Hansen Niels Aage Pedersen Susanne Schubert Flemming Bang Petersen Manfred Rehder

knoth@post12.tele.dk cahnachri@tdcadsl.dk ingrid_jensen@mail.tele.dk sn@mirekexport.dk leif@hansen.mail.dk malthep@post.tele.dk ssu@fleggaard.dk flem.bang@t-online.de manfred-rehder@foni.net

74654050 74673602 74650276 74673530 74678508 74440660 74630513 +4946124242 +4946139206

Søren Nordentoft Leif Hansen Ingrid Jensen Inge Lise Holme (dansk) Peter Mathies (tysk) Søren Nordentoft Leif Hansen

sn@mirekexport.dk leif@hansen.mail.dk ingrid_jensen@mail.tele.dk nyt@benniksgaard.dk pma@dangaard.dk sn@mirekexport.dk leif@hansen.mail.dk

74673530 74678508 74650276 74673602 73303040 74673530 74678508

Wiebke Skov Flemming Bang Petersen Ingrid Jensen Uwe Johns Hans Herman Morten Jensen Niels Chr. Just Frank Lundsberg

wiebke.skov@skolekom.dk flem.bang@t-online.de ingrid_jensen@mail.tele.dk IngeundUweJohns@aol.com info@benniksgaard.dk morten@post7.tele.dk justkraag@c.dk flu@benniksgaard.dk info@benniksgaard.dk

74430013 +4946124242 74650276 +4946138728 74652268 74652926 74654509 74652268 74652268 51366009

Tryksager - så....

Dansk Transport Forlag A/S

Jernbanegade 18 • 6330 Padborg Tel +45 70 10 05 06 • Fax +45 74 67 40 47 www.transinform.com • info@transinform.com

39


http://www.benniksgaardgolfcenter.dk/files/golfklubben/udvalg/blad/2005/2005-1  
http://www.benniksgaardgolfcenter.dk/files/golfklubben/udvalg/blad/2005/2005-1  

http://www.benniksgaardgolfcenter.dk/files/golfklubben/udvalg/blad/2005/2005-1.pdf

Advertisement