Page 1

Contactblad van de hervormde gemeente

De Hoeksteen IJsselmuiden

44

Grafhorst


3327025

ASSISTENT-SCRIBA: D.H. Adelerhof-Holtrigter, Tureluur 17 8271 HD 3317977 assistent-scriba@hoeksteenkerk.nl (inschrijving nieuwe leden, wijzigingen website en gemeentegids) CONTACTBLAD: eindredactie: vacant contactblad@hoeksteenkerk.nl voor advertenties: J. Tol-Snoeijer, Tuinfluiter 41 3325527 abonnementen H. v.d. Weerd, Graspieper 10 3318490 h.v.d.weerd4@kpnplanet.nl Liturgie kerktelefoon mevr. Kip, v. Dokkumstraat 2,ehmkip@home.nl 3318101 KERKGEBOUW: Goudplevier 103 kerk@hoeksteenkerk.nl 3324741 Beheerder: Fam. J. van Dijk Kapittelstraat 35 8519108 jackovandijk@home.nl Kosterdiensten/coördinator G.J. Prins Zeegravensingel 5 3330900 gerjan@familie-prins.com Zet- Druk- en Kopieerwerk: Fam. J. de Maar Th.Seerattstraat 3 Kampen 3321133 maar0009@planet.nl mobiel: 06-54398971 Webmaster: www.hoeksteenkerk.nl Elbert Wobben e-mail: webmaster@hoeksteenkerk.nl 06-36153066 Webmaster www.hoeksteenjeugd.nl Tooske Duijnhouwer jeugd: e-mail: webmaster@hoeksteenjeugd.nl Coördinator auto-ophaaldienst: Jan Rigterink 3321849

2

3326071 3446461 3375388 3334614 3324867 3321849 3316946 3329926

3375496 3316939 3323457 3320932 3857320 3325263

Kluisstraat 20 Oostermaat 32 Koolmees 19 Zeegravensingel 21 Oosterholtseweg 3a Kluisstraat 57 De Bogaard 36 Oester 20

3314343

j.bosch65@hotmail.com h.kunst@hccnet.nl henk.jan.bartelink@hetnet.nl gekedegroot7@hotmail.com henkrozendaal@home.nl jrigterink@home.nl albertkoops@home.nl djhofstede@home.nl

3315257

Van Asseltweg 3 Graspieper 13 Groenendael 113 Boterbloem 24 Lisdodde 36, Genemuiden Zeester 19

KERKELIJKE ADMINISTRATIE: J. Heldoorn, Watersnip 26, admdehoeksteen@planet.nl bankrekening 69.98.41.348. bankrekening diaconie:

3334580

woutlimburg@live.nl krm.hoeksteen@hotmail.com k.fien.ijsselmuiden@planet.nl j.m.van.halm@ziggo.nl. rene.bosman@wanadoo.nl boers.jan@hetnet.nl

OUDERLINGEN MET BIJZONDERE OPDRACHT: voorzitter H.J. Bredewout, Burg. v. Engelenweg 122b, 8271 AV hjbredewout@live.nl scriba L.D. Brink Tuindersweg 7, 8271 PJ scriba@hoeksteenkerk.nl missionaire B.Wienen - v. ‘t Oever Oester 27, ouderling bvto-wienen@hotmail.nl

KERKRENTMEESTERS: voorzitter W. Limburg secretaris C. Witteveen K. Fien J.M. van Halm R. Bosman J. Boers DIAKENEN: voorzitter J. Bosch secretaris H. Kunst penningm. H.J. Bartelink G. de Groot-de Ruiter H. Rozendaal J. Rigterink jeugddiaken A. Koops jeugddiaken D. Hofstede

Jeugdwerkleider: Maaike van der Weij-de Jong, Jorit Martensstrjitte 28 8804 SGTzum, e-mail: mydjong@gmail.com, mobiel: 06 292 33 574

jannetteneervoort@msn.com Dorpsweg 12 d.wijnhoud@gmail.com Morgenster 18 marieke.holtland@ziggo.nl Slenkstraat 4 alindereebroek@live.nl Burg. v. Engelenweg 48

Pastoraal medewerker mevr. Joanne Dekker-van Asselt , Kerkwetering 7, 8294 PE Mastenbroek dekkervanasselt@hotmail.com - tel. 3446207 - mobiel 06-18942376

3328756 3330982 3315644 3314313

3375795

JEUGDOUDERLINGEN: J. Neervoort-Brink D. Wijnhoud M. E. Holtland-v/d Belt A. Reebroek-v/d Belt

PREDIKANTEN: wijk Noord: ds. A.H. van Veluw Tureluur 9, 8271 HD ahvanveluw@planet.nl wijk Zuid: vacant

43


3311840 Oosterholtsesteeg 1 3334580 Burg. v. Engelenweg 122b 0527-251586 Drietorensweg 25, Ens 3557457 Bisschopswetering 18 3327371 Trekvaart 39 3324595 Hagedoornweg 2 3333638 Tasveld 6b 3321215 Graspieper 8 4770694 Woldweg 3 3310525 Aalbershof 36 Venedijk Zuid 12 Kamperveen 3313031 3336565 Groenendael 182 3557567 Burg. v. Engelenweg 101 3325565 Baan 34 aliepelleboer@hotmail.com hjbredewout@live.nl jdl@lanros.nl henk.kroeze@home.nl boostbeek@live.nl prins.ej@hccnet.nl dnissink@hotmail.com wfix@home.nl r.kalter@planet.nl info@vandekerkehovenier.nl lindavanderscheer@solcon.nl rtenhove@solcon.nl hugozwier@home.nl albert.dwld@gmail.com

WIJKOUDERLINGEN: H.J. Verhoef wijk N-1 A. Netjes wijk N-2 H.E. Blokzijl wijk N-3 C. Fijn-van Eersel wijk N-4 D. Hoekman wijk N-5 L. Koers-Nieuwenhuis wijk N-6 I.L.E.I. Schudde-Weller wijk N-7 J. Klappe - ten Hove wijk N-8 J. Schafstad wijk N-9 A. Heldoorn wijk N-10 J. Roetman-Bakker wijk N-11 S. Bartelink-v. Arnhem wijk N-12 J.W.G. Mateboer-Klaver wijk N-13 Vacant wijk N-14 A. Pelleboer-Modders wijk Z-1 H.J. Bredewout wijk Z-2 J. de Lange wijk Z-3 H. Kroeze wijk Z-4 B. Oostbeek wijk Z-5 J. Prins wijk Z-6 D. Nissink-Potkamp wijk Z-7 W. Fix-Kok wijk Z-8 R.A.J.A. Kalter wijk Z-9 J. v/d/ Kerke wijk Z-10 L. v.d. Scheer-Bredewout wijk Z-11 R.J. ten Hove wijk Z-12 H.A. Zwier wijk Z-13 A. de Wilde wijk Z-14

3338216 3335450 3330554 7504875 3324184 3326864 3557296 3317182 8801507 3856345 3855091 3375388 3856398 Zeegravensingel 46 Garnaal 28 Koolmees 52 Karthuizerlaan 45 Zeegravensingel 13 Graspieper 108 Berklaan 83 van Diggelenerf 20 Koraal 78 Karwij 6, Genemuiden Scheg 6, Genemuiden Koolmees 19 Vossestaart 30, Genemuiden hjverhoef.hoeksteen@gmail.com albertnetjes@hotmail.nl h.e.blokzijl@ziggo.nl theofijn@versatel.nl dhoekman@ziggo.nl jolkoers@kpnplanet.nl tpwschudde@home.nl johanna.klappe@home.nl jschafstad@hotmail.com andreheldoorn@hotmail.com jet@roetman.info henk.jan.bartelink@hetnet.nl jannymateboer@hotmail.com

Contactblad 27e jaargang 2012 / nr. 8

42

MEDITATIE Er is een verhaal over een mooie, kleine stad in de bergen. Deze stad had in dienst (zoals men hem noemde) ‘de behoeder van de bronnen’. Een man die de bergen en bossen rond de stad doortrok en waar hij een poel of bron vond, deze reinigde van bladeren, vuil en slib. Zo vloeide het water in een glasheldere stroom van de bergen omlaag, de stad door, om leven en gezondheid te geven. Toen de gemeenteraad moest bezuinigen en de begroting werd doorgenomen, besloot men gezamenlijk het salaris van ‘de behoeder van de bronnen’ te schrappen. “Och, je ziet hem eigenlijk ook nooit. Wat voor nut heeft het om hem nog in dienst te houden?” De behoeder ging niet langer de poelen langs. Na verloop van tijd werd het water slijmerig groen. Het raderwerk van de molen raakte stuk. De rivier vervuilde. De zwanen -die het gebied zo rijk was- vertrokken en tenslotte werd de bevolking van het bergstadje door een epidemie getroffen… Waar liggen, persoonlijk en in het grotere geheel, onze prioriteiten? Waarin investeren wij? Waarop wordt (verantwoord of onverantwoord) bezuinigd? Is er voldoende oog voor het –noodzakelijke- trouwe werk op de achtergrond? ‘Bronnen-onderzoek’. Psalm 36 zegt van de HERE God: “Bij U is de Bron des levens!” U kent die boekjes wel: ‘bronnen van vriendschap’, ‘bronnen van wijsheid’, ‘bronnen van troost’. Deze bronnen komen uit de eerste Bron voort! Toen God de wereld schiep en de mens, toen was het ‘zeer goed’. Alles binnen de prachtige schepping was in evenwicht. Ook relationeel. Geen oorlog, geen honger, geen natuurgeweld. Geen dood. De mens verliet de Bron van het leven. Vreemde bronnen werden aangeboord. En dan staat er in Genesis 6 dat God de aarde aanzag en zie zij was verdorven! Kaïn gaat op de vuist,Tubal-Kaïn maakt een zwaard. Het werd een neergaande spiraal van geweld. En de gevolgen? Kijk om je heen: verarming, vervuiling, machtsstrijd, uitbuiting. Wij mensen zijn, met heel de schepping, uit het evenwicht geraakt! Wat staat ons te doen? Niet: “Ik stond erbij en ik keek ernaar”. Constateren is een eerste stap.Terugkeren naar de Bron, naar de levende God is de tweede. Buigen voor God de grote Schepper, de trouwe Vader. Knielen voor Jezus Die de Weg is, de Waarheid en het Leven. Kiezen voor het leven zoals Hij dit bedoelde en nog steeds geeft aan ieder die berouw heeft van wat verprutst is! Wat staat ons te doen? Bidden tot Hem, luisterend naar het Woord en de stimulerende influisteringen van de Geest. Opdat we weer goede rentmeesters worden (in plaats van renteniers) over wat Hij ons toevertrouwt in wereld en Gemeente. Ons als christenmensen weer verantwoordelijk gaan weten voor Zijn schepping. Ook binnen de politiek en de vakverenigingen 3


de stem laten horen. Het Woord doorgeven. Vergezeld van bescheiden maar duidelijke daden van aandacht (pastoraat), hulp en dienstbetoon (diakonaat). We mogen onze ogen opheffen naar de Bergen vanwaar onze hulp komen zal. Van Wie onze hulp komen zal. Namelijk van de Bron van leven en eeuwig leven. En in Zijn Naam zullen we tekenen oprichten van recht en gerechtigheid. In de naaste buurt te beginnen. Als we Hem in alles de hoogste prioriteit geven en eren, dan wordt de balans teruggevonden. Dan zal de stroom weer vloeien en helder zijn. “God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden… Een rivier, - haar stromen verheugen de stad Gods… God is in haar midden!” (Psalm 46) Dan wordt (blijft) onze geloofsgemeenschap De Hoeksteen een oase, een rustplaats en toevluchtsoord waar ieder een plekje vindt. Vooral die mensen die vermoeid zijn en onder het leven gebukt gaan. Een oord waar gelovigen toegerust worden voor de taak in de actualiteit van het dagelijks leven. Te weten: een behoeder van bronnen te zijn. Ds. Johan A. Woudenberg

KERKELIJKE AGENDA 24 aug.

19.00 trouwdienst bruidspaar Graafland-Bosch (Herv. kerk Kampereiland)

Voor de komende periode zijn er verder geen activiteiten te melden.

De Ned. Patiënten Vereniging Voor algemene informatie van de NPV-thuishulp of voor verzoeken om hulp kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur contact opnemen via tel.: 06-55800746

Kerktelefoon Voor hen die verhinderd zijn om naar de kerk te komen, bestaat de mogelijkheid om een kerktelefoonaansluiting te nemen. U kunt dan alle diensten die in de kerk gehouden worden, thuis meemaken. U kunt hiervoor contact opnemen met diaken, H.Rozendaal, Oosterholtseweg 3a, 8271 PS tel.3324867. 4

BIJBELLEESROOSTER juli 2012 do. 19 Jesaja 30:1-5 vr. 20 Jesaja 30:6-18 za. 21 Klaagliederen 1:1-11 zo. 22 Klaagliederen 1:12-22 ma. 23 Klaagliederen 2:1-12 di. 24 Klaagliederen 2:13-22 wo. 25 Klaagliederen 3:1-39 do. 26 Klaagliederen 3:40-66 vr. 27 Klaagliederen 4:1-22 za. 28 Klaagliederen 5:1-22 zo. 29 Johannes 6:1-21 ma. 30 Johannes 6:22-40 di. 31 Johannes 6:41-59 augustus wo. 1 Johannes 6:60-71 do. 2 Jesaja 30:19-26 vr. 3 Jesaja 30:27-33 za. 4 Marcus 7:1-23 zo. 5 Marcus 7:24-37 ma. 6 Jesaja 31:1-9 di. 7 Jesaja 32:1-8 wo. 8 Jesaja 32:9-20 do. 9 Jesaja 33:1-12 vr. 10 Jesaja 33:13-24 za. 11 Jesaja 34:1-17 zo. 12 2 Koningen 16:1-9 ma. 13 2 Koningen 16:10-20 di. 14 2 Koningen 17:1-12 wo. 15 2 Koningen 17:13-23 do. vr. za. zo. ma. di. wo. do. vr. za. zo. ma. di. wo. do.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 Koningen 17:24-33 2 Koningen 17:34-41 2 Koningen 18:1-12 Jesaja 35:1-10 2 Koningen 18:13-25 2 Koningen 18:26-37 2 Koningen 19:1-13 2 Koningen 19:14-28 2 Koningen 19:29-37 2 Koningen 20:1-11 2 Koningen 20:12-21 Marcus 8:1-13 Marcus 8:14-26 Marcus 8:27-38 Spreuken 24:1-12

Bondgenootschap De HEER wacht Jeremiade De HEER straft Donkere tijden De straf was niet onverwacht Wanhoop en hoop Gebed uit de diepte Leed, maar geen leedvermaak Er komt een eind aan de ellende Brood en water Het echte brood Geestelijk voedsel Scheiding Wegwijzer De HEER strijdt voor Israel Wet en traditie Open Waar komt mijn hulp vandaan? Verandering Wachten op de geest van boven Onheil en genade Bevrijdingsdag Edom verwoest Hulpbehoevend Illegale kopie Reden voor ballingschap Niet geluisterd naar herhaalde waarschuwingen Godsdienstonderwijs De HEER is de enige God Opleving Paradijselijk Bedreiging Grove taal Houd moed Open brief Jesaja’s profetie komt uit Genezing Expositie Teken Blind en ziende Wie is Jezus? Wijsheid boven alles 41


AANNEMERSBEDRIJF ONDERHOUD - NIEUWBOUW - VERBOUW

Nieuwe en Gebruikte Fietsen Elektrische Fietsen

KERKDIENSTEN 22 juli

09.30 uur 19.00 uur

ds. L. Westland, Den Ham ds. B. Gijsbertsen, Kampen - collecte in de dienst: Vakantie Bijbel Week (MC) - collecte bij uitgang: pastoraat en eredienst

29 juli

09.30 uur 19.00 uur

ds. H.M. Klaassen, Den Ham ds. W.L. Dekker, Kolderveen - collecte in de dienst: St. Present (D) - collecte bij uitgang: pastoraat en eredienst

05 aug.

09.30 uur 19.00 uur

ds. P. Vroegindeweij, Ermelo ds. M. Zoeteweij, Lemele - collecte in de dienst: Missionaire commissie - collecte bij uitgang: aflossing kerk

12 aug.

09.30 uur 19.00 uur

ds. J.H. van Osch, Vaassen ds. W.M. Dekker, Mastenbroek - collecte in de dienst: diaconie - collecte bij uitgang: pastoraat en eredienst

19 aug.

09.30 uur 19.00 uur

ds. N. Raatgever, Ede ds. J.R. Smit, Beilen - collecte in de dienst: Kerk in Actie Zending (MC) - collecte bij uitgang: pastoraat en eredienst

W. SELLES Burg. v. Engelenweg 35 IJsselmuiden Tel. 038 - 3332333

Installatiebedrijf

C Fien

Het adres voor al uw * LOODGIETERSWERK * CENTRALE VERWARMING * SANITAIRE INSTALLATIES

Ondernemersstraat 21-8271 RS IJsselmuiden Tel. 038 - 332 00 12

Burg. v. Engelenweg 159 IJsselmuiden Tel. 038 - 3332425

LIJSTENMAKERIJ KANIS Openingstijden: * Maandag en dinsdag: gehele dag gesloten * Woensdag, donderdag en vrijdag: 9.00 t/m 12.30 en 13.30 t/m 18.00 uur * Vrijdagavond: 19.00 t/m 21.00 uur * Zaterdag van 09.00 t/m 13.00 uur H.J. KANIS LIJSTENMAKERIJ VEENSTRAAT 9 IJSSELMUIDEN TEL.: 038 - 3321990

26 aug. Dorpsweg 1 - IJsselmuiden Tel. 038 - 3312674 Fax. 038 - 3315542

09.30 uur 19.00 uur Jongerendienst

ds. W.L. Dekker, Kolderveen ds. J.P. van Ark, Wapenveld - collecte in de dienst: St. Yad ‘L Ami (MC) - collecte bij uitgang: pastoraat en eredienst - extra collecte jongerendienst: jeugdwerk

LOKOZINK KAMPEN b.v. Gespecialiseerd in DAKBEDEKKINGEN, LOOD-,KOPER-,EN ZINKWERKEN

- onderhoud en renovatiewerken - Lood-, koper-en zinkwerken - dakbedekkingen - loodgieterswerken Gildestraat 18, 8263 AH Kampen Tel. 038 - 332 30 27 40

gas - water - cv - zinkwerk Badkamerrenovatie - WMO aanpassingen Sterk in klein loodgieterswerk Sterk in klein cv werk - Sterk in lage prijs Zandbergstraat 3 - 8271 VG IJsselmuiden Tel. 06-10405055 - www.installdriegen.nl info@installdriegen.nl

Inleveren kopij: woensdag 22 augustus 2012 tot 18.00 uur e-mail: contactblad@hoeksteenkerk.nl 5


GEMEENTENIEUWS

BERICHTEN VAN BUITEN DE HOEKSTEEN

Nog even ter herinnering: in verband met vakantie is ds. Van Veluw afwezig van 16 juli t/m 26 augustus.

Kom met je jeugdgroep naar het Xnoizz Flevo Festival 2012 Gedurende het hele festival is er een jeugdleiderscafé van JOP en Youth for Christ waar vrijwilligers of professionals in het kerkelijk jeugdwerk terecht kunnen voor koffie en jeugdwerkadvies. Ook zijn alle jeugdwerkmaterialen in te zien. Daarnaast worden er dagelijks diverse workshops en trainingen voor coaches in het jeugdwerk aangeboden. Er worden onderwerpen en thema’s behandeld die zij tegenkomen in het jeugdwerk. Zo wil de organisatie hen voorbereiden op het nieuwe jeugdwerkseizoen. Voor jongeren van 12 tot 25 jaar is het festival een geweldige plek om de zomer af te sluiten, individueel of als (kerkelijke) jeugdgroep. Met vier dagen lang ontmoetingen, concerten en talloze lezingen, workshops en activiteiten rond de drie kernwoorden ‘faith, friends, music’. De verrassende ontdekkingen die de bezoekers doen over God, zichzelf, hun (sociale) omgeving en de schepping kunnen impact hebben op de rest van hun leven. Daarom ook vormt het festival een ultieme start van een nieuw jeugdwerkseizoen. Wil je meer weten over aanmelden, het vernieuwde concept, de rol van JOP en over sprekers? Kijk op www.xnoizzflevofestival.nl; volgen: @xnff en www.facebook.com/xnoizzflevofestival. Van 16-19 augustus; recreatieterrein Bussloo, gemeente Voorst (bij Apeldoorn).

Tussentijd Wanneer ik (Joh.W.) dit bericht samenstel (11 juli), sta ik -met Anneke- nog een dag voor de afscheidsreceptie. Wat het u en ons allemaal gaat brengen, weten we niet. We zien er ook wel tegenop. En dan de laatste Woorddienst als uw eigen herder en leraar, zondagavond 15 juli… we hopen tezamen, als altijd, door de HERE God Zelf bemoedigd te worden. Nooit valt precies te verwoorden de vreugde en de pijn die zijn gedeeld en die we met ons blijven meedragen. Dankbaar ben ik voor de goede -elkaar aanvullende en steeds meer aanvoelende- samenwerking met ds. Bert van Veluw, Joanne Dekker, Laurens Oosterbroek en Maaike de Jong. Dankbaar voor de teamgeest met dit en het vorige moderamen, met alle (oud-) kerkenraadsleden en commissies, kosters en organisten, andere musici, enzovoorts! Dankbaar ook voor contacten die verder gingen dan ‘de eigen muren’; in de fijne (rustige) buurt waar we mochten wonen en in relatie met andere mede-gelovigen (of zoekenden). HEM komt hiervoor alle eer toe. Ik moet u ook zeggen dat ik niet zo zou kunnen functioneren, zonder de lieve, trouwe en wijze Anneke aan mijn zijde (en de jongens op de achtergrond). Vergeving vraag ik u voor waar ik tekort geschoten ben. Mede namens Anneke dank voor alle kaarten met woorden van terugblikken en vooruitzien. Dank voor alle goede en gunnende wensen, in welke vorm dan ook. Woensdag 18 juli gaan we over naar Hoofdweg 168, 7676 AK WesterhaarVriezenveensewijk. We blijven in Overijssel! Daar zal ik D.V. zondag 22 juli in een ochtenddienst bevestigd worden door de consulent ds. J.W. Goossen (oud-predikant van Mastenbroek). Die dag zal ik ‘s middags (14.30 uur) intrede doen. U mag altijd deze dienst meemaken. Ik hoop de (een) volgende keer nog wel wat van me te laten horen/lezen. Voor nu: Gods leiding en zegen voor de toekomst! Hij zal in alles voorzien. “Blijf trouw, God rekent op jou!” Gedoopt Op zondag 15 juli j.l. mochten de volgende kinderen de Heilige Doop ontvangen. De Heilige Doop is het geweldige teken en de verzegeling van het ‘ja’ dat God over het leven van deze kinderen uitspreekt. De ouders bidden wij de Heilige Geest toe, opdat zij hun kinderen zo zullen kunnen opvoeden, dat zij ook ‘ja’ gaan zeggen tegen God. De doopdienst werd geleid door ds. A.H. van Veluw.

6

———————————————— CursusTheologische Vorming te Kampen In september kunt u in Kampen weer terecht voor de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG). Met een investering van een dinsdagavond (19.30-22.00 uur) in de week krijgt een cursist in drie jaar (van september tot juni; 3 x 33 avonden) een dwarsdoorsnee van de theologie aangeboden. De cursus gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). TVG wordt behalve in Kampen op nog 25 andere plaatsen in Nederland gegeven. Iedereen is welkom, of men nu lid is van de PKN of niet. Zolang er maar interesse is in geloof en theologie! In Kampen gaatTVG na de zomervakantie op 11 september weer van start in het Broederhuis (onderdeel van de Broederkerk, Broederstraat 16). Kosten: € 210,— per jaar. Voor wie eerst meer wil weten is er een voorlichtingsavond op 28 augustus vanaf 19.30 uur. Deze wordt gehouden op dezelfde locatie als de cursus: Broederstraat 16 te Kampen. Ook kunt u informatie opvragen via : www.pkn.nl/ pcte/vorming/tvg of contactpersoon K.J. Romkes, 0527-683341, kjromkes@hotmail.com of de voorzitter Dr. T.J.S. van Staalduine, tjsvanstaalduine@home.nl. 39


- Isa Loïs Plender, geboren 01-06-2012 te Zwolle, dochter van Marcel en Marlies Plender-Fien en zusje van Sven, Kluisstraat 61, 8271 XG. Tekst: “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2 Korintiërs 5:17)

it z l e e d r o o v t e H in de tas! weer

- Thijmen Zand, geboren 27-03-2012 te Zwolle, zoon van Peter en Berdien Zand-Pelleboer, Van Diggelenweg 5, 8271 ZA. Tekst: “Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen.” (Psalm 37:5) Brochure op inforek in de hal Over de identiteit van onze gemeente en de vormgeving van de kerkdiensten.

C1000 Joosten C1000 Joosten Markeresplein 2 Markeresplein 2 8271 BV IJSSELMUIDEN 8271 BV IJSSELMUIDEN

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

Openingstijden: Maandag t/m woensdag Donderdag en vrijdag Zaterdag Zondag

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 Gesloten

08.00 - 20.00 08.00 - 21.00 08.00 - 20.00 Gesloten

GROENTE & FRUITSPECIAALZAAK

G.L. VAN LENTE

SCHRIJER

PRIMEURS-EXOTEN-RAUWKOST

Burg.v. Engelenweg 155 De warme bakker van IJsselmuiden IJsselmmuiden B.v. Engelenweg 15, tel. 3312640 Tel. 038 - 3318287 Markeresplein 8, tel. 3312061

In deze brochure leest u/jij over de resultaten van de drie gemeenteraadplegingen voor wat betreft de aanpassingen van de erediensten. Tevens wordt in deze brochure de identiteit van onze gemeente helder uiteengezet. In het vorige Contactblad kon je al een samenvatting van deze besluitvorming lezen. In deze brochure wordt u/jij nu volledig op de hoogte gesteld. Hierin kunt u/je zien hoe de kerkenraad aan de vele wensen van verschillende gemeenteleden heeft proberen te voldoen. U/jij leest onder andere over het plan van extra middagdiensten en over de nadere invulling van de avonddiensten. Ook leest u over de ochtenddiensten, het koffiedrinken na de dienst en de uitbreiding van de preekbesprekingen. De brochures kosten € 2,- . Wilt u € 2,- in het potje doen? Twee bijzondere diensten Op zondag 26 augustus zal onze jeugdwerkleider MaaikeYmkje van der Weijde Jong afscheid nemen van onze gemeente. Dat zal gebeuren in de jongerendienst (19.00 uur). Op de zondag daarna, zondag 2 september, zal in de ochtenddienst (9.30 uur) de nieuwe jeugdwerkleider, Marcel Versteeg in zijn bediening worden gesteld. Ook zal in deze dienst een nieuwe ouderling worden bevestigd. Allemaal hartelijk welkom in beide diensten. Jarigen 75+ In de komende weken hopen de volgende oudere gemeenteleden hun verjaardag te vieren:

www.meubelhaloudleusen.nl

38

23 juli 27 juli 27 juli 29 juli

Mw. B. Sollie-Klooster Mw. G. Dekker-Siebrand Mw. J. Wolfsen-Prins Dhr. K. de Jong

Sportlaan 14 Schepenenstraat 32 Schoutstraat 41 Schepenenstraat 140

8271BC 8271VK 8271VL 8271VK 7


31 juli Dhr. L.A. Prins Baan 19 8271BD 01 aug. Mw. J.Bruins-van der Haar Burg. v. Engelenweg 67/08 8271AL 04 aug. Mw. A. Vaandering-Breuker Sangerslaan 26 8271CS 08 aug. Dhr. A. Luth Groenendael 229 8271EM 08 aug. Dhr. A. Schreuder Drostenstraat 50 8271TE 12 aug. Dhr. G.J. Mulder Gentiaan 21 8271DS 13 aug. Mw. H. van den Belt-Bennink Schepenenstraat 133 8271VK 14 aug. Mw. G. Klooster-Riezebos Koekoeksweg 8 8271PC 14 aug. Mw. L.H. de Groot-Holtland Burg. v. Engelenweg 142 8271AW 20 aug. Dhr. J. Kanis Van Diggelenweg 6 8271ZB 21 aug. Dhr. D. Westerhof Meenteweg 9, Zwolle 8041AT 25 aug. Mw. H. van der Vegt-Weever Eperweg 33, Heerde 8181ET 31 aug. Dhr. G.H. Kanis Van Diggelenweg 30 8271ZB Namens onze gemeenteleden wensen wij de jarigen een fijne gedenkdag en Gods zegen in omstandigheden van vreugde en zorg in een nieuw levensjaar.

Kleurplaat

Zoek de 15 verschillen

Boaz en Ruth

PASTORALE ZORG WIJK NOORD Overleden Dinsdag 26 juni is mevr. Neeltje Trieller-Passenier in de Maarlenhof overleden. Ze is in vrede heengegaan. Haar twee zonen en schoondochters waren er bij. Ze was al wel iets opgeknapt van een longontsteking, maar toch te zwak om helemaal te herstellen. Ze is 99 jaar geworden en was ons oudste gemeentelid. Zaterdag 30 juni was de afscheidsdienst in De Hoeksteen. Mevr.Trieller was mentaal en lichamelijk een sterke vrouw. Ze had tot op het laatst overal belangstelling voor. In de dienst hebben we het gehad over haar trouwtekst: Spreuken 16:9. Dat mensen wegen uitstippelen, maar dat God de richting bepaalt. Op maandag 2 juli is mevr. Trieller bij haar man begraven in Domburg. We wensen de familie Gods troostende nabijheid toe. Geboren - Op 16 juni is Romen geboren. Romen is de zoon van Harold en Marjolein Krikke-Kanis (Groenendael 82, 8271 ED). Ouders, van harte gefeliciteerd met dit mooie mannetje. De hulp van God gewenst bij alles en vooral bij de christelijke opvoeding van deze nieuwe wereldburger. - Op 3 juli is Rosalie geboren. Rosalie is de dochter van Jan en Henrike Kattenberg-Stoel (Watersnip 63, 8271 GR) en het zusje van Jan en Tessa. Wij feliciteren de familie van harte met deze geboorte en wensen de ouders de liefde van God en de inspiratie van Zijn Heilige Geest toe bij de christelijke opvoeding. 8

37


Gedenken in stijl Eijgelaar Natuursteen b.v. Nijverheidsstraat 24, kampen Telefoon (038) 331 21 75 Internet: www.eijgelaar.nl

Bezoek onze modellentuin met meer dan 200 grafmonumenten van natuursteen, glas, brons, RVS en hout. Ook kunt u (eerst) ons modellenboek of onze brochure aanvragen.

H

Administraties Belastingzaken Bedrijfsadviezen

Administratiekantoor Kreeft 5 8271 KL IJsselmuiden Henssen

M: 06 - 287 916 32 F: (038) 333 02 84 E: hghenssen@hotmail.com

Dorpweg 85- Tel.(038)3332439- www.slagerijalexvaningen.nl

De zieken - Mevr. H. Kroes-Brink (Postgrevestraat 27, 8271 VA) is opnieuw in het ziekenhuis opgenomen geweest. Ze had vocht achter de longen. Ze is nu weer thuis en we hopen dat ze mag opknappen. We wensen u geloofsvertrouwen toe. - Dhr. M. Bennink (Albert Schweitzerlaan 36, 8271 CZ) is weer thuisgekomen. We hopen dat de antibiotica aanslaan. Veel sterkte en Gods zegen voor u en uw gezin. - Mevr. A.C. Genuit-Zwart (Groenendael 187, 8271 EK) heeft haar onderbeen gebroken. Ze is daar inmiddels ook aan geopereerd. We wensen haar veel sterkte en hopen dat de behandeling mag baten. - Bij dhr. H. Heutink (Grutto 32, 8281 ER Genemuiden) is de achillespees afgescheurd. Hij is afgelopen week geopereerd. We wensen hem veel sterkte en het vertrouwen van het geloof. - Met Talita de Vegt (Jan van Dieststraat 15, 8277 AS Grafhorst) gaat het supergoed. We zijn heel blij en dankbaar dat de dystrofie zo abrupt is hersteld. We danken God voor deze genezing. Er is veel voor haar gebeden en dat blijven we doen. Fijn dat ze weer kan lopen en fietsen en zwemmen. En ook weer een opleiding kan gaan doen. Geweldig. - De heer Gerrit Mekking (Goudplevier 146, 8271 GC) kreeg een zeer verheugend bericht. Er zijn geen kankercellen meer gevonden. Met Gerrit, Els en hun kinderen zijn we daar heel dankbaar voor. Moge onze God jullie verder helpen, het geloof versterken en jullie zegenen.

Huwelijksjubilea - Op 6 juli was het echtpaar Eilander-Schreurs (Schepenenstraat 31, 8271 VK) 50 jaar getrouwd. Wij willen hen daarmee van harte feliciteren. Omdat hun huwelijksdatum niet in de administratie was opgenomen, kon dit heugelijke feit niet eerder worden vermeld. Fijn dat u met familie en vrienden een mooie gedenkdag hebt gehad. Ook uw leven ging over bergen en door dalen, en dat viel niet altijd mee. Maar u mocht en mag ook Gods zegen en nabijheid ervaren. Wij wensen u dat ook toe voor het verdere van uw leven. - Op 30 juli zijn dhr. en mevr. Rump-Ras (Garnaal 20, 8271 KH) 25 jaar getrouwd. Wij wensen u samen met uw gezin en verdere familie en vrienden een hele fijne dag toe. Moge de Here God jullie ook verder zegenen op de levensweg. Tenslotte Allemaal een goede vakantietijd toegewenst. Ds. A.H. van Veluw

36

9


PASTORALE ZORG WIJK ZUID Geboorten - “Groot is dit wonder, jij bent nog zo klein. Dankbaar zijn wij, dat jij voor altijd bij ons mag zijn!” “Door God gegeven, met blijdschap verwacht, uit liefde geboren, onze zoon Dylan!” Zo kondigen verheugd Jarno en Hellen Breet-Fix (I. Huismanstraat 18, 8266 CW Kampen) de geboorte aan van hun eerste kindje, op 1 juli j.l. Het was geen gemakkelijke bevalling, maar het mocht goed komen! Bij de familienaam Breet moet ik altijd denken aan het gebeuren bij bakker Breet in Den Helder (zie infoboekje ‘Engelen’), hoe hij door God via een engelenwacht bewaard is gebleven. Dat bidden we jullie Dylan, met wie wij jullie van harte feliciteren, ook toe. Dat het jullie gegeven mag worden, zoals jullie verwoorden, dat hij voor altijd bij jullie mag zijn. Want dit gebeurt niet altijd zo. Als gezin en families, Gods rijke zegen toegebeden! - Op 2 juli is aan Nieuwe Land 13 (8266 KA te Kampen) geboren: Mirre, een 9-ponder! Onze geluk- en zegenwensen voor de ouders Berry en Kristy van Nieuwkerk met dit meisje, en voor Don en Sep met jullie lieve zusje. “Ons derde wondertje”. Mooi dat jullie dit ook zo ervaren. Want, zoals jullie hieronder lezen, gaat het niet altijd goed. Gods beschermende handen toegebeden, voor jullie als ‘trotse’ ouders, met jullie kroost! Voorgenomen huwelijk “Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat” (Spreuken 16:9). Met deze mooie tekst delen “met een grote glimlach” Marcel Benjamin Graafland (Oeverwal 21) en Miriam Bosch (Kluisstraat 20), mee dat zij op 24 augustus aanstaande hopen te trouwen. Iedereen kan hun huwelijksdienst meemaken, omdat deze ‘s avonds wordt gehouden, en wel om 19.00 uur in de Hervormde kerk te Kampereiland. Ik mag deze dienst nog leiden. Grote bewondering heb ik ervoor dat deze beide jonge mensen eerst een jaar opvangwerk gaan verrichten in Roemenië. Dat de Here God jullie daar(voor) rijkelijk zegenen zal. Een gelukkige, liefdevolle toekomst toegebeden. Jubileum Op dezelfde dag, 24 augustus, hopen dhr. A. en mevr. L. Lindeboom-Klosse (Burg. van Engelenweg 67/07, 8271 AL) te gedenken 55 jaren door de band van liefde en trouw verenigd te zijn. Als (oud)voorganger en gemeente bidden we u een mooie gedenkdag toe en Gods zegen en liefdevolle nabijheid voor de tijd die komt. Hij is uw Bewaarder!

10

‘Kinderen en honden’. Deze keer zijn het geestelijk gehandicapte jongeren. Volgens een telefoontje vandaag uit Sderot, stond er een prachtig artikel in de krant over de opening van het project. Volgende week hopen we weer in Sderot te zijn en daar worden alle adoptiegezinnen uitgenodigd, die een half jaar of meer hulp hebben gehad, voor een bijeenkomst georganiseerd door het welzijnbureau en Yad L’Ami. De directeur van het sociaal werk zal daarbij aanwezig zijn met nog enkelen en Yad L’Ami. Hier willen we gaan zien hoe deze gezinnen verder kunnen komen om voor hun eigen welzijn te zorgen. We genieten van ons mooie plekje en het dorp waar we wonen. Wekelijks komen we samen met een flinke groep mensen die hier wonen om te bidden. Dat geeft wel saamhorigheid hoewel we allemaal uit verschillende gemeenten zijn. Wij hopen van 20 augustus t/m 11 september in Nederland te zijn en verblijven in Ermelo. Ons Ned. mobiele nr. is 06-33091247. We wensen iedereen een rustige tijd toe. Rest ons nog een ieder hartelijk te bedanken voor jullie gebed en ondersteuning. Wij waarderen jullie support en meeleven enorm. Shalom. Wim & Ria Doekes, tel. nr. 00972.2.6711865, mobiel 054-5429178. Ons rekeningnr. voor persoonlijke giften is: giro 4583996 Flier e/o Doekes [niet aftrekbaar] of postbanknr. 47.64.151 [aftrekbaar], ten name van: Stichting beheer Christengemeente Soest.

UITZENDINGEN RADIO IJSSELMOND

Elke zondagmorgen worden er radio-uitzendingen verzorgd door de kerken van Kampen en IJsselmuiden. De uitzendingen beginnen om 9.15 uur. De omroepstichting IJsselmond kunt u vinden op het FM-kanaal 106.4 en kabel 104.1. of op op de stream: www.ijsselmond.nl. Op Ziggokanaal 42 ook te volgen op beeld.Het rooster voor de komende weken ziet er als volgt uit: Zo 22 juli 10.00 uur Leger des Heils Kampen Zo 29 juli 09.30 uur Geref. Vrijg. De Rank IJsselmuiden Zo 05 aug. 09.30 uur Chr. Geref. Kerk Kampen Zo 12 aug. 09.30 uur Geref. Kerk De Bron IJsselmuiden Zo 19 aug. 11.00 uur Rooms Kath. Kerk Kampen Zo 26 aug. 09.30 uur Geref. Vrijg. Bazuin Kampen Mocht u iemand willen bemoedigen of feliciteren met een lied, dan kan dat in de uitzending op dinsdag tussen 10.00 – 12.00 uur en op donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Belt u dan met 3322088. 35


Neringstraat 6, 8263 BG Kampen Tel.: 038-3316323 Fax: 038-3328847 Info@gerritvandewetering.nl Alle werkzaamheden verrichten wij in eigen beheer, vraag een vakkundig advies en een vrijblijvende offerte!

™Verbouwingen ™Nieuwbouw ™Badkamerrenovatie ™Wandafwerking

™Onderhoudswerk ™Tegelwerk ™Loodgieterwerk ™Sanitair

ontwerp aanleg onderhoud V/D

KERKE

HOVENIER * sierbestratingen * vijvers * sfeerverlichting

* beplantingen * waterpartijen * Voor particulieren en bedrijven

Aalbershof 36, 8271 JA IJsselmuiden Tel. 038-3310525 Fax. 038-3335325 E-mail: info@vandekerkehovenier.nl Website: www.vandekerkehovenier.nl 34

Meeleven - Dhr. H. van Keulen (Koolmees 6, 8271 HL) moest vanwege hartklachten in het ziekenhuis opgenomen worden. Inmiddels is hij geopereerd en kreeg hij meerdere omleidingen. Vouw voor hem de handen. - Mevr. Ina Zunnenberg (Bisschopswetering 23, 8275 AK te ’s-Heerenbroek) zal op 23 juli aanstaande opnieuw worden geopereerd. We hopen en bidden dat het nu goed zal gaan! - Zaterdag 7 juli kwam Gerrit Korenberg (Karthuizerlaan 61, 8271 XA) met een zoontje naar ten val.Ten gevolge hiervan heeft hij beide armen gebroken. Heel veel kracht en beterschap toegewenst. - Als gemeente leven we mee met Gerrit en Roelie Kamphof en hun gezin (De Akkers 20, 8271 JC). Op 2 juli is bij hun kinderen Rosalie en Johan, in Utrecht, een voldragen kindje geboren. Maar de kleine Hidde was al tevoren overleden in de moederschoot. Het doet ouders zeer als je kinderen pijn en verdriet hebben. Gods nabijheid toegebeden. Denken we (misschien ook met een kaartje) aan onze gemeenteleden die in tehuizen verblijven? Vanuit Zuid zijn dit: - mevr. J. Felix-Sleurink (Margaretha); - mevr. P. Riezebos-Tichler (Zonnehuis, Zwolle); - mevr. H. v. d. Vegt-Weever (Heerde); - mevr. A. Knoeff-v.d. Berg (Vijverhof); - mevr. G. Visscher-van ’t Veen (Myosotis) - mevr. T.A. de Ruiter-Kuijer (Myosotis). Wilt u opname in en ontslag uit het ziekenhuis doorgeven aan uw wijkouderling (anders aan de scriba)? Zij zullen contact leggen met onze pastorale werker Joanne Dekker, die ziekenhuisbezoeken brengt en de bloemengroet en het ziekenbord (voor deze wijk) verzorgt! Over verdere bijstand in het pastoraat zult u elders worden ingelicht. Ook denken we aan hen die hier niet bij name zijn genoemd; die behandelingen ondergaan of op uitslagen wachten. Aan die het moeilijk hebben in hun relatie of dagen van herinnering ingaan. Verdriet verjaart nooit! Soms wordt het zelfs moeilijker, naarmate er namelijk in de omgeving minder ruimte komt om over die ander iets te delen. “Het leven gaat verder”, zegt men. Maar men zegt er niet bij ‘hoe’! HIJ trekt met u mee. Vanuit dit vertrouwen sluit ik dit bericht (dat ik voor de laatste keer verzorg) af. Ieder die dit leest bid ik-mede namens Anneke- de voortdurende bijstand van de Heilige Geest toe, de liefde van de Vader en de genade in Jezus Christus. Soli Deo Gloria. Ds. Johan A. Woudenberg

11


KERKENRAAD Aanwezigheid tijdens vakantieperiode Veel kerkenraadsleden zijn of gaan de komende tijd met vakantie. Daarom leek het ons goed om door te geven welke kerkenraadsleden eventueel bereikbaar zijn voor crisispastoraat. Uiteraard kunt u in voorkomende gevallen eerst proberen contact op te nemen met uw wijkouderling. Mocht hij/zij afwezig zijn, dan kunt u één van de volgende kerkenraadsleden bellen (zo mogelijk na 18.00 uur). Kerkenraadslid Wout Limburg Bert Brink Linda v/d Scheer Harm Jan Bredewout

datum bereikbaar tot 24 aug. tot 3 aug. en na 18 aug. van 3 tot 12 aug. na 12 aug.

Zo zorgen we als kerkenraad dat er altijd iemand bereikbaar is. Ds. P. Vroegindeweij uit Ermelo zal als waarnemend predikant bijstand verlenen tijdens de vacature van ds. Woudenberg. Beroepingswerk We hebben u eerder meegedeeld dat we 8 namen geselecteerd hebben van predikanten die passen in het profiel. De beroepingscommissie heeft preken van hen beluisterd. Hieruit kwam een selectie van 3 predikanten die mogelijk bij de gemeente De Hoeksteen passen. Van deze predikanten hebben we nogmaals preken beluisterd en hen daarna verzocht om een gesprek. Twee van hen gaven aan geen gesprek te willen met een hoorcommissie. De derde predikant hebben we ‘gehoord’. Vervolgens hebben we een gesprek gehad met deze predikant. Na dit gesprek hebben we weer als commissie vergaderd en besloten om niet met deze predikant verder te gaan. Dit omdat er toch wel grote verschillen bleken te zijn in wat wij voor ogen hebben en wat deze predikant voor ogen heeft. Dit betekent dat we weer verder gaan met de namen die we hebben gekregen vanuit de gemeente en van de PKN. Omdat het nu vakantietijd is en er ook meerdere mensen van de beroepingscommissie op vakantie zijn/gaan, kunnen we de komende tijd alleen voorbereidend werk doen door preken te beluisteren via internet. We hopen dan in september weer te vergaderen en het beroepingswerk voort te zetten. Wilt u in uw voorbede ook denken aan het beroepingswerk? Hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad.

vanuit de Gazastrook kwamen. Heel jammer. De tweede week ging wel door en juist toen zagen we hoe je daar de mensen kan bemoedigen. Ook de dagen op pad met de Holocaust-overlevenden deed veel aan beide kanten, zowel de mensen als de groep. Al met al, in deze weken zien we verschillende mensen veranderen van ‘Niets met Israël hebben’ tot ‘het zien dat het Profetisch woord en gebed voor Israël een plaats krijgt’. In maart ‘11 schreven we dit: “Het werk groeit en zo hebben we ondertussen al een heel team van geweldige mensen.” Vandaag juli ’12 schrijven we dat 3 van het team zijn of gaan vertrekken. Zoals velen weten is Jeanette begin mei teruggegaan naar Nederland. Voor ons onverwachts. We moesten dus een weg vinden die voor ons te overzien was. We hebben een gedeelte van onze bezoeken aan de Holocaust-overlevenden terug moeten geven aan het sociaal werk. Zij moeten nu zorgen dat hun mensen wel voedselbonnen krijgen. Dat is jammer want al onze mensen kijken uit naar bezoek. Het werd ons wel duidelijk door het bidden dat we niet meer moeten investeren in mensen die voor 1 of 2 jaar komen, maar moeten bidden voor iemand van het land. Het duurde niet lang toen we via vrienden in contact kwamen met iemand van het land. Anderhalf jaar geleden maakte ze Aliyah. We gaan hier verder nog niet een uitgebreid verslag van doen maar onze contacten zijn goed en we hebben goede hoop. We gaan heel voorzichtig stap voor stap. Ze loopt nu mee, ruikt en ziet wat we allemaal doen. Ze heeft een hart voor de Holocaust-mensen en vindt het heerlijk mee op pad te gaan. We zien uit naar iemand die een visie heeft voor het werk van Yad L’Ami. Dat zou echt helemaal op tijd zijn want Gert en Bep gaan in november ook terug naar Nederland. Jaren hebben ze bezoekwerk mogen doen bij de Holocaustoverlevenden en een zegen mogen zijn voor de stichting. Maar het werk bestaat niet alleen uit deze bezoeken, daar zijn verschillende andere projecten. Het gaat tijd worden voor Yad L’Ami om nu iemand te hebben die ook Hebreeuws spreekt en zo voor Ria een stuk werk uit handen kan nemen. Er zijn veel dingen die blijven liggen, zoals de website up-to-date houden. Verder zijn er veel ontmoetingen met mensen, ook uit andere landen. Het aantal lezers en de sponsorgroep breidt zich uit. Artikelen schrijven voor bladen. Goede relaties liggen er in Duitsland, Zwitserland enz. met betrekking tot de stichting. Mooi om te zien hoeveel relaties er nog zijn, of vernieuwd worden, vanuit het gastenhuis. Paniek? Nee, gelukkig niet, we denken dat God ons aan het voorbereiden was. Het is tenslotte niet ons maar Zijn werk, dus zal Hij ook voorzien. Er is zoveel aan de hand in het Midden Oosten dat je eigenlijk niet weet waar te beginnen. Juist omdat het niet met 1 woord te zeggen is, laten wij het deze keer aan anderen over. Zie links als: http://israeltoday.nl/ en http:// www.middenoostenandersbekeken.nl/nieuwsbrieven/ nieuwsbrief_Nieuwsbrief%20%20Maart%20%202 012.html. De schoolvakanties zijn hier al begonnen. Wij als stichting zijn nog niet zo ver. Afgelopen week hebben wij in Sderot nog een nieuw project geopend.

12

33


Marriage course - een APK voor je huwelijk! (hernieuwde oproep)

Wat is de Marriage Course? Een huwelijkscursus die op verschillende plaatsen in Nederland aangeboden wordt. De cursus duurt 7 avonden en is erop gericht om ieder stel, jong en oud, te helpen met het versterken van hun relatie. Om op een opbouwende en praktische manier te werken aan een sterk en gezond huwelijk dat een leven lang duurt.

TENUE DE VILLE EXCLUSIEVEDAMESMODE Thorbeckegracht 45 | 8011 VN Zwolle

o.a. Blacky Dress - Gerard Darel Annette- Rostel- Annette Gortsz Red Valentino -Penny Black verruimde openingstijden Tel. (038) 422 95 55 | 06 20512654

Personenauto´s tegen handelsprijzen,

ook voor particulier Spoorstraat 17- IJsselmuiden Inlichtingen: Albert Koops 06-15277776 of 06-55768490- www.auto-goedkoops.nl privé adres:de Bogaard 36 IJsselmuiden

WEEVER sloopwerken b.v. Genuakade 1 Postbus 285 8260 AG Kampen T. : (038) 333 20 10 E. : info@weever.nl W. : www.weever.nl Zoekt u een speciale auto voor uw huwelijk of jubileum, dan bent u bij ZelfRijden.nl aan het goede adres. De ervaring in combinatie met de kwaliteit van de auto’s en de service maken ons al jaren tot een vertrouwd adres.

ZelfRijden.NL

SANDER WESTERBRINK

tel. 038 - 333 17 66 Benieuwd naar de auto’s en mogelijkheden? Kijk dan rustig op de site en maak een geheel vrijblijvende afspraak! mail info@zelfrijden.nl 32

Voor wie is de Marriage Course? De Marriage Course is voor ieder stel dat samen wil werken aan en investeren in hun relatie. Het maakt niet uit of je minder dan twee jaar of meer dan dertig jaar getrouwd bent. Als je al een sterk huwelijk hebt, zal deze cursus je helpen je relatie verder te verbeteren. Het kan ook zijn dat je voor een nieuwe uitdaging in je huwelijk staat, bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een verandering in carrière, verdriet waarmee een van de twee geconfronteerd wordt, lastige pubers, enzovoorts. Het is goed om daar samen mee aan de slag te gaan en deze cursus helpt je daarbij. Wat kan ik verwachten? De avond begint met een diner-voor-twee. Daarna volgt een inleiding over het thema. Vervolgens ga je met je eigen partner aan de slag en is daarna veel tijd om de onderwerpen met zijn tweeën door te praten aan de hand van een werkboekje. Onderwerpen zijn o.a.: de kunst van het communiceren, liefde in actie, conflicten oplossen, vergeving, familiebanden, intimiteit. Waarom de Marriage Course? De cursus is een leuk avondje weg. Je leert nieuwe dingen over jezelf en over elkaar, waar je nog een leven lang iets aan kunt hebben. Je ontmoet bovendien stellen in dezelfde fase. Sterke huwelijken en relaties ontwikkelen zich niet automatisch. Daar moet je iets voor doen. Voorkomen is beter dan genezen. Meer dan 1/3 van de huwelijken mondt uit in een scheiding. En dat heeft vaak negatieve effecten voor jezelf, je partner, eventuele kinderen, familie, enz. Natuurlijk biedt het volgen van een cursus geen garantie op een goede relatie, maar de Marriage Course helpt je wel meer grip te krijgen op je relatie. Als Hoeksteengemeente geloven we dat het huwelijk een kostbaar geschenk is van onze Schepper. Het huwelijk is van onschatbare waarde en we willen als gemeente van Christus elkaar daarin aanmoedigen en bijstaan. Dat kan door het geven van een Marriage Course. En dat gebeurt ook al in de huwelijkscatechese die de aankomende bruidsparen van De Hoeksteen volgen. Met meer aandacht voor het huwelijk hopen we ook dat paren die worstelen met problemen in hun relatie de weg eerder zullen vinden naar de predikanten/ ouderlingen om samen te zoeken naar een begaanbare weg. We willen in de 13


nabije toekomst een Marriage Course gaan verzorgen binnen De Hoeksteen. Wie belangstelling heeft, kan op www.marriagecourse.nl meer informatie vinden. Als je een cursus wilt volgen, geef je dan alvast op bij mij. Ook mensen die zelf al eerder een Marriage Course gevolgd hebben en mee zouden willen doen bij het opzetten ervan in De Hoeksteen, nodig ik uit contact met mij op te nemen. Joanne Dekker-van Asselt Pastoraal werker De Hoeksteen ———————————— Boekentip: Bijdehandboekje voor echtparen Wie deze zomer wat extra aandacht wil geven aan het huwelijk, kan dit kleine en handzame boekje in de koffer stoppen en -voor het slapen gaan!een prikkelende uitspraak lezen die in verband gebracht is met een Bijbelgedeelte. Ontwapenende, eenvoudige en praktische uitspraken die als eye-opener kunnen werken. Een voorbeeld: Hoe blijft een huwelijk goed en gezond? Erken het als je fout zit; heb je gelijk, houd dan je mond. “Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.” (Jakobus 5: 16a) Ook een aardig boekje om cadeau te geven aan een pasgetrouwd stel! (Bijdehandboekje voor echtparen – een verzameling heldere, humoristische en inspirerende wijsheden; uitgeverij IBB; www.ibb.nu)

wees Welkom in ons PANNENKOEKENRESTAURANT 21 EN 22 SEPTEMBER GEOPEND TIJDENS HET STARTWEEKEND

ZIE MEER INFO OP BLZ. 26 14

Nieuwsbrief Wim en Ria Doekes-Flier Jeruzalem, juli 2012 Lieve familie en vrienden, Wie weet nog wat er gisteren allemaal in de wereld gebeurd is? Maar we weten wel wat vandaag het nieuws was, o.a.: • dat er net een kleine aardbeving heeft plaatsgevonden van 5.6 op de schaal van Richter. (De laatste aardbeving 5.3 op de schaal van Richter vond plaats op 12 mei dit jaar. Beide niet gevoeld.) • Verder, dat Abbas naar Iran gaat. Bewijst hiermee wie hij is. • Dat er net weer een paar Kassam-raketten vanuit Gaza afgevuurd zijn en naast een groepje boeren explodeerden die op het land aan het werk waren. Dat gaat niet goed zo, als dat zo door gaat. (Twee weken geleden waren dat er in een week meer dan 150.) • Nota bene ook het volgende nog: de officiële kerk in Engeland overweegt om zich aan te sluiten bij een anti-Israëlgroep. Eigenlijk zijn we hier ook niet verbaasd meer over. Als we Israël in de Bijbel doorstrepen dan blijft er weinig meer over. Zo dan ook in de kerk. • Afgelopen zaterdagavond bezochten meer dan 12.000 mensen een demonstratie in Tel Aviv. Men vindt dat het er nu eindelijk eens van moet komen dat iedereen het leger in gaat of dienst doet in de maatschappij, zowel de orthodoxe Joden als de Arabische bevolking. Gelijke rechten, gelijke plichten. Dit is een heftig discussiepunt op dit moment. • Volgens Israel Today stond er zaterdag op Ynet, Israëls grootste website: Waarschuwing! “De wereld vergaat en de Messias komt”. • Syrië!?!? Walgelijk dat dit zo maar door kan gaan. Egypte!?!? De profetiën staan er allemaal vol van wat we in onze dagen meemaken. Met al dat nieuws denk je soms: “hoe lang nog Heer?”. Het gaat allemaal wel heel snel. Jesaja 60:22 zegt: “IK de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren.” Niet te geloven dat het bijna een jaar geleden is dat we in Nederland geweest zijn. We verlangen weer iedereen te zien, maar ook om even van hier los te komen. In het afgelopen halve jaar is er veel gebeurd. Het lijkt al weer heel lang geleden dat Jiska in maart hier was met Graciano [15] en Jermaine [9]. Het was een geweldige tijd en knotsgezellig om zo samen een week op te trekken op ons stekkie. Drijven in de Zoutzee. Met een jeep de woestijn door en eten bij de beduïnen en veel andere leuke dingen doen. De tweede helft van de week was er veel regen, maar ondanks of dankzij het weer hebben we toch een geweldige tijd gehad en goede dingen gedaan. Gelijk een paar dagen nadat Jiska vertrok, ging onze eerste studieweek van start en twee weken daarna de tweede.Totaal verschillende weken en uiteraard verschillende mensen, maar het is iedere keer weer een uitdaging. Goed om zo samen op te trekken en te leren vanuit Gods woord. De eerste week moesten we onze dag naar Sderot afzeggen omdat het regende van de raketten die 31


B. Siebrand - Koper UITVAARTZORG Stervensbegeleiding Uitv aartbe geleiding aartbegeleiding Uitvaartbe Rouwbegeleiding

Zorg

Deskundig en vertrouwd

van mens tot mens

Uitvaartverzorger Dick Klooster Graspieper 61 8271 GZ -IJsselmuiden Mobielnr. 06-46210333 dag en nacht bereikbaar (038) 332 60 88

Uitvaartverzorgsters Brenda Siebrand-Koper & Dieke Horzelenberg

Voor al uw: - schilderwerken - glaswerk - wandafwerking -tel. 038-3324444 - 06-422 57123 24 uur per dag bereikbaar

OPEN HUIS Iedere maandagavond bent u van 19.00 tot 19.30 uur met al uw vragen over uitvaartverzorging, de kosten daarvan en hoe u voor die kosten maatregelen kunt treffen welkom in:

Het Afscheidshuis Burgwal 26, Kampen Dag en nacht ber eikbaar bereikbaar (038) 3332280

J. Holtland Uitvaartverzorging

Kerkepad 8, 8271 AX IJsselmuiden telefoon : 038 - 3331648 mobiel : 06 - 52676220

De uitvaartverzorger met zorg en aandacht

– persoonlijk en respectvol – verzorging van thuisopbaring of in elk uitvaartcentrum – gespecialiseerd in voorbespreking van uitvaarten – kostenopgave vooraf

30

MISSIONAIRE COMMISSIE Project MEER+ ‘Een kans voor kerken en christenen!’

Hoe zou het zijn als in september 2012 heel Nederland in gesprek komt over de vraag ‘Is er meer?’ en dat christenen in hun eigen woonplaats daarin het initiatief nemen? Dat is in een zin het doel van Project MEER, een initiatief van ds. Hans Esbach van het Evangelisch Werkverband (PKN), maar inmiddels uitgegroeid tot een missionair breed gedragen samenwerkingsverband tussen organisaties en kerken. Door middel van een glossy probeert MEER op een laagdrempelige manier in contact te komen met mensen die zoeken naar zingeving. Elke kerkelijke gemeente kan haar steentje bijdragen voor het slagen van project MEER in de eigen woonplaats. Ook de Hoeksteen wil zich hiervoor inzetten! Wat gaat er gebeuren? Op zaterdag 1 september 2012 gaan duizenden christenen in Nederland op pad om een prachtig magazine gratis te verspreiden in de eigen omgeving of in de omgeving van de kerk. Op 2 september start een mediacampagne op radio, TV en in de kranten over de vraag: ‘Is er meer tussen hemel en aarde?’. Vervolgens gebruiken duizenden kerken en gemeenten het thema ‘Is er meer?’voor hun startweekend, de Alphacursus en tal van andere activiteiten. Wat wordt er vanuit De Hoeksteen gedaan? Als Hoeksteengemeente hebben we, vanuit gelden van o.a. de Pinksterzendingscollecte, 2300 magazines kunnen bestellen om te verspreiden in IJsselmuiden. Ook jij/u kunt mee doen! Kent u mensen die op zoek zijn naar zin maar vervreemd zijn van het evangelie van Jezus Christus? Kent u mensen die u niet of nauwelijks meer in de kerk ziet? Kent u mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken in een moeilijke levensfase? Kent u mensen die u MEER gunt dan het gewone leven? Geef hun namen door! Dan ontvangen zij in elk geval de glossy MEER. De glossy zal namens de Hoeksteen worden aangeboden via de brievenbus zonder vermelding van uw naam. Volgende week zondag 22 juli vindt u op uw stoel een opgaveformulier. Hierop kunt u één of meerdere adressen invullen waar u deze magazines wilt laten bezorgen. U hoeft de magazines niet zelf te bezorgen. Wijkteams zullen zorgen voor de verspreiding op 1 september. Daarvoor zoeken we nog mensen. Wilt u meehelpen? U kunt zich aanmelden bij uw wijkouderling. Om nog meer magazines te kunnen verspreiden, stellen we financiële giften erg op prijs. Uw eventuele gift kunt u overmaken op rekeningnummer 699841348 van de Missionaire commissie te IJsselmuiden o.v.v. project ‘MEER’. 15


Op de site: www.kerk.nl leest u meer over project MEER en over de inhoud van de glossy. Wilt u mee HELPEN en vooral ook mee BIDDEN voor de man/vrouw of het gezin die de glossy zullen ontvangen? Bewogenheid met mensen begint met gebed. Als we voor iemand gebeden hebben, bekijken we diegene met andere ogen. Dan zien we achter de misschien onverschillige buitenkant de pijn daarachter, dan zeggen we niet ‘dat moet hij dan zelf maar uitzoeken’, maar proberen we een tweede mijl te gaan, dan bieden we eerder een helpende hand, stellen die belangstellende vraag, delen ook onze eigen zorgen en (geloofs)vragen. Omdat we zelf ook ‘onrustig zijn, totdat onze ziel rust vindt bij U’ (kerkvader Augustinus). Zo daagt project MEER ook ons als kerkmensen op een positieve en voor onszelf ook laagdrempelige manier uit om ‘vissers van mensen’ te worden. Namens de projectgroep MEER, Joanne Dekker en Bea Wienen —————————————— Cursus ‘Moeilijke vragen’ Wanneer niet-christenen weten dat u christen bent, kan het gebeuren dat zij u moeilijke vragen stellen. Of misschien denkt u juist: vroeg iemand maar eens naar mijn geloof… Als u nooit iets gevraagd wordt, is het best mogelijk dat u die vragen zelf afhoudt. Misschien wel omdat u er een beetje bang voor bent, want u hebt lang niet op alles een antwoord. In de cursus ‘Moeilijke vragen’, die binnenkort in onze gemeente wordt gegeven door de IZB, worden geen pasklare antwoorden aangereikt. Wel willen we allerlei lastige vragen onder ogen zien waardoor ze hun dreiging kwijt raken. Op de eerste avond staat de vraag centraal: ‘Waarom zou ik in Jezus geloven?’ Naast het bekijken van antwoorden uit onze traditie, besteden we aandacht aan de beelden van Jezus die zijn ontstaan. Ook gaan we in op ‘de theologie van de wandeling’ als voorbeeld van een vruchtbaar gesprek. De tweede avond behandelen we de vraag ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ Naast aspecten die u helpen een antwoord te formuleren, komen ook de beelden die er van de kerk bestaan aan bod. De derde avond gaat het over de veel gestelde vragen rond God en het lijden. Deze avond zal een persoonlijk karakter krijgen, want niemand wordt lijden bespaard. Daarnaast is er ruimte voor een objectieve benadering van de Bijbelse gegevens en de meningen die vandaag de dag opgeld doen. Cursisten kunnen zelf ook moeilijke vragen inbrengen. Die worden op de vierde avond behandeld. Plaats: De Hoeksteen; data: 16 en 30 oktober, 13 en 27 november; aanvang: 20.00 uur; kosten: • 5,00 voor de map. Informatie en aanmelding: Bea Wienen, bvto-wienen@hotmail.nl; 3314343. 16

Huishoudelijke ondersteuning gezocht! Wij zijn op zoek naar iemand die ondersteuning zou kunnen bieden in het huishouden van een jong gezin. Het gaat om één dagdeel per twee weken. Zou u of jij dit willen doen? Neem dan contact op met: Henrich Kragt 0383314395 of Janneke Boers 0651711793. Wij kijken uit naar uw/ jouw reactie. Vriendelijke groet, namens de Commissie hand- en spandiensten, Janneke Boers

Gevraagd: speelgoed Heeft u nog bruikbaar speelgoed, bijvoorbeeld activity-centre of ander speelgoed voor jonge kinderen? Onze cliënten zijn er blij mee. Tevens zijn wij op zoek naar een keyboard dat nog bruikbaar is. Kom gerust eens langs bij Dagcentrum de IJsselburg, Kerkepad 1 IJsselmuiden. Natuurlijk mag u ook een belletje doen, dan komen we de spulletjes halen, tel. 3313216. Alvast hartelijk dank, cliënten en begeleiders van de IJsselburg

Startweekend 2012/2013 In het weekend van 21 t/m 23 september vind de aftrap plaats van het winterwerk voor het seizoen 2012/2013. Een weekend vol activiteiten voor jong en oud. Noteer deze data alvast in uw en jouw agenda. Eind augustus ontvangt u het boekje ‘Kerkelijke activiteiten 2012/2013’. Hierin staat het complete programma rondom het startweekend. Nu al kunnen wij jullie vertellen dat op vrijdag- en zaterdagavond een pannenkoekenrestaurant wordt geopend in De Hoeksteen. Zaterdagmiddag is er rondom de Hoeksteenkerk volop ruimte om elkaar te ontmoeten op een rommelmarkt voor de jeugd. Zaterdagavond komt Higher Level een samenzangdienst begeleiden. Zondagmiddag is het de tijd voor de oudere jeugd. Middels een spel gaan wij lekker samen aan de slag. De middag wordt beëindigd met een broodje frikadel en daarna gaan we met elkaar naar de jeugddienst. U leest het al, volop reden om bovenstaande data vrij te houden in de agenda. Commissie startweekend

29


Dat verdient een bloemetje! Wij zijn blij u te kunnen melden dat er al diverse mensen zijn aangedragen om een bloemengroet te ontvangen. Wij vragen u echter wel in de gaten te houden dat de groet bedoeld is voor mensen die niet bij een kerkelijke gemeente zijn aangesloten…… De Hoeksteen wil graag een missionaire gemeente zijn. Dit houdt ook in dat wij bij het uitoefenen van het hoofdstuk ‘naastenliefde’ om ons heen moeten kijken naar mensen die eens wat extra aandacht/medeleven verdienen. Kent u dus iemand die niet bij een kerkelijke gemeente is aangesloten, maar die volgens u wel eens een keertje wat extra aandacht/medeleven verdient, dan kunt u deze persoon opgeven voor de bloemengroet vanuit de Missionaire commissie. Wij hopen op uw medewerking en hopen zo samen met u het hoofdstuk ‘naastenliefde’ en ‘missionair bezig zijn’ in praktijk te brengen en zoveel mogelijk mensen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan!

TAXATIE | AANKOOP | VERKOOP

Opgave-coupon: deze kunt u invullen, uitknippen en dan in de brievenbus van de kerk deponeren.

“Uw makelaar Paulien Diender - Sellis”

Naam/adres van de persoon die de bloemengroet dient te ontvangen: Woonstaat | Kreeft 48 | IJsselmuiden T (038) 75 02 995 | M (06) 51 30 87 08 Info@woonstaat.nl | www.woonstaat.nl

———————————————————————————————————— Reden waarom deze persoon de bloemengroet volgens u dient te ontvangen: ———————————————————————————————————— ———————————————————————————————————— Wilt u de groet zelf overhandigen of moet deze door iemand van de Missionaire commissie overhandigd worden:

Trekvaart 51-tel. 333 55 80 Grafhorsterweg 83a, Grafhorst tel. 038-3311908

———————————————————————————————————— Uw eigen naam en tel nr. voor evt. aanvullende informatie: ————————————————————————————————————

nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovaties Kleiland 9a - 8271 RV - IJsselmuiden Tel. 06-12343293 - 06-12343294 - www.bs-bouw.nl 28

——————————————

17


Verkopers gevraagd! Hebben jullie / heeft u nog leuke ongebruikte spullen en andere verkoopbare ROMMEL op zolder liggen? Doe mee en verkoop het tijdens de rommelMARKT op zaterdag 22 september! De rommelmarkt is een onderdeel van het startweekend en is gepland tussen 11 en 15 uur. De markt zal rondom De Hoeksteen plaatsvinden. De verkoopplaatsen zijn gratis en jij/u bent vrij in de bestemming van de verkoopopbrengsten. Wel is het voor ons heel belangrijk dat de onverkochte spullen weer mee teruggenomen worden, zodat wij niet met afvalkosten worden geconfronteerd. Tijdens de rommelmarkt zullen we rondgaan voor een vrijwillige bijdrage t.b.v. de kerk. In verband met het aantal beschikbare plaatsen, zouden we het heel fijn vinden indien jij/u zich voor 1 september wilt opgeven voor een verkoopplekje. Ook zullen we een boekenverkoop organiseren. Mocht jij/u nog boeken hebben die wij mogen verkopen, dan kunnen deze worden neergezet in de hal van de kerk of worden ingeleverd bij de fam. Kalter aan de Woldweg 3. We hopen op een heleboel gezelligheid en goede verkoopopbrengsten! de Missionaire commissie DOE MEE EN GEEF JE OP:

Naam: ______________________________________________________________________

Overweldigend: bedankt! Het is bijna niet te geloven wat een mooie afscheidsreceptie u ons geboden hebt, afgelopen donderdagavond, in de kerkzaal. In het volgende Contactblad zal ik er uitgebreider op ingaan. Zoveel mensen! Zoveel wensen (op schrift)… tot tegen 02.00 uur hebben we ze nog gelezen samen. En dan de prachtige werkjes van de dopelingen en hun ouders. Twee ordners vol. En al het persoonlijke nog daarom heen. Hoe kunnen we u bedanken?! De fijne woorden die ‘mijn’ oud-voorzitter broeder Jaap Bezemer sprak, waarmee hij ook uitkwam bij de Here God (Psalm 96). Ons beider gemoed schoot helemaal vol toen we de liefde mochten voelen die achter (en in) de prachtgeschenken zit, die u ons beiden (!) hebt aangeboden. Twee Gazelle-fietsen en wat voor! Het doet mij ook heel veel dat er zo aan Anneke is gedacht! Onuitspreekbaar dankbaar voor alles, zijn we. We voelen ons er heel klein onder en willen Hem ervoor grootmaken. Van harte: ‘A Dieu!’ Ds. Johan A. Woudenberg en Anneke

Adres: ______________________________________________________________________ Tel.: ______________________________________________________________________ Leeftijd: ______________________________________________________________________ Het ingevulde strookje kun je inleveren in de hal van de kerk of je kunt de informatie mailen naar: MCdeHoeksteen@live.com.

Foto’s: Laurens Oosterbroek 18

27


Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en verdere felicitaties voor ons 60-jarig huwelijk. Met vriendelijke groet, A. Nijboer en M. Nijboer-v/d Vegte —————————————— Bedankt! We willen iedereen heel erg bedanken voor alle felicitaties en kaarten die we gekregen hebben voor ons trouwen op 18 mei. Mede daardoor hebben we een geweldig mooie dag gehad en kijken we er met veel plezier op terug! Vriendelijke groeten, Oege Piet en Maaike van der Weij-de Jong, Tzum

JEUGDWERK Kindernevendienst Tijdens de zomervakantie draait de kindernevendienst een ‘vakantierooster’ vanaf de eerste zondag van de vakantie (22 juli 2012) tot aan de zesde zondag (26 augustus 2012). De kinderen van 1 en 2 zitten in de vakantie bij elkaar en de kinderen van 3 en 4 ook. Groep 5 heeft al afscheid genomen en zit in de kerk. De kinderen blijven in de groep waar ze nu ook in zitten. Vanaf 2 september gaan ze naar hun nieuwe groepen. Er is voor alle groepen alleen kindernevendienst tijdens de preek. De laatste zondag van de schoolvakantie (2 september 2012) wordt er ‘gewoon knd’ gedraaid, dan gaan de kinderen voor het eerst naar hun nieuwe groepen. Let op: deze zondag kan afwijken omdat dit altijd de afsluiting van de Vakantie Bijbel Week is. Kijk daarom even goed op het whiteboard bij het keukentje. Mocht u nog vragen hebben, kom dan even bij de leiding van de kindernevendienst langs. Of mail naar geerlinge@solcon.nl.

Pannenkoekenrestaurant in De Hoeksteen Ook dit jaar organiseren wij weer een pannenkoekenrestaurant voor het goede doel. En wel tijdens het startweekend op 21 en 22 september. Het is nog niet helemaal bekend waar de opbrengst naar toe gaat, maar zeker is wel dat het naar de allerarmsten gaat. We hopen er in het volgende Contactblad meer over te schrijven. Dus kom lekker pannenkoeken eten met het hele gezin/vriendengroep/ collega’s, dan heb je 2 vliegen in één klap: je steunt hiermee het goede doel en je hebt een gezellige avond. Het restaurant is geopend: - op vrijdagavond 21 september van 17.00 tot 18.30 en van 19.00 tot 20.30; - op zaterdag 22 september om 12.00 uur en om 17.00 uur. Opgeven is verplicht en let op! Boek vroegtijdig, want vol = vol! Opgeven kan via henrich.kragt@home.nl; 0383314395 (na 18.00 uur) of via 0646110116. Groeten, het pannenkoekenteam!

Hartelijke groeten, leiding kindernevendienst ————————————————— Kings Kids Hallo allemaal, Hieronder nog even een verslagje van de bijzondere activiteiten van Kings Kids in het afgelopen seizoen.

Sponsoravond Op 23 maart jl. hebben wij een sponsoravond gehouden voor het project ‘Het Pand’ in Groningen. Zij sparen voor een nieuw pand omdat hun eigen onderkomen te klein is. Op deze avond hebben de Kings Kids een grandioos bedrag van bijna • 1.000,- opgehaald. Iedereen die ons heeft gesponsord, alsnog hartelijk dank hiervoor! Er waren van allerlei spelletjes te doen op deze avond zoals: sjoelen, tafeltennis, spijkers in een boomstam slaan, zaklopen, darten en natuurlijk de koek- en zopiekraam. Wat is het toch fijn dat wij op deze manier ‘Het Pand’ in Groningen kunnen helpen. Clubkamp van groep 8 Wij zijn van vrijdag 13 april tot zondag 15 april op clubkamp geweest naar kampeercamping De Erve in Sint- Jansklooster. Nadat we alle spullen hadden ingeladen en ook eten en drinken mee hadden voor een heel weeshuis is de leiding naar Sint-Jansklooster gegaan om daar

26

19


alles te versieren met vlaggetjes en ballonnen. We hadden nog even de tijd om met zijn allen rustig te eten voordat jullie kwamen, want om 19.00 uur werden jullie met ouders/verzorgers verwacht om even koffie/ thee te drinken of fris met wat lekkers. Nadat de ouders weg waren en de groepjes waren verdeeld, hebben we ’s avonds in het bos het smokkelspel gedaan. Eieren en zakjes water met bloem heel over brengen. Daarna was er tijd voor de borrelhapjes en toen was het tijd om naar bed te gaan om te gaan slapen. Maar daar dachten jullie anders over, want jullie hadden nog genoeg energie over om van een van de jongens een mooi meisje te maken. Erg lachwekkend allemaal! De volgende dag eerst ontbijten. Daarna waren er enkele workshops te volgen o.a. djembee (Afrikaanse trommel), met leer en kralen sleutelhangers maken of een houten doosje versieren. Na die tijd was er nog even tijd voor jezelf, de leiding heeft het middageten klaar gemaakt: een lekker broodje kroket. ‘s Middags hadden we voor jullie een zeskamp georganiseerd met o.a. een spel estafette om pionnen heen, zak lopen in big back, ringgooien enz. De boer haalde ‘s avonds het eten voor ons bij de Chinees vandaan uit Vollenhove. ‘s Avonds hadden we een gezellige bonte avond. Nadat de bonte avond was afgelopen, zijn we weer naar het bos gegaan om daar een bosspel met de gekleurde zaklampen te spelen. Voor sommigen was dat heel spannend. Later of bijna vroeg in de nacht hebben we nog gezellig een kampvuur gehad en broodjes gebakken boven het vuur en nog even een borrelhapje voor de nacht. Dat alles was toch wel vermoeiend. Want zoals jullie de nacht ervoor niet wilden slapen, zo vielen jullie nu vrijwel direct in slaap. Zondagochtend was er nog een Bijbelstudie van Maaike. En toen moesten we opruimen en schoonmaken. Wij vonden het een erg geslaagd kamp. Ook alle extra leiding die meegeholpen heeft, hartelijk bedankt hiervoor.

Afsluiting clubseizoen 2011 – 2012 Voor het eerst en zeker niet voor het laatst is er ter afsluiting van het clubseizoen een grote barbecue gehouden. Er was een zeer grote opkomst en het was dan ook supergezellig. Na de opening en gebed ging het vlees op de barbecue. De frikandellen waren niet aan te slepen!!!!!!!!! Jullie leken wel dagenlang niet gegeten te hebben. Van het kampweekend werd een filmpje getoond. Het zag er allemaal erg gezellig uit. Daarna hebben we een stukje uit de Bijbel gelezen en om 21.00 afgesloten met gebed. Het was een geslaagde avond! Wij wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie en Gods zegen voor wat je allemaal gaat doen met vrienden en familie. Misschien wel naar het buitenland op vakantie of gewoon lekker thuis. Tot na de vakantie! En voor groep 8 heel veel succes op de middelbare school.

DANKBETUIGINGEN Lieve gemeente, Wij willen graag iedereen bedanken voor de enorm grote belangstelling bij het plotselinge overlijden van mijn Koen, onze vader en opa. Het was om stil van te worden. Zoveel mensen bij het condoleren, het bijwonen van de rouwdienst, de vele kaarten, bezoekjes, troostende woorden en gebeden, dat voelde als een muur om ons heen. Het was hartverwarmend. Nogmaals heel veel dank. Hartelijke groeten, Betsie Broekhuizen en (klein)kinderen ————————————— Hartverwarmend waren de vele kaarten, bloemen en meegestuurde wensen die wij ontvingen voor ons 40-jarig huwelijksjubileum. Heel veel dank daarvoor. Lida en Henk van der Weerd ————————————— Hij zal de tranen drogen van ieder mensenkind en al die tranen uit al die ogen worden dan prachtige regenbogen voor wie Zijn vrede vindt. Lieve mensen, Hartverwarmend waren de blijken van medeleven na de geboorte van ons overleden zoontje en kleinzoontje LUCA Wij willen iedereen bedanken voor de gebeden, kaarten, tekeningen, bloemen, bezoekjes, telefoontjes, enz. Het was overweldigend!! Het neemt ons verdriet niet weg, maar het geeft ons een warm en goed gevoel. Het zijn voor ons waardevolle herinneringen en ze bieden steun in een moeilijke tijd. Sabine en Frank van der Heijden-Wezenberg Harrie en Rinie Wezenberg-van Enk

Groetjes namens alle leiding van Kings Kids!

—————————————— 20

25


KERKELIJKE STAND NIEUW INGESCHREVEN mevr. R.C. Sleurink Groenestraat 266 Kampen (voorkeurlidmaatschap)

dhr. G.B. Zwakenberg mevr. M. Zwakenberg-Kragt Tuinderij 12 (Ger. Kerk De Bron)

dhr. R. van Dijk Goudplevier 14 (NH-kerk Apeldoorn)

dhr. P. Werkhorst Baan 50

mevr. E. Palland Zandrug 12 Kampen, (voorkeurlidmaatschap) VERHUISD mevr. W.W. van Dijk en kinderen van Groenendael 11 naar Nachtegaal 33

mevr. M. Landman van Markeresplein 17 naar Sangerslaan 30

mevr. J. van Keulen en kinderen van Schelp 5 naar Plasweg 5-A

mevr. J. Koster-de Vries van Oosterholtseweg 18 naar Zandbergstraat 6

dhr. J.M. van Dijk van Refterstraat 16 naar Schelp 8

fam. M. Hofstede-Rook van Groenendael 153-A naar Schelp 5

mevr. W. van den Berg van Groenendael 229 naar Dorpsweg 6

mevr. B.K.M. van Ginkel van IJsselkade 82/4 Kampen naar Groenendael 147

DIACONIE Periode van 22 juli t/m 12 augustus 2012 Zondag 22 juli 2012 - Collecte Vakantiebijbelweek (MC) Van maandag 27 augustus t/m vrijdag 31 augustus is er weer de vakantiebijbelweek. Dit jaar voor de 31e keer. Al die jaren is de VBW er tijdens de laatste week van de zomervakantie. In de eerste plaats is ze bedoeld om met rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) het Evangelie te delen. En voor de kerkelijke jeugd mag het natuurlijk ook een leuke en opbouwende ‘vakantiebestemming’ zijn! Wij vragen deze zondag een bijdrage voor dit werk. Zondag 29 juli 2012 - Collecte Stichting Present (D) “Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.” Dat is de missie van Stichting Present! Present zorgt in samenwerking met maatschappelijke organisaties dat inzet terecht komt bij mensen met onvoldoende geld, gezondheid en sociaal netwerk. Zorg en aandacht, op de goede plek en op het juiste moment geboden. Niet te weinig, maar ook niet te veel. Present heeft als visie: een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij mensen het meer vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Als mensen en organisaties verbonden raken en het vermogen hebben om zorg te dragen voor elkaar en voor de wereld, dan ontstaat er vertrouwen in de samenleving. Zondag 5 augustus 2012 - Collecte Missionaire commissie Zondag 12 augustus 2012 - Collecte Diaconie

VERTROKKEN mevr. I. Potgieter van Burg van Engelenweg 73 naar Kampen

mevr. E.K. Schilder van Zeegravensingel naar Kampen

Verantwoording collecte-opbrengsten 03 juni Kerk in Actie Werelddiaconaat (D) € 915,80 10 juni Open Doors (MC) € 1.012,81 17 juni Diaconie € 731,33 24 juni Missionaire commissie € 988,67 01 juli Jongerenproject Hongarije (D) € 643,43 10 juni Myosotis collecte t.b.v. Pintu Elok € 165,05 Het Pand Groningen € 274,41 Huwelijkscollecten: Reinier Selles en Alexandra Kattenberg Thijs-JanTertoolen en Anne Hammer

€ €

Zending Zending Zending Zending Zending

€ € € € €

133,10 257,86 242,51 233,03 171,06

404,67 247,27 t.b.v. Jongerenproject Hongarije

UITGESCHREVEN dhr. M.D. Rikkert Watersnip 10 24

Hartelijk dank voor uw giften. Met vriendelijke groet, Jan Rigterink 21


COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Vergadernieuws Eén van de belangrijkste onderwerpen uit onze laatste vergadering voor de zomervakantie was toch wel het vertrek van ds. Woudenberg. We hebben ds. P. Vroegindeweij uit Ermelo bereid gevonden om in de vacatureperiode waar te nemen bij rouw- en trouwdiensten. Ook zal hij bijstand verlenen in dat deel van de pastorale zorg dat niet door andere pastorale werkers gedaan kan worden. We hopen hiermee het ‘pastoraat’ van onze vertrekkende predikant op een zo goed mogelijke manier te hebben ingevuld. Als kerkrentmeesters wijzen wij u er met nadruk op, dat we met deze tijdelijke oplossing willen voorkomen dat het werk van ds. Woudenberg bij ds. Van Veluw terecht komt, omdat die immers al meer dan ‘vol’ zit. Wij verzoeken u daar in voorkomende gevallen rekening mee te houden en een eventuele pastorale hulpvraag in ieder geval via uw wijkouderling te laten verlopen. Actie Bouwsteen 2012 De opbrengst van de Actie Bouwsteen heeft dit jaar tot nu toe € 13.825,= opgebracht. Rekening houdend met wat nagekomen bedragen zal de uiteindelijke opbrengst ruim • 14.000,= bedragen. In de begroting is rekening gehouden met • 12.000,=; op het eerste gezicht een goed resultaat dus. Maar bij lange na niet het jaarlijks benodigde bedrag voor een 3e predikant (in de bijsluiter bij de acceptgiro voorlopig becijferd op • 50.000,= en voor 2012 de doelstelling). Daarom is in onze visie evenals vorig jaar sprake van een teleurstellend resultaat. We blijven echter hopen en bidden dat waar nodig de gemeente ook in dezen haar verantwoordelijkheid zal verstaan. Hartelijke groeten namens de kerkrentmeesters, Joop van Halm

COLLECTE VERANTWOORDING Bankrekeningnummer Herv. Gem. ‘De Hoeksteen’: 69.98.41.348. PASTORAAT EN EREDIENST: Zondag 10 juni 2012 € Zondag 17 juni 2012 € Zondag 24 juni 2012 € Jeugdwerkleider € Zondag 1 juli 2012 €

838,68 676,62 902,81 312,03 492,53

AFLOSSING KERK: Zondag 8 juli 2012

785,13

22

ONTVANGEN VIA: ds. A.H. van Veluw: N.N. N.N. mevr. Dekker: mevr. v.d. B. mevr. J. Klappe: N.N.

€ €

10,00 50,00

10,00

10,00

Ter vrije besteding Voor de kerk, uit dankbaarheid

3e Pred. plaats

Hartelijk dank voor de giften en collecte-opbrengsten. Met vriendelijke groet, Jan Heldoorn, (admdehoeksteen@planet.nl)

Met Athletes In Action naar Hong Kong Beste gemeente, Op zaterdag 16 juni heb ik zo’n 20 kilometer gekanood. Samen met 5 goede volleyballers ploeterden we tegen de wind in. Voor mij was dit een sponsortocht om geld in te zamelen voor een reis die ik komende zomer hoop mee te maken. In augustus ga met Athletes In Action naar Hong Kong. Ik ga daar samen met nog 6 andere jongens over het geloof praten door middel van volleybal. We gaan 17 dagen rondtrekken langs kerken, scholen en sportkampen. Er worden daar wedstrijden georganiseerd en na die tijd gaan wij met deze jongeren in gesprek over het geloof en God. We hebben elke dag een stille tijd waarbij we ons voorbereiden op de gesprekken en hopen zo de mensen daar dichter bij God te brengen. Of zelfs voor het eerst wat te vertellen over het geloof. Dit brengt me veel avontuur, maar kost me ook twee weken vakantie. Daarnaast kost het project zo’n 1700 euro. Wilt u mij helpen om het goede nieuws ook in China te brengen? Zou u me dan willen sponsoren? Ik vind het lastig om te vragen (daarom bericht ik nu pas), maar zou het toch erg leuk vinden. Voel je niet bezwaard als je niet geeft, dan vind ik je nog even bijzonder. Je kunt mij sponsoren door geld over te maken op rekeningnummer 103282181 t.n.v. Sándor Gerrit van Straten, o.v.v. ‘kanotocht sponsoring Hong Kong’. Als u nog vragen heeft over het project of over de reis, schroom niet, mail me! sandorvanstraten@gmail.com. Erg bedankt! Sándor van Straten 23

contactblad 8  

voor de buitenlanders

contactblad 8  

voor de buitenlanders

Advertisement