Page 1

Lang levetid Lavt energiforbrug Behageligt indeklima


Du mærker livet på en anden måde Gennem århundreder har træ været et af menneskets foretrukne

metoder og fremsynede arkitekter og konstruktører er mulighederne

byggematerialer. Med god grund. Er du omgivet af træ, er du

imidlertid nærmest uendelige, og du kan i dag brede dig over hele

nemlig omgivet af liv. Altid. Samtidig skaber træ en naturlig modvægt

skalaen med træ som et centralt element i dit byggeri; fra det tradi-

til en verden og en hverdag, der bliver mere og mere syntetisk. Og

tionelle bjælkehus til nytænkende arkitektur, hvor træ spiller smukt

hektisk.

sammen med moderne materialer og innovative linjer.

Mange mennesker ser stadig et klassisk bjælkehus for sig, når

Uanset hvordan træ indgår i dit byggeri, er der dog én ting, du kan

snakken falder på træ og byggeri. Med moderne produktions-

være helt sikker på. Du vil mærke livet på en anden måde.

2


3


Douglas giver dig det bedste fra to verdener

4


Lige siden Douglas i 2001

professionel og innovativ aktør

naturligt højt indhold af harpiks.

tusinde kilometer mod vest, men

begyndte at lave Timber-

på det danske byggemarked.

Det giver træet en enestående

derimod i de danske skove, fx

Home bjælkehuse og senere

Dermed ikke sagt, at passionen

holdbarhed, fordi det bogstave-

statsskovene ved Silkeborg

også TimberFrame-huse og

og vores fokus på den sublime

ligt talt er imprægneret fra

eller Langesø på Fyn. Her har

TimberBarn-stalde, har vi gjort

kvalitet er svækket. Tværtimod.

naturens hånd.

man haft douglasgraner, siden

det med afsæt i en helhjertet

Vi har bare opbygget et produk-

Egentlig har douglasgranen

de første eksemplarer kom til

passion for træ. Det er da heller

tionsapparat, der gør det muligt

sin naturlige udbredelse i det

landet for cirka 150 år siden. Og

ikke spor tilfældigt, at vores

at skabe de spændende og

vestlige Canada og USA. Her

på grund af den kontrollerede

virksomhed har sit udspring i

holdbare løsninger hurtigere - og

kan man opleve graner, der når

danske skovdrift, bliver der hele

en klassisk tømrer- og sned-

i mange tilfælde også billigere.

helt op på omkring 100 meter

tiden plantet lige så mange

kervirksomhed, hvor det gode

i højden og bliver ældre end

douglasgraner, som der bliver

håndværk var selve omdrej-

Dansk kvalitet

500 år. De douglasgraner, vi

fældet. Faktisk flere. Du behø-

ningspunktet, og hvor ”godt

Douglasgran er fantastisk vel-

bruger til vores bjælker, er dog

ver derfor ikke at bekymre dig

nok” aldrig var godt nok.

egnet til byggeri. Træets kerne

hverken så høje eller så gamle.

på naturens vegne ved at bygge

I dag er vi vokset til at være en

har en smuk rødlig glød og et

Vi henter dem heller ikke flere

et hus fra Douglas.

5


Douglas TimberHome

[bjælkehuse]

Pludselig får tilværelsen en helt ny dimension … Allerede når du nærmer

Naturligt douglasgran forarbej-

det første bliver bjælkerne mere

dig et Douglas bjælkehus,

det og samlet, så det er en fryd

formstabile, så du undgår, at de

for øjet.

”sætter” sig, og døre og vinduer

får du en stærk fornemmelse af at være i pagt med naturen.

begynder at binde, bjælker Derfor vil du have et Douglas TimberHome

skal efterspændes osv. For det

Du bliver draget af de kraftige

Der er flere ting, der adskiller

at cellerne i både kerneveddet

bjælker og lægger med det

Douglas fra de øvrige producen-

og splintveddet (det hvide træ

samme mærke til, at antallet af

ter af bjælkehuse. Vi har for ek-

uden om kernen) lukker af, så

synlige svindrevner i træet er

sempel eget savværk, så vi selv

bjælkerne bliver mere mod-

yderst minimalt. Du fascineres

er herre over udvælgelse og snit

standsdygtige.

af de karakteristiske tømmer-

– og dermed over kvaliteten.

På vores egen tegnestue opteg-

samlinger i hjørnerne og det

Efter sortering og opskæring på

ner erfarne bygningskonstruk-

mesterlige håndværk, der lyser

savværket bliver det rå tømmer

tører hver eneste lille detalje

ud af hver eneste samling. Dit

sendt til ovntørring i 22 dage,

af dit nye bjælkehus (eller din

blik søger efter søm og skruer,

inden det returnerer og er klar til

renovering) i 3D – ofte i tæt

men finder ingen. Alt udvendigt

videre forarbejdning. Ovntørrin-

samarbejde med bygherren.

er ganske enkelt den rene vare.

gen giver to vigtige fordele: For

Sidst, men ikke mindst omfatter

Huset suger ganske enkelt din opmærksomhed til sig.

andet medfører ovntørringen,

fortsættes på side 8...

6


Kontakt os p책 tlf. 96 26 95 20, eller se www.douglas-as.dk hvis du vil vide mere om Douglas TimberHome

7


...fortsat fra side 6

vores produktion en avanceret

bjælkehusene fra Douglas til

mindst ind i de mange kroge og

bjælkevægge med en Timber-

5-akslet CNC-fræser, der på

noget helt specielt, er vores

samlinger, som du aldrig selv

Frame-konstruktion, der giver

baggrund af 3D-tegningerne

måde at opskære stammerne.

vil få en chance for at komme til

dig synlige spær og skråbånd i

laver samlinger af enhver art,

Vi lægger nemlig vores snit, så

med hverken en pensel eller en

kraftigt tømmer inde i huset.

taphuller, naglehuller, koniske

den udvendige side af bjælke-

sprøjte, når først dit Timber-

svalehalesamlinger, franske

profilerne næsten udelukkende

Home er samlet.

låse … al tænkelig bearbejd-

udgøres af kerneved. Det giver

Lidt populært sagt er dit hus alt-

ning. Og vel at mærke med en

ganske vist lidt mere spildtræ i

så beskyttet mod råd og svamp

præcision og en ensartethed,

produktionen, men på det punkt

med både livrem og seler, fordi

der vil få enhver kvalitetsbevidst

rokker vi os ikke. Det gør vores

vi både ovntørrer og grunder

tømrer til at nikke anerken-

huse i øvrigt heller ikke; blandt

træet med linolie. Hvad det sid-

dende.

andet på grund af de effektive

ste angår, kan du i øvrigt vælge

Faktisk er mulighederne med

kvalitetssamlinger, vi bruger i

mellem en bred palet af farver

vores ”fuldautomatiske tøm-

både hjørne- og længdesamlin-

og bejdser, så dit TimberHome

rerværksted” så enestående,

ger. I et Douglas TimberHome

kommer til at fremtræde præcis,

at Douglas er udvalgt som den

vil du således ikke opleve en

som du ønsker det. År efter år

udførende part i et forsknings-

eneste samling, hvor træet blot

efter år efter …

projekt om innovativt byggeri i

stødes mod hinanden og holdes

træ, som Det Kongelige Danske

sammen af et par skruer.

Kunstakademi og Center for

Indre skønhed Indvendig kan du også få dit

Informations Teknologi og

Med livrem og seler

Douglas TimberHome, præcis

Arkitektur gennemfører under

Inden de færdige profiler sen-

som du ønsker det. Med træpro-

ledelse af den tyske arkitekt og

des til byggepladsen, hver

filer som de udvendige bjælker

professor Martin Tamke.

og en omhyggeligt nummere-

(bare tyndere), med gipsvægge,

ret, så byggeriet er lige til at

som murede vægge eller noget

Kernen til succes

gå til, bliver de dyppet i en

helt fjerde. Du kan også vælge

En anden vigtig faktor, der er

grundingslinolie. Det sikrer, at

den ultimative træløsning, hvor

med til at gøre TimberHome

træet er optimalt beskyttet, ikke

du kombinerer de udvendige

8

Kontakt os på tlf. 96 26 95 20, eller se www.douglas-as.dk hvis du vil vide mere om Douglas TimberHome


9


10


Douglas TimberFrame

Naturlige rammer om det gode liv TimberFrame er et spæn-

og traditionsrige tømmerkon-

Og helt nye kombinationer og

Sådan er mulighederne også

dende byggekoncept, hvor

med TimberFrame.

struktioner med præcis den

boligoplevelser pludselig begyn-

husets bærende konstruktion

arkitektur og de materialer, du

der at tage form.

udgøres af et indvendigt skelet

ønsker.

Forestil dig eksempelvis en

Ædel tømrersnedkerkunst.

moderne villa med minimalisti-

Bare hurtigere og billigere

af douglastømmer. Det betyder, at du får den ganske særlige

Nyt og gammelt mødes – og

ske linjer, store vinduespartier

En TimberFrame-konstruktion er

stemning, der karakteriserer bo-

spændende arkitektur opstår

og spændende detaljer i rå og

et studie i smukke, håndværks-

liger med synligt tømmer i form

Drømmer du om at genskabe

stilfulde materialer. Forestil dig

mæssige mesterstykker. Og alt

af drageværk, skråbånd mv.

idyllen og charmen fra for ek-

så, at du indvendigt fører det

er muligt. Vil du for eksempel

Samtidig kan du ”pakke huset

sempel en gammel herskabsbo-

nutidige design videre i både

have en kuppelformet hvælving

ind” i stort set hvilken som helst

lig i et nyt byggeri, er Timber-

farver og materialevalg – men

med synlige grater og konge

udvendig facadetype og tagbe-

Frame den helt rigtige løsning.

samtidig skaber en interessant

over en herskabelig hall? Ikke

lægning, ligesom de indvendige

Det samme gælder, hvis du skal

kontrast ved at tilføre boligen

noget problem. Faktisk har vi

vægge imellem TimberFrame-

renovere et hus, der faktisk er

noget råt og upoleret i form af

endnu til gode at blive præ-

konstruktionen kan være alt fra

gammelt.

kraftigt tømmer i store dimensio-

senteret for en udfordring, der

træ til rustikke teglsten, pudsede

Men hvorfor ikke også tænke

ner. Resultatet bliver ikke alene

har været for stor en mundfuld

overflader og gips m.m.

TimberFrame ind i designet af et

arkitektonisk og håndværks-

for vores dygtige bygnings-

Essensen er, at du med Timber-

nybyggeri, hvor moderne møder

mæssigt unikt. Det bliver auten-

konstruktører – eller for vores

Frame kan kombinere smukke

klassisk. Nyt møder ”gammelt”.

tisk og helt igennem naturligt.

fuldt automatiserede tømrerfortsættes på næste side...

11


...fortsat fra forige side

værksted i form af en 5-akslet

gen måde påvirker kvaliteten af

CNC-fræser.

det færdige resultat. Det skulle

Vi skal ikke trætte dig med

da lige være i positiv retning.

lange tekniske forklaringer, men nøjes med at konstatere, at

Bindingsværk og renovering

vores CNC-fræser på rekordtid

Gennem de seneste år har

kan lave stort set alle tænkelige

vi været vidner til et stærkt

forarbejdninger; også dem der

comeback for en række af de

ellers ofte vælges fra, fordi det

stolte gamle byggetraditio-

vil tage urealistisk lang tid at

ner. Det gælder for eksempel

lave dem i hånden. Kan de la-

bindingsværket, hvor Douglas’

ves på den gammeldags facon,

knowhow fra TimberFrame kom-

vil det i mange tilfælde være

mer til sin ret. Samtidig åbner

nødvendigt at gøre det på selve

vores 5-akslede CNC-maskine

byggepladsen, for eksempel

også på denne front en masse

højt oppe under en tagkonstruk-

spændende muligheder. Ma-

tion. Nu leverer vi i stedet et

skinen arbejder nemlig lige så

færdigt byggesæt, samlet eller

godt i egetræ (som det meste

usamlet alt efter konstruktio-

bindingsværk fremstilles af),

nens og byggeriets karakter.

som den gør i douglasgran eller

Da vi i mange tilfælde desuden

andre træsorter.

kan beregne temmelig præcist,

Foruden nybyggeri med bin-

hvor lang tid det vil tage at

dingsværk kan Douglas med

samle og montere på pladsen,

fordel tages med på råd, når

bliver sidegevinsten en mere

tømmerkonstruktioner i gamle

enkel planlægning og en kortere

bygninger eller bygningsdele

byggetid. Med dertil hørende

skal renoveres, uanset om der

økonomiske besparelser.

er tale om traditionelle spær-

Behøver vi tilføje, at den ma-

konstruktioner, bjælkelag, spir,

skinbearbejdede løsning på in-

kupler eller noget helt femte.

12


Kontakt os p책 tlf. 96 26 95 20, eller se www.douglas-as.dk hvis du vil vide mere om Douglas TimberFrame

13


Douglas TimberBarn

Et naturligt valg til dine heste

14


Med TimberBarn får du

turligvis selv frit vælge facade-

den ultimative staldløsning.

matrialer – fx mursten.

For at forstå hvorfor, behøver

Da TimberFrame-konstruktionen

du bare én gang træde ind i

er modulopbygget har du i øvrigt

en stald, der er bygget med

stor frihed med hensyn til stal-

en TimberFrame-konstruktion

dens størrelse og den endelige

(se også side 10). Luft, lys og

indretning af bokse, fodersyste-

indretning går ganske enkelt op

mer osv.

i en højere enhed og skaber et staldmiljø, der emmer af kvalitet

En komplet løsning

og kærlighed til hestene.

Ud over selve staldbygningen indeholder TimberBarn-

Mellem de bærende og synlige

sortimentet også færdige hegn

TimberFrame-stolper lukker vi

til folde og ridebaner, udført i

normalt stalden med vores 40

douglasgran og i valgfrit design,

mm beklædningsprofil, der som

der alle skaber en smuk helheds-

standard kan fås i to forskellige

løsning til glæde for både hest

profileringer. Men du kan na-

og rytter.

Kontakt os på tlf. 96 26 95 20, eller se www.douglas-as.dk hvis du vil vide mere om Douglas TimberBarn

15


Douglas TrĂŚlast & Specialprodukter

Der er sĂĽ mange muligheder

16


Hos Douglas er mulighe-

Hurtigt, pris- og kvalitetsbevidst

derne for specialprodukter

- på grund af vores unikke høj-

til alle former for tømrerarbejde

teknologiske CNC-udstyr.

uendelige. Vi køber tømmer

Kom med dine idéer. Vores er-

fra danske skove og skærer

faring og kompetence inden for

det op på vores eget savværk.

tømmerkonstruktioner rækker

Det giver stor fleksibilitet og

vidt, og med den rigtige kom-

mulighed for at tilbyde en lang

bination af dygtige og kreative

række specialprodukter – eller

konstruktører og et moderne

løse elementer med en forar-

produktionsanlæg vil vi i langt

bejdningsgrad, der matcher dit

de fleste tilfælde kunne opfylde

specifikke behov.

dine ønsker.

Specialsortimentet indeholder bl.a.: •

Feriehytter

Carporte

Spejderhytter

Legehuse

Jagthytter

Terrasser

Bålhuse

Verandaer

Shelters

Kviste

Pavilloner

Renovering

Kontakt os på tlf. 96 26 95 20, eller se www.douglas-as.dk hvis du vil vide mere om Douglas Specialprodukter

17


18


[Medbyg & Selvbyg]

Du er velkommen til at give en hånd med - eller to Hvis dine hænder er bare

desuden af en udførlig samle-

kompetente fagentreprenører

Interesseret?

nogenlunde fornuftigt skruet

vejledning, hvor hver eneste del

på alle dele af opgaven og sikre

Kontakt os og få en uforplig-

på, er det ikke specielt svært

er nummereret – både på teg-

dig et perfekt slutresultat.

tende snak om dine ønsker.

at samle et Douglas bjælkehus

ningen og på byggeelementet.

eller en TimberFrame-konstruk-

Og ja, vi leverer materialerne,

Lukket på tre uger

tion. Derfor er det måske værd

så den bjælke, du skal bruge

Vores TimberFrame huse leve-

vores virksomhed i Tulstrup

at overveje, om du vil opføre

først, ikke ligger under to-

res i mange tilfælde med fær-

lige nord for Ikast. Her vil vi

dit hus som medbygger eller

hundrede andre bjælker …

dige facadeelementer, tagele-

kunne fortælle dig meget mere

menter og eventuelle kviste. Det

om douglasgranen, om vores

måske endda selvbygger.

Du er også meget velkommen til at aftale en rundvisning på

Uanset om du vælger en af de

Douglas leverer ikke huse i

betyder, at vi kan lukke huset

produktionsmetoder, om kvalitet

to løsninger eller lader vores

totalentreprise, men vi har tætte

på kort tid, typisk omkring tre

og holdbarhed – og om de

rutinerede tømrersjak stå for

samarbejdspartnere på stort

uger. Herefter kan murer, vvs’er,

nærmest uendelige muligheder

samlearbejdet, vil materialerne

set alle fagområder. I tæt dialog

elektriker, køkkenmontør m.fl.

for at bygge i verdens mest

blive leveret klar til brug på

med dig som bygherre har vi

komme i gang indenfor – uden

naturlige materiale. Træ.

byggepladsen. De ledsages

derfor mulighed for at sætte

at være afhængige af godt vejr. 19


Š Layout/foto - www.n2y.dk

douglas A/S | Nedre Hestlundvej 1b | 7430 Ikast | tlf.: 9626 9520 | www.douglas-as.dk 20

Douglas Hoved Brochure  

Hovedbrochure fra Douglas A/S