Page 1

Kerne ...

Vinduer ...

Døre ...

Inspiration ...

Detaljer ...

Specialiteter ...


Sagens kerne ... Klimaforholdene i vores del af verden betyder, at vi må tænke os godt om når vi vælger byggematerialer.

Det vidste vore nordiske forfædre allerede for mange, mange år siden og derfor kan vi den dag i dag nyde synet af hytter og kirker bygget for omkring 1000 år siden - af træ. Da imprægnering og andre typer overfladebehandlig ikke var opfundet dengang, ligger hele hemmeligheden bag denne enestående holdbarhed alene i det valgte træ og opskæringsmetoden. Hos Kerne A/S anerkender vi dette faktum, og derfor benytter vi, i lighed med vore forfædre, langsomtvoksende nordskandinaviske fyrretræer, som er mindst 120 år gamle, i vores vinduesog dørproduktion. Opskåret og anvendt på den rigtige måde er dette træ særdeles modstandsdygtigt overfor råd og svamp. Det er vores erfaring, at flertallet foretrækker vinduer og døre af træ, når blot producenten kan give sikkerhed for den anvendte trækvalitet.

Det kan vi hos Kerne A/S

2


Kerne ...

I et nordskandinavisk fyrretræ starter udviklingen af kernen, når træet er ca. 30 år gammelt. Kernetræ kan max. indeholde ca. 20% fugt, og da forrådnelse først starter ved 28-30% fugtindhold, kan kernetræ ikke rådne.

Den lyse del af stammen kaldes splint. Splint er mere porøs end kernetræ og mere modtagelig for fugt. Derfor accepterer vi kun splint i meget ringe omfang - og kun på dørens eller vinduets indvendige side.

Kernetræ indeholder fra naturens hånd forskellige typer harpiks, som har en kraftig svampe- og bakteriedræbende effekt. På vinduer og døre fra Kerne A/S består de flader, som vender ud mod vejr og vind, stort set af 100% kernetræ.

3


Kerne og naturen ... “Kerne - vinduer & døre med

Naturen har stor indflydel-

Når gamle træer byttes

indre værdi”, er et registreret

se på vore beslutninger

med nye, gavner det atmosfæren

varemærke for vinduer og udvendige døre produceret

Det er klart, at vi som

hos Kerne A/S og vi er cer-

“træmænd” har stor forkær-

Det er måske lidt flot at

tificeret under Dansk Vindues

lighed for naturen og miljøet.

påstå, at vi ligefrem gør

Certificering.

Vores daglige omgang med et

naturen en tjeneste ved at

100% naturprodukt har lært

fælde og udnytte de gamle

De planker, vi modtager til

os, at vi kun kan skabe gode

fyrretræer.

produktionen, skal bestå af

produkter, hvis vi samarbej-

Det er imidlertid en kends-

mindst 80% kernetræ.

der med naturen.

gerning, at gamle træer

For at kunne leve op til dette

Og her taler vi ikke kun om

vokser langsomt og derfor

krav, er det nødvendigt at

det træ, vi forarbejder, men i

kun omsætter en beskeden

have et godt, fast samarbej-

lige så høj grad om den natur

mængde kuldioxid sammen-

de med en træleverandør. Vi

og det miljø, der omgiver os

lignet med unge træer i

har gennem mange år arbej-

til dagligt.

“voksealderen”. Når man så

det fast sammen med det

Vi bygger i høj grad vores

samtidig ved, at der i Sve-

samme nordsvenske savværk

produktion på gode, gamle

rige er pligt til at genplante

og har sammen udviklet et

håndværksmæssige tradition-

træer i samme omfang, som

koncept, som sikrer os den

er, men i det omfang, hvor

der fældes - og at denne pligt

rigtige råvare til den rigtige

moderne teknologi på en

virkelig tages alvorligt, er der

pris.

miljømæssig forsvarlig måde

rent faktisk en miljøgevinst

kan være os til gavn, benyt-

forbundet med vores produk-

I vor egen produktionsproces

ter vi naturligvis teknologien.

tion.

sikrer vi endvidere, med en

Det betyder, at vi idag råder

Denne miljøgevinst bliver

omhyggelig sortering og stor

over et fuldt moderne pro-

væsentlig større, når man

bevidsthed, at den del af

duktionsapparat, som også

inddrager alternativet

planken, som måtte bestå af

tager maksimalt hensyn til

til trævinduer og -døre i

splint, i videst mulig omfang

vore medarbejderes arbejds-

opgørelsen. Alene det ener-

bortskæres i forarbejdnings-

miljø og ikke ødelægger vore

giforbrug, der medgår til

processen.

efterkommeres muligheder

produktionen af f.eks. plast

I dag er vi nået så langt, at

for at få glæde af naturen.

og aluminium er mange

slutresultatet bliver en dør el-

På samme måde benytter vi

gange større, ligesom

ler et vindue, hvis udvendige

naturligvis også de nyeste

miljøbelastningen ved en

del - fra tætningsplan og ud

konstruktionsprincipper,

eventuel senere bortskaffelse

- for ca. 90% vedkommende

hvor disse kan forbedre vore

af udtjente elementer heller

består af kernetræ. Dog er

produkter.

ikke tåler sammenligning.

udvendige false, glaslister og vandnæser altid 100% kernetræ.

4


Kerne krav ... Kernetræ har den unikke egenskab, at det kun kan optage ca. 20% fugt, og da forrådnelsesprocessen først starter ved et fugtindhold på omkring 30%, kan kernetræ simpelthen ikke rådne. Kerne A/S’ produkter er underlagt branchens ubestridt skrappeste kvalitetskrav. Vi er certificeret under Dansk Vindues Certificering (DVC), som 2-ØKO virksomhed. Ifølge Vinduesindustrien’s definition er et vin-

Ud over Vinduesindustriens krav har, Kerne

due fremstillet af kernetræ, hvis blot mindst

A/S valgt at leve op til og helst overgå

60% af vinduets udvendige del (fra falskant-

2-ØKO kravene, som foreskriver at mindst

en og udad, lys grøn på Fig. 1) - består af

90% af den udvendige del, inclusive bund-

kernetræ.

false, vandnæser og glaslister (markeret med mørkegrønt på Fig.2) skal bestå af kernetræ.

Fig. 1

Fig. 2

5


Helt uden søm ... Ruderne i Kernes produkter er monteret med sømfri glaslister af kernetræ fra sibirsk lærk. Montagen foregår ved hjælp af et patenteret clipssystem, opfundet af “Winclick ®” Systemet indebærer, at den enkelte glasliste føres vinkelret ind mod ruden og clipses fast. Det betyder, at listen kan samles i en geringsamling med hosliggende glaslister, således at man opnår en totalt sømfri løsning hele rammen rundt.

Indlysende fordele • Man får et æstetisk smukt vindue uden synlige dykkere eller spartlede huller • Man undgår således sømhuller, som giver risiko for fugtindtrængning i træet • Der opstår ingen problemer med opskubbede søm • Sammentrykningen af isætningsbåndet er helt ens overalt • En monteret glasliste er stort set umulig at fjerne, hvilket minimerer risikoen for indbrud ved at fjerne ruden Endelig skal nævnes, at glaslister i træ er bedre lyd- og varmeisolerende end tilsvarende lister i plast eller aluminium.

6


Vælg dit vindue ... Som det fremgår af de foregående sider, har vore kunder intet at skulle have sagt, når vi udvælger træ til vore vinduer.

Vinduer ...

Til gengæld er der næsten frit valg på alle andre områder. Dog stiller naturen også her nogle grænser. F.eks. er det nødvendigt for et vindueselements holdbarhed, at beslaget passer til rammestørrelsen, ligesom sprosser, ramme og karmdimensioner også nødvendigvis må være afstemt i forhold til det glas, der ønskes monteret. På de efterfølgende sider kan du danne dig et indtryk af de mange muligheder, du kan vælge imellem. Og finder du ikke lige det vindue, du kunne tænke dig, kommer vi gerne med et forslag ud fra din skitse eller evt. et fotografi. Siderne er opbygget, så vi starter med de mere enkle modeller. Siden forøges antallet af sprosser og der kommer afrundede former ind i billedet. Bemærk iøvrigt, at vi er meget fleksible med hensyn til placering af poster og sprosser. Miljøbillederne taler vist for sig selv, og med hensyn til farver, greb og glas henviser vi til de bageste sider i brochuren.

7


Moderne

03-05 TS

03-01 TS

03-04 TS

Kerne A/S’ produktionskoncept giver mulighed for individuel placering af sprosser og poster. Vinduespartiernes design kan f.eks. tilpasses murværkets mønster.

03-07 TS

03-22 TS

8

03-10 TH

03-23 TS

03-13 TH

11-05 TS med fast skodde

Hos Kerne A/S er det ikke vinduets udseende, men kundens ønsker som afgør hvilket beslag der vælges. På de følgende sider vises eksempler på både sidehængte (SH), tophængte (TH), topstyrede (TS) og vendbare (VB) vinduer. Nærmere beskrivelse findes på side 18.


Klassiske

04-01 TH

04-19 TH

12-05 SH

12-23 SH

04-03 VB

12-02 SH

04-07 TH

12-03 SH

12-12 SH

12-30 SH uden lodpost

9


Dannebrog

14-01 SH

14-02 SH-B

14-03 SH Buet

14-10 SH

14-13 SH

10

14-03 SH

14-07 SH

14-08 SH

14-14 SH

14-29 SH

Dannebrogsvinduer leveres hovedsageligt med sidehængte (SH) vinduesrammer. Dog kan tophængte (TH) eller sidevendbare (SVB) være mere hensigtsmæssige i forbindelse med udluftning og rengøring. Dannebrogsvinduer vælges ofte til renovering af større stuehuse eller boligblokke.


Dreje/Kip

15-01 DK

16-01 DK

16-50 DK

16-09 DK 16-11 DK

16-15 DK

16-30 DK

Vinduer med dreje/kip beslag (DK) adskiller sig fra de øvrige ved at åbne ind i rummet. Desuden kan rammen både dreje (for pudsning/rengøring indefra) og kippe (for ventilation). Dreje/kip vinduer er derfor særdeles velegnede til etagebyggeri.

11


Vælg din dør ... Mens vinduerne betragtes som husets øjne,

løsning, som passer.

betragtes døren ofte som husets visitkort.

Med hensyn til greb, beslag og farver er

Kan man få den rigtige overensstemmelse

mulighederne mange. De følgende sider

mellem vinduer, døre og bygningens arkitek-

giver et lille indblik, og bagerst i brochuren

tur, er det for alvor muligt at give huset

kan du danne dig et overblik.

personlighed.

Her kan du også vælge glas og få forklaring til forkortelserne, men det er nok vigtigt

Hos Kerne A/S tilbyder vi naturligvis også et

at bemærke, at forskellige bygningsmæs-

righoldigt udvalg i udvendige døre.

sige forhold, kan betyde en indskrænkning

Startende med de helt enkle rammedøre -

af mulighederne. Det kan enten vi eller din

med eller uden glas - over de nostal-

tømrermester sagtens afklare og vejlede

gisk prægede, til de mere eksotiske, med

omkring.

“skæve” eller buede glaspartier. Døre fra Kerne A/S er konstrueret efter gode Hos os er selv en halvdør en hel løsning!

håndværksmæssige traditioner.

Vi har ikke kunnet finde plads til samtlige

Kernetræet - jævnfør side 3 - vender således

modeller - specielt er der langt flere mulig-

altid ud mod vind og vejr.

heder for kombinationer mellem døre og tilhørende sidepartier, men har du et ønske

Det er én af grundene til, at du kan vælge

som de efterfølgende sider ikke kan imøde-

dig en dør som holder, mange år frem i

komme, er vi også klar til at skræddersy en

tiden.

31-02 FD

12

31-03 FD

31-03 TD

34-02 TD

34-04 FD

Alle vore dørtyper kan leveres som indad- eller udadgående facadedøre (FD) eller terrassedøre (TD). De forskellige dørmodeller kan kombineres med et eller to sidepartier, som enten kan være faste eller oplukkelige som dobbeltdøre..


Type forklaring: DD = Dobbelt Dør DKD = Dreje/Kip Dør FD = Facade Dør HS = HæveSkyde dør SP = SideParti TD = Terrasse Dør Få yderligere information på siderne 20-21

Døre ...

90-14 FD

33-40 SP

43-60 DD

90-12 FD

90-11 FD

90-14 DKD

90-16 FD

13


64-82 HS

85-61 DKD

Moderne

31-00 FD

31-01 FD

31-03 FD

31-04 FD

31-05 FD

31-06 FD

31-13 FD

34-01 FD

34-02 FD

34-04 FD

34-07 FD

34-11 FD

34-13 FD

Klassiske

34-00 FD

14

Som noget nyt er alle vore facade-, terrasse- og dobbeltdøre blevet udstyret med Winkhaus sikkerhedslåsesystemer. Denne nyudvikling sikrer både dig og dine værdier. Læs mere på side 24


40-01 FD

40-02 FD

40-10 FD

Halvdøre

38-30 HD

40-13 FD

Sidepartier

38-31 HD

38-33 HD

33-40 SP

33-43 SP

36-41 SP

36-42 SP

36-53 SP

Dobbeltdøre som Terrasse- eller Facadedøre

32-00 DD

32-01 DD

32-03 DD

32-05 DD

35-00 DD

Facadedøre med låsestykker

35-01 DD

35-02 DD

42-52 DD

Ret til ændringer i modeller og specifikationer forbeholdes.

42-53 DD

42-54 DD

15


16


Inspiration ...

17


Så går vi i detaljer ... Som hovedregel er der hos Kerne A/S frit

Ud over de nævnte standarder er der god

valg med hensyn til beslag, men som det

mulighed for at tilvælge forskelligt ekstraud-

fremgår af nedenstående oversigt, er der dog

styr - det kan være ventiler, børnesikring,

visse naturlove, som vi ikke kan bryde uden

handicapvenlige bundstykker i dørene o.s.v.

det går ud over elementets holdbarhed.

Er der specielle ønsker, som ikke umiddelbart

Det drejer sig f.eks. om mindste og største

findes beskrevet på disse sider, er du altid

mål på vinduesrammerne samt dimensione-

velkommen til at kontakte os eller din for-

ringen på sprosserne i vinduer med thermo-

hander. Så findes der ganske givet en for-

ruder.

nuftig løsning.

Tophængt vindue (TH) - Bredde x Højde - min 336 x 398 mm - max 1400 x 1400 mm Topbeslag (hængsler) findes i forskellige typer, der alle har et fast ”omdrejningspunkt” nær ved rammens overkant. Ved åbning udskydes rammens nederste del, mens den øverste del bevarer sit niveau. Betjening sker normalt med et greb, der er placeret midt på underrammen. Rammen kan fastholdes i en ventilationsstilling, der forneden

giver en åbning på 1-2 cm. Vinduet kan være forsynet med udskyderstang/vinduesholder til fastholdelse af rammens stilling ved større åbning. Beslag: Skjulte, galvaniserede hængsler. Betjening med gulchromatiseret udskyderstang og messing anverfer.

Topstyret vindue (TS) - Bredde x Højde - min 336 x 398 mm - max 1400 x 1400 mm

Vinduets ”hængsler” (topstyringsbeslag) er monteret i rammens/karmens øverste sider, og ved åbning udskydes rammens

18

nederste del, mens den øverste rammedel samtidig bevæger sig lidt ned. Betjening sker med et greb, der er placeret midt på underrammen. Ved åbning kan rammen fastholdes i en ventilationsstilling, der forneden giver en åbning på 1-2 cm. Ved større åbning styres rammen af friktionsbremser i topstyringsbeslagene. ”Bremsekraften” kan ved enkle operationer justeres, og det skal i den forbindelse sikres, at friktionen er den

samme i begge sider. Det skal bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning. Beslag: Moderne, el-galvaniseret, skjult beslag med justerbar friktion. El-galvaniseret 2-punkt paskvil med kravetap med ventilationsstilling. Solidt metal betjeningsgreb.


Topvende vindue (VB) - Bredde x Højde - min 398 x 598 mm - max 1400 x 1400 mm

Med topvendebeslag kan vinduesrammen udskydes og vendes helt rundt uden for karmen. Herved kan rudens udven-

dige side også pudses indefra. Rammens betjening sker med et greb midt i underrammen, og ved en åbning på 1-2 cm kan rammen fastholdes i en ventilationsstilling. Topvendebeslag er forsynet med børnesikring, der hindrer, at rammen åbnes mere end ca. 10 cm. Når rammen vendes helt rundt, sker der en fastholdelse i pudsestillingen. Rammen kan i øvrigt åbnes til en vilkårlig vinkel, men det skal bemærkes, at rammens stilling da ikke er sikret ved

større vindbelastning eller anden påvirkning. Beslag: El-galvaniseret, skjult beslag med friktion. El-galvaniseret 2-punkt paskvil med kravetap med ventilationsstilling. Sikringslås i både pudse og ventilationsstilling - derfor også børnesikret. Vender 17o grader uden for karmen. Solidt metal betjeningsgreb.

Sidehængt vindue (SH + DB (dannebrog)) - B x H - min 350 x 350 mm - max 700 x 1500 mm

Hængseltypen kan være forskellig, men funktionen er den

samme for alm. sidehængte vinduer. For ældre vinduestyper (dannebrog- og bondehusvinduer) anvendes der normalt anverfere som lukkebeslag, mens rammen ved ca. 900 åbning kan fastholdes af stormjern. Nyere vinduestyper betjenes med et enkelt greb i rammens lukkeside, og i åben stilling kan rammen være styret af en friktionsbremse med ventilations stilling Det skal bemærkes, at friktions

Detaljer ...

bremsen ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning. Beslag: El-galvaniserede zink alloy nothængsler, messing anverfer og indvendig messing stormkrog.

Sidesving vindue (SS) - Bredde x Højde - min 350 x 350 mm - max 700 x 1500 mm Med sidesvingbeslag kan rammen åbnes og ”svinges” ca. 900, så rudens udvendige side kan pudses indefra. Rammen lukkes med anverfere eller betjenes med et greb midt på siderammen. Ved en åbning på 1-2 cm kan rammen med grebbetjening fastholdes i en ventilationsstilling.

Ved andre åbningsvinkler kan rammen være styret af en friktionsbremse, men det skal bemærkes, at det ikke sikrer rammens stilling under større vindbelastning. Beslag: Fix. 90 graders åbning for let rengøring.

19


Dreje-Kip vindue (DK) - Bredde x Højde - min 500 x 600 mm - max 1500 x 1700 mm

Det indadgåendesidebundhængte vindue (også kaldet dreje-kip) er et indadgående vindue der, som navnet siger, har både en sideog bundhængt funktion.

Den sidehængte funktion udnyttes primært i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side, mens den bundhængte funktion anvendes ved den daglige ventilation og udluftning. Rammen betjenes med et greb i siderammen, og i lukket tilstand vender grebet nedad. Afhængig af beslagfabrikat opnås den ene funktion ved at dreje grebet til vandret stilling og den anden funktion ved drejning til lodret stilling. Ofte vil der ved en 450 mellemstilling være mulighed for fiksering af rammen i den bund-

hængte stilling, der giver en 1-2 cm ventilationsspalte ved rammens overkant. Ved fuld ”kipning” i den bundhængte stilling vil der for oven være en åbning af størrelsesorden 10 cm - dog afhængig af rammehøjden. Beslag: Indvendig justebare hængsler og solidt betjeningsgreb til styring af både dreje- og kipfunktionen. Indbygget fejlbetjeningsspærre.

Dreje-Kip dør (DKD) - Bredde x Højde - min 600 x 1800 mm - max 1150 x 2250 mm Funktion og betjening for en sidebundhængt dør (også kaldet dreje-kip) - (terrasse- eller altandør) er principielt som beskrevet for Dreje-Kip vindue.

Facade dør (FD) - Bredde x Højde - min 600 x 1800 mm - max 1050 x 2250 mm Normalt vil en facadedør være forsynet med 3 lukkepunkter i grebsiden, hvor det midterste lukkepunkt er virksomt ved normal betjening af grebet. Det nederste og øverste lukkepunkt aktiveres ved at løfte grebet opad, og herefter kan døren aflåses. Der findes et stort antal af typer og modeller af facadedøre, hvis detaljer må drøftes nærmere i den konkrete købssituation. Denne dørtype leveres både indog udadgående og den kan sammenkobles, eller sammenbygges med 1 eller 2 sidepartier. Alle facadedøre er forsynet med hårdttræsbundstykke

20

Beslag: Kraftige el-galvaniserede zink alloy Hamborg hængsler og sikkerhedslåse. (s.24) Kan leveres med greb og cylinder.


Terrasse dør (TD) - Bredde x Højde - min 600 x 1800 mm - max 1050 x 2250 mm Terrassedøre kan være ud- eller indadgående døre, der er udført som rammedøre med rude(r) og evt. fyldning. En terrassedør har normalt 3 lukkepunkter i grebsiden, der alle aktiveres ved en 900 drejning af det indvendige greb. Efter åbning kan døren være styret af en friktionsbremse, men det skal bemærkes, at friktionsbremsen ikke sikrer dørrammens stilling under større vindbelastning. Terrassedøre kan sammenkobles eller sammenbygges med 1 eller 2 sidepartier (SP) Alle terrassedøre er forsynet med hårdttræsbundstykke

Beslag: Kraftige el-galvaniserede zink alloy Hamborg hængsler og sikkerhedslåse. (s.24) Solidt, indvendig metalgreb.

Hæveskyde dør (HS) - Bredde x Højde - min 1800 x 1800 mm - max 4500 x 2250 mm Et hæveskydedørsparti består af en fast og en ”skydende” halvdel. Ved en drejning af dørens greb hæves og frigøres dørrammen fra indgreb med karmen, og rammen kan herefter skydes forbi partiets faste del. Ved lukning og låsning skal det sikres, at dørgrebet er helt tilbage i låseposition (lodret stilling). Alle hæveskydedøre er forsynet med hårdttræsbundstykke Beslag: Ét grebs lukkebeslag med solidt indvendig metalgreb. Letløbende indvendig kørende rullevognsbeslag. Det gående dørblad er udvendig forsynet med skålgreb. Karmdimension: 50 x 140 mm.

21


På overfladen ... Alle materialer nedbrydes. Selv kernetræ er - i ubehandlet tilstand - modtageligt for solens, regnens og blæstens nedbrydende virkning på træets modstandskraft. Den rigtige overfladebehandling er derfor vigtig for vinduets eller dørens holdbarhed. Naturen beskytter sig selv ved hjælp af farvepigmenter, og hos Kerne A/S tilbyder vi nøjagtig den samme løsning: En altomfattende overfladebehandling, med et vandbaseret træbeskyttelsessystem, indeholdende de beskyttende farvepigmenter. Behandlingsprocessen, der udføres industrielt før montage af glas, lister og beslag, sikrer at elementerne behandles overalt og får en ensartet overfladebehandling af høj kvalitet. Facts om Kerne A/S’ overfladebehandling: Overfladebehandlingen, som består af grunding, mellemslibning og færdig farvebehandling, sker i henhold til DS/EN 927-1.

Dækkende farver

22

Denne test betyder, at mindst 5 års holdbarhed kan påregnes. Kernetræets stabilitet og minimale fugtoptagelse betyder imidlertid, at vi opnår en ekstra glat overflade, ligesom holdbarheden - og dermed intervallerne mellem nødvendig vedligeholdelse - må påregnes at være væsentlig bedre for vore produkter. For bundglaslister af træ må der påregnes kortere holdbarhed end for øvrige flader. Træ er dog et naturmateriale, hvilket kan medføre struktur-, glans- og andre normale trævariationer som f.eks. farvegennemslag ved knaster på grund af harpiks. Hvis elementerne leveres uden overfladebehandling, skal kunden selv sørge for denne i henhold til Brugervejledningen. Overfladebehandlingen er, ligesom den i Montage og Brugervejledningen anførte vedligeholdelse, en nødvendig forudsætning for en lang levetid for produktet og for garantiens opretholdelse.

Laserende farver

Ral 5024

Ral 9010

1420

Antikblå

Hvid

Eg

Ral 6009

Ral 9001

1421

Grangrøn

Creme hvid

Pine

Ral 8012

Ral 7035

1919

Rødbrun

Lysgrå

Lys mahogni

Ral 8016

Ral 7037

1444

Mahogni

Støvgrå

Mørk teak

Ral 7016

Ral 9005

Antrasitgrå

Sort

Laserende farver er transparente, dvs. at træets åretegning træder igennem.

De viste farver er kun eksempler på de mange muligheder, ligesom farvegengivelsen ikke nødvendigvis er 100% naturtro. Kig derfor altid i et rigtigt farvekort, før du bestemmer dig.


Det er klart ... Vinduer og døre fra Kerne A/S kan leveres monteret med mange forskellige slags glas. Valget bør afhænge meget af rummets anvendelse, udendørs støjkilder, krav til isoleringsevne m.v. Mulighederne er mange, og derfor bør valget af glastype foregå enten i samarbejde med os eller en anden fagmand. Standardglas i vore døre og vinduer er 4-16-4 Energi A glas (reference). Alle glas er DS-mærket og leveres fra GS-fabrikant med 5 års garanti. Herunder er vist et udvalg af ornamentglas, til brug i eksempelvis badeværelser.

Reference

Atlantic 523

Crepi 504

Cross reeded

Kathedral klein

Kura

Kurveflet

Mastercarre

Oceanic 528

Ornament 52

Ornament 159

Ornament 597

Ornament B

Ornament X

Ornament Z

Ornament E

Pelz chinchilla

Pyroshield

Sahara 520

Travertino

Tredar trådglas

Twist

Reference

Ud over standard- og ornamentløsninger kan vi f.eks. tilbyde: Lydisolerende glas: Reducerer gener fra udendørs støjkilder. Sikkerheds glas: Bruges i brystningselementer samt dørpartier for at forebygge uheld. Sikrings glas: Kan bruges som værn mod indbrud. Solregulerende glas: Giver et behageligere indeklima. Selvrensende glas: Velegnet på svært tilgængelige steder. Iøvrigt kan der henvises til eks.vis Pilkingtons hjemmeside: www.pilkington.dk, med hensyn til uddybende og alternative informationer.

23


Sikkerhed ... Kerne A/S kan hermed præsentere yderligere et kvalitetsprodukt: Tyverisikrede facade- og terassedøre udviklet i samarbejde med den tyske beslagfabrik Winkhaus. Alle moduler i sikkerhedslåsesystemet er omhyggeligt tilpasset til hinanden og sikrer således en høj sikkerhed og problemfri funktion.

4

Massive dele og nøjagtig forarbejdning sørger for en letgående låsemekanik og hermed den bedst tænkelige låsefunktion, der trodser næsten alle indbrudsværktøjer.

5

Gennem den fleksible modulopbygning kan dette system tilpasses de krav og ønsker der måtte være til et sikkert låsesystem.

3

Sikkerhedslåse til døre fem sikkerheds plusser fra Winkhaus

2

1

1

Paskvil med 3 lukkepunkter og massive kraftige hagekolver. Sikkerhedsslutblik med skråstillede skruer ved hagekolve og falle / rigle

2

Stabil gennemgående låsestolpe

3

Effektivt sikret låseteknik til både oval- og dråbecylinder

4

Rigel og falle af stål

5

Letgående låsemekanik med nøgle og/eller vrider betjening

For at læse mere om vor samarbejdspartner låsesystem, kan du besøge Winkhaus’ websted: www.winkhaus.de eller hente brochure på: www.winkhaus.de/_downloads/de/12_Seiter_dt.pdf

24


Certificeret sikkerhedsdør En del mennesker har enten hørt om eller selv oplevet et besøg af ubudne gæster. Det har vi også i Kerne A/S. Vi har derfor valgt at udvikle en unik sikkerhedsdør, der kan imødegå, enhver form for ind- og udbrudsforsøg Sikkerhedsglas, stålarmering samt det, på side 24, omtalte låsesystem gør, at du og dine værdier i langt højere grad, vil være sikret. Vi er så sikre på vort produkt, at vi har haft det til test i England, hvor det har bestået de hårdeste sikkerhedstests. Det har Kerne A/S certifikat på (side 26)

Specialiteter ...

Af indlysende årsager vil vi ikke komme nærmere ind på de tekniske specifikationer; men du er altid velkommen til at kontakte din forhandler eller os, hvis dette produkt har din interesse.

31-03 FD sikkerhedsdør

Kerne A/S model 31-03 FD (vist ovenfor) er vor certificerede model. I samme serie kan også fåes nedenstående modeller som ikke er certificerede; men fremstillet efter samme principper og metoder.

31-00

31-01

31-04

31-05

31-06

31-13

25


26


Vertikalt Skydevindue Hos Kerne A/S er vi altid på jagt efter nye udfordringer og har derfor udviklet et unikt vertikalt skydevindue specielt til det engelske marked. Efter den succes vi har oplevet i skydevinduets hjemland, synes vi ikke at vore danske forbrugere skal snydes for dette produkt. Vi indrømmer gerne at skydevinduer er lidt usædvanlige i forhold til det danske marked, men med de mange funktioner vort produkt tilbyder, kunne det med fordel anvendes ved renovering af huse, hvor det arkitektoniske præg ligger op ad, eksempelvis den engelske stil. Ligeledes kan det også anvendes ved nybyggeri, hvor du som forbruger, lægger vægt på det individuelle præg og den enestående funktionalitet. Den her viste model (71-000), har gennemgået en række tests, hvor blandt andet test for vind- og vandtæthed viser helt enestående resultater, se mere på side 28, hvor du også kan se nogle af de funktioner, dette vindue tilbyder.

71-000

I samme serie, kan vi naturligvis også levere en række forskellige varianter, hvoraf nogle få er vist nedenfor. Hvis du har specielle ønsker står vi parat til at prøve at finde en løsning.

71-210

71-220

71-320

75-210

75-420

75-630

27


Vertikalt Skydevindue fortsat ... Det vertikale skydevindue er kendetegnet ved at de to vinduesrammer individuelt kan skydes op og ned. Dette giver mange muligheder i forbindelse med eksempelvis udluftning. Ud over denne grundlæggende funktionalitet, har vi også indbygget en individuel, indadgående kip-funktion, således at man let kan pudse den udvendige side indefra. Dette gør skydevinduet særdeles velegnet til indbygning på svært tilgængelige steder, så som i overetager og lignende. Af andre egenskaber vil vi fremhæve er tætningsniveauet, der er helt enestående. Kerne A/S har haft en prototype af model 71-000 til test hos Teknologisk Institut, og som Prøvningsrapporten nedenfor viser, er modstanden mod vind- og vandlast, i en klasse for sig selv. Alle modeller i denne serie, er naturligvis produceret efter de samme principper og metoder som prototypen. Kip-funktionen i det vertikale skydevindue gør det let, at pudse ydersiden af glasset

Værdierne for luft- og vandtæthed i prøvningsrapporten, viser med al tydelighed, at du kan sidde lunt og tørt selv i det, til tider, meget lunefulde danske vejr.

28


Dørgreb ... Ofte har et greb to funktioner: Det rent praktiske og det dekorative. Når der er tale om f.eks. en hæveskydedør eller en side-bundhængt dør i et terrasseparti, kommer den praktiske funktion i første række. Anderledes stiller det sig med facadedøre, hvor greb og nøgleskilt er med til at give indgangspartiet karakter - og dermed fortæller noget om husets beboere.

1

2

3

4

Alle facadedøre fra Kerne A/S leveres standard uden greb og cylinder. Dog kan vi tilbyde levering og montering af såvel greb som cylinder, og derfor fører vi et godt sortiment, udvalgt så det passer til de forskellige dørtyper. Cylindre kan leveres i rustfri eller messing og med vrider eller til nøgle indvendigt. Desuden tilbydes såkaldt “enslukning”, hvilket betyder, at samme nøgle kan bruges til flere døre.

5

6

7

8

29


Profiler ... Kerne A/S’ produkter findes i mange varianter og med forskellige rammeprofiler. Du finder derfor nemt en løsning, der passer harmonisk til netop din bygge- eller renoveringsopgave.

Dette gælder uanset om det er en nyere eller ældre ejendom, og uanset om der er tale om et parcelhus, et stuehus eller en større boligblok.

30

Kvartstaf profil - vandret snit

Almindelig profil - vandret snit


Besøg www.kerne.dk ... Her på falderebet vil vi anbefale, at du besøger vor hjemmeside. Her kan du blandt andet teste, hvorledes dit hjem vil tage sig ud med vore produkter. Dette kræver blot at du tager nogle digitale billeder af dit hjems facader og lægger dem ud på hjemmesiden. Herefter kan du trække vore produkter ind på billederne og danne dig et indtryk, til hjælp i beslutningsprocessen.

www.kerne.dk forside - hvor man har mulighed for at prøve “Vinduestesteren”, søge forhandler, få inspiration og meget mere.

“Vinduestesteren” er et godt værktøj når den rigtige løsning skal findes. man kan let teste idéer vedrørende valg af døre og vinduer, farvevalg o.s.v. Færdige idéer kan udprintes og udveksles med Deres forhandler eller håndværker. Mulighederne er mange.

Så - prøv den !

31


Kerne Katalog - 01 09 2008 - rev. 2.0

Kerne A/S Vestre AllĂŠ 9 Thyregod DK-7323 Give Danmark Tel.: +45 76 70 88 88 Fax. +45 76 70 88 89 info@kerne.dk www.kerne.dk

Dk kerne brochure 32  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you