Page 1

SIELUNHOITO JA MINDFULNESS 7.2.2014 Miia Leinonen (miia.leinonen@helsinki.fi)


MITÄ SIELUNHOITO ON? • ”Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista hänen elämänsä kaikissa vaiheissa, ilossa ja surussa, sairaudessa ja terveydessä. Auttamisen, tukemisen ja lohduttamisen lähde on Jumalan rakkaus, joka sielunhoidossa välittyy usein vuorovaikutuksena, läsnäolona, kuunteluna, kunnioittamisena. Sielunhoidon välineitä voivat olla keskustelu, rukous, virsien laulaminen ja Raamatun lukeminen”.


SIELUNHOITO • nousee aina asiakkaan todellisuudesta ja tarpeista käsin • sielunhoidossa pyritään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa lievittämään hänen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä kärsimystään (holistinen ihmiskäsitys) • Sielunhoidossa hyödynnetään eri alojen tietämystä ihmisestä.


MITÄ ON MINDFULNESS? hyväksyvä, tietoinen läsnäolo • Yhdysvaltalaisen Jon Kabatt-Zinnin kehittämä uskonnoton harjoituksen muoto • Menetelmää kutsutaan MBSR –menetelmäksi (mindfulness based stress reduction); mm. stressinhallintaan ja masennuksen hoitoon tarkoitettu menetelmä, käytetään myös erilaisten (kognitiivisten) psykoterapioiden osana • keskitytään yksinkertaisesti kehoon ja hengitykseen


AUTOMAATIO • Näkyy monessa arkipäivän tekemisessä (ruokailu, peseytyminen jne.) • Automaatio näkyy siinä, että reagoimme tilanteissa automaattisesti ilman, että tiedostamme, mitä meissä tapahtuu (reaktiivisuus) • ”Reaktio kuskin paikalla, sinä itse takapenkillä”: elämä hallitsematonta ja pelottavaa • Kun elää automaation varassa, ei näe ja koe elämää tässä ja nyt: ”elämätön elämä” • Automaatiossa eläminen on raskasta, kuluttaa fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja


TIETOISUUS • Mindfulnessia harjoittamalla ”herätään automaatiosta” siihen hetkeen, tekemiseen, tuntemiseen, mikä sillä hetkellä on • Tietoisuuden tilassa näkökyky omille tunteille, ajatuksille, tuntemuksille lisääntyy • Näin myös elämänhallinnantunne, valinnanmahdollisuus ja vapaus lisääntyvät • ”Tietoisuus ei välttämättä kaikissa olosuhteissa vähennä tuskaamme. Pikemminkin se tarjoaa meille suuremman astian pidellä kärsimystämme hellästi ja tuntea se läheisesti kaikissa tilanteissa. Tämä saa aikaan muutoksen – ja parantumisen”. (Jon Kabat-Zinn)


HYVÄKSYMINEN • Mindfulnessissa tarkkaillaan tunteita ja ajatuksia, joita sisältä nousee – ei arvoteta • Kun oppii katsomaan tunteitaan ja ajatuksiaan ilman arvottamista, alkaa hyväksyminen ja väistöliikkeet lakkaavat, myötätunto lisääntyy • Hyväksyminen laajenee itsestä ulospäin: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”


LÄSNÄOLO • Paljon käytetty sana sielunhoidon yhteydessä: mitä oikeastaan tarkoittaa? • Olemista tässä ja nyt, ei menneessä tai tulevassa • Läsnäolon tila on hiljaisuuden ja rauhan paikka, jossa voi kohdata sekä itsensä että Jumalan • Matt. 6: ”Sen tähden minä sanon teille: älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?”


Mindfulnessia voidaan harjoittaa: • tekemisen tilassa: keskittymällä siihen tekemiseen, mitä ollaan kulloisellakin hetkellä tekemässä • ei-tekemisen tilassa: meditaatiota harjoittamalla


POHDINTA Miten lapsi tekee asioita?


Mindfulnessin tavoite • Tavoite opetella lapsuuden taito uudelleen • Automaatioiden tiedostaminen ja purkaminen • Taito joka on opittu ja unohdettu, voidaan oppia uudelleen –> muistaminen • Mf:lla pyritään kehittämään psyykkistä joustavuutta eli pyritään muuttamaan ihmisen suhdetta ajatuksiin, tunteisiin ja kehon tuntemuksiin (Arto Pietikäinen, työterveyspsykologi, kirja: Joustava mieli) • Jokainen tuntee joskus täydellisiä läsnäolon hetkiä • MF-harjoittamisen tarkoituksena on pidentää näitä läsnäolon hetkiä terveysvaikutukset


MF-HARJOITTAMISEN VAIKUTUKSET Tutkimuksissa osoitettu vaikuttavan merkittävästi terveyteen, hyvinvointiin ja onnellisuuteen: – ehkäisee masennusta, ehkäisee erityisesti masennuksen uusiutumista, – helpottaa stressiä, jännitystä, ärtymystä, pelkotiloja – vähentää riippuvuuksia – vahvistaa immuunipuolustusjärjestelmää – lisää luovuutta – parantaa muistia – tukee painonhallintaa jne.


DUODECIM Suomen Lääkärilehdestä 1 – 2 / 2008, kirjoittajina Soili Lehto ja Tommi Tolmunen

• Vakavasti sairaiden syöpäpotilaiden koettu elämänlaatu koheni (mm. mielialan ja unen laadun kohentuminen, stressin väheneminen) • Opiskelijaryhmässä ahdistuneisuus ja masentuneisuus vähenivät merkittävästi • Masennus- ja ahdistuneisuuspotilaiden ryhmässä merkittävä lasku oireissa, koska kyky kohdata epämiellyttäviä tunteita oli parantunut. Myös suhde häiritseviin murehtimisajatuksiin muuttui merkittävästi • Pitkittäistutkimus kipupotilailla osoitti, että elämänlaatu koheni ja myönteinen muutos kivun kokemisessa säilyi vielä 4 vuoden seurannan jälkeen • Paniikkihäiriöpotilailla hyvät tulokset säilyivät kolme vuotta hoidon päättymisen jälkeen, johon asti niitä seurattiin


OMAT KOKEMUKSET • • • • •

retriitissä, erilaisissa pienryhmissä yksilöasiakastyössä ja opetuksessa oma mindfulness –koulutus, kurssitovereissa tapahtuneet muutokset • Tärkein kokemus on kuitenkin oma kokemus siitä, mitä muutoksia harjoittaminen voi saada aikaan


Ideoita/ajatuksia siitä, miten mindfulnessia voitaisiin sielunhoidossa hyödyntää • ENNALTAEHKÄISEVÄ: eri ikäryhmät • ”KORJAAVA”: sururyhmät, eroryhmät, masennus- ja stressiryhmät


YLEINEN Taulukko 3. Vastaajien keskeisimmät jumalanpalvelukseen liittämät odotukset. Vastaukset avoimeen kysymykseen: ”Mitä haette jumalanpalveluksesta?” N=230.

.


• Mielen hiljentäminen antaa tilaa sisäisen hiljaisuuden kokemiselle hengellisyys • Läsnäolo on tärkeää kaikissa kohtaamisissa ihmisten kanssa (messut, toimitukset jne.) • Erityismessut? • Ihmisillä valtava kaipuu rauhaan, hiljaisuuteen ja mielen rauhoittamiseen • Stressi ja masennus kansansairauksia, aiheuttavat lisäsairauksia


ERITYINEN Vankilasielunhoito: mf on todettu vaikuttavan moraaliin – ei sääntöjen noudattamiseen vaan moraalin kehittymiseen. Päihteet. Mielenterveyden ongelmat. Perheneuvonta: esimerkiksi läsnä olevan kuuntelemisen harjoitukset. Mf antaa kykyä tarkkailla omaa parisuhdetta vähän etäämmältä ja ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja tunteista. Sairaalasielunhoito: kivun hoito (potilas), vaikeiden tunteiden; surun, pelkojen kohtaaminen (potilas ja omaiset). Sairaalahenkilökunnan jaksamisen tukeminen.


SIELUNHOITAJAN NÄKÖKULMA

- Sielunhoitajalla tai kenellä tahansa auttajalla ”pitää” olla oma kokemus siitä, mitä meditaation harjoittaminen on ja mitä se vaikuttaa. Ensin täytyy harjoittaa itse, jotta voi ohjata muita - Sielunhoitajan oman harjoittamisen näkökulmasta mindfulness toimii niin, että itsessä tapahtuneet positiiviset vaikutukset näkyvät välittömästi myös asiakastyössä.


YKSITYINEN • • • • • • • • • • •

Mindfulness toimii sielunhoitajan omana hoitona kun alkaa suhtautua itseensä rakkaudella, hyväksynnällä ja myötätunnolla, suhtautuu myös asiakkaaseen samalla tavalla: sielunhoidollinen asenne, joka näkyy ei vain yksilötyössä vaan kaikessa tekemisessä työ- ja yksityiselämässä läsnäolon taito antaa todelliset korvat kuulla asiakkaan asioita: läsnäolevan kuuntelemisen harjoitukset esimerkkinä antaa näkemisen kykyä, tiedostaminen, näkeminen helpottuu – on helpompi nähdä asiakkaan tilanne, kokonaisuus ja yksityiskohdat on helpompi vastaanottaa asiakkaan kaikenlaiset tunteet on helpompi ottaa itselle aikaa: ei kiirettä vastata tai reagoida tukee työssä jaksamista, koska on helpompi päästää tilanteista irti – muutama syvä hengenveto tilanteiden jälkeen auttaa pääsemään irti keskustelusta konkreettinen työväline asiakastyössä: Voitko hyväksyä? Antaa anteeksi? Voitko olla tuon tunteen kanssa? Yksityisessä sielunhoidossa mahdollisuus tehdä mindfulness -harjoituksia Perussielunhoitotaidot eivät läheskään aina auta vaan jatko-ohjaus on usein se, mitä pitää tehdä. Mindfulness voi antaa paljon käytännön apuvälineitä, erityisesti masennuksesta ja stressistä kärsiville. itsellä tuntuma siitä, että ihmiset kaipaavat nimenomaan läsnäoloa sen syvemmässä merkityksessä

Sielunhoito ja mindfulness miia leinonen  
Sielunhoito ja mindfulness miia leinonen  
Advertisement