Page 1

PROPAGANDA Ang Pahayagang Plaridel

Ispesyal na Isyu para sa USG General Elections

Propaganda.indd 1

Tomo VIII BLG. 1 MARSO 2013

3/20/2013 12:51:29 PM


Ang Pahayagang Plaridel

ANG PAHAYAGANG

PlarideL Lupong Patnugutan Punong Pat nugot Pangalawang Pat nugot

Hen ri Fre d er i c Refore a l L iz Angel a Inti a

Pat nugot ng Isp or t s Pat nugot ng Bayan Patnugot ng Buhay at Kult ura Pat nugot ng R et rato Pat nugot ng Sining- OIC

Mark A lb er t d e Si lva L aris a Jan e S a l ays ay Vern e tte An ne Arel l ano Harl en e Mari e I l a g an L oui e Mar t Montr i a s

mga kasapi BA LITA Vero n i ca Gra ce Balb in, M ed a Cr uz, Bianc a R ose Dab u, Paul i n e D u c ay, M a r i e l Eva n g e l i s t a , K ath r y n Pa n i s, Antonio Pastor, Em manuel M ar i R ivera, M a e de l l e Va rg a s, H a ze l Ve n i da RETR ATO M a i l a Arceba l, Julian Banez, Jocelynn Dianne Her rera, I n a l yn L a p at i n g, M i c h a e l O we n Lo mbo s, D o n Ai non Pab lo, C har m aine Palad, Angelic a K r ist i n e Pe n a s, An g e l i c a M a r i e Su l i t, K lein M ur v y Sze, Timot hy Franc is Uic hico, Pa u l B e n e di c t Uy SINING Ch a r l en e Al varez, G eela Jensine Am oroso, Ferd inand Ba di l l o, N i co l i Jo h n Ba l u yu t, Ca r l M er v i n Cor illa, M ynah I r is M aglonzo, M ar ia K r ist ina M a ra s i g a n , Ju s t i n e R e l at i vo

Tagapayo: Dr. Dolores Taylan Direktor: Randy Torrecampo Koordineytor: Joanna Paula Queddeng Sekretarya: Ma. Manuella Agdeppa Para sa anumang komento o katanungan ukol sa mga isyung inilathala, magpadala lamang na liham sa Silid 502-B Br. Conon Hall, Pamamtasang De La Salle o sa APP@dlsu.edu.ph. Walang anumang bahagi ng publikasyong ito ang maaring mailathala o gamitin sa anu mang paraan nang walang pahintulot ng Lupong Patnugutan.

Mula sa Lupong Patnugutan

Sa mga nakalipas na taon, nasanay tayo sa two political party system na umiiral sa Pamantasan kung saan dalawa lang karaniwan ang tumatakbo para sa isang posisyon tuwing General Elections (GE). Sa taong ito, may isang independienteng kandidatong tumatakbo sa pinakamataas na posisyon sa University Student Government (USG). Maganda ang sistemang umiiral sa Pamantasan kung saan dalawa lang, kadalasan, ang kailangang pagpilian ng mga Lasalyano para sa isang posisyon. Mas madali nga namang matimbang kung sino ang mas nakalalamang kung dalawa lang ang nagtutunggalian. Gayunpaman, sa 27 taong legasiya umanong ipinagmamayabang ng dalawang pangunahing partidong politikal sa Pamantasan, tila ba nakakasawa ring mapakinggan ang pare-parehas na plataporma kada taon, na kung tutuusin ay nagbabagong-bihis lamang depende sa kung sino ang tumatakbo. Sa pagtakbo ng isang kandidatong walang pinapanigang partido, marahil, nagkaroon ng pag-asa ang mga Lasalyanong magkaroon ng ibang uri ng lideratong kailanma’y hindi maibibigay ng dalawang partido. Narinig na natin ang mga platapormang nais ihain ng mga kandidato. Representasyon - ito ang nangingibabaw na argumento nila kung bakit sila karapat-dapat para sa iyong boto. Kung susuriin mo ang lahat ng plataporma, pare-parehas lang naman ito ng mga layunin, sa paraan lang kung paano maisasakatuparan ang mga ito nagkaiba-iba. Kung tutuusin, representasyon ng mga mag-aaral naman talaga ang responsibilidad ng USG kaya nga natutuwa rin akong ito ang nais pagtuunan ng pansin ng susunod na mga pinunong mag-aaral - ang ibalik ang tunay na esensya kung bakit itinatag ang USG. Ang tanging tanong na kailangang timbangin at sagutin ay kung sino-sino nga ba ang may pinaka-epektibong paraan upang maihatid ang serbisyong ito sa pamayanang Lasalyano.

ANG DAKILANG LAYUNIN Ang Ang Pahayagang Plaridel ay naglalayong itaas ang antas ng kamalayan ng mga Lasalyano sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga usaping pangkampus at panlipunan. Naniniwala itong may konsensya at mapanuring pag-iisip ang mga Lasalyano, kinakailangan lamang na mailantad sa kanila ang katotohanan. Inaasahan ng Plaridel na makatutulong ito sa unti-unting pagpapalaya ng kaisipan ng mga mag-aaral tungo sa pagiging isang mapagmalasakit na mamamayan. Sa pamamagitan ng paggamit ng sariling wika, nananalig ang Plaridel na maikintal sa puso at isipan ng mga Lasalyano ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino.

Sa huli, hindi naman sa partidong kinabibilangan ng isang kandidato nakasalalay ang ikatatagumpay ng mga mithiin ng USG. Hitik man sa politika ang mga nangyayari sa kasalukuyan, makaasa nawa tayo, ang mga Lasalyano, ang sektor na pinagsisilbihan ng USG, na sa GE na magtapos ang ganitong mga eksena kapag naupo na ang mga karapat-dapat para sa posisyon. Ngunit higit sa posisyon, isaisip nawa ng mga mananalong kandidato ang responsibilidad na kaakibat ng pagtanggap ng isang posisyon o titulo. *** May ideya ka na ba kung sino ang nais mong iboto? Sa mga nakalipas na araw ng pangangampanya ng mga kandidato, maraming impormasyon na marahil ang alam mo tungkol sa kani-kanilang mga plataporma. Marami na rin sigurong mga isyu ang umusbong, na sangkot ang mismong mga kandidato. Mahirap kumilatis ng isang taong hindi mo kakilala. Sa likod ng mga ngiti, sino ang sinsero? Sa likod ng mabubulaklak na pananalita, sino ang nagsasabi ng totoo? Inihahandog ng Ang Pahayagang Plaridel ang PROPAGANDA upang matulungan ka sa pamimili ng mga lider na huhubog ng kinabukasan mo at ng susunod na henerasyon ng mga Lasalyano. Ikaw na ang bahalang humusga kung kanino mo ibibigay ang iyong boto.

Kuha pabalat ni Michael Owen Lombos 2 ng | PROPAGANDA

Propaganda.indd 2

3/20/2013 12:51:48 PM


Ispesyal Ispesyal na na Isyu Isyu para para sa sa USG USG General General Elections Election

Mga hamong kaakibat ng tungkuling matatamo ang partisanship sa loob ng Pamantasan upang magkaroon ng mas mabilisang implementasyon ng mga proyekto? Sa pagharap sa mga isyung ito, nararapat lamang na maging bukas sa iba’t ibang alternatibong paraan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa prosesong ito, kinakailangang makipagtulungan ang mga mahahalal na lider sa kasalukuyang USG at gayundin sa mga opisyal ng Pamantasan nang sa gayon, agarang masosolusyunan ang mga isyung kinahaharap ng pamayanang Lasalyano.

Pauline Ducay, Mariel Evangelista, Antonio Pastor, at Maedelle Vargas

TUWING eleksyon, inaasahang hindi lamang masasayang pagbati ang bubungad sa mahahalal na mga bagong pinunong mag-aaral. Bukod sa tagumpay na kaakibat ng pagkapanalo, sasalubong din sa kanila ang iba’t ibang suliraning kailangan nilang kaharapin at resolbahin. Isang isyung hindi maisasantabi at dapat tutukan ng susunod na pamunuan ang integrasyon ng Pamantasang De La Salle (DLSU) at De La Salle – Canlubang. Kung susuriin ang estado ng integrasyon sa kasalukuyan, inilalatag pa lamang ng iba’t ibang sektor ng Pamantasan, kabilang ang University Student Government (USG), ang mga plano upang lubusang maisakatuparan ang pagsasama ng dalawang kampus. Isa sa pinakamalalaking hamon na kailangang harapin ng susunod na lupon ng mga lider ang tungkuling masiguro ang makatarungang representasyon sa mga Lasalyano ng parehong kampus. Ngunit hindi magiging madali ang responsibilidad na ito dahil bukod sa distansya, isang malaking hamon ding kailangang bigyang-pansin ang magkaibang kulturang kinagisnan ng mga mag-aaral ng dalawang kampus. Bukod dito, nariyan din ang isyu kung paano mapananatili ng mga bagong halal ang mga proyektong sinimulan na ng mga pinunong mag-aaral noon pang mga nakaraang akademikong taon. Kumbaga, sa papalit-palit na liderato kada taon, paano nga ba masisiguro ng mga pinunong mag-aaral na napananatili ang mga proyektong pangmatagalan dapat ang implementasyon? Ano-ano nga ba ang mga repormang kaya pang ihatid ng USG tungo sa pagpapabuti ng pamayanang Lasalyano? Dapat nga bang manaig

MGA HAMONG DALA NG INTEGRASYON Kaalinsabay ng pagpapalawak ng nasasakupan ng USG bunsod ng integrasyon ng DLSU at DLSC, isang malaking hamon ang kailangang lampasan nito pagdating sa pamamalakad ng iisang sangguniang pang-mag-aaral sa dalawang magkahiwalay na kampus. Batid ni Cabuhat na malaki ang pagkakaiba sa kulutra ng dalawang kampus kung kaya’t mahalaga para sa kanyang masigurong may patas na representasyon ang mga mag-aaral sa bawat kampus. “Kung sakaling magkaroon ng isyu na magkaiba ang opinyon ng dalawang kampus, madadaan ‘yan sa pag-uusap, at siyempre kung ang affected sa isyu ay ang STC, sila ang may final say. Likewise, ganun din kapag Manila ang affected, sa atin ‘yung verdict,” ani Cabuhat. Hindi magiging madali ang pagsasama ng dalawang kampus dahil marami ang kailangang isaayos na plano upang maging matatag at pulido ang operasyon ng parehas na kampus. “Positive effect of it is that we will surely be in line with the administration’s decision of integrating both campus and at the same time we are able to prepare students for the future in terms of the long term plans of the administration,” tugon ni Au nang tanungin ukol sa kanyang opinyon sa bentahe at hindi magandang implikasyon ng integrasyon para sa mga mag-aaral. Sa kabila nito, ikinakatakot din ni Cabuhat ang maaaring pagkabigo ng pagpapatupad ng bagong sistema sa USG dahil sa suliranin partikular ang layo ng dalawang kampus sa isa’t isa. Komplikado ang sistema sa unang tingin ngunit ayon kay Cabuhat, nahanapan na ng solusyon ang problema ng distansya sa dalawang kampus ngunit kailangan pa nitong dumaan sa isang trial period bago tuluyang ipatupad. Ayon sa kanya, magkakaroon ng Legislative Assembly (LA) bawat Biyernes sa dalawang kampus. Idadaos din isang beses isang buwan ang pagtitipon ng lahat ng kinatawan ng Legislative Assembly upag talakayin ang iba’t ibang isyu na kinkaharap ng dalawang pamayanan. “Yes it is true that it will be hard for us to step away from our comfort zone with regards the system we got used to in our respective campus, but it is from the act of stepping away from our comfort zone we could actually grow and make

ourselves better,” ani Au. REPRESENTASYON TUNGO SA PAGSULONG NG KARAPATANG PANG-MAG-AARAL Naniniwala si Jana Cabuhat na naging sapat ang pagrerepresenta sa mga Lasalyano sa ilalim ng kanyang pamumuno dahil nabigyan naman umano ng boses ang mga Lasalyano sa iba’t ibang isyu sa loob at labas ng Pamantasan. “Sa paglipas naman ng panahon, nare-realize din ng administrasyon na malaki ang naiaambag ng pagkakaroon ng student representative sa pagdedesisyon”, ani Cabuhat. Dagdag pa ni Cabuhat, mahirap masukat at maikumpara ang pagrerepresenta ng mga mag-aaral bawat taon dahil iba’t-ibang isyu ang kinakaharap ng bawat pangulo ng USG. “Wala akong magagawa para mai-assure na magiging okay siya [USG] sa future years, ang maa-assure ko lang is laging nandoon ‘yung job, open for a political representative,” pag-amin ni Cabuhat. Aniya, ang mga mag-aaral ang may kapangyarihang pumili ng susunod na mga opisyales sa USG na handa silang bigyang-boses at pakinggan. Makikita ang malaking pag-ukol ng pansin ng mga kandidato ngayong eleksyon ang representasyon ng mga mag-aaral sa kani-kanilang mga plataporma. Hindi naman itinanggi ni Cabuhat na mabigat ang trabaho ng pagiging isang pinunong mag-aaral. Bukod sa paninigurong natutugunan at nabibigyang-boses ang mga Lasalyano, kinakailangan ding magkaroon ng masusing pananaliksik ang mga pinunong mag-aaral tuwing haharap sa administrasyon. Importante umanong maging handa at maalam ang sinumang lider sa pagpapaabot ng kanyang mga sentimiyento sa mahahalagang opisyal ng Pamantasan. Isa pang dapat kaharapin ng susunod na lupon ng lider ang malamyang tugon ng mga Lasalyano sa mga aktibidad na mayroon ang USG. Ngunit sa halip na manghina, nais ni Cabuhat na maging inspirasyon ng mga susunod na lider ang isyung ito upang pagbuklurin ang pamayanang Lasalyano. “Lagi sana nilang uunahing isipin ang kapakanan ng estudyante. Wag ‘yung gusto nila, lagi yung kailangan nila. Kailangan lagi mong pag-isipan mga [desisyong] gagawin mo, laging [isiping dapat] long-term ang [mga epekto nito], always have that sense of foresight,” payo ni Cabuhat. ISYU NG PARTISANSHIP, HANGGANG KAILAN MANANAIG? Ideolohiya ang isa sa pinakamalinaw na linyang naghihiwalay sa Alyansang Tapat sa Lasallista (Tapat) at Iisang Tugon sa Tawag ng Panahon (Santugon). Ayon sa panayam ng Ang Pahayagang Hamong kaakibat 12

plaridel.ph | 3 Propaganda.indd 3

3/20/2013 12:51:49 PM


Ang Pahayagang Plaridel

Kaila Astorga Alyansang Tapat sa Lasalista USG President

“Kasi at the end of the day, ito naman talaga ang trabaho ng USG siguruhing lahat ng tao sa University ay may boses sa loob, pati sa labas ng University.”

ANO SA TINGIN MO ANG MGA PROBLEMANG NARARANASAN NG BANSA SA KASALUKUYAN ANG NARARANASAN DIN NG PAMANTASAN? PAANO MO MAGAGAMIT ANG IYONG POSISYON UPANG MASOLUSYONAN ITO? In general there is a lot of opportunity and potential in the youth, and the youth will play a crucial role in defining our society. Our vision is “Everyday Lasallian Heroism.” So for that vision, it’s us really realizing that our everyday actions can really help shape and redefine our society. We also look at our national setting and how we can actually redefine how we are involved in the national setting. We also look into the scope of opportunities and how and where we want to actually take the students to and all of these are anchored by our Lasallian values.

PAANO MO MAS MAPATATATAG ANG REPRESENTASYON NG MGA MAG-AARAL SA MAHAHALAGANG DESISYONG KAILANGANG GAWIN NG IBA'T IBANG SEKTOR NG PAMANTASAN? As a Santugon leader, we highly believe in being consultative. As the president, expect my platform to really provide more opportunities for dialogue with the students and with the administration and I do believe that once we get to really learn more about and really understand what the students are going through, that’s the way how we can channel it through Specific Plans of Action. So as the president, I will ensure that we do constantly meet with the students espcially all these concerns with the administration that all of are concerns are of course, addressed.

Migi Moreno Independent Candidate USG President

“Kailangang ma-encourage ‘yung students na bumoto na ma-realize nila kung ano ba yung importance ng boto nila at gaano ba kahalaga ang paritisipasyon nila.”

4 | PROPAGANDA Propaganda.indd 4

3/20/2013 12:51:56 PM


Ispesyal na Isyu para sa USG General Elections

ANO SA TINGIN MO ANG MGA PROBLEMANG NARARANASAN NG BANSA SA KASALUKUYAN ANG NARARANASAN DIN NG PAMANTASAN? PAANO MO MAGAGAMIT ANG IYONG POSISYON UPANG MASOLUSYONAN ITO? Naniniwala ako na isang malaking problema rito sa Pamantasan at sa buong bansa ang student rights and welfare. Marami pa rin taong hindi alam kung ano ang mga karapatan nila at hindi kayang ipaglaban ang kanilang mga sarili. Naniniwala akong bilang [bahagi ng University] Student Government (USG), lahat kami, kayang ipaglaban ang mga karapatan ng students. Kasi at the end of the day, ito naman talaga ang trabaho ng USG - siguruhing lahat ng tao sa University ay may boses sa loob, pati sa labas ng University. PAANO MO MAS MAPATATATAG ANG REPRESENTASYON NG MGA MAG-AARAL SA MAHAHALAGANG DESISYONG KAILANGANG GAWIN NG IBA'T IBANG SEKTOR NG PAMANTASAN? Importanteng maintindihan ng pangulo ang magbigay ng representasyon sa constitutents niya. Nasa plataporma namin sa taong ito ang pagpush sa pag-establish ng Student Regent. Ang Student Regent ay isang representative ng students na maaaring manggaling sa undergraduate sector, College of Law, o graduate studies, na una uupo sa Board of Trustees ng La Salle at pangalawa, makikipag-collaborate sa iba’t ibang student governments ng iba’t ibang Lasallian schools para maitulak ang mga polisiya at advocacies na pinamumunuan mismo ng mga Lasalyano.

Robert Hechanova Isang Tugon sa Tawag ng Panahon USG President

“It’s us really realizing that our everyday actions can really help shape and redefine our society. “

ANO SA TINGIN MO ANG MGA PROBLEMANG NARARANASAN NG BANSA SA KASALUKUYAN ANG NARARANASAN DIN NG PAMANTASAN? PAANO MO MAGAGAMIT ANG IYONG POSISYON UPANG MASOLUSYONAN ITO? ‘Yung partisipasyon ng mga mag-aaral sa eleksyon. Dahil kung titingnan natin, hindi tayo umaabot sa mataas na percetange ng voters’ turnout na usually pumapalo lang siya to 50-60% na kung titingnan natin hindi siya naiiba sa voter turnout sa Philippine elections. Isang paraan para matugunan ito ay kailangang ma-encourage ‘yung students na bumoto na ma-realize nila kung ano ba ‘yung importance ng boto nila at gaano ba kahalaga ang paritisipasyon nila. PAANO MO MAS MAPATATATAG ANG REPRESENTASYON NG MGA MAG-AARAL SA MAHAHALAGANG DESISYONG KAILANGANG GAWIN NG IBA'T IBANG SEKTOR NG PAMANTASAN? Mahalaga talagang ang USG ay nagrereach-out sa mga estudyante. Matagal na akong nawala sa USG, first year lang ako sa USG, after that, sumabak ako sa iba’t ibang forms of extra-curricular activities. I feel that the USG hasn’t really been connecting and engaging with the students as much. Because of that, doon mata-translate ‘yung role ng Legislative Assembly na may kapangyarihang gumawa ng mga programa at polisiya para sa mga mag-aaral na maaring i-lobby sa administrasyon para mabago kung ano man ‘yung mga polisya na mayroon tayo ngayon.

plaridel.ph | 5 Propaganda.indd 5

3/20/2013 12:51:58 PM


Ang Pahayagang Plaridel

ISANG TANONG, ISANG SAGOT ANO SA TINGIN MO ANG MGA PROBLEMANG NARARANASAN NG BANSA SA KASALUKUYAN ANG NARARANASAN DIN NG PAMANTASAN? PAANO MO MAGAGAMIT ANG IYONG POSISYON UPANG MASOLUSYONAN ITO?

V.P. FOR INTERNAL AFFAIRS

Gab ANDRES TAPAT

For the University issue, it would be how these goals cater to the needs and to the service of the people talaga. Isa sa mga problema natin dito sa University is not being able to contribute and to reach out when it comes to student services and when it comes to defending their rights. One thing that I can [do], is to be able to maximize the Activities Assembly. Sa Activities Assembly kasi, the activities of the USG, lahat nandoon na. You have advocacy, community development, and services.

Napakalaki ng potensyal and oportunidad na maging mas maayos ‘yung bansa natin kapag ‘yung values ng pagiging Pilipino ay napapakita natin. That’s one thing that I see also in this university. We have so much potential and the opportunity if we inculcate in ourselves the values of being a Lasallian: Faith, Service, and Communion. If i-internalize nating bawat Pilipino at bawat Lasalyano ‘yung values and principles and kapag pina-practice talaga natin ito, ‘yun ‘yung magiging solusyon sa pag-unlad ng ating bansa and here in our University.

Carlo INNOCENCIO

SANTUGON

PAANO MO MAILALALARAWAN ANG KASALUKUYANG SISTEMA NG PAGPAPASA AT PAGPROSESO NG GRIEVANCE? ANO ANG MAGAGAWA MO UPANG MAS MAPABUTI ITO? Ngayon, ang grievance system, ‘yung potential niya hindi nama-maximize. The grievance system has the capability to raise academic concerns and improve the kind of education that we’re retrieving. Ang nangyayari kasi ngayon, maraming technicalities, maraming bureaucratic policies that would allow certain biases on the side of the administration. Nagkakaroon ng mahirap na communication between the students and administration to settle grievance cases. The USG should reinforce on how it sohuld be able to promote the awareness to the students of this kind of service. Review the bureaucratic policies, strengthen the efforts of the USG and the administration to ensure that the grievance cases happen.

Dapat maging transparent and maging accountable ang lahat ng sectors of the university. So all academic records should be accessible to the students. I want to shorten the grievance period for the academic people because for me, grades are quantitative in nature once the faculty and the students have put down everything, ito na ‘yung pwedeng maging basis para ma-shorten, no need for further investigation, the numbers can speak for the performance of the student. Pinaplano ko rin to talk among all the sectors to have a faster implementry guidelines specifically for the academic people. ‘Yung isa ko pang magagawa for the grievance is having an online system, wherein the students lalabas na doon sa date, lahat ‘eto ‘yung dapat mong i-expect from the academic community, ‘yung dapat mong ma-receive, ‘yung sino dapat kumausap sa iyo. It is a way to empower the student in a simple way kung ano yung dapat i-expect nila.

V.P. FOR EX TERNAL AFFAIRS One of the biggest issues na nakita ko [is] the preparedness of the students or the Filipinos in general after graudating in a sense, ‘yung theory to practice na medyo kailangan pa ng improvement. Basically it’s the integration on the core competencies of the different courses there and we use that to make proposals and solve social concerns and issues pinpointed in the community. May isang project ako, it’s the integration of core competencies to solve social issues. So not only does it give them confidence na when they graduate, but it gives them experience and a larger perspective on TAPAT SANTUGON their course on what they can do for the society. PAANO MO MAILALARAWAN ANG KASALUKUYANG EXCHANGE STUDENT PROGRAM NG PAMANTASAN? PAANO MO BALAK GAMITIN ANG POSISYON MO UPANG MAS MAPALAWIG ITO? I think the administration is providing opportunities for students. I have two activities in my the Specific Plans of Action. ‘Yung first They want the students to do the exchange programs to grow as Lasal- part is na-point out namin before when I was thinking of this project is lians. I’m just saying the opportunities they’re giving is not from the that sobrang daming external programs na ino-offer ng University pero students’ perspective. Whatever they’re giving is from a very admin minsan hindi ito nakakaabot sa student body and one thing that I have to perspective so kung makikita mo ang student exchange programs na propose is to have a database. The second activity, is a subscription-based pinapalabas ng admin sometimes pare-parehas siya and sometimes, system. The thing is, minsan, ‘yung mga students tinatamad na sila kasi it’s usually, hindi dadaan sa atin. Kumbaga, ‘yung mga pinapalabas bombarded na sila sa ibang bagay, sobrang dami. Parang hindi na nila ng administration, it’s more of informing the students about the pro- naa-avail, sayang ‘yung opportunities so this subscription-based thing is grams. we’ll list down the opportunities that they could sign up for.

Jam PADILLA

Para sa akin, isa sa mga problemang nararanasan ng bansa natin is the fact na the priority bills/policies in congress/senate are not being prioritized. Nararanasan din natin ito sa loob, dahil for example, sa atin, we’re not very much represented. So when there are policies in the University, nagkakaroon ng lack of representation.. As the VP-Externals, one of the steps I’ll take is to ensure that the voice of the students will be heard in different issues. I’m planning to have the constitution ratified, to actually bring together all the student government of all La Salle schools.

Tracie LIU

6 | PROPAGANDA Propaganda.indd 6

3/20/2013 12:52:00 PM


Ispesyal na Isyu para sa USG General Elections

EXECUTIVE SECRETARY

Thea LEONG TAPAT

I think na isa sa mga problemang nae-experience ng bansa natin na nae-experience din ng University ay may kinalaman sa good governance so specifically, for the USG. I believe that the students should be able to maximize their USG kasi it helps to give them avenues and opportunities and also it helps by representing the students and of course, bago magawa ‘yun ng USG dapat ‘yung pamamalakad sa loob ay maging efficient at hindi nago-overlap like everyone does their roles and streamlined lahat ng efforts so we could provide the optimal services that we could

give to the students.

Isang bagay na sa tingin kong kailangan nating i-improve talaga sa bansa natin is freedom of information. ‘Yon din ang gusto kong i-address dito kasi problema rin ‘yan for the students. Nandyan ang information pero hindi alam ng mga estudyanteng pwedeng kunin ang information. Gusto kong maipakita sa mga mag-aaral ang lahat ng minutes ng meetings namin. So ‘yon ang problema sa bansa, may information pero hindi klaro ang guidelines para makuha ng mga tao ang information SANTUGON na kailangan nilang malaman. Just the same, gusto kong ipakita sa mga estudyante, ito ang information, lahat ng kailangan ninyong malaman.

Ria ATAYDE

PAANO MO MAPAPAIGTING ANG PAKIKISANGKOT NG MGA LASALYANO SA MGA ISYUNG PANLIPUNAN SA WPAMAMAGITAN NG MGA OPISYAL NA PAHAYAG NA INILALABAS NG LEGISLATIVE ASSEMBLY HINGGIL SA MGA ITO? Next year, I would want to establish a communication system that would allow information dissemination and acquisition of feedback, kasi in the LA, not all students are aware of the manifestos they release so I think we should be able to maximize communication channels to make sure the student body are aware of them, na alam nila ‘yung ginagawa ng mga LA reps nila.

Actually, ang LA, that’s why sa batch level sila, para makita ‘yung ideas by batch. Ideally, dapat may survey ang bawat isyu. Siguro, better coordination with the LA. Kasi ‘yung OSEC, administrative mainly ang trabaho nito. ‘Yung LA kasi ang gumagawa ng stand, so para lang mas makuha natin ‘yung information ng mga estudyante, mas palalakasin ko pa ‘yung survey na ginagawa ng LA. Pagdating sa surveys nila, sa USG website na lahat gagawin para centralized na ‘yung survey. Ang gusto kong gawin is centralized ‘yung communication para rin mas maging madali para sa students na magpadala ng concerns nila.

EXECUTIVE TREASURER I think the lack of transparency and aaccountability sa government lalo na when it comes to financial purposes. Lahat ng Pilipino nagbabayad ng buwis at karapatan ng bawat Pilipinong malaman kung san napupunta ‘yung buwis nila. Kaya nagpu-push tayo for [transparency ng] SALN. Isang way ‘yun para malaman kung saan ba talaga napupunta ‘yung pera ng mga tao. So with proper checks and balance. Naniniwala din akong may lack of transparency and accountability dito sa administrasyon. At ‘yung fiTAPAT nancial checks and balances system, isang sistema siya para malaman kung saan ba talaga napupunta ‘yung pera ng Pamantasan. So, ‘yung bigger picture nu’n, sa Philippines, siguro dapat may ganoong sistema rin kung saan nakikita ng mga tao kung saan napupunta ‘yung buwis nila

Jerrick MAALA

Well, ang talagang nakikita kong problema ng bansa ngayon, at ng maraming bansa actually, ay ‘yung kahirapan. Sa tingin ko, kailangan itong masolusyonan. Kung hindi masosolusyonan ng pamahalaan, gagawa ako ng paraan, as a student, para masolusyonan ito. Isa sa mga office agenda ko is magkaroon ng multi-university collaborative programs na makikipaghalubilo sa iba pang sectors na nasa labas ng ating Pamantasan. Pwede akong makipag-tie-up sa pamahalaan, at ‘yung proyektong nakasaad sa aking SpecifSANTUGON ic Plans of Action is ‘yung pagkakaroon ng budgeting seminar sa labas ng Pamantasan. It’s my initiative and it’s the first time for the Executive Treasurer to tap into society.

Kayne LITONJUA

SA KABILA NA PATULOY NA INFLATION AT PAGTAAS NG MGA GASTUSIN SA PAMANTASAN, PAANO MASISIGURONG MAKATARUNGAN ANG PAGTAAS NG TUITION AND FEES? Through the Multisectoral Committee on Budget, doon nagsisimula ang tamang representasyon sa lahat ng pagtaas sa matrikula. So, still ire-revive ko pa rin ‘yun and uupo ako dun sa committee na ‘yun to ensure na justified ‘yung pagtaas ng tuition and fees. Pero alam nain na may iba pang factors na nagpapataas ng tuition fee. Kagaya nung inflation nga sa Economics. Ang dapat siguruhin ng Executive Treasurer, siguruhing may pinupuntahan ang pera nila. So kahit nagbabayad tayo ng mahal na tuition, dapat siguradong may pinupuntahan ‘yun. Kasi kada piso na binabayad ng estudyante ay mahalaga.

As the Executive Treasurer, I will promote transparency sa USG. Sisiguruhin kong every peso that the students pay would count. I will make sure to research on all the fees and the facilities that we’re using. Kaya nga may Research Committee within OTREAS to ensure that the fees will be justifiable. Sisiguruhin kong maa-account kung ano lang ‘yung facilities na ino-offer sa atin para hindi natin kailangang magbayad sa facilities na hindi naman natin nagagamit.

plaridel.ph | 7 Propaganda.indd 7

3/20/2013 12:52:03 PM


Ang Pahayagang Plaridel

8 | PROPAGANDA Propaganda.indd 8

3/20/2013 12:53:04 PM


Ispesyal na Isyu para sa USG General Elections

MITING DE AVANCE Mga kuha nina Don Pablo, Gecca Penas, Inalyn Lapating, Jodi Herrera, Klein Sze, Maila Arcebal, Owen Lombos, Timothy Uichico

“We have always been a political party that builds ideas.” – Kaila Astorga “Are we the USG who competes with organizations? Who competes with CSO? Who competes with CAO?” - Gab Andres “This leadership is tried and tested.” – Robert Hechanova “My fellow Lasallians, you are my inspiration, you are my motivation.” – Ria Atayde

“When there is too much politics, it leaves no room for leadership.” - Migi Moreno

"DLSU, samahan niyo po ako sa isang taong pamumuno at lideratong may puso at paninindigan.” – Carlo Inocencio

“Lasallians, what you have to realize is that you hold the future of our society.” – Jam Padilla

plaridel.ph | 9 Propaganda.indd 9

3/20/2013 12:54:15 PM


Ang Pahayagang Plaridel

Legasiyang maiiwan o terminong basta lang nagdaan? Isang pagsusuri sa USG Executive Board 2012-2013 Bianca Dabu, Mariel Evangelista, at Kathrine Panis ISANG taong puno ng paglilingkod at pagsusulong ng mga proyektong para sa pamayanang Lasalyano ang matapang na hinarap ng mga mag-aaral na bumubuo sa University Student Government (USG) Executive Board (EB). Isang taon din ito ng paggabay at pamumuo sa kani-kanilang opisina tungo sa pagganap sa mga sinumpaan nilang tungkulin sa mga magaaral. Sa pagtatapos ng taon, inaantabayanan ng lahat kung maisasakatuparan nga ba ng mga nakaupo sa posisyon ang mga pangakong binitiwan nila noong nangangampanya pa lamang sila. Maraming nagawa ang USG sa loob ng isang taon sa mga posisyong ipinagkatiwala sa kanila ng mga Lasalyano upang patunayan ang kakayahan nilang maglingkod sa mga mag-aaral at paunlarin pa lalo ang Pamantasan. Gayunpaman, gaano nga ba naging ka-epektibo ang kanilang mga pagsusumikap? Sapat na nga ba ang lahat ng kanilang kontribusyon sa Pamantasan upang makapag-iwan ng legasiya at magmarka sa puso at isipang ng mga Lasalyano? Sa kabuuan ng kani-kanilang termino, masasabi bang naging matagumpay sila bilang mga pinunong mag-aaral ng Pamantasan? USG PRESIDENT: JANA CABUHAT

Maraming pagsubok ang kinailangang harapin ng USG President na si Jana Cabuhat ngayong taon. Isa sa mga tinukoy niyang pagsubok

ang paninigurong maayos ang representasyon ng mga mag-aaral sa mga isyu sa Pamantasan, na naisakatuparan naman, aniya, ng kanyang opisina. “Hindi naman overnight na naganap (ang pagsulong sa tamang representasyon ng sektor ng mag-aaral). Karamihan dito nagsimula sa proposals [mula sa USG], hanggang sa dumating ‘yung panahong ma-realize (ng administrasyon at ng mga nakatataas) na malaki ‘yung naiaambag ng student representatives sa mga isyu,” paliwanag niya. Sa isang taon ng kanyang paglilingkod, inilatag niya ang plano para sa Lasallian Federation of Student Governments (LSFG) na layong palawigin ang boses ng mga mag-aaral sa mga isyu sa loob at labas ng kani-kanilang mga paaralan. “[Ang pagkakaiba ko kasi sa mga nagdaang lider] hindi ako masyadong nag-focus sa projects. Ang ginawa ko ngayon, binuo ko ‘yung LFSG” paliwanag ni Cabuhat. Aniya, sa pamamagitan nito, naisusulong niya ang pagkakaroon ng student representatives sa Board of Trustees (BoT). Isa sa mga halimbawang ibinigay ni Cahuat ang desisyong ng BoT ukol sa integrasyon ng Pamantasang De La Salle (DLSU) at De La Salle – Canlubang na hindi umano dumaan sa masusi at patas na konsultasyon. Sa katunayan, ipinaalam na lamang sa mga Lasalyano ang naturang plano noong ipatutupad na ito. Sa kabila nito, inamin naman ni Cabuhat na hindi niya nagampanan ang mga puntong kanyang sinambit noong nakaraang General Elections buhat na rin ng pagiging kolektibo ng kanyang plataporma at ng mga kasama niyang tumakbo. “Dumating ‘yung point na maraming compromise kami (EB) na ginawa,” ayon kay Cabuhat. Bilang payo sa mga susunod na lider, idiniin ni Cabuhat ang kahalagahan ng student representation. Aniya, unang-una sa lahat, dapat isipin ng mga maglilingkod ang kapakanan at ikabubuti ng mga mag-aaral. “Laging iisipin (ng mga susunod na lider) ang long-term effects ng mga ginagawa nila,” dahil ilang taon mula ngayon, kapag nagkaroon ng problema sa Pamantasan, maibabalik ang sisi sa pamunuang naging ugat nito.

VICE PRESIDENT – INTERNAL AFFAIRS: ROBERT HECHANOVA

Mahusay na pamumuno, oras, at serbisyo – ito ang pinaniniwalaan ni Hechanova na naging mga pangunahing salik sa tagumpay ng mga proyekto ng kanyang opisina. “Siguro my overall evaluation for my office, is that we went far beyond what usually is done by Office of the Vice President for Internal Affairs (OVPIA). We were able to bring a lot this year and I’m very proud of my team for all of it,” pagmamalaki ni Hechanova. “We didn’t just focus on one area but we got to branch out on a lot of areas in the OVPIA,” ani Hechanova. Ilan sa mga napagtagumpayan niyang mga proyekto ang online locker system, Clean Hands Project, pagpapalawig ng cellphone charging stations, at ang paglalagay ng mga dagdag na bug zapper devices. Binigyang-pansin din ang pagdadagdag ng umento na PhP 300,000 para sa mga benepisyaryo ng One La Salle Scholarship Fund sa Jaime Hilario Integrated School. Sa kabila ng mga hamong kanyang hinarap bilang pinunong mag-aaral, nagpapasalamat pa rin si Hechanova sa mga nakatulong niya sa paghahatid ng serbisyo sa pamayanang Lasalyano. “I think I [want to] share that I was very blessed with my appointed officers. Like I really had a big solid team. People who are committed in serving the University,” ani Hechanova. Sa kabuuan, naniniwala siyang aktwal na naipatupad at nalampasan pa niya ang kanyang mga ipinangako noong halalan noong nakaraang taon.

10 | PROPAGANDA Propaganda.indd 10

3/20/2013 12:54:21 PM


Ispesyal na Isyu para sa USG General Elections VICE PRESIDENT - EXTERNAL AFFAIRS: JANINE NOBLEZADA

Mula sa kanyang mga platapormang inihain ni Noblezada noong nakaraang taon, taas-noong ipinagmamalaki ni Noblezada na nabigyang-pansin niya ang kanyang mga gawain at nakapagpatupad ng maraming proyekto. “The Office of the Vice President for External Affairs tackles different aspects. One is community development, national affairs, student exchange programs, external services, and careers. I was able to implement what I wanted to have for each,” giit ni Noblezada. Ilan sa napagtagumpayan niyang mga proyekto ang pagpapalawak ng “child friendly spaces”, pagpapaunlad ng samahan ng kanilang opisina at ng Lifeline Foundation, live streaming ng senatorial forum, CJ Corona impeachment, at maging ang State of the Nation Address ng Pangulo ng Pilipinas. Kung may nais pa siyang pagbutihing aspektong hindi niya napagtuunan ng pansin sa kanyang termino, iyon ang seguridad ng mga Lasalyano sa loob at labas Pamantasan. “There’s more room for growth and learning,” ani Noblezada. Nakaapekto ito sa kanyang trabaho dahil hindi niya gaanong naisaayos ang relasyon ng Security and Safety Office at ng kanyang opisina. “There’s no perfect leader. ‘Yung sa security part, there are lots of room for improvement. We have our own focus, our own platform. And to say it was successful, it’s really based on how you asses it and how others asses it,” dagdag pa niya. “Look in to the students: what else they need and what else is important to them,” nang tanungin kung ano ang kanyang payo sa papalit sa kanya sa posisyon. Sa kanyang pagtatrabaho at pagsisikap bilang Vice President for External Affairs, umaasa si Noblezada na nabatid ng mga Lasalyanong maraming oportunidad ang naghihintay sa kanila sa labas ng Pamantasan. “I hope na those oppurtunities that I was able to bring in here, they were able to realize na there’s more beyond La Salle,” pagtatapos ni Noblezada. EXECUTIVE SECRETARY: SASA HERMOSO Hindi katulad ng nakararami sa kanyang mga kasamahan, ito ang unang beses na umupo si Sasa Hermoso posisyon sa EB. Gayunpaman, hindi naging hadlang ang pagiging baguhan niya sa paghahatid-serbisyo sa mga Lasalyano. Bilang Executive Secretary sa loob ng isang akademikong taon, tungkulin ni Hermoso na sig-

uruhing epektibo ang EB sa kanilang pamamalakad at pagtupad ng mga tungkulin. Bukod pa rito, responsibilidad din niyang manguna sa paghubog ng maaasahang lider para sa mga susunod na taon. Inaasahan ding sa pamamagitan ng epektibong pakikitungo niya sa mga mag-aaral na kanyang pinaglilingkuran, makakatulong ito sa paghasa at pagbababuti ng pamamalakad ng USG. Isa sa mga hamong kinaharap ni Hermoso bilang Executive Secretary ang malaking bilang ng mga mag-aaral na dapat niyang irepresenta, hubugin, at pangasiwaan. “You can never make sure that you address ALL the sentiments of more then 13,000 students,” ani Hermoso. Aniya, laging mayroong maganda at hindi magandang punto sa bawat desisyon. “[I honestly don’t believe that there’s a right decision}, there are only better decisionsm,” giit pa niya. Isa sa masasabing pagpapatunay sa magandang daloy ng termino ni Hermoso ang pagiging epektibo ng Office of the Executive Secretary (OSEC) sa pagpapakalat ng mga anunsyo sa mga mag-aaral. Patunay rito ang sunod-sunod na posters hindi lamang sa loob ng Pamantasan, kundi lalong-lalo na sa social networking sites at sa pangkabuuang teknolohikal na platform.

EXECUTIVE TREASURER: CARLO INOCENCIO Sa paglipas ng panahon, hindi na lamang umiikot ang responsibilidad ng isang Executive Treasurer sa simpleng pangangasiwa ng pera. Sa katunayan, nagiging daan din sila upang makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga kapwa mag-aaral nilang nangangailangan nito. Itinuturing naman ito ni Inocencio bilang isa sa mga legasiyang maiiwan niya sa Pamantasan. “It’s one of the biggest fulfillments in my life na within a year, marami akong napagpatuloy na mag-aral,” ani Innocencio. Matatandaang sinimulan ito ni Djon Nacario, 2011-2012 USG Executive Treasurer, kung saan pinagpatuloy at ipinabuti pa ito nang husto ni Inocencio ngayong taon sa pamamagitan ng pagdagdag ng apat pang scholarships mula sa dating tatlo lamang. Ipinagpatuloy rin ng niya ang Student Government Assistance Fund. “It’s the loaning system to students and 0% interest loan. Under my office, I made sure that theres a 100% acceptance rate”, paliwanag niya. Bukod dito, isinulong din niya ang representasyon ng mga mag-aaral sa mga sesyong may usapin ukol sa iba’t ibang fees na binabayaran ng mga mag-aaral tulad na lamang ng miscellaneous fees.

Naipatupad din ni Inocencio ang loaning system para sa mga libro, upang hindi umano maging mabigat ang gastusin ng mga mag-aaral para rito. Pinangunahan din niya ang pagtitipon ng iba’t ibang student councils sa Metro Manila upang magkaroon ng pagpupulong tungkol sa tuition fee at sa sistemang pang-edukasyon sa bansa. Madalas ding nagkakaroon at nakikibahagi ang Office of the Treasurer sa fund raising activities katulad ng Animo Central Bazaar noong Mission Statement Week at ang kakatapos lamang na My Week, Their Future. Ayon pa kay Inocencio, napupunta ang 100% ng kanilang naiipong pera sa isang pampublikong paaralan sa Bagac, Bataan, ang Jaime Hilario Intergated School. Ilan lamang ito sa mga proyektong napagtagumpayan ni Inocencio. Naniniwala siyang sa pangkalahatan, naging matagumpay ang naging taon niya bilang Executive Treasurer. Lubos naman ang naging pasasalamat niya sa mga naging bahagi ng kanyang opisina sa naging suporta ng mga ito sakanya. “Siguro in all honesty, during my term as the Executive Treasurer, all went well”, dagdag pa ni Inocencio. Kung tutuusin, maikling panahon ang isang taon upang maipakita ang buong kapasidad ng isang mag-aaral bilang isang pinuno. Sa kabila nito, napatunayan ng EB ang kakayahan nila upang mapaglingkuran ang mga Lasalyano at makapag-iwan ng legasiya sa Pamantasan sa pamamagitan ng mga proyekto nila, at sinasalamin din ito ng mga Lasalyanong natulungan nila sa mga serbisyong kanilang inihatid. Sa kabuuan, maituturing na isang matagumpay na taon ang naging termino ng incumbent EB. Gayunpaman, kinikilala ng EB na walang isang perpektong pinuno, gayun din naman ang perpektong pamamalakad sa politika ng Pamantasan. Kasunod ng paniniwalang ito, malaki naman tiwala nilang mapapabuti pa lalo ng mga susunod pang henerasyon ng mga pinunong magaaral ang kanilang mga nasimulan, at patuloy na mapaglilingkuran ang pamayanang Lasalyano.

plaridel.ph | 11 Propaganda.indd 11

3/20/2013 12:54:27 PM


Ang Pahayagang Plaridel

Hamong kaakibat Mula sa pahina 3 Plaridel noong Marso 2011 kay Dr. Antonio Contreras, pakultad ng Political Science Department, partisanship umanong maituturing ang pagpapakita ng suporta ng isang indibidwal sa ideolohiya at mga gawain ng isang partidong politikal. Kung magagamit nang tama, malaki ang tulong ng partisanship lalo na kung mapapanindigan ng isang pinuno ang mga prinsipyong pinaniniwalaan niya at mapanghahawakan niya ang mga platapormang inihain niya. Gayunpaman, maituturing ding hadlang ang partisanship sa pagpapaigting ng representasyon ng mga mag-aaral dahil hinahati nito ang iisang institusyong dapat nagkakaisa sa pagkilos tungo sa paghahatid-serbisyo sa mga Lasalyano. Hindi itinanggi ng Tapat na pabor ang kanilang partido sa ideya ng partisanship. Ayon kay Gab Andres, pangulo ng Tapat, nahahasa ang pagiging kritikal at mapanuri ng mga mag-aaral dahil sa mga diskusyon at talastasang dala ng pagkakaroon ng iba’t ibang partido. Naniniwala si Andres na matatalino ang mga Lasalyano pagdating sa pagtalakay sa iba’t ibang politikal na isyu at hindi umano maiiwasan na magkaraoon ng sari-sariling inklinasyon ang mga mag-aaral. Gayundin, kaakibat nito ang mas bukas na salitan ng mga ideya ng mga partidong kadalasang nagreresulta sa pagkakaroon ng iba’t ibang alternatibo sa pagtugon sa iba’t ibang isyung kinahaharap ng pamayanang Lasalyano. Hindi man sang-ayon ang Santugon sa ideya ng partisanship, sinisiguro ng mga tumatakbong kandidato na madadala pa rin nila ang Santugon brand of leadership na consultative, proactive, and responsive. Gayunmpaman, naniniwala ang naturang

partidong tunay at tapat na paglilingkod sa kapwa Lasalyano, ang dapat maging pangunahing tungkulin ng isang pinunong mag-aaral. Ayon kay Joseph Pugeda, pangulo ng Satungon, “Dahil sila [mga Lasalyano] ang boboto at magbibigay sa kandidato ng authority at mandate na maging elected officer ng USG, nararapat lamang na ang nire-represent namin ay ang mga estudyante.” Ayon pa kay Andres, kaakibat ng partisanship ang mas malaking posibilidad na maipatupad ang mga platapormang inihain ng mga tumatakbong kandidato sa pangangampanya kung sakaling mahalal ang buong partido. Maituturing naman ng Santugon na maaring maging hadlang di-umano ang partisanship sa pagsusulong ng mga proyekto ng mga lider partikular na ang mga nakaupo sa mas mababang posisyon. “Kung ang isang USG officer na College President ay partisan na inuuna ang interes ng kanyang pinanggalingang partido, maaaring hindi mabigyan ng oportunidad ang mga batch unit mula sa kabilang partido na maipatupad ang kanilang ipinaglalaban na plataporma,” ani Pugeda. Hindi maitatangging malaki ang pagkakaiba sa ideyang pinaniniwalaan ng dalawang partido ukol sa isyu ng partisanship. Kung iisiping mabuti, maganda kung matututukan ng mga botante sa pagboto ukol sa anong paraan ang mas epektibo sa pagbibigay-serbisyo sa mga Lasalyano. Sa huli, pabor man sa ideya ng partisanship o hindi, ang layuning makapaglingkod sa mga mag-aaral ang siyang dapat manguna sa listahan ng mga tumatakbong kandidato. PANGMATAGALANG MGA PROYEKTO, NAIPAPATUPAD NGA BA? Isa sa mga kinakailangang taglayin ng mga pangmatagalang plano ang kasiguruhang mai-

papatupad ang layunin nito, gaano man katagal ang implementasyon nito. Gayunpaman, tila nananatiling isang palaisipan sa mga mag-aaral kung natatapos nga ba ang mga pangmatagalang proyekto o nauudlot na lamang ito dala ng pagpapalit ng liderato. Ayon kay Janine Noblezada, Executive Vice President for Internal Affairs, “The USG makes sure that we create programs, activities and projects that are sustainable [by] institutionalizing these projects through the Legislative Assembly.” Gayunpaman, inilahad niyang ang kawalan ng pormal na pagpapasa ng awtoridad ng kanilang mga pangmatagalang proyekto sa mga bagong pinuno ang pangunahing suliranin sa pagkaka-udlot ng mga ninanais na pagbabago. “There are instances wherein there’s debt that’s left for the current officers to take care of which makes it hard for the current officers to adjust,” giit ni Noblezada. Naniniwala naman si Noblezada na masosolusyunan ang suliraning ito sa pamamagitan ng suporta ng administrasyon at ng mga magulang ng mga mag-aaral sa Pamantasan. “The administration really sees to it that they get the perspective of students and know their take on it,” tugon ni Noblezada. Aniya, sinisiguro rin ng USG na mayroong kinatawan ang iba’t ibang sektor ng Pamantasan upang matiyak na mapakikinggan ang kanilang mga boses sa mga proyektong makakatulong sa pamayanang Lasalyano. “It is important to research on the projects and activities you want to implement for it to be sustainable,” giit ni Noblezada. *** Hindi magiging madali para sa mga susunod na lider ng USG ang pagharap sa kaliwa’t kanang isyung mayroon sa loob ng Pamantasan. Ngunit, bilang mga mag-aaral na mabibigyan ng kapangyarihang mapaabot sa administrasyon ang boses ng mga Lasalyano, dapat maging handa sila sa pag-ako ng mga nasabing responsibilidad. Gayunpaman, dapat ding magkaroon ang mga ordinaryong mag-aaral ng kanilang kusang-loob na partisipasyon at pakikiaalam sa mga isyung sila rin naman ang naapektuhan. Hindi lamang dapat iasa ng mga Lasalyano sa kanilang mga susunod na lider ang mga isyung maaari rin nilang tugunan at resolbahin. Sa huli, ang demokratiko at epektibong komunikasyon ng dalawang panig ang dapat mangibabaw sa pagharap sa mga isyu sa loob ng Pamantasan.

12 | PROPAGANDA Propaganda.indd 12

3/20/2013 12:54:29 PM


Ispesyal na Isyu para sa USG General Elections

ISANG TANONG, ISANG SAGOT COLLEGE PRESIDENTS Alamin ang opinyon ng mga kandidato sa bawat kolehiyo ukol sa mga isyu sa loob at labas ng Pamantasan.

College of Computer Studies ANO ANG IYONG OPINYON HINGGIL SA CYBERCRIME LAW KUNG SAAN KAMAKAILANG NAGKAROON NG TEMPORARY RESTRAINING ORDER PARA RITO? SA IYONG PALAGAY, ANO- ANO BA ANG MGA KAHINAAN NG BATAS NA ITO KUNG KAYA’T HUMANTONG ANG KONGRESO SA DESISYONG ITO AT PAANO KAYA ITO MAPAPABUTI?

Abie

PACLEB

Para sa akin, against ako sa Cybercime Law. Yes there are parts na okay siya, pero if you will look at it over all, I’m so against it. In a sense na, it’s stepping on the freedom rights of the people na ginagamit natin ‘yung Internet para makapag-express tayo, and kung tatanggalin mo ‘yun sa mga tao, tatanggalan mo sila ng freedom of expression and ‘yun yung isa sa mga pinaglalaban namin na dapat pantay-pantay ang opportunity natin na makapag-express tayo.

Regarding sa Cybercrime Law, maganda na pino-protect niya 'yung Internet rights ng mga users pero naniniwala ako sa mga provision na mahina o malaking kahinaan sa batas na ito ay 'yung parang malaking harang sa freedom of expression and 'yung sa karapatan ng mga mamamayan na malaman 'yung katotohanan from the journalists na ipahayag 'yung katotohanan o nais nilang sabihin regarding sa isang isyu. Actually isa rin sa weaknesses niya 'yung maraming karapatan at mga taong maaapakan dahil sa kakulangan ng strict and clear guidelines na 'yung suggestion ko is mas mapapabilis 'yung pagpapatupad nito or mas magiging efficient 'yung pagpapatupad nito kung may standardization of internet usage laws and strict enforcement of usage of websites.

Clara

DE DIOS

College of Education SA IYONG PALAGAY, AKMA BANG SOLUSYON SA PROBLEMA NG EDUKASYON ANG PAGPAPATUPAD NG K-12 NG DEPARTMENT OF EDUCATION?

Clauds

HALILI

Para sa akin, akmang solusyon ito. Kasi nga unang-una, ito ang maglilinya ng kalidad na mayroon ang bansa natin sa iba at magbibigay-opurtinidad sa mga mag-aaral na mas lalo pang mahasa ang kanilang mga talento. Additional 2 years siya, ‘yun nga para ma-line siya with other countries. Tapos para sa akin, bilang estudyante ng kolehiyo ng edukasyon, ang edukasyon ang pinakamalaking yaman ng ating bansa. Kung hindi natin sisimulan ang pagbibigay ng opurtunidad sa iba, kailan pa? Kung hindi tayong mga estudyante, sino pa?

Malaki ang maitutulong nito sa ating bansa. Siguro ngayon, mukha lang nahihirapan ang gobyerno dahil kulang talaga sa classrooms, school supplies, ganoon naman talaga ang transition, mahirap talaga sa umpisa, pero ‘yung longterm effects nandoon talaga siya. Ang ganda rin sa K-12 kasi, it doesn’t rush the child when it comes to education. At the end of it, ang makakapag-benefit dito is ang students. Ang dapat talagang gawin, hindi lang ng government, kundi lahat ng tao at ng sektor edukasyon sa bansa, magtulungan na lang talaga na mas ma-implement nang mas maganda.

Darla

ORILLAZA

plaridel.ph | 13 Propaganda.indd 13

3/20/2013 12:54:35 PM


Ang Pahayagang Plaridel

College of Liberal Arts PAANO PA MAS MAPAPATAAS ANG ANTAS NG SOCIAL SCIENCES SA ATING BANSA? As students of the social sciences, it is up to us to be the champions of history, of literature, ethical communications, sikolohiyang Pilipino, or international diplomacy, of sustainable development and of good governance, especially since these sciences have everything to do with people. Because we are in the best position to be these champions. And how exactly? Through recognizing the importance of studying culture, the ways of life and the different mediums that involve human interactions. Because from all the theories we take up, and all the approaches that we learn about and discover for ourselves, we can improve not just our individual status, but the collective welfare of our society.

Cleo

LEOGARDO

Naniniwala ako that maraming nag-iisip na ang social sciences, na ganyan lang siya, na para lang siya sa mga taong hindi kayang kumuha ng business degree or engineering degree. Naniniwala akong without the social sciences, a lot of things that we have in this world cannot teach you. Naiisip ko para mapataas ang social sciences is to unite different social science students all around the country and create a liberal agenda na para to discuss what are the problems in the social sciences and establish a culture of awareness of how important social sciences are.

Angelo

TIGLAO

College of Business NASYONALISMO O KAPITALISMO: ALIN ANG MAS DAPAT PAHALAGAHAN? BAKIT? I believe that there must be a mixture of both. Capitalism doesn’t necessarily means naman na wala kang pakialam sa country. With this capitalism, we can still make sure that people are still socially responsible, doon na rin papasok ‘yung nationalism. I also think Filipinos should be supporting local establishments but at the same time, I also believe that there shouldn’t be too much restriction on whether international companies should be here. There has to be part of nationalism that should be taught to people para ang mga local industries natin makacompete rin sa big companies.

Alphonse

VALENZUELA

Para sa akin, ang nasyonalismo o kapitalismo, actually magagawa mo sila pareho. For businesses, when we talk about businesses and capitalism, it’s all about gaining profit but then you can do it at the same time with helping the nation. Parang hitting two birds with one stone. It is possible kasi na-inspire talaga ako sa Gawad Kalinga na binuo nina Tony Meloto na they do believe in social entrepreneurship that businesses are not always about profit pero it’s for the 3 P’s, which is people, profit, and planet. Hindi lang sila kumikita kundi kumikita din at natutulungan din nila ‘yung mga tao na nangangailangan sa loob ng komunidad ng Gawad Kalinga.

Jenn

NOBLEZADA

School of Economics ANO-ANO ANG MGA ISYUNG NAKIKITA MO SA ‘DI UMANO’Y 6 NA PORSYENTONG PAGTAAS NG GDP NG BANSA, NA MAITUTURING UMANONG ISANG MALAKING ANTAS NG PAG-UNLAD NG EKONOMIYA NG PILIPINAS?

Robbie

ARCADIO

Hindi ‘inclusive’ ang pag-unlad ng ekonomiya. Kahit masasabi nating napakalaki ang 6% pag-unlad hindi ito ramdam ng mga karaniwang tao na naghihirap pa rin sa kabila nito. Para masabi natin kasing tunay ang pag-unlad ng ating bansa dapat maramdaman ang epekto ng pag-unlad at ang pagtaas ng GDP sa bawat miyembro ng lipunan.

I think right now, the Philippines shows a promising growth. May nakikita akong isang malaking isyu rito when it comes to sustainability. I think now, what accounts for the GDP growth is government spending. Policymakers should to something about infrastructure, investments para ma-actualize 'yung spending na 'yon para maging sustainable 'yon Another issue here is dapat mag-trickle down 'yung growth. Aanhin pa ba ang growth kung hindi naman mararanasan ng mga may kailangan. I guess, it's a really big challenge for students like us kasi it's also in contrary to what people think na policymakers lang makakagawa ng solusyon.

Tracie

TEODORO

14 | PROPAGANDA Propaganda.indd 14

3/20/2013 12:54:49 PM


Ispesyal na Isyu para sa USG General Elections

College of Engineering ANO ANG INYONG MAIMUMUNGKAHI SA ADMINISTRASYON UPANG MAS MAPABUTI PA ANG MGA PASILIDAD NG PAMANTASAN UPANG MATUGUNAN ANG MGA PANGANGAILANGAN NG MGA MAG-AARAL? Unang-una sa lahat, mapapakita natin sa administrayson na kailangang baguhin ‘to kung mayroon talgang matibay na represenatayon ang mga estudyante sa pagdemanda ng naayon at nararapat na pasilidad na pang-Engineering. Gagawin ko ito sa pamamagitan ng pagbuo ng student committee na sisiguraduhin at babantayan ang mga pasilidad na ito. Mairerekomenda ko naman sa administrayson na makipag-alyansa sa mga kompanyang maaaring makatulong sa pag-isponsor para magkaroon ng mas magaganda pang gamitan na makakatulong sa pag-aaral ng Engineering.

Paolo

GUICO

In the setting of the College of Engineering, kahit na we pride ourselves in being a world-class facility, giving the students quality student facilities, there are still some problems that can be addressed and improved. Among those problems, I believe, is the increasing number of mosquitos in Velasco Walk, the broken sockets in Velasco Walk, and in the classrooms, the WiFi deadspots in the area of Velasco Hall, and the degration of the laboratory equipments in the engineering departments. And as student leaders, what we can do is to collate the concerns of the students because they are the ones being directly affected by these facilities.

Katrina

YAP

College of Science SA IYONG PALAGAY, SAPAT BA ANG SUPORTANG IBINIBIGAY NG PAMAHALAAN SA EDUKASYONG PANG-AGHAM NG BANSA? Ngayon kasi, ‘yung governement hindi masyadong nagfo-focus dun sa science education. For me lang naman. Kasi ang naeexperience namin ngayon sa De La Salle University, as a Biology major, as a Science major, kulang kami ng suporta sa facilities and also research materials. Nakukulangan kami ng parang centralized resource center. Kapag centralized ang resource center namin, mas mapapadali kaming mag-research. Kasi ang resources natin ngayon sa De La Salle University, more on Humanities, College of Business. Nakukulungan lang kami ngayon Kung mas centralized sana, ams mararamdaman siguro ng estudyante ang tulong ng gobyerno. Mas mapapadali kaming gumawa ng thesis, mag-research at mapublicize kami.

Marco

GO

Sa totoo lang, sa aming SPOA, mayroon kaming pinaplanong tie-up projects sa mga kagawaran ng gobyerno tulad ng Department of Education, Department of Science and Technology. Sa paraang ito, tulad ko, makukuha na kaagad nila ang ginagampanang papel ng pamahalaan sa pagtulong sa atin. Sa pag-expose ng mga activites tulad ng tie-up projects na kasama sila, doon natin makukuha ang pangunahing importance ng gobyerno. Sa College of Science, maraming galing sa science high schools, marami akong nakausap na students na kulang sila sa facilties. Sana, mataasan ‘yung budget para sa facilties. Kasi doon kami dumedepende para mas lumawak ang knowledge namin sa science.

Erika

JALIJALI

Science and Technology President BILANG KAUNA-UNAHANG CAMPUS PRESIDENT NG SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPLEX, ANO ANG MGA NAIS MONG IWANG LEGASIYA O MARKA HINDI LANG SA INYONG KAMPUS, KUNDI SA BUONG PAMANTASAN?

Aubrey

TOLENTINO

Gusto kong maalala nila na student acitivism is very very important. Ako dati, wala rin akong pakialam, papasok ako para mag-aaral uuwi ako after ng class ko, so ngayon dahil naging part ako nito narealize ko na kung hindi kami sino pa ‘yung magsisimula, importanteng malaman nila ‘yung purpose ng student activitites dahil kung wala yung mga students walang mangayayri sa school namin. Gusto ko sanang maging active ang mga students sa lahat ng nangyayari dito sa school.

Bilang kauna-unahang Campus President ng Science and Technology Complex, gusto kong matandaan ako ng mga estudyante bilang isang presidente na nagsilbi sa kanila ng may integridad, katotohanan, at pananagutan. Nais kong matandaan ako bilang isang presidente na namuno kasama sila – na kumonsulta sa kanila para sa ikabubuti ng aming unibersidad. Nais ko rin na ako’y maalala bilang isang presidente na ibinunsod ang De La Salle University – Science and Technology Complex sa pamamagitan ng mga makabuluhang proyektong inilatag na sa kanila at handa ng maisagawa.

Nikka

RAMOS

plaridel.ph | 15 Propaganda.indd 15

3/20/2013 12:55:06 PM


Mahirap magbingi-bingihan sa katotohanan.. Mahirap magsulat ngunit kinakailangan. Propaganda.indd 16

3/20/2013 12:55:15 PM

PROPAGANDA 2013  

Ispesyal na isyu ng Ang Pahayagang Plaridel para sa USG General Elections 2013