Page 1

,,euioriedky obsahuju polyfenoly, a to najma antocyaniny, ktore majri antioxidatn6 a protizdpalov6 ildinky.'

Zo ltudie Blueberry Supplementation lmproves Memory in Older Adults (Cubriedkovy doplnok zlepiuje pama( u stariich dospelych osob) vydanej akademickyTm zdravotnlckym strediskom univerzity v Cincinnati

q

KYANI Hl'adate extra povzbudenie? Odpovedou na prlrod ny zdroj vylepSeneho pocitu zdravia a zvysen ia energ ie je Kya n i N itroFX.

Jednoducho si vezmite jednu alebo dve pipety Kydni NitroFX trikrat denne a zistite, ako sazlepSr va5 vSeobecny pocit zdravia.Ky;jni NitroFX obsahuje mimoriadne silny extrakt z plodu Noni, o ktorom sa zistilo, ie zvy5uje telesn u prod

u

kciu oxid u d usnateho.

Oxid d usnaty je pov aiovany zajede nzna)doleZitej5fch neu roprenSSaiov

2__  
Advertisement