Page 19

Økonomi Finansiering Oppstart av virksomheten krever ingen større fysiske investeringer, men det er klare likviditetsutfordringer i første driftsår (november 09 til mars 2010). Dette knytter seg hovedsakelig til kartlegging av markedet, inngåelse av avtaler med sponsorobjekter, markedsføringsaktiviteter, samt drift i 5-7 måneder. Positiv kontantstrøm er forventet at oppnås fra utgangen av Q1 2010 ved oppstart i Q3 2009. Dersom ikke avtaler er på plass innen utgangen av oktober, er det lite sannsynlig at oppstart er hensiktsmessig. Budsjettkommentarer 2009 og 2010 Det er satt opp et enkelt budsjett basert på forventede driftskostnader, og forventede inntekter. Driftskostnadene er oppjustert og inntektene er nedjustert for å teste bedriftens levedyktighet. Det er tatt utgangspunkt i gründerens erfaring med tidligere prosjekter, samt markedspriser/listepriser der dette er nødvendig. Budsjettkommentarer 2011 og 2014 Det er satt opp enkle budsjettprognoser basert på forventet utvikling over en fireårs periode. Dette for å illustrere forventet vekst og sysselsettingsevne. Det er lagt opp til en organisk vekst, som vil lede til totalt 6 årsverk i 2014. Igjen er driftskostnadene er oppjustert og inntektene er nedjustert for å teste bedriftens levedyktighet.Vekstkurven er også holdt noe lav, for å sikre sunn økonomisk og organisatorisk drift og vekst.

WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

Advertisement