Page 12

... Kultursponsing og HEIA

Kulturprosjekter

Synovate er et av Norges største selskaper innen markedsanalyse- og

Kulturprosjekter etableres som regel uten klare tanker om (og ofte på tross

rådgivning, og er årlig ute med sin rapport ”SponsorTrends” som tar for seg

av) sunn forretningsdrift. Hensikten, ønsket og inspirasjonen er et kunstnerisk

sponsormarkedet i Norge. Rapportene de siste årene viser et marked med

uttrykk, store øyeblikk eller magiske opplevelser. Forretningsdrift og økonomisk

en omsetning på over 3 mrd, hvor idretten står for ca. 60 % av dette. Kultur

bærekraftighet er sekundært, og viker som regel plass dersom det kommer på

opplever en tilbakegang, og står for kun 16 % av denne omsetningen, og kan på

akkord med kulturproduktet. De fleste er kjent med utfordringene knyttet til

mange måter sees på som ”taperen” i dette markedet. En klar årsak til dette er

”børs og katedral”.

mangelen på kompetente miljøer som kan sikre kultursektoren en høyere andel av denne omsetningen. Sponsing i Norge har i lang tid vært ”mediedrevet”, hvor

De aller fleste nye/unge kulturprosjekter besitter verken kunnskap, evner

tv-tid og markedsandeler her har vært avgjørende for prisingen av sponsoratene.

eller ressurser til å utnytte det som ligger av kommersielt potensial. Markedet

Kultursponsorater krever en helt annen kompetanse, da ROI må hentes ut

inneholder heller ikke aktører som i stor nok grad klarer å hjelpe dem. HEIA har

gjennom andre former for aktivering enn logooppføringer og B2B aktiviteter.

de siste årene sett dette behovet, og ønsker nå å gjøre noe med dette.

Dette gjør kultursektoren ekstremt konjunkturutsatt, noe som har vært tydelig det siste året.

Det er, slik vi ser det, et klart behov for et kompetent miljø hvor kultursponsorater er selve kjernevirksomheten, og hvor kompetansen skal

Kulturprosjekter mottar ofte statlige og kommunale midler til drift/

dreie om salg/formidling, aktivering og verdivurdering av kulturprosjekter som

gjennomføring. En økning i sponsorbudsjettene for disse aktørene vil bidra til å

sponsorobjekter. Over 70 % av bedriftsledere spurt av Synovate har inngått, eller

sikre at disse midlene i større grad benyttes til kunstnerisk innhold, og i mindre

ønsker å inngå, sponsoravtaler i 2010. Midlene er der, men de må hentes ut. Heia

grad til drift. Oslo Filharmonien mistet nylig sin hovedsamarbeidspartner Hydro

skal sørge for dette.

da de signaliserte at de ikke ville fornye avtalen etter 2010. Dette representerer prekære endringer for orkesteret, og det later til at det er manglende kompetanse knyttet til håndteringen av denne typen sponsorater som er årsaken til dette.

WEBSIDE  
WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

Advertisement