Page 1

HEIA DE SOM VINNER : forretningsplan


Sammendrag HEIA DE SOM VINNER (HEIA) ser det er en klar mangel på kompetanse og

Oppdragsgivere vil være små/mellomstore kulturprosjekter, typiske prosjekter

initiativ innen det å utvikle og bygge kultursponsorater. HEIA har satt seg som

er musikkfestivaler, kulturfestivaler og kulturinstitusjoner landet rundt. Disse skal

mål å endre på dette.

være store nok til at de har en klar kommersiell verdi for en sponsor, men de besitter ikke kompetanse selv, og/eller de har ikke har ressurser til å håndtere

HEIA skal innen kort tid bli et ledende byrå innen verdivurdering, formidling

dette arbeidet selv. HEIA vil så etablere en partnerstruktur og et kommersielt

og håndtering av kultursponsorater. HEIA skal med etablert kompetanse, god

produkt, for så å kunne videreformidle og håndtere kommersielle samarbeid.

markedsinnsikt og egenutviklede modeller bidra til heve kompetansen og

HEIA har identifisert et klart behov i markedet her. Kundene/sponsorene er

inntjeningen blant norske kulturprosjekter, samtidig som man etablerer veldrevet

markedsledere innen bl.a. dagligvare (fast moving consumer goods), telekom, data/

og økonomisk sunn bedrift.

mobil, reise, klær, bank/finans, industri, medier m.m.

Gründeren har de siste 10 årene jobbet med kultursektoren, og de siste 4,5 årene har han ledet en avdeling i et kommunikasjonsbyrå som har jobbet med sponsorobjekter bl.a. innen kultursektoren. I etableringsfasen (første 1-2 år) vil organisasjonen i all hovedsak bestå av prosjektmedarbeidere og frilansere som hentes inn basert på med oppdragsmengde og etterspurt kompetanse. Dette gjøres for å holde kostnadene nede i etableringsfase. Det er forventet at første faste ansettelse vil finne sted Q3-Q4 2010, og at bedriften vil bestå av fem til syv årsverk innen fem år.


... HEIA mener at man som tjenesteyter ikke selger gjøremål og handlinger,

Oppstart av virksomheten krever ingen større fysiske investeringer, men det er

men at man leverer egenskaper og evner! HEIA er bevisst dette, og ser også

klare likviditetsutfordringer i første driftsår. Dette knytter seg hovedsakelig til

dette som en av sine forser. HEIA skal jobbe aktivt med tjenesteinnovasjon,

kartlegging av markedet, inngåelse av avtaler med sponsorobjekter samt drift i 5-7

gjennom konstant endring for å sikre at både bevisste og ubevisste behov hos

måneder. Positiv kontantstrøm er forventet at oppnås fra utgangen av Q1 2010

kulturprosjekter og andre oppdragsgivere møtes. Gründeren har også meget

ved oppstart i Q3 2009. Det er lagt opp en femårsplan med budsjettprognoser,

god kompetanse innen markedsføring og merkevarebygging, noe som bidrar

og det er en målsetting å sysselsette 6-8 årsverk ved utgangen av denne.

til å sikre suksess for virksomheten. Tjenestemarkedsføring skiller seg klart fra produktmarkedsføring da en tjeneste er en ytelse som en part kan tilby en annen, som man ikke kan ta og føle på, og som ikke resulterer i noe eierskap. HEIA må derfor skape en klar forventning til leveranse innen de forretningsområdene man har presentert, for så å levere i henhold til dette.


Forretningsidé, visjon og mål HEIA DE SOM VINNER skal gjennom en unik og spisset kompetanse sikre kommersielle samarbeidsprosjekter (sponsorater) mellom kulturprosjekter og næringsliv, og representere en ressursbank innen området for kulturprosjekter i Norge. HEIA skal inne 5 år være ledende innen kultursponsorater i Norge. HEIA skal være ledende innenfor generell kompetanse om kultursponsing, aktivering av kultursponsorater og HEIA skal ha etablert en skandinavisk modell for verdivurdering av kulturprosjekter. HEIA skal representere en profesjonell møteplass for kultur og næringsliv, og være en verdifull ressursbank for nasjonalt kulturliv. Det skal være etablert samarbeid med lignende aktører i Norden, samt salg av verdivurderingsmodeller og aktivering utenlands.


Organisasjon og ledelse Om gründeren

Innen strategi har gründeren skrevet sponsorstrategier,

Gründeren har de siste 10 årene jobbet med kultursektoren, og de siste

kommunikasjonskonsepter, aktivitetsstrategier, brand stories og jobbet som

4,5 årene har han ledet en avdeling i et kommunikasjonsbyrå (Concept

tekstforfatter for kunder som Hydro, TORO og Akademika. Gründeren har

Communication) som har jobbet med sponsorobjekter bl.a. innen

vært delaktig i å heve bevisstheten og kompetansen rundt sponsing blant flere

kultursektoren.

av Norges største merkevarer gjennom foredrag, seminarer, innlegg i presse og generell drift.

Som konseptleder i Concept Communication har gründeren ledet forretningsområdet sponsing og strategi i CC, og et team på mellom 3-6 ansatte avhengig av periode og behov. Innen sponsing har arbeidet hovedsaklig dreid rundt utvikling, formidling og gjennomføring av sponsorprosjekter i egen sponsorportefølje. Gründeren har jobbet med objekter innen kultur, film, musikkfestival, sport og sosio (som Kari Traa Skilag, TV2 Sommerturné, Quartfestivalen, Skeive dager m.m.). Her har gründeren etablert sponsorplattformer og strukturer for objekter, samt verdivurdert, formidlet, gjennomført og analysert sponsorater for sponsorer.

Gründeren har i CC omsatt for ca. 18-20 millioner.


... Organisering

Forum for kultur og næringsliv

I etableringsfasen (første 1-2 år) vil organisasjonen i all hovedsak bestå

Forum for kultur og næringsliv sin målsetting er å styrke samarbeid mellom

av prosjektmedarbeidere og frilansere som hentes inn basert på med

kulturliv og næringsliv, og bidra til vekst innen kulturbasert næringsutvikling

oppdragsmengde og etterspurt kompetanse. Dette gjøres for å holde kostnadene

og stedsutvikling. Dette gjør de ved å skape møteplasser for kunnskaps-

nede i etableringsfase. Det er forventet at første faste ansettelse vil finne sted

og erfaringsutveksling, tilby verktøy og publikasjoner, gjennomføre ulike

Q3-Q4 2010, og at bedriften vil bestå av fem til syv årsverk innen fem år.

kompetansehevende aktiviteter samt formidle aktuell informasjon om norsk og internasjonal forskning innen fagfeltet.

Partnere/leverandører Gründeren besitter her et nettverk med underleverandører og andre partnere som sørger for utfyllende leveranse. Dette nettverket består av bl.a. av; Sponsor og Eventforeningen Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som ble stiftet 16. januar 2001. Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde. Dette gjør de ved å arrangere fagmøter, debatter, seminarer, studiereiser i inn- og utland, samt dele ut Sponsorprisene på det årlige SPOTarrangement. Foreningen består av 90 medlemsbedrifter og organisasjoner totalt 300 personer.


... Mediebyråer

Svenske sponsor og Eventforeningen

Medielandskapet består av mange ulike kanaler. I Norge består

Sponsrings & Eventföreningen er en bransjeorganisasjon i Sverige med

medielandskapet først og fremst av avis, ukepresse, gratisblader, fagpressen,

samme mandat som sin svenske søsterorganisasjon. Foreningen ble

utendørs(boards), tv, kino, radio og Internett. Medielandskapet kan være

etablert i 1986 og er i dag den ledende svenske organisasjonen på

forvirrende for mange kunder som ønsker å igangsette reklame- eller

området.

informasjonskampanjer. Et mediebyrå hjelper kunden med å komme fram til hvilke mediekanaler som er mest riktig og som gir mest effekt. Byrået

S&B

gir råd om hvilke medier som vil være mest hensiktsmessig for å nå

S&B er kommunikasjonsbyrå med sete i Stockholm, som har spesialisert

kundens målgrupper, og forvalter store deler av markedsbudsjettet til de

seg på sponsing og opplevelsesbasert kommunikasjon.

fleste av landets største merkevarer. Frilansnettverk Mediebyråer hvor gründeren har 3-5 kontakter;Vizeum, Carat, Mediacom,

Frilansnettverket er vanskelig å gi en inngående beskrivelse av.

Starcom, OMD, Phd, Mood Communication, Media;edge, Mindshare, MEC

Dette er et nettverk av frittstående personer, eller grupperinger av

Access og Fuse.

personer, som besitter kompetanse som kan være relevant for drift og prosjektgjennomføring. Typisk relevant kompetanse er prosjektledere,

Sponsor Insight Sponsor Insight er et analysebyrå med bred erfaring innen effektmåling av ulike sponsorater. Modellene er basert på forskning om hvordan sponsing fungerer og hva som skaper effekt i et sponsorat. Sponsor Insight arbeider med både kvantitative og kvalitative analysemodeller.

grafisk designere, konsulenter innen ulike fagområder m.m.


Produkt Generelt om tjeneytelse og tjenesteinnovasjon

Sponsorformidling

Tjenesteytelsen er avhengig av tjenesteyterens dyktighet og motivasjon.

HEIA skal knytte til seg kulturprosjekter med klar kommersiell verdi for

Samspillet mellom tjenesteyteren og kunden tar utgangspunkt i begrepene

næringslivet, men som av ulike grunner ikke evner å utnytte dette potensialet.

teknisk og funksjonell kvalitet og forventet og opplevd kvalitet. Med teknisk

Typiske prosjekter er musikkfestivaler, kulturfestivaler kulturinstitusjoner landet

kvalitet mener vi hva kunden faktisk mottar av tjenester. Med funksjonell kvalitet

rundt. HEIA vil så etablere en partnerstruktur og et kommersielt produkt,

mener vi hvordan utøvelsen av tjenesten faktisk skjer. Summen av den tekniske og

for så å kunne videreformidle og håndtere kommersielle samarbeid. HEIA sitt

funksjonelle kvaliteten kalles tjenestens samlede kvalitet.

arbeid vil i all hovedsak være provisjonsbasert, noe som gir en løsning som på folkemunne er kalt ”no cure, no pay”. Dette innebærer at kulturprosjekter som

Kunden ser ikke bare på den tekniske og funksjonelle kvaliteten. Han vurderer

HEIA forplikter seg til, ikke vil belastes for arbeidet dersom HEIA ikke lykkes i å

også kvaliteten på tjenesten i forhold til de forventningene han hadde på forhånd.

hente inn sponsorer. Dette gjør at kulturprosjektene ikke løper en økonomisk

God relasjonsbygging bidrar til å heve opplevelsen av funksjonell kvalitet.

risiko ved avtaleinngåelse, og at leveransen ikke oppfattes som en kostnad. Provisjonssatsen vil, avhengig av prosjektet, ligge p på mellom 20 % og 35 %. Mer

Som tjenesteyter selger man ikke gjøremål og handlinger, men egenskaper og

om innholdet her under punktet om salg. Forretningsområdet vil stå for 70 % –

evner! HEIA er bevisst dette, og ser også dette som en av sine forser. HEIA skal

90 % av omsetningen.

jobbe aktivt med tjenesteinnovasjon, gjennom konstant endring for å sikre at både bevisste og ubevisste behov hos kulturprosjekter og andre oppdragsgivere møtes.


... Verdivurdering

Kompetanseheving

HEIA skal utarbeide en verdivurderingsmodell som i stor grad vil bidra til

HEIA vil tilby foredrag og kompetanseutvikling for både næringsliv og

å sikre kulturprosjekter en bevissthet rundt hvilke verdier de besitter og

kulturprosjekter. Foredrag og kurspakker vil gi en grunnleggende og helhetlig

hvordan dette skal forvaltes.Verdivurderingsmodellen har som mål å etablere

gjennomgang av sponsing som markedsverktøy, og et dypere innblikk i moderne

en ”fast valuta” innen kultursponsing, noe som vil øke rammene for slike

kultursponsing. Forretningsområdet vil stå for 5 % – 10 % av omsetningen.

samarbeid innen næringslivet.Verdivurderingsmodellen vil utvikles basert modeller etablert og utviklet av IEG. IEG har de siste 20 årene vært ledende i verden på sponsoranalyser og verdivurdering. Disse modellene, sammen med gründerens kompetanse, og i samarbeid med enkelte aktører i nettverket som for eksempel Sponsor Insight og Vizeum, vil danne grunnklaget for utviklingen av en norsk og en skandinavisk modell for verdivurdering av kultursponsorater. Forretningsområdet vil stå for 5 % – 10 % av omsetningen i 2010 og det forventes en økning i andelen i årene etter. Møteplass HEIA vil bygge opp egne nettsider som en portal og kompetansebase for både kulturprosjekter og næringsliv som ønsker dypere innsikt i kultursponsing. På nettsiden vil det legges ut dokumentmaler, caser/ innspill, forumløsninger, lenker til relevante nettsteder m.m. Det skal også legges opp til et område hvor kulturprosjekter kan presentere seg for potensielle sponsorer. Nettstedet med funksjonene og innholdet presenteret over vil i seg selv ikke representere en forretningsmodell, men vil generere annen omsetning. Forretningsområdet vil stå for 0 % av omsetningen.


Markedet Sponsing er assosiasjonsmarkedsføring, en forretningsmessig metode for kommunikasjon, salg og annen markedsføring. Sponsing bygger på en kommersiell avtale mellom (normalt) to parter der en virksomhet betaler for kommersielle rettigheter til å utnytte assosiasjoner til et sponsorobjekt (ofte en person, lag, organisasjon, event, institusjon, prosjekt eller lignende)

Om sponsing Sponsing har eksistert i lang tid, men det kanskje først de siste ti årene vi har sett sponsingen bli en integrert del av bedriftenes marketingmiks. Denne utviklingen kommer som et direkte resultat av den generelle trenden innen markedskommunikasjon; som forbrukere er vi mindre og mindre interessert i selve produktet, men derimot historien bak produktet, og hva denne merkevaren tilfører vår hverdag og vårt liv. Dagens ungdom rangerer musikk, film og sport som sine viktigste interesseområder, og noen av våre tyngste merkevarer er i dag nettopp sponsorobjekter som idrettsstjerner, musikere, skuespillere og musikkfestivaler. Ane Dahl Torp ble nylig kåret til Norges mest verdifulle reklameobjekt. Budskapet var bortimot det at det spilte ingen rolle hva slags produkt du solgte, så lenge du klarte å knytte dette opp mot skuespilleren. Sponsing er blitt en etablert, gjennomprøvd og effektiv måte for bedrifter å ta to steg nærmere sin målgruppe, gjennom å knytte seg opp mot objekter som allerede er der. Tiger Woods signerte nylig en femårig sponsoravtale med Nike verdt 90 mill. USD. Man kan med andre ord trygt stadfeste at gode sponsorobjekter er hard valuta.


... Sponsortrender Sponsing som et viktig verktøy i markedskommunikasjonen er kommet for å bli, og vil være en voksende andel av markedsbudsjettene fremover. Sponsing har gått fra å være en ren B2B og brandingaktivitet, til å bli en allsidig plattform som benyttes innen alt fra omdømmehåndtering, intern og ekstern relasjonsbygging, rekruttering og salg. Ettersom sponsing i voksende grad blir en viktig og nødvendig del av markedskommunikasjonen, allokeres det mer midler og ikke minst ressurser til aktivering av sponsoratene. Samtidig har man klarere målsettinger og krav knyttet til sponsingen. Idretten er tradisjonelt sett den store vinneren i sponsorkrigen, mye grunnet dens posisjon som tv- underholdning. Samtidig oppfattes idrettssponsorater tradisjonelt som enklere å aktivisere enn for eksempel kultursponsorater. Dette ikke minst fordi de er enkle å forankre internt i organisasjonen.


... Kultursponsing og HEIA

Kulturprosjekter

Synovate er et av Norges største selskaper innen markedsanalyse- og

Kulturprosjekter etableres som regel uten klare tanker om (og ofte på tross

rådgivning, og er årlig ute med sin rapport ”SponsorTrends” som tar for seg

av) sunn forretningsdrift. Hensikten, ønsket og inspirasjonen er et kunstnerisk

sponsormarkedet i Norge. Rapportene de siste årene viser et marked med

uttrykk, store øyeblikk eller magiske opplevelser. Forretningsdrift og økonomisk

en omsetning på over 3 mrd, hvor idretten står for ca. 60 % av dette. Kultur

bærekraftighet er sekundært, og viker som regel plass dersom det kommer på

opplever en tilbakegang, og står for kun 16 % av denne omsetningen, og kan på

akkord med kulturproduktet. De fleste er kjent med utfordringene knyttet til

mange måter sees på som ”taperen” i dette markedet. En klar årsak til dette er

”børs og katedral”.

mangelen på kompetente miljøer som kan sikre kultursektoren en høyere andel av denne omsetningen. Sponsing i Norge har i lang tid vært ”mediedrevet”, hvor

De aller fleste nye/unge kulturprosjekter besitter verken kunnskap, evner

tv-tid og markedsandeler her har vært avgjørende for prisingen av sponsoratene.

eller ressurser til å utnytte det som ligger av kommersielt potensial. Markedet

Kultursponsorater krever en helt annen kompetanse, da ROI må hentes ut

inneholder heller ikke aktører som i stor nok grad klarer å hjelpe dem. HEIA har

gjennom andre former for aktivering enn logooppføringer og B2B aktiviteter.

de siste årene sett dette behovet, og ønsker nå å gjøre noe med dette.

Dette gjør kultursektoren ekstremt konjunkturutsatt, noe som har vært tydelig det siste året.

Det er, slik vi ser det, et klart behov for et kompetent miljø hvor kultursponsorater er selve kjernevirksomheten, og hvor kompetansen skal

Kulturprosjekter mottar ofte statlige og kommunale midler til drift/

dreie om salg/formidling, aktivering og verdivurdering av kulturprosjekter som

gjennomføring. En økning i sponsorbudsjettene for disse aktørene vil bidra til å

sponsorobjekter. Over 70 % av bedriftsledere spurt av Synovate har inngått, eller

sikre at disse midlene i større grad benyttes til kunstnerisk innhold, og i mindre

ønsker å inngå, sponsoravtaler i 2010. Midlene er der, men de må hentes ut. Heia

grad til drift. Oslo Filharmonien mistet nylig sin hovedsamarbeidspartner Hydro

skal sørge for dette.

da de signaliserte at de ikke ville fornye avtalen etter 2010. Dette representerer prekære endringer for orkesteret, og det later til at det er manglende kompetanse knyttet til håndteringen av denne typen sponsorater som er årsaken til dette.


... Konkurrenter

Kunder

Heia ser ingen direkte konkurrenter i markedet. Noen få aktører i Norge

Gründeren har kontakter i over 300 av Norges største merkevarer og

har delvis jobbet med kultursponsing, men dette har ofte vært på siden av

(potensielle) sponsorer. Kundene er markedsledere innen dagligvare (fast

kjernevirksomheten. I 2008 og 2009 har det her vært en markant nedgang i

moving consumer goods), telekom, data/mobil, reise, klær, bank/finans, industri,

denne kulturrelatert sponsorvirksomhet hos disse aktørene. Som et eksempel

medier m.m. Gründeren har også et etablert nettverk innen mediebyråene som

kan nevnes Arena Group, som ble etablert våren 2009, og er etter eget utsagn

håndterer hele eller deler av markeds- og mediebudsjettene til disse bedriftene.

tenkt å være en arvtager til Sponsor Service. Også her ser man en klar satsning rundt idrettsprosjekter og medierettigheter, og kultursektoren er ikke en gang nevnt. Eventbyråer som Concept Communication og Just Cruizin’ Productions (JCP). har gjennomført prosjekter innen kultursponsing, men har ikke dette som satsningsområde. Byråene besitter heller ikke den nødvendige kompetansen som kreves, noe som mest sannsynlig er årsaken til den manglende satsningen. Det finnes også enkeltstående konsulenter innen kultursponsing, uten at disse kan kalles konkurrenter. HEIA etableres med en femårsplan, og håper på konkurranse innen utgangen av denne. Dette vil bety at sektoren har vokst, og at kultursponsorater kaprer markedsandeler. HEIA vil da ha posisjonert seg med klare konkurransefortrinn tuftet på klart ledende kompetanse, egenutviklede modeller og verktøy, samt høy leveranse med fokus på kompetanseflytting.


Posisjonering Strategisk nedslagsfelt/posisjonering HEIA skal i oppstartsfasen bevisst gå etter små/mellomstore kulturprosjekter. Disse er store nok til at de har en klar kommersiell verdi for en sponsor, men de besitter ikke kompetanse selv, og/eller de har ikke har ressurser til å håndtere dette arbeidet selv. Samtidig er de såpass små at eventuelle større/etablerte aktører ikke ser det forretningsmessig forsvarlig å inngå avtaler med dem. HEIA har identifisert et klart behov i markedet her.


Markedsføring Gründeren har også meget god kompetanse innen markedsføring og merkevarebygging, noe som bidrar til å sikre suksess for virksomheten. Tjenestemarkedsføring skiller seg klart fra produktmarkedsføring da en tjeneste er en ytelse som en part kan tilby en annen, som man ikke kan ta og føle på, og som ikke resulterer i noe eierskap. HEIA må derfor skape en klar forventning til leveranse innen de forretningsområdene man har presentert, og så levere i henhold til dette. Det er ikke hensiktsmessig å sette opp en standard marketing mix basert på de fire P’er, men en forenklet modell er mulig.


... HEIA ønsker å angripe markedet med; •

Godt formulerte presentasjoner med god design sendes ut til kundebasen

Skreddersydde presentasjonsrunder for utvalgte kulturprosjekter

Skreddersydde presentasjonsrunder for mediebyrå og større kunder

Produksjon av white papers og faglig innhold på egne sider

Synlighet i etablerte medier som Kampanje og Dagens Næringsliv

Synlighet i nye medier som Facebook og Twitter

Synlighet i forum som Sponsor og Eventforeningen, Mediaforum ogForum for Kultur og Næringsliv m.m.

Informasjonsspredning og buzz-etablering i nettverk

Målrettede markedsføringstiltak rettet mot utvalgte kunder

(Gründeren satt i valgkomiteen i 2008 og arrangerte i 2008 Mediaforum sitt vårseminar),

Navn HEIA DE SOM VINNER er valgt som en klar motvekt til lignende merkevarer i markedet, samt at navnet er meget lett å huske. Det er upretensiøst, humoristisk og ufarlig. Det vitner samtidig om kjernevirksomheten til foretaket, og gjør intensjonen klar for kunder og oppdragsgivere. Tanken er kanskje også å gjøre kulturen til vinneren med referanse til punktet om markedet. Navnet er testet på rundt 25 kunder/aktører, med utelukkende god respons. Engelsk undertekst vil være ”GO TEAM!”.


Salg Forutsetninger for salg Gründeren har lang fartstid innen salg og relasjonsbygging, samt godt dokumenterte resultater. Gjennom tidligere arbeid gründeren et nasjonalt og nordisk nettverk både i næringslivet og i kultursektoren. Disse to faktorene i seg selv gjør det særdeles sannsynlig at man i løpet av en treårsperiode kan etablere en aktør som vil sikre økte sponsorinntekter blant kulturprosjekter i Norge, og på sikt etablere skandinaviske samarbeid. Som eksempel kan det nevnes at gründeren var eneste norske (og nordiske) representant/deltager ved sponsorseminarene i Chicago (verdens største), i Brussel (Europas største) og i Stockholm (Skandinavias eneste og første) i 2008/2009. Avtaleetablering HEIA vil ut i markedet gjennom etablert nettverk og partnere. Her vil man identifisere aktuelle prosjekter og kontakte disse for å diskutere en mulig avtale. Avtalen definerer HEIA sitt kommersielle oppdrag knyttet til prosjektet. Kulturprosjektene vil ikke få noen kostnader knyttet til en slik avtale, noe som i stor grad bidrar til å sikre at avtalene kommer på plass. HEIA vil identifisere de kommersielle verdiene som ligger i prosjektet, for så å gå ut i markedet å hente inn sponsorer/samarbeidspartnere i tråd med den kommersielle strukturen som er etablert. HEIA vil gjøre dette basert på provisjon.


... Salg/formidling - sponsorater HEIA vil benytte egenutviklede modeller til å matche sponsorprosjekter med potensielle sponsorer. Dette vil bidra til å gjøre salgsarbeidet mer treffsikkert, samt at selve prosessen vil kartlegge argumenter for og mot eventuelle samarbeid. Når sannsynlige sponsorer er identifisert, vil disse enten kontaktes direkte eller de respektive mediebyråene vil kontaktes. Prosjektene vil presenteres med en gjennomgang av muligheter, avtaleinnhold, investering og forventet return. HEIA sin oppgave er etter dette å sørge for at potensielle sponsorer får den oppfølging som kreves for å sikre at avtalen kommer på plass. Salg - andre forretningsområder Salg av kompetanse, verdivurderinger, andre betenkninger og foredrag vil skje i kjølvannet av kjernevirksomheten, og betraktes som ”mersalg”. God leveranse innen formidling og håndtering av kultursponsorater vil øke sannsynligheten for mersalg, og er også en meget viktig faktor i utviklingen av verdivurderinger og aktiveringsmodeller, da disse casene bidrar med empiri.


Økonomi Finansiering Oppstart av virksomheten krever ingen større fysiske investeringer, men det er klare likviditetsutfordringer i første driftsår (november 09 til mars 2010). Dette knytter seg hovedsakelig til kartlegging av markedet, inngåelse av avtaler med sponsorobjekter, markedsføringsaktiviteter, samt drift i 5-7 måneder. Positiv kontantstrøm er forventet at oppnås fra utgangen av Q1 2010 ved oppstart i Q3 2009. Dersom ikke avtaler er på plass innen utgangen av oktober, er det lite sannsynlig at oppstart er hensiktsmessig. Budsjettkommentarer 2009 og 2010 Det er satt opp et enkelt budsjett basert på forventede driftskostnader, og forventede inntekter. Driftskostnadene er oppjustert og inntektene er nedjustert for å teste bedriftens levedyktighet. Det er tatt utgangspunkt i gründerens erfaring med tidligere prosjekter, samt markedspriser/listepriser der dette er nødvendig. Budsjettkommentarer 2011 og 2014 Det er satt opp enkle budsjettprognoser basert på forventet utvikling over en fireårs periode. Dette for å illustrere forventet vekst og sysselsettingsevne. Det er lagt opp til en organisk vekst, som vil lede til totalt 6 årsverk i 2014. Igjen er driftskostnadene er oppjustert og inntektene er nedjustert for å teste bedriftens levedyktighet.Vekstkurven er også holdt noe lav, for å sikre sunn økonomisk og organisatorisk drift og vekst.


Budsjett 2009


Budsjett 2010


Budsjett 2011-2014


Handlingsplan år 1

Handlingsplan år 2

Utvikling

Evaluering

I denne fasen skal grunnmuren for bedriften legges. Designprofil. Kontorlokaler.

Gjennomgang av sponsoravtaler etter første milepæl. Kartlegge reell verdi,

Revisor. Regnskapsføring. Driftsmidler. Programvare.

evaluere samarbeid, og definere utviklingspotensial.

Kartlegge markedet

Gjennomgang av avtaler

Kulturprosjekter. Historikk. Potensielle sponsorobjekter.

Eventuelt reforhandle avtaler.

Inngå avtaler med kulturprosjekter

Inngå nye avtaler med kulturprosjekter

Etablere dialog. Sette sammen portefølje. Inngå avtaler. Kartlegge innhold/

Som over.

rammer og legge strategi. Bygge kommersiell struktur/sponsorobjekt. Bygge presentasjon.

Salgsperiode 2 Som over.

Salgsperiode 1 Matche sponsorobjekter med potensielle sponsorer. Booke møter/

Ordinær drift

presentasjoner med kunde eller mediebyrå. Utforme sponsoravtaler.

Ihht. forretningsplan

Gjennomføring Sikre gjennomføring av sponsoravtaler. Eventuelt bidra i aktivering av sponsoravtaler (fakturerbart).


Avsluttende Det er et klart behov i markedet for kompetanse og initiativ innen kultursponsing, og HEIA har som nevnt satt seg som mål å endre på dette. HEIA skal med etablert kompetanse, god markedsinnsikt og egenutviklede modeller bidra til heve kompetansen og inntjeningen blant norske kulturprosjekter, og samtidig skal man sørge for at HEIA etableres som en sunn og veldrevet bedrift. HEIA ønsker å bidra til at kulturprosjekter i større grad er bevisst sitt kommersielle potensial, og at dette igjen bidrar til at dette potensialet utnyttes. Dette er både en god forretningsidé, og hensiktsmessig rent samfunnsøkonomisk. Behovet er der. Markedet er der. Vi skal lykkes. HEIA DE SOM VINNER! Henning Handå Gründer

WEBSIDE  
WEBSIDE  

Dette er min hjemmeside. Håper dette holder.

Advertisement