Page 1

Highcrop Supply Chain Workshop Koldkærgård 14. juni 2011

Rammevilkår for biogas - hvad forventer Brancheforeningen? Bruno Sander Nielsen Brancheforeningen for Biogas


30. marts 2011

Brancheforeningen for Biogas Biogasfællesog gårdanlæg

Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Rådgivere

Brancheforeningen for Biogas Underleve randører

Landbrug og fødevareindustri Anlægsleverandører

Brancheforeningen for Biogas

Affaldsbehandlere


Energistrategi 2050 n n

30. marts 2011

Præsenteret 24. februar – udspil til energiforhandlingerne Biogasrelaterede elementer: u

Omlægge fra fast afregning til pristillæg ved ren biogas F

u

Ophæve hvile-i-sig-selv reguleringen F

u

Kompensation for frit brændselsvalg for KVV under 20 MW

Støtte til anvendelse udenfor kraftvarme F

u

Kompensation for garantiprovision ved kommunegarantistillelse

25 mill. kr. til etablering af biogasrør ved eksisterende anlæg F

u

22½ kr. pr. GJ – minimum 75 pct. husdyrgødning

Hæve anlægstilskud fra 20 til 30 pct. F

u

Nødvendigt for at kunne tiltrække investorer

Hæve tilskuddet for husdyrgødningsbaseret biogas F

u

Treledstariffen vigtigt incitament

Naturgasnet (tilskudsmæssig ligestilling), proces, transport

En del af støtten udbetales direkte til biogasanlægget

Brancheforeningen for Biogas


Energistrategi 2050 n n

30. marts 2011

Præsenteret 24. februar – udspil til energiforhandlingerne Biogasrelaterede elementer: u

Omlægge fra fast afregning til pristillæg ved ren biogas F

u

Ophæve hvile-i-sig-selv reguleringen F

u

Kompensation for frit brændselsvalg for KVV under 20 MW

Støtte til anvendelse udenfor kraftvarme F

u

Kompensation for garantiprovision ved kommunegarantistillelse

25 mill. kr. til etablering af biogasrør ved eksisterende anlæg F

u

22½ kr. pr. GJ – minimum 75 pct. husdyrgødning

Hæve anlægstilskud fra 20 til 30 pct. F

u

Nødvendigt for at kunne tiltrække investorer

Hæve tilskuddet for husdyrgødningsbaseret biogas F

u

Treledstariffen vigtigt incitament

(Natur)gasnet (tilskudsmæssig ligestilling), proces, transport

En del af støtten udbetales direkte til biogasanlægget

Brancheforeningen for Biogas


30. marts 2011

Energistrategi 2050

Brancheforeningen for Biogas


30. marts 2011

Energistrategi 2050 Varme 8 kr/GJ (afgiftsbesparelse) Egen proces

Husdyrgødning

Anden biomasse

Biogasanlæg Biogas anlæg Tilskud 27-50 kr/GJ

Kraftvarme

El (tilskud) 17 kr/GJ Varme 31 kr/GJ (afgiftsbesparelse)

Fjernvarme

Varme 48 kr/GJ (afgiftsbesparelse)

Individuel varme

Industri

Varme 57 kr/GJ (afgiftsbesparelse)

Tilskud 12 kr/GJ Varme 8 kr/GJ (afgiftsbesparelse)

Tilskud

48 kr/GJ

Tilskud

12 kr/GJ

Naturgasnet

Transport

Brancheforeningen for Biogas

Fra Finansministeriet


30. marts 2011

Sammenligning E2050 og BB forslag 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 Biogasproduktion

1.200.000

Eget procesenergi

1.000.000

Varmeforsyning

800.000

Elproduktion

600.000 400.000 200.000 0 Reelt hidtil

Ideelt hidtil

Forslag E 2050

Brancheforeningen for Biogas

BB ønske


30. marts 2011

Tidligere energipolitiske forlig

n

n

Elreformen 1999 u Hæver afregningen fra ca. 55 til 60 øre pr. kWh Energiaftaler 2003 og 2004 u ”Forbedrer” afregningen til 60 øre/10 år og 40 øre/10 år Energiforliget februar 2008 u Forbedring af elafregningsprisen til 74½ øre u Reguleres med 60 pct. af stigningen i nettoprisindekset

Elafregningsudvikling 1,2 1 0,8 kr pr. kWh

n

0,6 0,4 0,2

19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 20 15 20 17 20 19 20 21 20 23 20 25 20 27 20 29

0

Anlæg før 2003

Brancheforeningen for Biogas

Anlæg efter 2003

Anlæg efter 2008


30. marts 2011

Grøn Vækst – politisk aftale 2009 n n n n n n n n

50 pct. af husdyrgødningen skal energiudnyttes i 2020 Koordinationsplan for biogas og gødningshåndtering Drejebog for indpasning af biogas i energisektoren Kommunerne skal planlægge for placering af biogasanlæg Statsligt biogasrejsehold som hjælp til myndigheder Distribution via naturgasnet ligestilles med kraftvarme Biogasleverandører ligestilles med naturgasleverandører Finansiering 20 pct. igangsætningstilskud 100 mill. i 2010-12 u kommunegaranterede lån u egenkapital u

Brancheforeningen for Biogas


30. marts 2011

Grøn Vækst – politisk aftale 2009 50 pct. af husdyrgødningen skal energiudnyttes i 2020 n Koordinationsplan for biogas og gødningshåndtering n Drejebog for indpasning af biogas i energisektoren n Kommunerne skal planlægge for placering af biogasanlæg n Statsligt biogasrejsehold som hjælp til myndigheder n Distribution via naturgasnet ligestilles med kraftvarme n Biogasleverandører ligestilles med naturgasleverandører n Finansiering t e r u 20 pct. igangsætningstilskud 100 mill. i 2010-12 d e b r o f u kommunegaranterede lån e i d e m l ng kono u egenkapital a M t sø if r d Brancheforeningen for Biogas n


30. marts 2011

Vurdering af E2050 Energistrategi 2050: Godt udspil til politiske forhandlinger Positive elementer n n n n

Forbedret afregning Biogasprod. skal fremmes Ophævelse af hvile-i-sig-selv Fremme alternativ afsætning u Naturgasnettet u Procesenergi u Transport

Brancheforeningen for Biogas

Negative elementer n

n

Frit brændselsvalg (20MW) u 25 mill. til ledninger ikke nok Usikkerhed om kommunegaranti u 30 pct. igangsætningstilskud kompenserer ikke for provision


30. marts 2011

Vurdering af E2050 Energistrategi 2050: Godt udspil til politiske forhandlinger Positive elementer n n n n

Negative elementer

Forbedret afregning n Frit brændselsvalg (20MW) Biogasprod. skal fremmes u 25 mill. til ledninger ikke nok Ophævelse af hvile-i-sig-selv n Usikkerhed om kommunegaranti Fremme alternativ afsætning u 30 pct. igangsætningstilskud u Naturgasnettet kompenserer ikke for Beh o u Procesenergi provision drift v for for søko bedr u Transport in n o

omi g fin g af – ciga ansierin der til basal rkas t ser o g – og s rækker inve å vi g an st k dre f lask an undg orer ehal å se Brancheforeningen for Biogas


30. marts 2011

Befolkningen støtter biogas Regeringen vil bruge flere penge pü biogas. Er det en god idÊ?"

Ved ikke

Nej

Ja

0

10

20

30

40

50

60

70

Procent

Kilde: Altinget 19. januar 2011 Brancheforeningen for Biogas


30. marts 2011

Argumenter for fremme af biogas n n n n n n n n

Stabilisering af vindkraftdomineret energisystem Forsyningssikkerhed Effektiv og billig reduktion af drivhusgasser Mindske miljøpåvirkning fra husdyrgødning Fremme økologisk produktion Recirkulering af næringsstoffer Beskæftigelse Eksport af fødevarer og teknologi

Brancheforeningen for Biogas


30. marts 2011

Fleksibel indpasning i energisystem n

Kan indpasses på mange måde i energisystemet u Decentral

kraftvarme u Distribution via gasnet (biogas/bland/naturgasnet) u Individuel eller kollektiv opvarmning u Procesenergi i industrien u Transportbrændstof n

Forbrændingsmotorer, kedler, brændselsceller

Brancheforeningen for Biogas


30. marts 2011

Behov for fleksibilitet til at integrere fluktuerende el (vind/bølge 18 GW) ‌ eskalerer allerede mod 2025 4500 4000

4500

2010

2025

4000

3500

3500

3000

3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1000

1000

500

500

0

0

Wind power

Demand

Wind power

Demand

Behov for regulering (nedregulering og opregulering pĂĽ fĂĽ timer)

Brancheforeningen for Biogas

Kilde: Energinet.dk


30. marts 2011

Hæmmere for biogasudbygning n n n n n n n n n n

Utilstrækkeligt varmegrundlag til helårsudnyttelse Eksisterende gasmotorer står bare til rådighed Skrappe gaskvalitetskrav inkl. propantilsætning Afgiftsbelægning ved distribution i gasnet Frit brændselsvalg Enstrenget affaldssystem frem mod forbrænding NOx- og metanafgifter – rene skatter Kun delvis indeksering Ufuldstændig procesforståelse Manglende driftsøkonomisk grundlag for investering Brancheforeningen for Biogas


30. marts 2011

Fremmere for biogasudbygning n n n n n n n n n

Tilstrækkelig afregning til forrentning og långivning Fortrinsstilling for biogas lokalt/regionalt/nationalt Obligatorisk biologisk affaldsbehandling Gasnettet tilpasses biogas frem for omvendt Samfundet afholder infrastrukturinvesteringer (EGV) Præmiering af tilpasninger til fluktuerende prod./forbr. Støtte til tilvejebringelse af tørstof (natur/afgrøder/fibre) Forskning, udvikling og demonstration – også praksis Jo mere fluktuerende elproduktion jo bedre Brancheforeningen for Biogas


30. marts 2011

Biogasvisionen Forbrugeren

Fødevarer

Affald

Husdyrgødning

Jordbruget

Biogasanlæg

Organisk affald

Gødning og kulstof

Varme

El

Energisektoren

Brancheforeningen for Biogas

Gas

Transportsektoren

Affaldssektoren


30. marts 2011

Konklusion n

Energistrategi 2050 er et skridt i den rigtige retning u

Behov for yderligere forbedringer Forbedre driftsøkonomi, markedsadgang, implementere m.v. F Fjerne hæmmere i form af frit brændselsvalg, omkostninger til afgifter og provision m.v. F

n

Biogas er vigtigt element i fremtidigt energisystem På lystavlen til energiforhandlinger u Fortælle om de mange perspektiver og synergier u

n

På bundlinien handler det om politisk vilje Til at realisere potentialet og de afledte effekter u Sidste skud i bøssen før 2020! u

n

For økologien særlige udfordringer 50/75 pct. husdyrgødningskrav u Strukturelle/geografiske u

Brancheforeningen for Biogas

Rammevilkår for biogas bruno sander nielsen  
Rammevilkår for biogas bruno sander nielsen  
Advertisement