Page 1

THE e-NONGQAI Un-official Police Gazette for VETERANS of the former South African Police Force and for those interested in the history of our Police, Defence and South Africa’s National Security November 2011; Vol 2 no 11A

DIE e-NONGQAI Nie-amptelike Polisiekoerant vir VETERANE van die ou Suid-Afrikaanse Polisiemag en vir diegene wat belangstel in die geskiedenis van ons polisie, verdediging en nasionale veiligheid November 2011; Vol 2 Nr 11A

Brig Frik Nel Editor – Hennie Heymans – Redakteur Patron – Gen Johan vd Merwe - Beskermheer

1


Contents / Inhoud 1. WELCOME / WELKOM ................................................................................................. 2 1.2 Redaksioneel ............................................................................................................... 2 2. Die Geselligheid................................................................................................................ 3 2.1 Fotoverslag .................................................................................................................. 4 3. Die Markplek: SAP Brigadiersklub en SAP Vriendekring se pette ens ............................ 21 4. WANTED / GESOEK ..................................................................................................... 21 5. INDEMITY / VRYWARING .......................................................................................... 21 6. NEXT EDITION / VOLGENDE UITGAWE .................................................................. 22 7. CONCLUSION / SLOT .................................................................................................. 22

1. WELCOME / WELKOM Hartlik welkom by hierdie spesiale uitgawe, Vol 2 No 11B, vir Novembermaand van ons Veterane se eie tydskrif. Brigadiers is ook volwaardige veterane van die Suid-Afrikaanse Polisie. Hierdie uitgawe fokus op ons Brigadiersklub van die Suid-Afrikaanse Polisie in Pretoria.

1.2 Redaksioneel Ja, ons jaar staan einde se kant toe! So ver is ons geseënd om weer te kon vergader en ons kersfunksie te hou. Brig Stan Gillham en ek praat al ‘n geruime tyd dat ons al die brigadiers van die polisie bymekaar moet kry om ‘n nasionale brigadiersklub te stig.

2


Die voordeel is dat mens nie alleen onderlinge kontak het nie, maar as ‘n groep kan onderhandel met diegene wat ons verskillende ledebelange behartig. Ons stilswye word soms gesien dat ons sekere aspekte stilswyend aanvaar of goedkeur. Die Generaalsklub van die Suid-Afrikaanse Polisie beskik oor twee takke – een in Pretoria en een in Kaapstad. Die generaalsklub is met 50 dienende en afgetrede generaals op 22 Augustus 1987 gestig. Die klub gaan steeds voort. Niks verhoed egter die brigadiers om insgelyks ook hul eie “klub” uit te brei nie. Dit kan gemeld word dat generaal Johan van der Merwe sonder uitsondering gereeld die brigadiers in Pretoria uitnooi na verskillende vergaderings wat ons belange direk raak. Ons dank hom daarvoor! Dit sal mos soveel meer beteken indien ons brigadiers van Natal, die Vrystaat en die Kaap ook hul eie takke stig. Dit sal groter verteenwoordiging en groter inspraak meebring. Dit sal ook kameraderie in eie ons portuurgroep verbeter en uitbou. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het die nuwe range van brigadier-generaal en admiraal (jg) (lg in die plek van kommodoor) ingevoer. Dit bring mee dat ons eweknieë in die SAW en SANW by die Generaals- en Admiraalsklub mag aansluit. Ons brigadiers het jare gelede met die generaalsklub van die Suid-Afrikaanse Polisie in die verband onderhandel. ‘n Brigadier is vandag eintlik ‘n “een-ster” generaal, waarom dra die generaalmajoor in die nuwe bedeling nou twee pitte ipv een kasteel soos in die ou dae? Wat ons polisiebrigadiers dan juis so uniek vandag maak, is dat ons nou die “enigste” brigadiers in Suid-Afrika is. Kom ons begin ons eie nasionale Brigadiersklub van die Suid-Afrikaanse Polisie – geliewe u besonderhede vir ons deur te stuur.

2. Die Geselligheid Die jaareindfunksie is gehou in die Mokha-restaurant op 10 November 2011. Die voorsitter het op gebruiklike wyse genoem van die wel en wee van die verskillende brigadiers en hul gades. Dit spyt ons dat heel party ongesteld was en nie die vergadering kon bywoon nie. Brig Theuns Botha Arlow het van die vloer af gevra dat brig Hennie Heymans die bestuur bedank. Brig Gillham is ‘n oudkollega en ons het in Durban en by die Afdeling Openbare Betrekkinge as kollegas saamgewerk. Brig Gillham was op sy dag Hoof: Protokol en ons jaareindfunksie was puik! Daar was ‘n spyskaart, 3


sitplekkaartjies en kerskaarte. Die tafels was op die gebruiklike “polisie-manier” versier met blomme en allerhande pragtige tierlantyntjies soos in die ou dae. Ons dank aan brig Gillham en sy komitee vir ‘n besondere smaakvolle en deftige aansit ete – alhoewel ons netjies maar informeel geklee was. Ons het nie ‘n kapelaan nie, maar ‘n polisieman kan enigiets doen! Brig Willie Marais (SA Polisiekollege) het die dankbede op treffende wyse tot Sy eer gebring. Ons dank ook aan brig TB Arlow en almal wat teenwoordig was!

2.1 Fotoverslag Hier is ons fotoverslag:

4


5


Brig Frans van der Merwe

6


Cora en brig Gert van Wyk – al die pad van Oos-Transvaal

Brig Badenhorst en sy Cora 7


Brig Andries Steyn en sy goeie gade!

Brig JD Beetge aan die gesels! 8


Brig Frans van der Merwe en mev Van der Merwe

Brig Hans (“Hans-plaas�) du Plessis en brig Lollo van Vuuren

9


Mevv Van Vuuren en Du Plessis

10


Brig en mev Jorrie Jordaan

Brigg JW du Plessis, Johnnie Zinzerling en WKN Marais 11


Mevv Nellie Marais, Zelda Bothma en Jordaan met brig Jordaan wat vaderlik toekyk!

12


Brig Hans du Plessis – regs as ‘n vuller: brig Louis Snyman, hier as kolonel afgeneem!

Mevv Marianne van Vuuren en Bessie du Plessis

13


Mev Van Rensburg en brig Louis van Rensburg

14


Brig TB Arlow en mev Ans Arlow

15


Mevv Heleen Gillham, Margaret Stradiotto en brig Jakes Jacobs

16


Brig JJ “Dick” Diedericks

17


Mev Christine Diedericks 18


Brig JD Beetge

19


Wat vertel jy my nou?

Die voorstitter spreek ons toe!

20


3. Die Markplek: SAP Brigadiersklub en SAP Vriendekring se pette ens

Brig TB Arlow en brig Stan Gillham spog met hulle voorskote – kontak eNONGQAI indien u belangstel.

4. WANTED / GESOEK Gesoek: ’n Stel SAP-sersant strepe (chevrons) van die 1960’s. Ou foto’s, verslae, boeke en rapporte

5. INDEMITY / VRYWARING Die e-Nongqai bevat die uiteenlopende en diverse persoonlike menings van verskillende korrespondente en die opsteller van e-Nongqai kan nie vir enige deel van die inhoud daarvan in sy persoonlike hoedanigheid verantwoordelik gehou word nie. The e-Nongqai contains various and sundry personal opinions of different correspondents and the compiler of e-Nongqai cannot be held responsible for any of their comments. 21


Enige advertensies of enige sake voortspruitend is tussen u en die ander party.

6. NEXT EDITION / VOLGENDE UITGAWE Daar kom nog ‘n spesiale uitgawe oor die reunie wat onlangs in die Suid-Kaap gehou is en daarna volg ons Desember uitgawe. Brig Louis Snyman

7. CONCLUSION / SLOT Ons Boere is kleintyd geleer om altyd ons geweer se visier dop te hou – ek het vergeet om my kamera se visier te stel. Graag bied ek verskoning aan! Maar is swak foto is beter as geen foto! Nogmaals baie dankie vir ‘n heuglike dag! Take care! Be safe and Walk Tall! Greetings Salute! Hennie Heymans. © 2011

22

eNONGQAI vol 2 No 11A  

Special Edition

eNONGQAI vol 2 No 11A  

Special Edition

Advertisement