Page 1

Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Deel Nemer

Toppapa - Level 2 Dit is een 'Bewustzijn in Beeld' assessment.

Inleiding

Je hebt het assessment 'Hoe word ik een nog betere vader?' gemaakt. In deze rapportage vind je de uitkomsten van het assessment.

email@address.com

In deze rapportage wordt gesproken over 'kind' in de mannelijke vorm (hem/zijn). Dit is voor de eenduidigheid in de rapportage. Als dit voor jou van toepassing is, lees dan 'kinderen' en/of 'zij/haar'. Wat kun je in deze rapportage verwachten? In de rapportage "Wat voor vader ben ik?" kreeg je inzicht in je comfortzone. Wanneer je de oefeningen hebt gedaan zul je gaandeweg steeds meer vertrouwd geraakt zijn met het begrip comfortzone. Deze rapportage gaat dieper in op je comfortzone. Je krijgt achtereenvolgens inzicht in de manier waarop jij je kind dingen aanleert, de manier waarop jij invloed uitoefent en in je leiderschapsstijl. Bij speerpunten in de opvoeding kun je zien wat jij belangrijk vindt voor je kind en wat jij je kind wilt meegeven. Tenslotte gaat deze rapportage in op je weerbaarheid. Onder weerbaarheid wordt verstaan de balans tussen positieve en negatieve stress. Voorbeelden van positieve stress zijn als je ergens enthousiast over wordt, opgewonden van raakt of een kick van krijgt. Negatieve stress ken je in de vorm van bezorgdheid, onrust of piekeren. Het assessment 'Hoe word ik een nog betere vader?' bouwt voort op het assessment 'Wat voor vader ben ik?'. Met deze rapportage en door het doen van de oefeningen krijg je inzichten waarmee je van jezelf een nog betere vader kunt maken.

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

1 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Leren Beinvloeden Leiderschap

Je comfortzone nader belicht Heb je jezelf al eens afgevraagd hoe het komt dat je je in je comfortzone zo prettig voelt? Daar spelen natuurlijk meerdere factoren een rol. In dit rapport belichten we drie factoren: leren, beïnvloeden en leiderschap. Bij leren gaat het om de vraag: hoe leer ik en hoe draag ik informatie over op mijn kind? Je kunt ook zeggen: wat is mijn leerstijl? Bij beïnvloeden gaat het over de invloed die je hebt op anderen. Beïnvloeden wordt vaak gebruikt om aan te geven dat iemand er op uit is dat anderen hem zijn zin geven. Dat klinkt nogal negatief. Maar beïnvloeden kan ook heel positief zijn. Zeker in de relatie met je kind speelt die positieve kant een belangrijke rol. In een fase waarin het kind nog niet zelf kan aangeven wat wel en niet bij hem past, heb je als vader een geweldige invloed op de ontwikkeling van je kind. Om die positieve kant mee te nemen wordt beïnvloeden gezien als de manier waarop je richting geeft aan de ontwikkeling van je kind. Je kunt dit ook je beïnvloedingsstijl noemen. Bij leiderschap denken sommige mensen meteen aan ondernemen en aan "de baas spelen". Leiderschap is een positieve eigenschap. Denk bijvoorbeeld aan het inspireren en motiveren van anderen. Om die positieve kant mee te nemen wordt jouw leiderschapsstijl in dit rapport gezien als de manier waarop jij je kind de weg wijst en de manier waarop je de regie voert in situaties en bij gebeurtenissen. Leren, beïnvloeden en leiderschap zijn essentiële elementen van het vaderschap. De volgende grafieken laten je zien welke leerstijl, beïnvloedingsstijl en leiderschapsstijl passen bij jouw vaderschap.

© 2012 / Bewus tzijn in Beeld

2 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Grafiek: Leerstijl

Leeswijzer: Leerstijl

Bij deze grafiek ga je op dezelfde manier te werk als bij de grafiek over je comfortzone die in de rapportage 'Wat voor vader ben ik?' is opgenomen. De grafiek bestaat uit vier velden. Als jouw stip links van het midden staat, heb je een leerstijl die aanbodgestuurd is. Als je stip aan de rechterkant van het midden staat, heb je een vraaggestuurde leerstijl. Wanneer jouw stip aan de bovenkant van de grafiek staat heb je een leerstijl die zich vooral richt op objectieve kennis. Zit jouw stip aan de onderkant van de grafiek dan heb je een leerstijl die eerder gericht is op subjectieve kennis. Zo ontstaan er voor je leerstijl vier combinaties A is het veld rechtsonder: Vraaggestuurd/Subjectieve kennis B is het veld rechtsboven: Vraaggestuurd/Objectieve kennis C is het veld linksboven: Aanbodgestuurd/Objectieve kennis D is het veld linksonder: Aanbodgestuurd/Subjectieve kennis Kijk in welke van de vier velden jouw stip zich bevindt. Voor elk van de vier velden kan een aantal kenmerken worden genoemd. Je brengt informatie over en je leert je kind: A

Door je kind te stimuleren en te motiveren Door je kind bezig te houden, uit te dagen en te prikkelen Door een actieve rol te spelen in het leerproces van je kind Door ideeĂŤn aan te dragen

B

Door praktijkvoorbeelden te geven Door aan te sluiten bij de belangstelling van je kind Door begeleiding van het leerproces Door informatie naar behoefte van het kind aan te reiken

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

3 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Leeswijzer: Leerstijl vervolg

C

Door dingen helder te benoemen Door definities te geven Door uit te leggen hoe iets werkt Door gebruik te maken van bestaande kennis, zoals boeken en artikelen

D

Door je ervaringen met je kind te delen Door toepassen van bestaande kennis Door kennis mee te geven die ondersteunend is voor het leerproces Door rekening te houden met het kind voor wie de kennis bedoeld is

Oefening: Leerstijl

Je ziet dat er nogal wat verschillen zijn in de manier je informatie en kennis aan je kind kunt overdragen. Met de volgende oefening zul je beter gaan zien wat de sterke en minder sterke kanten van de verschillende leerstijlen zijn. Vraag jezelf af: in welke situaties vond ik het moeilijk of vervelend om informatie die een ander aan mij gaf in mij op te nemen? Bedenk een aantal voorbeelden. Aarzel niet om daarbij ook de personen voor je te zien. Kun je zien welke leerstijl deze personen hebben? Hoe dragen zij hun informatie over? Wanneer jij vindt dat iemand druk, fantasierijk op je overkomt en geen oog voor details heeft, dan zou het kunnen zijn dat hij of zij een A-leerstijl heeft. Wanneer jij vindt dat iemand arrogant, droog en emotieloos op je overkomt, en zich niet realiseert dat zijn of haar gedrag jou irriteert, dan zou het kunnen zijn dat hij of zij een 'B-leerstijl' heeft. Wanneer jij vindt dat iemand formeel, koud, afstandelijk op je overkomt en misschien wel een beetje als een machine op je overkomt, of voor alles een verklaring heeft en zoekt, dan zou het kunnen zijn dat hij of zij een 'C-leerstijl' heeft. Wanneer jij vindt dat iemand geduldig, weifelend, langzaam en te emotioneel op je overkomt, en dat hij of zij alles vanuit zijn of haar gevoel benadert, dan zou het kunnen zijn dat hij of zij een 'D-leerstijl' heeft. Hoe meer je op deze manier naar anderen gaat kijken, hoe beter je de verschillende leerstijlen kunt onderscheiden. Het kan je ook helpen de manier waarop iemand informatie aan je overdraagt los te koppelen van de inhoud van de boodschap. Dat kun je doen door de volgende vragen te stellen: Wat wil de ander mij vertellen Hoe vertelt hij het mij TIP: Houd eens vier weken een logboek bij waarin je vastlegt wat je over leerstijlen te weten bent gekomen. Wanneer je na vier weken terugleest wat je hebt opgeschreven, ga je vanzelf zien hoe deze inzichten je een grotere bewegingsruimte kunnen geven.

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

4 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Grafiek: Beinvloedingsstijl

Leeswijzer: Beinvloedingsstijl

Ook deze grafiek bestaat uit vier velden. Als jouw stip links van het midden staat is, heb je een beïnvloedingsstijl waarbij je gebruik maakt van vaste kaders. Als je stip rechts van het midden staat, heb je een beïnvloedingsstijl waarbij je gebruik maakt van flexibele kaders. Wanneer jouw stip aan de bovenkant van de grafiek staat heb je een beïnvloedingsstijl waarbij je gebruik maakt van regels. Wanneer jouw stip aan de onderkant van de grafiek zit heb je een beïnvloedingsstijl waarbij je meer gebruik maakt van afspraken. Zo ontstaan er voor je beinvloedingsstijl vier combinaties A is het veld rechtsonder: Flexibele kaders/Afspraken B is het veld rechtsboven: Flexibele kaders/Regels C is het veld linksboven: Vaste kaders/Regels D is het veld linksonder: Vaste kaders/Afspraken Kijk in welke van de vier velden jouw stip zich bevindt. Voor elk van de vier velden kan een aantal kenmerken worden genoemd. Je stuurt en geeft richting aan de ontwikkeling van je kind: A

Door het goede voorbeeld te geven Door je kind de ruimte te geven Door afspraken te maken op basis van vertrouwen

B

Door op de behoefte van je kind in te spelen Door de regels flexibel toe te passen Door je kind aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid

© 2012 / Bewus tzijn in Beeld

5 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Leeswijzer: Beinvloedingsstijl vervolg

C

Door te overtuigen door zaken te onderbouwen met feiten Door je kind de regels en het belang ervan helder uit te leggen Door de kaders te benadrukken

D

Door te laten zien hoe je binnen vaste kaders kunt functioneren Door met je kind in gesprek te gaan Door de tijd te nemen om tot afspraken te komen

Oefening: Beinvloedingsstijl

Soms kan het best moeilijk zijn een ander warm te laten lopen voor jouw ideeën en plannen. Als je door hebt op welke manier jij je invloed het beste kunt uitoefenen, kan dat een heleboel misverstanden en obstakels wegnemen. Hierna worden enkele tips gegeven die het je makkelijk kunnen maken om bij het uitoefenen van invloed rekening te houden met iemands comfortzone. Een boodschap overdragen aan iemand met een A-comfortzone Neem de tijd om je enthousiasme over te dragen. Geef niet te veel abstracte informatie. Wanneer je de ander met jouw enthousiasme kunt aansteken, is je invloed gegarandeerd. Je enthousiasme kun je verpakken in sprekende voorbeelden of illustratieve filmpjes. Een boodschap overdragen aan iemand met een B-comfortzone Zorg dat je met je boodschap de ander niet alle initiatief uit handen neemt. Laat hem of haar meedenken. Spreek je waardering uit voor zijn of haar ideeën en inbreng. Een boodschap overdragen aan iemand met een C-comfortzone Zorg dat je de boodschap zeer gedetailleerd en logisch overbrengt. Vertel uitgebreid over de achtergrond en de geschiedenis van je boodschap. Een boodschap overdragen aan iemand met een D-comfortzone Neem de tijd om je boodschap op een persoonlijke manier toe te lichten. Vertel vooral over de gevoelsmatige kant van je boodschap. Vraag wat de ander voelt en laat merken dat zijn/haar inbreng iets aan jouw boodschap toevoegt. Het inspelen op de comfortzone van een ander kun je oefenen met iemand anders. Maak er een spel van. Het spel kun je opzetten door de rollen te verdelen en er mee te spelen. Een van beiden is degene die de boodschap gaat overdragen Spreek af in welke beïnvloedingsstijl zij/hij dat doet. Een van beiden is degene aan wie de boodschap wordt overgedragen Spreek af in welke beïnvloedingsstijl zij/hij luistert. Wissel regelmatig van rol en van beïnvloedingsstijl. Maak van deze oefening aantekeningen in je logboek. Na enig oefenen zul je merken dat deze inzichten je ook in de dagelijkse werkelijkheid van pas zullen komen.

© 2012 / Bewus tzijn in Beeld

6 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Grafiek: Leiderschapstijl

Leeswijzer: Leiderschapstijl

Ook deze grafiek bestaat uit vier velden. Als jouw stip links van het midden staat, heb je een leiderschapsstijl waarbij het collectieve centraal staat. Als je stip aan de rechterkant van het midden staat, heb je een leiderschapsstijl waarbij het persoonlijke centraal staat. Wanneer jouw stip aan de bovenkant van de grafiek staat heb je een leiderschapsstijl die zich vooral richt op functionele aspecten van de opvoeding; welke prestaties worden van je kind verwacht. Wanneer jouw stip aan de onderkant van de grafiek zit heb je een leiderschapsstijl die zich richt op de sociale en innerlijke aspecten van de opvoeding. Zo ontstaan er voor je leiderschapsstijl vier combinaties A is het veld rechtsonder: Persoonlijk/Sociaal-Innerlijk B is het veld rechtsboven: Persoonlijk/Functioneel C is het veld linksboven: Collectief/Functioneel D is het veld linksonder: Collectief/Sociaal-Innerlijk Kijk in welke van de vier velden jouw stip zich bevindt. Voor elk van de vier velden kan een aantal kenmerken worden genoemd. Je toont je leiderschap in de opvoeding:

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

A

Door je kind te inspireren. Door je kind te motiveren. Door het goede voorbeeld te geven.

B

Door duidelijk aan te geven welke resultaten je verwacht. Door de sterke punten van je kind te benadrukken. Door je kind erop te wijzen wat wel of niet verstandig is.

C

Door te onderbouwen waarom iets belangrijk is. Door je kind mee te nemen in de afweging van jouw keuzes. Door duidelijk uit te leggen wat er gaande is.

D

Door samenwerking te bevorderen. Door je kind voor te bereiden op (grote) veranderingen. Door te zorgen voor een wij-gevoel.

7 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Leeswijzer: Leiderschapstijl vervolg

Het begrip leiderschap wordt veel gebruikt in de ondernemerswereld. Leiderschap gaat zeker niet alleen over de leiding hebben en de baas zijn. Het gaat over richting geven, over motiveren en over de vraag hoe je in een persoonlijk contact iets van andere mensen gedaan krijgt. Dat laatste is waar vaders dagelijks met hun kind mee bezig zijn. Daarom is het voor jou als vader handig om wat meer te weten over leiderschapsstijlen. Dan ga je bijvoorbeeld beter begrijpen waarom het ene kind zonder meer doet wat je hem vraagt, terwijl het andere kind daar veel meer moeite mee heeft. En in positieve zin kun je jezelf leren rekening te houden met de gevoeligheid van je kind wanneer je hem of haar een bepaalde richting wilt aangeven. Om te begrijpen hoe je kind op jouw leiderschap reageert kun je heel goed de gevoeligheden die bij de vier comfortzones horen als uitgangspunt gebruiken. Gevoeligheden bij de A-comfortzone Mensen met deze comfortzone houden niet van discipline en van woorden zoals "je moet..." en "je zal...". Zij reageren averechts op alle vormen van macht: "Ik ben je vader, daarom‌.." Bij hen bereik je daarom meer met spel en spontaniteit. Ook het geven van complimenten zal je invloed vergroten. Gevoeligheden bij de B-comfortzone Mensen met deze comfortzone houden er van de leiding in handen te hebben. Zij willen het liefst alle facetten van hun leven zelf in handen hebben. Ga dan ook niet in detail vertellen wat zij moeten doen, zij willen de dingen graag op hun eigen manier doen. Gevoeligheden bij de C-comfortzone Mensen met deze comfortzone houden er niet van dat er beslissingen worden genomen zonder logische en gedetailleerde achtergrondinformatie. Zij houden er ook niet van dat emoties en privÊ leven besproken worden met mensen die geen naaste familie of vrienden zijn. Gevoeligheden bij de D-comfortzone Mensen met deze comfortzone vinden het niet prettig om kritiek te krijgen waar andere mensen bij zijn. Wanneer zij het gevoel krijgen bekritiseerd te worden, zullen dichtklappen en het contact uit de weg gaan. Wanneer je iets wilt bereiken, kun je ze dus beter even apart nemen. Let ook op dat je hen niet met plotselinge veranderingen confronteert.

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

8 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Oefening: Leiderschapstijl

Je hebt nu informatie over vier stijlen van leiderschap, en in de grafiek heb je ontdekt welke van deze vier stijlen het meest bij jou past. Je leiderschapsstijl is geen vaststaand gegeven. Je zult een voorkeur hebben voor bepaalde kenmerken. Maar wanneer je gaat oefenen met de andere stijlen, zul je al gauw merken dat je ook daar prettig bij kunt voelen. Het is misschien niet het eerste wat bij je boven komt, maar het zal je opvallen dat het na enig oefenen heel makkelijk is om van de ene op de andere stijl over te stappen. Soms wordt daar tegen in gebracht dat je daarmee je zelf geweld aan zou doen. Bedenk dan het volgende: je karakter wordt niet bepaald door je leiderschapsstijl. Je hebt misschien een bepaalde voorkeur voor één van de stijlen, maar het aanleren van een andere stijl zou je kunnen helpen een nog betere vader te worden. Herinner je twee of drie situaties waarbij het belangrijk voor je was dat je kind jouw leiding zou accepteren. Beschrijf deze situaties als volgt: Waar ging het om? Wat vroeg je van je kind? Hoe reageerde je kind? Stel bij elk van deze situaties de volgende vragen: Hoe benader ik dit soort situaties vanuit de leiderschapsstijl die bij mijn comfortzone past? Hoe zou ik de situatie benaderd hebben vanuit de andere leiderschapsstijlen? Hoe zou mijn kind hierop gereageerd hebben? TIP: Houd aantekeningen bij in je logboek en oefen met de verschillende leiderschapsstijlen.

© 2012 / Bewus tzijn in Beeld

9 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Speerpunten in de opvoeding

De volgende grafiek laat je zien wat de speerpunten zijn in jouw manier van opvoeden. Wat vind jij belangrijk voor je kind; wat wil je je kind meegeven. Hier past een kanttekening. Deze grafiek is gemaakt aan de hand van jouw assessment. In het assessment heb je jouw voorkeur voor de stellingen aangegeven. Je kind heeft op dat moment geen inspraak gehad.

Grafiek: Speerpunten in de opvoeding

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

10 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Leeswijzer: Speerpunten in de opvoeding

1

Je vindt het belangrijk dat je kind meekrijgt wat jij van je ouders hebt meegekregen dat je kind leert wat goed en fout is dat je kind weet waar zijn 'roots' liggen

2

Je vindt het belangrijk dat je kind zich bezighoudt met wat er in de toekomst gaat gebeuren dat er vooruitgekeken wordt dat je kind een bepaalde route voor zichzelf uitstippelt

3

Je vindt het belangrijk dat je kind zich openstelt voor nieuwe dingen dat je kind niet bang is om buiten de gebaande paden te treden dat je kind nieuwsgierig is

4

Je vindt het belangrijk dat je kind van zijn fouten leert dat je kind eerlijk naar zichzelf durft te kijken dat je kind af en toe afstand kan nemen van wat hem bezighoudt

5

Je vindt het belangrijk dat je kind zich ontwikkelt volgens het boekje dat je kind groot wordt binnen een heldere structuur dat je kind meekrijgt hoe dingen horen en niet horen

6

Je vindt het belangrijk dat je kind de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen dat je kind niet als een nummer behandeld wordt dat je kind de begeleiding krijgt die het nodig heeft om zich te ontwikkelen

7

Je vindt het belangrijk dat je een goede band met je kind ontwikkelt en onderhoudt dat je kind niet bang is om relaties aan te gaan dat je kind het belang inziet van sociale contacten

8

Je vindt het belangrijk dat je kind oog heeft voor de medemens dat je kind sociaal gedrag vertoont dat je kind de fatsoensnormen kan hanteren

9

Je vindt het belangrijk dat je kind in staat is waar nodig zijn verantwoordelijkheid te nemen dat je kind in staat is in een groep te functioneren dat je kind zich staande houdt in groepsverband

10

Je vindt het belangrijk dat je kind zijn ambities nastreeft dat je kind succesvol wordt dat je kind goed is in wat hij doet

11

Je vindt het belangrijk dat je kind zijn hart kan volgen dat je kind niet beperkt wordt in zijn mogelijkheden dat je kind de ruimte krijgt om ergens vol voor te gaan

12

Je vindt het belangrijk dat je kind lekker in zijn vel zit dat je kind vol vertrouwen de wereld inkijkt dat je kind makkelijk is in de omgang

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

11 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Weerbaarheid

Het begrip stress roept doorgaans negatieve associaties op. Dat er sprake is van negatieve stress merk je bijvoorbeeld wanneer je je gefrustreerd voelt of als je je onrustig en nerveus voelt. Naast negatieve stress kun je ook positieve stress ervaren, bijvoorbeeld als je ergens enthousiast over wordt, opgewonden van raakt of ergens een kick van krijgt. Stress kun je 'voelen'. Dat kan gebeuren als je onder druk staat of als er heel veel veranderingen of 'spannende' en emotionele gebeurtenissen in je leven tegelijk plaatsvinden. Dit assessment hanteert het begrip 'weerbaarheid'. Hiermee wordt de balans tussen positieve en negatieve stress aangeduid. De onderstaande grafiek brengt jouw weerbaarheidsniveau in beeld en laat zien hoe jouw positieve en negatieve stress zich tot elkaar verhouden.

Grafiek: Positieve en negatieve stress

Leeswijzer: Weerbaarheid

Waarschijnlijk zou je het liefst elke dag lekker in je vel willen zitten, omdat je dan de beste en leukste vader voor je kind kunt zijn. Maar er gebeuren nu eenmaal dingen in je leven die daar invloed op hebben. Hoe kun je daar meer grip op krijgen? Het kan helpen om daar een beeld bij te schetsen. Je zou kunnen zeggen, dat je leegloopt wanneer er sprake is van negatieve stress. En dat je volloopt wanneer er sprake is van positieve stress. Een goede balans tussen vollopen en leeglopen maakt je sterk. Je positieve en negatieve spanning bepalen samen hoe groot je weerbaarheid is. Hoeveel kun je hebben? Kun je tegen een stootje, of ben je bij de eerste de beste nare gebeurtenis volkomen uit balans? Je kunt meer invloed krijgen op de gebeurtenissen die jou stress bezorgen wanneer je je bewust richt op je eigen gedrag en je eigen gedachten. Bedenk dat niet alles in het leven te beïnvloeden is. Je kunt de wereld, je opvoeding, je afkomst en het verleden niet in je eentje veranderen. Door je aandacht bewust te richten op datgene wat je wél kunt beïnvloeden en door op te letten zodat je weet waardoor je leegloopt en waardoor je volloopt, zul je ervaren dat het je minder vaak zal overkomen dat een onverwachte of emotionele gebeurtenis je uit je evenwicht zal brengen.

© 2012 / Bewus tzijn in Beeld

12 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Vervolg mogelijkheden

Via email kunnen wij je de komende periode voorzien van extra oefeningen en informatie over dit assessment. Ook zullen we je informeren over eventuele vervolgmogelijkheden. Wil je hiervan gebruik maken, dan kun je dit bevestigen via de link in de email die wij je toegestuurd hebben. Binnenkort komt het vervolgprogramma 'Hoe krijg ik en houd ik een geweldige relatie met mijn kind' beschikbaar. Hierin leren we je om naar de comfortzone van je kind te kijken en daar bij aan te sluiten. Wanneer de paragraaf 'Weerbaarheid' vragen bij je heeft opgeroepen over de manier waarop jij in je leven met positieve en negatieve stress omgaat, kun je ervoor kiezen om het uitgebreide stress assessment te doen.

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

13 | 14


Assessment: Hoe word ik een nog betere vader?

Disclaimer

Het assessment is een middel en geen doel. Het assessment en de rapportage zijn uitsluitend bedoeld als een handreiking voor persoonlijke bewustwording; De rapportage is uitsluitend bedoeld als een vertrouwelijke individuele terugkoppeling; De rapportage is gebaseerd op een uitermate zorgvuldig samengestelde lijst met stellingen die gescoord moeten worden. Aan deze lijst met stellingen ligt een bewustzijnstheorie ten grondslag. De resultaten in deze rapportage vermeld zijn uitsluitend valide binnen de theoretische kaders van dit bewustzijnsmodel; Bij de interpretatie van de grafieken moet steeds rekening gehouden worden met de subjectieve invulling en de condities die golden op het moment van het maken van het assessment; Doordat je binnen de aangeboden stellingen tot keuzes moet komen, wordt de werkelijkheid in zekere zin geweld aangedaan. Hierdoor kan het gebeuren dat je je niet herkent in sommige uitslagen van de scan, of dat sommige aspecten van de persoonlijkheid te veel worden uitvergroot; Wanneer deze rapportage wordt gebruikt om beslissingen op te baseren, zal altijd aanvullende informatie nodig zijn; Bewustzijn in Beeld neemt geen verantwoordelijkheid voor besluiten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van interpretaties, die op basis van deze rapportage worden genomen respectievelijk gegeven; Alle persoonlijke gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en derhalve nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Š 2012 / Bewus tzijn in Beeld

14 | 14

/rapport_vader2  
/rapport_vader2  

http://www.toppapa.nl/files/2012/04/rapport_vader2.pdf

Advertisement