Page 1

m a a s d e l t a g r o e p

Over uw stookkosten

W o o n a a n g e v e n d !

1


De huur van uw woning

De een trekt een trui aan. De ander stookt de verwarming flink op.

Het ene huishouden bestaat uit één persoon. Het andere uit een gezin met drie kinderen.

De een zet consequent ’s nachts de verwarming uit. De ander laat ‘m gerust weken aaneen loeien.

Kortom: het energieverbruik per woning in uw flat verschilt nogal. Uw flat heeft echter wel een collectieve verwarmingsinstallatie. Maar dat betekent niet dat u betaalt voor of profiteert van uw buren. Want Maasdelta kiest voor een verdeling van de stookkosten via individuele warmtemeting. U leest er alles over in deze folder.

2


Het verbruik U betaalt wat u verb ruik t We hebben één verwarmingsinstallatie voor alle woningen in uw flat. Maar we geven de voorkeur aan het verdelen van de stookkosten op basis van het persoonlijk verbruik. Dit gebeurt met warmtemeters op uw radiatoren die het warmteverbruik registreren. Wij berekenen uw persoonlijk verbruik Uw persoonlijk verbruik registreren we met warmtemeters op uw radiatoren. Maasdelta gebruikt twee type warmtemeters: verdampingsmeters en elektronische warmtemeters. Verdampingsmeters bevinden zich in de flatgebouwen aan de Burgemeester Wesselinkstraat, de Burgemeester Zaneveldstraat, Elzendal, Dennendal en in de Seringenflat. Elektronische meters worden gebruikt in het Sparrendal en de Van Beethovenlaan. Aan elke radiator in uw woning is een warmtemeter gemonteerd. U kunt ervan uitgaan dat elke meter voldoet aan de wettelijke eisen.

De firma VWVB beheert De firma Verwarming Water Verrekening Benelux (VWVB) is verantwoordelijk voor het beheer van de meters. Daarnaast: • neemt zij jaarlijks uw meterstanden op; • werkt zij uw gegevens uit; • verdeelt zij zo de stookkosten.

3


Hoe werkt uw warmtemeter? Verdam pin gs meter De verdampingsmeter (type RMK 87) heeft twee buisjes met vloeistof. Het buisje aan de rechterzijde meet het verbruik van het lopende seizoen. Aan het eind van het seizoen wordt dit buisje tijdens de opname afgedopt en verplaatst naar de linkerzijde. Aan de rechterzijde wordt dan een nieuw (vol) buisje geplaatst. U kunt dus altijd zien: 1. Wat het verbruik tijdens een stookseizoen is (rechter buisje); 2. Wat het verbruik over het gehele vorige seizoen was (linker buisje). Bijkomend voordeel: u kunt altijd controleren of het aantal eenheden op uw afrekening correct is. Exacte meting De verdampingsvloeistof zit in een zeer dun buisje. De vloeistof kan er niet uitlopen. Ook niet als de meter ondersteboven of dwars gemonteerd is. Verder heeft uw meter een verbruikschaal met eenheden en deelstreepjes. Wat gebeurt er als u de radiator aan zet? Dan verdampt, heel langzaam, de vloeistof in het buisje. Ieder jaar registreert de firma VWVB hoeveel vloeistof er is verdampt. Dat drukken ze uit in een aantal eenheden, dat de basis vormt voor uw uiteindelijke jaarafrekening. Natuurlijke verdamping Gebruikt u een heel jaar uw radiator niet? Zelfs dan verdampt er nog vloeistof. We noemen dat ‘natuurlijke’ verdamping. Uiteraard laten wij u hiervoor niet betalen. Daarom vullen we de buisjes tot ongeveer 1 cm boven de nullijn. Dan registreert de meter alleen uw echte verbruik. Voor elke radiator een andere meter In de woonkamer heeft u een grote radiator. In de slaapkamer een kleinere. Daarom heeft ieder type radiator een ander soort meter. Hoe groter de radiator, hoe fijner de schaal op de meter. Logisch, want een grotere radiator geeft tenslotte meer warmte af.

type RMK 87

4


Hoe werkt uw warmtemeter? Elektron is che meter Een elektronische warmtemeter registreert digitaal het warmteverbruik van uw radiatoren. Het gebruikte type meter, de WHE2, werkt volgens het twee-voeler principe. De meter vergelijkt de kamertemperatuur met de temperatuur van de radiator. De warmtemeter gaat tellen wanneer de radiatorplaat een temperatuur heeft bereikt van tenminste 25 graden en de kamertemperatuur tenminste 4 graden lager is. In de zomermaanden juni, juli en augustus registreren de meters geen gebruik. De snelheid waarmee de warmtemeter telt is afhankelijk van de capaciteit van de radiator. Hoe groter de capaciteit van de radiator, des te sneller telt de meter. Bij montage van de meter wordt de telsnelheid door de monteur ingesteld. Meterstand bekijken Uw warmtemeter heeft een beeldschermpje. Daarop kunt u het verbruik van het lopende seizoen aezen maar ook het verbruik van het seizoen ervoor. De actuele meterstand wordt standaard vermeld op het beeldschermpje. Wilt u het verbruik van het vorige seizoen nog eens zien, dan drukt u 3 maal achtereen op het kleine grijze knopje boven het beeldschermpje (b.v. met een balpen of een kleine schroevendraaier). Op het schermpje staat dan de stand van vorig jaar. Om u ervan te vergewissen dat u het juiste beeld heeft: op het schermpje staat ook de letter ‘L’.

type WHE2

5


Meterstand H oe bep alen wij u w m e t e r s t a nde n? Verdampingsmeters: We lezen de meterstanden af of … Het serviceteam van de firma VWVB verzamelt ieder jaar de verbruiksgegevens. Als u een verdampingsmeter heeft dan laten zij u per brief weten wanneer zij bij u langskomen. Hoewel het stookseizoen loopt van 1 augustus tot 31 juli, nemen zij de standen ieder jaar in de maanden mei en juni op. Zij proberen op één dag alle meters van een complex op te nemen. Bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip? Laat dat dan weten via (0182) 64 07 75. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken. …we maken een schatting Wilt u geen nieuwe afspraak maken? Dan schatten wij uw jaarlijks verbruik. Houdt u er rekening mee dat wij dan een wat hogere schatting doen. Vanzelfsprekend houden wij het volgende jaar rekening met deze schatting en verrekenen we het eventuele verschil. U kunt de meterstanden vergelijken Van de monteur ontvangt u altijd een kopie van de opname. U kunt de opgemeten standen van uw verdampingsmeter dus vergelijken met de genoemde standen op uw eindafrekening. De eindafrekening ontvangt u pas aan het einde van het kalenderjaar. Elektronische meters: aflezen op afstand Heeft u een elektronische meter? Dan hoeft u niet meer thuis te wachten totdat een monteur uw meterstanden komt opnemen. De WHE2 warmtemeters staan namelijk in verbinding met een centrale computer in uw flatgebouw. Daar leest het serviceteam van de firma VWVB de standen centraal uit. Uw meter wordt op 1 augustus automatisch weer op nul gezet. De eindafrekening ontvangt u pas aan het einde van het kalenderjaar.

6


Rekening Wat bren gen wij b ij u in re k e ning? De variabele kosten … U betaalt enerzijds variabele kosten. Dat zijn uw individuele stookkosten. Deze kosten zijn dus voor iedereen verschillend. Op advies van TNO geven wij in sommige flatgebouwen bepaalde woningen een korting op deze variabele kosten. Dat geldt voor de woningen aan niet geïsoleerde kopgevels en voor woningen op de bovenste verdieping. Deze woningen hebben qua energieverbruik namelijk een minder gunstige ligging in het complex. Dit heeft te maken met afkoeling (bijvoorbeeld door sterk aanwezige wind) en met het leidingenverloop. … en de vaste kosten Anderzijds betaalt u vaste kosten. Dat zijn: • het vastrecht • het stroomverbruik van de pompen • de opnamekosten • de administratiekosten Daarnaast is er een deel van het gasverbruik dat u niet kunt beïnvloeden met uw radiatorkranen. Dat deel verdelen we ook over de vaste kosten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de doorvoerleidingen in uw woning; die geven warmte af in uw woning, ook als u geen radiatoren aan heeft staan. Iedere bewoner van uw complex betaalt mee aan deze vaste kosten. Voor de hoogte van dit bedrag kijken we naar twee factoren: 1. De grootte van uw woning: voor een kleine woning betaalt u minder dan voor een grote woning; 2. Het aantal warmtemeters in uw woning. Dit heeft invloed op de hoogte van de opnamekosten.

Wat is belan grijk om t e w e t e n? 1. Draai de radiatorknop van tijd tot tijd open en dicht Gebruikt u uw radiator zelden? Dan adviseren wij u om de radiatorknop ieder kwartaal even open en dicht te draaien. Hiermee voorkomt u dat de knop snel slijt. In het water van de radiator zit namelijk kalk en ijzer dat zich aan de knop gaat hechten. Als dat het geval is, kan er ongemerkt energie vrijkomen. 2. Meldt defecte knoppen direct bij ons Merkt u dat uw radiator warm blijft terwijl u de knop helemaal heeft dichtgedraaid? Waarschuw dan onze medewerkers van de afdeling Dagelijks woning onderhoud. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 010 - 593 04 10. 3. Ontlucht de verwarming nooit zelf Wordt de radiator niet overal even warm? Dan is het zinvol om de radiator te ontluchten. Er is dan namelijk te veel lucht in de radiator aanwezig, zodat het warme water niet gelijkmatig in de radiator verdeeld is. Ontlucht de radiator niet zelf, maar laat dat doen door een van onze deskundige medewerkers van de afdeling Dagelijks woningonderhoud. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 010 - 593 04 10.

4. Neem eerst zelf de meterstand op Komt een medewerker van de firma VWVB bij u de meterstanden opnemen? Dan adviseren wij u deze meterstanden zelf te noteren. U kunt de standen dan met die van de medewerker vergelijken. Hierdoor merkt u een eventueel verschil op tijd op. 5. Meld klachten direct Klopt de meterstand niet? Heeft u vragen of opmerkingen over het opnemen van de meterstanden? Bent u niet tevreden over de opname? Laat het dan weten aan VWVB. Dat kan: • schriftelijk: VWVB, Noordkade 64, 2741 EZ in Waddinxveen • telefonisch: (0182) 64 07 75 • e-mail: service@vwv.nl

7


Vragen? Heeft u nog vragen na het lezen van deze brochure? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Maasdelta Maassluis Bezoekadres:

Postadres: Postbus 271

P.J. Troelstraweg 6

3140 AG Maassluis

3144 CX Maassluis T

010 - 593 04 30

Openingstijden:

F

010 - 592 67 69

maandag t/m vrijdag

E

maassluis@maasdelta.nl

van 8.00 tot 16.00 uur

w w w . m a a s d e l t a . n l

Augustus 2006 - Voorbehoud: aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.

stook kosten  

let op uw kosten

stook kosten  

let op uw kosten

Advertisement