Page 1

เยีโรงพยาบาลพญาไท ่ยมชม 3

แท็ ก ซี ่ เพ

โรงพยาบาลประกอบด้วย � อาคารที�สามารถรองรับ ��� เตียง ให้คำปรึกษาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทท�ี นั สมัย สามารถให้บริการ �,��� ราย/วัน กรณีผู้ป่วยนอกเฉลี�ย ��,��� ต่อเดือน โรงพยาบาลให้ บริการสุขภาพที�สมบูรณ์และสิ�งอำนวยความสะดวกใน พื�นที�ธนบุรี พญาไท � ได้รับความนิยมมากที�สุด �กลุ่ม คือ ศูนย์สุขภาพผู้หญิง ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นและ ถือเป็นศูนย์เด็กที�ใหญ่ที�สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศูนย์หัวใจ, ศูนย์สมองและระบบประสาท พร้อมความ เชี�ยวชาญในการผ่าตัดผ่านกล้อง microdiscectomy ..

เรื�องสุขภาพนับเป็นเรื�องที�สำคัญที�สุดใน ชีวิตของคนเราเรื � องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็น เรื�องปกติในชีวิตของคนเรา

ทางเลือกในการรักษาเวลาป่วยเห็นจะหนีไม่พ้นโรง พยาบาล แม้หลายๆ ท่านอาจไม่ชอบปัจจุบนั มีโรง พยาบาลหลายแห่ง ที�พัฒนาในด้านการแพทย์ และ การให้บริการผู้ป่วย อาทิ โรงพยาบาลพญาไท � โรงพยาบาลพญาไท � ก่อตัง� เมือ� วันที� � ตุลาคม ���� โรงพยาบาลพญาไทขยายบริการทางการแพทย์ ให้กับลูกค้าในพื�นที�ธนบุรี สถานที�ตั�งเลขที� ���ถนน เพชรเกษม �� แขวงภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ วิสยั ทัศน์ ด้วยปรัชญาแนวทางการบริหารงานเครือโรง กรุงเทพฯ ����� บนเนื�อที� ��,��� ตารางเมตร พยาบาลพญาไทกับการมีวิสัยทัศน์ที�กว้างไกลสู่จุดยืน ที�โดดเด่นของโรงพยาบาลเอกชนจึงทำให้เกิดปรัชญา ทีว� า่ “เป็นผูน้ ำในการสร้างสรรค์สขุ ภาพทีด� เี พือ� ศักยภาพ แห่งการใช้ชวี ติ ”ปรัชญาการทำงานทีเ� ด่นชัดและมุง่ มัน� พัฒนาเพือ� เสริมสร้างบริการทีเ� ป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน ISO ����, �����, �����และมาตรฐาน HACCP

ื่อ สุข ภ า พ

โดยกระทรวงสาธารณสุขตัง� แต่ปี ����จากโครงการ Hospital Accreditation (HA) ทำให้เป็นทีไ� ว้วาง ใจและขยายขอบข่ายของโรงพยาบาลให้เป็นที�รู้ จักสู่ภูมิภาคภายนอกประเทศ โดยการพัฒนา ไม่หยุดนิ�ง เพื�อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ของประชากรให้มคี วามเป็นอยูท่ ด�ี พี นั ธกิจเรามุง่ มั�นในการดูแลลูกค้าให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั�ง ร่างกายและจิตใจด้วยการสร้างความโดดเด่น

โดยการผสมผสานความรู้ด้านการบริการทาง การแพทย์ที�มีมาตรฐานระดับสากลเข้ากับการ ให้บริการลูกค้าอย่างเอาใจใส่ด้วยเอกลักษณ์ ของความเป็นไทยจนเกิดรูปแบบการบริการที� สร้างคุณค่าและประโยชน์สูงสุดโดยยึดถือความ พึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญและเป็นองค์กรที�มี ผลประกอบการชั�นนำในธุรกิจการดูแลสุขภาพ

คลินิกทันตกรรม dental life การดำเนินงาน โดย ทพญ. สรรพชุดา ใช้เจริญ และ ทีมทันตแพทย์ การให้บริการ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และครอบคลุมในทุกด้าน บริการ ให้คำปรึกษา และตรวจสุขภาพ ฟัน ฟรี การให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน รักษารากฟัน ทำฟันปลอม จัดฟัน ฟอกสีฟัน

คลินิกทันตกรรม dental life

เรื�องสุขภาพปาก สุขภาพฟันถือเป็นเรื�องจำเป็นอย่าง ยิ�งในชีวิตของคนเรา ปัจจุบันมีคลีนิค ทันตกรรม เกี�ยว กับฟันเกิดขึ�นมากมายซึ�งแต่ละแห่งก็มีการแข่งขันกัน ในด้านการให้บริการ โปรโมรชั�นตลอดจนราคาคลินิก ทันตกรรม dental life ภายใต้แนวคิด Life with Smile ชีวิตที�เต็มเปี�ยมด้วยรอยยิ�ม เลขที�ใบอนุญาต �����������

ตั�งอยู่ อาคารเลขที� ��� /��� ซอย รัชดา �� ถนน รัชดาภิเษก แขวง สามเสนนอกเขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ����� หมายเลข โทรศัพท์ �� ������� – � การเดินทาง สะดวก ทั�ง ทางรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถ ที�หน้าอาคาร ที�ตั�งและ บริเวณใกล้เคียง หรือเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ���, ���, ���, ���, ปอ.��, ปอ.���, ปอ.���, ปอ.���,ปอ.���, ปอ.���, ปอ.���, ปอ.���, ปอ.���, ปอ.���, ปอพ ��, ปอพ �, ปอพ�� และ ปอพ�� THAILAND TAXI Magazine

การออกแบบ คลินิก ในทุกๆ ด้าน คำนึงถึง ผู้ใช้บริการ ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึง ผูพ้ กิ าร ( นัง� รถเข็น ) ห้องทันตกรรม เก้าอี� ทันตกรรม รวมถึง เครือ� งมือ และอุปกรณ์ ทางการ แพทย์ สะอาด และปลอดเชือ� นอกจากนี� ยังมีสง�ิ อำนวย ความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้เข้ารับ บริการ และ ญาติ ได้แก่ การจัดวางที�นั�ง และมุมพักผ่อนสำหรับ การอ่าน หนังสือ หรือ รับชมทีวี ภายในอาคาร และมุมสวนหย่อม สำหรับผ่อนคลายด้านนอกอาคารบริการน้ำดื�มสะอาด ฟรี ที�เค้าท์เตอร์ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม ได้ที� คลินิกทันตกรรมเด็นทัลไลฟ์, โทร ��-���-���� – � หรือ ติดต่อเรา...

13

13_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you