Page 1

แท็กซี่เพื่อการศึกษา โรงเรียนธรรมภิรกั ษ์และ โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรกั ษ์เทเวศร์ โรงเรียนเอกชนคุณภาพ

ในห้วงที�กำลังจะเปิิดภาคเรียนใหม่ หนังสือ Thailand Taxi Magazine

มีโรงเรียนชือ� ดัง มาแนะนำท่านผูช้ มเพือ� เป็นข้อมูล นำลูกหลาน ไปเรียนโรงเรียนธรรมภิรักษ์และโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ เทเวศร์เป็นโรงเรียนเอกชนเครือคาทอลิกสังกัดสำนักบริหาร งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก่อตั�งโดยมาส เตอร์สะอาด ธรรมภิรักษ์ เริ�มเปิดทำการสอนเมื�อวันที� �� พฤษภาคม ���� ขณะนั�นใช้ชื�อโรงเรียนอนุบาลธรรมภิรกั ษ์ เปิดสอนในระดับอนุบาล�-� มีนกั เรียนไม่ถงึ ��� คน ต่อมา กิจการเจริญก้าวหน้าได้ขยายสาขาแห่งที� � คือโรงเรียนอนุบาล ธรรมภิรกั ษ์เทเวศร์เปิดทำการสอนเมื�อวันที� �� พฤษภาคม ���� - ปัจจุบนั ต่อมาในปี พ.ศ.���� ย้ายใบอนุญาตโรงเรียน อนุบาลธรรมภิรักษ์ มาจัดตั�งโรงเรียน ธรรมภิรักษ์ ถนนรุ่ง ประชา ทำการสอนระดับชัน� อนุบาลปีท�ี �-� และประถมศึกษาปี ที� �-� ปั จ จุ บ ั น โรงเรี ย นธรรมภิ ร ั ก ษ์ แ ละโรงเรี ย นอนุ บ าล ธรรมภิรักษ์เทเวศร์ ดำเนินการบริหารโดยทีมงานชุดเดียวกัน

และบุคลากรเป็นระบบคล้ายกันทั�ง � โรงเรียนมีนักเรียนประ มาณ �,��� คน จำนวนครู ��� คน ได้รบั การประเมิน คุณภาพการศึกษา ทัง� � รอบ จากสำนักงานรับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.ทัง� � โรงเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู ด้านคุณภาพผู้บริหาร และระบบการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนธรรมภิรักษ์ได้รับ การประเมินคุณภาพการศึกษารอบ � เมือ� วันที�� -�� มิถนุ ายน ���� จาก สมศ. ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดี-ดีมากทุกกลุม่ ตัวบ่งชี� โรงเรียนอนุบาล ธรรมภิรักษ์ (เทเวศร์) 198/4 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-3983, 0-2281-4010

โรงเรียนธรรมภิรักษ์ (รุ่งประชา) 22 ถ.รุ่งประชา แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทร. 0-2433-5509, 0-2433-5512, 02-434-4133-6

โรงเรียนกวดวิชายอดฮิต การเรียนทุกวันนี� ปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่ว่าจะปิดเทอมหรือเปิดเทอมก็ต้องเรียน พิเศษอยู่ดี ซึ�งสิ�งที�ผู้ปกครองมองอันดับแรก คือสถาบัน และครู ผลงานและ ความน่าเชื�อถือจัดอันดับติวเตอร์ ว่าที�ไหนฮิต ฮอตมากที�สุดสำรวจความ นิยมของเด็กขาสั�นกระโปรงบานย่านสยามสแควร์ศูนย์รวมโรงเรียนกวดวิชา ใหญ่ทส�ี ดุ ของเมืองไทยเชือ� ว่าสถาบันกวดวิชาแห่งนี� จะต้องติด � ใน �� แน่นอน

สถาบันกวดวิชา ดาว้องก์ ดาว้องก์กอ่ ตัง� โดย ปิง เจริญศิรวิ ฒั น์ หรือ "อาจารย์ปงิ " โดยเริม� สอนหนังสือรุน่ แรกจากโต๊ะ ปิงปอง รุน่ แรกทีส� อนสอนทัง� ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ต่อมาจึงสอน แค่เพียงภาษาไทยกับสังคมศึกษา ด้วยความนิยมจากนักเรียนทำให้อาจารย์ตอ้ งขยายมาเปิดเป็น ห้องเล็กๆ ขนาด ��-�� คน ต่อมาขยายเป็นห้องละ ��-�� คน และเป็นห้องละ ��� คนตามลำดับ แต่กย็ งั ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนทีม� าสมัครเรียนจึงเกิดห้องถ่ายทอดซึง� ส่งตรงจาก ห้องสด แต่กย็ งั ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและเพือ� แก้ปญ ั หาทีผ� ปู้ กครองขอร้องกัน มาเป็นจำนวนมากว่าลูกหลานของตนยังไม่มีที�เรียนดาว้องก์จึงขยายจากฝั�งเดียวมาเป็นสองฝั�ง และกระจายสาขาออกไป ชือ� และสัญลักษณ์ ชือ� ดาว้องก์ มาจากภาษาฝรัง� เศส d'avance ก้าวหน้า และเพือ� ให้สามารถอ่านได้งา่ ยจึงเปลีย� นเป็น Da'vance จนถึงปัจจุบัน ดาว้องก์ ได้ขยายสาขาต่างๆมากมาย อาทิ

สาขาเยาวราช : เปิดสาขาแรกและสาขาเดียวที�มีรอบสด โทร : �-����-����-� สาขาวงเวียนใหญ่ สาขาบางกะปิ สาขาสยามสแควร์ สาขางามวงศ์วาน สาขาเซ็นจูรี� สาขาสามเสน สาขาปิน� เกล้า สาขารังสิต สาขาชลบุรี สาขาราชบุรี : เปิดตุลาคม ���� สาขาเชียงใหม่ สาขาลำปาง สาขาพิษณุโลก สาขานครสวรรค์ และสาขาขอนแก่น เป็นต้น

THAILAND TAXI Magazine

11

11_  
11_  
Advertisement