Page 1

หนังสือ THAILANDTAXI Magazine

ถือโอกาสฉบับปฐมฤกษ์ประเดิมคอลัมน์เรื�องเด่นจากปกด้วยการตรวจสอบ วิสัยทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพนั ธุร์ กั ษาการรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงคมนา เจ้ากระทรวงทีม� หี น้าทีด� แู ลแท็กซีใ� นเมืองไทยร่วม� แสนคัน แต่ทว่าหลายๆต่อหลายโครงการของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนีว� า่ ไปแล้วแทนทีจ� ะ ส่งเสริมหรือช่วยเหลือแท็กซี� กลับถูกมองว่าเป็นการจับผิดแท็กซี�มากกว่า

ชัชชาติไฟเขียวผุดเลดีแ้ ท็กซีส่ ำหรับผูห้ ญิงิ “รถสีชมพู”

“ชัชชาติ”

มาถึงอีกหนึ�งโครงการที�กรมการขนส่งทางบกจัดทำโครง การ "เลดีแ� ท็กซี"� เพือ� เป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการ แท็กซี�สำหรับผู้หญิงเพื�ออำนวยความสะดวกให้ผู้หญิง สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทัง� ผูโ้ ดยสารและคนขับ รถสำหรับโครงการนี�ถือว่าสอบผ่านแม้การทำงานจะยัง ไม่เป็นรูปธรรม แต่ก็เป็นการเริ�มต้นแก้ปัญหาที�ดี

เตรียมติดวงจรปิด แก้ปัญหาในแท็กซี่

เริม� แรก คุณชัชชาติ ก็ได้ผดุ แนวคิดให้มกี ารติดตัง� กล้องวงจรปิด ภายในตัวรถแท็กซีโดยสารสาธารณะทุกคัน และเตรียมกำ หนดให้กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ประจำรถตามกฎหมาย เช่นเดียวกับมิเตอร์ ซึ�งกล้องจะทำหน้าที�เหมือนกล่องดำที� ติดตัง� ภายในตัวเครือ� งบินเพือ� ติดตามดูพฤติกรรมผูข้ บั ขีแ� ละ ผู้โดยสารภายในรถ ซึ�งมีประโยชน์ชว่ ยเฝ้าระวังความปลอด ภัยของบุคคลในรถ รวมทัง� ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการ เก็บหลักฐานเพือ� ดำเนินคดีปรับและจับกุม กรณีมีการทำผิด กฎหมายเกิดขึ�นในรถ และยังมีประโยชน์ทางอ้อมช่วยลด ปัญหาการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารด้วย ยังไม่นับรวมแนวคิด ที�ติดตั�งจีพีเอสซึ�งเป็นระบบควบคุมการเดินรถในแท็กซี� เพื�อ ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพราะจะทำให้ตำรวจสามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้ง่าย เบื�องต้นเตรียมนำร่องติดตั�งในแท็กซี�นิติบุคคลก่อนกลับถูก มองว่าเป็นการจับผิดแท็กซี�มากกว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ รักษาการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนา

จับตารัฐบาลใหม่กบั แท็กซี่ รัฐบาล ส่งเสริม หรือว่า ถีบส่ง ปฏิเสธไมได้วา่ ในอนาคตทีย� งั ไม่มบี คุ คลทีจ� ะมานัง� รัฐมนตรี คมนาคมควบคุมแท็กซี�โดยตรงในยุคปัจจุบันที�ถือว่า “เป็นห้วงสุญญากาศทางการเมือง”แต่การดำเนินชีวติ ของ แท็กซีก� ย็ งั คงเดินหน้าต่อไป และทุกคนคงได้แต่จบั ตามองว่า “รัฐบาลใหม่ กับ แท็กซี� จะมีนโยบายเน้นการส่งเสริม หรือถีบส่ง ควบคุม”

“ชัชชาติ” ลั่นไม่คุมกำเนิดรถแท็กซี่ แทงกั๊ก ปรับขึ้นมิเตอร์

สำหรับนโยบายต่อมาคือไม่คุมกำเนิดรถ แท็กซี� โดยมองว่าหากมีการควบคุมอาจส่งผล ให้ไม่เพียงพอกับผูใ้ ช้บริการและไม่รสู้ กึ กังวล หากอนาคตรถแท็กซีเ� พิม� จำนวนมากขึน� และ มองว่าถ้าหากเพิม� จริงจะส่งผลกับธุรกิจให้เช่า รถเกิดการแข่งขันกันเองในการให้บริการ นโยบาย นี�ทำเอาคนขับแท็กซี�จำนวนมากบ่นเป็นหมี กินผึง� เพราะพวกเขามองว่าปัจจุบนั แท็กซีก� เ็ ยอะ อยู่แล้วหากเพิ�มจำนวนมาอีกมีแต่ตายกลับ ตายไม่นบั รวมปัญหาโลกแต่จราจรติดขัดแต่ ก็ได้ใจบรรดาอาเฮีย เจ้าของผูป้ ระกอบการอีก หลายคนทีก� ำลังเดินหน้าทำธุรกิจเช่นนีอ� ยู่

6

THAILAND TAXI Magazine

'ชัชชาติ' สั่ง ทอท. เร่งแก้จราจรในสุวรรณภูมิ ปิดท้ายกับอีกหนึง� นโนบายด้วยการสัง� การให้บริษทั ท่าอากาศ ยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.)ปรับปรุงการบริหารจัดการ จราจรให้ดขี น�ึ จัดระเบียบแท็กซีเ� ปิดช่องทางให้ประชาชน ได้รอ้ งเรียนแท็กซีท� บ�ี ริการไม่ดมี กี ารจัดฝึกอบรมคนขับ และ กำหนดตัวชีว� ดั ต่างๆเช่นระยะเวลาการรอแท็กซี�ความพึง พอใจของผูโ้ ดยสารสำหรับวิสยั ทัศน์นถ�ี อื ว่าเกิดประโยชน์ กับทุกฝ่ายนัน� เป็นเพียงวิสัยทัศน์บางส่วนที�เกี�ยวกับเรื�อง แท็กซี�ใครจะมองว่าเป็นนโยบายที�ดีเป็นการส่งเสริมหรือ ใครจะมองว่าเป็นนโยบายที�ควบคุมมากกว่าส่งเสริม ก็ว่ากันไป..

06_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you