Page 1

เปิดประตูแท็กซี่

CONTENTS

หลังจากที�รอคอยกันมานาน ในที�สุด หนังสือ “THAILAND TAXI Magazine”

สาระ ความรู้ คูม่ อื คนขับ ผูโ้ ดยสาร และคนทัว� ไปก็ได้คลอดออกมาสูส่ ายตาท่านผูอ้ า่ นจนได้ โดยเบื�องต้น จัดพิมพ์เป็นรายเดือน เป้าหมายหลักอยู่ที�มียอดผู้อ่านกว่า��� ล้านคน โดยมีวางไว้ให้อ่าน ตามรถแท็กซี� รถโดยสาร โรงแรม โรงพยาบาล คลีนิค ห้างร้าน บริษัท สถานบันเทิง ร้านอาหาร วัด ศาสนสถาน โรงเรียน และห้องสมุด สำนักงานเขต สถานี ตำรวจ เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นหนังสือประจำรถแท็กซี�เนื�องจากในปัจจุบันเฉพาะในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล มีรถแท็กซี�ให้บริการกว่า ���,��� คัน มีคนขับกว่า ���,��� คน (� คน � กะ ต่อรถ �คัน) แต่ละเที�ยวจะวิ�งรับส่งผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า�� เที�ยว มีผู้โดยสาร เฉลี�ยเที�ยวละ� คน หรือ �� คน/ต่อคัน/ต่อวัน ดังนั�นรถแท็กซี� ���,�� คัน เท่ากับมีคน อ่านกว่า � ล้านคนต่อวัน หรือ��� ล้านคนต่อเดือน ยังไม่นับรวมกลุ่มผู้อ่านตาม โรงแรม โรงพยาบาล คลีนิค ห้างร้าน บริษัท สถานบันเทิง ร้านอาหาร วัด ศาสนสถาน โรงเรียน และห้องสมุด สำนักงานเขต สถานีตำรวจ อีกเป็นจำนวนมาก การมาของ หนังสือ “THAILAND TAXI Magazine” สโลแกน “สาระ ความรู้ คู่มือ คนขับ ผู้โดยสาร และคน ทัว� ไป” พร้อมกับคอลัมน์ เนือ� หา สาระ ทีห� ลากหลายเชือ� ว่าจะตอบโจทก์ไลฟ์สไตล์ของคน กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี และตรงกับเป้าหมายที�สุด ด้วยจิตคารวะ กองบรรณาธิการ “THAILAND TAXI Magazine”

6

7

11

13

14

15

17

20

รายชื�อคณะทำงาน

ประธานที�ปรึกษากิตติมศักดิ� พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ พล.อ.อารักษ์ โรจนุตมะ เฉลิมศักดิ� รามโกมุท ที�ปรึกษากิตติมศักดิ� พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ พล.อ.เสริมศักดิ� วิเศษไชยศรี พล.อ.พินิจ โจมพรม พล.อ.กิตติศักดิ� รัฐประเสริฐ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ พล.ท.มีชัย ห้องริ�ว พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล พล.ต.ต.สมพิศ ชนะมี พล.ต วิรุทธิ� ขวัญมิ�ง พ.ต.อ.ชยรพ สายจันทร์ยนต์ พ.ต.อ.สวัสดิ� จำปีศรี พ.ต.ท.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ� พ.ต.ท. เจริญสิทธิ� จงอิทธิ สุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา จารึก แสงนิล สรกฤติ พลเคน อ.เอกไทย ปทุมวันณรัฐ อ.หัตถา เลขจิตร ซินแสศิริพงษ์ เผ่าพงษ์เลิศศิริ วสันต์ มีวงศ์ เอกอมร อักษรพิมพ์ คมเดช วศินบรรเจิด ณรงค์ หนูเชื�อ กสิณ ละครวงศ์ หญิงไทย ไขข่าว ลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ หัฎฐะพลณ์ เทศศรีเมือง เชวง ลักษณะวิลาศ สรคม อินทวัฒน์ กณิศ พรมนิกร ประธานอำนวยการ ดร.สุรีรัตน์ ประจักษ์ธรรม รองประธานอำนวยการ ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม รองประธานอำนวยการ ทพญ.จันทรัสมิ� เจดีย์ ผู้อำนวยการ คม เกิดทรัพย์ รองผู้อำนวยการ กณิหพงษ์ อุบล บรรณาธิการบริหาร ชาญณรงค์ นักเรียง หัวหน้ากองบรรณาธิการ ศุภวิชญ์ นักเรียง ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ ธีระวัฒน์ รัศมี

25

กองบรรณธิการ นิธิพงษ์ สิริเมธาดล สมพล จันทร์ประสาท คทาวุธ นักเรียง สุนันท์ แก้วคำ สังข์ทอง นุกูล รัตติกร สะดวกกิจ ภิรมยา คุณประสิทธิ� จารุณี กฐินหอม วัชรินทร์ เขจรวงศ์ บงกช โชติรัตน์ กฤชกร เกตุทองมงคล นิชานันท์ อธิตัง ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ทรรศนีย์ จันทะสาร ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฉัตรชัย แก่นแก้ว ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พงษ์ทรรศ โพธิรักษา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โสภา ฉิมมุสิก หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม ผกาทิพย์ สังเกตุ ศิลปกรรม ชัชวาลย์ แซ่จิว อนุชิต ศรีขวาพา ช่างภาพ อุมาภรณ์ พรหมคีรี กมล กลีบศรี ประภาส รักษ์กุศล พิสูจน์อักษร อัมศิรัฐธ์ เทศศรีเมือง ที�ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย ประเสริฐ เอมรื�น กฤติพงษ์ จุลเจือวงศ์ ธนูพร ศิริบานเย็น เจ้าของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอนนา โรส เลขที� ���� ลาดพร้าว �� ถ.ลาดพร้าว วังทองหลาง กทม. ����� โทร. ��� ��� ���� กองบรรณาธิการ เลขที� � ถนนบางแวก �� แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ����� โทร �� ��� ���� ��� ��� ���� สำนักงาน เลขที� ��/�� ม.� ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ����� โทร �� ������� https://www.facebook.com/thailandtaximagazine thailandtaxi@hotmail.com บรรณาธิการ /ผู้พิมพ์ /ผู้โฆษณา ชาญณรงค์ นักเรียง

6 7 10 11 13 14 15 17

เรื่องเด่นจากปก แท็กซี่ท่องโลก แท็กซี่อสังหาริมทรัพย์ แท็กซี่เพื่อการศึกษา แท็กซี่เพื่อสุขภาพ แท็กซี่ท่องโรงพัก ชมกรุง สังคมแท็กซี่ แท็กซี่เยี่ยมผู้ประกอบการ

27 18 20 21 22 25 27 28 29

เรื่องสั้นแท็กซี่ แท็กซี่ท่องวัด คู่มือแท็กซี่ แท็กซี่IT แท็กซี่กีฬา บันเทิง แท็กซี่พาชิม คนสวยแท็กซี่ แท็กซี่เที่ยวเพลินใจ ท่องราตรี ปิดประตูแท็กซี่ ตอบปัญหา

05_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you