Page 35

Horizontale analyse (2008 t.o.v. 2007) Activa: 124,75% gestegen Vaste activa: 3,28% gestegen Materiële vaste activa: 0,65% gedaald Inmateriële vaste activa: van €0,00 naar €1200,00 (een stijging van 3,72% t.o.v. alle vaste activa) Vlottende activa: 140,23% gestegen Vorderingen op ten hoogste 1jaar: 97,28% gestegen Liquide middelen: 204,84% gestegen Overlopende rekeningen 141,13% gestegen Persoonlijke beoordeling: Over de vaste activa valt niet veel te vertellen, er is een minieme stijging vastgesteld van de waarde van de materiële vaste activa en er is €1200,00 immaterieel geworden. Over de vlottende activa al niet veel meer, alles zeer sterk gestegen, met cijfers die variëren van dubbel zoveel tot driedubbel zoveel. Passiva: 124,75% gestegen Eigen vermogen: 132.46% gedaald Kapitaal: 7384,62% gestegen Overgedragen verlies: 294.67% gestegen Schulden: 38,10% gedaald Schulden op meer dan 1jaar: 100,00% gedaald Schulden op ten hoogste 1jaar: 109,26% gestegen - Handelsschulden: 44,52% gestegen - Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: 208,15% gestegen - Overige schulden: 100% gestegen

GIP: Hendrik Opstaele

Persoonlijke beoordeling: Bij de passiva is het al wat ingewikkelder; we bekomen bij het kapitaal een monsterachtig cijfer, maar dit is omdat ze hun handelsschulden nog niet hebben afgelost voor het opstellen van de jaarrekening, en dit geld dus als kapitaal meetelt. Hun verlies is verdrievoudigd, wat duidt dat het op lange termijn doodbloedt.

3 6

GIP Hendrik Opstaele  

GIP Hendrik Opstaele Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge schooljaar 2009-2010

GIP Hendrik Opstaele  

GIP Hendrik Opstaele Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme Brugge schooljaar 2009-2010

Advertisement