Page 1

HÃ…LLBARHETSREDOVISNING 2017


Mer information om Hemtex CSR-arbete finns på www.hemtex.se

Om hållbarhetsredovisningen Hållbarhetsredovisningen är ett av Hemtex sätt att kommunicera med omvärlden kring hur arbetet med hållbarhet bedrivs och utvecklas. En miljö- och hållbarhetsredovisning har publicerats årligen sedan 2010. Redovisningen följer Hemtex räkenskapsår och denna rapport omfattar perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017. Den föregående redovisningen publicerades i mars 2017. Denna hållbarhetsredovisning har upprättats enligt GRI Standards Core. Hemtex hållbarhetsredovisning har förberetts med en ambition att även synliggöra hur bolaget arbetar mot de väsentliga principerna i FN:s Global Compact (UNGC) samt FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). Rapporten är ej externt granskad, men Hemtex ingår även i ICA Gruppens hållbarhetsredovisning som är översiktligt granskad av tredje part.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION FÖRORD.........................................................................5 DETTA ÄR HEMTEX.................................................... 6 MED FOKUS PÅ HELA VÄRDEKEDJAN................... 8 HÅLLBARHET FÖR HEMTEX HÅLLBARHET I ALLA LED........................................ 10 DIALOG MED INTRESSENTER ................................ 11 VÄSENTLIGA FRÅGOR.............................................. 12 MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN MEDVETNA MATERIALVAL...................................... 15 MILJÖHÄNSYN I PRODUKTION...............................17 KLIMATMÅL I VERKSAMHETEN............................. 18 TRANSPORTER......................................................... 20 FOKUS PÅ ENERGIFÖRBRUKNING ..................... 22 ÅTERVINNING OCH CIRKULÄRA FLÖDEN.......... 23 SOCIALT ANSVAR MOTIVERADE MEDARBETARE.............................. 25 SAMARBETEN MED LEVERANTÖRER................ 27 SAMARBETEN I SOCIALA FRÅGOR .....................30 PRODUKTSÄKERHET OCH KVALITET................. 31 ETIK .............................................................................. 32 STYRNING AV HÅLLBARHET STYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET............34 RISKER OCH RISKHANTERING.............................35 BERÄKNINGSMETODER.........................................36 OM RAPPORTEN OCH GRI INDEX........................38


INTRODUKTION

INTRODUKTION HEMTEX SKA ERBJUDA ETT PRISVÄRT OCH FUNKTIONELLT SORTIMENT AV INREDNINGSPRODUKTER. DE SKA VARA PRODUCERADE MED OMSORG OM MILJÖ, HÄLSA, SÄKERHET OCH ARBETSVILLKOR

4


INTRODUKTION

Fler hållbara trådar sortimentet

än konventionella metoder och som godkänts av Svanen, Bra Miljöval, EU Ecolabel eller FSC. Hittills har drygt en tredjedel av vårt sortiment fått märkningen. Som Nordens största hemtextilkedja, och som en integrerad del av ICA Gruppen, har vi ett särskilt ansvar att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi har antagit ICA Gruppens ambitiösa klimatmål – att verksamheten ska vara klimatneutral till 2020. För att uppnå detta arbetar vi med många olika initiativ, bland annat genom att optimera våra transporter och se över energiförbrukning i lager och butiker. I viktiga frågor samarbetar vi med andra aktörer både nationellt och internationellt för att utveckla branschen i en mer hållbar riktning. Tillsammans kan vi fortsätta att förbättra villkoren i produktionsländerna, och gemensamt bidra till FNs globala mål för en hållbar utveckling.

Att erbjuda produkter som inte bara håller länge utan också bidrar till en mer hållbar värld är en grundläggande del av vår vision. Hemtex hållbarhetsarbete är en integrerad del i verksamheten. Genom att ställa krav på våra leverantörer kan vi bidra till att deras produktion blir mer hållbar, både när det gäller miljöpåverkan och arbetsförhållanden. Det bidrar till att vi kan erbjuda våra kunder produkter som är tillverkade på ett mer hållbart sätt. Medvetna materialval bidrar också till mer hållbara produkter. Bomull är vår viktigaste råvara och vi arbetar därför ständigt för att bomullen vi använder ska komma från hållbara källor. Målsättningen är att all bomull i våra egna varor ska komma från hållbara källor år 2020. För att uppnå det arbetar vi även för att öka andelen ekologiskt odlad eller återvunnen bomull i sortimentet eller byta till andra hållbara fibrer. Vi är mycket stolta över att vårt hållbarhetsarbete både uppmärksammats och uppskattats under året. Bland annat har vi fått hedrande utmärkelser av Textile Exchange för vårt arbete med dun och bomull Förra året lanserade vi konceptet Den hållbara tråden för att guida kunderna till att göra mer hållbara val. De produkter som får den här märkningen är tillverkade av mer hållbart odlad råvara, återvunna material eller andra mer hållbara fibrer. Konceptet innefattar även produkter som har odlats eller producerats med mindre miljöpåverkan

Borås i mars 2018

Björn Abild, VD Hemtex

5


INTRODUKTION

Detta är Hemtex

H

emtex är Nordens ledande detaljhandelskedja inom hemtextil. Erbjudandet består av ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter. Passionen för textilier är vägledande för hela verksamheten och produkterna är producerade med omsorg om miljö, hälsa, säkerhet och arbetsvillkor. Hemtex är ett välkänt och respekterat varumärke som ska fortsätta att utvecklas och förvaltas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Hemtex har huvudkontor i Borås samt butiker i Sverige, Finland och Estland. Merparten av butikerna är helägda, med undantag för 15 franchisebutiker i Sverige. Genom ett samarbete med ICA Global Sourcing (IGS), har Hemtex också ett flertal inköpskontor i Asien. Hemtex är sedan hösten 2015 ett helägt dotterbolag till ICA Gruppen, som är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Large Cap.

AFFÄRSIDÉ HEMTEX DESIGNAR OCH SÄLJER HEMTEXTIL MED INSPIRATION, KVALITET OCH SERVICE TILL ETT ÖVERRASKANDE BRA PRIS.

HEMTEX FAKTA Antal anställda: 825 Omsättning 1078 Mkr - Finland 87 Mkr - Estland 22 Mkr - Sverige 969 Mkr

Antal butiker 153 - Sverige 134 varav 15 franchise Finland 14 - Estland 5 Shop online i 2 länder 1,5 miljoner klubbmedlemmar

6

Hemtex är sedan hösten 2015 ett helägt dotterbolag till ICA Gruppen. ICA Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Large Cap.


INTRODUKTION

CSR MISSION Hemtex produkter ska tillverkas med hänsyn till miljö, säkerhet och arbetsvillkor. Vårt hållbarhetsarbete syftar till att värna om alla de aktörer som vi samspelar med.

7


Med fokus på hela värdekedjan Hemtex arbetar aktivt för att integrera hållbarhetsarbetet och minimera negativa effekter i alla led i verksamheten, ofta tillsammans med olika samarbetspartners. Värdekedjan från idé till färdig produkt i butik och därefter för användning är komplex och innehåller flera utmaningar, men också många möjligheter.

1

Produktutveckling och materialval

Hemtex strävar efter att uppnå hållbara lösningar när det gäller råvaruförbrukning. Genom omsorgsfulla materialval säkerställs produkternas kvalitet, säkerhet och livslängd samt möjligheten till framtida återvinning.

5

Användarfasen

Alla produkter ska kunna användas under lång tid. För att uppnå det pågår ett ständigt förbättringsarbete genom återkoppling från kunder och uppföljning av inkomna reklamationer. För att bidra till ökad återanvändning och återvinning samt skapa mer cirkulära affärsmodeller för textilier tar Hemtex också emot uttjänta produkter.

4

Butik och försäljning

Hemtex övergripande mål på försäljnings-området är att uppnå största möjliga kundnöjdhet genom en kombination av ansvarsfull marknadsföring, god service och högkvalitativa produkter. Hemtex arbetar även för att guida kunderna till hållbara och etiska val. Att återvinna avfall som uppstår i driften samt reducera energiförbrukningen minskar den miljöpåverkan som butikverksamheten står för.

Ljusgrön bakgrund visar Hemtex egna drift och verksamhet


HEMTEX VISION

Inspiration och förnyelse till alla hem

2

Produktion

I produktionsledet ryms stora utmaningar som sträcker sig från mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden till förbrukning av vatten och användning av kemikalier. Genom omfattande avtal förbinder sig leverantörerna att följa Hemtex uppförandekod, produktpolicy, kemikalierestriktioner och kvalitetskrav. Efterlevnaden av kraven följs sedan upp och utvärdering sker kontinuerligt.

3

Transport

Hemtex eftersträvar effektivast tänkbara logistikhantering i syfte att minimera de negativa konsekvenserna på miljön. Genom att välja rätt transportmedel och ständigt sträva efter maximal fyllnadsgrad i containers och lastbilar kan miljöpåverkan minskas. Hemtex varor fraktas nästan uteslutande med sjötrafik och bara till en liten del med flyg.


HÅLLBARHET FÖR HEMTEX

Hållbarhet i alla led Hemtex hållbarhetsarbete omfattar områden som miljö, hälsa, etik, säkerhet och arbetsvillkor såväl hos leverantör som i den egna organisationen.

Som Nordens ledande hemtextilkedja och som en del av ICA Gruppen har Hemtex ett ansvar att ständigt utveckla bolagets hållbarhetsarbete. Målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt minska bolagets påverkan längs hela värdekedjan. Genom ett strukturerat hållbarhetsarbete med ambitiösa mål kring kvalitetssäkring, materialval, klimatneutralitet, miljöutmaningar och mänskliga rättigheter verkar Hemtex för en hållbar textilproduktion.

Hemtex har påbörjat arbetet med att analysera hur bolaget kan bidra till att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål. Bolagets främsta påverkan ligger i att bidra till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Detta görs bland annat genom att ställa krav på leverantörer och guida kunderna till hållbara val. Genom nära samarbeten med leverantörer och samverkan med andra aktörer i branschen kan Hemtex också bidra till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i värdekedjan.

För att möta de utmaningar som fortfarande finns lanserades under 2017 konceptet Den hållbara tråden, där fler och fler hållbara trådar ständigt vävs in. Den hållbara tråden synliggör och guidar kunderna till Hemtex mest hållbara produkter, och hjälper dem att göra medvetna val. På produkterna ställs höga krav och de har gedigen spårbarhet. Idag är mer än en tredjedel av sortimentet märkt med Den hållbara tråden.

Inom flera andra områden kan Hemtex också vara med och påverka, exempelvis genom arbetet med att minska bolagets klimatpåverkan och ställa krav på leverantörer för att säkerställa hållbar vattenförbrukning och kemikaliehantering i produktionen.

Under året har Hemtex hållbarhetsarbete uppmärksammats och prisats, bland annat genom utmärkelser av Textile Exchange för arbetet med dun och bomull.

HÅLLBARHETSMÅL • Verksamheten ska vara klimatneutral till 2020. • Leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade. • 80 procent av Hemtex leverantörer av egna varor ska vara kvalitets-certifierade • All bomull i Hemtex egna varor ska komma från hållbara källor år 2020 • Hemtex ska guida kunderna till mer hållbara och etiska val

10


HÅLLBARHET FÖR HEMTEX

Kontinuerlig dialog med intressenter Hemtex strävar efter att samarbeta med olika parter och initiativ för att tillsammans öka inflytandet och hantera några av de stora utmaningarna i branschen. De intressentgrupper som bedöms ha störst påverkan på och också påverkas mest av bolagets verksamhet är följande: Lokalsamhällen Hemtex äger inga egna fabriker utan anlitar leverantörer, framförallt i Asien, för produktion av de varor som säljs i butikerna. Bolaget bidrar på så sätt till arbetstillfällen lokalt, och genom att ställa krav på leverantörerna också till att deras medarbetare får skäliga löner och anställningsvillkor, vilket bidrar till utvecklingen av lokalsamhället. Hemtex är också partner till SOS Barnbyar och stödjer framförallt familjeinriktat arbete i Bangladesh, som är bolagets näst största marknad för inköp. De viktigaste frågorna handlar om utveckling av lokalsamhället, skäliga löner och arbetsvillkor samt arbetstillfällen lokalt.

Kunder Hemtex butikspersonal och kundtjänst är de mest använda kanalerna i kommunikationen med kunderna, samtidigt som andra kanaler som exempelvis Instagram och Facebook blir allt viktigare. Hemtex kundklubb, Studio Hemtex, har över 1,5 miljoner medlemmar och är viktig för att skapa en starkare relation till kunderna. Kundundersökningar genomförs regelbundet, där frågor ställs om allt från sortiment och hållbarhet till marknadsföring och kundbemötande, för att ta emot synpunkter och få uppslag till förbättringar. De flesta frågorna från kunder är relaterade till Hemtex produkter, och handlar exempelvis om kemikalieinnehåll, hållbara fibrer, certifikat och produktionsprocesser samt arbetsförhållanden i fabrikerna.

Branschorganisationer, utbildningsinstanser, myndigheter och andra intressenter Hemtex deltar fortlöpande i olika forum för dialog med branschorganisationer, myndigheter, studentoch intresseorganisationer och liknande genom exempelvis nätverksträffar, workshops, föreläsningar och direktdialog. De frågor som är av störst intresse i dessa sammanhang är framförallt ansvarsfulla inköp, mänskliga rättigheter och hälsa och säkerhet.

Leverantörer och underleverantörer Hemtex strävar efter att ha långsiktiga och transparenta relationer med leverantörerna. För att säkerställa såväl sociala som miljö- och kvalitetsmässiga aspekter finns ett väl utbyggt uppföljningssystem. Forum för dialog sker främst genom centrala och lokala leverantörsträffar, leverantörsbesök samt regelbunden kontakt. Tillsammans med leverantörerna deltar Hemtex också i flera initiativ med fokus på hållbarhetsfrågor. Nyckelfrågor för leverantörerna handlar framförallt om ansvarsfulla inköp och socialt ansvar samt hälsa och säkerhet. Medarbetare och potentiella medarbetare Hemtex möjlighet att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare är avgörande för bolagets utveckling. Hemtex vill erbjuda medarbetarna möjligheter till utveckling och en stimulerande, säker och hälsosam arbetsmiljö. Medarbetarundersökningar genomförs regelbundet för att fånga upp viktiga frågor för de anställda. Dessa handlar framförallt om arbetsmiljö, trivsel och ledarskap. Ägare Hemtex övergripande mål är att långsiktigt skapa ökat värde för ägarna med god lönsamhet, strategiskt hållbarhetsarbete och ett ansvarsfullt agerande i alla lägen. ICA Gruppen genomför regelbundna strategi- och uppföljningsmöten tillsammans med Hemtex ledning. Information till ägarna lämnas primärt via moderbolaget ICA Gruppen AB och sprids vid årsstämma, aktiesparträffar, seminarier, enskilda möten och genom rapporter för finansiell utveckling och hållbarhet. De viktigaste frågorna handlar framförallt om ansvarsfullt agerande från ledning och styrelse, långsiktig lönsamhet samt strategiskt hållbarhetsarbete.

11


HÅLLBARHET FÖR HEMTEX

Väsentliga frågor för hållbarhetsarbetet Hemtex genomför kontinuerligt analyser av de frågor som är mest väsentliga för bolaget och för hållbarhetsarbetet. Analyserna ligger sedan till grund för vilka områden som ska vara i fokus, och också för hur rapporteringen av arbetet ska se ut.

Analysen gjordes med bidrag från såväl interna medarbetare som från representanter för flera intressentgrupper. De identifierade väsentliga frågorna samt deras påverkan i värdekedja illustreras i tabellen nedan.

Under 2017 genomfördes en ny väsentlighetsanalys, baserad på riktlinjerna i GRI Standards, för att definiera vilka frågor som har väsentlig ekonomisk, miljömässig eller social påverkan, och vilka frågor som har väsentlig påverkan på intressenterna.

Väsentlig påverkan på intressenterna

Väsentlighetsmatris

22

25 34

20 17

2

1

4

24

12

9

13 26

10 33 15 7

16 8 19

14

18

27

23 30

3 28

31

5

11

29

6

21

32

Väsentlig ekonomisk, miljömässig eller social påverkan EKONOMI 1. Ekonomiska resultat 2. Marknadsnärvaro 3. Indirekt ekonomisk påverkan 4. Inköpsrutiner 5. Antikorruption MILJÖ 6. Material 7. Energi 8. Vatten 9. Biologisk mångfald 10. Utsläpp 11. Avfall och effluenter 12. Efterlevnad miljö 13. Leverantörsutvärdering -miljö

SOCIALT 14. Anställning 15. Relationer mellan anställda och ledning 16. Hälsa och säkerhet 17. Utbildning 18. Mångfald och jämställdhet 19. Icke-diskriminering 20. Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal 21. Förbudmot barnarbete 22. Förbud mot tvångsarbete och obligatoriskt arbete 23. Säkerhetsåtgärder 24. Ursprungsbefolkningars rättigheter

12

25. Utvärdering av mänskliga rättigheter 26. Lokalsamhällen 27. Leverantörsutvärdering- socialt 28. Politik och lobbying 29. Kundernas hälsa och säkerhet 30. Marknadskommunikation 31. Kundernas integritet 32. Efterlevnad-socioekonomiskt 33. Produktsäkerhet 34. Återvinning


HÅLLBARHET FÖR HEMTEX

De identifierade väsentliga frågorna samt påverkan i värdekedjan: Produktutveckling och materialval

Produktion

Transport

Butik och försäljning

Användarfasen

EKONOMI

Antikorruption

MILJÖ Material

Energi Vatten

Utsläpp Avfall och effluenter Återvinning

• • • • •

• •

• •

• • • •

SOCIALT Anställning Relationer anställda och ledning Hälsa och säkerhet

Mångfald och

jämställdhet Icke-diskriminering Föreningsfrihet och kollektivavtal

Förbud mot tvångsarbete Utvärdering av

mänskliga rättigheter Leverantörsutvärdering

socialt säkerhet

• •

Förbud mot barnarbete

Kundernas hälsa och

• •

Kundernas integritet Produktsäkerhet

13

• •


MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN

MILJÖHÄNSYN I HELA VÄRDEKEDJAN HEMTEX ARBETAR FÖR ATT MILJÖFRÅGOR SKA HANTERAS I ALLA LED I VÄRDEKEDJAN, FRÅN PRODUKTUTVECKLING VIA PRODUKTION TILL SLUTLIG ANVÄNDNING. GENOM ATT TIDIGT I PROCESSEN STÄLLA MILJÖKRAV, SÅVÄL INTERNT SOM MOT LEVERANTÖRER, STRÄVAR HEMTEX EFTER ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN FRÅN BOLAGETS VERKSAMHET I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM MÖJLIGT.

14


MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN

Medvetna materialval Produktsäkerhet och kvalitet har högsta prioritet för Hemtex. Att erbjuda produkter som både håller länge, och är producerade med omsorg om miljö, hälsa, säkerhet och arbetsvillkor är en grundläggande del av visionen. Genom att ta hänsyn till resursåtgång och miljöpåverkan redan under designprocessen kan Hemtex i ett tidigt stadium arbeta för mer hållbara alternativ.

aktivt arbete pågår ständigt för att utvidga antalet produktgrupper och hitta fler kanaler och leverantörer som stödjer BCI.

Majoriteten av Hemtex produkter kommer från förnybar råvara såsom cellulosa, papper, kartong och trä. Bomull är det material som dominerar inköpen, och över hälften av Hemtex produkter innehåller bomull. Av den totala mängden bomull kommer cirka häften från hållbara källor som stödjer ansvarsfull odling. Målsättningen är att all bomull i Hemtex egna varor ska komma från hållbara källor år 2020. För att nå målet om hållbar bomull arbetar Hemtex även för att öka andelen ekologiskt odlad eller återvunnen bomull i sortimentet samt att byta till andra hållbara fibrer som exempelvis lyocell.

Större andel ekologisk bomull För att bomull ska klassas som ekologisk ska den vara odlad helt utan användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödning. Hemtex ekologiska bomull är certifierad av GOTS, Global Organic Textile Standard, som är en världsledande märkning för ekologiska fibrer och omfattar spårbarhet i hela kedjan, från odling till produktion. I standarden ingår även krav på arbetsmiljö för de som arbetar i de olika produktionsleden, liksom strikta krav på kemikalieanvändning. Standarden kontrolleras av tredje part. Under säsongen 2015/2016 var cirka en halv procent av den bomull som odlades i världen ekologisk. Den största delen av Hemtex babysortiment är tillverkad av ekologisk bomull. I hela Hemtex sortiment står ekologisk bomull för cirka två procent av den totala mängden bomull. I oktober 2017 presenterade Textile Exchange sin lista Preferred Fiber & Materials (PFM), som rangordnar företag som arbetar för att öka sin andel hållbara material. Hemtex hamnade på andra plats på listan över företag som ökat sin andel ekologisk bomull mest under 2016.

För en bättre bomullsproduktion Better Cotton Initiative (BCI) är ett initiativ som syftar till att göra den konventionella bomullsodlingen så miljövänlig och effektiv som möjligt, bland annat genom utbildningsprogram för bomullsodlare. Det görs exempelvis genom att säkerställa att konstbevattning och användning av jordbrukskemikalier sker på ett effektivare sätt så att förbrukningen minskar, samtidigt som storleken på skördarna bibehålls eller ökar. Därmed hoppas man inte bara minska de negativa konsekvenserna utan även öka lönsamheten och förbättra odlarnas sociala och ekonomiska situation och därmed stärka de lokala samhällena. BCI:s mål är att fem miljoner anslutna bönder ska producera 30 procent av världens bomull till år 2020. Under 2017 har andelen bomull odlad enligt BCI:s metoder ökat med över 60 procent på Hemtex. Ett

Återvunna material Återvunna fibrer sparar jordens resurser och minskar mängden avfall. Det finns dock fortfarande vissa tekniska utmaningar

Hemtex Better Cotton Claim Units 2 500 000 2 000 000

Bomull från hållbara källor år 2020

1 500 000 1 000 000 50 000 2014

2015

2016

2017

15


MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN

Under hösten gav Textile Exchange Hemtex en hedrande fjärdeplacering för den ökade andelen spårbart dun i produkterna. Alla nya inköp av dun är certifierade enligt RDS, Responsible Down Standard. Responsible Down Standard säkerställer att dun och fjädrar kommer från ansvarsfullt behandlade gäss och ankor. Dessutom är materialet spårbart genom hela produktionskedjan, från gård till produkt. Standarden accepterar varken tvångsmatning eller att man exempelvis plockar fjädrar från levande fåglar. Hemtex har krav på att dun och fjäder bör vara en restprodukt från livsmedelsindustrin.

för att skapa nya material av återvunna textilier. Hemtex bevakar löpande området och utvecklingen av ny teknik för att lösa dessa utmaningar. Ett exempel på en produkt av återvunnet material som ingår i Hemtex sortiment är en handvävd matta tillverkad av återvunna PET-flaskor. Det finns även andra utmaningar med att öka andelen återvunnet material i Hemtex sortiment, exempelvis kvalitetsförluster vid användning av en större andel återvunnen bomull, eller importhinder för begagnade textilier på stora produktionsmarknader som Kina. För att märkas som återvunnen bomull i Hemtex nya koncept, Den hållbara tråden, krävs att inte bara den återvunna bomullen, utan hela produkten, är certifierad och kontrollerad enligt GRS, Global Recycled Standard, eller RCS, Recycled Content Standard.

Djuren behandlas med respekt Hemtex är medlem i en arbetsgrupp (Textile for recycling T4RI) inom Svensk Handel för att tillsammans med andra aktörer i branschen ställa höga krav på att driva gemensamma riktlinjer kring djurskyddsfrågor. Hemtex har tydliga riktlinjer för material av animaliskt ursprung. Exempelvis ska allt läder och skinn som används vara en restprodukt från djur som fötts upp för köttproduktion. Vad gäller merinoull tar Hemtex bestämt avstånd från så kallad mulesing, som är en grym behandlingsmetod som ursprungligen infördes för att skydda får från maskangrepp. Hemtex kräver intyg från leverantörerna som garanterar att mulesing inte använts.

Alternativa material Ett alternativ för att minska bomullsanvändningen är att gå över till andra mer hållbara fibrer som kräver mindre mängd vatten och bekämpningsmedel i produktionen. Lyocell är ett exempel på ett sådant material som tillverkas av träfiber. Framställning av lyocell har relativt liten negativ miljöpåverkan eftersom tillverkningsprocessen är sluten. Det innebär att lösningsmedlet till största delen kan återvinnas och återanvändas och därmed inte skadar miljön i samma utsträckning. Av mängden produkter från regenerade konstfiber hos Hemtex är majoriteten (96 procent) gjord av lycoell. Råmaterialet i de produkter av lyocellfibrer som märks med Den hållbara tråden kommer från FSC-certifierade (Forest Stewardship Council) träd, vilket garanterar ett miljömässigt och ansvarsfullt skogsbruk.

OEKO-TEX® certifierade produkter Utöver Hemtex egna högt ställda kemikaliekrav är flertalet produkter hos Hemtex, framförallt produkter med regelmässig och direkt hudkontakt, även certifierade av OEKO-TEX® Standard 100. OEKO-TEX® Standard 100 garanterar att produkterna inte innehåller hälsoskadliga ämnen. Allt kontrolleras av oberoende institut – tyg, sytråd, etiketter, brodyr och tryck. Huvuddelen av Hemtex handdukar, sängkläder och morgonrockar uppfyller klass I eller II, det vill säga de hårdaste kraven.

Den hållbara tråden En prioritering under året har varit att synliggöra de mer hållbara produkterna för kunderna. Genom Den hållbara tråden, som lanserades i början av 2017, guidas kunderna till att göra mer hållbara val. Hittills har drygt en tredjedel av sortimentet fått märkningen. Dessa produkter är tillverkade av mer hållbart odlad råvara, återvunna material eller andra mer hållbara fibrer. Konceptet innefattar även produkter som har odlats eller producerats med mindre miljöpåverkan än konventionella metoder och som godkänts av Svanen, Bra Miljöval, EU Ecolabel eller FSC.

Riskråvaror Hemtex har tydliga rutiner och krav gällande andra riskråvaror, exempelvis palmolja, vilket är en vanlig ingrediens i stearinljus. Produkter med palmolja ska vara certifierade enligt RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, för att säkerställa att odlingen inte bidrar till skövling av regnskog. Varje produkt av trä eller pappersmassa som Hemtex importerar till EU kräver dokumentation i enlighet med EU:s timmerförordning. Dokumentation och spårbarhet syftar till att förhindra att illegalt avverkad skog importeras till den europeiska marknaden. När det gäller trä- och pappersprodukter är ambitionen dessutom att öka andelen med FSC-certifiering, vilket är en garanti för att träet kommer från hållbart odlad skog. Alla tropiska träslag som köps in till Hemtex ska vara FSCcertifierade.

Allt dun är RDS-certifierat Ett av Hemtex viktigaste produktsegment är dun. Hemtex ställer höga krav på sina leverantörer, bland annat genom certifieringar, och när det gäller dun samarbetar bolaget med ett fåtal utvalda leverantörer. Dun och fjädrar som köps in har strikt kontrollerats av tredje part.

16


MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN

Miljöhänsyn i produktion Textilproduktion är både vatten- och kemikaliekrävande. I uppförandekoden ställer Hemtex krav på leverantörerna, bland annat när det gäller vattenrening och kemikaliehantering.

Hemtex uppförandekod innefattar bland annat krav på att färg- och tvättprocesser ska åtföljas av adekvata vattenreningssystem som är anpassade för fabrikens produktionsvolym. Även kemikalie- och avfallshantering är reglerad. Efterlevnad av koden följs upp med regelbundna inspektioner och eventuella åtgärder rapporteras i en åtgärdsplan.

De flesta kemikalier är säkra att använda, men en del kemikalier kan innebära risker för de som hanterar dem i produktionen, för miljön eller för de som använder slutprodukterna. Hemtex arbetar aktivt för att minimera användningen av kemikalier och för korrekt hantering i produktion samt för att begränsa användning av skadliga kemikalier. Som en del i detta har bolaget en detaljerad restriktionslista för kemikalier. Restriktionslistan uppdateras kontinuerligt och bygger på lagkrav och försiktighetsprincipen. Där inte tillräckligt hårda lagkrav finns följer Hemtex rekommendationer från branschen.

Initiativ för minskad vattenförbrukning Enligt Världsbankens uppskattning orsakas 20 procent av den industriella sötvattenföroreningen av textilindustrin. Färskvatten är en knapp resurs och en växande befolkning och vattenintensiva livsstilar gör att vattenförbrukning är avgörande för att behålla välfärd och ekosystem. Besparingar som genereras av hållbar vattenanvändning har stor potential att påverka välfärden. Särskilt avgörande är det i länder med stor vattenbrist, där flera av Hemtex leverantörer är baserade.

För att kontrollera att produkterna lever upp till kemikaliekraven görs regelbundna stickprovskontroller och tester på oberoende tredjeparts laboratorium. Testerna görs enligt internationella standardiserade testmetoder och dokumenteras noggrant i detaljerade testrapporter som granskas och godkänns innan leverans. Totalt har över 5 700 tester utförts varav över 1 700 under 2017.

Vattenfrågan är komplex och kräver globala samarbeten. Hemtex arbetar därför tillsammans med branschorganisationer och i olika initiativ tillsammans med leverantörer för en ansvarsfull vattenhantering. Ett exempel på det är Hemtex engagemang i STWI, Sweden Textile Water Initiative, som verkar för ett globalt skifte mot hållbar produktion i leverantörskedjan. Sedan starten 2010 har Hemtex bidragit till att ta fram riktlinjer rörande vattenförbrukning, förorening och avloppshantering.

Hemtex är sedan flera år medlem i Kemikaliegruppen vid Swerea IVF för att få tillgång till expertis inom kemikalieområdet samt information om nya lagar, regleringar och uppdaterad forskning. Bolaget är även representerat i Textilimportörernas referensgrupp rörande kemikaliefrågor. Under året har Hemtex inte behövt återkalla några varor som följd av för höga halter av oönskade kemikalier.

Idag är över 30 nordiska mode- och läderbolag medlemmar i STWI. Projekten omfattar 95 fabriker och drivs i Bangladesh, Indien, Kina och Turkiet. STWI:s projekt har globalt resulterat i en besparing på 5,21 miljoner kubikmeter vatten per år och totalt 18,700 ton kemikalier. Energianvändningen har minskat med 39 miljoner kilowatt timmar. Avkastning på investeringar. är i genomsnitt 15- 18 månader inom projekten 100 procent av Hemtex inköpsvärde av egna produkter från Bangladesh under 2017 omfattas av vattenhanteringsprogrammet.

Hemtex resursbesparingar 2017 i STWI Bangladesh

Vatten (m3)

Ansvarsfull hantering av kemikalier Kemikalier används i flera delar av textilproduktionen, bland annat för att skapa färger, för att förbättra vissa egenskaper eller för att skydda produkterna.

Elekricitet (MWh)

2 770

Naturgas (m3)

1 398 900

Växthusgaser (Ton)

17

716

3 012


MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN

Ambitiöst klimatmål i den egna verksamheten För att bidra till FNs mål om att begränsa den globala uppvärmningen har Hemtex som en del av ICA Gruppen antagit koncernens klimatmål - att verksamheten ska vara klimatneutral till 2020.

orsakar i butik, lager, tjänsteresor samt godstransporter mellan lager och butik.

ICA Gruppens klimatmål har tagits fram i enlighet med metoden för Science Based Targets samt GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.

Genom att ställa miljökrav på leverantörer och tillsammans med tillverkare driva utvecklingen av ett mer hållbart sortiment, kan viss påverkan utanför den egna verksamheten ändå uppnås. En viktig del i arbetet är också att hjälpa kunderna att minska sin klimatpåverkan, bland annat genom ett brett utbud av hållbara produkter.

Klimatmålet ska nås genom minskade klimatpåverkande utsläpp och ökad resurseffektivitet, men också genom att klimatkompensera för den påverkan som inte helt kan elimineras fram till 2020. Hemtex har varierande möjlighet att påverka värdekedjan, och målet omfattar därför den klimatpåverkan som den egna verksamheten

HEMTEX KLIMATNEUTRALT TILL 2020

Förnybar energi

Producenter

Transport

Hemtex ställer leverantörskrav och driver tillsammans med tillverkare utvecklingen av ett mer hållbart sortiment samt arbetar för att effektivisera och minska utsläpp från transporter.

Detta omfattas av klimatmålet i vår drift: - Lager & Kontor; energi och tjänsteresor - Transport; förbättringar inom t ex förnybara drivmedel - Butik; förbättringar inom energi

Kunden Genom märkningen ”Den hållbara tråden” guidas kunderna till att göra mer hållbara val.

Påverkans grad Låg

Hög

18

Låg


MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN

Utsläpp av växthusgaser Fördelning av koldioxidutsläpp, %

Fördelning av koldioxidutsläpp enligt GHG protokollet

• Energi 60% • Godstransporter 27% • Tjänsteresor 13%

• Scope 1, 0% • Scope 2, 51% • Scope 3, 49%

Totalt utsläpp av koldioxid, ton

Totalt utsläpp av koldioxid enligt GHG Protokollet, ton

600

Scope 1:

500 400 300 200

• 2017, 456 • 2016, 535 • 2015, 570

2017 2016 2015 0

0

0

Scope 2:

231

251

260

Scope 3:

225

283

310

Scope 1: Utsläpp från tjänsteresor med leasade tjänste- och förmånsbilar. Scope 2: Utsläpp från energi i lager, egenägda butiker, och kontor Scope 3: Utsläpp från tjänsteresor, utsläpp från svenska Hemtex-butiker ej ägda av Hemtex, utsläpp från transporter mellan lager och butiker. Fördelning mellan fossila/ icke-fossila utsläpp redovisas ej.

100 0

19


MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN

Prioritering av hållbara transporter Hemtex har sedan 2008 följt upp koldioxidutsläpp som orsakas av transporter, med målsättningen att kontinuerligt minska utsläppen. Godstransporter och tjänsteresor inom verksamheten ingår i koncernens mål att bli klimatneutrala. Hemtex köper tjänster för transport och distribution men kan påverka transporternas miljöpåverkan genom val av transportsätt och genom att ställa krav på distributörer, exempelvis när det gäller att minska bränsleförbrukningen och använda alternativa bränslen.

Fördelning tranportsätt av import 2017

• • •

Att frakta varor med båt ger mindre utsläpp än att använda flyg eller bil. Den allra största delen av de importerade varorna fraktas med sjötransport. Under 2017 fraktades 96,9 (96,4) procent av importen med båt. Flygtransporter används endast undantagsvis. Ett mindre antal varuprover skickas under produktutvecklingen med flyg och dessa transporter klimatkompenseras alltid. Under året ökade flygfrakten något, från 0,5 procent till 0,8 procent. Hemtex varor har tidigare transporterats från Göteborg till distributionscentralen i Jönköping med tåg. Alla containrar som var fullastade vid ankomst till hamnen fraktades med tåg direkt till distributionscentralen medan de som inte var fullastade packades om och skickades med lastbil. Från 2017 var möjligheterna begränsade att frakta varor med tåg från Göteborgs hamn till Jönköping, varför samtliga dessa transporter istället görs med lastbil. Hemtex övergripande mål är fortfarande att använda tåg och båt i så stor utsträckning som möjligt, och att undvika flygtransporter.

Båt 97% Bil 2% Flyg 1%

CO2-utsläpp per produkt i snitt (gram)

1 80 160 140 1 20 100 2011

Förutom detta pågår ett ständigt arbete med att öka fyllnadsgraden, bland annat genom samlastning i produktionsländerna, för att på så sätt minska koldioxidutsläppet per produkt. Fyllnadsgraden följs upp per sändning och sammanställs per månad och år. 2017 var fyllnadsgraden i inkommande containrar 91,6 (93,3) procent av de uppsatta målen och 74,3 (76) procent av den totala kapaciteten. Flödet har minskat och därmed möjligheten att sampacka, dessutom har inköpsrutinen för basartiklar förändrats med lägre volymer per inköp.

2012

2013

2014

2015

2016 2017

Totalt CO2-utsläpp från samtliga transporter, ton (inkl. prover till kontoret, prisetiketter till leverantör mm) 2017 2016

1220 1 340*

2015 2014 2013

Total transportpåverkan från verksamheten CO2-utsläpp från samtliga transporter har minskat från föregående år, liksom det genomsnittliga CO2-utsläppet per produkt*. Emissionsfaktor för beräkning av koldioxidutsläpp samlas in från respektive transportör och sammanställs totalt för kontroll och uppföljning. CO2-utsläppen från egen drift år 2017 var 123 ton.

2012 2011

* Siffror för 2015, 2016 har justerats då ett fåtal flygfrakter har tillkommit som tidigare inte var inräknade.

20

1 457*

1 839 1 611 1 433 1 636


MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN

Hemtex ambition är att effektivisera och minska utsläppen från transporter. Effektiva tjänsteresor Hemtex ambition är att minimera CO2-utsläpp från tjänsteresor och att verksamheten ska vara klimatneutral år 2020. Nyckeltal rapporteras kvartalsvis för uppföljning och initiativ för att minimera resorna pågår, bland annat genom att ersätta dem med videokonferenser. Alla tjänsteresor beställs via samma leverantör, vilket gör att Hemtex enkelt kan följa upp hur många resor som görs med tåg, flyg och bil. Dessutom möjliggörs en överblick över kostnaderna för tjänsteresorna samt deras miljöpåverkan.

Utsläpp av koldioxid från godstransporter mellan lager och butik (ton) 2017

123 166

2016 2015

193

Hemtex ställer också krav på att miljöbelastningen från företagets tjänstebilar ska vara så liten som möjligt med hänsyn taget till biltyp. Vid byte av bil ska i första hand bil med lägre utsläppsvärden än tidigare bil väljas. Bilarna ska tillhöra miljöklass Euro 6 eller högre. Genomsnittligt utsläpp för Hemtex samtliga bilar är idag 121 gram koldioxid per kilometer, en sänkning med 2 procent jämfört med 2016 och 9 procent jämfört med 2015.

Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med flyg, tåg och bil (ton) 2017

79

2016

70

2015

68

21


MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN

Fokus på minskad energiförbrukning I klimatmålet ingår också att minska energiförbrukning och dess utsläpp av växthusgaser. Sedan flera år har Hemtex, genom olika åtgärder och initiativ, arbetat med att minska energiförbrukningen.

Det operativa arbetet innebär energibesparande åtgärder såsom att byta till mindre energikrävande lösningar i butiker samt gå över till grön el.

Under 2017 inleddes ett arbete med en energikartläggning på ICA Gruppen vilket kommer inkludera Hemtex verksamhet. Kartläggningen, som ska pågå till 2019, syftar till att identifiera ytterligare energibesparings- och effektiviseringsåtgärder.

Totalt utsläpp av koldioxid, ton

Fördelning av energikällor, % (elförbrukning i lager, butik och kontor)

7000 6000 5000

• •

• 2017, 5367 • 2016, 6117 • 2015, 6301

4000 3000 2000

Förnybar energi 51% Fossila bränslen 49%

1000 0 Genomsnittlig energianvändning i butik (kWh/m2)

Total energianvändning i butik (MW) 2017 2016

109

2016

5616

2015

89

2017

4856

109

2015

5790

Total energianvändning kontor (MW)

Genomsnittlig energianvändning kontor (kWh/m2)

2017

224

2017

2016

211

2016

78

2015

211

2015

78

82

Energi och fjärrvärme lager (MW)

Genomsnittlig energianvändning lager (kWh/m2)

2017

288

2017

34

2016

290

2016

34

2015

2015

300

22

35


MILJÖHÄNSYN I VÄRDEKEDJAN

Återvinning och cirkulära flöden Hemtex strävar efter att bidra till mer cirkulära affärsmodeller som inte bygger på traditionell linjär produktion utan på cirkulära flöden för optimal återanvändning och återvinning, med ambitionen att minska uttaget av naturresurser, sluta kretsloppen, förebygga avfall och framställa mer miljövänliga produkter. Produktansvar för återvinning Som en del av producentansvaret för elprodukter tar alla Hemtex-butiker i Sverige kostnadsfritt emot uttjänt elutrustning vid köp av ny likvärdig vara. Hemtex har information i butik till konsumenterna och lämnar den insamlade elutrustningen till godkänt insamlingssystem. Hemtex rapporterar dessutom antalet elprodukter som tillverkas och importeras till El-Kretsen för att bidra till finansieringen av El-Kretsens rikstäckande insamlings- och återvinningssystem. Ett liknande system finns i Finland där Hemtex rapporterar till Elker.

Målet är att återvinna så mycket som möjligt av avfall som kartong, papper och plast som uppstår i Hemtex egen verksamhet, så att så lite som möjligt skickas till deponi. Butikerna källsorterar avfall med mål att det ska kunna återvinnas till nya produkter och ändamål. En stor del av avfallet uppstår när varor packas upp för vidare distribution till butikerna. Från tillverkaren kommer varorna ofta i förpackningar om större mängder, medan varje enskild butik behöver ett mindre antal. Eftersom Hemtex inte har något eget lager sker denna hantering på ett distributionscenter som för Hemtex räkning kasserar cirka 190 ton wellpapp och cirka 3 ton plast som går till återvinning. Övrigt avfall uppgår till ungefär 9 ton, vilket går till förbränning i fjärrvärmeverk.

Hemtex tar ansvar för att produktförpackningar samlas in och återvinns i så stor utsträckning som möjligt. Bolaget betalar en förpackningsavgift till Förpackningsoch Tidningsinsamlingen (FTI), och är på så sätt med och finansierar 5 800 återvinningsstationer runt om i Sverige, där konsumenter kan lämna in sina förpackningar för återvinning. Hemtex rapporterar mängden förväntat avfall kvartalsvis till FTI. I Finland rapporteras användningen av förpackningar till PYR och i Estland till den estniska myndigheten.

Ökad återvinning g av textilier Mer än häften av de kläder och hemtextiler som köps slängs så småningom i hushållsavfallet. Uppskattningar som gjorts visar att ungefär hälften av dessa textilier är hela och hade kunnat återanvändas. För att bidra till en ökad återvinning och mer cirkulära flöden samlar Hemtex in använda textilier genom lättillgängliga insamlingslådor i samtliga helägda butiker i Sverige. Ambitionen är att öka användningen av återvunna fibrer. Insamlingen sker i samarbete med I:Collect, (I:CO), som är ett globalt initiativ som med hjälp av ett belöningssystem vill uppmuntra människor att samla ihop och lämna tillbaka uttjänta textilier, kläder och skor, så att materialen produkterna är gjorda av ska få leva vidare. Av de textilier som samlas in är 60 procent så bra att de kan återanvändas i befintligt skick. Dessa sorteras och säljs på second hand-marknader i flera länder. Resterande 34 procent återvinns. De textilier som inte kan användas i sin ursprungliga form omarbetas och blir till nya produkter. Endast 6 procent förbränns till energi. Under 2017 har totalt 37 ton textiler samlats in i Hemtex butiker, vilket står för 1 procent av inköpt textil under samma period. Detta är en minskning från förgående år. Tillsammans med I:Collect kommer Hemtex diskutera åtgärder med mål att förbättra och optimera insamlingen.

Minskad användning av plastpåsar Enligt Naturvårdsverket konsumerar varje EU-medborgare i genomsnitt 198 plastpåsar under ett år. De flesta påsarna används oftast bara ett fåtal gånger, men det tar naturen mer än 400 år att bryta ner dem. Under tiden finfördelas de i små bitar och kan skada både djur och människor. Dessutom är påsar mycket energikrävande att tillverka, transportera och återvinna, även om de är tillverkade av förnybara material som papper. Med avsikt att minska förbrukningen av plastpåsar började Hemtex under 2017 ta betalt för dem. Redan under detta första år har ett förändrat beteende märkts hos kunderna och förbrukningen av plastpåsar har sjunkit med 30 procent. Hemtex avser även att byta de plastpåsar som fortfarande används till en variant som görs av mer förnybara råvaror. Idag är påsarna är tillverkade av polyeten som till 80 procent utgörs av återvunnen plast. Detta materialval har stora miljöfördelar jämfört med konventionell plastproduktion genom avsevärt mindre koldioxidutsläpp och minskad åtgång av råolja. En annan fördel är att återvunnen polyetenplast kan återvinnas igen med fortsatt hög hållbarhet.

För att bidra till cirkulära flöden deltar Hemtex också i nätverket T4RI, Textiles for Recycling Initiative, som drivs av Svensk Handel i syfte att främja återanvändning och återvinning av textiler. Gruppen vill verka för ett kretsloppssamhälle och att miljönyttan alltid sätts i fokus. T4RI är en aktiv part i dialogen kring återanvändning, återvinning och producentansvar av textil och har under året bland annat haft dialoger med Naturvårdsverket.

23


SOCIALT ANSVAR

SOCIALT ANSVAR HEMTEX STRÄVAR EFTER ATT TA ANSVAR I HELA VÄRDEKEDJAN, OCH SÄKERSTÄLLA ACCEPTABLA FÖRHÅLLANDEN FÖR SÅVÄL DE EGNA MEDARBETARNA SOM FÖR LEVERANTÖRER OCH KUNDER.

24


SOCIALT ANSVAR

Motiverade medarbetare utvecklar verksamheten Hemtex värdeord, kunnig, kreativ och generös, är vägledande i all verksamhet och ska genomsyra alla beslut. Detta gemensamma förhållningssätt bland medarbetarna ökar tydligheten i relationer med kunderna.

att förebygga ohälsa och frånvaro till följd av brister i arbetsförhållanden och i arbetsmiljö. Varje år genomförs arbetsmiljöronder på kontoret och i varje enskild butik. Eventuella brister som upptäcks leder till konkreta handlingsplaner och mål, och ibland till centrala initiativ som omfattar hela verksamheten. Under 2017 rapporterades 5 tillbud och 9 arbetsplatsolyckor, dock inte med några allvarligare skador som följd. Anmälda tillbud och skador sammanställs och följs upp av HR-chef. Hemtex accepterar inte någon form av diskriminering eller kränkning, och har utarbetat riktlinjer för hur arbetet mot kränkande särbehandling ska gå till i bolaget. Inga fall av kränkande särbehandling har rapporterats inom organisationen under året.

Värderingarna ska leda till rätt prioriteringar och beslut och gör det lättare att fatta rätt beslut och därigenom öka den interna effektiviteten. De tre värdeorden ligger också till grund för de kundlöften som tagits fram.

Våra värdeord: Kunnig Kreativ Generös

Kontinuerlig utbildning Alla butiksmedarbetare genomgår under sin introduktion en utbildning i säljande, servicetänkande och säkerhetsmedvetenhet, och deltar löpande i sälj- och serviceutbildningar under sin anställning. Under året har introduktionen för nyanställda i butik utvecklats och uppdaterats. Medarbetarna deltar också löpande i workshops, föreläsningar och anpassade utbildningsdagar. Digitala utbildningar, exempelvis kring säkerhet, finns på intranätet. Alla butikschefer har genomgått en utbildning i utbildning i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen, och får kontinuerlig utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, inom exempelvis stresshantering.

Fokus på hälsa och säkerhet Hemtex uppmuntrar medarbetarna till ökad fysisk aktivitet och en balanserad livsstil, bland annat genom att erbjuda friskvårdsbidrag och genom avtal med tränings- och friskvårdsleverantörer som kan erbjuda förmånliga träningsmöjligheter. Sjukfrånvaron på Hemtex är relativt låg. Under 2017 var den totala sjukfrånvaron 5 procent, vilket är en minskning med 0,7 procent jämfört med föregående år.

Organisation och anställning Sammansättningen av Hemtex medarbetare speglar i stort sett företagets kundgrupp. En övervägande del av de anställda, cirka 95 procent, är kvinnor, och den genomsnittliga åldern är 38 år. Företagets ledningsgrupp består till 50 procent av kvinnor. Under 2017 var antalet anställda 825 (878) varav 620 (696) deltidsanställda. Det innebär att 75 procent av personalen arbetar deltid. Vissa anställda arbetar i flera till varandra närliggande butiker och i Stockholmsområdet finns en intern vikariepool. Det gör att de anställda kan erbjudas en högre sysselsättningsgrad om de så önskar. 2017 hade Hemtex 25 (22) procent visstidsanställda. Behovet av visstidsanställda är högt i detaljhandeln, eftersom

Genom förebyggande arbete i säkerhetsfrågor skapas en trygg och säker arbetsplats. Hemtex butiker ska även vara en trygg och säker plats för kunderna. För att uppnå detta är det viktigt att ha rutiner på plats. Det är även av yttersta vikt att alla anställda har kunskap i och förståelse för aktuella säkerhetsfrågor. Detta uppnås genom återkommande utbildning och information. Hemtex arbetar systematiskt med brandskydd och arbetsmiljö. Bedömning av risker för hot och våld i verksamheten görs fortlöpande på lokal och central nivå. Om något händer finns i varje region en etablerad krisorganisation som direkt kan bistå drabbad personal med hjälp. Målet med Hemtex arbetsmiljöarbete är ytterst

25


SOCIALT ANSVAR

behovet av säsongsanställda ökar under till exempel julen och sommaren. Personalomsättningen var 23 (18) procent, beräknat på antalet tillsvidareanställningar under året i förhållande till medelantalet anställda i koncernen. Samtliga medarbetare i Sverige och Finland omfattas av handelns kollektivavtal. I Estland följs riktlinjerna i gällande kollektivavtal. Hemtex är medlem i de arbetsgivarorganisationer som verkar i de olika länderna och arbetar för att ha en kontinuerlig dialog med de fackliga parterna. Hemtex följer den uppsägningstid som gäller enligt kollektivavtal mellan Svensk Handel och Handelsanställds förbund samt Unionen. Alla medarbetare, såväl deltids- som heltidsanställda erbjuds förmåner enligt lokal lagstiftning i de länder där Hemtex bedriver verksamhet. Förmånerna omfattar bland annat företagshälsovård, försäkring mot arbetsskador och sjukdomar, föräldraledighet och pensionsförmåner. Butikscheferna rapporterar till en regionchef, som i sin tur rapporterar till Hemtex försäljningschef. HRavdelningen ansvarar för personalfrågor och centrala initiativ och aktiviteter och stöttar butikerna.

Anställningsform

• Deltidsanställda 75% • Heltidsanställda 25%

Könsfördelning % totalt samt på chefsnivå

Totalt Samtliga chefsnivåer

Andel män

Könsfördelning ledningsgrupp

Antal anställda per åldersgrupp

• • • • •

Andel kvinnor

Under 20 år 1%

• Andel kvinnor 50% • Andel män 50%

20-29 år 35% 30-39 år 30% 40-49 år 16% över 49 år 18%

26


SOCIALT ANSVAR

Nära samarbeten med leverantörer För att säkerställa en hållbar produktion arbetar Hemtex nära leverantörerna, och ställer också krav när det gäller såväl miljö som mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

Hemtex leverantörer finns i fjorton länder; Kina, Bangladesh, Indien, Pakistan, Sverige, Turkiet, Estland, Moldavien, Vietnam, Ryssland, Danmark, Portugal, Indonesien och Storbritannien. 90 procent av inköpen görs från Asien, med Kina och Bangladesh som största inköpsmarknader. Kartan visar fördelningen mellan de olika länderna baserat på inköpsvärde under 2017.

För att säkerställa att Hemtex egna varor produceras på ett acceptabelt sätt vad gäller mänskliga rättigheter görs besök, utbildningar, sociala revisioner och olika samarbetsprojekt på plats hos leverantörer i högriskländer. * * Länder med hög risknivå definieras sedan 1 januari 2014 i enlighet med BSCI:s definition (Business Social Compliance Initiative).

Hemtex strävar efter transparenta och långsiktiga leverantörsrelationer. En stabil leverantörsstock underlättar arbetet, men också att leverantörerna och mellanhänderna är så få som möjligt. Flera leverantörer är vertikala och gör allt från att spinna tråd till att sy produkter, vilket medför bättre kontroll längre ner i leverantörskedjan. Närvaro och personal i produktionsländer möjliggör också en nära dialog och långsiktiga partnerskap bidrar till att öka öppenheten.

Leverantörer i högriskländer ska vara socialt reviderade

I flera av de länder där Hemtex produkter tillverkas saknas tillräcklig nationell lagstiftning för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsrätt. I andra fall finns lagstiftning men det saknas kontroll av att lagar efterlevs.

HEMTEX INKÖPSMARKNADER 2017 BASERAT PÅ INKÖPSVÄRDE

SVERIGE 6,8% KINA 41% ÖVRIGA EUROPA 2,5%

BANGLADESH 21% INDIEN 16% ÖVRIGA ASIEN 13%

27


SOCIALT ANSVAR

Revisionsresultat

Andel socialt reviderade leverantörer i högriskländer

2017 2016 2015

• • • • • •

100% 98% 92%

BSCI 49% SA8000 10% ETI 9% Acceptable 1% Need for improvement 30% Unacceptable 3%

Alla leverantörer måste underteckna och uppfylla Hemtex inköpsavtal (Hemtex Purchasing Instructions). Inköpsavtalet är en förutsättning för att göra affärer med Hemtex, och fastställer bland annat krav för miljö, sociala standarder och arbetsvillkor.

Under 2017 beslutade Hemtex att avsluta samarbetet med tre leverantörer på grund av att de inte i tillräcklig grad uppfyllde koncernens krav kring mänskliga rättigheter samt att de inte hade genomfört erforderliga förbättringar sedan den första revisionen.

Avtalet innehåller en koncerngemensam uppförandekod som baseras på FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILO:s (International Labour Organisation) kärnkonventioner. Målsättningen är ansvarsfull produktion där leverantörerna kontinuerligt gör framsteg och uppfyller koncernens uppförandekod. Detta säkerställs genom att kombinera revisioner utförda av egen personal eller konsulter med tredjepartsrevisioner, utförda av exempelvis BSCI, ETI och SA8000.

Målsättningen är att bidra till förändring i stället för att avbryta samarbetet. En viktig del i arbetet är att skapa en god dialog och förståelse hos fabrikens ledning för att avvikelserna ska korrigeras på ett systematiskt och hållbart sätt. Första gången en befintlig leverantör inte blir godkänd ges en chans att rätta till problemet. Om leverantören inte visar samarbetsvilja att åtgärda allvarliga avvikelser eller om en allvarlig överträdelse upprepas avslutas samarbetet. Överträdelser mot avtal Om avvikelse mot koden skulle ske, undersöks först den grundläggande orsaken. Sedan upprättas en åtgärdsplan tillsammans med leverantören. Att enbart utföra en inspektion leder inte till förbättringar. Det är arbetet med uppföljning och sammanställning av åtgärdsplan som gör att fabriken kan förbättras och villkoren bli bättre för de som arbetar där. Uppföljningsbesök och dialog är därför av stor betydelse.

Hemtex utför alltid en riskanalys av nya leverantörer och fabriker. Innan samarbete inleds med leverantörer i högriskländer görs en revison för att säkerställa att fabriken lever upp till kraven i uppförandekoden.

HEMTEX UPPFÖRANDEKOD OMFATTAR KRAV PÅ ETT:

• miljöarbete och korrekt avfallshantering tillhandahålls

De vanligaste överträdelserna mot uppförandekoden handlar framförallt om dokumentation och anställningsvillkor samt löner och arbetstid. Om dokumentationen är bristfällig i fabriken, till exempel avsaknad av anställningsbevis, tidsregistrering och lönelistor kan Hemtex inte verifiera efterlevnad av uppförandekoden såsom kontroll av löner, övertidsregleringar eller kontroll av arbetarnas ålder. Hemtex arbetar för att uppmärksamma leverantören på vikten av god dokumentation genom kommunikation med fabrikens ledning och uppföljning av åtgärdsplaner. Det är svårt att verifiera att övertiden hålls inom acceptabla gränser, speciellt om tidsregistreringen är bristfällig. Det kan finnas flera anledningar till övertidsarbete. I flera fall där de anställda arbetar långt hemifrån vill de arbeta intensivt periodvis för att sedan återvända hem. En annan orsak kan vara låga löner. I enlighet med Hemtex uppförandekod och lokal lag måste leverantörerna minst betala landets lagstadgade minimilön till sina anställda.

Läs mer om kraven i vår uppförandekod på hemtex.se

Ett riskområde som är kopplat till den komplexa leverantörskedjan är transparens. Hemtex inköpsavtal

• lagar och förordningar efterlevs • anställda har rätt till facklig anslutning och kollektiv förhandling • förbud mot diskriminering efterlevs • lön och ersättningar utbetalas enligt gällande regler • övertid inte överskrider gällande regler och kompenseras därefter • hälsa och säkerhetsfrågor beaktas på arbetsplatsen • förbud mot barnarbete efterlevs • förbud mot tvångsarbete efterlevs

28


SOCIALT ANSVAR

i dialog om arbetsplatsfrågor och är ett alternativ för att underlätta en rättvis förhandling. De ersätter dock inte funktionellt fungerande fackföreningar och det är viktigt att kontrollera hur kommittéerna drivs och att medlemmarna har blivit utvalda av arbetarna.

undertecknas av den leverantör som levererar till Hemtex, men avtalet innefattar även krav på att Hemtex leverantörer ska kontrollera sina underleverantörer. Leverantörer som använder obehörig legotillverkning komplicerar processen med att säkerställa att produktionen utförs i linje med uppförandekoden. Hemtex accepterar inte obehörig legotillverkning och relationerna med leverantörerna bygger på full insyn av var och hur produkterna tillverkas. Den första inspektionen hos en leverantör är alltid föranmäld, därefter genomförs såväl föranmälda som oanmälda inspektioner. Även kvalitetsinspektioner görs av Hemtex produkter, och dessa kontroller bidrar också till att säkerställa att produkterna produceras på den fabrik som innehar avtalet med Hemtex.

Metoder för att motverka barnarbete och tvångsarbete När det gäller barnarbete är Hemtex grundregel att personer under 15 år inte får arbeta hos någon av koncernens leverantörer. Om nationell lagstiftning ställer mer långtgående krav är det dessa som gäller. I Kina, till exempel, är den lagstadgade åldern för arbete 16 år. Hemtex kräver också att leverantörerna tar särskild hänsyn till unga arbetare (yngre än 18 år), till exempel i fråga om rätten till begränsad arbetstid. Upptäcker eller misstänker Hemtex att en arbetare inte har lagstadgad ålder för arbete har leverantören, genom avtal, förbundit sig att vidta åtgärder som ser till personens bästa. Tillsammans med leverantören utarbetas bästa möjliga lösning, med hänsyn tagen till barnets ålder, utbildning och sociala situation.

Rätten till kollektivavtal och föreningsfrihet Att ansluta sig till en fackförening och att förhandla kollektivt är en grundläggande rättighet. Tyvärr är fackföreningarna svaga i många av produktionsländerna och till och med olagliga i vissa. Hemtex sätter press på leverantörer för att säkerställa att denna rättighet inte kränks. Både fabrikscheferna och de anställda informeras om sina rättigheter och efterlevnad av kraven följs upp genom sociala revisoner. Alla leverantörer måste tillåta arbetstagare att fritt välja sina egna representanter med vilka företaget kan komma i dialog om arbetsplatsfrågor, och interna arbetskommittéer finns i många fabriker. Dessa föreningar ger de anställda möjlighet att engagera sig

Tvångsarbete eller obligatoriskt arbete får inte heller förekomma och det är viktigt att arbetarna får kontinuerlig lön för utfört arbete, att de har rätt att ta ut semester och att avsluta sin anställning med lön för utfört arbete. Inga förekomster av barnarbete eller tvångsarbete har upptäckts eller rapporterats under året.

29


SOCIALT ANSVAR

Samarbeten i sociala frågor Genom samarbeten med andra aktörer i branschen kan Hemtex bidra till ytterligare förbättringar, exempelvis när det gäller hållbar produktion och arbetsförhållanden Hemtex har genom samarbetet med ICA Global Sourcing, IGS, tillgång till ett antal inköps- och kvalitetskontor runt om i Asien. Genom tillgång till lokal personal som har expertkunskap om textilproduktion i det specifika landet kommer Hemtex nära leverantörerna och produktionen på huvudmarknaderna. IGS genomför sociala revisioner hos Hemtex leverantörer och har ett arbetslag som jobbar heltid med att följa upp och utveckla leverantörerna med avseende på Hemtex uppförandekod.

Building Safety efter att fabriken Rana Plaza utanför Dhaka i Bangladesh rasade samman. Branschkollegor, fabriker, fackföreningar och olika organisationer arbetar tillsammans för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för dem som arbetar i textilindustrin i Bangladesh. Hemtex var den första heminredningskoncernen som anslöt sig till initiativet. Fram till idag har över 200 internationella företag och varumärken anslutit sig. Initiativet omfattar mer än 1 600 fabriker med över två miljoner medarbetare. Hittills har över 80 procent av alla identifierade brister åtgärdats och korrigerats. En viktig del är arbetet med att skapa arbetskommittéer på fabrikerna, som ska ha en kontinuerlig roll för att identifiera och lösa hälso- och säkerhetsfrågor som uppstår i fabrikerna.

Better Cotton Initiative Bomull är inte bara en viktig råvara för Hemtex, utan också en mycket viktig inkomstkälla för många lågoch medelinkomstländer, och bomullsproduktion sysselsätter mer än 250 miljoner människor i världen. Jämställdhet är en identifierad nyckelfråga för att utveckla en hållbar bomullsindustri. I synnerhet kvinnor lever i en mycket utsatt position i stora delar av världen och utvecklingen mot en värld där kvinnors arbetsinsatser värderas lika högt som männens går mycket långsamt. Genom medlemskapet i Better Cotton Initiative, BCI, har Hemtex tillsammans med implementeringspartnern Cotton Connect och fyra branschkollegor bildat ett projekt för att utbilda och stärka över 1 500 kvinnliga bomullsodlare i Maharashtra i Indien. De kvinnliga bomullsodlarna i denna region har ofta begränsade rättigheter och är ofta ekonomiskt svaga, med små möjligheter till högre utbildning. Hemtex hoppas kunna ha en positiv inverkan på dessa kvinnliga odlare och deras familjer. Liknande projekt med kvinnliga bönder har visat att inte bara kvinnans ekonomi vuxit utan att de även bidragit positivt till det lokala samhället.

SOS Partner – för trygg uppväxt och rätt till utbildning Hemtex är stolt partner till SOS Barnbyar. Partnerskapet är ett sätt att ge barn i fattiga produktionsländer möjlighet till utbildning och en trygg uppväxt. Samarbetet mellan Hemtex och SOS Barnbyar inleddes redan 2004 och har främst inriktat sig på Bangladesh, Hemtex näst största marknad för inköp. Hemtex har gjort stora investeringar i framförallt två barnbyar och i deras familjestärkande program, något som har förändrat livet för tusentals barn och vuxna. Hos SOS Barnbyar får barnen en familj och en uppväxt i ett tryggt hem samt möjlighet att gå i skolan med ambitionen att ta sig ur den fruktansvärda fattigdomen. I det familjestärkande programmet arbetar SOS Barnbyar med direkta, sociala och kapacitetsstärkande insatser i familjer som annars riskerar att splittras.

amfori BSCI Genom ICA gruppen deltar Hemtex i amfori BSCI (Amfori Business Social Compliance Initiative), ett affärsdrivet initiativ med syfte att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. BSCI har över 2 000 medlemmar med mål att skapa en etisk leverantörskedja. BSCI erbjuder även kapacitetshöjande insatser för fabriker och medlemsföretag, och för en aktiv dialog med lokala intressenter i medlemmarnas produktionsländer. Genom medlemskapet i BSCI, samt genom kontakt med andra konsulter och deltagande i olika initiativ och workshops arbetar Hemtex för en ständig utveckling av sociala standarder och policys. Bangladesh Accord Under 2013 startades initiativet Accord on Fire and

30


SOCIALT ANSVAR

Höga krav på produktsäkerhet och kvalitet Kunderna ska känna sig trygga och säkra med Hemtex sortiment. För att säkerställa detta arbetar Hemtex bland annat med att ställa krav på leverantörerna kring produktion och spårbarhet. Produktsäkerhet och kvalitet är högsta prioritet för Hemtex. De produkter som säljs ska självklart följa lagstiftning avseende säkerhet, märkning och ingående ämnen. Alla Hemtex produkter genomgår analyser och flera steg av granskning för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Grunden i Hemtex arbete med produktsäkerhet är att säkerställa att alla leverantörer har en bra och säker tillverkning. Detta görs genom inköpsavtal som omfattar detaljerade produktspecifikationer som beskriver vilken kvalitetsnivå produkterna ska leva upp till. För att kontrollera att kraven följs görs utvalda tester av oberoende instanser. Testerna följer standardiserade metoder och dokumenteras i detaljerade testrapporter som granskas och godkänns före leverans.

Det görs genom kontroll av redan utfärdade certifieringar av tredjepart eller godkännande genom koncerngemensam kvalitetsrevision. Det koncerngemensamma målet för ICA Gruppen är att 80 procent av leverantörer av egna varor ska vara kvalitetsauditerade. Sedan målet antogs har en succesiv positiv förändring skett, och idag kvalitetsgranskas alla nya leverantörer. Ett antal äldre välkända leverantörer har hittills inte granskats, men har heller inte bedömts vara en risk. Hemtex avser att granska dessa under 2018. Produktionskontroller på plats Granskning och produktionskontroller utförs också av Hemtex produktionskontor IGS, samt vid behov av tredjepart. Detta arbete minimerar risken att felaktiga varor når butik och att eventuella avvikelser kan åtgärdas i rätt skede i kedjan. Samarbetet med IGS innebär att Hemtex har lokalanställd personal i de länder där produktionen är som störst. Den lokalanställda personalen ansvarar för löpande kontakt med leverantörer, kvalitetskontroller och uppföljning.

Rätt märkning Alla Hemtex textila varor ska vara korrekt mäkta med bland annat rätt fiberkomposition och skötselråd. I de fall en textilprodukt innehåller delar av animaliskt ursprung så ska det märkas på produkten. Ljusprodukter märks enligt gällande säkerhetsföreskrifter. I de fall en produkt lyder under regler för matkontakt så säkerställs detta med tester och märkning enligt satta regler och direktiv för marknaden. Hemtex har även produktmärkningar för att guida kunderna till att göra mer hållbara val. Kopplat till inköpsavtalet finns rutiner för hur en produkt ska märkas och presenteras för kunden. Inga produkter har under 2017 återkallats på grund av felaktig eller ofullständig märkning.

Förbättringar genom uppföljning Reklamationer och kundkommentarer följs upp med regelbundenhet med målet att genomföra ständiga förbättringar och bidra till kvalitetssäkringen. Även kontinuerlig uppföljning och kontroller hos leverantörer görs för att följa upp att de fortsätter leva upp till Hemtex förväntningar och krav på en säker produkt och god kvalitet.

Kvalitetscertifierade leverantörer En del i att säkerställa kvaliteten och produktsäkerheten är att Hemtex har upprättat krav på och kontrollerar att leverantören har ett ledningssystem/rutiner för tillverkningsprocessen.

Hemtex förebyggande kvalitetsarbetet ger goda resultat. Under året har bolaget inte behövt återkalla några varor till följd av bristande lagefterlevnad eller säkerhetsrisker och andel reklamationer från kunder ligger på samma nivå som tidigare, 0,3 procent.

Andelen kvalitetscertifierade leverantörer av Hemtex egna varor 80% 60% 40%

• 2017, 73% • 2016, 70% • 2015, 52%

Endast 0,3 procent av sålda varor reklameras

20% 0%

31


SOCIALT ANSVAR

Etik som röd tråd genom hela verksamheten Hemtex verkar på ett etiskt sätt som överensstämmer med internationella och nationella lagar och förordningar i de länder där företaget är verksamt. Att motverka korruption och mutor är en ständigt pågående process som kräver samarbete, samförstånd och en gemensam strategi. För att skapa en gemensam syn och tydliga grundförutsättningar i affärsrelationer tillämpar Hemtex samma policy för medarbetare inom företaget som för externa kontakter.

Verksamhet med hög risknivå är främst leverantörer i högriskländer samt den koncerngemensamma produktionspersonalen hos IGS i Asien. Länder med hög risknivå definieras sedan 1 januari 2014 i enlighet med BSCI:s definition (Business Social Compliance Initiative).

Hemtex etikpolicy ger tydlig vägledning i hur parterna ska förhålla sig till situationer där gåvor, presenter, varuprover, resor, rabatter eller andra förmåner förekommer. Hemtex leverantörer förbinder sig genom avtal att följa bolagets etikpolicy.

Alla anställda vid IGS genomgår regelbunden utbildning ICA Good Business Ethics, och får vid anställningstillfället information om att IGS i Asien har nolltolerans när det gäller mottagande av gåvor. Även leverantörerna informeras om IGS policy. IGS är även certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Hemtex ger inte bidrag eller donationer, direkt eller indirekt, till politiker, politiska partier eller organisationer som verkar i den politiska sfären.

Under 2017 var Hemtex inte föremål för några rättsliga åtgärder och ådömdes heller inte böter vid något tillfälle.

KUNDERNAS INTEGRITET: Under 2017 har ett arbete genomförts för att stärka såväl kundernas som de anställdas integritet. Nya policys har antagits och en översyn och åtstramning har gjorts när det gäller behörighet för att få tillgång till de personuppgifter Hemtex behandlar. Nya och skärpta personuppgiftsavtal har skickats ut till de av bolagets samarbetspartners som har tillgång till delar av personuppgifterna. En Data Protection Officer (DPO) har utsetts och en förvaltningsorganisation med utpekade roller och ansvar har tagits fram.

32


SOCIALT ANSVAR

Kundernas integritet lAntiati doluptatiur secaeca boreper ferum, quam resto ommos dolori ra vel is ma sam qui delit essitae qui quibereped eari odigendit eum qui occus, omnis erovide nienda con cus, coreperovita dolectur, vit vent laborio repratia idunt re asiminc ilibus accus eum ipis serspero tem harum

33


STYRNING AV HÅLLBARHET

Styrning av hållbarhetsarbetet Det yttersta ansvaret för Hemtex hållbarhetsarbete har bolagets vd, och de strategiska besluten fattas i ledningsgruppen. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i det operativa arbetet där alla medarbetare tar ansvar för det egna arbetets påverkan på exempelvis miljöområdet. Hemtex är ett helägt dotterbolag till ICA Gruppen och ingår därmed i ICA Gruppens rapportering. ICA Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm och är skyldigt att följa den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning. Alla dotterbolag inom ICA Gruppen rapporterar på utvalda nyckeltal inom områdena miljö,

jämställdhet, mänskliga rättigheter och kvalitet. Koncernen offentliggör kvartalsvis rapporter om sitt hållbarhetsarbete som visar den löpande utvecklingen under året. ICA Gruppens årliga hållbarhetsredovisning är översiktligt granskad av tredje part. ICA Gruppen har ett antal policys som ska följas av alla bolag i koncernen.

SAMARBETEN OCH MEDLEMSKAP Medlemskap och initiativ som Hemtex deltar i • Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Bangladesh Accord) • Better Cotton Initiative (BCI) • Business Social Compliance Initiative (BSCI) genom vår ägare ICA Gruppen • Kemikaliegruppen på Swerea IVF • Handelns säkerhetsgrupp, Svensk Handel • Svenska Textilimportörerna • Sweden Textile Water Initiative (STWI) • T4RI, Textiles for Recycling Initiative, Svensk Handel • Partnerföretag till SOS Barnbyar • Oeko-tex Förutom branschorganisationer på respektive marknad är några av Hemtex viktigaste dialogpartner inom hållbarhetsområdet: • Textile Exchange • Naturvårdsverket • Kemikalieinspektionen • Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) • Responsible Down Standard (RDS) • International Down and Feather Testing (IDFL) • GOTS, Global Organic Textile Standard • Svanen • Astma- och Allergiförbundet • Forest Stewardship Council (FSC)

34


STYRNING AV HÅLLBARHET

Risker och riskhantering För att säkerställa en god översikt av de risker som verksamheten är exponerad för arbetar Hemtex strukturerat med att identifiera, analysera, värdera och hantera risker.

Risker Samhällets växande medvetenhet om klimatförändringar kommer med stor sannolikhet att resultera i nya lagar och förordningar som påverkar Hemtex verksamheter. Exempelvis kan begränsningar i klimatpåverkande utsläpp och förändrade eller nya skatter på energiproduktion utgöra troliga förändringar. Klimatförändringar kan även medföra temperaturförändringar, torka, översvämningar och liknande, vilket kan innebära att tillgång och kostnad för råmaterial kan förändras. Kundernas konsumtionsmönster kan också ändras på grund av växande medvetenhet om klimatförändringar.

Risker och oönskade händelser som bedöms kunna leda till att förtroendet för verksamheten försvagas ska förebyggas. Om en oönskad händelse trots förebyggande åtgärder ändå inträffar ska det finnas skadebegränsande åtgärder på plats. Riskhanteringsprocessen styrs av ICA Gruppen, och omfattar en regelbunden identifiering, analys och uppföljning av bolagets största risker. Dessutom genomförs riskanalyser löpande i samband med större projekt, vid väsentliga verksamhetsförändringar och inför betydande investeringar samt som en integrerad del i hållbarhetsarbetet. Riskhanteringskommittén, som leds av ICA Gruppens CFO, har det övergripande ansvaret för att genom vägledning och styrning säkerställa en översikt av koncernens risker och rapportera väsentliga förändringar i riskbilden. Hemtex och övriga bolag i koncernen har motsvarande kommittéer som tillsammans med utsedda riskhanteringskoordinatorer säkerställer att riskhanteringsarbetet bedrivs på ett samordnat och effektivt sätt inom respektive verksamhet.

Möjligheter Nya krav från omvärlden bidrar till innovation och utveckling av ett sortiment som tar hänsyn till klimatoch miljöpåverkan. Att bättre än konkurrenterna möta kommande förändringar utgör en möjlighet att ligga steget före. När kundernas efterfrågan på klimat- och miljöanpassade produkter ökar kan Hemtex också hitta nya affärsmöjligheter. Det kan handla om att utveckla nya produkter eller tjänster. Genom omställning till förnybara energikällor och minimering av resurser kan Hemtex säkerställa en konkurrenskraftig verksamhet utan fossila bränslen och andra resurser om tillgången på dessa skulle minska. Att minska energianvändning och avfall är dessutom ett sätt att minska kostnader.

Utöver detta finns det en koncernfunktion, Group Risk Management (GRM), som samordnar koncernens riskarbete och stödjer dotterbolagen genom utbildningar, utveckling av verktyg och genomförandet av riskanalyser för specifika riskområden.

35


STYRNING AV HÅLLBARHET

Beräkningsmetoder Denna hållbarhetsredovisning omfattar Hemtex AB, och innehållet baseras på den väsentlighetsanalys som gjorts under året. Nedan följer detaljerad information om mätoch beräkningsmetoder för hållbarhetsredovisningen. För koncerngemensamma nyckeltal används ett ITsystem för insamling av data för koncerngemensamma hållbarhetsfrågor. Systemet stödjer kontinuerlig rapportering och syftar till att säkerställa långsiktig kvalitet för indikatorer som ingår i kontinuerlig uppföljning samt rapportering kring hållbarhetsarbetet på koncernnivå. Övriga nyckeltal och data verifieras från Hemtex affärssystem och/ eller spårbarhetssystem hos tredje part. Energianvändning Huvudkontor och drygt hälften av butikerna i Sverige är knutna till ett gemensamt elavtal och använder el från förnybara källor. Elmätarna är kopplade mot ett gemensamt system som sammanställer elförbrukningen. För de butiker som inte ingår i Hemtex centralavtal har energiförbrukningen uppskattats med hjälp av genomsnittlig energiförbrukning per butik. För dessa butiker finns inte heller uppgift om vilken typ av el som används, utan här antas att det är konventionell el. Fjärrvärmen som används i lagerlokalen beräknas utifrån den yta som Hemtex använder i lokalen. På samma sätt beräknas el som används till belysning, här inkluderas även hur stor andel av truckparken som nyttjas för Hemtex räkning. För beräkning av energiförbrukning per kvadratmeter i lager, butiker och kontor används ytan för de butiker och lager som ar aktiva vid mätperiodens slut.

Klimatneutral Hemtex har antagit det koncerngemensamma målet att vara klimatneutral till 2020. Det innebär att vi ska reducera var klimatpåverkan så mycket det går till 2020 jämfört med basåret 2006. Resterande utsläpp kommer att klimatkompenseras för med hjälp av utsläppsrätter. Det som omfattas är utsläpp från energianvändning i butiker, lager och kontor samt från godstransporter mellan lager och butiker samt från tjänsteresor (scope 1, 2 och delar av scope 3). Med klimatneutralitet menas att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll. Det är i linje med Naturvårdsverkets definition. Klimatpåverkan I början av 2017 beslutade Hemtex ledning om att anta ICA Gruppens koncerngemensamma klimatmål. Malet hade tagits fram av ICA gruppen i enlighet med metoden för Science Based Targets samt GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. 2006 är fast basår för emissionsfaktorer. För eventuella nya energi- och bränsletyper som tillkommit efter 2006 fastställs emissionsfaktorer i enlighet med IPCC:s rekommendation. I denna redovisning redovisas Hemtex minskning av direkta utsläpp av växthusgaser per kvadratmeter totalyta i butik och lager. Detta görs för ökad transparens och noggrannhet eftersom utfallet kommer att följa förändringar inom verksamheten. I utsläpp enligt GHG Protokollet ingår följande i respektive scope: Scope 1: Utsläpp från tjänsteresor med leasade tjänsteoch förmånsbilar. Scope 2: Utsläpp från energi i lager, egenägda butiker, och kontor Scope 3: Utsläpp från tjänsteresor, utsläpp från svenska Hemtex-butiker ej ägda av Hemtex, utsläpp från transporter mellan lager och butiker.

Godstransporter I det koncerngemensamma målet om att bli klimatneutrala år 2020 ingår godstransporter mellan Hemtex lager och butiker. Samtliga anlitande transportörer rapporterar bränsleåtgång vilket beräknas utifrån körd sträcka för Hemtex samt transportörernas genomsnittliga bränsleförbrukning och bränsletyp. Data för den fraktdragande importen, det vill säga från leverantör till Hemtex lager, beräknas utifrån rapporterade data från anlitade transportörer. Växthusgaser rapporteras från transportörer och baseras på genomsnittlig bränsleförbrukning och bränsletyp. En liten andel flyggods har ej rapporterat växthusgaser, i dessa fåtal flygfrakter har genomsnittet av växthusgaser för majoriteten av flygfrakterna använts för beräkning av resterande flyggods.

Följande emissionsfaktorer används vid beräkning av koldioxidutsläpp: • Nordisk elmix emissionsfaktor 2006 för konventionell el i Sverige. • Svenskt medelvärde från Energimyndigheten for fjärrvärme (i enlighet med rekommendation från GHG Protokollet). • Nätverket for Trafik och Miljö (NTM) emissionsfaktor för diesel och etanol. • Koldioxidutsläpp från flygresor och tågresor tillhandahålls från Hemtex reseleverantör. • GHG Protokollet emissionsfaktor för tjänsteresor med bil.

Tjänsteresor Omfattar tjänsteresor bokade via Hemtex centrala resebyrå samt registrerade tjänsteresor med bil.

36


STYRNING AV HÅLLBARHET

• Alternativa bränslen från respektive transportör, basår 2012 och 2016.

certifikat, Produkter med Lyocell fibrer eller produkter med andra miljömärkningar så som Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval, och FSC.

Leverantörsrelaterade data Kvalitetscertifierade leverantörer omfattar alla leverantörer av Hemtex egna varor som har genomgått en granskning och innehar ett tillhörande giltigt certifikat enligt ISO 9000 eller ICA Quality Audit. Uppgifter om socialt reviderade leverantörer avser aktiva leverantörer av Hemtex egna varor i högriskländer vars produktionsenheter har genomgått en social revision enligt ICA Social Audit och/eller tredjepartsrevisioner genomförd av BSCI, ETI och SA8000. För att godkännas ska resultatet vid revision uppfylla ICA Gruppens satta minimumnivå, dvs. att revisionen inte identifierat några av de nolltoleranskriterier som beslutats eller att producenter som fått lägsta graderingen inte har förbättrat sig i den uppföljande revisionen samt att leverantören ska åta sig att genomföra eventuella förbättringsåtgärder. Med produktionsenhet menas fabrik. Länder med hög risknivå definieras sedan 1 januari 2014 i enlighet med BSCI:s definition (Business Social Compliance Initiative). Antal produkter och inköp Inköpsvärde och antal inköpta produkter omfattar samtliga produkter i Hemtex centrala sortiment, ej unika produkter som kan finnas i franchise butiker. Den hållbara tråden omfattar; Ekologiska produkter med GOTS certifikat, Bomull som stödjer hållbar odling och som har massbalanserats och allokerats till Hemtex med Better Cotton Claim Units, Återvunna produkter med GRS eller RCS certifikat, Dun produkter med RDS

37

Bomull från mer hållbara källor omfattar Hemtex egna varor och innefattar ekologiska bomullsprodukter med GOTS certifikat, Bomull som stödjer hållbar odling och som har massbalanserats och allokerats till Hemtex med Better Cotton Claim Units, återvunna bomullsprodukter med GRS eller RCS certifikat. Medarbetare Rapporten omfattas av Hemtex anställd personal, (det vill säga även butikspersonal i de fall butiken ägs av Hemtex). Data baseras på antal anställda vid årets slut, med undantag för Könsfördelning som baseras på medelantalet anställda under året. Medelantalet omfattar fast anställda, provanställda och temporärt anställda längre än en månad. Personalomsättning beräknas som antal tillsvidareanställda som slutat under året i relation till medelantalet tillsvidareanställda. Sjukfrånvaro beräknas som antal timmar sjukfrånvaro i relation till planerade arbetstimmar. Könsfördelning, samtliga chefsnivåer avser samtliga chefer med personalansvar inom koncernen. Anställningsform avser samtliga medarbetare uppdelade på de som arbetar heltid, 100 procent, respektive de som arbetar deltid, dvs mindre än 100 procent. Tillsvidareanställda omfattar medarbetare som är tillsvidare- eller provanställda oberoende av sysselsättningsgrad per december. Tillfällig anställning omfattar medarbetare som har en tidsbegränsad anställning. Outsourcad verksamhet samt bemanningskonsulter inkluderas ej.


STYRNING AV HÅLLBARHET

Om Rapporten och GRI Index publicerades i mars 2017. Denna hållbarhetsredovisning har upprättats enligt GRI Standards Core. Hemtex hållbarhetsredovisning har förberetts med en ambition att även synliggöra hur bolaget arbetar mot de väsentliga principerna i FN:s Global Compact (UNGC*) samt FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG**).

Hållbarhetsredovisningen är ett av Hemtex sätt att kommunicera med omvärlden kring hur arbetet med hållbarhet bedrivs och utvecklas. En miljö- och hållbarhetsredovisning har publicerats årligen sedan 2010. Redovisningen följer Hemtex räkenskapsår och denna rapport omfattar perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017. Den föregående redovisningen GRI-NO

UPPLYSNING

SDG

UNGC

KOMMENTAR

SIDA

GRI 101 GRUNDEN GRI 102 ALLM ÄNNA UPPLYSNINGAR ORGANISATIONSPROFIL 102-1

Organisationens namn.

6

102-2

De viktigaste varumärkena, produkterna eller tjänsterna.

6

102-3

Lokalisering av huvudkontor.

6

102-4

Lokalisering av verksamhet.

6

102-5

Ägande och företagsform.

6

102-6

Marknader som organisationen är verksam på.

6

102-7

Organisationens storlek.

102-8

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, region och kön.

102-9

Leverantörskedja

102-10

Väsentliga förändringar gällande organisationen och dess leverantörskedja

102-11

Försiktighetsprincipen.

102-12

Externa initiativ

17

34

102-13

Medlemskap i organisationer

17

34

Totala tillgångar är konfidentiell information 5, 8

3-6

6 25-26

27 Inga väsentliga förändringar som påverkar redovisningens omfattning eller avgränsningar

-

35, 8-10

STRATEGI 102-14

Uttalande från VD

5

ETIK OCH INTEGRITET 102-16

Värderingar, principer, standarder och etiska riktlinjer

12

1, 7, 10

7, 10, 25, 28, 32

STYRNING 102-18

Bolagsstyrning

Hemtex ledningsgrupp består av 8 personer varav 4 män och 4 kvinnor

34

INTRESSENTENGAGEMANG 102-40

Lista över intressentgrupper

102-41

Kollektivavtal

102-42

Identifiering och urval av intressenter

11-13

102-43

Metod för intressentdialoig

12-13

11 8

3

25-26, 29

*UNGC= United Nations Global Compact. FN’s Global Compact är 10 internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. **SDG= Sustainable Development Goals. FN’s 17 globala mål för en hållbar utveckling, även kallad 2030-agendan

38


STYRNING AV HÅLLBARHET

GRI-NO 102-44

UPPLYSNING

SDG

UNGC

KOMMENTAR

Viktiga frågor som lyfts i intressentdialogen

SIDA 12-13

REDOVISNINGSPRAXIS 102-45

Enheter som inkluderas i rapporten

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll och ämnenas avgränsningar

102-47

Lista över väsentliga ämnen

102-48

Justering av tidigare lämnad information

102-49

Väsentliga förändringar i redovisningen

102-50

Redovisningsperiod

38

102-51

Datum för förra redovisningens publicering

38

102-52

Redovisningscykel

38

102-53

Kontaktperson för frågor angående redovisningen

102-54

Rapportering i enlighet med GRI Standards

102-55

GRI- index

102-56

Extern granskning

Hemtex AB där inget annat anges 12-13 12-13 Mindre justeringar har gjorts. Detta redovisas genom kommentar i anslutning till den data som redovisas.

Petra Pettersson, CSR-ansvarig. 38 38-43 Rapporten är ej externt granskad

GRI 200 EKONOMISKA STANDARDUPPLYSNINGAR ANTI-KORRUPTION 103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

10

32

103-2 Förvaltningsstrategin

10

32

103-3 Utvärdering av strategin

10

32

205-1

Verksamheter som bedömts för korruptionsrelaterade risker

10

32

205-2

Kommunikation och utbildning gällande korruptionsbekämpning.

10

32

205-3

Korruptionsincidenter samt vidtagna åtgärder.

10

32

GRI 300 MiLÖ SPECFIKA STANDARDER MATERIAL 103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

12

7-9

15

103-2 Förvaltningsstrategin

12

7-9

15

103-3 Utvärdering av strategin

12

7-9

15

301-1

Andel förnyelsebart respektive icke förnyelsebart material som använts

12

7-9

15

302-2

Andel återvunnet material

12

7-9

15, 23

302-3

Återvunna produkter och förpackningar

12

7-9

23

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

7, 13

7-9

17, 22

103-2 Förvaltningsstrategin

7, 13

7-9

17, 22

103-3 Utvärdering av strategin

7, 13

7-9

17, 22

302-1

Energiförbrukning inom organisationen

7, 13

7-9

22

302-2

Energiförbrukning utanför organisationen

7, 13

7-9

302-3

Energiitensitet

7, 13

7-9

22

302-4

Minskad energianvändning

7, 13

7-9

17, 22

ENERGI

39

Avgränsning: omfattar endast leverantörer inom STWI projekt 2017

17


STYRNING AV HÅLLBARHET

GRI-NO

UPPLYSNING

SDG

UNGC

KOMMENTAR

SIDA

302-5

Minskad energianvändning från produkter och tjänster

7, 13

7-9

Avgränsning: omfattar endast leverantörer inom STWI projekt 2017

17

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

6, 12

7-9

15, 17

103-2 Förvaltningsstrategin

6, 12

7-9

15, 17

103-3 Utvärdering av strategin

6, 12

7-9

Egen indikator; minskad enegianvändning utanför organisationen

6, 12

7-9

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

12, 13

7-9

18

103-2 Förvaltningsstrategin

12, 13

7-9

18

103-3 Utvärdering av strategin

12, 13

7-9

18

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1)

12, 13

7-9

18-19

305-2

Indirekta utsläpp (energi) av växthusgaser (scope 2)

12, 13

7-9

18-19

305-3

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

12, 13

7-9

18-19

305-5

Minskade utsläpp av växthusgaser

12, 13

7-9

18-19, 17

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

12, 13

7-9

23

103-2 Förvaltningsstrategin

12, 13

7-9

23

103-3 Utvärdering av strategin

12, 13

7-9

23

Avfall per typ och hanteringsmetod

12, 13

7-9

23

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

8

3-6

25

103-2 Förvaltningsstrategin

8

3-6

25

103-3 Utvärdering av strategin

8

3-6

25

401-1

Nyanställningar och personalomsättning

8

3-6

25-26

401-2

Anställdas förmåner

8

3-6

25-26

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

8

3-6

25

103-2 Förvaltningsstrategin

8

3-6

25

103-3 Utvärdering av strategin

8

3-6

25

Minsta uppsägningstid vid verksamhetsförändringar

8

3-6

26

VATTEN

15, 17 Avgränsning: omfattar endast leverantörer inom STWI projekt 2017

17

UTSLÄPP

AVFALL OCH EFFLUENTER

306-2

GRI 400 SOCIALA STANDARDUPPLYSNINGAR ANSTÄLLNING

RELATION ANSTÄLLDA OCH LEDNING

402-1

ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET

403-1

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

8

25

103-2 Förvaltningsstrategin

8

25

103-3 Utvärdering av strategin

8

25

Representation av anställda i formella hälso- och säkerhetskomittéer

8

25-26

40


STYRNING AV HÅLLBARHET

GRI-NO

UPPLYSNING

SDG

403-2

Arbetsskador, olycksfallsfrekvens, sjukdomare, förlorade arbetsdagar, sjukfrånvaro och dödsolyckor

8

UNGC

KOMMENTAR

SIDA 25-26

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

5, 8

6

25

103-2 Förvaltningsstrategin

5, 8

6

25

103-3 Utvärdering av strategin

5, 8

6

25

Mångfald i styrande organ och bland anställda

5, 8

6

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

8

6

25, 28

103-2 Förvaltningsstrategin

8

6

25, 28

103-3 Utvärdering av strategin

8

6

Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder

8

6

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

8

3

25, 29

103-2 Förvaltningsstrategin

8

3

25, 29

103-3 Utvärdering av strategin

8

3

25, 29

Verksamheter och leverantörer där rätten till föreningsfrihet och kollektivavtal är utsatt

8

3

27-29

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

4, 8

5

28-29

103-2 Förvaltningsstrategin

4, 8

5

28-29

103-3 Utvärdering av strategin

4, 8

5

28-29

Verksamheter och leverantörer med väsentlig risk för barnarbete

4, 8

5

28-29

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

8

4

27-29

103-2 Förvaltningsstrategin

8

4

27-29

103-3 Utvärdering av strategin

8

4

27-29

Verksamheter och leverantörer med väsentlig risk för tvångsarbete

8

4

27-29

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

8, 12

1-2

27-29

103-2 Förvaltningsstrategin

8, 12

1-2

27-29

103-3 Utvärdering av strategin

8, 12

1-2

27-29

412-1

Verksamheter som utvärderas för mänskliga rättigheter eller konsekvensbedömningar

8, 12

1-2

27-29

412-2

Utbildning för medarbetar om mänskliga rättigheter

8, 12

1-2

405-1

Rapporterat avseende kön och ålder

25-26

ICKE DISKRIMINERING

406-1

25, 28 Inga rapporterade fall

-

FÖRENINGSFRIHET OCH KOLLEKTIVAVTAL

407-1

BARNARBETE

408-1

TVÅNGSARBETE

409-1

UTVÄRDERING AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

41

78 timmar

-


STYRNING AV HÅLLBARHET

GRI-NO

UPPLYSNING

SDG

UNGC

KOMMENTAR

SIDA

412-3

Betydande investeringar och investeringskontrakt som innehåller klasuler om eller har granskats avseende mänskliga rättigheter

8, 12

1-2

27-29

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

8, 12

1-6

27-29

103-2 Förvaltningsstrategin

8, 12

1-6

27-29

103-3 Utvärdering av strategin

8, 12

1-6

27-29

414-1

Nya leverantörer som granskats avseende social påverkan

8, 12

1-6

27-29

414-2

Negativ social påverkan i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder

8, 12

1-6

27-29

LEVERANTÖRSUTVÄRDERING SOCIALT

KUNDERNAS HÄLSA OCH SÄKERHET 103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

12

31

103-2 Förvaltningsstrategin

12

31

103-3 Utvärdering av strategin

12

31

416-1

Produkter och tjänster som utvärderats avseende hälsa och säkerhet

12

31

416-2

Incidenter av bristande efterlevnad av hälsa och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster.

12

31

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

12

31

103-2 Förvaltningsstrategin

12

31

103-3 Utvärdering av strategin

12

31

417-1

Krav och regler gällande produktinformation och märkning

12

31

417-3

Antal fall av bristande efterlevnad gällande produktinformation och märkning

12

31

MARKNADSFÖRING OCH MÄRKNING

KUNDINTEGRITET

418-1

103-1 Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

12

1-2

32

103-2 Förvaltningsstrategin

12

1-2

32

103-3 Utvärdering av strategin

12

1-2

32

Underbyggda klagomål om överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata

12

1-2

32

42


”MED PRODUKTER AV GOD KVALITET, ETT ENGAGERAT SOCIALT ANSVAR OCH MED HÄNSYN TILL VÅR MILJÖ VILL VI GÖRA SKILLNAD.”

HEMTEX AB DRUVEFORSVÄGEN 8, BOX 495 SE 501 13 BORÅS, SVERIGE TELEFON +46 (0)33-20 69 00 WWW.HEMTEX.SE

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig. Dina synpunkter och tankar är värdefulla för oss!

Hemtex Hållbarhetsredovisning 2017  
Hemtex Hållbarhetsredovisning 2017  
Advertisement