Page 1

rhsupport


RHSupportärenseriestdstolarspeciellt framtagnafrdigsombehverextraavlastning frryggochbennärduarbetarstendeiolika hjder.Stolenssits-ochryggvinklarkanställas insteglst.Detbredatillbehrsprogrammet grdetmjligtattanpassaRHSupportefter individuellabehovocharbetsuppgifter bland annat nnsenradolikasitsarochgaspelare attväljamellan.Dukanocksväljamellan tvolikabeslag.Franvändarvänlighetens skullsitterallareglagephgersida.Tack varesin exibilitetfungerarRHSupportäven utmärktsom eranvändarstol.Exempelp användningsomrdenärindustri,matningsstol barn-ochäldreomsorg,tandläkare,kontor, kassa,laboratorierochreception.Naturligtvis nnsRHSupportäveniESD-godkäntutfrande.

Ryggbrickangerordentligtstdtsvanken ochkannaturligtvisenkeltjusterasihjdled.

Sits-ochryggvinkelnkanställasinsteglst. Braomdusnabbtvillkunnaändrainställning. Reglagensitterphgersidaochärenkla attkommat.Rättvinkelärviktigtfratt avlastningochbekvämlighetskablisgod sommjligt.

Vr loso omergonomi PRHStolenharvienegen loso omergonomi.Dengrundarsigpvikten avenupprättkroppshllningochrrelseisittandet.Detunderlättarandning ochblodcirkulationmedanrrelsestimulerarmusklerna.Den loso n nnsversatttillRHSupport.Detgrattkroppenfrordentligtmedvariation ochavlastningävennärdurrdig.Alltdetgrattduorkarmerochkan koncentreradigbättre.Vilketfrbättrardinprestation.

Fotkryss nnsi eraolikautfranden:svartlackerat,blanktellergrlackeradaluminium, poleradaluminiumellersvartpolyamid.Som tillval nnsävenettbekvämtfotstd.

Hjul nnsi eraolikavarianter,bland annatfrhrdaochmjukagolv.Dukan ocksutrustastolenmedglidknappar iställetfrhjul.

rhsupport


Vljmellanolikasitsarmedhänsyntill behovochfrutsättningar.Ävenutbudet avolikaklädslarärstort.

Hjdenpstolenavgrsavvilkengaspelare duväljer.Frattenkeltkunnaanpassa stolentillolikaanvändareocharbetsmiljer nnsfemolikapelareattväljamellan.


Stolarsomgerstdiarbetet RHSupport nnsienradolika utfranden.Isjlvaverketkan denfaktisktskrddarsysfratt passade estaolikamiljeroch arbetssituationer.Hrserdudock ettantalolikagrundutfranden avRHSupport.Allakanvenfs iESD-godkntutfrande.Omdu vljerettutfrandeutanrygg, kandusomtillvalvljaettenkelt beslagsomendastjusterar stolenshjd.

RHSupportAlternativ

RHSupportSadel

RHSupportFroli

Användbarsomststd-respektivebrststdstol.Detsmalabrststdetgeravlastningoch storrrelsefrihettarmarna.Standardutrustad medfotkryssisvartpolyamidochglidknappar.

Stdstolmedsadelformadsits.Kanfs medettenklarebeslagsomendastjusterar hjden.Finnsävenmedtaburett-eller Limpan -sits.

Stdstolmedsits Froli avgjutet integralskum.Standardutrustadmed fotkryssisvartpolyamidochglidknappar. Frolikanintefsmedrygg.

RHSupportLimpan

RHSupportSadel

RHSupportTaburett

Stdstolmedsits Limpan .Finnsäven utanryggstd.Standardutrustadmed fotkryssisvartpolyamidochglidknappar.

Stdstolmedsadelformadsits.Finnsäven utanryggstd.Standardutrustadmed fotkryssisvartpolyamidochglidknappar.

Stdstolmedtaburettsits.Finnsäven utanryggstd.Standardutrustadmed fotkryssisvartpolyamidochglidknappar.


Fullkomligt exibel RHSupportärmedsinamngaolikamodeller,valmjligheterochtillbehrenovanligt exibelstolserie. Ochnaturligtvishjälpervigärnatillattsättaihopett stolprogramsombästpassarerarbetsplatsochera arbetsuppgifter. Enmiljsmartstol MletärattallastolarfrnRHskavaralikaergonomiska, somskonsammafrmiljn.DärfrärRHSupportprecis somallavrastolar100tervinningsbar.Dessutom tillverkasmngakomponenteravdettervunnamaterialet.OchnärdinRHSupporthargjortsitt,ärdetbara attkontaktaossshämtarochtervinnervidennertill minstadetalj.Vitarocksstorhänsyntillenergifrbrukningenisjälvatillverkningen. RHSupportESD RHSupportESDärframtagenfrattpassaimiljer medelektrostatisktavledandeinredning,skalladESD, ochärgodkändenligtIEC61340.

Garanti EnRHstolärbyggdfratttlapfrestningochfratt hllalänge.Innandenlämnarvrfabrikhardengenomgtttuffatesterochkontroller.Därfrgerviocks3rs garantipRHSupport.


Tillval 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RHSupport RHSupportharettextremt genersttillbehrsprogram. Ochsjlvklartkandukpastolen igrundutfrandefrattsedan kompletteramedtillbehrallt eftersom.

1 2 3 4 5

Fotring6F Fotkryss5N,frkromatstl Fotkryss5L,grlackeradaluminium Fotkryss5J,blankpoleradaluminium Fotkryss5K,svartlackeradaluminium

6 7 8 9 10

Hjul7D,mjukagolv frkryss5N Hjul7HN,hrdagolv frkryss5N Hjul7G,lservidbelastning Hjul7P,mjukagolv Hjul7H,hrdagolv

Gaspelare Standard4A,ca625-875mm 4C,ca550-740mm 4FH,ca500-650mm 4F,ca400-530mm 4FL,ca390-480mm


RHSupportSadel,Taburett Mttangivelserimm 230

230

350 380

410

605

605

380

RHSupportLimpan,Alternativ

230

260

220

380

605

450

605

350

SupportSadel SupportTaburett SupportLimpan  Stolsmodell 380mm Ă˜350mm 240mm Sitsensdjup 410mm Ă˜350mm 450mm Sitsensbredd 625-875mm 625-875mm 625-875mm Sitthjdstandard  230mm  230mm  230mm  Ryggbrickanshjd 380mm 380mm 380mm Ryggbrickansbredd 605mm  605mm 605mm Kryssetsdiameter RHsproduktersutformningochspeci kationerutvecklasfortlpandeochovanstendeformuleringarskainte uppfattassomheltslutgiltiga.

SupportAlternativ 460mm 350mm 625-875mm 260mm 220mm 605mm


Fyra Punkter 08 RA 01 042 SE Foto: Studio Wahlgren

Huvudkontor RHStolen Vallgatan1,Box294 57123Nässj Tel0380-555300 Fax0380-18285 info@rh.se www.rh.se Frsljningoch Showroom Regeringsgatan12 Box16234 10324Stockholm Tel08-54521230 Fax08-54521240 stockholm@rh.se

ISO 14001

BUREAU VERITAS Certification

Vrtmilj-ochkvalitetsarbete AllastolarfrnRHär100tervinningsbara.Dessutomerbjudervihjälpmed självatervinningen.Kontaktaosssskter viresten.Hurmngaandrastolfretag erbjuderdet?SsjälvklartärRHFormAB miljcerti eratenligtISO-14001.Dessutom ärvikvalitetscerti eradeenligtISO-9001.

http://www.edsbyninredningar.se/katalog/rh/rh_support  

http://www.edsbyninredningar.se/katalog/rh/rh_support.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you