Page 1

SCHOOLREGLEMENT - INFOBROCHURE

basisschool hemelsdaele sint maartensplein 5 8000 brugge T 050 333409 F 050 347484 basisschool@hemelsdaele.be www.hemelsdaele.be

2013-2014

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge ON 0408.633.383 info@sint-leocollege.be

1


Voorwoord Vanaf 1 september 1998 is ieder schoolbestuur wettelijk verplicht voor elk van haar scholen, in toepassing van de reglementering inzake medezeggenschap, een schoolreglement op te stellen. Een schoolreglement bevat ondermeer praktische afspraken om het leven op school vlot te laten verlopen. Het schoolreglement waarborgt enerzijds de rechten van elke individuele leerling t.o.v. het schoolbestuur en het schoolteam. Anderzijds waarborgt het de rechten van het schoolbestuur en het schoolteam t.o.v. de ouders van minderjarige kinderen. In een samenleving moet men op een flexibele manier weten om te gaan met de noden, de verlangens, de rechten en de plichten van alle leden die deel uitmaken van die gemeenschap. Daarom worden bestaande reglementen heel vaak aangepast en veranderd. Op een school is dat niet anders. Een school is geen dode materie. Een school leeft. Vandaar dat bestaande reglementen heel vaak worden aangepast. En dat steeds in het belang van iedereen. Een reglement opstellen, en een schoolreglement in het bijzonder, heeft dan ook af te rekenen met een aantal praktische moeilijkheden: - zo is het vrij moeilijk om vooraf een aantal reglementen op te stellen, zonder ze in de praktijk uit te testen. - men kan de impact van een reglement t.o.v. de kinderen niet altijd correct inschatten. - een reglement heeft een bepaalde gewenningstijd nodig, voor het vlot loopt. - je kunt niet zomaar om de haverklap wijzigingen doorvoeren op een willekeurig tijdstip. Mochten er zich in de loop van dit schooljaar wijzigingen voordoen, dan brengen wij u daarvan tijdig op de hoogte en dan kan u het nieuwe onderdeel in deze bundel toevoegen. Piet Coens, directeur

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be


Voorwoord Inhoudstafel Het pedagogisch project (zie bijlage) 1. Infobundel onderwijsregelgeving. 1.1 Definities 1.2 Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) 1.3 Inschrijven van leerlingen 1.4 Afwezigheden 1.5 Onderwijs aan huis 1.6 Orde-en tuchtmaatregelen 1.7 Getuigschrift basisonderwijs 1.8 FinanciĂŤle bijdrage 1.9 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

5 5 6 9 11 11 12 12 13

Schoolreglement. 2.1 Contacten 2.2 Organisatie 2.3 Samenwerking 2.4 Zorg op school 2.5 Inschrijven van leerlingen 2.6 Organisatie van de leerlingengroepen 2.7 Afwezigheden 2.8 Een- of meerdaagse schooluitstappen 2.9 Getuigschrift basisonderwijs 2.10 Onderwijs aan huis 2.11 Orde- en tuchtmaatregelen 2.12 Bijdrageregeling 2.13 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning 2.14 Vrijwilligers 2.15 Welzijnsbeleid 2.16 Omgangsvormen 2.17 Echtscheiding 2.18 Revalidatie/ Logopedie 2.19 Schooluniform 2.20 Verboden 2.21 (Digitale) info

13 14 17 20 20 20 21 21 22 22 23 24 25 26 26 30 31 31 32 32 32

3.Bijlagen. Bijlage 3.1: Leden van het Schoolbestuur Bijlage 3.2: Leden van de schoolraad Bijlage 3.3: Leerkrachten en medewerkers Bijlage 3.4: Verplichte en niet-verplichte activiteiten / aanbod & prijzen Bijlage 3.5: Het uniform op school Bijlage 3.6: Verwijzingen naar het decreet Bijlage 3.7: Kalender Bijlage 3.8: Engagementsverklaring van de ouders

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

3


Welkom op onze school Ouders, U bent van harte welkom op onze school. Dat onderwijs geen dode materie is, bewijst de steeds maar groeiende belangstelling voor het onderwijs vanuit elke geleding in onze maatschappij. Van het hoogste vlak tot de onderste trede probeert men inzage en inspraak te krijgen in de groeiende mogelijkheden, maar ook in de problemen van het huidige onderwijs. Nooit eerder werd zoveel over onderwijs geschreven, werden zoveel verschillende meningen en opinies verwoord. Daarbij komt nog de steeds maar sneller groeiende evolutie in onze ‘kennis’maatschappij, de wel erg complexe samenlevingsvormen, de opkomst van nieuwe technologieën, het verruimen van de leefwereld van de kinderen... Dat alles maakt het voor de leerkrachten, maar zeker, voor de leerlingen niet gemakkelijker. Gebruik van nieuwe middelen en de integratie in een steeds maar vernieuwende en veranderende samenleving hebben tot gevolg dat nu, misschien nog meer dan vroeger, erg gemotiveerde en getalenteerde leerkrachten nodig zijn. U, ouders, draagt in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. De school kan de door u meegegeven opvoeding verder helpen uitbouwen om uw kinderen als volwaardige mensen naar het leven te richten. Het schoolteam zal er dan ook zorg voor dragen dat onze school voldoende kansen biedt zodat uw kind er zich ten volle kan ontplooien. Bij problemen proberen wij om met een luisterend oor, samen naar een mogelijke oplossing te zoeken. Wij, van onze kant, hopen dan ook bijzonder goed met u te kunnen samenwerken. Kinderen, Ook jullie zijn in het bijzonder welkom op onze school. Samen met alle leerkrachten en medewerkers willen wij je helpen om je ten volle thuis te voelen op onze school. Wij wensen je een leerrijk schooljaar vol vriendschap toe. Ben je nieuw op onze school, dan willen we je helpen om je ten volle thuis te laten voelen Het pedagogisch project (zie bijlage) Er is de documentatie die de school verplicht ter beschikking dient te stellen bij een eerste inschrijving. Ouders en leerlingen dienen voorafgaand aan een eerste inschrijving (schriftelijk) in kennis gesteld te worden van het opvoedingsproject en het schoolreglement. De visie van de school is hierin opgenomen. Een kind kan pas worden ingeschreven na instemming van de ouders met het pedagogisch project van de school. U dient om die reden een document te ondertekenen voor akkoord en ontvangst. De tekst van het pedagogisch project van onze basisschool is gebaseerd op het pedagogisch project van het Lyceum in overleg met de adviesraad, de personeelsleden, de participatieraad (nu schoolraad) en het oudercomité. U krijgt als ouder, leerling de integrale tekst van het pedagogisch project mee in brochurevorm. Het pedagogisch project is opgedeeld in vijf hoofdstukjes: 1. De maatschappij nu, enkele vaststellingen en een slotbeschouwing 2. Wat wij, als school samen met onze leerlingen willen bereiken 3. School als milieu 4. De personeelsleden 5. De ouders, als partners in het schoolgebeuren Het schoolreglement bestaat uit 3 delen: 1. De onderwijsregelgeving 2. Het schoolreglement 3. Bijlagen en documenten

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

4


1.Infobundel onderwijsregelgeving: WAT ZEGT DE WET? 1.1 Definities Schoolstructuur

- school: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur. basisschool: omvat een kleuterniveau en een niveau lager onderwijs. autonome kleuterschool: omvat alleen het niveau kleuteronderwijs. autonome lagere school: omvat alleen het niveau lager onderwijs. - vestigingsplaats: gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een gedeelte van een school gehuisvest is. Schoolorganisatie - schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus. - schoolbestuur: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen. - scholengemeenschap: samenwerkingsverband tussen meerdere scholen. - klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. - schoolraad : Orgaan met advies- en overlegbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. - leerlingenraad : Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerlingen. De leerlingenraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. De wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld wordt bepaalt het schoolreglement. - oudercomité: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders. Het oudercomité heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. - extra-muros activiteiten: activiteiten die plaats vinden buiten de schoolmuren en georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder.

1.2 Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: - het leren en studeren - de onderwijsloopbaan - de preventieve gezondheidszorg - het psychisch en sociaal functioneren. Relatie tussen CLB en school De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is met de ouders besproken in de schoolraad. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan. Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be


Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: - de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie; - collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van de ouders. Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van nietinschrijving. Het multidisciplinair dossier Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: - identificatiegegevens, - vaccinatiegegevens, - gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult. Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

6


1.3 Inschrijven van leerlingen

Toelatingsvoorwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project en het ondertekenen van de engagementsverklaring van de school. De ouders verklaren uitdrukkelijk: - Dat zij akkoord gaan met het opvoedingsproject en het schoolreglement - Dat zij zich engageren in het belang van de vorming en opvoeding van hun kind(eren) d.m.v. 4 engagementen: A engagement in verband met het oudercontact B engagement inzake voldoende aanwezigheid C engagement i.v.m. het deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding D een positief engagement t.o.v. de onderwijstaal van de school A engagement tot intense samenwerking tussen ouders en school B engagement tot regelmatig aanwezig zijn en op tijd komen op school C Individuele leerlingenbegeleiding D positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal (ZIE OOK : BIJLAGE 7: verklaring van de ouders) Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: - de eerste schooldag na de zomervakantie; - de eerste schooldag na de herfstvakantie ; - de eerste schooldag na de kerstvakantie ; - de eerste schooldag van februari ; - de eerste schooldag na de krokusvakantie ; - de eerste schooldag na de paasvakantie. - de eerste schooldag na hemelvaartsdag. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Vanaf 1 september 2009 geldt voor inschrijvingen vanaf het schooljaar 2010-2011 onderstaande regeling: Als een leerling nog niet de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoen: - het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. - voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. Het CLB waarmee de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt een beleidscontract heeft, of de school waar de betrokken leerling zich aanbiedt, zijn bevoegd om de taalproef af te nemen.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

7


- beschikken over een bewijs dat de leerling het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie. De drie hierboven beschreven voorwaarden zijn niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige scholen die gelegen zijn in de rand- en taalgrensgemeenten in Vlaanderen. Weigering van inschrijving Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. 1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school. 2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: - De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; - De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit; - Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; - De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen 茅n buiten het onderwijs; - Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces. Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht. 3. Het schoolbestuur kan omwille van materi毛le omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk, en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Indien de school niet behoort tot een LOP zal het Departement Onderwijs een nabijgelegen LOP aanduiden. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Leerplicht In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt v贸贸r 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

1.4 Afwezigheden De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

8


leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen. Afwezigheden wegens ziekte Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen: - het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”; - het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; - het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden. De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. Van rechtswege gewettigde afwezigheden. In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document met officieel karakter (1 - 5) of een verklaring (6) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. 1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind; 2. het bijwonen van een familieraad; 3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...) ; 6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantsevangelische godsdienst) Concreet gaat het over: - islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest ( telkens 1 dag); - joodse feesten: het joods Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen) - orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantsevangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van,

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

9


naargelang het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen: 1. het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden. 2. het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). 3. de deelname aan time-out-projecten. Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time- outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie; 4. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid). 5. afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: - een gemotiveerde aanvraag van de ouders; - een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; - een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; - een akkoord van de directie. Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden. (16) De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn. Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig. Problematische afwezigheden. Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

10


1.5 Onderwijs aan huis (artikel 37, #2, 5e decreet basisonderwijs) Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs en vanaf het schooljaar 2009-2010 ook een vijfjarige kleuter komt in aanmerking voor op tijdelijk en permanent onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 1. De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend). 2. De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. 3. De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km. Specifieke situatie bij chronische ziekte (=een ziekte die een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt): 1. voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis; 2. voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheer- specialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. Voor meer informatie rond dit thema, zie omzendbrief ‘onderwijs aan huis’ van 17 juni 1997

1.6 Orde-en tuchtmaatregelen (artikel 37,#3, 1° van het decreet basisonderwijs) In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerplichtig kind als tuchtmaatregel schorsen of uitsluiten. (17) Deze beslissing wordt genomen door het schoolbestuur, of bij delegatie door de directeur. In de praktijk zal schorsing of uitsluiting in het basisonderwijs allicht zelden voorkomen. In gevallen waar het gedrag van een leerling het recht op onderwijs van de medeleerlingen in het gedrang brengt, moet er evenwel een ernstige sanctie mogelijk zijn. Beide maatregelen (schorsen en uitsluiten) kunnen dus enkel toegepast worden op leerlingen waarmee een school zware tuchtproblemen heeft. Aangezien we er vanuit kunnen gaan dat dergelijke zware tuchtproblemen zich niet voordoen bij kleuters, zal allicht geen enkele school kleuters uitsluiten of schorsen. Schorsing en uitsluiting is ook niet bedoeld om een verstoorde communicatie tussen school en ouders te beslechten. Schorsing en uitsluiting kunnen evenmin door het schoolbestuur (of de directie) gebruikt worden als oplossing voor een leerling met een besmettelijke ziekte (bijv. luizen). Bij besmettelijke ziekten kan immers alleen de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding beslissen welke maatregelen aangewezen zijn.

Schorsen Een schorsing betekent dat de gesanctioneerde leerling het recht op onderwijs tijdelijk (gedurende een bepaalde periode) ontnomen wordt. Deze leerling mag dan de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen, maar moet wel op school zijn. Uitsluiten Bij een uitsluiting ontneemt het schoolbestuur (of bij delegatie de directeur) de gesanctioneerde leerling definitief (d.w.z. voor de rest van het lopende schooljaar) het recht op onderwijs in zijn scho(o)l(en). Deze leerling wordt definitief uit de school verwijderd, op het ogenblik dat hij in een andere school ingeschreven is en uiterlijk één maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van uitsluiting door de school. In afwachting bevindt de leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling. Ook deze leerling moet dus op school opgevangen worden. Geschorste en uitgesloten leerplichtigen effectief uit de school verwijderen zou er immers toe kunnen leiden dat ze in een ernstige spijbelproblematiek vervallen of zelfs “nergens-ingeschreven leerlingen” worden, die dus niet meer voldoen aan de leerplicht.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

11


Om te vermijden dat het verantwoordelijk blijven van de school ertoe leidt dat ouders van een uitgesloten leerling geen inspanningen doen om hun kind in een andere school in te schrijven, is een termijn voorzien waarna de sanctie van uitsluiting effectief uitwerking krijgt. Deze termijn is vastgesteld op een maand, vakantieperioden niet inbegrepen. Is een kind een maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een nieuwe school ingeschreven, dan is de oude school dus niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn uiteindelijk de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. De school doet er in elk geval goed aan om bij uitsluiting het bevoegde CLB in te schakelen om samen naar een oplossing te zoeken. Procedure bij schorsing voor meer dan één dag en bij uitsluiting van leerlingen. Bij schorsing voor meer dan één dag of bij uitsluiting moet steeds een procedure gevolgd worden. Deze procedure wordt opgenomen in het schoolreglement en respecteert volgende principes: - het voorafgaandelijk advies van de klassenraad moet ingewonnen worden; - de ouders hebben inzage in het tuchtdossier en worden gehoord; - de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders. Een leerling die in een school ingeschreven is, maar het volgend schooljaar niet meer welkom is in deze school, kan beschouwd worden als een uitgesloten leerling wanneer de in het schoolreglement opgenomen procedure gevolgd wordt. cfr omzendbrief BaO/98/9 van 10 november 1998

1.7 Getuigschrift basisonderwijs Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. Een regelmatige leerling is volgens het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 een leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid, en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs.

1.8 Financiële bijdrage Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Lijst met materialen - Bewegingsmateriaal - Constructiemateriaal - Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software - ICT-materiaal - Informatiebronnen - Kinderliteratuur - Knutselmateriaal - Leer- en ontwikkelingsmateriaal - Meetmateriaal - Multimediamateriaal - Muziekinstrumenten - Planningsmateriaal - Schrijfgerief - Tekengerief - Atlas - Globe

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

12


- Kaarten - Kompas - Passer - Tweetalige alfabetische woordenlijst - Zakrekenmachine Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: - Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren. Deze bedraagt €20 voor het kleuteronderwijs en €60 voor het lager onderwijs. De bedragen gelden per leerjaar. - Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school een maximumfactuur van €360 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. - Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.

1.9 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning. In het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, die reclame en sponsoring door derden toelaten, zich sinds 1 september 2001 moeten houden. Artikel 51,§4 bepaalt dat een schoolbestuur dat mededelingen toelaat die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van produkten of diensten te bevorderen de volgende principes moet in acht nemen: 1. De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij blijven van reclame. 2. Facultatieve activiteiten (vb. schoolreis, bosklassen,...) moeten vrij blijven van reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht werd onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke vereniging. 3. Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Dit principe betekent dat er geen schade mag berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen en dat sponsoring en reclame in overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het fatsoen. 4. Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Elke school die wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet over de hierboven vermelde algemene principes concrete afspraken maken. Het staat vast dat reclame en sponsoring hoe dan ook een rol spelen in de moderne maatschappij en in de belevingswereld van kinderen. Het is daarom essentieel dat er over de fundamentele visie op reclame en sponsoring voorafgaandelijk overleg wordt gepleegd in de schoolraad / participatieraad. Via het schoolreglement worden de ouders geïnformeerd over de afspraken die er m.b.t. sponsoring en reclame gemaakt werden. Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

13


2. SCHOOLREGLEMENT 2.1 Contacten schoolstructuur: aanbod: adresgegevens:

directie: mail: secretariaat: mail: zorgcoรถrdinator: mail: schoolbestuur:

Vrije Gesubsidieerde gemengde basisschool kleuterschool lagere school Sint-Maartensplein 5 8000 Brugge T 050 333409 F 050 347484 M basisschool@hemelsdaele.be W www.hemelsdaele.be Piet COENS basisschool@hemelsdaele.be Anne RAMBOER infobasis@hemelsdaele.be Lies MARTENS zorg.hemelsdaele@telenet.be Dit is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is de verantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming en schept de nodige voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. De uitwerking en de concretisatie wordt aan de directeur toevertrouwd. Ons schoolbestuur fungeert onder de naam: vzw Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge Zie BIJLAGE 1

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

14


2.2 ORGANISATIE scholengemeenschap:

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Brugge-Noord-Haven. De volgende scholen maken deel uit van onze scholengemeenschap: Sint Leocollege afd. A Potterierei 11, 8000 Brugge Sint Leocollege afd. B Potentestraat 28, 8000 Brugge Sint Leocollege afd. C Blankenbergsesteenweg 219, 8000 Brugge Basisschool Hemelsdaele Sint-Maartensplein 5, 8000 Brugge Basisschool De Komme Sint-Jozefstraat 2,8000Brugge Basisschool De Lenaard Sint-Lenaardstraat 58, 8380 Dudzele Basisschool De Smalle Smallestraat 2, 8000 Brugge

schooluren:

TE LAAT KOMEN KAN NIET!

OPENINGSUREN 8u10 tot 11u55 12u55 tot 16u15 (op vrijdag tot 15u15) AANVANG/EINDE van de lessen kleuter: 8u30 tot 11u40 (op maandag om 8u50) 13u25 tot 16u (op vrijdag tot 14u55) lagere school: 8u30 tot 11u40 (op maandag om 8u50) 13u10 tot 16u (op vrijdag tot 15u) Aanmelden op het secretariaat. Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

Onder het begrip ‘aanvangsuur’ van de lessen wordt verstaan: ‘De effectieve start van het klasgebeuren. Onder het begrip ‘einde van de lessen wordt verstaan: ‘Het afsluiten van de les’. Dat betekent dat pas dan de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht de klas verlaten.

middagpauze

Voor- en naschoolse opvang

uren: vanaf 7u30 tot 8u10 van 16u15 tot 18u (op vrijdag tot 17u) plaats: kabouterhuisje vergoeding: 15 euro / 20 beurten (via voorafbetaalkaart)

studie

uren: van 16u15 tot 17u30 (op vrijdag tot 16u30) plaats: studiezaal vergoeding: 15 euro / 20 beurten (via voorafbetaalkaart)

andere naschoolse activiteiten

uren kleuter: van 11u40 tot 13u30 uren lager: van 11u40 tot 13u10 vrijblijvend aanbod: - warme maaltijd - broodmaaltijd (eigen picknick) Vergoeding: Zie bijlage

Naargelang het aanbod zijn leerlingen vrij om deel te nemen aan naschoolse activiteiten. Deze activiteiten kunnen zowel na schooltijd als op woensdagnamiddag plaatsvinden. De praktische organisatie en vergoeding wordt vooraf meegedeeld. Voorbeelden zijn: - naschools turnen - dactylo/computerlessen - dans - crea-atelier - sport- ...

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

15


2.2.1 Binnenkomen in de school Ouders die hun kinderen begeleiden naar school nemen afscheid aan de schoolpoort. Dit is de deur die de verbinding geeft tussen de inkomhal en de speelplaats. Ouders komen niet op de speelplaats. Enkel de ouders van de jongste kleuters (peuterklas) kunnen hun kindje vergezellen tot aan de kleuterklas. Na het belteken gaan de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht naar de klas. Ouders gaan niet mee met de rij, tenzij na een onderlinge afspraak. (vb. rolstoelgebruik,...)Ouders die de leerkracht wensen te spreken kunnen dat elke dag 15 minuten voor en en de lessen. U maakt het best vooraf een afspraakje via de agenda of het heen-en weerschriftje. 2.2.2 Verlaten van de school. De ouders van de peuters halen hun kinderen op in de klas. Die ouders gaan langs de speelplaats. Kinderen van 2de kleuter A en 3de kleuter B worden in de klas opgehaald. Ouders van kleuters van de tweede en derde kleuterklas A halen hun kinderen op aan de polyvalente zaal.. Ouders van kleuters van de eerste kleuterklas halen hun kinderen op in de polyvalente zaal. . Ook die ouders gaan over de speelplaats. Ouders van leerlingen van de lagere schoolwachten onder het afdak. Leerlingen die alleen naar huis mogen kunnen dat mits schriftelijke toestemming van de ouders. Leerlingen die niet worden afgehaald blijven tot 16u.15 (op vrijdag tot 15u.15) onder toezicht op de speelplaats en gaan dan naar de opvang. (kabouterhuisje of studie) Het voortijdig afhalen van leerlingen kan enkel met voorafgaande toestemming van de directie. 2.2.3 Fietsers Fietsers komen binnen via de poort naast de kerk. De leerlingen stappen af aan de poort. De fietsen worden onder de overdekte fietsenstalling gezet. Voor zover de organisatie het toelaat krijgen de leerlingen een vaste plaats voor hun fiets. Het sluiten van de fiets is verplicht. 2.2.4 Voor- en naschoolse opvang/studie De beurten in de opvang/studie zijn als volgt vastgelegd: - morgenopvang = 1 beurt - avondopvang: tot 17u = 1 beurt van 17u. tot 17u.30 = een 2de beurt van 17u.30 tot 18u. = een 3de beurt (voor de vrijdag zijn dat resp. tot 16u, van 16u. tot 16u.30, van 16u.30 tot 17u.) De school voorziet een fiscaal attest voor de betaalde opvang/studiekaarten. De studie is voor de leerlingen vanaf het 2de leerjaar. De leerlingen werken zelfstandig aan hun taken of krijgen een zinvolle taak. Na 17u.30 gaan de leerlingen die niet zijn afgehaald naar de opvang. De begeleider van de studie - houdt toezicht - zet de leerlingen op weg bij het maken van hun taken - controleert de taken, niet op inhoud, wel op afwerking Op vrijdag kan een film worden voorzien of een educatief spel worden gespeeld. 2.2.5 Middagmaal De kinderen die op school blijven eten, gaan onder begeleiding naar het Lyceum in de Wapenmakersstraat. Het weekmenu wordt in de hal uitgehangen. De kleuters die hun broodmaaltijd nuttigen blijven op school. (kabouterhuisje) Elke dag noteert de leerkracht of uw kind(eren) een warme maaltijd of broodmaaltijd nemen. U kan dit ook via de schoolagenda meedelen. Op basis van deze lijst wordt na 2 maanden een factuur opgesteld. Wat verbruikt wordt, wordt ook betaald. Kleuters die dat wensen kunnen na de middag een dutje doen in het slaapklasje

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

16


2.2.6

Agenda, huistaken en rapporten agenda

kleuterklas in de kleuterklas wordt gebruik gemaakt van een heen- en weerschriftje lagere school in de lagere school beschikken we over een agenda met de nodige planningsdocumenten

huistaken

Huistaken en lessen zijn een vorm van contract tussen school en gezin. Op deze manier krijgen ouders informatie over de leerprogramma’s. Huistaken zijn een aanvullende oefenmogelijkheid. Lessen moeten noodzakelijkerwijs thuis ingeoefend worden. Ook opdrachten als: - documentatie zoeken - een leesles voorbereiden - een spreekbeurt voorbereiden - een taak afwerken - ... zijn mogelijke huistaken. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht om te bepalen welke taak wordt meegegeven.

rapporten

maandrapporten: Deze rapporten worden op het einde van de maand meegegeven ter ondertekening en geven een overzicht van kennis en attitudes. We voorzien elke maand een rapport, niet in december en juni. proefwerkrapporten: De proefwerkrapporten zijn een halt-moment na een belangrijke periode en moeten een overzicht geven van de vaardigheden en de kennis die de leerlingen hebben bereikt. (zie verder ‘oudercontacten’)

De agenda en het heen-en weerschriftje zijn in de eerste plaats een communicatiemiddel. De agenda in de lagere school is in de eerste plaats een handig werkinstrument voor de leerlingen. De lay-out is per leerjarengroep aangepast aan de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen. Waar we in het eerste leerjaar starten met een erg gestuurd opvolgen van de leerlingen, willen we na het zesde leerjaar bereiken dat de leerlingen vooral zelfstandig hun lessen en werk leren plannen.

2.2.7

Lichamelijke opvoeding en schoolzwemmen lichamelijke opvoeding

zwemmen

Elke klas krijgt 2 uur sport per week. Het verplichte gympak bestaat uit een wit T-shirt met het logo van de school, een turnbroekje en gymschoenen. Dat alles wordt in een gymzak opgeborgen. Lichamelijke opvoeding behoort tot het curriculum van de school. Dat betekent dat de eindtermen moeten worden gehaald.

Het schoolzwemmen behoort tot het aanbod binnen de lessen lichamelijke opvoeding waarbij ook de eindtermen bepalend zijn.

Leerplichtige leerlingen die niet kunnen deelnemen aan een turnles/zwemles moeten een geldige verantwoording kunnen voorleggen. Het busvervoer en het inkomgeld voor het zwembad zit in de maximumfactuur vervat. De school staat in voor de meerprijs. Het turnpak voor de school bestaat uit een t-shirt met bedrukt logo. U kan dit via de school aanschaffen. Een sport/rennersbroekje en turnschoenen met witte zool zijn gewenst. De school bepaalt, naargelang de organisatie het mogelijk maakt, waar de niet-zwemmers blijven. Dit kan op school zijn of onder begeleiding van een leerkracht in het zwembad. Ook in de kleuterschool wordt aan bewegingsopvoeding gedaan.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

17


Voor de kleuters is geen turnpak vereist. De oudste kleuters gaan elke maand zwemmen in het Interbad. Watergewenning wordt op een speelse manier aangebracht. Op woensdagnamiddag wordt regelmatig deelgenomen aan naschoolse sportactiviteiten. U wordt als ouder op de hoogte gebracht van het aanbod en de praktische organisatie.

2.2.8 Vakantie en vrije dagen Zie bijlage: schoolplanning. Op de website van de school en via mededelingen voor ouders wordt u nogmaals herinnerd aan de vrije dagen, activiteiten, oudercontacten,... Er volgen geen extra brieven meer. 2.2.9 Leerlingenvervoer en internaat Leerlingenvervoer De school organiseert geen leerlingenvervoer. Er is een halte van DE LIJN aan de schoolpoort. Internaat Het internaat voor de leerlingen van de lagere school bevindt zich in het Sint-Leocollege, Potterierei 11, 8000 Brugge. Voor meer info neemt u best contact op met de verantwoordelijke: Jan Houttekier (050 445933)

2.3 Samenwerking 2.3.1 Op leerlingniveau leerlingenraad

Een vertegenwoordiging uit alle klassen van de lagere school. Er wordt overleg gepleegd over onderwerpen die leerlingen aanbelangen. De leerkracht(en) van de 3de graad staan in voor de organisatie van de overlegmomenten.

Op onze school zorgt de leerlingenraad voor overleg tussen leerlingen, leerkrachten, directie. De leerlingen van de leerlingenraad vertegenwoordigen alle andere leerlingen en kunnen verslag uitbrengen via diverse kanalen. (Prikbord, schoolkrant, maandsluiter,...) De leerlingenraad maakt geen deel uit van de schoolraad, tenzij 10% van de leerlingen hierom vraagt. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw opgestart in de eerste helft van de eerste trimester.

2.3.2 Op niveau van de ouders 2.3.2.1 oudercontacten oudercontacten

aanbod: De school organiseert regelmatig oudercontacten. Dit kan n.a.v. een thema, een activiteit, een rapport of een leerlingenbespreking zijn. data: - eind augustus: welkomdag - oktober/november: voor alle klassen - eind december: voor de klassen, 3 tot 6. - februari/maart: voor de kleuterschool, 1ste en 2de leerjaar. - eind juni: voor alle klassen van de lagere school De leerkracht is de contactpersoon. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. Voor niet samenwonende ouders verwachten wij als school dat u zelf instaat voor het doorgeven van de informatie, tenzij de leerkracht uitdrukkelijk wordt gevraagd om dat zelf te doen.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

18


U kan als ouder altijd een afspraak vastleggen om een gesprek te hebben met de directie, de leerkracht, de zorgcoördinator, de medewerker van het CLB. Het volstaat om een telefonisch, per mail of via de agenda/heen-en weerschriftje een afspraak vast te leggen. Indien wij dat nodig achten kan u eveneens op de overlegmomenten, MDO’s (= multidisciplinair overleg), die op regelmatige tijdstippen op school doorgaan worden uitgenodigd.

2.3.2.2 CLB Het CLB Centrum voor Leerlingen Begeleiding

CLB Brugge Niveau basisonderwijs brugge2@clbbrugge.be Legeweg 83A 8200 Sint-Andries Tel 050 440 220 Fax 050 450 791

- Begeleider: Ine Vandemaele - Maatsch. werker: Edith Vandromme - Verpleger: Helga Verlinde - Arts: Heidi Puype

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht. De medewerkers van CLB Brugge(n) vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom kun je op hen een beroep doen voor informatie, advies en begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich goed voelen’ thuis, op school en bij vrienden. Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige, en (assistent)psycholoog of pedagoog. De namen van de teamleden die instaan voor de begeleiding van de leerlingen van deze school en hun bereikbaarheid worden in de klas meegedeeld. Je vindt de namen ook op www.clbbrugge.be CLB Brugge(n) werkt nauw samen met de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet een begeleiding pas voort als de ouders van de leerling (jonger dan 12 jaar) hiermee instemmen. Van alle tussenkomsten die een CLB-medewerker voor een kind doet, worden de ouders vooraf – door de school of het CLB – op de hoogte gebracht. Bepaalde van onze tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden: de begeleiding bij problematische afwezigheden en sommige medische onderzoeken. Als er bezwaar is tegen een (bepaalde) arts van het CLB kan in overleg een andere arts binnen of buiten het CLB worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. CLB-medewerkers werken volgens een deontologische code die discretie, onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim waarborgt. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens over leerlingen geldt de wet op de privacy. CLB Brugge(n) heeft een procedure uitgeschreven om op systematische wijze met een klacht om te gaan. Als een leerling verandert van school is het begeleidend CLB van de vorige school verplicht het dossier van de leerling te bezorgen aan het nieuwe CLB (Besluit Vl. Reg. 08 06 2001). Dit multidisciplinair dossier bevat alle op het centrum aanwezige gegevens over die leerling. Indien je niet akkoord gaat met het doorgeven van alle CLBdossiergegevens naar het nieuwe CLB, kan je daartegen verzet aantekenen. Je hebt daarvoor 10 dagen vanaf de inschrijving in de nieuwe school. Je tekent verzet aan bij de directeur van het vorige CLB. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar gebeurt dit door de ouders. In geval van verzet zal het CLB alleen de medische gegevens en de gegevens in verband met de leerplichtcontrole doorsturen. CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd. Meer informatie vind je in de CLB-folder die je bij de inschrijving in de school ontvangen hebt of op de websites www.clbbrugge.be en www.vclb-koepel.be .

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

19


2.3.2.3 Oudercomité het oudercomité

2.3.3

wat: Op onze school is een oudercomité werkzaam. De vereniging is gericht op de samenwerking tussen ouders en school met het oog op het optimaliseren van het onderwijsen opvoedingswelzijn van de kinderen. de voorzitter: De voorzitter van de ouderraad is mevrouw An Thomas info: Op de website van de school vind je een link naar het oudercomité. U vindt er alle informatie. contact: via de website of an.thomas@pandora.be

Op niveau van de school

2.3.3.1 Klassenraad en schoolraad de klassenraad

De directie en leerkrachten van betrokken leerlingengroep vormen samen de klassenraad. In de klassenraad wordt overlegd over de toekenning van de getuigschriften , het overzitten van leerlingen, de klassenverdeling en samenstelling van de leerlingengroepen, gedragsmoeilijkheden en mogelijke tuchtmaatregelen. De klassenraad kan advies inwinnen bij het CLB om haar beslissingen te ondersteunen.

de schoolraad

De schoolraad heeft adviesrecht in verband met schoolgebonden materies. De schoolraad bestaat uit een aantal ‘verkozen’ leden uit drie verschillende geledingen: - de lokale gemeenschap - de ouders - de leerkrachten (ZIE BIJLAGE 2) De voorzitter van de schoolraad is: Karen De Beule contact: karen@basisschoolhemelsdaele.be

2.3.3.2 Commissies commissies

Beroepscommissie Bij uitsluiting van een leerling Beroepscommissie Basisonderwijs H Geeststraat 4 8000 Brugge Lokaal Overlegplatform Jacky Deblaere Deskundige ondersteuner LOP gelijke onderwijskansen Brugge, Basisonderwijs Predikherenrei 46 8000 Brugge Commissie Leerlingenrechten Koning Albert-II laan 15 1210 Brussel Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming AGODIKamer 1C 24 Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

20


2.4 Zorg op school zorgbeleid

Zorgcoördinator Lies Martens contact: zorg.hemelsdaele@telenet.be

Zorgbeleid in de basisschool. (Uit ons pedagogisch project) Wij verwachten dat onze school voor iedereen die ermee in contact komt, voor ieder die er studeert, werkt, speelt en leeft, voor alle-oudleerlingen en oud medewerkers een gastvrije plaats is waar in een open sfeer kan worden gewerkt, gedacht en gesproken: - door aandacht te schenken aan de talenten en de mogelijkheden van elkeen. - door bekommernis en zorg te tonen voor leerlingen en personeelsleden in probleemsituaties. Onze school kiest duidelijk voor een leerlinggecentreerde en leerkrachtgestuurde onderwijsvisie en aanpak. Dat wil onder andere zeggen dat onze leerlingen kansen krijgen om het leerproces min of meer zelf te sturen (leerlinggestuurd) maar ook dat de leerkracht-zeker voor het leren van de basisvaardigheden m.n. het lezen, het schrijven en het rekenen– het leerproces heel grondig voorbereid en sterk begeleidt (leerkrachtgestuurd). Een sterke begeleiding door de leerkracht is vooral in het belang van onze leerlingen met leerproblemen, emotionele problemen alsook van alle andere leerlingen. Het is dan ook de klassenleerkracht die in de eerste plaats instaat voor het met zorg begeleiden van de kinderen in zijn/haar klas en dat in samenspraak met het zorgteam. Het hele zorgplan van de school wordt (bij-)gestuurd door een zorgteam. Dat zorgteam komt regelmatig samen voor overleg en worden de gerealiseerde zorginitiatieven geëvalueerd en bijgestuurd. Deze evaluatie kan aan de hand van een enquête, toetsen, bepaalde aspecten van het leerlingenvolgsysteem inhouden. Ook nieuwe initiatieven worden besproken. Wie realiseert ze? Welke zorginitiatieven worden besproken? Welke initiatieven moeten tijdens de volgende periode geëvalueerd worden en hoe kan deze evaluatie worden voorbereid? Binnen de zorg op onze school gaan we ervan uit dat de klassenleerkracht de eerste hulpverstrekker is inzake zorg. Het zorgteam bepaalt in samenspraak met de klassenleerkracht wie in aanmerking komt voor extra begeleiding en op welke manier. De zorginitiatieven worden altijd binnen het zorgteam genomen met medeweten van het CLB en de ouders. Eventuele doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs gaat altijd in samenspraak met de zorgcoördinator, klassenleraar, directie en de CLB afgevaardigde. Bij aanbeveling tot overzitten of schoolverandering, wordt gevraagd een formulier te ondertekenen om later misverstanden te vermijden. Minimaal driemaal per jaar komen zorgleerkracht, klassenleraar, directie en afgevaardigde CLB samen om de vorderingen te bespreken.

2.5 Inschrijven van leerlingen (zie ook deel 1 Onderwijsregelgeving) Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.We nemen dan ook graag de tijd om samen met u: - het pedagogisch project te duiden - het schoolreglement te overlopen - een antwoord te zoeken op mogelijke vragen - een bezoekje te brengen aan de school - de nodige formaliteiten te vervullen en de documenten in te vullen

2.6 Organiseren van leerlingengroepen De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die al dan niet in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen op elk moment heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum. Enkel bij de overstap van de kleuterschool naar de lagere school en de overstap van de lagere school naar het secundair onderwijs hebben de ouders beslissingsrecht.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

21


2.7 Afwezigheden (zie ook deel 1 Onderwijsregelgeving) wegens ZIEKTE

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht. Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

ANDERE afwezigheden PROBLEMATISCHE afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten

2.8 Eén - of meerdaagse schooluitstappen (extra-muros activiteiten) Eéndaagse uitstappen

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extramuros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.Onomkeerbare kosten die hieraan verbonden zijn kunnen op de ouders worden verhaald. (vb vervoerskosten, administratiekosten…)

Meerdaagse uitstappen

Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extramuros activiteiten.

Een school die zichzelf wil respecteren en de kinderen realiteitsvol wil opvoeden, kan dit niet verwezenlijken binnen de klasmuren. Ervaringsgericht werken betekent dat je met de leerlingen buiten de school op ontdekking gaat. Op die manier wordt de leerstof aan de realiteit getoetst, concreet benaderd, worden verbanden gelegd,… Een leeruitstap is eveneens een ideale gelegenheid om een aantal sociale vaardigheden zoals beleefdheid en voornaamheid op straat in realiteit om te zetten. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar nemen 2 jaarlijks deel aan de bosklas. De leerlingen verblijven meerdere dagen op bosklas. Samen op bosklas gaan schept een band tussen de leerkrachten en de leerlingen, waarvan de vruchten het hele schooljaar worden geplukt. De leerlingen leren er naast een vorm van zelfstandigheid ook samenleven met hun klasgenoten. Waarden als solidariteit, geduld, eerbied, hulpvaardigheid, doorzettingsvermogen,... komen er ruimschoots aan bod. De leerkrachten kiezen voor elke bosklas een pedagogisch thema waarin verschillende leerdomeinen aan bod komen. De leerlingen gaan er dagelijks op natuur-, milieu-, en

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

22


streekexploratie, vaak onder begeleiding van deskundige gidsen. Naderhand worden de opgedane ervaringen verwerkt tijdens de lessen. De ouders worden vooraf uitgenodigd op een info-avond. Achteraf verzorgen de leerlingen samen met de leerkrachten een bosklasavond, waarbij muzische activiteiten volop aan bod komen. Kleuters gaan o.m. op herfstwandeling, lente-uitstap naar zee, bezoeken een dokter, bakker, tandarts, bloemist,...gaan eventueel naar de vlindertuin, kinderboerderij. De derde kleuterklas waagt af en toe al een stapje in een museum. In de lagere school gaan de meeste klassen op herfstwandeling. Ook de kinderboerderij wordt door een aantal klassen bezocht. Daarnaast staan geregeld musea, tentoonstellingen op het programma. Een stadswandeling is geen uitzondering. Kinderen in contact brengen met onze cultuur en andere culturen past volledig in de huidige trend van de multiculturele samenleving waarin kinderen opgroeien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze school de nodige tijd en begeleiding investeert om samen met de leerlingen en vaak met aangepaste pedagogische begeleiding een aantal waardevolle ervaringen aan te bieden op muzisch en cultureel vlak. Alle activiteiten worden via een brief of het heen- en weerschriftje aan de ouders meegedeeld. Uiteraard houden wij rekening met de maximumfactuur.

2.9 Getuigschrift basisonderwijs (zie deel 1 Onderwijsregelgeving) De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend. De klassenraad houdt rekening met o.a. onderstaande criteria: - De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; - De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar - De gegevens uit het LVS; - Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling; - Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling. - ... De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. Beroepsprocedure: - De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een beroep indienen bij de directie. - De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen. - De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken. - De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing. - Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. - Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

2.10 Onderwijs aan huis (zie ook deel 1. Onderwijsregelgeving) Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw. Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

23


2.11. Orde en tuchtmaatregelen (zie ook deel 1. Onderwijsregelgeving) Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragcode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging in de agenda; - een strafwerk; - een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie. Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een schorsing van één dag; - een schorsing van meerdere dagen; - een uitsluiting. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. Beroepsprocedure: 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking). 2. De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

24


2.12 Bijdrageregeling (zie ook deel 1. Onderwijsregelgeving) Wijze van betaling: De bijdrage voor de verplichte activiteiten wordt via de 2-maandelijkse factuur betaald. De kosten worden gefactureerd wanneer ze worden gemaakt. De bijdrage voor de meerdaagse uitstap (5de en 6de leerjaar, bosklas) wordt voor de aanvang van de bosklas bij voorkeur op de rekening van de school overgeschreven. De betaling van de niet verplichte activiteiten/mogelijkheden worden volgens vermelding betaald en komen ook op de 2-maandelijkse factuur. Enkel opvang en studiekaarten worden cash betaald. Conflictbeheer: Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op de vraag om de schoolrekening te splitsen. Indien ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig is betaald, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. Als we vaststellen dat ouders de schoolrekening geheel of gedeeltelijk weigeren te betalen, zonder dat er financiĂŤle problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. -1ste aanmaning tot betaling -gesprek met de ouders -2de aanmaning via aangetekende zending door de school. Vanaf de datum waarop de ingebrekestelling is verstuurd hebben de ouders ten minste 15 kalenderdagen de tijd om te betalen. Na het verstrijken van die termijn neemt het schoolbestuur stap 4. Vanaf dat moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet betaald is. Dat is maximaal de wettelijke intrestvoet. De intrestvoet bedraagt 2,75% voor het jaar 2013. -invordering via gerechtelijke weg Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten worden aangerekend.

Materiaal dat de school gratis voorziet. (niet alle materiaal uit deze lijst wordt vanaf het eerste leerjaar voorzien. De leerstof waarbij uw kind vb. een passer nodig heeft, komt pas later aan bod.) Het materiaal wordt uitsluitend gebruikt op school en blijft daar ook. In uitzonderlijke gevallen, vb. voor het maken van een huistaak of het studeren van lessen kan het schoolmateriaal worden meegegeven naar huis. Bij verlies of onecht gebruik wordt u de kostprijs aangerekend.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

25


materialen die nodig zijn om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken

voorbeelden

bewegingsmateriaal

ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,...

constructiemateriaal

karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen

handboeken, schriften, werkboeken,blaadjes, fotokopieĂŤn, software ICT-materiaal

computers, inclusief internet, tv, radio,...

informatiebronnen

(verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cdrom, dvd, klank-en beeldmateriaal,...

kinderliteratuur

prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, strips, poĂŤzie

knutselmateriaal

lijm, schaar, grondstoen,...

leer-en ontwikkelingsmateriaal

spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling,...

meetmateriaal

lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal) thermometer, weegschaal

multimediamateriaal

audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder, dvd-speler

muziekinstrumenten

trommels, fluiten,...

planningsmateriaal

schoolagenda, kalender, dagindeling,...

schrijfgerief

potlood, pen,...

tekengerief

stiften, kleurpotloden, verf, penselen

atlas, kaarten, globe, kompas, passer, zakrekenmachine tweetalig alfabetische woordenlijst ZIE BIJLAGE 4 (Overzicht van het verplichte en niet-verplichte aanbod en de prijzen)

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

26


2.13 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie ook deel 1. Onderwijsregelgeving) Personen en bedrijven die de school sponsoren kunnen worden vermeld in de schoolkrant, op de website en tijdens het jaarlijkse schoolfeest of kerstmarkt.

2.14 Vrijwilligers De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte. De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract voor burgerlijke aansprakelijkheid bij uitvoering van een vrijwilligersactiviteit en voor verplaatsing van en naar de vrijwilligersactiviteit werd afgesloten bij het Interdiocesaan Centrum met als polisnummer: 24000347. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat. De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar– en van de activiteiten. De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in art.458 Strafwetboek ‘Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen zijn om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van € 2,50 tot € 12,50. Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. (Inzage in artikel 458 van het Strafwetboek is mogelijk bij de directie)

2.15 Welzijnsbeleid - gezondheidsbeleid In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningswijze. Ongeval of ziekte Een zieke leerling hoort thuis te zijn. Als een leerling op school ziek wordt, worden de ouders verwittigd en gevraagd de leerling op te halen. Zolang de school verantwoordelijk blijft voor de leerling, kan een arts geraadpleegd worden bij verontrustende ziektetekens. De eigen huisarts van de leerling wordt eerst gecontacteerd. (wordt aan de school meegedeeld via de medische fiche) Lukt dit niet dan doet de school beroep op een arts uit de buurt. In noodgevallen kan de hulpdienst(<100/112) opgeroepen worden. Het toedienen van medicijnen valt niet onder ‘eerste hulp’. De school beschikt alleen over paracetamol. Heeft een leerling hoge koorts (38,5°C of meer) en kan de leerling niet snel worden afgehaald, zal de school een arts raadplegen. Op zijn/haar advies kan een koortswerend middel toegediend worden. Wanneer een leerling regelmatig lichamelijke klachten heeft, bespreekt de school dit met de leerling, ouders, het zorgteam of het MDO.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

27


Medicatiegebruik op school Het gebruik van medicijnen op school moet een uitzondering zijn. Eventueel toe te dienen medicatie wordt op school afgegeven; inname van medicatie gebeurt onder toezicht van het secretariaat van de school en/of directeur. Bij afwezigheid kan de klastitularis hierop toezien. 1. Een leerling moet op regelmatige basis medicijnen nemen: Dit gebeurt enkel met een attest van een dokter, ondertekend door de ouders. 2. Een leerling brengt medicijnen mee voor een voorbijgaande klacht Dit wordt door de school uitzonderlijk aanvaard. De leerling heeft een briefje bij waarin de ouders de medicatie benoemen, de indicatie vermelden en de dosis omschrijven. In geen geval wordt medicatie doorgegeven aan een andere leerling. Misbruik of verhandelen van medicijnen wordt door de school op dezelfde manier aangepakt als gebruik van alcohol, drugs, verdovende middelen. Mogen wij U ook vragen: Uw kinderen niet naar school te sturen indien: - Uw kind koorts heeft. - Uw kind de les niet in normale omstandigheden kan volgen. - Uw kind een besmettelijke aandoening heeft. Uw kind niet mee te geven op excursies of schoolreizen als bv. buikloop wordt vastgesteld. Werkwijze bij schoolongevallen Bij een ongeval op weg naar of van school, contacteert U best zo vlug mogelijk de directie. Daar krijgt U de nodige formulieren. Na genezing gaat U naar het ziekenfonds waar de uitgavenstaat wordt ingevuld. Op dit formulier dient U eveneens het bankrekeningnummer te vermelden en eventuele bijkomende kosten die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald. Als alle documenten in Uw bezit zijn, dient U alles aan de directie te bezorgen. U ontvangt dan snel het verschil tussen de ziekenfondsuitkering en Uw werkelijke uitgaven op Uw bankrekening. De schoolverzekering Met het Interdiocesaan Centrum, polisnummer: R00143/4A dienst schoolverzekeringen, heeft de school een contract afgesloten. De schoolverzekering omvat een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor lichamelijke ongevallen. Alleen lichamelijke schade komt hier ter sprake. De school betaalt integraal de kosten voor de verzekering. De leerlingen die op weg van en naar school een ongeval hebben, melden dit onmiddellijk bij de directie. Wanneer doktershulp nodig is, waarschuwt de directie de ouders. Zijn de ouders niet bereikbaar, dan neemt de directie de beslissing. De directie, het secretariaat of de leerkracht zorgt voor de nodige formulieren voor de aangifte van het ongeval, namelijk: - de ongevalsverklaring die door de directie of het secretariaat wordt ingevuld. - het geneeskundig getuigschrift dat door de behandelende geneesheer wordt ingevuld. - de uitgavenstaat die door het ziekenfonds en door de ouders wordt ingevuld. De terugbetaling door het Interdiocesaan Centrum aan de rechthebbenden gebeurt bij aanbieding van de bewijsstukken na de tussenkomst van het ziekenfonds of een ander verzekeringsorganisme. Deze documenten worden door de ouders bezorgd aan de directie. De schoolverzekering omvat een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor lichamelijke ongevallen. Burgerlijke aansprakelijkheid. Deze waarborg dekt de ongevallen die een leerling veroorzaakt aan derden, wanneer de leerling onder het toezicht is van de school. Dit betekent dat ongevallen door de leerling veroorzaakt aan derden op weg van en naar school niet gedekt zijn. Vandaar het belang van een verzekering:"Familiale Burgerlijke Verantwoordelijkheid", wat door de ouders wordt afgesloten bij de maatschappij van hun keuze. De school kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor materiĂŤle schade door leerlingen aan andere leerlingen veroorzaakt.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

28


Persoonlijke ongevallenverzekering. Deze waarborg geldt voor: alle schoolactiviteiten, waaronder ook uitstappen en studiereizen in België en aangrenzende landen die de school organiseert. De weg van en naar school. Dit betekent dat de leerlingen altijd de veiligste en/of normale weg van huis naar school en omgekeerd moeten volgen. Materiële schade Leerlingen die materiële schade berokkenen aan medeleerlingen, we denken aan het stuk maken van bril, beschadigen van kledij, fiets, schoolgerei,… moeten de medeleerlingen vergoeden en eventueel de verzekering "Familiale Burgerlijke Verantwoordelijkheid" die door de ouders werd afgesloten bij de maatschappij van hun keuze, aanschrijven. De school kan geenszins aansprakelijk gesteld worden. Een kind is ziek. U verwittigt zo vlug mogelijk de directeur of de school. Dit kan telefonisch of per mail. Zorg er in de mate van het mogelijke voor dat de schriften en de agenda op school zijn. Lessen en taken kunnen in samenspraak met de leerkracht worden opgehaald. Indien Uw zoon of dochter om medische redenen herhaaldelijk niet mag zwemmen of aan de sportlessen kan of mag deelnemen, bezorgt u een doktersattest. Luisjes op school Gelieve ook de school te waarschuwen indien luisjes worden vastgesteld. Op die manier kunnen wij als school de nodige maatregelen treffen en erger voorkomen. Om de ongemakken zoveel mogelijk te beperken, wordt intens samengewerkt met het CLB. We eigenen ons het recht toe om onder toezicht en/of de samenwerking van/met het CLB de haren van de kinderen te controleren. Wij rekenen op u als ouder voor enig begrip. Gezien het bij luisjes om een ‘besmettelijke ziekte’ gaat kunnen we via de schoolarts verplichten om kinderen met een haard van besmetting tot na een doeltreffende behandeling thuis te houden. Schooldrank De kinderen van de kleuterschool kunnen een tweemaandelijks abonnement nemen voor melk of suikervrij fruitsap. Tweemaandelijks wordt de kostprijs via het heen-en-weerschriftje meegedeeld. Er wordt uiteraard rekening gehouden met het aantal dagen waarop de school open is of waarop de leerlingen op school aanwezig zijn. De drankjes worden betaald via de schoolrekening. De leerlingen van de lagere school kunnen een tweemaandelijks abonnement nemen voor melk, chocomelk of suikervrij fruitsap. Tweemaandelijks wordt de kostprijs via de agenda meegedeeld. Er wordt uiteraard rekening gehouden met het aantal dagen waarop de school open is of waarop de leerlingen op school aanwezig zijn. Drankjes worden betaald via de schoolrekening. Op warme dagen kunnen de leerlingen voor de aanvang van de studie en tijdens de opvang een flesje drank (sapje, melk of ice-tea) kopen. (Dit kan via een drankkaart.) Er zijn op school twee drankfonteinen voorzien zodat de kinderen hun dorst op een hygiënische manier kunnen lessen. Het gebruik daarvan is uiteraard gratis. Leerlingen brengen geen eigen drankjes mee naar school. Een uitzondering hierop kan een medische reden zijn. (vb. soyadrankjes omwille van een allergie…) Broodmaaltijd koel houden Leerlingen die hun broodmaaltijd meebrengen naar school kunnen die in de ijskast in de gang koel houden. De leerkracht maakt met de leerlingen afspraken over het gebruik van de koelkast, het inzetten en uitnemen van de brooddozen. We stimuleren het gebruik van herbruikbare brooddozen. De school kan, zolang de voorraad strekt ,de leerlingen voorzien van een brooddoos.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

29


Verjaardagen en snoep > De stelregel is : Geen snoep en/of kauwgom op school. Het is best leuk als jarigen hun klasgenootjes met een kleine attentie verrassen. Wij willen heel bewust het consumptiegedrag wat binnen de perken houden. Daarom dringen wij aan op soberheid. Individuele geschenkjes kunnen niet. De leerkracht bezorgt ze terug aan de ouders. Mogelijke ideeën als een stuk fruit,een taart of een cake voor de klas, een yoghurtje of plat kaasje, een gezonde koek,... zijn voorbeelden hoe een verjaardag leuk en lekker kan worden gevierd. Sommige ouders willen de klas graag op een geschenk trakteren i.p.v. op snoep. Zo kan een boekje voor de klasbibliotheek plezier geven aan alle kleuters of leerlingen. In de flap van het boekje kan de naam van de schenker worden geschreven. We willen er ook de nadruk op leggen dat dit zeker geen morele verplichting mag worden. We hebben respect voor de vrijheid van elke ouder. Fruit op school We willen met onze school een signaal geven voor gezonde voeding. Samen met het oudercomité werd beslist om in te stappen in het project ‘Tutti-Frutti’. Concreet betekent het dat de kinderen de kans krijgen om wekelijks een stuk fruit te eten op school. Het CLB ondersteunt het project. De leerlingen hebben de kans om bij het begin van het schooljaar in te tekenen in het project. Op woensdag krijgen ze een vers stuk fruit. Het is de bedoeling dat het fruit op school wordt gegeten, al of niet onder begeleiding van de leerkracht. Het fruit zorgt voor een gezond tussendoortje en vervangt die dag de koek. Slechts uitzonderlijk wordt het stuk fruit met de kinderen naar huis meegegeven. (vb. in het geval van een schooluitstap of …) Rookverbod In de school is een algemeen rookverbod van kracht. Dit geldt zowel in de gesloten ruimtes als op de open plaatsen op het grondgebied van de school. In geval van overtreding wordt een verwittiging gegeven. Bij het niet opvolgen hiervan kan de persoon de toegang tot de school worden ontzegd. Bij het vaststellen van rookgedrag bij leerlingen worden de ouders altijd op de hoogte gebracht en kan een schorsing volgen. Bij overtreding door personeelsleden wordt het schoolbestuur op de hoogte gebracht. Koeken op school Er worden geen koekjes van thuis meegebracht naar school. Kinderen krijgen de kans om in te tekenen op een ‘koekendoos-abonnement’. Voor een bedrag van 3 euro per 2 maanden bieden we de kinderen die dat willen, elke ochtend een kwaliteitsvolle koek aan. Er wordt geen terugbetaling voorzien bij afwezigheden, tenzij bij ziekte van meer dan 2 weken. De kinderen mogen wel steeds fruit meebrengen of een koek in een herbruikbare verpakking. Koekjes in een papiertje worden niet meer toegelaten. Veiligheidsbeleid Omdat veiligheid van de kinderen voor ons een prioriteit is, omdat orde en structuur belangrijk zijn, willen we werk maken van een optimaal systeem bij het binnenkomen van de school. Deze regeling kan enkel lukken met de medewerking van iedereen. 1.Wij zorgen ‘s morgens en ‘s avonds voor een begeleider aan de poort die toeziet op de veiligheid van de leerlingen. Op de speelplaats staan twee leerkrachten in voor het toezicht. 2.Ouders nemen afscheid aan de poort (in de hal). Kinderen gaan door naar de speelplaats. Enkel ouders van kinderen uit de peuterklas kunnen in het begin hun kindje begeleiden tot aan de klas. De klassenleerkracht spreekt de ouders zelf aan. 3.Wie de leerkracht of de directeur wenst te spreken kan langs de glazen deur de school binnenkomen en de leerkracht of directeur opzoeken. Kinderen blijven op de speelplaats. Het gesprek eindigt wanneer de bel gaat. Dan wordt van de leerkracht verwacht dat hij/zij met de lesopdracht begint. Indien nodig maak je een nieuwe afspraak met de leerkracht. U kan altijd via de agenda of het heen– en weerschrift van de kleuters een afspraak maken met de leerkracht. 4.Ouders gaan niet mee met de rij, tenzij na een onderlinge afspraak (vb. rolstoelgebruik). 5.Om 8u.30 zijn de lessen begonnen. Dan gaat de poort dicht. Wie te laat komt belt aan, aan de voordeur. 6.Ouders of leerlingen betreden nooit de klas indien de leerkracht niet aanwezig is. Dit is een vorm van beleefdheid en respect. Indien u vindt dat u toch in de klas moet zijn omwille van één of andere reden, dan wacht je tot de leerkracht er is of spreek je een andere leerkracht of iemand van het personeel aan.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

30


7. Bij het afhalen van de kinderen vragen we dat ouders op de kinderen van de lagere school wachten onder het afdak. Met deze regeling willen we: de veiligheid van de kinderen verhogen en het ongemerkt ‘weglopen’ vermijden. meehelpen aan een vlotter en veiliger verkeer aan de schoolpoort. de kinderen op een rustige manier de school laten binnenkomen. het toezicht op de speelplaats overzichtelijker maken. vermijden dat kinderen ‘zonder toezicht’ zomaar in de gangen rondlopen. erop toezien dat de lessen tijdig kunnen aanvangen. Leerlingen die alleen naar huis gaan De algemene schoolafspraak houdt in dat leerlingen op school worden afgehaald. Indien leerlingen alleen de school mogen verlaten, moeten ze in het bezit zijn van een leerlingenpasje. De aanvraag voor een pasje wordt aan u bezorgd. De aanvraag gebeurt door de ouder(s) en wordt ondertekend door de ouder(s) bezorgd. Wie het pasje niet kan voorleggen aan de leerkracht van toezicht, kan dan ook de school (of de studie) niet verlaten. Leerlingen die in het bezit zijn van een pasje en daarvan gebruik maken, blijven verzekerd voor zover ze de kortste of de meest veilige weg naar huis, bushalte of station nemen. Leerlingen die buiten de school wachten en zich niet gedragen kunnen worden verplicht om in de inkomhal te wachten. We willen ook voor de buitenstaander als een ’voorname’ school naar buiten komen. Belangrijk. · Omwille van de veiligheid mogen leerlingen die niet door de ouders worden afgehaald, de school, de studie of opvang niet alleen verlaten zonder een woordje van de ouders. Dat kan in de agenda of op een briefje. Vermeld ook het uur waarop uw kind de studie of opvang dient te verlaten. · Wie op woensdagmiddag niet voor 12u. de kinderen aan de school kan afhalen, dient de kinderen af te halen aan de poort van het Lyceum.(Wapenmakersstraat 14) · Daar blijven ze onder toezicht. Het nummer van de ‘poort’: 050 331543. Probeer de school vooraf te verwittigen indien u later zult zijn.

2.16 Omgangsvormen Te laat komen op school Wie te laat komt stoort de klas. Deze uitspraak geldt eveneens voor de kleuterklassen. Ook daar wordt een vooraf gepland agenda afgewerkt. Uit respect voor het werk van de leerkrachten vragen wij aan U ,ouders, uw kinderen tijdig naar school te sturen of te brengen. Na 8u.30 wordt de ingangspoort van buitenaf uit veiligheidsoverwegingen gesloten en moet U zich via de schoolbel aanmelden. Uiteraard is een verantwoord te laat komen te rechtvaardigen en zijn we er niet op uit om de leerlingen te straffen of te berispen voor feiten waar hen geen schuld treft. Indien een leerling te laat komt kan u,indien nodig met uw zoon/dochter naar de klas gaan. Weet dat de begonnen zijn en u niet zomaar lestijd van de leerkracht en de leerlingen kunt ‘afsnoepen’. Indien u het nodig acht, kunt u heel kort de leerkracht inlichten over het te laat komen. Er kan altijd een reden zijn die best is gekend door de leerkracht. Eerbied voor materiaal De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. Dit geldt ook voor materialen die behoren tot het kosteloos onderwijs. Materialen die in het teken van kosteloos onderwijs ter beschikking staan van de leerling worden NIET meegegeven naar huis, tenzij dit voor een (huis)taak noodzakelijk is. Bij verlies kunnen ook hier de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aangerekend worden aan de ouders.

Verloren voorwerpen

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

31


Genaamtekende stukken voorkomen verlies. We vragen dan ook aan de ouders om zoveel mogelijk de ‘eigendommen’ van uw kinderen te voorzien van een naam. Gebeurt het toch dat een kledingstuk verloren is gegaan, dan kunt U te allen tijde op zoek gaan op de kapstok in de gang. Voor elke vakantie worden verloren voorwerpen nog eens extra tentoongesteld. Doe dan ook de moeite om verloren gewaande kleding op te sporen. Ook maaltijddozen en sportmateriaal moeten duidelijk getekend zijn. Zoniet kunnen de leerkrachten hiervoor een opmerking of straf geven. Tweemaal per jaar worden de niet afgehaalde, niet van een naam voorziene 'verloren' spullen aan een liefdadigheidsinstelling geschonken.

2.17 Echtscheidingen Zorg en aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden. Ook het CLB kan als partner worden ingeschakeld. Neutrale houding t.o.v. de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. De school gaat ervan uit dat de beide partners verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen. De betalingen van de rekeningen gebeuren dan ook: - geheel door één van de ouders, waarbij de ouders onderling overeenkomen - ofwel 50%-50% aan elk van de ouders. Opsplitsingen omwille van week om week of dag-regelingen worden door de school niet in aanmerking genomen om de facturatie door te voeren. (zie ook bijdrageregeling) Bij een inschrijving door één van de ouders, gaan wij er altijd van uit dat de andere ouders zijn/haar toestemming geeft en op de hoogte is van de inschrijving.

2.18 Revalidatie - Logopedie VISIE: Sommige kinderen hebben uitzonderlijk nood aan externe zorg, die de competentie van het team te boven gaat. De regelgeving van het departement onderwijs biedt een mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen hiervoor een beroep te doen op externe hulp tijdens de lestijden. Het zorgteam wil deze mogelijkheid benutten, maar duidelijke afspraken maken. 1. De aanvraag voor externe zorg gaat uit van de ouders. Het zorgteam beslist – na overleg met de ouders – over de wenselijkheid en de haalbaarheid van de extra zorg. 2. Van elk geval wordt – vooraleer de therapie start - een dossier opgesteld, en de procedure nageleefd, zoals beschreven in de omzendbrief van het departement onderwijs. 3. Logopedie: indien de speciale zorg de competenties van de leerkracht overstijgt (bv. Uitspraak, taalontwikkelingsproblemen, rekentaal), kan - na een positief advies van het zorgteam- door de ouders een beroep gedaan worden op een logopedist. 4. Revalidatie / Kinesie: indien een verslag van het revalidatiecentrum of hulpcentrum – medisch attest inbegrepen – duidelijk aantoont dat het kind bijzondere hulp nodig heeft, kan - na een positief advies van het zorgteam- door de ouders een beroep gedaan worden op revalidatie tijdens de lestijden. 5. Zowel voor logopedie als voor revalidatie is vereist: - een voorafgaande goedkeuring door het zorgteam - een regelmatig overleg met het zorgteam Er kan enkel externe hulp geboden worden voor de zorgpunten die vooraf met het zorgteam zijn afgesproken. Tijdstip: Logo/reva: - Kleuter: mag tijdens de schooltijd. - Lager: Maximaal 2 halve lestijden per week, bij voorkeur buiten de schooltijd. - Lokalen ter beschikking, ook voor of na de lestijden Reva: - Kleuter: mag tijdens de schooltijd. Max. 2 lestijden per week. - Lager: max. 1 lestijd/week

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

32


2.19 Schooluniform U koos voor een school met een uniform. Er gelden afspraken in verband met het uniform. (ZIE OOK BIJLAGE 3.5) In de kleuterklassen wordt een uniforme schort gedragen.(verplicht) Alle leerlingen van de lagere school dragen het voorgeschreven (turn)uniform. De basiskleuren zijn donkerblauw, grijs en wit voor de polo en het sport-t-shirt. Bij het inschrijven van de leerling wordt een blad met alle afspraken en info omtrent het uniform meegegeven (ZIE BIJLAGE 5). Toch nog enkele afspraken:

· · · · · ·

Zichtbare piercings en/of tatoeages zijn op onze school niet toegelaten. Gekleurde nagellak is niet toegelaten op school, ook het kleuren van de haren wordt niet geduld (ook niet met carnaval). Oorringen draagt uw kind op eigen verantwoordelijkheid. De directie bepaalt in samenspraak met de zorgcoördinator en/of leerkracht wat al of niet kan. Elk geval wordt apart bekeken. De regel is : ‘bij voorkeur niet en indien wel, zo onopvallend mogelijk’. Alle kledingstukken dienen van een naam te zijn voorzien. Het gebruik van GSM op school is verboden. De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of schade van GSM of andere persoonlijke bezittingen.

In geval van betwisting beslist de directeur in samenspraak met de zorgcoördinator indien bepaalde kledingstukken of schoeisel al of niet voldoen aan het schooluniform Een handige tip om misverstanden te voorkomen kan zijn dat u, bij twijfel, vooraleer u schoenen of andere kledingstukken, aankoopt een ‘digitale’ foto neemt of een print uit een reclamefolder of catalogus... voorlegt aan de leerkracht of directie. Het is de school die bepaalt wat al of niet kan. Niet de ouders. Het turnuniform bestaat uit een t-shirt met logo van de school. Dit kan u via de sportleerkracht aanschaffen.

2.20 Verboden

In het gebouw: - hoofddeksels Op de speelplaats en in het gebouw - het gebruik van GSM of multimedia-apparatuur die niet aan de school toebehoort - wapens en voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt

2.21 (Digitale) info Infobrochure onderwijsregelgeving De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school www.hemelsdaele.be De inhoud van de infobundel onderwijsregelgeving kan ten alle tijden gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de schoolkrant, het digitale prikbord, de openingspagina van de website,... Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document. De schoolwebsite: www.hemelsdaele.be De schoolsite wil het contact levendig houden tussen de school en de ouders. U vindt er artikels in van belangrijke evenementen tijdens het schooljaar, werkjes van leerlingen, verslagen van uitstappen, nieuwtjes over leerkrachten, religieuzen, leerlingen, oudercomité, pedagogische artikels en de kalender voor de komend periode. Het digitaal bord in de hal: In de mate van het mogelijke worden dagdagelijkse activiteiten en mededelingen op het digitale bord in de hall geprojecteerd.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

33


3. BIJLAGEN bijlage 3.1 Leden van het schoolbestuur naam Andries Jean-Pierre Mus Lieve De Busscher Jan De Reu Godelieve (voorzitter t.e.m. dec. 2013) De Roo Frank Van Gool Johan (voorzitter vanaf jan. 2014) Verbeke Rik Sarazyn Ronny

bijlage 3.2 Leden van de schoolraad Geleding

Voorzitter

Karen De Beule

Schoolbestuur

Lieve De Reu (vertegenwoordigd door K. Werbrouck)

Ouders

An Thomas / Jo Vanneste / Thomas Van Langenhove

Leerkrachten/personeel

Nathalie Van Everbroeck / Hilde Brouckmeersch

Lokale gemeenschap

Patrick De Leersnijder / Marleen Dierckx

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

34


bijlage 3.3 Leerkrachten en medewerkers kleuter

lager peuter

Angie Rosseel

1

1K

Karen De Beule

1b

2K

Heidi Lenoir

2

Isabelle Coene

3KA

Hilde De Meester

3

Jana Vermeulen

3KB

Christine Vernieuwe

4A

Ann Van der Donckt

Hilde Brouckmeersch

4B

An Ureel

kleuterturnen

5 administratie Adm. medewerker Adm. hulp

Anne Ramboer Pascale Andriessens

Sophie Cools Nathalie Van Everbroeck

Ann Laevens

6A

Ilse Dewispelaere

6B

Philip Craeymeersch

zorgcoรถrdinator lichamelijke opvoeding ICT

Lies Martens Jeroen Mahieu Jonas Delameillieure

bijlage 3.4 Overzicht verplichte en niet verplichte activiteiten & prijzen MAXIMUMFACTUUR De kosten worden gefactureerd wanneer die zich voordoen. U vindt ze terug op de 2-maandelijkse factuur onder de rubriek maximumfactuur. Voor kleuters geldt volgende regeling: peuter en 1ste kleuter: max. 25 euro, 2de kleuter: max. 35 euro en 3de kleuter max. 40 euro. Voor uw kind in de lagere school nooit meer dan 70 euro. verplichte activiteiten/ aanbod zwembeurt (bus en toegang)

3,50 euro

schaatsbeurt (bus, toegang, huur schaatsen)

4 euro

uitstappen film toneel

volgens aanbod (wordt gefactureerd onder max. factuur)

sportdag ... andere (bos, zee, schoolreis...) meerdaagse uitstappen: bosklas

we zoeken steeds een haalbare oplossing max. 360 euro (over de volledige lagere schoolloopbaan)

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

35


niet verplicht aanbod

MAALTIJDEN

melk (per maand)

0,35 euro/ flesje

appelsap (per maand)

0,40 euro / flesje

koekendoos-abonnement

5 euro / 2 maand

broodmaaltijd

0,50 euro (drank/soep) 1 euro voor opvang totaal 1,50 euro

warme maaltijd kleuter (soep en hoofdgerecht)

2,90 euro maaltijdkost 1 euro voor opvang totaal 3,90 euro

warme maaltijd lager (soep en hoofdgerecht)

3,30 euro maaltijdkost 1 euro voor opvang totaal 4,30 euro

opvang en studiekaart: 20 beurten

15 euro

abonnementen - tijdschriften Averbode

volgens aanbod

deelname viering eerste communie

20 euro

BETALING KLEUTER Alle betalingen voor maaltijden gebeuren via de 2-maandelijkse factuur BETALINGEN LAGER Maaltijdkosten worden via de maaltijdsleutel betaald - die kan worden opgeladen in het secretariaat met briefjes van 5, 10 of 20 euro Opvangkosten worden verrekend via de 2-maandelijkse factuur FISCAAL ATTEST Voor alle middagtoezichten krijgt u jaarlijks een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte kan toevoegen

bijlage 3.5 Het uniform op school We maken een onderscheid tussen WINTERUNIFORM (tussen de herfst- en de paasvakantie) en ZOMERUNIFORM (voor de herfstvakantie, na de paasvakantie)

JONGENS -

blauw uniformhemd (NIEUW - vanaf jan. ’14) - witte polo (te koop op school) effen blauwe lange broek / short effen blauwe pull of gilet sokken: zwart, wit, blauw, grijs, beige, bruin schoenen: zwart, wit, grijs, beige, bruin, blauw (geen echte sportschoenen = schoenen waar je effectief mee sport, all-stars kunnen bijv. wel) - sandalen steeds met sokken (tenzij bij zeer warm weer) - effen donkerblauwe jas

MEISJES -

blauw uniformhemd (NIEUW - vanaf jan. ’14) - witte polo (te koop op school) effen blauwe broek / rok (geen mini - minstens 1 handbreedte boven de knieën) / jurk effen blauwe pull of gilet sokken: zwart, wit, blauw, grijs, beige, bruin schoenen: zwart, wit, grijs, beige, bruin, blauw (geen echte sportschoenen = schoenen waar je effectief mee sport, all-stars kunnen bijv. wel) - sandalen steeds met sokken (tenzij bij zeer warm weer) - effen donkerblauwe jas Het grijze hemd en bijhorende das verdwijnt en wordt vervangen door een blauwe bloes (model lyceum). We voorzien daarvoor een overgangsperiode van 2 jaar. - ACCESSOIRES (handschoenen, sjaals, sokken,...): ook hier kiezen we voor de kleuren zwart, donkerblauw, bruin, beige, grijs of wit - JUWELEN > geen grote oorringen die kunnen blijven haperen, steeds op eigen verantwoordelijkheid

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

36


U kan uniformkledij kopen in om het even welke winkel. De polo kan op school worden aangeschaft voor de prijs van 20 euro. Ook het hemd verkopen we op school (normaalgezien vanaf januari 2014). Pulls, jassen, broeken,... kan u kopen waar u wil (volgens de richtlijnen hierboven vermeld). Mocht u nog vragen hebben hierrond, spring gerust even binnen, we helpen u graag. Op de welkomdag in augustus organiseert het oudercomité een 2de handsbeurs met uniformkledij. U vindt er kledij in goede staat voor een prikje. Mocht de nood zich voordoen, dan wordt er op een ander moment nog een beurs georganiseerd, meestal samen met een oudercontact). Mocht u kledij willen schenken voor deze beurs, dan kan u steeds bij het oudercomité terecht (voorzitter An Thomas, an.thomas@pandora.be)

bijlage 3.6 Verwijzingen naar het decreet 1 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata - Decreet basisonderwijs – goedkeuringsdatum op 25/02/1997 2 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief ‘Structuur Basisonderwijs’ – publicatiedatum op 17/06/19973 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’ – publicatiedatum op 13/07/2004 4 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’ 5 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’ 6 Omzendbrief ’Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs’ 7 www.ond.vlaanderen.be/ edulex/ zoeken via metadata – Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding – goedkeuringsdatum op 01/12/1998 8 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief ‘Opdrachten voor de Centra voor leerlingenbegeleiding in het kader van de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg’ - publicatiedatum op 17/03/20009 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief ‘ Het multidisciplinair dossier in het centra voor leerlingenbegeleiding’ – publicatiedatum op 21/06/2001 10 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief ‘Concrete richtlijnen voor de overdracht van het multidisciplinair dossier’ – publicatiedatum op 31/01/2002 11 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief ‘Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs’ – publicatiedatum op 10/08/2001 12 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Decreet betreffende gelijke onderwijskansen – goedkeuringsdatum op 28/06/2002 13 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief “Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs” – publicatiedatum op 13/06/200614 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief “Leerplicht in het basisonderwijs” – 15 , 16 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief ‘Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs’ – publicatiedatum op 16/08/2002 17www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief ‘Schorsen en uitsluiten van leerlingen’ – publicatiedatum 10/11/1998 18 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan. – publicatiedatum 05/02/1999; www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief “Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs vanaf het schooljaar 1998-1999 – publicatiedatum 21/12/1998 19 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata –Omzendbrief ‘Kostenbeheersing in het basisonderwijs’ – publicatiedatum op 22/06/2007 20 www.ond.vlaanderen.be/edulex/ zoeken via metadata – Omzendbrief “Zorgvuldig bestuur in het basisonderwijs” – Publicatiedatum 21/02/2002

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

37


bijlage 3.7 Kalenderoverzicht schooljaar 2013-2014

25 september

pedagogische werkdag (geen school voor de leerlingen)

25 oktober

pedagogische werkdag (geen school voor de leerlingen)

26 okt. t.e.m. 3 nov

herfstvakantie

11 november

vrije dag (wapenstilstand)

21 dec. t.e.m. 5 jan.

kerstvakantie

3 februari

VRIJE DAG

1 maart t.e.m. 9 maart

krokusvakantie

5 april t.e.m. 20 april

paasvakantie

maandag 21 april

Paasmaandag (vrije dag)

1 mei

vrije dag

2 mei

vrije dag

8 mei

Vrije Dag

29-30 mei

Hemelvaart

9 juni

Pinkstermaandag (geen school)

vrijdag 28 juni 11u40

einde schooljaar

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

38


bijlage 3.8 Engagementsverklaring van de ouders Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en de opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. Maar wij kunnen dit niet zonder de volle steun van de ouders. Daarom verklaren de ouders uitdrukkelijk: 1. dat zij akkoord gaan met het opvoedingsproject en het schoolreglement. 2. dat zij zich engageren in het belang van de vorming en opvoeding van hun kind(eren) vier belangrijke voorwaarden na te leven: o Engagement in verband met oudercontact o Engagement inzake voldoende aanwezigheid o Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding o Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school 2.1 Engagement tot intense samenwerking tussen ouders en school: We erkennen de ouders als de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. De ouders erkennen het opvoedend personeel van de school als partners in de opvoeding van hun kin(eren). Ze engageren zich de personeelsleden en directie loyaal te steunen in de totaliteit van hun opdrachten. Wij organiseren regelmatig oudercontact om u te informeren over de evolutie van uw kind. De ouders zullen aanwezig zijn op de oudercontacten, die de school organiseert of waarop de school hen uitnodigt. Als U zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kunt U op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht of met de directie. Wij verwachten dat de ouders eerst met de school contact opnemen als er zich problemen met hun kind voordoen. Wij engageren ons om met U te overleggen over de vragen en zorgen t.a.v. uw kind. De ouders nemen regelmatig kennis van de schoolinfo’s, die via de ouderbrieven (of de website) medegedeeld worden. De ouders zien wekelijks het heen- en weerschriftje van hun kleuter na. De ouders zien dagelijks de agenda van hun kind na, en paraferen op de betreffende dag. 2.2 Engagement tot regelmatig aanwezig zijn en op tijd komen op school. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het bekomen van het getuigschrift basisonderwijs. Daartoe moeten wij de aanwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat U ons verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor het begeleiden van de ouders bij problematische afwezigheid. U kunt zich niet onttrekken aan deze begeleiding. Indien uw kind meer dan 30 halve dagen afwezig is zonder geldige reden treedt de overheid op, en loopt U het risico uw schooltoelage te verliezen. 2.3 Individuele leerlingenbegeleiding Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebbeen op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding, andere kinderen hebben voortdurende individuele zorg nodig. Wij zullen in overleg met de ouders vastleggen hoe – zo nodig – de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat U van de school kan verwachten, maar ook wat wij van de ouders verwachten. Wij verwachten dat de ouders ingaan op onze vraag tot overleg, en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. 2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. In onze school is de onderwijstaal het Nederlands. Niet alle ouders voeden hun kinderen op in het algemeen Nederlands. Dit kan er toe leiden dat hun kind het moeilijk krijgt bij het leren. Wij als school engageren ons er toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun taalontwikkeling, en zo nodig extra zorg aan de taalontwikkeling te besteden. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind – ook thuis en ook in zijn vrije tijd – te stimuleren bij het leren van het Nederlands.

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

39


ENGANGEMENTSVERKLARING (bijlage 3.8) Ondergetekende(n) ………………………………………………………................................................................................................. Ouder(s) van …………………………………………………………............................................................................................. Verklaren hierbij 1. kennis genomen te hebben van het pedagogisch project en het schoolreglement van Basisschool HEMELSDAELE, waarvan zij een exemplaar hebben ontvangen of geraadpleegd via de schoolwebsite. 2. akkoord te gaan met pedagogisch project en het schoolreglement van Basisschool HEMELSDAELE 3. dat alle gegevens op het inschrijvingsformulier correct zijn. Zij engageren zich om in het belang van de vorming en opvoeding van hun kind(eren) vier belangrijke voorwaarden na te leven: O Engagement in verband met oudercontact O Engagement inzake voldoende aanwezigheid O Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding O Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school Mijn (oudste) kind zit in het…………………. Leerjaar / Kleuter (schrap wat niet past) Datum:

..........................................

Handtekening(en): ……………….................................

---------------DEZE BIJLAGE TERUGBEZORGEN AAN DE SCHOOL. DANK U---------------

Schoolbestuur VZW Hemelsdaele - Sint-Leo Potterierei 11 8000 Brugge T050445933 F050445939 info@sint-leocollege.be rev. 110827

40

Sr ib 13 14  

Schoolreglement - infobrochure 2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you