Page 11

7DNHDZDONRQWKHVDIHVLGH ¸$'45+%*655+18'48+'955 &#/'05%*7*' ^ .#&+'5�5*1'5 NO.

74409

NO.

74025

NO.

74020

Name

NORA ESD S1

Name

SUSAN ESD S1

Name

LEXA ESD S1

S. | p.

78

S. | p

79

S. | p.

77

Gr. | sz. 35 - 42

Gr. | sz. 35 - 42

Gr. | sz. 35 - 42

NO.

74488

NO.

74026

NO.

74475

Name

KARA black ESD S1

Name

LUNA ESD S2

Name

JANA ESD S2

S. | p.

78

S. | p.

78

S. | p.

80

Gr. | sz. 35 - 42

Gr. | sz. 35 - 42

Gr. | sz. 35 - 42

NO.

74076

NO.

44551

NO.

44501

Name

KIM ESD S2

Name

LINDA S3

Name

LEILA S3

S. | p.

80

S. | p.

81

S. | p.

81

Gr. | sz. 35 - 42

Gr. | sz. 35 - 42

Gr. | sz. 35 - 42

/'6#..70&.'&'4(4'+ ^ /'6#.#0&.'#6*'4(4'' NO.

72129

NO.

72121

NO.

2019

Name

SCOTT ESD S1

Name

SCOTT ESD S1P

Name

JOGGER S1

S. | p.

50

S. | p.

40

S. | p.

22

Gr. | sz. 35 - 47

Gr. | sz. 38 - 47

Gr. | sz. 39 - 48

NO.

2022

NO.

72170

NO.

2020

Name

JUMPER S1

Name

MOTION Air ESD S1

Name

WINNER S2

S. | p.

22

S. | p.

45

S. | p.

23

Gr. | sz. 36 - 48

Gr. | sz. 38 - 47

Gr. | sz. 36 - 48

NO.

72182

NO.

76182

NO.

72832

Name

MOTION Low ESD S2

Name

MOTION Mid ESD S2

Name

SENEX ESD S2

S. | p.

41

S. | p.

41

S. | p.

50

Gr. | sz. 38 - 47

Gr. | sz. 38 - 47

Gr. | sz. 35 - 47

NO.

76832

NO.

728321

NO.

768321

Name

SANDER ESD S2

Name

SENEX ESD S3

Name

SANDER ESD S3

S. | p.

49

S. | p.

39

S. | p.

40

Gr. | sz. 35 - 47

Gr. | sz. 35 - 47

Gr. | sz. 35 - 47

11

Elten 2012  

Elten 2012