Page 1

Mitä mieltä helsinkiläiset ovat? — s.6 Baanaverkko rakentuu — s.20

Eurolla lähes kahdeksan euron hyödyt— s.10

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

Pyöräilijämäärät kasvussa — s.8

1


ESIPUHE

2

HELSINKI


3

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

Esipuhe Kasvava kaupunki tarvitsee pyöräilyä

Kokemukset maailmalta kertovat, että

Helsinki kasvaa lähes 10 000 asukkaalla

pyöräilijät ovat hyviä asiakkaita kaupoille

vuodessa. Väkiluvun kasvaessa liiken-

ja palveluille – pyörän selästä on help-

teen määrä kasvaa. Kaupungin kaduilla

po poiketa kauppaan tai kahville. Yhden

ja teillä on rajallisesti tilaa,

autopaikan tilalle mahtuu

joten tarvitsemme tehokkaita,

kymmenen pyöräpaikkaa,

tilaa säästäviä kulkumuotoja.

kaksinkertainen asiakasmää-

Mitä useammin helsinkiläiset

rä täyteen autoon verrattuna.

valitsevat auton sijaan kävelyn,

Pyöräily on liikennettä,

pyörän tai joukkoliikenteen,

mutta myös tehokasta arkilii-

sitä suurempi määrä ihmisiä

kuntaa. Helsingissä on lasket-

mahtuu liikkumaan kaupun-

tu, että lisääntyvän pyöräilyn

gissa sujuvasti.

terveysvaikutukset tuovat

Helsingin uuden yleis-

vuosittain miljoonien euro-

kaavan lähtökohta on, että

jen hyödyt. Laskelma osoit-

vuonna 2050 Helsingissä on

taa, että yksi euro pyörätei-

860 000 asukasta – neljännes-

hin tuottaa yhteiskunnalle lä-

miljoona enemmän kuin ny-

hes kahdeksan euron hyödyt. Lähivuosina paran-

helpottaa kaupungin kasvua.

netaan erityisesti kantakau-

Tavoitteenamme on nostaa

pungin pyöräily-yhteyksiä ja

pyörällä tehtävien matkojen

rakennetaan baanaverkkoa.

osuus viiteentoista prosent-

Sujuvammat yhteydet lisää-

tiin vuoteen 2020 mennes-

vät pyörämatkojen nopeut-

Pertti Nisonen

kyään. Pyöräilyn edistäminen

sä. Nykyään pyörällä taittuu yksitoista prosenttia matkoista.

ta, mikä houkuttelee yhä useamman kaupunkilaisen pyörän selkään.

Pyöräilijä nauttii kaupungista ja pääsee sujuvasti perille

tusta ja tietoa pyöräilypalveluista. Tästä

Pyöräilyn edistäminen on viihtyisän

esimerkki on tämä pyöräilykatsaus. Se

ja elinvoimaisen kaupungin raken-

esittelee pyöräilyn kehitystä Helsingissä,

tamista. Pyöräliikenne ei aiheuta

kaupunkilaisten näkemyksiä pyöräilystä

ympäristöönsä melua tai päästöjä.

Väylien lisäksi tarvitaan kannus-

Anni Sinnemäki Apulaiskaupunginjohtaja Helsingin kaupunki

ja tietoa tulevista pyörätiehankkeista.


4

HELSINKI

M I K Ä O N P YÖ R Ä I LY K AT S AU S ?

Tiina Koivusalo

Pyöräilykatsaus 2015 on ensimmäinen pyöräliikenteen kehitystä, kaupunkilaisten mielipiteitä, pyörätiehankkeita ja pyöräilypalveluita esittelevä julkaisu Helsingissä. Jatkossa pyöräilykatsaus julkaistaan kahden vuoden välein.

Krista Keltanen

Tiina Koivusalo

Lauri Rotko

Martti Tulenheimo

Pyöräilykatsaus 2015 © Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Risto Kujanpää ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Graafinen suunnittelu ja taitto: Koponen+Hildén Oy ja Tiina Koivusalo

Kannen kuvat: Krista Keltanen, Martti Tulenheimo ja Kirsi Ylimutka Kuvat sisäsivuilla: Krista Keltanen, Tiina Koivusalo, Lauri Rotko, Aleksi Salonen, Veikko Somerpuro, Martti Tulenheimo, Mikko Uro ja Kirsi Ylimutka Paino: Kirjapaino Uusimaa, 2015

Pohjakartta: Seutukartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2015 ISSN 0787-9024 ISBN 978-952-272-921-7 (nid.) ISBN 978-952-272-922-4 (PDF) www.hel.fi/pyoraily


5

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

Sisällys 3

Esipuhe

Anni Sinnemäki

6

Mitä mieltä helsinkiläiset ovat?

8

Pyöräilijämäärät kasvussa

10

Eurolla lähes kahdeksan euron hyödyt

12

Faktoja Helsingistä

14

Tulevaisuuden pyöräliikennevirrat 16

Kirsi Ylimutka

Baanat nyt ja tulevaisuudessa — Sujuvaa työmatkaliikennettä

18

Pysäköinti

20

Baanaverkko rakentuu

22

Pyöräliikenteen tavoitteellinen pääverkko

24

Pyöräilypalveluita Pyöräkeskus, reittiopas & kaupunkipyörät

26

Pyörällä metroon ja junaan

Veikko Somerpuro

Tiina Koivusalo

Sisällys

S I S Ä L LYS

5


6

HELSINKI

Mitä mieltä helsinkiläiset ovat? 100 %

92 % 100 % 92 % 100 %

92 %

Tyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkina:

96 % 96 %

ei-pyöräilevistä suhtautuu myönteisesti pyöräilyn edistämiseen.

96 %

PYÖRÄILYN EDISTÄMISEN… PUOLESTA EOS

91 %

0%

2013

0%

2014

0

2013 2014 Kaupunkilaisten tyytyväisyys 100 % sujuvuuteen pyöräilyn 0% 1002013 %

70 % 70 % 100 % 70 %0 %

201479 %

79 % 2014

2013

2014

100 % 0%

Kaupunkilaisten tyytyväisyys 1002013 % 2014 pyöräilyn 67 % turvallisuuteen 71 % 100 % 67 %

67 %0 % 2013

0%

2013

71 % 71 %

2014 2014

0%

2013

2014

Tyytyväisten ja melko tyytyväisten osuus kaikista vastauksista.

50 %

100 %

83 % TYYTYVÄINEN

0

EOS

50 %

TYYTYMÄTÖN

100 %

… ei pyöräilevistä kaupunkilaisista kannattavat pyöräilyn edistämistä.

79 %

2013

0%

VASTAAN

Tyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkina

Tyytyväisten ja melko tyytyväisten osuus kaikista vastauksista.

91% 83%

Kaupunkilaisista suhtautuu positiivisesti pyöräilyn edistämiseen

Lähteet: Pyöräilybarometri 2014 ja Liikennebarometri 2013

M I TÄ M I E LTÄ H E L S I N K I L Ä I S E T OVAT ?

Kaupunkilaisten tyytyväisyyttä pyöräilyolosuhteisiin tutkittiin kesällä 2014. Ensimmäinen pyöräilybarometri osoitti, että Helsingin kaupunki saa asukkailta vahvan tuen pyöräilyn edistämistavoitteille.

Kirsi Ylimutka

○ Helsinkiläiset kannattavat pyöräilyn edistämistä riippumatta siitä, liikkuvatko he itse pyörällä vai eivät.


7

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

Miksi helsinkiläiset pyöräilevät? Kätevä tapa liikkua

Helsinkiläisten näkemykset tekijöistä, jotka lisäisivät pyöräilyä:

Myönteiset vaikutukset fyysiseen kuntoon ja terveyteen

Taloudellinen edullisuus

Ympäristösyyt

Lähde: Pyöräilybarometri 2014

Ulkoilu ja virkistys

1 2 3

Kattavampi ja yhtenäisempi pyörätieverkko Pyöräily olisi turvallisempaa Pyöräteiden kunnon parantaminen

Riippumattomuus aikatauluista Muu Lähde: Pyöräilybarometri 2014

Tyytyväisyys pyöräi-

○ Kolmannes päivittäin pyöräilevistä asukkaista käyttää myös joukkoliikennettä päivittäin.

Helsinkiläisten tyytyväisyys lyn opastukseen pyöräilyn opastukseen:

58 % 58  TYYTYVÄINEN

0

Helsinkiläisten tyytyväisyys Helsinkiläisistä tyytyväisiä pyöräteiden talvihoitoon pyöräteiden talvihoitoon:

24% 24 % TYYTYVÄINEN

0

EOS

50 %

Pyöräteiden talvihoitoa kehitetään kaupungin talvella 2014–2015 järjestämän kokeilun pohjalta. Kokeilussa pyrittiin yhtenäistämään talvihoitoa niin, että laatu pysyisi eri urakoitsijoiden hoitamien alueiden läpi kulkevalla reitillä samana. Kehitystyötä jatketaan tulevina talvina.

TYYTYMÄTÖN

100 %

100 %

Tyytyväisyys pyöräi-

Helsinkiläisten tyytyväisyys lystä tiedottamiseen pyöräilystä tiedottamiseen:

50 % 50 TYYTYVÄINEN

0

Lähde: rakennusvirasto

EOS TYYTYMÄTÖN

50 %

EOS

TYYTYMÄTÖN

50 %

Tyytyväisten ja melko tyytyväisten osuus kaikista vastauksista.

100 %

M I TÄ M I E LTÄ H E L S I N K I L Ä I S E T OVAT ?

37% 36% 13% 4% 4% 3% 3%

Top 3


8

HELSINKI

Pyöräilijämäärät 743 100 kasvussa 665 900 Pyöräilijöitä Baanalla vuonna 2014

Nopeasti kasvavassa Helsingissä liikennemäärät lisääntyvät. Kaupungin tavoitteena on liikenteen sujuvoittamiseksi nostaa pyörällä kuljettujen matkojen osuus viiteentoista prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Nykyään pyörällä tehdään yksitoista prosenttia matkoista.

Lauttasaaren sillalla kulki

7 550

pyöräilijää vilkkaimpana päivänä 2014 Pitkälläsillalla kulki

7 350

pyöräilijää vilkkaimpana päivänä 2014

Pyöräilijämäärät Helsingin niemen rajalla 1997 – 2014

Laskennat on tehty kesäkuun arkipäivänä (kolmen vuoden LIUKUVA keskiarvo)

40 000 35 000 Lähde: Polkupyörälaskennat Helsingissä 2014

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000

14 20

13 20

12 20

11 20

10 20

09 20

08 20

07 20

06 20

05 20

04 20

03 20

02 20

01 20

00 20

99

0 19

P YÖ R Ä I L I JÄ M Ä Ä R ÄT K A SV U S S A

Pyöräilijöitä Baanalla vuonna 2013


9

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

Eri kulkumuotojen osuus Helsingissä tehdyistä matkoista syksyn arkipäivänä kaupungin sisällä

11 %

34 %

Kaikki matkat

Työ- ja opiskelumatkat

17 %

32 %

49 %

15 %

KÄVELY

22 %

PYÖRÄILY

1%

18 %

JOUKKOLIIKENNE

HENKILÖAUTO

1%

MUU KULKUTAPA

Lähde: Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2014

yleisin matkan tarkoitus pyöräillessä työ - tai opisk elumatk a

matk a harr astuksiin

45 % muu 2%

18 % 18 %

Lähde: Pyöräilybarometri 2014

17 %

asi ointija ostosm atk a

kuntoilu pyöräillen

Vilkkaimmat pyörätiet pyöräilijämäärineen Kesäkuun 2014 liikenne 13 laskentapisteessä arkipäivänä TÖÖLÖNLAHDEN RAITTI TÖÖLÖNTORINKATU VÄLSKÄRINKATU

MERIKANNONTIE

100

400

1 700

3 300

ELÄINTARHANLAHTI

3 350 5 300

MECHELININKATU 450

650

2 700 5 850

HAKANIEMEN SILTA

600

RUNE- TÖÖLÖNBERGIN- KATU KATU

LAUTTASAAREN SILTA

2 500

PITKÄSILTA

3 200

HESPERIANPUISTO

MANNERHEIMINTIE Lähde: Polkupyörälaskennat Helsingissä 2014

P YÖ R Ä I L I JÄ M Ä Ä R ÄT K A SV U S S A

○ Pyörällä mennään Helsingissä useim­miten töihin tai opiskelemaan.


10

HELSINKI

E U R O L L A L Ä H E S K A H D E K S A N E U R O N H YÖ DY T

Eurolla lähes kahdeksan euron hyödyt Tiivistyvässä Helsingissä erityisesti kantakaupungin asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat lähivuosina voimakkaasti. Uudet asukkaat ja työpaikat aiheuttavat uutta liikennettä. Kasvavassa kaupungissa tarvitaan entistä enemmän tilaa säästäviä kulkumuotoja: kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Suotuisien vaikutusten tiedetään olevan suurimmillaan, jos pyöräilyn ottaa tavaksi päivittäisillä matkoilla, kuten työmatkoillaan. Tällöin pyöräilyn on havaittu myös pidentävän elinikää ja vähentävän sairastumisriskiä

○ Euron investointi Helsingin pyörä­teihin tuottaa 7,80 euron hyödyt.

moniin sairauksiin, kuten

masennuk-

seen, tyypin 2 diabetekseen ja sydänsairauksiin.

räilyn hyötyjä kaupunkiliikenteelle ja

Hyödyt terveysvaikutuksista ja aikasäästöistä

kaupungin elinvoimaisuudelle. Tulokset

Pyöräilyn hyötyjä ja kustannuksia selvit-

puhuvat pyöräilyyn panostamisen puoles-

täneen työn mukaan euron investointi

ta: entistä kattavamman pyörätieverkon

Helsingin pyöräteihin tuottaa lähes 8 eu-

avulla saataisiin vuosittain miljoonien

ron hyödyt. Terveysvaikutusten lisäksi

eurojen yhteiskuntataloudelliset hyödyt.

hyötyjä saadaan aikasäästöinä, kun suju-

Helsingin kaupunki on selvittänyt pyö-

vampi ja turvallisempi pyörätieverkko

Pyöräily lisää hyvinvointia

nopeuttaa pyörällä liikkumista. Vaikut-

Pyöräilyn seurauksena sekä henkinen

tavuus on moninkertainen tavanomai-

että fyysinen hyvinvointi paranevat.

siin liikennehankkeisiin verrattuna.

Krista Keltanen


11

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

10 miljoonan euron vuosittainen pyörätiebudjetti vuosina 2013 – 2024 toisi

310 miljoonan

Jokaisella kilometrillä on väliä

nua kilometriä kohden, kun vastaavasti

Pyöräilty kilometri tuottaa Helsingis-

autoilu tuottaa yhteiskunnalle kustan-

sä noin 0,30 – 1,30 euroa riippuen siitä,

nuksia 0,69 kruunua kilometriltä.

paljonko pyöräteihin investoidaan. ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa. Esi-

Pyöräilyllä vetovoimaisempaa Helsinkiä

merkiksi Tanskassa on laskettu, että pyö-

Pyöräilystä hyötyvät muutkin kuin

räilystä saavutettava hyöty on 1,22 kruu-

pyörällä liikkuvat ihmiset. Ruuhkat

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös

lievenevät, kun tuhannet hel-

euron hyödyt vuoteen 2054 mennessä.

sinkiläiset valitsevat aamuisin työmatkallaan pyörän ja vaihtavat jonoissa seisomisen vapaampaan

kaupunkilii-

kenteen muotoon. Pyöräilyn lisääntyessä kaupunki näyt-

774

täytyy entistä viihtyisämpänä ja vetovoimaisempana. Melu vähenee, ilmanlaatu paranee ja kasvavan kaupungin katu-

miljoonaan.

kuvassa näkyy joukkoliikennevälineiden ja autojen ohella entistä enemmän ihmisiä.

Veikko Somerpuro

Terveysvaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämää HEAT-menetelmää. Työkalu huomioi työikäisen väestön kuolleisuuden vähenemisestä saatavat hyödyt. Sairastavuuden vähenemisestä saadaan lisäksi hyötyjä, joita menetelmä ei ota huomioon. Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset selvitettiin Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti eli samoilla kriteereillä, joilla arvioidaan joukkoliikenne- ja tiehankkeiden kannattavuutta. Aikasäästöjen ja terveysvaikutusten lisäksi selvityksessä laskettiin rahallinen arvo mm. väylien ylläpidolle, onnettomuuksille, ympäristövaikutuksille ja investoinneille. Lähde: Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset Helsingissä

E U R O L L A L Ä H E S K A H D E K S A N E U R O N H YÖ DY T

20 miljoonan vuosittainen pyörätiebudjetti nostaisi hyödyt


Faktoja Helsingistä

Kaupungin väkiluku kasvoi

8 051 henkilöllä vuonna 2014

Kaupungin väestö kasvaa ennätyksellisen nopeasti. Seuraavan kymmenen vuoden aikana Helsingin väkiluvun ennustetaan kasvavan lähes 100 000 asukkaalla.

FA K TO JA H E L S I N G I S TÄ

Helsinkiläiset pyöräilevät päivässä yhteensä

Lähde: tietokeskus

HELSINKI

Helsingin kokonaisväkimäärä asukkaita 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

E N NU STE

1992 1995

2000

2005

2010 2014

2020 2024

Vanhojen pyöräteiden pituus

406 000 km 1  200 km

*

Lähde: HSL:n henkilöhaastattelututkimukset vuosina 2008 ja 2012, liikenne syksyn arkipäivänä

Pyöräkaistojen pituus

Matka-aikakartta pyöräilystä KUinka pitkälle rautatieasemalta pääsee kymmenessä minuutissa? Pyöräilevän kaupunkilaisen matka soljuu ruuhka-aikaan monin paikoin autoilijaa ja joukkoliikenteen käyttäjää pidemmälle kymmenessä minuutissa. Pyörä onkin usein nopein kulkuneuvo lyhyillä, alle 5–6 kilometrin matkoilla. Pidemmillä etäisyyksillä kaupungissa liikkumista nopeuttaa jatkossa työmatkapyöräilyn tarpeisiin suunniteltu baana­v erkko.

MEILAHTI

Metromatka Rautatientori – Kalasatama

ALPPILA

LAAKSO

Autoilija iltaruuhkassa

SÖRNÄINEN

KALLIO TA K A -T Ö Ö L Ö

Pyöräilijä 15 km/h

E T U -T Ö Ö L Ö R A U TAT I E N T O R I

Bussilla 18 Rautatientori – Kauppakorkeakoulut

K ATA J A N O K K A

Kävelijä 5 km/h

KAMPPI RUOHOLAHTI ULLANLINNA J ÄT K Ä S A A R I

Autoilija aamuruuhkassa

Raitiovaunulla 2 Rautatientori – Neitsytpolku K A I VO P U I STO

9 km Yksisuuntaisten pyöräteiden pituus

2 km

Lähde: kaupunkisuunnitteluvirasto

12

* Helsingissä on paljon vanhoja väyliä, jotka ovat yhteisiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Lähivuosina pyöräteitä rakennetaan ja parannetaan erityisesti kantakaupungissa. Pyöräily tehdään nykyistä helpommaksi mm. rakentamalla yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja sekä parantamalla risteysjärjestelyitä.


13

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

Pyöräilijöiden demografia EI-PYÖRÄILEVÄT

PYÖRÄILEVÄT

Kotitalouden vuositulojen mukaan

75 %

50 %

50 %

25 %

25 %

0%

0%

UL O SK

Aleksi Salonen

TO

IS

EN

RU PE

○ Helsinkiläiset pyöräilevät 25 kertaa maapallon ympäri jokaisen loukkaantumiseen johtaneen pyöräilyonnettomuuden välillä. Lähde: kaupunkisuunnitteluvirasto, yksi loukkaantumiseen johtanut onnettomuus noin miljoonaa pyöräiltyä kilometriä kohden

Krista Keltanen

Tiina Koivusalo

A 10 lle 1 00 0 0 20 0–2 00 00 0 0 € 30 0–3 00 00 0 0 € 40 0–4 00 00 0 0 € 50 0–5 00 00 0 0 € 60 0–6 00 00 0 0 € 0 0 70 –70 0 € 00 00 0– 0 1m € ha E ilj lu i o . € a s sa an a / oa

75 %

U

100 %

KO A UL ST UT EE AL KO E US N UL MP UT I K UT OR KI KE YL NT AKO E O UL MP I UT K UT OR KI KE NT AO

100 %

Lähde: Pyöräilybarometri 2014

Koulutuksen mukaan

FA K TO JA H E L S I N G I S TÄ

○ Pyöräileviä kaupunkilaisia on kaikissa tuloryhmissä ja koulutusluokissa. Merkittävä osa pyöräilevistä asukkaista on korkeakoulutettuja ja hyvätuloisia.


T U L E VA I S U U D E N P YÖ R Ä L I I K E N N E V I R R AT

14 HELSINKI


PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

15

Helsingin kaupunki on simuloinut tulevaisuuden pyöräliikennettä vuodelle 2025. Ennuste antaa tietoa siitä, minne suurimmat pyöräliikennevirrat sijoittuvat, ja auttaa arvioimaan, mitkä pyöräväylät ovat kiireellisimpiä rakentaa.

Pyöräilijöitä syksyn arkivuorokautena 2025 (molemmat suunnat yhteensä)

Ennustetta varten hyödynnettiin tietoa kaupunkilaisten nykyisistä liikkumistottumuksista ja tulevasta asumisen, työpaikkojen ja palveluiden sijoittumisesta sekä liikenneverkoista. Lähivuosina rakentuvia kaupunginosia ovat mm. Jätkäsaari, Kruunuvuorenranta, Keski-Pasila ja Kalasatama. Kiireellisimmin uusia pyöräliikenteen järjestelyitä vaativia katuosuuksia tunnistettiin erityisesti kantakaupungista. Pikaista laatutason nostoa kaipaavia, jo olemassa olevia pyöräteitä löytyi tasaisemmin eri puolilta kaupunkia. Simulointi: Strafica Oy

T U L E VA I S U U D E N P YÖ R Ä L I I K E N N E V I R R AT

Tulevaisuuden pyöräliikennevirrat


BA A N AT N Y T JA T U L E VA I S U U D E S S A

16

HELSINKI

Baanat nyt ja tulevaisuudessa � sujuvaa työmatkaliikennettä Kesällä 2012 avattiin Helsingin ensimmäinen baanayhteys, joka kulkee vanhassa satamaradan kuilussa Kiasmalta Ruoholahteen. 1,3 kilometrin mittainen Baana paitsi asetti kriteerit laadukkaalle pyörätielle kaupungissa, myös toimi alkusysäyksenä koko Helsingin laajuisen baanaverkon rakentamiselle.

täytyy lisätä entisestään, jotta kaupungin liikenne säilyy toimivana. Pelkästään kantakaupunki kasvaa suurimpien arvioiden mukaan jopa 94 000 asukkaalla ja 109 000 työpaikalla, jos Jätkäsaaren, Hernesaaren, Kalasataman, Koivusaaren, Pasilan sekä kantakaupungin muiden alueiden suunnitelmat toteutuvat täysimääräisinä. Laadukkaiden baanojen ansiosta sujuva kaupungissa

Baana Kiasmalta Ruoholahteen

1,3km Tavoitteellisen baanaverkon kokonaispituus

130km

liikkuminen on mahdollista myös aamu- ja iltapäiväruuh-

Baanaverkko koostuu sekä uusista

kan aikaan. Baanat yhdistävät seudun

osuuksista että nykyisistä pyöräteistä,

suurimmat asuinalueet keskustaan ja

joiden laatutasoa nostetaan. Kaupun-

muihin työpaikkakeskittymiin nopein,

gin tavoitteena on korkeatasoisia väyliä

suorin ja tasavauhtisin pyöräliikenteen

tarjoamalla tehdä pyöräliikenteestä en-

reitein. Suunniteltu verkko on kokonai-

tistä houkuttelevampi vaihtoehto myös

suudessaan 130 kilometrin pituinen.

pidemmillä työ- ja opiskelumatkoilla.

Valtteina sujuvuus ja mukavuus 130 kilometriä baanaa

Baanojen linjauksissa hyödynnetään

Helsingin väkiluvun kasvaessa pyöräi-

muun muassa junaratojen vierustoja ja

lyn, kävelyn ja joukkoliikenteen suosiota

puistokäytäviä, jotta reitit olisivat mah-

Yksi tapa motivoida itseään työmatkapyöräilyyn on osallistua työpaikkojen ja muiden yhteisöjen väliseen, leikkimieliseen Kilometrikisaan www.kilometrikisa.fi


PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

Pyöräilijämäärät Baanalla

Kuukausittain vuonna 2014 Pyöräilijöitä kuukausittain Baanan konelaskentapisteessä 2014

17

Top 3 Työmatkapyöräilyä edistäisi eniten yritysten edustajien mielestä:

80 000 60 000 40 000 20 000 0 TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO

KESÄ

HEINÄ

ELO

SYYS

LOKA MARRAS JOULU

Lähde: Polkupyörälaskennat Helsingissä 2014

1 2 3

Kattavampi pyörätieverkko Työpaikan suihkuja vaatteidensäilytysmahdollisuudet Pyöräteiden parempi kunto

Lähde: Liikennebarometri 2013

100 000

desta tinkimättä. Tavoitteena on

pungin pyöräliikenteen opastuk-

ja jalankulun erotteluun kiinnitetään

tarjota sujuvia reittejä myös sa-

sen rungon. Myös väylien valais-

erityistä huomiota. Nopeutta ja turval-

tunnaisesti pyöräileville.

tukseen tullaan kiinnittämään

lisuutta edistävät pysähdysten mini-

erityistä huomiota. Ympärivuotisia pyöräilymahdollisuuksia

tarvittaessa tasokkaat alikulut ja sillat.

Toimivaa opastusta ja talvihoitoa

Suunnittelussa kiinnitetään huomiota

Baanojen seurattavuutta vah-

jen talvihoito korkeimpaan tal-

myös baanojen leveyteen niin, että eri

vistetaan opastuksen keinoin.

vihoitoluokkaan.

nopeudella pyöräilevät kaupunkilaiset

Lähtökohtana on, että baanojen

voivat ohittaa toisensa pyöräilymukavuu-

opastus muodostaa koko kau-

mointi, laadukkaat risteysjärjestelyt sekä

Kamppi – Malminkartano

Keskusta – Paloheinä

Keskusta – Siltamäki

Keskusta – Malmi

Keskusta – Kuninkaanmäki Keskusta – Östersundom Keskusta – Mellunmäki Sompasaari – Vuosaari

Kamppi – Leppävaara

Keskusta – Tapiola

Lähde: kaupunkisuunnitteluvirasto

parannetaan nostamalla baano-

Kunto kohoaa työmatkalla Pyörä on usein nopein kulkuväline lyhyillä, alle 5–6 kilometrin matkoilla, ja kaupungin kasvaessa pyöräilyn kilpailukyky matka-ajassa paranee baanojen ansiosta entisestään. Pyörällä liikkujan ei myöskään tarvitse kotiin tultuaan lähteä erikseen kuntoilemaan. Pyöräilevän kaupunkilaisen työpäivä alkaa virkeämpänä ja pyöräily työpäivän päätteeksi auttaa vaihtamaan työasioista vapaalle.

BA A N AT N Y T JA T U L E VA I S U U D E S S A

dollisimman suoria ja sujuvia. Pyöräilyn


HELSINKI

Nuppulinna

Pysäköinti

Purola Haarajoki Saunakallio

Pyörien pysäköintipaikkoja on erityisesti asemilla liian vähän kysyntään verrattuna. Helsingin tavoitteena on lisätä pysäköintipaikkoja ja parantaa niiden laatua tarjoamalla nykyistä enemmän katoksellisia ja runkolukitukseen soveltuvia pysäköintipaikkoja.

Pyörien pysäköintipaikkoja Järvenpää Helsingin juna- ja metroasemilla

3 535 kpl Kyrölä

YKSI AUTOPAIKKA – KYMMENEN PYÖRÄÄ

Kerava

P YS Ä KÖ I N T I

Savio

Korso

Rekola

VANTAA

Pääkaupunki­ seudun liityntä­ pysäköintipaikat

Koivukylä Lentoasema

Kivistö

Aviapolis

Hiekkaharju Tikkurila

Vantaankoski

500kpl

Martinlaakso

Puistola

Louhela

300kpl

Tapanila

Myyrmäki

100kpl 50kpl

Malmi

Malminkartano

Pukinmäki

Kannelmäki Pohjois-Haaga Kilo Koivuhovi

Kera

Valimo

Oulunkylä Käpylä

Pasila

ESPO O

Myllypuro

Puotila Vuosaari

Ilmala

Leppävaara

Espoo Kauklahti

Mellunmäki

Kontula

Sörnäinen Kalasatama Hakaniemi Kamppi Ruoholahti

Siilitie

Itäkeskus

Herttoniemi Kulosaari

Helsinki / rautatieasema

Rastila

Lähde: Helsingin katutila ohjeita ja esimerkkejä

18


19

Helsinkiläisten tyytyväisyys polkupyörien Helsinkiläisten tyytyväisyys pysäköintimahdollipolkupyörien pysäköintisuuksiin asemilla

51% 51 % 57 % 57% mahdollisuuksiin asemilla

TYYTYVÄINEN

0

EOS

TYYTYVÄINEN

Yht eensä 11 4 39 liityntäpysäköintipaikkaa

runko lukitukse ll a

TYYTYMÄTÖN

50 %

100 %

Helsinkiläisten tyytyväisyys polkupyörien pysäköintija muualla kaupungissa mahdollisuuksiin kaupungissa

0

Liityntäpysäköintipaikat Helsingin seudulla

46 %

46 % ( 5 21 2)

j o ista kato kse ll a (2 39 9 )

P YS Ä KÖ I N T I

*Tyytyväisten ja melko tyytyväisten osuus laskettu yhteen.

Tiina Koivusalo

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

ilman runkolukitusta

54 % ( 6 2 27 )

32 % joista katoksell a ( 1 966)

EOS TYYTYMÄTÖN

50 %

100 %

Rautatieasemalla on

Lähde: HSL

187 pyörien pysäköintipaikkaa.

○ Pyöriä pysäköidään Rauta­ tieasemalla kak­sin­kertainen määrä pysäköin­ tipaikkoihin verrattuna.

HKL


BA A N AV E R K KO R A K E N T U U

20

HELSINKI

Baanaverkko rakentuu Helsingin kaupungin tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota asukkaille yhteensä 130 kilometriä baanatasoista pyörätietä. Baanaverkko rakennetaan pääasiassa olemassa olevien yhteyksien varaan nykyisten väylien laatutasoa parantamalla. Mukaan mahtuu myös uusia, vielä rakentamattomia osuuksia.

Sörnäinen Kalasatama Hakaniemi

Tavoitteellinen baanaverkko Vaihtoehtoinen linjaus Vuosina 2015 – 2017 rakennettavat osuudet Vuosina 2018 – 2020 rakennettavat osuudet Muut pyörätiehankkeet 2015 – 2017 Muut pyörätiehankkeet 2018 – 2020 Tavoitteellinen alikulku tai silta

Kamppi Ruoholahti

SUURENNOS SEURAAVALL A SIVULL A

K


21

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

Kontula

Mellunmäki

BA A N AV E R K KO R A K E N T U U

Myllypuro Puotila Itäkeskus Siilitie

Rastila

Vuosaari

Herttoniemi

Kulosaari

0

2

4 km


HELSINKI

Pyöräliikenteen tavoitteellinen pääverkko R AT

VET

E

ANT

IE

H

APIH

URIT

R

T

U

JUN

N

K

N

A

O

T

U

A

E

TU

R

TI

EN

A

D

T

KA

IE

Ö

U

N

N

T

I SK

SK

A

IN

LD

U

R

M

INK

T

IN

EI

U

AT U

N

H

A

N

ER

K

A

E

N

N

IE

KS

N

IS

Ä

NT

IU

A

LL

EL

EE

M

EO

K

HÄM

T

Ä

M

M

IE

RE U

I T Ä V Ä Y L Ä

T

IE

S TU INKA

TA

G

E

T

E

N

IE

R

A

N

SIN

AT I

Sörnäinen

T

HEL

Ä

IS

T

N

N

EE

R

Ä

M

Ö

H

S

MEC

MA

IM

TI

U

IN

KAT

RUNEBERG

ININ

HE ER NN

HEL

R A K E N T U VAT P YÖ R ÄT I E T

AC

22

E

IN KA

Rautatieasema

TU

S I VÄY L Ä L Ä N

Ruoholahti

N

O NR

AT

T

K IN

U

E UD

U

NM

A

K AN

AT

U

Kantakaupungin tavoitteellinen pyörätieverkko Vuosina 2015 – 2017 rakennettavat osuudet

0

Vuosina 2018 – 2020 rakennettavat osuudet

1 km


23

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

Helsingin pyörätietyyppejä

○ Jalankulku ja pyöräily erotellaan aiempaa tehokkaammin toisistaan.

JA L A N KU L KU S EK A L IIK EN N EVÄY L Ä

Sekaliikenneväylä, pyöräily ajoradalla JA L A N KU L KU PYÖR ÄK A ISTA

AJOR ATA

JA L A N KU LKU

AJOR ATA

V I H E R K A I STA

JA L A N KU L KU

Erillinen pyörätie

AJ O RATA

PYÖ RÄTI E

Yksisuuntainen pyörätie, kolmitasoratkaisu EROTTE LUKAISTA

Yksisuuntainen pyörätie

JA L A N KU LKU

PYÖR ÄT IE

VI H E RK A I STA

Kaupungin katuympäristöä kehitetään niin, että pyöräily on sujuvaa, turvallista ja miellyttävää, kulkipa reitti sitten pyörätiellä tai ajoradalla. Hiljaisilla katuosuuksilla, joilla on matala nopeusrajoitus, voivat pyöräilijät ajaa autojen seassa. Kaduilla, joilla on paljon liikennettä tai ajetaan lujaa, pyöräilylle tarvitaan omat väylänsä. Vaihtoehtoisesti voidaan laskea kadun nopeusrajoitusta ja rauhoittaa liikennettä pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi.

H E L S I N G I N P YÖ R ÄT I E T Y Y P I T

PYÖR ÄT IE

AJ O RATA

Pyöräkaista, pysäköinti

Pyöräkaista, ei pysäköintiä JA L A N KU L KU

PYÖ RÄK A I STA


24

HELSINKI

Mikko Uro

Pyöräilypalveluita

Pyöräkeskus palvelee kaupunkilaisia

P YÖ R Ä I LY PA LV E LU I TA

Narinkkatorin laidalla Kampissa toimiva Pyöräkeskus neuvoo ja auttaa pyöräileviä kaupunkilaisia keväästä loppusyksyyn. Pyöräkeskuksen palveluja ovat:

Asukkaiden tyytyväisyys Helsinkiläisten tyytyväisyys mahdollisuuksiin yhdistää mahdollisuuksiin yhdistää pyöräily ja joukkoliikenne pyöräily joukkoliikenne samalla ja matkalla samalla matkalla.

51  % 51 TYYTYVÄINEN

0

EOS

50 %

TYYTYMÄTÖN 100 %

Pyöräilyn ja kävelyn reittioppaan löydät osoitteesta pk.reittiopas.fi Pyöräkeskus: www.pyorakeskus.info

Tiina Koivusalo

Pyörien pikahuolto

Pyöräilyaiheinen neuvonta

Mahdollisuus omatoimiseen pyörän huoltoon asiantuntijan opastuksella

Valvottu pyörien pysäköintialue pyörä­ keskuksen vieressä

Pikahuollosta saa apua vaikka puhjenneeseen renkaaseen tai kitiseviin ketjuihin. Käytössä on myös pumppauspiste, jossa renkaat voi täyttää itse ilmaiseksi. Pyörien pysäköinti palvelee esimerkiksi joukkoliikenteellä keskustaan tulevia ja edelleen työpaikoilleen pyörällä jatkavia kaupunkilaisia. Pyöräkeskus myös lainaa tilaansa maksutta organisaatioille ja järjestöille erilaisia pyöräilyyn liittyviä tapahtumia varten. Narinkkatorin kulmalla Pyöräkeskuksen vieressä toimiva Kampin suutari tarjoaa lisäksi maksullista pyöränhuoltoa. Samassa osoitteessa toimii myös pyörien vuokrauspalvelu. Pyöräkeskuksen työkaluja voi lainata omatoimista pyöränhuoltoa varten aina Kampin suutarin ollessa avoinna.


25

PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

 Ensimmäinen vaihe: 50 pyöräasemaa ja 500 pyörää  Toinen vaihe: 150 pyöräasemaa ja 1500 pyörää Kaupunkipyörä – uusi, urbaani tapa liikkua

Pyöräilyn ja kävelyn reittiopas a uttaa löytämään h e l p os t i ja n o peasti oikeaan osoitteeseen. Nopein tapa haun tekemiseksi on osoittaa kartalta ensin lähtöpaikka ja sen jälkeen määränpää. Palvelu antaa pyöräteitä pitkin kulkevan reitin, jos sellainen on käytettävissä. Erikseen voi hakea suorimman mahdollisen tien tai vaikka asfalttipäällysteisiä väyliä suosivan reitin. Matkan varrelle voi halutessaan lisätä väli­ pisteitä, joissa poiketa. Palvelusta voi olla hyötyä myös päivittäisten rutiinien ravistelussa. Tutulle matkalle voi löytää aiempaa mukavamman, vaihtoehtoisen reitin vaikkapa vertailemalla nousujen

Kirsi Ylimutka

määrää tai asettamalla jyrkät mäet näkyviin kartalle. Lyhin reitti ei aina välttämättä ole myöskään sujuvin; liikennevalojen näyttäminen kartalla antaa osviittaa matkan varrelle osuvista viivytyksistä. Reitin voi hakea myös perinteiseen, joukkoliikenteen reittioppaasta tuttuun tapaan syöttämällä osoitteet tai paikannimet haku­k enttiin. Junalla tai metrolla matkaansa jatkava voi valita kartalle näkyviin liityntäpysäköintipaikat pyörälleen. Pitkää matkaa varten saattaa olla hyödyllistä näyttää reitin varrella olevat kahvilat, jotka tarpeen tullen toimivat jokaisen pyöräilijän henkilö­k ohtaisina huoltoasemina.

P YÖ R Ä I LY PA LV E LU I TA

Reittiopas neuvoo perille

Kaupunkipyörä on Helsinkiin suunniteltu pyöräilypalvelu kätevää kaupungissa liikkumista, kuten juna- ja metroasemalle pyöräilyä, varten. Palvelu täydentää joukkoliikennejärjestelmää, houkuttelee kaupunkilaisia pyöräilyn pariin ja tekee kestävästä liikkumisesta entistä kilpailukykyisemmän vaihto­e hdon autolle. Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä saa kaupunkipyörän käyttöönsä vapauttamalla sen pyöräasemasta kortin avulla. Vapaiden pyörien sijainnin voi halutessaan tarkistaa mobiilisovelluksesta. Järjestelmä on suunnattu ennen kaikkea kaupunkilaisille, kuten lukuisissa Pohjoismaiden ja Euroopan kaupungeissa. Kaupunkipyörät otetaan käyttöön todennäköisesti kesällä 2016, ensi vaiheessa 50 pyöräaseman ja 500 pyörän laajuisena järjestelmänä. Kaupungin tavoitteena on, että toisessa vaiheessa, viimeistään vuonna 2018, käytössä on 150 asemaa ja 1 500 pyörää. Tällöin järjestelmä kattaa kantakaupungin Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti. Vuonna 2018 kaupunkipyöräjärjestelmällä arvioidaan olevan 10 000–20 000 rekisteröitynyttä käyttäjää.


26

HELSINKI

Pyörällä metroon ja junaan Polkupyörän kuljettaminen julkisissa kulkuvälineissä

P YÖ R Ä L L Ä M E T R O O N JA J U N A A N

METRO

Helsingin paikallisliikenne

SUOMENLINNAN LAUTTA

RAITIOVAUNU

BUSSI

HSL-SEUTU Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

Lähijunat VYÖHYKEALUE

Pyörän kuljetusetiketti

TAVALLINEN POLKUPYÖRÄ

TAITTOPYÖRÄ

Maksutta, jos vaunussa on tilaa

Maksutta käsimatkatavarana

Lisämaksusta

Maksutta käsimatkatavarana

Metrossa pyörää saa kuljettaa kaikissa vaunuissa, jos sille on tilaa. Ole huomaavainen muita matkustajia kohtaan: taluta pyörää asemilla, käytä hissiä liukuportaiden sijaan ja pidä pyörästäsi huolta myös junassa.

Kielletty

Maksutta käsimatkatavarana

Kielletty

Maksutta käsimatkatavarana

LÄHIJUNASSA pyörää saa kuljettaa ruuhka-aikojen ulkopuolella, jos junassa on tilaa. Pyörää ei saa kuljettaa maanantaista perjantaihin kello 7–9 eikä kello 15–18.

Maksutta, jos vaunussa on tilaa – ei ruuhka-aikana ark. klo 7–9 ja 15–18.

Maksutta käsimatkatavarana tai eteistilassa

Lisätietoa pyöräilystä Helsingissä: www.hel.fi/pyoraily

Lisämaksusta – ei ruuhka-aikana ark. klo 7–9 ja 15–18.

Maksutta käsimatkatavarana tai eteistilassa

Uusissa matalalattiajunissa polkupyörien kuljetukseen on varattu erillinen tila.

Tässä taittopyörällä tarkoitetaan pyörää, joka taittuu niin pieneen kokoon, että se mahtuu laukkuun tai kassiin ja voidaan laittaa sellaiseen kuljetuksen ajaksi.

Palautetta pyöräilyyn ja tähän julkaisuun liittyen voit antaa osoitteessa: www.hel.fi/palaute Fiksusti liikenteessä: www.poljin.fi > Pyöräilijälle fb.com/helsinkisuunnittelee twitter.com/ksvhelsinki


PYÖ R Ä I LY K AT S AU S 2 0 1 5

27


Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2015 : 1

Pyöräilykatsaus 2015  

Pyöräilykatsaus 2015 esittelee Helsingin pyöräliikenteen kehitystä, pyörätiehankkeita ja pyöräilypalveluita sekä kaupunkilaisten näkemyksiä...

Pyöräilykatsaus 2015  

Pyöräilykatsaus 2015 esittelee Helsingin pyöräliikenteen kehitystä, pyörätiehankkeita ja pyöräilypalveluita sekä kaupunkilaisten näkemyksiä...

Advertisement