Page 1

Mitä odotat työltäsi?

Työsi tekee Helsingistä hyvän paikan elää.

Mielekästä työtä ja haastavia tehtäviä Mahdollisuuden edetä uralla Mahdollisuuden kehittyä ja kouluttautua Kohtuulliset työajat ja hyvät lomaedut Hyvän työilmapiirin Työnantajan, joka joustaa elämän eri tilanteissa Ison talon työsuhde-edut

Luotettava työnantaja

Helsingin kaupunki tarjoaa kaiken tämän!

Hyvät työsuhde-edut

Helsingin kaupungilla työskentelee eri alojen ammattilaisia ja asiantuntijoita. Huolehdimme kaupunkilaisten hyvinvoinnista, palveluista, arjen toimivuudesta ja kaupunkimme kehittymisestä. Olemme suurin työnantaja Suomessa ja meitä on yli 40 000.

>>

Tule töihin Helsingin kaupungille

>>

>> >> >> >> >> >> >>

Työt Helsingin kaupungilla ovat monipuolisia ja yhteiskunnallisesti tärkeitä. Ammattitaitomme ansiosta opetus, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut toimivat. Huolehdimme julkisen liikenteen toimivuudesta, kirjasto- ja kulttuuripalveluista sekä helsinkiläisten harrastusmahdollisuuksista. Pidämme huolen siitä, että kaupungissamme riittää energiaa ja katuverkosto toimii. Eri virastot ja liikelaitokset huolehtivat kaupungin palveluista kukin omalla erityisosaamisellaan. Helsingin kaupunki tarjoaa töitä nuorille osaajille ja kokeneille asiantuntijoille.

Helsingin kaupunki on joustava ja luotettava työnantaja. Suuressa organisaatiossa on hyvät mahdollisuudet kehittyä, kouluttautua ja edetä uralla. Vastuuntuntoinen työnantaja ymmärtää työntekijöiden hyvinvoinnin merkityksen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet. Vakaa työsuhde on pohja, jolle on hyvä rakentaa elämää ja tulevaisuutta.

>> >> >> >>

>>

Katso lisätietoja ja tutustu Helsingin kaupungin avoimiin työpaikkoihin osoitteessa

>> >>

Tule töihin Helsingin kaupungille

www.helsinkirekry.fi

Tarkemmat tiedot: www.hel.fi/virastot Avoimet työpaikat: www.helsinkirekry.fi www.facebook.com/helsinkirekry

www.helsinkirekry.fi

www.helsinkirekry.fi

Mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua Työsuhdeasuntoja eri puolilla kaupunkia Työterveyshuolto Henkilöstökassasta asuntolainaa ja kulutusluottoa hyvillä ehdoilla Edullinen työpaikkaruokailu Alennusta joukkoliikenteestä, Helsingin kaupungin kulttuuritarjonnasta ja yksityisiltä yrityksiltä Monipuolisia ja edullisia liikuntamahdollisuuksia Henkilöstökerhojen laajat harrastusmahdollisuudet Virkistys- ja lomapaikkapalveluja


Helsingin kaupungin virastoja ja liikelaitoksia Asuntotuotantotoimisto Rakennuttaa ja peruskorjaa kaupungin asunto-ohjelman ja asiakkaiden tavoitteiden mukaisesti laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia koteja. www.att.hel.fi Hallintokeskus Vastaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupungin johtajiston päätösvaltaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta. Lisäksi huolehtii keskitetyistä oikeuspalveluista, turvallisuus- ja valmiusasioista ja viestinnästä sekä kansainvälisestä toiminnasta. Vastaa myös koko kaupungin kirjaamotoiminnoista ja kaupungintalon neuvonta- ja näyttelypalveluista. www.hel.fi/hallintokeskus Hankintakeskus Palvelee kaupungin virastoja ja liikelaitoksia tarjoamalla toimialaansa kuuluvia tehokkaita, taloudellisia ja turvallisia kilpailuttamis- ja hankintapalveluja. www.hel.fi/hank Helsingin Energia Toimii sähkön ja lämmön yhteistuotannon ja kaukolämmön asiantuntijana sekä on yksi maailman johtavista energiansiirron kaupunkiosaajista. www.helen.fi Helsingin Satama Tarjoaa monipuoliset yhteydet Suomen ulkomaan kaupan yrityksille ja matkustajille. Matkustajaliikennettä Tallinnaan, Tukholmaan, Travemündeen, Rostockiin ja Pietariin. Suomen pääsatama, jonka vahvuuksia ovat

säännöllinen ja tiheä laivaliikenne yhdistettynä tehokkaaseen ahtaustoimintaan. www.portofhelsinki.fi Henkilöstökeskus Johtaa ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa sekä toimii kaupunkikonsernin yksiköiden kumppanina. www.hel.fi/heke HKL Edistää Helsingin seudun toimivuutta tuottamalla ympäristöystävällistä ja laadukasta raitiovaunu- ja metroliikennettä. HKL huolehtii myös ratojen, metroasemien ja varikoiden hoidosta. www.hkl.fi Kaupunginkirjasto Tuottaa kunnallisia sivistys- ja kulttuuripalveluja ja on avoin oppimisympäristö ja tiedonsaannin paikka. Kattava kirjastoverkko takaa sen, että kirjasto on kaikkien saavutettavissa. www.lib.hel.fi Kaupunginmuseo Tallentaa ja vaalii Helsingin henkistä ja aineellista perintöä sekä kulttuuriympäristöä. Hoitaa laajoja kokoelmia, ylläpitää 7 museota ja jakaa monipuolisesti tietoa Helsingin historiasta. Toimii Keski-Uudenmaan maakuntamuseona. www.helsinginkaupunginmuseo.fi

Kaupunginorkesteri Konsertoi vuosittain noin 100 000 kuulijalle ja on pisimpään pohjoismaissa yhtämittaisesti toiminut sinfoniaorkesteri. Yli satavuotinen ulkomainen kiertuetoiminta ja säännölliset levytykset ovat tuoneet orkesterille myös kansainvälistä mainetta. www.hel.fi/filharmonia Kaupunkisuunnitteluvirasto Laatii Helsingin yleis- ja asemakaavat sekä liikennesuunnitelmat. Työ tehdään yhteistyössä kuntalaisten ja muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. www.hel.fi/ksv Kiinteistövirasto Huolehtii Helsingin kaupungin omistamista maa-alueista, rakennuksista ja vuokra-asunnoista. Vastaa kaupungin alueiden geoteknisestä suunnittelusta ja Helsingin maanmittaus- ja karttapalveluista. Kiinteistövirastossa työskennellään, jotta Helsingissä olisi tontteja ja tiloja niin asukkaiden kuin elinkeinoelämän tarpeisiin. www.hel.fi/kv Korkeasaaren eläintarha Tutustuttaa vierailijat useaan sataan eläin- ja kasvilajiin tundralta trooppisiin sademetsiin ja aavikoihin. Eläintarha on perustettu 1889. www.korkeasaari.fi Kulttuurikeskus Kehittää kulttuurisesti rikasta ja monimuotoista Helsingin seutua toimimalla taiteen, kulttuurin ja luovuuden edistäjänä. Kulttuurikeskus jakaa vuosittain avustuksia kulttuuriin ja taiteeseen sekä tarjoaa runsaasti

kulttuuripalveluita. Kulttuurikeskuksen toimipaikkoja ovat Annantalo, Caisa, Espan lava, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo. www.hel.fi/kulttuuri Liikuntavirasto Innostaa helsinkiläisiä liikkumaan ja luo mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Huolehtii sisä- ja ulkoliikuntapaikoista, kuten uima- ja jäähalleista, liikuntasaleista, hiihtoladuista, ulkoilureiteistä, veneily- ja kalastusmahdollisuuksista sekä uimarannoista. Järjestää ohjattua liikuntaa ja kaupungin henkilöstöliikuntaa. www.hel.fi/liikunta Nuorisoasiainkeskus Tarjoaa nuorille vapaa-ajantoimintaa, edistää nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista, tukee työelämään ohjautumista ja vaikuttaa nuorten elinolosuhteita koskevaan päätöksentekoon. www.nuoriso.hel.fi Oiva Akatemia Kouluttaa Helsingin kaupungin henkilöstöä ja kehittää toimintaa kaupungin strategioiden mukaisesti. www.hel.fi/oiva Opetusvirasto Tuottaa palveluja koululaisille, opiskelijoille ja ruotsinkielisessä päivähoidossa oleville lapsille. Toiminta kattaa ruotsinkieliset päiväkodit, peruskoulut, lukiot, aikuislukiot, ammatilliset oppilaitokset, oppisopimus koulutuksen sekä nuorten työpajatoiminnan. www.edu.hel.fi

Palmia Tuottaa laadukkaita ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä catering-, kiinteistö-, siivousja turvapalveluja sekä puhelin- ja hyvinvointipalveluja. Huolehtii kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta yli 1 000 palvelukohteessa lähes 3 000 ammattilaisen voimin. www.palmia.fi Pelastuslaitos Huolehtii aluepelastuslaitoksena Helsingin pelastustoimista ja ylläpitää sammutus-, pelastus- ja ensihoitovalmiutta, riskienhallintaa sekä teknistä toimintavalmiutta www.hel.fi/pel Rakennusvirasto Suunnittelee ja järjestää katujen, puistojen ja viheralueiden hoidon, rakentamisen ja kunnossapidon. On mukana kaupungin toimitilojen suunnittelussa ja rakennuttamisessa sekä vastaa pysäköinninvalvonnasta. Helsingin yleisten alueiden isäntä. www.hel.fi/hkr Rakennusvalvontavirasto Ohjaa, neuvoo ja valvoo rakentamista sekä myöntää rakennuslupia. www.rakvv.hel.fi Ruotsinkielinen työväenopisto Tarjoaa yleissivistävää koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia. Helsingfors svenska arbetarinstitut on Suomen suurin ruotsinkielinen kansalaisopisto. www.hel.fi/arbis

Sosiaali- ja terveysvirasto Tarjoaa kaikenikäisille helsinkiläisille monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja on mukana edistämässä kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. On turvaamassa lasten ja nuorten kasvun edellytyksiä, vastaa osaltaan lapsiperheiden palveluista, vahvistaa aikuisten toimintakykyä ja vastuullisuutta sekä varmistaa ikääntyvien arvokkaan elämän. Tuottaa perusterveyshuollon lisäksi psykiatrian, sisätautien, geriatrian, neurologian ja fysiatrian erikoissairaanhoidon palveluja. www.hel.fi/sote Taidemuseo Ylläpitää näyttelytoimintaa Tennispalatsin ja Meilahden taidemuseoissa sekä Kluuvin galleriassa. Hoitaa ja kartuttaa taidekokoelmaa, johon kuuluvat myös julkiset taideteokset. Lisäksi toimii Uudenmaan aluetaidemuseona www.helsingintaidemuseo.fi Taloushallintopalvelu Tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja Helsingin kaupunkikonsernille. Lisäksi tukee kaupungin johtoa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa. Taloushallintopalvelun asiakkaita ovat Helsingin kaupungin virastot ja liikelaitokset, kaupungin johto sekä kaupungin henkilöstö. www.hel.fi/talpa Talous- ja suunnittelukeskus Vastaa kaupungin taloussuunnittelusta ja – hallinnosta, elinkeinopolitiikasta, aluerakentamisesta, asunto- ja maankäyttöohjelman valmistelusta, sisäisestä valvonnasta, kau-

pungin tietotekniikan linjauksista, hallinnon kehittämisestä ja konserniohjauksesta. www.hel.fi/taske

tossa toimii päätoimisia opettajia ja muuta henkilökuntaa sekä tuntiopettajia. www.hel.fi/tyovaenopisto

Tarkastusvirasto Arvioi tarkastuslautakunnan apuna valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja tarkastaa yhteistyössä JHTT-tilintarkastajan kanssa kaupunkikonsernin hallintoa ja taloutta. www.hel.fi/tav

Stara Pitää Stadista huolta rakentamalla ja hoitamalla Helsingin katuja ja puistoja, korjaamalla rakennuksia, hoitamalla luonnonmukaisia alueita ja tarjoamalla logistiikan ja teknisen alan asiantuntijapalveluja. www.hel.fi/stara

Tietokeskus Hankkii, tutkii, välittää ja säilyttää tietoa Helsingistä ja sen alueista eri aikoina. Kaupunkitilastojen, -tutkimusten ja arkistotoimen asiantuntija. www.hel.fi/tietokeskus

Varhaiskasvatusvirasto Varhaiskasvatusvirasto vastaa Helsingissä suomenkielisestä päivähoidosta ja esiopetuksesta, leikkipuistojen avoimesta toiminnasta, leikkitoiminnan kerhoista, perhetaloista sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen koordinoinnista. www.hel.fi/vaka

Tukkutori Tarjoaa toimitilaa pääasiassa elintarvikealan tukkuliikkeille, jotka palvelevat pääkaupunkiseudun ravintoloita ja kauppoja. Lisäksi tukkutorin toimintaan kuuluvat kolme kauppahallia, yhdeksän toria ja markkinapaikkojen vuokraukset. www.heltu.fi Työterveyskeskus Tuottaa työterveyspalvelut Helsingin kaupungin henkilöstölle ja toimii esimiesten tukena työhyvinvoinnin johtamisessa www.hel.fi/tyke Suomenkielinen työväenopisto Tarjoaa yleissivistävää koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia. Työväenopisto on suurin maassamme ja koko Euroopassa toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos. Opis-

Ympäristökeskus Huolehtii elintarvikkeiden turvallisuudesta, ympäristönsuojelusta, sisäilman laadusta, eläinlääkintäpalveluista, uima- ja meriveden laadun seurannasta, ympäristökasvatuksesta sekä ilmastonmuutoksen torjumisesta Helsingissä. www.hel.fi/ymk

www.hel.fi/virastot

Helsinkirekry.fi - Tule töihin Helsingin kaupungille - Virastoesittely  

Helsingin kaupunki huolehtii pääkaupungin asukkaiden hyvinvoinnista, palveluista, arjen toimivuudesta ja kaupungin kehittymisestä. Eri vira...

Helsinkirekry.fi - Tule töihin Helsingin kaupungille - Virastoesittely  

Helsingin kaupunki huolehtii pääkaupungin asukkaiden hyvinvoinnista, palveluista, arjen toimivuudesta ja kaupungin kehittymisestä. Eri vira...

Advertisement