Elsinorewalk svensk pdf

Page 1

Kulturvandringen Elsinore Walk

UPPTÄCK DET OUPPTÄCKTA – ÅTERUPPTÄCK DET UPPTÄCKTA

Denna bok kommer att ta dig med på en tur genom Helsingörs 800 år gamla historia. Från det att stadens första kyrka byggdes i den lilla fiskebyn, till storhetstiden med den så kallade Öresundstullen och Kronborg, som inspirerade Shakespeare att skriva om Hamlet. Du kommer att vandra genom industrialismen och varvstiden, och få uppleva Helsingör så som det är känt idag, som en modern kulturstad i världsklass. 1

20


ns

ve j

Hamnpromenaden

Marienlyst strand

12

No rd h

Sevärdheter

Öresundsakvariet

12

ra St

Utgiven av Helsingörs kommun www.helsingor.dk

av

12

o pr nd a en

ha

ys dl or

ne

vev

Ny

ej

et ng

bo

rg v

Handikappväg

ej rg v Kr on bo

Varvshallarna och Den Røde Plads “Danserindebrønden”

13

11

Kronborg (ingång)

12

M/S Sjöfartsmuseet

Slottsgården

Matställen Shopping

e ad aG

nn

.A

t Sc

14

14

Varvsmuseet

de

nsga

de ga

e Kong

15 Ny

Lekplats

“Varvstiden”

e nd Lu

Översättning Översättningsbyrå: Diction Mari Johnsson (Lingua express)

14

Latinskolan (H.C. Andersen)

F.d. Wiibroes bryggeri

St. Mariæ kyrka och Karmelitklostret

8

“HAN”

de

Ga

ve

ne

S

j

ie ph

So

a rg

de

Su

Fiolgade

1:a upplagan, 1:a utgåvan 2016

de

a rg

de

Su

“Medeltid & sundstull”

lai

de

Ga

O ct.

de ws lo ol e Gr ræd st -

ga en St Fiolgade

os

Kl a rg te

b rn

de

ld Gy st en de

18

ej

ev

Je

19

Svingelport

Gl. Færgestræde

2

“Sveasøjlen”

1 Helsingør Station

an

18

Strandgade 55

de

17

Simon Spies plats

2

de

18

Skeppsklarerargården

Hamnplatsen

st

Skyttesällskapet

20 Munkegade (f.d. kloster)

3

st am Br

17

Sundstullskvarteret

3

de

S

St. Olai kyrka

4

træ os Br

Texterna i denna bok får gärna citeras om det sker i enlighet med citatreglerna, med tydligt angivande av Kulturvandringen Elsinore Walk Guidebok som källa.

5

5

e ad

G es

ah Br

de ga

Tryck Dystan & Rosenberg

lai

O kt.

“Kyrkans historia”

de

9

de

st

r lle

ba

Helsingör 6 stadsmuseum

Buss

Kulturhamn Kronborg

ø

em

st

He

Tågstation

rn

16

rne

e Stj

“Erik av Pommern”

8

7

Kulturvarvet

Je

Typografi Academy Sans Stencil och Nationale

16

9

“Varvsarbetarna”

de

Axeltorv och handelslivet

10

14

ga

Design & Layout e-Types Daily

Då och då händer det att Han blinkar med ögonen. Tidsintervallerna är oregelbundna, så endast de som har tur ser blinkningen.

Information

Kr on

12

Text Lotte Lund

Skulpturen “HAN” är ett landmärke för Kulturhamn Kronborg och Helsingörs förvandling till en modern kulturstad.

Museum

ej

Projektgrupp Kulturchef Jørgen Sprogøe Petersen, turism- och ­evenemangskoordinator Jesper Bech, arkitekt Sara Mørch ­McKinley och journalist Lotte Lund.

Copyright Helsingörs kommun 2016

12

Tunnel

N

Gr øn

12

n de

Grønnehave Station

Kyrka

Drottningens bastion

m

Ledningsgrupp Ordförande för kultur- och turismutskottet Henrik Møller, ordförande för teknik-, miljö- och klimatutskottet Johannes Hecht-Nielsen och ordförande för barnoch utbildningsutskottet Christian Holm Donatzky.

Skulptur

Utsiktsplats

Anna Queens Stræde

j

ve

e rg

11

Norra piren “Herakles & hydran”


Kulturvandringen Elsinore Walk 2016 SE


VÄLKOMMEN TILL HELSINGÖR STAD Välkommen till Helsingör och välkommen till Kulturvandringen Elsinore Walk som är gratis för alla. Med den här guideboken kan du gå på upptäcktsfärd i en stad med en fascinerande his­ toria som sträcker sig över 800 år, och upptäcka – eller återupp­ täcka – de “hemliga platserna”, som man hittills bara har kunnat hitta om man känner till staden mycket väl.

I Kronborgs kasematter hittar du den danska hjältelegenden Holger Danske.

Du kommer att guidas genom en kontrastfylld rundtur, som leder dig genom smala kullerstensbe­ lagda gränder, fulla av minnen från tiden då Helsingör var en li­ ten fiskeby. Du kommer att känna av storheten och kungamakten från svunna tider, då Öresunds­ tullen för 400 år sedan gjorde Helsingör till en av Europas och Danmarks ledande städer, och inspirerade William Shakespeare till att skriva sin mest berömda tragedi, Hamlet.

Den gamla legenden berättar att ­ han sover, men att “Holger Danske kommer att vakna upp till dåd” om Danmark skulle hotas av någon fiende.

På din vandring kommer du att få höra havets brus och förstå varför skeppsfarten haft så stor bety­ delse för Helsingör. ­

Du kommer att få uppleva hur Helsingör genomgått en förvand­ ling från industristad till en mo­ dern kulturstad i världsklass. Du kommer att få upptäcka den natur­ liga länken mellan Kronborgs slott och Helsingörs gamla stadsdel. Under tiden får du också möjlighet att dyka djupare ner i ­historien, bland annat på de museer du stöter på längs vägen – och natur­ ligtvis finns ställen där du kan ta stanna upp och ta en paus för att stilla hungern eller släcka törsten. Njuta av att bara vara. Längst bak i guideboken hittar du praktisk information om rund­ turen och en karta med huvud­ rutten markerad med blått och re­ kommenderade alternativa vägar markerade med streckade linjer, om du känner för att se mer. Du kan följa ett spår med blå prickar under större delen av rundturen. Varje sevärdhet är utmärkt med en skylt och ett nummer. Du kan läsa mer om sevärdheterna i den här boken genom att slå upp numret ifråga. Mycket nöje. 3


#OPLEVHELSINGOR #HEMMELIGE PLATSER #OPDAG #ELSINORE #TOBEORNOTTOBE #NYDUDSIGTEN #HOMEOFHAMLET

GUIDE ÖVERSIKT 01 Helsingör Station . . . . . . . . . . . . s. 6

13 Varvshallarna och

02 Hamnplatsen . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8

03 Gl. Færgestræde och

14 Varvsmuseet . . . . . . . . . . . . . . . . s. 38

Den Røde Plads . . . . . . . . . . . . . s. 36

Skeppsklarerargården . . . . . . . . s. 10

14 Varvstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 40

04 Sundstullskvarteret . . . . . . . . . . s. 12

15 Latinskolan (H.C. Andersen) . . s. 42

05 St. Olai kyrka . . . . . . . . . . . . . . . . s. 16

16 Axeltorv och handelslivet . . . . . s. 44

06 Helsingör stadsmuseum . . . . . s. 18

17 Skyttesällskapet . . . . . . . . . . . . . s. 46

07 St. Mariæ kyrka och

18 Det f.d. klostret på

Karmelitklostret . . . . . . . . . . . . . s. 20

Munkegade . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 48

08 Kyrkans historia . . . . . . . . . . . . . s. 22

19 Anna Queens stræde . . . . . . . s. 50

09 Kulturhamn Kronborg . . . . . . . . s. 24

20 Strandgade 55 . . . . . . . . . . . . . . s. 52

10 Kulturvarvet . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 26 11 M/S Sjöfartsmuseet . . . . . . . . . . s. 28

Praktisk information . . . . . . . . . . . . . s. 54

12 Kronborgs slott – fästningen . s. 32

Översikt och karta . . . . . . . . . . . . . . . s. 56

12 Kronborgs slott – slottet . . . . . s. 34

#OplevHelsingor Kom ihåg att du kan dela dina bilder från Kulturvandringen Elsinore Walk på sociala medier med Helsingörs kommuns officiella #OplevHelsingor. På så sätt blir dina bilder från Instagram eller tweetar från Twitter synliga på kommunens hemsida.

4

5


1

HELSINGÖR STATION Tågstation

Buss

Skulptur

Matställe

Den kallades för “landets vackraste järnvägsstation” när den byggdes 1891. Den är fortfarande Helsingörs trafikknutpunkt för både bussar, färjor och tåg. Utanför står Hamlet och Ofelia och hälsar välkommen. › Platsen vid hamnen och ­ tationen har sedan tidernas s begynnelse varit stadens naturliga ankomstpunkt. Här fanns från början en strand, som med sin vita sand och sina klitter med tiden gav namn till Strandgade i närheten. Senare kom en traditio­ nell hamnfront med hamnkontor och lagerhus. På 1890-talet fick denna dock ge plats åt det man kallade “landets vackraste järn­ vägsstation”, ritad av den tidens ledande danska arkitekter av järnvägsstationer, N.P.C. Holsøe och Heinrich Wenck. Stations­ byggnaden är idag k-märkt, men området runt stationen och hamnen fungerar fortfarande som stadens trafikknutpunkt. Platsen har också spelat en viktig roll i stadens historia, vilken har koncentrerats till två epoker: Sundstullstiden (1429–1857) och varvstiden (1882–1983). Idag är Helsingör berömd i världen som 6

en modern kulturstad, med til�­ läggsnamnet “Home of ­Hamlet” efter William Shakespeares be­ römda teaterpjäs, som utspelas på Kronborgs slott i ­Helsingör. Det är naturligtvis därför Hamlet och hans älskade Ofelia hälsar dig välkommen till staden i form av två statyer skapade av den danska konstnären Rudolph Tegner (1873–1950). 7


2

HAMNPLATSEN Information

Skulptur

Matställe

Hamnplatsen ligger omgiven av Helsingörs latinkvarter och Tullkammaren med turistbyrån. Mitt på platsen står kolonnen Sveasøjlen som ett minnesmärke över Sveriges hjälp till de danska flyktingarna under andra världskriget.

› Från stationsplatsen, gå över mot hamnplatsen och kolonnen Sveasøjlen. Kolonnen är ett 11,75 meter högt belyst monu­ ment bestående av elva koppar­ kolonner, som tillverkades på Helsingörs varv, med ett kapitäl (kolonnhuvud) i brons. Kolonnen skapades av bildhuggaren M.S. Elo 1947 som ett minnesmärke över den hjälp Sveriges gav de danska flyktingarna under andra världskriget. Bland annat tog Sverige emot över 7 000 danska judar i okto­ ber 1943. De flesta smugglades över i fiskebåtar från kusten kring Helsingör, där Öresund är som smalast. När mörkret faller, lyser kolonnen för att påminna om den hälsning genom tända eldar som, trots mörkläggningen, utväxlades från kust till kust varje julafton under krigsåren 1943–1945. På hamnplatsen hittar du också Helsingörs turistbyrå, vars ingång du skymtar bakom alla blom­ morna på blomstermarknaden. Tullkammaren inrymmer även ett kulturhus med musikscen, barn­ kulturcenter och ett kafé. Gå gärna in – den är väl värd ett besök.

8

Inskriptionen på kolonnen Sveasøjlen lyder: Fred och Rätt fick vika för Makt och Våld den 9 april 1940. Men stadiga stod Danmarks Kung och Folk under Ockupationen. »Krig delade Nor­ den, men Hjärtebandet mellan det nordiska Folket bestod, och Juleldens Flammande hälsning lyste över Öresund från Kust till Kust och från Hjärta till Hjärta«. »Med Broderlig hand och Vän­ skapligt sinne gav Sverige Fräls­ ning åt Danmarks Flyktingar och utrustade den danska Brigaden, som landsattes i Helsingör på Frihetsdagen den 5 maj 1945«. »Motståndsvilja reste Frihets­ kamp mot främmande Våld i Dan­ mark, tills de segrande Makternas Arméer befriade vårt Land«.

HELSINGÖRS TURISTKONTOR Havnepladsen 3 3000 Helsingör Tel: +45 4921 1333 E-post: helsingor@visitnord sjaelland.com ÖPPET HELA ÅRET visitnordsjaelland. com

9


3

GL. FÆRGESTRÆDE OCH SKEPPSKLARERARGÅRDEN Sevärdhet

Museum

Gl. Færgestræde är vägen in till Helsingörs medeltid. Men tag först vägen förbi Skeppsklarerargården på Strandgade 91 och få en inblick i hur livet tedde sig anno 1780, när Helsingör gjorde stora förtjänster på Öresundstullen.

› Fortsätt över Hamnplatsen och sväng in till höger på Strandgade. Turen går nu genom Gl. Færgestræde, men fortsätt gärna först en bit längre bort till museet Skeppsklarerargården på Strandgade 91. Det välbevarade huset med interiör från 1780 ger en levande bild av hur det såg ut när skeppare från hela världen provianterade och betalade sin Öresundstull. Det finns också möjlighet att få en rundtur i övriga delar av huset. Från det att den infördes av Erik av Pommern 1429 tills den upp­ hörde 1857, var Öresundstullen en av Danmarks viktigaste in­ komstkällor. Avgiften skulle beta­ las av alla skepp som passerade genom de danska farvattnen. Gå nu tillbaka till Gl. Færgest­ ræde som 2009 återskapades så som det såg ut på medeltiden med bland annat marksten som inte tillpassats. Gränden etable­ rades ursprungligen som en av bindelänkarna mellan skepps­ broarna på stranden och huvud­ gatan i den då nya staden, vars strategiska placering vid porten till Öresund säkrade framgång och tillväxt via internationella handelsförbindelser. Lägg särskilt märke till de fina gamla lamporna och inskriptio­ nen på plattyska över en av dör­ rarna. Den påminner om att man

10

SKEPPSKLARERAR­ GÅRDEN Strandgade 91 3000 Helsingör Tel: +45 4928 1836 E-post: museerne@ helsingor.dk

förr i tiden kunde köpa vin hos apotekaren. På hörnet av Stengade 66 och ­Gl. Færgestræde ligger Helsingörs äldsta bevarade hus, som kallas Oxarnas gård, byggt 1459. Även detta hus har en rik historia. Här bodde bland annat det danska skriftspråkets fader, bibelöversät­ taren Christiern Pedersen. Och titta upp på den vackra trappga­ veln på den karaktäristiska go­ tiska byggnaden.

ÖPPETTIDER Öppet hela året Tisdag, torsdag, fredag och söndag kl. 12–16 Onsdag kl. 12–20 Lördag kl. 10–14 Att gå in i butiken är gratis. Entréavgift till museidelen. helsingormuseer.dk

Tillgänglighetsinformation: ­Personer med gångbesvär, rekommenderas att gå via ­Brostræde – se karta. 11


4

SUNDSTULLSKVARTERET Sevärdhet

På Stengade 72–76 ligger en rad magnifika stenhus, som är en del av Sundstullskvarteret. De har byggts av köpmän som utnyttjade 1500-talets skattebluff. Husen påminner om den tid då Helsingör var en av Danmarks rikaste städer.

› De vackra 1500-talssten­ husen i Sundstullskvarteret sträcker sig från nr. 64 till 76 på Stengade. De är köpmansgårdar från en tid då Helsingör storstilat byggde sin tillväxt på internatio­ nell handel. Redan 1426 hade Erik av Pommern tilldelat staden särskilda köpstadsprivilegier och under en tid var Helsingör Dan­ marks näst största stad. Erik av Pommern hade tvingat fram utvecklingen genom att kräva av stadsborna att “bygga, utöka och förbättra sin stad med bra köp­ stadsbyggnader”. För att nå målet, lockade kungen med skattelättnader: Om man byggde sitt hus i sten, fick man 10 års skattebefrielse. (Byggde man i trä, slapp man bara att betala skatt i fem år!) Husen byggdes samtidigt som Kung Fredrik II var i full gång med att bygga Kronborg. Och det syns tydligt att husen är­byggda med hjälp från samma utländska hant­ verkare som ­byggde åt kungen. Byggnaderna på Stengade 72 och 74 kallas Lejlernas gårdar. Under ett antal år ägdes de av den skotska adelssläkten Leyel, som hade ett stort inflytande i staden. Notera husfasaden på nummer 72 och dess steninfat­ tade fönster, samt trappgaveln på nr. 74. Över fasaden löper ett kalkstensband med gotisk skrift och text på latin: “Min frälsare

12

lever, och på den yttersta dagen skall jag uppväckas ur jorden och i mitt kött se Gud, min Frälsare”. De vågräta profilbanden har kommit till under renässansen. På nummer 76 hittar vi Tullare ­David Hansens Gård. Egendo­ men är ett av de äldsta bevarade borgarhusen i Helsingör. Den byggdes 1579. Fasaden är för­ sedd med kalkstensband och rikliga dekorationer. Över fönst­ ren kan man se en rad små hu­ vudbyster. Två av bysterna, som föreställer porträtt av en man respektive en kvinna, bär dräkter från Fredrik II:s tid.

Tillgänglighetsinformation: Sväng från Stengade in på St. Anna Gade till det gula huset på St. Anna Gade 6 och vägg­ målningen. 13


14

Vid M/S Sjöfartsmuseet står 94 granitpollare. Normalt sett används den här typen av stenstolpar till att förtöja fartyg, men här har de placerats för att skydda trafikanter i hamnområdet från att köra över kajkanten. Tillsammans utgör pollarna en morsekod. Kan du knäcka koden? Om inte, hittar du svaret någonstans här på sidan.

Koden betyder: M/S Sjöfartsmuseet

–– ••• ••• •––– –––• ••–• •– •–• – ••• –– ••– ••• • • –

15


5

ST. OLAI KYRKA Kyrka

St. Olai kyrka ligger på den plats där stadens första kyrka byggdes för över 800 år sedan. Det är bara att gå in.

› St. Olai kyrka fick sitt nuvarande utseende 1559 och kunde därmed fira 450-årsjubileum 2009. Kyrkans äldsta väggar är dock från 1200-talet. Den första kyrkan restes här på det som då var stranden till dåvarande Örekrog. Kyrkan har fått sitt namn efter sitt skyddshel­ gon, den norske vikingakungen och nationalhelgonet Olof den Helige, som både förenade och kristnade Norge. När Erik av Pommern införde Öresundstullen påbörjades förvandlingen av St. Olai kyrka. Kyrkan skulle matcha Helsingörs växande betydelse för landet och har därför utökats flera gånger. Sedan 1961 har St. Olai kyrka haft status som domkyrka, eftersom den norra delen av Själland blev ett oberoende stift. På den östra gaveln av kyrkan syns en lucka som leder ner till en gravkällare. Över den sitter en dödskalle, symbolen för döden. Den franska texten lyder: Således blir vi alla. Inuti finns kyrkorummet som domineras av en 11,5 meter hög altartavla från 1664. Tavlan är uppbyggd av 19 reliefer som skildrar Jesu liv. Dessutom till­ kommer skatter av renässans-, och inte minst, barockarbeten. Det gäller till exempel prediksto­ len från 1567.

16

Gå från kyrkan mot det gula huset och den stora väggmål­ ningen ut mot St. Anna Gade. I det gula huset, som ligger på St. Anna Gade 6, men som också har fasad in mot kyrkan, växte kompositören Diderik Buxtehude (1637–1707) upp. Han var under åren 1660–1668 organist vid St. Mariæ kyrka och blev känd som en av 1600-talets viktigaste kom­ positörer, som inspirerade bland andra namn som Johan Sebas­ tian Bach och Georg Friedrich Händel. Målningen på gaveln mittemot Buxtehudes hus på St. Anna Gade skildrar Sundstullstiden. Den visar den tidens kosmopo­ litiska, rika och mycket levande köpstad, som i över 400 år levde gott på alla de skepp som var tvungna att betala Öresundstull.

ST. OLAI KYRKA St. Anna Gade 12 3000 Helsingör Kyrkan är öppen vardagar kl. 10–16 (maj – aug.) kl. 10–14 (sept. – april) Välkommen till gudstjänst sön- och helgdagar. Se kyrkans hemsida för aktiviteter och musikarrangemang. helsingoer domkirke.dk

17


6

HELSINGÖR STADSMUSEUM Museum

Shopping

Byggnaden från 1516 var ursprungligen ett sjukhus. Idag rymmer den Helsingörs hela historia med en skattkammare av saker och ting samt spännande utställningar.

› Helsingör stadsmuseum ligger i ett hus som i sig är en stor sevärdhet. Sjukhus, borgarhus, hästkvarn, länsmansbostad, latinskola, fattighus, folkbibliotek. Det är de funktioner som det nuvarande stadsmuseet har inrymt sedan Christian II år 1516 gav Karmelit­ orden tillåtelse att låta uppföra ett sjukhus för sjömän. 1550 köptes byggnaden av länsmannen på Kronborg, den skånske adels­ mannen Herluf Trolle, och hans hustru Birgitte Gøye, känd som stiftare av internatskolan Herluf­ sholm i Næstved. De inredde byggnaden till något liknande en herrgård mitt i sundstullsstaden. Paret flyttade dock ifrån staden och byggnaden användes även senare som latinskola. 1630 övertog staden egendomen och den tidigare rikemansbostaden gjordes om till fattighus istället. Denna funktion hade platsen fram till 1902, då byggnaderna efter hand blev så förfallna, att huset – också på grund av sin funktion som fattighus – kallades “Skammens hus”.

Gå in i museet. Här hittar du skattkammaren fylld av saker och ting som berättar historien om stadens förflutna – i såväl den permanenta som i växlande utställningar. Du kommer bland annat att hitta en modell av Hel­ singör och Kronborgs slott som visar hur staden, och inte minst det världsberömda slottet, såg ut 1801. Sväng till höger när du lämnar stadsmuseet. Precis runt hörnet hittar du St. Mariæ kyrka och Vor Frue Kloster.

HELSINGÖR STADSMUSEUM Karmelithuset St. Anna Gade 36 3000 Helsingör Tel: +45 4928 1800 ÖPPETTIDER Öppet hela året Måndag, stängt Tisdag, torsdag & fredag: kl. 12–16

Tillgänglighetsinformation: ­Personer med gångbesvär kan välja att fortsätta turen in på ­Hestemøllestræde till stopp nummer 8, väggmålningen i hörnet av Kirkestræde.

Onsdag: kl. 10–20 Lördag: kl. 10–14 Söndag: kl. 12–16 Entré Tillträde för personer med gångbesvär via Hestemøllestræde 1. Tryck på ringklockan eller slå en signal på telefon. helsingormuseer.dk

Därför var det under en tid tal om att riva huset, men kultur-historisk medvetenhet förhindrade att det­ ta skedde. Istället restaurerades byggnaden och 1911 flyttade Helsingörs Historiska museum och folkbiblioteket in. Biblioteket höll till i byggnaden fram till 1973. 18

19


7

ST. MARIÆ KYRKA OCH KARMELITKLOSTRET Kyrka

vardagens alla ljud och bekym­ mer försvinner och ger plats åt en inre harmoni. När man står där i korsningen, där man kan välja att gå antingen åt det ena eller det andra hållet runt den gröna klostergården, är det som om axlarna slappnar av och man kan ta ett djupt andetag. Sedan 1991 har klosterbyggna­ derna fungerat som adminis­ trationsbyggnad för Helsingörs stiftsdomare och som möteslo­ kaler för St. Mariæ socken.

Sevärdhet

Klostret är ett av Helsingörs absoluta pärlor, grundat 1430 efter införandet av Öresundstullen. Sedan dess har det använts som sjukhus, äldreboende och latinskola, ja till och med som resandestall.

› St. Mariæ kyrka är tillsammans med Karmelitklostret en av norra Europas bäst bevarade klosteranläggningar från medeltiden. Dörrarna är öppna under dagtid, så det är bara att gå in. Klostret grundades 1430, kort ­efter införandet av Öresunds­ tullen, då Erik av Pommern bjöd in karmelitmunkarna, de så kalla­ de vitbröderna, till Helsingör. Kyr­ ka och kloster stod färdigbyggt i sin nuvarande form runt år 1500. Efter reformationen omvandlades klostret år 1541 till sjukhus och äldreboende. Dessutom har klos­ tret huserat Helsingörs latinskola och under 1800-talet fungerat som äldreboende för dem med särskilda behov. Gå in i klostret och upplev hur 20

Inuti kyrkan är golvet täckt av talrika, delvis slitna, gravstenar som härstammar från den tid då det fanns möjlighet för välbär­ gade medborgare att förvärva en gravkammare i kyrkan. Kyrkans förnäma kalkmålningar härstam­ mar från 1440–1500. En stor attraktion är orgeln, som är från 1662–63. Det var på denna orgel stadens barn Diderik Buxtehude spelade som kyrkans organist. Efter reformationen låg kyrkan först öde. Senare användes den som resandestall. Man tänkte riva kyrkan, men eftersom det fanns många utlänningar i sta­ den, överlät Fredrik II den till den tysk-holländska församlingen. Från 1576 predikades det här uteslutande på tyska. År 1851 ­upphörde de tyska predikning­ arna, men de många tyska in­ skrifterna vittnar om den långa tidsperioden som tysk kyrka.

ST. MARIÆ KYRKA OCH KARMELIT­ KLOSTRET St. Anna Gade 38 3000 Helsingör Tel: +45 4921 1774 ÖPPETTIDER Öppet hela året. 16 maj –15 sept. tisdag till söndag kl. 10–15 16 sept. till 15 maj tisdag till söndag kl. 10–14 Kyrkan är stängd under Danmarks grundlagsdag den 5 juni Julafton 24 dec. och nyårsafton 31 dec. Fri entré. sctmariae.dk

21


8

KYRKANS HISTORIA Sevärdhet

I tre bilder berättas här kyrkans historia i Helsingör från medeltiden via reformationen och till tiden som följde. Titta noga, för här finns många fina detaljer.

› Turen går nu mot hörnet av Kirkestræde och Hestemølle­ stræde, där en väggmålning skildrar tre viktiga tidsperioder i Helsingörs och kyrkans historia.

En förmögen kvinna, Birgitte Gøye, står med ett föremål som en symbol för de många gåvor som stadens medborgare har skänkt kyrkorna.

Vänstra bilden symboliserar medeltiden, då munkarna hjälper en sjuk sjöman i land. Den slutna lådan är till för transport av sjuka och smittfarliga personer.

Väggmålningarna har utförts av de två italienska konstnärerna Lara Atzori och Piercarlo Carella.

Mittenbilden visar hur Vor Frue Kloster användes som sjukhus efter reformationen. En läkare står centralt placerad med den klassiska masken, som innehöll örter i näsan, för att undvika smitta. Man kan också se hur St. Mariæ kyrka efter reformationen användes som häststall fram tills den skänkes till byns tysktalande församling. Adelsmannen Herluf Trolle står i dörren till det tidi­ gare karmelithuset, som idag är Helsingör stadsmuseum. Bygg­ naden har, som tidigare nämnts, även varit fattighus. Därför ser man en stackare och hans barn stå vid dörren och tigga. Högra bilden handlar om Hel­ singör efter reformationen. Sta­ dens sockenkyrka St. Olai utgör bakgrunden med sitt skydds­ helgon över dörren, den norske kungen Olof den helige. En luth­ ersk präst hälsar välkommen. Ett barn döps och bland personerna syns reformatorn Martin Luther. Som kontrast till det nya livet syns kyrkogården med gravarna.

22

Fortsätt in på Hestemøllestræde mot nästa stopp, Kulturhamn Kronborg.

I hörnet av Hestemøllestræde och Sophie Brahes gade låg tidigare en gård som beboddes av den danske vetenskapsman­ nen Tycho Brahes syster och forskningsassistent, Sophie, som gatan döpts efter. År 1862 byggde bryggaren Carl Wiibroe bryggeriet Wiibroe här, som efter sundstullens avskaffande blev en av stadens stora arbetsplatser. 23


9

KULTURHAMN KRONBORG Skulptur

Sevärdhet

Matställe

Ambitionen med detta nya stadsrum har varit att skapa ett varierande och enastående område med såväl lokal, regional som internationell dragningskraft.

› Välkommen till Kulturhamn Kronborg, Helsingörs nya stads­ rum vid vattnet, med utsikt mot Sverige och färjorna som seglar fram och tillbaka mellan Hel­ singör och Helsingborg. Där det en gång byggdes skepp, levereras nu kunskap och upp­ levelser till folket. Ambitionen har varit att göra Kulturhamn Kronborg till ett varierande och enastående område med såväl lokal, regional som internationell dragningskraft. Ett spänningsfält där kulturen, arkitekturen och historien speglar varandra i form av Kulturvarvet, M/S Sjöfarts­ museet, Kronborgs slott och hamnen. Varje år utgör hamnen platsen för en lång rad händelser som de besökande kan delta i. Allt ifrån stora utomhuskonserter till Hamlet-teater, rundturer, skatt­ jakter och motionslopp. Men den stora platsen framför Kulturvarvet kan också användas till att bara koppla av och njuta av livet.

Längst ut på piren framför Kultur­ varvet finns skulpturen “HAN”. Den unge mansfiguren i blank­ polerat stål har skapats av den världsberömda konstnärsduon Elmgreen & Dragset och har blivit ett landmärke för Kultur­ hamn Kronborg och Helsingör. Med sin hållning och sitt känsliga uttryck är “HAN” en klar referens till Edvard Eriksens skulptur “Den Lille Havfrue” vid Langelinie Köpenhamn. “HAN”, som avtäcktes 2012, ­vittnar om den utveckling som skett sedan “Den Lille Havfrue” kom till världen. Nu varslar “HAN” om nya, postindustriella tider.

24

25


10

KULTURVARVET Sevärdhet

Museum

KULTURVARVET Allégade 2 3000 Helsingör

Matställe

Kulturhus Bibliotek Museum Kafé

Kulturvarvet är en uppdaterad utgåva av Helsingörs gamla skeppsvarv. 2010 öppnade det på nytt som ett modernt kulturhus som rymmer massor av historia, mängder av upplevelser och ett härligt kafé.

Öppet alla vardagar kl. 10 – 21 Öppet helger kl. 10 –16 Kulturhus: Kuto.dk Bibliotek: helsbib.dk

› Dåtid och nutid möts i ­ rkitekturen på Kulturvarvet, a som designats av arkitektgrup­ pen AART architects. Utifrån ger den segelinspirerade fasaden av glas, stål och klimatskärmar ett modernt och skulpturalt uttryck. På insidan har de gamla varvs­ byggnaderna bevarats som en historisk kärna. Här finns råa betongväggar, frilagda takbjälkar, storslagna fönsterpartier, bal­ konger ut mot hamnen, takter­ rass med vy mot Kronborg och vrår med underbar utsikt. Kulturvarvet öppnade 10-10-10 kl. 10.10. Antalet besökare har sedan dess varit stadigt ökande. 2015 var antalet uppe i över 700 000 gäster. Varje år ordnas mer än 1 000 evenemang, varav över hälften har kulturanknytning. Det stora moderna biblioteket i 26

byggnadens centrum utnämn­ des år 2015 till ett av Europas bästa, och är en upplevelse i sig med utställningar, vackra utsikts­ platser och en hel våning bara för barn. Det moderna kultur­ huset agerar scen och utrymme för ett brett spektrum av lokala, nationella och internationella kulturevenemang. I foajén ligger Spisehuset, som är Kulturvarvets kafé. Här kan du äta lunch eller njuta av kaffe och kaka med en fantastiskt utsikt över Kronborg och havet. Kulturvarvet bjuder på sin egen lilla gördet-själv guide, där du tas till de sex absolut häftigaste ställena som huset har att erbjuda: Bukten, Horisonten, Shakespeare-biblioteket, Terrassen, Green Room och kaféet. Fråga efter guiden i receptionen.

27


11

M/S SJÖFARTSMUSEET Museum

M/S SJÖFARTS­ MUSEET Ny Kronborgvej 1 3000 Helsingör

Matställe

Tel: +45 4921 0685 E-post: info@mfs.dk

Hittar du inte M/S Sjöfartsmuseet? I så fall är du inte den enda. Det prisbelönta, ikoniska museet, ritat av den världsberömda danske arkitekten Bjarke Ingels, ligger nämligen under jordens yta. Så titta neråt!

ÖPPETTIDER Öppet hela året Jan. till juni tisdag till söndag kl. 11–17 Juli till aug. Alla dagar kl. 10–17

› M/S Sjöfartsmuseet har sedan invigningen 2013 varit ett av de mest omtalade ­museerna nationellt och ­internationellt. Museet, som ritats av den danske stjärnarkitek­ ten Bjarke Ingels, ligger i Hel­ singörs skeppsvarvs gamla torrdocka, som därmed bevarats som ett historiskt monument över industrialismen. Tillträde till byggnaden sker via broarna som spänner över dockan. Följ de sluttande broarna ner i en värld full av färger, med mängder av utställningar som berättar om Danmark som en av världens ledande sjöfartsnationer i både dåtid och nutid. Museets rika maritima samlingar utforskas genom stämningsfulla och dra­ matiska utställningar med filmer, interaktiva spel och personliga berättelser. Här kan du se, ­lyssna 28

och själv aktivt uppleva den maritima världen. Du kan också ta en paus på museets mysiga M/S Café. Museet är uppbyggt som ett underjordiskt rum, som skapats med hjälp av 3D-modellering och innovativa stål- och betongkon­ struktioner. Totalt 461 jordankare går 40 meter ner i jorden för att hålla hela museets bottenplatta på plats, så att grundvattnet inte pressar upp byggnaden ur sitt hål. På dockans gård sticker jordan­ karna upp liksom järnspikar och fungerar både som en teknisk lösning och som ett arkitekto­ niskt koncept. Dessa lösningar, som konsultföretaget Rambøll står bakom, har betecknats som ett ingenjörsarbete i världsklass.

Sept. till dec. Tisdag till söndag kl. 11–17 Museet håller öppet måndagen under vinterlovet i vecka 7 och måndagen under höstlovet i vecka 42 Museet håller alltid stängt den 24, 25, 26 och 31 december samt den 1 januar i varje år. Entré. mfs.dk

29


KRONBORGS SLOTT ÄR MED BLAND PYRAMIDERNA, AKROPOLIS OCH DEN KINESISKA MUREN År 2000 kom Kronborg med på UNESCO:s världsarvslista. Kronborgs slott fick denna eftertraktade status eftersom slottet är ett enastående exempel på ett renässansslott, som dessutom spelat en markant roll i norra Europas historia. 30

31


12

KRONBORGS SLOTT – FÄSTNINGEN Museum

Skulptur

Lekplats

Shopping

Sevärdhet

Matställe

Intag fästningen runt Kronborg. En gång var det ett av norra Europas starkaste försvarsverk. Idag kan man njuta av ­anläggningen i fredstid och ha trevligt tillsammans med familjen.

› Kronborg är omgivet av en enorm försvarsanläggning, som på sin tid gjorde Kronborg till en av norra Europas starkaste fäst­ ningar. Under det senaste året har stora delar av försvarsanlägg­ ningen återskapats och kan nu åter igen upplevas i sin fulla utsträckning. Världsarvsturen. Turen går runt om slottet (se den prickade vägen på kartan). På din tur kan du känna fästningsmurar­ nas och bastionernas kraft. I de gamla kasernbyggnaderna har butiker, verkstäder till konsthant­ verkarna samt kaféer och restau­ ranger inrättats. Du kan följa en mobiltelefonguide runt på om­ rådet, och i det gamla kruthuset finns en utställning om fästnings­ anläggningens historia. Drottningens bastion – lek och picknick På Drottningens bastion kan du släppa fantasin och det lekfulla barnet lös på Kronborgs fäst­ ningslekplats för små barn. Här finns också bord, så att man kan inta sin egen mat i kunglig miljö. Herakles och hydran Längst ute på den norra piren står konstnären Rudolph Tegners staty Herakles & hydran, som färdigställdes 1932. Det krävs en omväg längs vallarna vid Kron­ borg, eller en promenad över Scholtens ravelin, för att komma ut till den, men det rekommen­

32

deras varmt. Herakles var son till Zeus och den största av alla hjältarna i den grekiska mytolo­ gin. För att försäkra sig en plats på Olympen var han tvungen att dräpa vattenmonstret Hydra. Her­ akles gick till angrepp med sitt svärd, men för varje huvud han högg av, växte tre nya fram. Det kunde bara sluta illa. Helsingörs­ borna har ett eget smeknamn på skulpturen: “Den lilla människans kamp mot skatteväsendet”. Hamnen kallar I hamnen, som ligger på den alternativa vägen (den streckade linjen på kartan), kommer du nära inpå det maritima Helsingør. Här hittar du Helsingörs mysiga hamn och hamnpromenad och inte minst Öresundsakvariet. Följ med ner under havsytan och upplev det fantastiska djur- och växtlivet som finns i Öresund.

ÖRESUNDS­ AKVARIET Strandpromenaden 5 3000 Helsingör Tel. +45 3532 2970 E-post: oresunds akvariet@bio.ku.dk ÖPPETTIDER Vardagar kl. 10  –16 Helger kl. 10   –17 Entré. oresundsakvariet. ku.dk

33


12

KRONBORGS SLOTT – SLOTTET Museum

Det var renässanskungen Fredrik II som byggde Kronborg under åren 1574 till 1585. År 2000 blev slottet, känt från Shakespeares Hamlet, upptaget på UNESCO:s världsarvslista.

› Få platser i världen har så mycket dramatik och historia samlat på ett ställe som Kronborg. Här möts den väldiga fästningen och det överdådiga renässansslottet, samtidigt som Hamlets ande svävar genom slottskorridorerna. Inte konstigt att just detta ställe togs år 2000 upp på UNESCO:s lista över världens omistliga kulturarv – i gott sällskap med pyramiderna, Akropolis och den kinesiska muren. Det var renässanskungen Fredrik II, som från 1574 till 1585 såg till att den gamla medeltidsbor­ gen Krogen byggdes om så att den kom att likna ett samtida fursteslott med renässansens karaktäristiska, rika dekoratio­ ner. Målet var att alla skulle se vilken mäktig kung Danmark hade: Härskaren över Öresund. Kungens mission lyckades. På ett fåtal år blev slottets fantasifulla utseende och kopparbeklädda tak och spira världsberömda. Så pass berömda att den engelske dramatikern William Shakespeare i slutet av 1500-talet valde det som ramverket för sitt skådespel, “Hamlet”.

kan du går direkt över till den fan­ tastiska festsalen, Danse­salen, som med sina 62 meter är norra Europas längsta riddarsal. Under slottet ligger ­kasematterna, ett stort underjordiskt nätverk av gångar och tunnlar, där solda­ terna uppehöll sig under krig och belägring. Det är här den danske hjältelegenden Holger Danske sover, men kommer att vakna upp till dåd om Danmark hamnar i nöd. Varje sommar utgör Kronborg ­kulissen för “Shakespeare at Hamlet’s Castle”, en teaterfestival med de bästa Shakespeare-­ föreställningarna från hela världen, i arrangemang av ­HamletScenen.

KRONBORGS SLOTT ÖPPETTIDER April till maj Alla dagar kl. 11–16 Juni till sept. Alla dagar kl. 10–17.30 Okt. Alla dagar kl. 11–16 Nov. till marts: Tisdag–söndag kl. 11–16 Entré kronborg.dk

Mer om teaterfestivalen hittar du på hamletscenen.dk

Inne på slottet kan du se Fredrik II:s och drottning Sophies stäm­ ningsfulla kungliga lägenhet, som utgjorde centrum för hovli­ vet till vardag och fest när kunga­ paret uppehöll sig på slottet. Från den kungliga lägenheten 34

35


13

VARVSHALLARNA OCH DEN RØDE PLADS Sevärdhet

Lekplats

De gamla hallarna från 1882 reser sig mycket autentiska och råa, som under tiden när männen i de blå overallerna arbetade här. Nu används hallarna till evenemang – håll utkik efter vad som händer idag.

› Turen är åter vid Kulturvarvet och går nu genom den smala gränden mellan Kulturvarvet och byggnad 14, en av de stora varvshallarna. Till höger om gränden finns en lekplats, där barnen bland annat kan hoppa i trampolinerna. Inne i gränden speglar sig det nya kulturvarvet i det gamla Helsingörs skeppsvarvs ­historia. Den gamla byggnaden från 1882 reser sig mycket autentisk och rå, precis som om den hade övergivits igår. Man kan nästa ana männen i sina blå overaller som en gång arbetade här. Men det var alltså 1983 som den sista varvsarbetaren tackade för sig. Under de senaste åren har det öppnats upp för nya möjligheter i de stora hallarna med utställ­ ningar, festivaler, konserter och evenemang av alla de slag. Clickfestivalen, där man utforskar skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknologi, är ett av de mer slående evenemangen som ägt rum, Hallarna har också använts vid utdelningen av världens största designpris, INDEX:Award, som hedrar de­ sign från hela världen. Design som bidrar till att förbättra män­ niskors liv och säkra jordens framtid.

36

Det händer nästan alltid något spännande i varvshallarna. Titta efter om dörrarna är öppna, kan­ ske händer det något just idag. Gränden tar slut i och med Den Røde Plads, där du också hittar Varvsmuseet. Platsen fick sitt namn av att det var här fack­ föreningsfolket samlade varvs­ arbetarna när det var strejk.

37


14

VARVSMUSEET Museum

Skulptur

Dyk ner i historien om stadens skeppsvarv som en gång styrde stadens liv och skapade en stolt arbetarklass.

› Nu är det dags att dyka ännu längre ner i Helsingörs skeppsvarvs historia. Vi har kommit fram till Varvsmuseet. Museets utställningar berät­ tar om de 101 år som stadens skeppsvarv byggde skepp och stadens arbetarklass växte sig stark. Varvet grundades av M.C. Holm och var ett av Danmarks största skeppsvarv. Varvsperio­ den gjorde, efter Öresundstul­ lens upphörande, att Helsingör fick sin andra storhetstid. His­ torierna från denna svunna tid berättar om slit, buller, smuts, stolthet och sammanhållning och om en stad där livet styrdes av ljudet av varvets vissla. Fram till nedläggningen 1983 utgjorde varvet Helsingörs naturliga sam­ lingspunkt vad gäller ekonomi, 38

sysselsätning, socialt liv, kultur och politik. Initiativet till att skapa varvs-muse­ et kom från en grupp gamla varvs­ arbetare varav flera har sina rötter i fackföreningen Dansk Metal.

VARVSMUSEET Kulturvarvet Allégade 2 3000 Helsingör Tel.: +45 4928 1816 ÖPPETTIDER:

Varvsarbetarna Till vänster när du stiger ut ur porten kommer du att se skulp­ turen Varvsarbetarna som ska betraktas som ett monument över de många generationerna varvsarbetare i Helsingör. Skulpturen har skapats av den dansk-färöiske bildhuggaren Hans Pauli Olsen. Den visar fyra arbetare på väg mot den stora varvsporten.

Öppet hela året. Måndag stängt. Tisdag, torsdag och fredag: kl. 12  –16 Lördag: kl. 10  –14 Söndag: kl. 12  –16 Stängt mellan jul och nyår. Gratis. helsingormuseer.dk

Skulpturen restes 2014. 39


14

VARVSTIDEN Sevärdhet

Skulptur

Historien om de stolta varvsarbetarna och de stora skeppen berättas på två stora väggmålningar.

Helsingörs murar berättar: Varvstiden Från Kulturvarvet går du över ­Allégade och går åt höger. ­Stanna upp och låt blicken vand­ ra över de stora väggmålningar­ na som berättar om varvstiden. Målningen på gaveln till höger ser ut som som en akvarell i lager på lager, med nutidens gigantis­ ka containerskepp i bakgrunden, ett äldre ångfartyg i mitten och dåtidens segelfartyg längst fram i bilden. Den är målad av Oriol Caminal Martinez i akryl. Modellen till det äldre ångfarty­ get är det fina skeppet Martha, känt från en dansk film från 1967 som idag har kultstatus. På gaveln till vänster har den amerikanske konstnären ­Garin Baker skapat en heroisk ögonblicksbild från det gamla ­Helsingörs skeppsvarv. Foton från varvstiden har tjänat som förlaga. Man kan förnimma det dagliga hamrandet som följde med byggandet av dessa gigan­ tiska skepp.

Danserindebrønden: Danserindebrønden betyder dansarbrunnen och är en av Helsingörs mest kända skulptu­ rer. Den är placerad vid den lilla anläggningen i hörnet av Kron­ borgvej och Allégade. Skulpturen är skapad av konstnä­ ren Rudolph Tegner. Tre dansare från Den Kongelige Ballet har stått modell. Som en härlig tradi­ tion samlas byns nykläckta stu­ denter varje sommar för att bjuda upp de tre dansarna till dans.

40

41


15

LATINSKOLAN (H.C. ANDERSEN) Sevärdhet

Danmarks stora sagodiktare tillbringade som ung man två år här på Store Kongensgade som ett led i sin utbildning. Han älskade stadens liv, men hans rektor gjorde åren olidliga för den unga spirande diktaren.

› Gå nu in på Kongensgade till det vita huset med nr. 12 A-B. Helsingör latinskola huserade på Kongensgade under åren 1807–39. Danmarks stora sago­ författare H.C. Andersen, bland annat känd för sagan om “Den fula ankungen”, bodde och var elev här under åren 1826–27. Skolans rektor, Simon Meisling, var klassisk filolog, men hans pedagogiska metoder gjorde skolåren olidliga för den unge spirande diktaren. Konflikten mellan de två handlade just om Andersens obändiga längtan till “diktandet” framför den mer exakta kunskapen. Samtidigt som den unge eleven pinades av Meisling, försökte rektorns fru, som var ökänd för sina utom­ äktenskapliga affärer, att förföra honom enligt historikerna. Vid sin ankomst – och innan hans besök utvecklades till ett trauma – gav han följande målande be­ skrivning av dåtidens Helsingör: “Betraktat utifrån vägen lovade Helsingör mig inte mycket, men nu när jag är inuti staden, förefal­ ler den mig som ett litet Köpen­ hamn... Vilken trafik! Så livligt på skeppsbron, här talar några tjocka holländare sitt intetsägan­ de språk, där hör jag harmonisk italienska, längre bort lastar de av stenkol från en engelsk brigg så jag tror att jag kan känna doften av London. På sundet trängs

42

fartyg där fiskmåsar svävar förbi kusterna.” Det slutade med att Andersen slutförde sin studentexamen i huvudstaden. Därefter kunde han fokusera på sitt författarskap, som skulle göra honom till en av världshistoriens mest älskade författare.

43


16

AXELTORV OCH HANDELSLIVET Skulptur

Matställen

Shopping

På Axeltorv kan man hälsa på Erik av Pommern, Helsingörs grundare. Här kan man gott ta en liten paus innan man fortsätter in på stadens livliga gågator med sina många härliga specialbutiker.

› Axeltorv er Helsingörs ­populära mötesplats. Här doftar det av sydeuropeisk atmosfär om sommaren när kaféerna och restaurangerna flyttar utomhus och serverar läskande kallt fatöl. Andra dagar kan man sätta sig på någon av de gamla krogarna som omger torget. I december kan man uppleva äkta jul­ stämning. Mitt på torget står en spring­ brunn till minne av Erik av Pom­ mern. Erik var en vacker man, lång med ljust guldfärgat hår och ståtlig hållning. En kvinnotjusare, som i en enda rörelse kunde svinga sig upp på hästen. På framsidan av brunnen står “Mitt haab staar til havet”, d.v.s. “Mitt hopp står till havet”. Runt sockeln står texten: “D. 2 juni 1426 gav Kung Erik Helsingör privilegier som köpstad. Han införde samtidigt Öresundstullen samt byggde slottet Kronborg och Karmelitklostret”. I slutet av 1300-talet övertog Erik det största nordiska riket någon­ sin. Under en tid var han kung över både Norge, Sverige och Danmark och hans ambition var att bygga upp ett Östersjöimpe­ rium. Det lyckades inte. På grund av krig och social oro, miste han till slut allt och blev avsatt som kung.

44

Själva torgets historia går tillbaka till slutet av 1600-talets. 1884 brann Jörgen Holms gård i den inre delen av staden och i sam­ band med det fick man möjlighet att skapa ett riktigt torg, som senare har utvidgats till dess nuvarande storlek. Från torget går turen in på sta­ dens gågator. Som framgår av kartan, finns det flera vägar att välja mellan för att komma till Stengade, som är nästa stopp.

45


17

SKYTTESÄLLSKAPET Sevärdhet

Det skrevs historia i denna egendom när Napoleons marskalk, Jean Baptiste Bernadotte, 1810 avskrev sig sin katolska tro för att först kunna bli svensk kronprins och därefter kung.

› Den fina egendomen på Stengade 46 på Helsingörs huvudstråk stod färdig 1791. Det var i denna byggnad som Napoleons marskalk, Jean Bap­ tiste Bernadotte, den 19. oktober 1810 avsvor sig sin katolska tro för att dagen efter gå i land i Helsingborg som svensk kron­ prins. 1817 blev han kung av Sverige under namnet Karl XIV. Johan. Några år senare övertog den svenska regeringen byggna­ den, som fram till slutet av 1840-­ talet fungerade som konsulathus. Egendomen är byggd av den svenske generalkonsuln Isaac Glörfeldt. Arkitekt var C.F. Adel­ crantz, som även han var svensk. Byggnaden är en tidig represen­ tant för klassicismen i Helsingör. Fasaden är tredelad med ett framträdande mittenparti. Det kröns av en mäktig skölddekor med monogrammet för Gustav III, som var Sveriges kung när byggnaden uppfördes. Sedan 1901 har egendomen varit huvudkontor för Helsingörs Kongelig Privilegerede Skyde­ selskab, som 2015 kunde fira sitt 250-årsjubileum. Det ursprung­ liga syftet med sällskapet var att ge medlemmarna skyttefärdighe­ ter som kunde bidra till fosterlan­ dets försvar. Idag har sällskapet en mer sällskaplig karaktär. Samtliga regenter sedan Kristian VII har varit medlemmar av säll­ skapet. Idag är prins Henrik, som

46

är gift med Danmarks drottning ­Margrethe, medlem. Turen går nu vidare in på Sten­ gade. Stanna till vid Stengade 20, ett av de bäst bevarade husen från renässansen som fortfaran­ de finns kvar i Helsingör. Sväng till höger in på Fiolgade och gå till vänster in på Munkegade.

Tillgänglighetsinformation: Personer med gångbesvär rekommenderas att fortsätta in på Stengade till Svingelport härifrån, och vidare från Strand­ gade till rundturens slut, då det finns ojämna kullerstensgator vid den kommande attraktionen Munkegade och senare på Anna Queens stræde. 47


18

DET F.D. KLOSTRET PÅ MUNKEGADE Sevärdhet

1441 byggde svartbröderna här ett kloster och en kyrka på en grund som de fått till skänks av Erik av Pommern. Idag är munkarna och klostret borta, men gatan är i sin tur en av de trevligaste i Helsingör.

› När man svänger in på Munke­gade och Sortebrødrestræde är det som att komma in i en liten tidsficka. Här, där det idag ligger bostäder, låg under medeltiden ett kloster som tillhörde dominikanerorden, de så kallade svartbröderna. Namnet kommer av den svarta manteln de bar utomhus. År 1425 fick munkarna grunden till skänks av kung Erik av Pom­ mern “i evig besittning, varpå de kunde bygga kyrka, kloster, tegel­ lada och andra hus som är dem till nytta, fruktträdgård, humle­ gård, kålgård och trädgård”. Under reformationen skänkte kungen kloster och grund för att kunna bygga ett sjukhus. Det revs stegvis ner från och med 1567.

f­ örhållanden i Helsingör. Platsen uppkallades efter honom 1992. Simon Spies plats ligger vid Svingelport, som i gamla tider var tillfartsvägen till Helsingör från landsidan. Här låg en skattebod där tull skulle betalas på alla de varor som fördes in från landet. Korsa nu Stengade och fortsätt in på Gyldenstræde till Anna Queens stræde på vänster sida.

På Sortebrødrestræde, som går längs bebyggelsens högra sida, är kullerstensbeläggningen den­ samma som på munkarnas tid. Sväng till vänster vid slutet av Munkegade in på Klostergade i riktning mot shoppingcentrets huvudingång och Simon Spies plats. Simon Spies plats Platsen är döpt efter Simon Spies (1921–1984). Han kallades ­“Danmarks resekung” eftersom han var en pionjär inom charterre­ sandet och fick danskarna att resa på semester utomlands. Han föd­ des och växte upp under enkla 48

49


19

ANNA QUEENS STRÆDE Sevärdhet

Under hela sundstullstiden var denna gränd färjemännens tillhåll. Det var den ursprungliga inkörsporten till Strandgade och själva stranden.

› Denna fina lilla kullerstensbelagda gata är en av stadens äldsta och har legat här sedan 1600-talet. På den tiden hette den Møllestræde ved Svingelen och Det lille Møllestræde. Grändens nuvarande namn har inget med det kungliga att göra. Det kommer från köpmansfamil­ jen Quie, som på 1700-talet ägde flera egendomar på gatan. Anna Queen hette alltså i verkligheten Quie i efternamn och var änka efter köpman Hans Quie. Sväng till höger in på Skytten­ stræde vid slutet av Anna Queens stræde och därefter till vänster in på Strandgade. På hörnet av Strandgade 27 hittar du det äldsta bevarade korsvirkes­ huset i Helsingör. Peter i Ankerets Datter, Strandgade 27 Denna mycket välbevarade egendom i två våningar har årtalet 1577 inristat i ett stycke trä ovanför fönsterdelen i dörren ut mot Strandgade. Delen med dör­ ren och hålet till höger om den utgjorde tidigare en vagnsport. Översta våningen hänger ut över bottenvåningen och stöds av vackert utskurna knektar. Dessa har ett spiralformat avslut – på fackspråk volutkonsoler – och är dekorerade med utskurna akan­ tusblad. Mellan knektarna är tim­ ret utskuret som kölbågar, det vill säga utformade som tvärsnitt av

50

en upp- och nervänd båt. Denna stil och dekorationsform var ty­ pisk för Helsingörs korsvirkeshus när det här huset byggdes. Egendomen har bl.a. bebotts av flera färjemän. Den rymde även värdshuset “Peter i Anke­ rets ­Datter”, eller “Ankeret”, som ­existerade under många år.

Tillgänglighetsinformation: Personer med gångbesvär ­rekommenderas att gå direkt ­till Strandgade. Se den alternativa vägen på kartan.

51


20

STRANDGADE 55 Sevärdhete

Strandgade har fått sitt namn efter att den ursprungligen låg alldeles ut mot stranden med utsikt över de vita sanddynerna. På nr. 55 ligger ett särskilt vackert hus.

› Innan vi når Strandgade 55, är det också värt att lägga märke till byggnaden på nummer 46, där den lokala avdelningen för fackföreningen Dansk Metal håller till. Det är inte på grund av sin skönhet som den här egen­ domen är intressant, utan därför att fackföreningen var under varvsåren en äkta maktbastion, uppbyggd av de många med­ lemmarna på Helsingörs varv. Det var också härifrån som några av Danmarks mest inflytelserika fackföreningsmän genom tiderna rekryterades. Stanna nu utanför nummer 55. Här ligger ett av Helsingörs för­ nämsta borgarhus. Det byggdes samtidigt som Kronborg. Deko­ ren har förebilder från Antwer­ pen och har troligtvis utförts av samma flamländska stenhuggare som byggde slottet. Huset bär renässansens vågräta kalkstensprofilband. Lägg märke till de långa pilastrarna mellan fönsterna. Nederst är de prydda med rosettornament, överst med hermeshuvuden som bär joniska kapitäler på hjässorna och över vars axlar hänger kartoucheband med lejonmasker. Lägg märke till den minsta manliga hermesen, mellan de två jungfruarna, med sin fantastiska mustasch. Gå nu till den andra änden av Strandgade. Rundturen är nu tillbaka vid Tullkammaren och

52

hamnplatsen, där Kulturvand­ ringen började. Ringen är sluten. På vänster sida hittar du det mysiga Brostræde, som är en av Helsingörs mest kända gator där kungligheter, Hollywoodstjärnor och barn i alla åldrar genom alla tider har köpt glass. Som till ex­ empel självaste Cary Grant. Han fick aldrig sin önskan uppfylld om att få spela Hamlet på Kronborg. Å andra sidan fick han en glass. Man kan nästan höra honom ställa den existentiella frågan som alla som besöker ­Helsingör till slut ställer sig själva: To be or not to be. Här tar Kulturvandringen Elsinore Walk slut. 53


PRAKTISK INFORMATION OCH KÄLLISTA Kulturpromenaden Elsinore Walk är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar Representanter från Helsingörs handikappråd har genomfört den cirka fyra kilometer långa rundturen i rullstol, och funnit att den kan genomföras av både de med gångbesvär, rullstolsanvän­ dare och av familjer med sulky eller barnvagn, förutsatt att de följer de alternativa vägarna som anges med tillgänglighetsikoner på kartan. De alternativa vägarna ser till att man inte hamnar på sträckor med kullersten, utan kan gå eller köra på ett jämnare underlag. Mycket nöje! Enklare parkering med Helsingörs p-app Du får överblick över alla stadens parkeringsplatser i appen “Parkering Helsingör”. Hämta appen för Android, Apple och Windows i app store.

54

Hitta allt om Helsingör på www.helsingor.dk På Helsingörs kommuns hem­ sida finns i stort sett allt som är värt att veta om Helsingör. Du hittar bland annat en interaktiv karta som visar Kulturvandringen Elsinore Walk med beskrivningar på flera språk. I hemsidans kalen­ der får du också en överblick över stadens många arrangemang och erbjudanden för både lokal­ befolkningen och turisterna.

Projektgruppen vill tacka nedanstående personer för hjälpen med att ta fram Kulturvandringen Elsinore Walk: Maibritt Bager, museichef Lars Bjørn Madsen, museiinspektör Tora Ribers, museiförmedlare Tenna Bülow, musei- och arkivassistent Gertrud Clausen, PR Marketing Manager Lotte Kokfelt, marknadsföringsmedarbetare Frederikke Møller Kristiansen, kommunikationschef Erik Als, slottschef och slottsförvaltare Mikael Rasmus Nilsen, förmedlingsledare Henrik Numelin, projektledare Mette Damving, ansvarig för evenemang och aktiviteter Ulla Ringbæk, kyrkofullmäktiges ordförande Torben Bill Jessen, kyrkvaktmästare Jørgen Ingberg Henriksen, kyrkoherde Christian Holm Donatzky, historiker, fil. kand. Arne Magnussen, pressfotograf Vibeke Maj Magnussen, fotograf Morten Jepsen, områdeschef Morten Brask Lauridsen, driftsingenjör och Mette Galtt, arkitekt. Odense stads museer

Bilder: Helsingörs kommun (omslag, 17, 20, 33, 40) Kronborgs slott (2, 32, 34, 35) Maj & Magnussen (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52) Lars Johannesen (13) AART (26) Kulturvarvet (27, 37) M/S Sjöfartsmuseet (28, 29) Helsingörs kommuns museer (43) Torben Sørensen (46) Lotte Lund (47) Brostræde Is (53) St. Olai kyrka (16)

Källista: För utarbetandet av denna bok har använts ett antal publikationer om Helsingör samt efterforskning på internet och hjälp från följande institutioner och organisationer: Helsingörs kommuns museer – helsingormuseer.dk Kulturvarvet – kuto.dk Helsingörs kommuns bibliotek – helsbib.dk M/S Sjöfartsmuseet – mfs.dk Helsingörs kommun – helsingor.dk Kronborgs slott – kongeligeslotte.dk VisitNordsjælland – visitnordsjaelland.dk Helsingörs cityförening – helsingorcity.dk St. Olai kyrka – helsingoerdomkirke.dk St. Mariæ kyrka – sctmariae.dk History Tours – historytours.dk Maj & Magnussen – majogmagnussen.dk Brostræde Is. Nordsjællands Park & Vej – nspv.dk AART architects – aart.dk Alla 13 böcker i serien “Rundt i det gamle ­Helsingør”, som finns utgivna på Nordisk Forlag i samarbete med Helsingörs kommuns muse­ er. H ­ äftena finns idag att köpa på bland annat ­Helsingör stadsmuseum. “En byhistorisk vandring i det gamle Helsingør” av Kenno Pedersen. Utgiven på Nordisk Forlag i samarbete med Helsingörs kommuns museer. (ISBN/EAN 9788788245745 / 9788788245745) “Helsingør Kulturkanon” utgiven av Helsingörs kommun (2012). (ISBN 978-87-984751-0-1) Hemsidan helsingorleksikon.dk, som är ett samarbete mellan Helsingörs kommuns museer, Helsingörs kommuns bibliotek och användarna.

55


ÖVERSIKT OCH KARTA 01 Helsingör Station

12 Kronborgs slott - fästningen

02 Hamnplatsen

12 Kronborgs slott – slottet

03 Gl. Færgestræde och Skeppsklarerar­ gården

13 Varvshallarna och Den Røde Plads

04 Sundstullskvarteret

14 Varvsmuseet

05 St. Olai kyrka

14 Varvstiden

06 Helsingör stadsmuseum

15 Latinskolan (H.C. Andersen)

07 St. Mariæ kyrka och Karmelitklostret

16 Axeltorv och handelslivet

08 Kyrkans historia

17 Skyttesällskapet

09 Kulturhamn Kronborg

18 Det f.d. klostret på Munkegade

10 Kulturvarvet

19 Anna Queens stræde

11 M/S Sjöfartsmuseet

20 Strandgade 55

56


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.