Page 1

YV]V_

!" #!"$

=VYeZ 9V]dZ_XZ_ 6_VcXZR_ RdZR\\RZ]]V m hhhYV]V_WZ

FfeeR =¢>A´¢ ´deVcdf_U`^ZddR]RadVe `aaZgReV_VcXZR_\ÁjeÓdeÁ `^RddR\`f]fddRR_

")

!%

<f]fef\dV_dVfcR_eR `_`dR\`UZ_Rc\VR

"!

2fcZ_\`aR_VV]Ze ^Ó\Z]]V

"'

JYeVZdef`eR_e`e`c[ff Z]^Rde`_^ffe`deR


6_VcXZR_Vfg`__R_ ffdZReff]ZR Helsingin Energian energianeuvonnalla on yli satavuotiset perinteet. Neuvontaa on annettu siitä lähtien, kun ensimmäiset sähkölaitteet alkoivat yleistyä kodeissa. Tuolloin neuvonnan painopiste oli uusien laitteiden käytön opastuksessa. 1970-luvulle tultaessa energiansäästön päämotiivina oli kallis energian hinta, jota öljykriisi ruokki. 1990luku oli globaalien ympäristöongelmien tiedostamisen vuosikymmen, jolloin myös energiakysymykset nousivat otsikoihin. Helsingin Energian vahvuus ilmastohaasteessa on energiatehokkuus. Se on useimmiten nopein ja kustannustehokkain keino ilmastonmuutoksen hillinnässä. Sähköä, lämpöä ja jäähdytystä tuotetaan Helsingissä maailman korkeimmalla hyötysuhteella. Kehitysohjelma kohti hiilineutraalia energiantuotantoa jatkaa tätä pitkäjänteistä työtä. Toisessa päässä ketjua on energian järkevä käyttö kodeissa. Siihen haluamme jatkossakin panostaa tarjoamalla sekä neuvoja että aivan uusia energiaratkaisuja myös koteihin. Maailma ympärillä muuttuu ja me muutumme siinä mukana. Energiatehokkuutta ei pidä ajatella yksipuolisesti vain loppukäytön tai tuotannon näkökulmasta, vaan sitä tulee tarkastella koko energiaketjussa: tuotanto–siirto– kulutus, kokonaistehokkuus huomioiden. Tämä on uudistetun energianeuvonnan ja -näyttelyn keskeinen teema. Uskon, että näyttelystä löytyy kaikille jotain entistä kattavammin. Tervetuloa tutustumaan energianäyttelyymme Kampin Sähkötaloon! CRf_`E`]`_V_ 6_VcXZReVY`\\ffdaÁÁ]]Z\\Ó

GRYgffeV^^V Z]^Rde`YRRdeVVddR `_V_VcXZR eVY`\\ffd 96=D:?8:?6?6C8:2?;296=6?D¢9<´G6C<<@@J+?2D:2<2D=69E::=>6DEJJ%<6CE22GF@56DD2 D6FC22G2=69E::=>6DEJJE@F<@<FFDD2 ;f]\RZdZ[R+9V]dZ_XZ_6_VcXZR <R^aZ_\f[R#9V]dZ_\Z !!!*!96=6? a!*'"("WR\dZ!*'"(#$'! 9V]V_]VYUV_`d`ZeeVV_^ffe`\dVe 2dZR\RdaR]gV]f!"!)!#)!# RdZR\Rd]VYUVe1YV]V_WZ hhhYV]V_WZ

2 YV]V_9V]^Z\ff#!"$

AÁÁe`Z^ZeeR[R+DVZ[RFfdZeR]` E`Z^Zefd_Vfg`de`+ERcf9j_j_V_ EZZ_R<RZdR9Á^Á]ÁZ_V_DRf\\`]R DR__R;ÁÁd\V]ÁZ_V_;Rc^` <Rc[R]RZ_V_;`f_Z=VYeZ_V_ ;fddZ>Z\\`]R>Rc\`CZZaZ_V_ 6gRDaZVXV]CRf_`E`]`_V_ E`Z^Zefd+@eRgR^VUZR@j 2dZR\RdgZVdeZ_eÁ

ARZ_`aRZ\\R+ Af_R>fdeR#!"$ CVac`+ 2deV9V]dZ_\Z@j :DD?"%&&*&#)

<R__V_\fgR+ AV\\R9R__Z]R

Painotuote


!%

"#!"$ dZdÁ]eÓ !%

!*

<@E@?2 @\d^R_ZV_eR]`YjÓUj_eÁÁ^ff_ ^fRddR]VZgZ_ff_ZdeRdj_ejgÁÁ]Á^aÓÁ

! '

2;2?<@9E2:DE2 AV]]VeeZV_a`]ee`\`\VVe[Re\fgRe ?f`cZRdff__ZeeV]Z[`ZeRaR]\ZeeZZ_

" !FFD:FEFG226?6C8:22 2fcZ_\`aR_VV]VZ]]Rdj_ejjdÁY\ÓÁ aZV_V_^Ó\Z_]RZeeVZUV_\ÁjeeÓÓ_

" '

96?<:=´ Ac`WVdd`cZDR__RDjcZ_^f\RR_ dÁY\Ó_[R]Á^^Ó_jYeVZdef`eR__`deR aZeÁZdZef_eVRj]aVjeeÁ

" )

"!

=¢>A´¢<@F=FF? DR\RcZ_^ÁV_\`f]f]Vd\fd]Á^aZÁÁV_dZ gf`__RRfcZ_\`V_VcXZR]]R^RR]Á^^Ó]]Á [RSZ`a`]ee`RZ_VV]]R

# #

G:CE22EFF=6DE2 Eff]ZdÁY\Ó`_eÁjdZ_ YZZ]ZUZ`\dZUZgRaRReRV_VcXZRR 9jÓUj]]ZdVeRdZR\RdVUfe

#% #'

2D:2<2D65FE D¢9<´=2D<FEFEF<D:

96=6?2=D@:?6?8=:D9 Df^^Rcj`W9V]V_Z_6_X]ZdYRehhhYV]V_WZ

") YV]V_3


E6<DE:EVZ[R=RR\d`m<FG2EE`^^ZEf`^Z

DÁgV]A]fdWR\eRR

DÁY\ÓÁ \`\` a`cf\R]]V @\d^R_VZ]]RdRf_`eRR_ [RaV]ReRR_eZVe`\`_V aV]V[Á[`f\`]]R DÁY\Ó_\f]fefdajdjj RZd`ZddRaZeÁ^Á]]Á aVcfdRdZRe\f__`ddR[R `eeR^R]]R]Á^aÓeR]eVV_

P

anu Oksmanin perheessä asuu kolme henkeä: Panu, hänen vaimonsa ja 15-vuotias poikansa.

<=@"&!!

Perheen kaksi isompaa poikaa ovat jo muuttaneet pois kotoa.

Iltapäivällä laitetaan pesukoneet päälle ja

Yhdessä tasossa olevaan, 140 neliömet-

imuroidaan, mutta pääosa lauantaista ku-

rin tiilitaloon Itä-Helsingin Mellunkylään

luu mukavasti oleskellen. Perheen kaksi

perhe muutti jo vuonna 1995. Asuinneliöi-

tietokonetta ovat päällä suuren osan päi-

den lisäksi talossa on autotalli ja lämmin-

västä, televisio vain noin tunnin verran.

tä ullakkotilaa. Vuonna 1985 rakennettua taloa on ajanmukaistettu hiljalleen esimerkiksi lämpöeristämällä ja asentamalla lämmön talteenottojärjestelmä. Talossa on suora sähkölämmitys, lattialämmitys ja katto-

<=@"*!!

lämmitys sekä tukena ilmalämpöpumppu.

Oksmaneilla vietetään vain harvoin iltaa

Tuulettaminen hoituu ilmanvaihtojärjes-

kolmistaan. Nytkin poika kavereineen tu-

telmän kautta, imurointi puolestaan kes-

lee illalla saunomaan. Tänään he kävivät

kuspölynimurilla.

pelaamassa lätkää, joskus snoukataan lähimaastossa. Lumiselle porukalle maittaa tuntikausien ulkoilun jälkeen sauna. Välillä kahdeksankin hengen porukalla saunotaan

<=@!)!!

Panu Oksman kertoo joskus laskeneen-

heessä heräillään aamukahdeksalta. Vai-

sa, että saunassa lotratun veden lämmit-

mo keittää puuron. Arkiaamuina lähdöt

täminen vie yhtä paljon sähköä kuin sau-

ovat suhteellisen nopeat, mutta nyt ei ole

nan lämmittäminen!

kiire minnekään.

4 YV]V_9V]^Z\ff#!"$

useampi tunti, ja vettä kuluu.

Talvisena lauantaiaamuna Oksmanin per-

Toisaalta Sävel Plus -raportointijärjes-

Vapaan ja pakkaspäivän kunniaksi läm-

telmästä hän on voinut seurata, että vaikka

mitetään leivinuuni ja takka. Leivinuuni

perheen normaalista sähkönkulutukses-

lämpiää perheessä talvisaikaan kerran pari

ta sauna lämmetessään muodostaa kol-

viikossa. Se tuo mukavasti lämpöä taloon,

masosan, tämä vähentää samanaikaisesti

ja siinä valmistuvat hyvät ateriat. Ruoan-

muun lämmityksen osuutta. Hyvin kun-

laitto on arkisin yleensä isännän vastuulla.

nostettu talo pystyy hyödyntämään sau-


E::=:E2=@:eÁ9V]dZ_XZddÁ 2fe`eR]]Z[R]Á^^Z_ f]]R\\`eZ]R=VZgZ_ff_Z [ReR\\R 2DF<<2:?2ZdÁÁZeZ [R"&gf`eZRda`Z\R

^#

A:?E22=2"%! ^# jYUVddÁeRd`ddR =¢>>:EJDE2A2?2 df`cRdÁY\Ó]Á^^Zejd DÁY\ÓZ_V_]ReeZR]Á^^Zejd \Ree`]Á^^Zejd Z]^R]Á^aÓaf^aaf[R ]Á^^Ó_eR]eVV_`ee`

nan tuottamaa lämpöä muiden tilojensa lämmitykseen.

Kavereiden kanssa vietetystä laatuajasta ei haluta säästää.

Jo pois muuttaneet pojat kavereineen

– Meillä on periaatteena, että halutaan

ovat myös tuttuja vieraita. Parin päivän

pitää peruskulut minimissä: ei tuhlata,

päästä Oksmanien autotallissa järjeste-

mutta ei jätetä mitään tekemättä sen takia,

tään taas lanit. Pojat kavereineen asettu-

että se vie sähköä.

tojärjestelmä. Sen avulla hoituu tuuletus,

vat kahdeksan hengen porukalla autotal-

Panu Oksman sanoo seuranneensa per-

joten lämpöä ei tarvitse päästää harakoille.

liin kolmeksi vuorokaudeksi ja pelaavat

heen sähkönkulutusta säännöllisesti noin

Lisää säästöjä saatiin ilmalämpöpumpulla,

yötä päivää keskenään tietokonepelejä.

kolmen vuoden ajan, satunnaisesti sitä-

joka toimii sähköistä lattialämmitystä pa-

Lanitusta varten Panu Oksman lämmit-

kin ennen.

remmalla hyötysuhteella.

tää autotallin +5 °C:n peruslämmöstä +20

Aiemmin kodissa asui toki pari poikaa

Kaikkiaan Oksman laskee perheensä

asteeseen. Lopun aikaa tietokoneiden ja

tietokoneineen enemmän, mutta eniten

sähkönkulutuksen alentuneen noin 18 000

nuorten miesten itsensä tuottama läm-

perheen sähkönkulutukseen ovat vaikutta-

kilowattituntia muuttovuodesta 1995 läh-

pö riittää pitämään autotallin oleskelu-

neet taloon lisätyt lämpöeristykset ja läm-

tien. Tästä ilmalämpöpumpun osuus on

lämpöisenä.

mön talteenotolla varustettu ilmanvaih-

noin 5 000 kilowattituntia.

\HY "! *

ER\\R[R]VZgZ_ff_Z ]Á^aZÁÁ[`eV_ dÁY\Ó]Á^^ZejdeÁ eRcgZeRR_gÁYV^^Á_

DRf_`eRR_ dRf_R ]Á^^Z_gVdZ

=Á^aZ^Á_ gVUV_ ]Á^^ZejdeÁ dRf_R_ [Á]\VV_

) ( '

CV\ZdeVcÓZUj DÁgV]A]fddRR_ D¢9<´>:EE2C6:56?6E¢=F6?E2 ef`eeRRef_eZeRd`_eZVe`R[Re`Z^ZZ

2R^f affc`

AVdf\`_VVe [RZ^fc`Z_eZ

\RZ\Z]]R9V]dZ_XZ_6_VcXZR_[R9V]V_ DÁY\ÓgVc\\`@j+_RdZR\\RZ]]R9V]dZ_

&

XZddÁ[R9V]dZ_XZ_6_VcXZR_dÁY\Ó_

%

^jj__Z_RdZR\\RZ]]R^jÓd^ffR]]R

$

dV_^f\RR_`_\`gVc\`_YR]eZ[R]eR

#

dRReRgZddRef_eZeRd`_eZVe`RdÁY\Ó_

"

\f]fef\dVdeR

! 2Z\R !+!!#+!!%+!!'+!!)+!!"!+!!"#+!!"%+!!"'+!!")+!!#!+!!##+!!

@^RRdÁY\Ó_\f]fefdeRg`ZdVfcR eRef_eZeRd`]]RDÁgV]A]fdaR]gV]fddR AR]gV]fe`Z^ZZ^jÓd\Rf\`]Á^^Ó_[R [ÁÁYUjej\dV_RdZR\\RZ]]R

DÁY\Ó]Á^^ZeeVZdVddÁeR]`ddR]Á^^ZejdgZVdffcZ^^R_`dR_ dÁY\ÓdeÁ[`eV_j\dZeeÁZdVe]RZeeVVeVZgÁeRZ_RVc`ef\f]fef\dVdeR

DÁgV]A]fddRR_aÁÁdVe`d`ZeeVVdeR hhhYV]V_WZ \Zc[Rfef^Z_V_

YV]V_5


R[R_\`YeRZdeR

6_VcXZR\Vd\fd ffUZdefZ FfUZdef_VVddR6_VcXZR\Vd\f\dVddR\ÁgZ[ÁaÁÁdVV efefdef^RR_V_eZdeÁ^`_Zaf`]ZdV^^Z_\`\`\`UZ_ V_VcXZRcRe\RZdfZYZ_2gRZ_dR_R`_V_VcXZReVY`\\ffd

T

ammikuun alussa Helsingin Ener-

parin asteen muutos huonelämpötiloissa vaikut-

gian Energiakeskuksen keskeneräi-

taa kodin vuosittaiseen energialaskuun. Täällä voi

sen remontin keskellä kulkee innos-

myös tutustua sähköauton lataustolppaan ja sen

tunut mies. Hän on energiatehok-

toimintaan, Tolonen luettelee.

kuuspäällikkö Rauno Tolonen, joka

Lisäksi Energiakeskuksessa on pienoismalli

selostaa, miltä avara ja valoisa tila näyttää raken-

koko Helsingin energiajärjestelmästä. Siitä kävijä

nustöiden valmistuttua.

hahmottaa laajan kokonaisuuden helposti.

Tolonen näkee Energiakeskuksen osana laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on energiatehokkuuden edistäminen koko energiaketjus-

E`Z^Z__R]]ZdffdaRcR_ef_fe

sa: energian tuotannossa, siirrossa ja kulutuksessa.

Uutta Energiakeskusta hallitsee asiakaspalve-

– Energianeuvonta on aina ollut Helsingin

lupiste, joka vastaanottaa kävijän. Sen ympäril-

Energialle strategisesti tär-

le levittäytyy näyttely ja

keää. Energian säästäminen

uutuutena tapahtumatori.

kutsu

eli energiatehokkuuden parantaminen on useimmiten

Ef]Vefefdef^RR_ 6_VcXZR_Vfg`_eRR_ 6RceY9`fcaÁZgÁ_Á ]RfR_eRZ_R#$$\V]]`"!€"& 2cg`^^V\ÁgZ[ÓZUV_\Vd\V_ j]]ÁejdaR]\Z_e`[R

nopein ja kustannustehokkain keino ilmastonmuutoksen hillinnässä. Internetin ja Helen-lehden lisäksi Energiakeskus on yksi väylä jakaa tätä tietoa.

6dZ]]Á\`\`\`UZ_ V_VcXZR_\ÁjeeÓ Energiakeskuksen näyttelyn

Laitteita ja sovelluksia pää-

6_VcXZR\Vd\fdRg`Z__R ^R€\V[RaV\]`)$!€"'e`\]`)$!€") <R^aZ_\f[R#eRZ>R]^Z_cZ__V'$\cd 9V]dZ_\Z<R^aZ_^Vec`RdV^R_gZVcVddÁ A!*'"(#(#([R!*'"(#(#' 6_VcXZR\Vd\fd1YV]V_WZ

see myös kokeilemaan. – Energiakeskuksen uudistuksessa on haluttu myös säilyttää perinteisen neuvonnan ohella monia tuttuja palveluita, kuten erilaisten mittarien lainaus. Paikan päällä saa edelleen opastusta niin Sävel Plussan kuin muidenkin Helsingin Energian palvelujen käyttöön.

painopiste on kodin energia-

– Energianeuvojiemme

tehokkuudessa. Siihen kuu-

työkenttä on laajentunut

luvat lämmitys, valaistus ja viihde-elektroniikka,

melkoisesti, ja asiakas saa heiltä entistä moni-

jotka näkyvät nyt näyttelytilassa entistä selkeäm-

puolisempaa tietoa. Väkemme on uudistukses-

min. Neuvoja saa kaikkiin kodin energiapulmiin.

ta ja uusista haasteista todella innoissaan, Tolo-

– Energiakeskuksen tavoitteena on kertoa, mitä energia on, miten sitä tuotetaan ja jaetaan asiakkaille sekä millaisia ovat kodin erilaiset energiaratkaisut. Toinen päätavoite on esitellä Helsingin Energian uusia kehityshankkeita sekä energiatehokkaita tuotteita ja palveluja, esimerkiksi kotiautomaatiota, aurinkopaneeliratkaisuja ja sähköauton latausmenetelmiä, Tolonen selvittää. Näyttely perustuu entistä tehokkaammin vuorovaikutteisuuteen ja käsin kosketeltavuuteen. – Kävijä voi esimerkiksi kokeilla, miltä lattialämmitys tuntuu eri lämpötiloilla tai laskea, miten

6 YV]V_9V]^Z\ff#!"$

nen summaa. E6<DE:ARf]RCZdeZ^Á\Z

h 

`_HH7+_`cXR_Zd`Z^R^RRZ]^R_]RR[fZ_V_ Z]^Rde`eRaRYef^R:Y^ZdVe^RRZ]^R_ VcZaf`]Z]]RdR^^feeRgRegR]`_dRef__Z\dZ [R\Vce`gRe_ÁZ_Yf`]V_dRZ]^Rde`_ ^ffe`\dVdeRDZeÁgZVeVeÁÁ_]RfR_eRZ_R #$$\]`#!$!€#"$!


NEUVONNAN LISÄKSI Energiakeskuksesta saa monipuolisesti tietoa kodin energiatehokkuudesta: Lamppunäyttely esittelee lampputyyppien erot ja valotehot. Tapahtumatorilla järjestetään erilaisia tietoiskuja ja tapahtumia. Vuorovaikutteinen näyttely kertoo konkreettisesti kodin valaistuksesta, lämmityksestä ja viihde-elektroniikasta. Sähkömittareita lainataan entiseen tapaan.

Asiantuntijat apuna ENERGIANEUVOJAT iloitsevat onnistuneesta uudistuksesta. KUVA Pekka Holmström

– Täällä on nyt entistä enemmän välineitä, joilla voi havainnollistaa kävijöille koko kodin energiaratkaisuja. On helppo selvittää ihan käytännössä syitä erisuuruisiin energialaskuihin, kun asiakas ihmettelee, miksi samankokoisessa asunnossa asuvan naapurin lasku on niin paljon pienempi kuin oma, toteavat Johanna Reinistö (vas.), Eva Spiegel, Marja Einesalo ja Sari Loukasmäki.

YV]V_ 7


R[R_\`YeRZdeR ?f`cVee`ZgRe]Á^aÓÁ 9V]dZ_XZ_6_VcXZR[Ác[VdeZDeRUZ_]Á^aÓeZ]Rdff__ZeeV]f\Z]aRZ]f_ ^f`e`Z]f_Rc\\ZeVYeffcZ_^RZdV^RRc\\ZeVYeffcZ_[RV_VcXZR eV\_ZZ\R_`aZd\V]Z[`Z]]VdV\ÁgRdeRgR]^Zdef_VZ]]VEVYeÁgÁÁ_ \ff]fZ\VYZeeÁÁffdZR]Á^^Ó_\ÁjeeÓ^f`e`[R[R\Rf\`]Á^^Ó_ ef`eVZ__`gRReZ`ZeR[f]\ZdVV_eZ]RR_]f`UR\`\V^f\dV]]Zdffe eRYjÓUj_eÁ^Á]]Á\Rf\`]Á^^Ó_aR]ffgVeeÁ]Á^^Zej\dVV_[R \Rf\`[ÁÁYUjejdeÁ^RYU`]]ZdVV_gZZ]V__j\dVV_ <Z]aRZ]ff_`dR]]ZdefZ"(ejÓeÁEf`^RcZde`_^f\RR_eV`\ dVee`ZgReffUV_]RZdeR^f\RgffeeRgZdfRR]ZdffeeR[RRZe`R Wf_\eZ`_RR]ZdffeeR[f]\ZdVV_eZ]RR_?V^jÓdeV\ZgÁe\Rf\` ]Á^aÓÁ[R[ÁÁYUjejdeÁ_Á\jgÁ\dZ[R\`_\cVVeeZdV\dZV_VcXZR eVY`\\ffeeRf_`YeR^ReeR <@=>6A2C2DE2+

1>RX_`]ZR+>RZ[fDf`^Z2c\\ZeVYeZ `aZd\V]Z[R2R]e`j]Z`aZde`[REff\\R AÁZgÁcZ__V2c\\ZeVYeZD272

2D`af\Re+<cZdeZR_7`cdSVcX 2c\\ZeVYeZ`aZd\V]Z[R2R]e`j]Z`aZde`

3=Á^aÓaZdeV+=RfcZ=V^^V_]VYeZ >RZdV^RRc\\ZeVYeZJ@

Q

Q<F??:2>2:?:?E2+ =Á^aÓafZde`+@ed`9V]V_Zfd;R__V <ZgV]Á;`YR__Vd=VYe`[R>ZZ\R=Zf\\R 2R]e`j]Z`aZde`Rc\\ZeVYeffcZ_]RZe`d

 

EfefdefaR]\ZeefZYZ_\Z]aRZ]feÓZYZ_+

 QQ

YV]V_WZ \Rf\`]R^a` dff__ZeeV]f\Z]aRZ]fYe^]

AV]]VeZdeÁYjgZÁ \`\V^f\dZR =VU eVY`\\RZ_

9R_RdRRcV_g`Z^R]RZe`\dV]]RR]`ZeVeeZZ_aV]]V

6UV]]ZdV_9V]V_]VYUV_% #!"#[fe

eZRa`]ee`RZ_VVdeR

eff_GR]`_RZ\R`]ZgRe]VUZV_[RV_Vc

CZ\\ZejaaZ[RYZf\\RdaÁÁdeÓZddÁVZ`]V_Á \j_je^Vc\ZeeÁgZÁgRZ\fef\dZRDRgf\RRdf[V_

_VVeeRf]f\`ddRgÁÁcZ_aÁZ_@Z\VRe

aZV_YZf\\RdZdeR[RcRd\Rd^VeR]]ZaZe`Zdff\dZdeR

gR]`eVY`e`gRedVfcRRgRe+

dRRURR_eRc\V^^Reef]`\dVe\VgÁÁ_RZ\R_R AV]]VeeZV_a`]ee`\`\VZeR[Re\VeRR_eÁ_Á

9VY\f]R^aaf"!]^ hReeZ

gf`__R[RdRRefR\ÁjeeÓ\`\V^fdeRYjÓUj__V

9R]`XVV_Z"&]^ hReeZ

eÁÁ_gf`__R#!"%[`]]`Z_[Re\fgR\Vde`Z_V_

6_VcXZR_dÁÁdeÓ]R^aaf%!]^ hReeZ

aV]]VeZ_a`]ee`R]\RRdV\Á9R_RdRRcV_VeeÁ

=VU'!]^ hReeZ

DR]^ZdRRcV_g`Z^R]RZe`\dZddR

6cZ]R^aafejjaaVZYZ_g`ZefefdefR 9V]dZ_XZ_6_VcXZR_ffdZfef_VV_6_Vc

<FG2AV\\R9`]^decÓ^

6_Z^^Z]]ÁÁ_aV]]VeeZÁ`_\ÁjeVeej)ac`dV_e

XZR_dÁÁdeÓ]R^aaf[V_gR]`eVY`e^V_XZR\Vd\f\dV_]R^aaf_ÁjeeV]jddÁ EVcgVef]`RaVcVYej^ÁÁ_]R^aaf[V_ gR]`eVY`ZYZ_`^Z_dZ]^Z_

8 YV]V_9V]^Z\ff#!"$

eZ_a`]ee`\ZgZYZZ]V_cZ__R]]RgZZ^V]`\R\ffddR


Vaikutukset ympäristöön? Biopolttoaineiden käytön lisääminen on osa Helsingin Energian kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämä vaatii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Menettelyn aikana

Energiamerkintä laajenee

Erinomainen toimitusvarmuus

Energiamerkintä tulee valaisimiin

Helsingissä saavutettiin vuonna 2012 sähkön toimitus-

syyskuun alusta ja kertoo muun

varmuudessa historian paras tulos.

sekä sosiaaliset vaikutukset. Tämä tehdään vuoden 2013 aikana, ja YVA-selostus valmistuu vuoden 2014 alussa. Seuraa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä nettisivuilla

KUVA Juho Kuva

www.helen.fi/bioyva ja Uutta voimaa -blogissa http://blogi.helen.fi.

Vuosaaren, Salmisaaren ja Hanasaaren voimalaitoksilla järjestettiin tammikuussa avoimet ovet, jossa kaupunkilaisilla oli mahdollisuus tutustua sekä voimalaitoksiin että niiden tulevaisuudensuunnitelmiin.

kartoitetaan hankkeista aiheutuvat ympäristö- ja terveysvaikutukset

muassa, ovatko valaisimen lamput

Asiakkaiden keskimääräinen keskeytysaika oli vain

vaihdettavissa ja mikä niiden ener-

kaksi minuuttia, mikä on noin kuudesosa kymmenen

giatehokkuus on. Samalla muuttuu

vuoden keskiarvosta.

myös lamppujen energiamerkintä.

Palkittua työtä 2012

myös kuivausrummuissa. Sinisävyinen merkintä lisätään

Helsingin Energian asiakaspalvelu todettiin

tuotteisiin, jotka saapuvat markki-

parhaaksi riippumattomassa 6AD:CReZ_X

noille uusien asetusten voimaantu-

-tutkimuksessa. Sähköyhtiöiden vertailussa Helsingin

lon jälkeen. Tästä syystä myymälöis-

Energia sai parhaat tulokset sekä yksityis- että yritys-

sä voi vielä nähdä sekä uudistunutta

asiakkailta. Asiakaspalvelumme palkittiin myös Laatu-

että jo aiemmin tutuksi tullutta mer-

keskuksen CVT`X_ZkVUW`c6iTV]]V_TV

kintätapaa.

kolmen tähden tunnustuksella.

Merkinnän pääväri on sininen,

Asteikoissa on kuitenkin eroja

eikä siinä käytetä enää sanallista se-

tuoteryhmien mukaan. Esimerkik-

Kaupunginjohtajien

litystä, vaan ominaisuudet esitetään

si pesukoneiden parhaimmisto on

yleiskokous puoles-

symboleilla. Näin sama merkintätyyli

jo A+++-luokkaa. Myös markkina-

taan antoi Helsingin

on helppotajuinen kaikilla kielialueil-

rajaukset muuttuvat EU-alueella,

Energialle tunnus-

la. Luokitusasteikko säilyy ennallaan

eli markkinoille ei voi tuoda esimer-

tuksen poikkeuk-

A:sta G:hen, ja nuolikuvio opastaa

kiksi uusia kylmäsäilytyslaitteita, jos

sellisen tehokkaasti

etsimään tehokkainta laitetta astei-

ne ovat huonompaa energialuok-

toimivasta sähkön,

kon vihreästä päästä.

kaa kuin A+.

kaukolämmön ja

Euroopan komission

kaukojäähdytyksen =ZdÁÁeZVe`R+^`eZgRWZ/@deR[R_`aRd/6_VcXZR^Vc\Z_eÁ

yhteistuotannosta.

YV]V_ YV Y V ]V V_ 9

KUVA Tommi Tuomi/SKOY

Tämän vuoden aikana uusittua merkintää ryhdytään käyttämään


Uusiutuvaa energiaa

mรถkille

10 YV]V_ Helmikuu 2013


Yhä useampaa vapaa-ajanasukasta houkuttaa tuottaa itse sähköä uusiutuvalla energialla. TEKSTI Jaana Kalliokoski | KUVAT SKOY ja Gorilla

YV]V_ 11


3 000 watin aurinkopaneelipaketti tuottaa sähköä niin paljon, että aurinkoisella säällä mökillä toimivat pesukone, jääkaappi ja hella sekä ilmalämpöpumppu.

S

uomessa on Tilastokeskuksen

– Kesällä ilmalämpöpumppua voi hel-

mukaan liki puoli miljoonaa

lepäivinä hyödyntää viilentämiseen, tal-

kesämökkiä, joista osa on ym-

vella mökin lämmitykseen.

pärivuotisessa käytössä. Uusia vapaa-ajanasuntoja rakenne-

taan vuosittain useampi tuhat.

Oma pienvoimala

– Suurin osa niistä mökeistä, jotka on

Aurinkopaneelit tuottavat sähköener-

kytketty sähköverkkoon, lämpiää sähköllä,

giaa auringonsäteilystä ilman päästöjä.

kertoo yksikön päällik-

Paneelien ansiosta mökille syntyy oma

kö Sami Sailo Helsin-

pienvoimala, joka tuottaa sähköä kulut-

gin Energiasta.

tajan omaan sähköntarpeeseen.

Sähköverkkoon kytketyistä mökeistä suuri osa lämpiää sähköllä.

Energiateollisuu-

Suomessa voimakkaimmat säteily-

den asiantuntija Ina

määrät ovat touko-, kesä- ja heinäkuus-

Lehdon mukaan uu-

sa, eli mökkiläinen voi hyödyntää aurin-

siutuvista energian-

koenergiaa kesälomallaan.

lähteistä mökkiläinen

Talvella lämmitys vie valtaosan ener-

voi hyödyntää aurin-

giasta, ja silloin aurinkoenergia ei ole pa-

koenergiaa ja tuulivoi-

ras mahdollinen energianlähde. Aurin-

maa pientuotannossa.

koenergian tuotanto marraskuusta tam-

– Näistä kahdesta aurinkoenergia on

mikuuhun on käytännössä olematon. Sii-

tuulivoimaa yksinkertaisempi ratkaisu,

tä huolimatta Suomessa on ihanteelliset

sillä aurinkopaneelit eivät yleensä tarvit-

olot aurinkosähkön tuottamiseen.

se kunnan rakennus- tai toimenpidelu-

Sami Sailo kertoo, että koska kesällä

paa. Myös niiden hinnat ovat laskeneet,

päivät ovat pitkiä, Suomessa saadaan sa-

ja ne ovat tällä hetkellä hinnaltaan kil-

man verran valoa kuin Pohjois-Saksassa.

pailukykyisiä.

Saksassa aurinkoenergia onkin varsin

Tuotepäällikkö Hanna Veräjänkorva

suosittua: jo noin 300 000 kotitaloudessa

Helsingin Energiasta kertoo, että aurin-

on aurinkopaneelit. Suomessa sen sijaan

koenergiasta saa suuren hyödyn yhdessä

vasta muutamassa kymmenessä sähkö-

ilmalämpöpumpun kanssa.

verkkoon liitetyssä vapaa-ajan asunnossa

12 YV]V_ Helmikuu 2013


Î Aurinkopaneelit kotiin, mökille ja yrityksille: helen.fi/sahkoratkaisut/aurinkopaneeli

tai pientalossa on aurinkoenergialla toimivaa pientuotantoa, mutta kiinnostus kasvaa koko ajan.

Sähköä myyntiin Ylijäämäsähkön voi myydä sähköyhtiölle. Jos mökkiä ei ole liitetty sähköverkkoon, kuten esimerkiksi saaristossa, paneelit kytketään akkujärjestelmään, joka toimii kulutuksen ja tuotannon tasaajana. Pientuotannossa sähköä siirtyy kahteen suuntaan: aurinkokennojärjestelmästä asuinrakennukseen ja sähköverkkoon sekä sähköverkosta asuinrakennukseen. Mitä voimakkaampi auringonvalo on, sitä enemmän sähkövirtaa syntyy. Toisaalta toimiakseen aurinkokenno ei tarvitse suoraa auringonpaistetta, sillä se kehittää sähköä myös pilvisenä päivänä. Yöllä aurinkoenergiaa ei synny, ja silloin tarvittava sähkö otetaan sähköverkosta. Parhaimman hyödyn ja sähkönhinnan säästön saa silloin, kun sähköä kuluttaa samaan aikaan kun aurinkopaneelit sitä tuottavat. Käyttöveden lämmitys, imurointi, pyykinpesu ja muu sähkönkäyttö kannattaa siis ajoittaa mökillä valoisaan aikaan. Mitä varustellumpi mökki on, sitä enemmän sähköä kuluu. Jos sähköä ei käytetä silloin, kun aurinkopaneeli sitä tuottaa, sähköenergia syötetään sähköverkkoon. Kaikki sähköyhtiöt eivät ainakaan vielä osta ylijäämäsähköä, mutta Helsingin Energia on lupautunut ostamaan kaikilta pientuottajilta käytöstä yli jäävän sähkön.

Itselle sopivin Jos oma pientuotanto kiinnostaa, pitää ensin selvittää, mikä uusiutuva energiamuoto on mökille paras vaihtoehto. Sailon mukaan aurinkopaneelien tuottama energia on jokseenkin arvioitavissa, sen sijaan tuulienergiaa on aurinkoenergiaa vaikeampi arvioida. Energiateollisuuden Ina Lehto on samaa mieltä: – Ympärillä olevat puut ja rakennukset vaikuttavat tuuliprofiiliin, eli siihen, miten tuuli pyörii.

YV]V_ 13


Aurinkopaneelit voi asentaa itse,

Vaikka tuntuu, että paikassa tuulee

Toimittajan voi valtuuttaa hoitamaan

mutta sähköteknisen asennuksen

aina, tuuli voi olla niin puuskittaista, et-

myös sopimuksen pientuotannosta pai-

tekee aina sähköasentaja.

tei energiaa varsinaisesti synny.

kallisen verkkoyhtiön kanssa.

– Lisäksi tuulivoimalan on hyvä olla

Aurinkopaneelit voi asentaa itsekin,

Paneelit asennetaan 35–45 asteen

lähellä olevien esteiden yläpuolella. Kor-

mutta sähköteknisen asennuksen tekee

kulmaan, jotta ne tuottavat

keiden puiden tai mäkisen maaston vuok-

aina sähköasentaja. Työn osuudesta saa

mahdollisimman paljon energiaa.

si maston voi joutua rakentamaan niin

kotitalousvähennyksen. Olennaista asen-

korkeaksi, että kysymyksessä on jo suur-

nuksessa on se, että pientuotanto kytkee

tuulivoimala, Lehto kertoo.

itsensä sähkökatkon tullessa pois verkosta.

Î Pientuotannon liittäminen

Aurinkoenergian toimivuuteen vaikut-

Pientuotannosta on aina tehtävä so-

sähköverkkoon Helsingissä:

tavat ilmansuunta, paneelien kaltevuus

pimus paikallisen verkonhaltijan kanssa.

helen.fi/siirto/pientuotanto

ja mahdolliset varjot. Katto on luontevin

Sopimus ei maksa mitään, ja verkkoyhtiö

paikka aurinkopaneeleille, sillä ne vievät

on velvollinen liittämään kaikki pientuot-

paljon tilaa. Esimerkiksi Helsingin Energian

tajat verkkoon.

myymä 3 000 watin aurinkokennopaketti sisältää 14 paneelia, jotka tarvitsevat tilaa kaikkiaan 21 neliömetrin verran. Aurinkovoimalan teho kannattaa mitoittaa mökin kulutukseen.

14 YV]V_ Helmikuu 2013

Tilit tasataan laskussa Aurinkopaneelien mukana tulee niin sanottu invertteri, joka muuttaa aurinko-

Helpoin ja luotettavin tapa on hankkia

sähkön tuottaman tasasähkön vaihtosäh-

aurinkopaneelit toimittajalta, joka pystyy

köksi, jotta sitä voidaan käyttää ja syöttää

tarvittaessa hoitamaan asiakkaan puoles-

sähköverkkoon.

ta koko projektin alkukatselmuksesta ja

Invertterin paneelista käyttäjä näkee

asennuksesta aina käyttöönottoon asti.

tuotetun sähkön. Lisäksi kohteessa on ol-

Tällöin vältytään virheiltä, sillä ammatti-

tava etäluettava sähkömittari, joka mittaa

lainen osaa arvioida, kannattaako panee-

kulutetun sähkön tunnin tarkkuudella. Jos

lit asentaa, ja jos kannattaa, millaiset, mi-

sitä ei vielä ole, paikallinen verkkoyhtiö

hin suuntaan ja kaltevuuteen.

asentaa sellaisen maksutta.


Paneelin paikka Aurinkopaneelin ihanteellisin ilmansuunta on etelä, toiseksi ihanteellisin lounas ja kaakko, sen jälkeen länsi ja itä. Pohjoinen kannattaa unohtaa. – Lounas on kaakkoa ja länsi itää parempi ilmansuunta, sillä ilta-aurinko on voimakas, Hanna Veräjänkorva toteaa. Paneelien kaltevuus on tärkeä seikka. 35–45 asteen kulma tuottaa mahdollisimman täydellisen valomäärän ja energian. Jo 10 asteen kulmassa paneelin energiantuotto on 90-prosenttista, mutta tasakattoon paneeleille kannattaa asentaa pienet kulmat. Kaltevuus helpottaa myös paneelien puhdistumista, sillä lumi putoaa niistä itsekseen alas ja sade huuhtoo lian. Kattomateriaalilla on jonkin verran merkitystä, jotta paneelit saa asennettua luotettavasti. Sami Sailon mukaan huopa ja tiili ovat hyviä aurinkopaneelien alla, sen sijaan pelti voi tuottaa ongelmia kiinnityksessä. Aurinkopaneelit on mahdollista asentaa myös vapaasti seisovaan tukeen esimerkiksi rannalle tai pellolle. Niiden tulisi kuitenkin olla mahdollisimman varjottomassa tilassa, koska varjostus heikentää kennon kykyä tuottaa virtaa. Energiantuotannon kannalta on järkevämpää hankkia pieni kennosto, joka ei ole lainkaan varjossa kuin suuri kennosto, joka jää osittain varjoon.

Sailo muistuttaa, että aurinkosähköratkaisu on mahdollista toteuttaa

Ympäristöarvot kiinnostavat

yksi- tai kolmivaihevirtaisena. Jos käy-

naa. Tutkijoiden mukaan piensähkön tuotantokulut ovat tällöin 90–130 euroa megawattitunnilta.

tetään yksivaiheista järjestelmää, ku-

Vaikka aurinkopaneelien hinnat ovat vii-

Energiateollisuuden Ina Lehto las-

lutus on keskitettävä samalle vaiheel-

me vuosina laskeneet, investointi on yhä

kee, että 1 000 watin aurinkokennosto voi

le aurinkopaneeliston kanssa. Tärkeätä

iso. Tosin sähkön säästö ei ole ainoa syy,

tuottaa vuodessa noin 900 kilowattitun-

on esimerkiksi, että aurinkopaneelit ja

miksi aurinkopaneeleita asennetaan.

tia sähköä. Näin ollen Helsingin Energian

ilmalämpöpumppu ovat samassa syö-

Hanna Veräjänkorva on huomannut,

3 000 watin aurinkokennopaketti tuottaa

että ihmisten huoli ympäristöstä on kas-

enimmillään 2 700 kilowattituntia säh-

Sähkölaskussa tasataan pientuo-

vanut, ja ihmiset haluavat tuottaa itse

köä vuodessa.

tannon itse tuottama ja myymä sähkö

käyttämänsä sähkön uusiutuvalla ener-

Tällä voimalla aurinkoisella säällä

sähkön myyntiyhtiöltä ostetun kanssa.

gialla. Aurinkokennojärjestelmä on myös

mökillä toimivat esimerkiksi pesukone,

Kaikki sähkö, joka hyödynnetään itse

lisäturva sähkökatkojen varalle.

jääkaappi ja hella sekä ilmalämpöpump-

tössä.

tuotetusta sähköstä, on asukkaalle puh-

Sami Sailon mukaan aurinkopaneelit

pu viilentämässä sisäilmaa. Vertailuksi

maksavat itsensä takaisin noin 15 vuodes-

voi ottaa kaukolämmöllä lämpiävän kes-

Verkosta ostetusta sähköstä pien-

sa. Paneelien käyttöikä on reilut 30 vuot-

kikokoisen kerrostaloasunnon, joka kulut-

tuottaja maksaa sähkön myyntiyhtiöl-

ta, ja ne ovat käytännössä huoltovapaita.

taa vuodessa keskimäärin 2 000 kilowatti-

le sähköenergian hinnan sekä lisäksi

– Aurinkosähköpaketti kannattaa

sähköverkkoyhtiölle sähköveron ja siir-

hankkia erityisesti ympärivuotiseen va-

tomaksun veroineen. Huomattava on

paa-ajanasuntoon tai kotitaloon. Tällöin

myös, että sähkön myyntiyhtiö mak-

pientuotannossa syntyvä aurinkoenergia

saa pientuottajalle tämän tuottamasta

alkaa tuottaa kotitaloudelle paitsi ener-

ja myymästä sähköstä vain sähköener-

giansäästöä, myös puhdasta rahaa, Sai-

gian hinnan.

lo perustelee.

dasta säästöä.

– On kannattavampaa käyttää mah-

Lappeenrannan teknillisen yliopiston

dollisimman paljon itse tuotettua säh-

tutkijoiden mukaan oma aurinkovoimala

köä kuin myydä sitä, Energiateollisuu-

kannattaa, jos 6 000–18 000 euron alku-

den Ina Lehto muistuttaa.

investoinnin pystyy tekemään ilman lai-

tuntia sähköä.

fakta 1 000 watin kennosto voi tuottaa sähköä 900 kilowattituntia vuodessa. Se voi riittää pienen mökin sähkölaitteiden vuotuiseen käyttöön (jääkaappi, liesi, tv, valot).

YV]V_ 15


E6<DE:EVZ[R=RR\d`m<FG2DVaa`DRRcV_e`]R

J^aÁcZdeÓRcg`e eÁc\VZeÁ 6_VcXZRRdZ`ZUV_aRZ_`Rcg``_\RdgR_fegR]eRgRdeZ gZZ^Vgf`dZ\j^^V_Z_Á[R_j\jZdZ_^f\R_R`_RZ_R ^jÓdj^aÁcZdeÓ_Á\Ó\f]^R

E

nergiatalouden professori, toh-

JYeVZdef`eR_e`R]ZRcg`deVeefR

tori Sanna Syri tarttuu energia-

Syrin mukaan Suomessa ollaan edistynei-

useita selvityksiä: esimerkiksi biomas-

asioihin koulutusnäkökulmasta.

tä energiantuotannon järjestämisessä. Sel-

san kaasuttamisesta, hakkeen seos-

Hän työskentelee professorina

lainen on esimerkiksi sähkön ja lämmön

poltosta, puun kuivattamisesta hiilen

Aalto-yliopiston Energiateknii-

yhteistuotanto CHP, jota käytetään meillä

kaltaiseksi eli niin sanotuksi torrefioi-

poikkeuksellisen paljon kaupunkien läm-

duksi pelletiksi – kaikki keinoja vähen-

mitysratkaisuissa.

tää päästöjä edelleen. Diplomityön teki-

kan laitoksella. Aalto-yliopiston tavoitteena on olla

– Tästä on Helsingissä käynnissä

maailmankuulu, huippukoulutusta tar-

Tätä kadehditaan kansainvälisesti,

jöitä onkin mukana monissa vastaavissa

joava tiedeyliopisto vuoteen 2020 men-

muttei Syrin mukaan osata juurikaan ar-

hankkeissa luomassa uusia tehokkaita

nessä. Toisaalta suomalaiselle yhteiskun-

vostaa suomalaisessa ympäristökeskus-

kaukolämpöratkaisuja.

nalle tuotetaan ammattitaitoisia dip-

Df`^R]RZdeR dÁY\Ó_[R ]Á^^Ó_jYeVZd ef`eR_e`R \RUVYUZeRR_ ^RRZ]^R]]R

telussa.

Tätä Syri kuvaakin Energiatekniikan

– Kaupunkien CHP-laitokset ovat tär-

laitoksen työksi: yksittäistä tekniikkaa

lomi-insinöörejä.

keitä koko maan sähkönhuollossa: viides-

pyritään parantamaan niin, että ympä-

Näitä tavoitteita on

osa kaikesta Suomen sähköstä tuotetaan

ristöarvot ovat keskiössä. Parasta aikaa

lähdetty toteutta-

niissä. Suurin osa kaupunkien lämmitys-

laitoksella mietitään, miten esimerkik-

maan toden teolla

energiasta tuotetaan näissä samoissa lai-

si uusiutuvaa aurinkolämpöä voidaan

esimerkiksi aktii-

toksissa, eli lämmöntuotanto tulee ympä-

hyödyntää kaukolämpöverkon tukena.

visen tohtorikoulu-

ristömielessä lähes ilmaiseksi, Syri kehuu.

– Vielä emme tiedä, miten saamme ne

CHP:n etuna on sähköntuotannosta

parhaiten toimimaan yhdessä, hän toteaa.

tuksen myötä. Syri itse kiinnos-

syntyvän lämmön ottaminen hyötykäyt-

Yleensä tutkitaan, miten kauko- ja

tui energia-asiois-

töön, jolloin polttoaineesta saatava hyöty

aurinkolämpö saadaan toimimaan yh-

ta jo 1990-luvulla

lähes kaksinkertaistuu. Energia, joka muu-

dessä rakennus- tai korttelikohtaisesti,

omina opiskeluai-

ten joutuisi hukkaan, otetaan talteen.

mutta hyötyjä ja kokonaisuuden toimin-

koinaan Otaniemessä. Fysiikkaa opiskelleen Syrin intohimo kohdistui energia- ja ympäristöasioihin.

Miksi Suomessa on oltu näin edistyksellisiä? – Suomi on pohjoinen ja kylmä maa,

taa tulisi Syrin mukaan tutkia laajemmasta näkökulmasta, vähintään kaupunkikohtaisesti.

Nykyään maailman tila on nostanut

ja siksi on ollut pakko löytää tehokas tapa

Pohdinnoissa erottuu insinöörin tapa

energia- ja ympäristöasiat tärkeiksi, mikä

hoitaa lämmitys. Suomessa on investoitu

tarttua asioihin. Asiaan perehtymättö-

on tuonut alalle paljon lisää motivaatiota

tähän jo 1960-luvulla, jolloin järjestelmä oli

mämpi miettii, että olisi kiva saada ener-

ja lahjakkuuksia – etenkin naisia.

helpompi rakentaa ja ottaa jo esimerkiksi

gia aina edullisinta reittiä, eli aurinkoisina

kaavoitusvaiheessa huomioon.

päivinä ja vuodenaikoina hyödynnettäi-

Syrin toiveena onkin saada lisää naisia opiskelemaan tekniikkaa. Kun energiatek-

Syrin mielestä kaukolämmön osuut-

niikan laitoksella on 26 jatko-opiskelijaa

ta voidaan ja sitä tulisi lisätä, etenkin kau-

tekemässä väitöstyötä, jo yksi kolmesta on

pungeissa ja taajama-alueilla. Maaseudul-

Insinöörin näkökulma taas samaan

naisia. Syri on kansainvälisistä huippulah-

la on hänen mukaansa perusteltua käyttää

asiaan on, miten saada tämä yhtälö mal-

jakkaista opiskelijoistaan erityisen ylpeä.

pienen mittakaavan bioenergiaa.

linnettua mahdollisimman tehokkaaksi

– Esimerkiksi peruskoulutuksen puo-

Toisena kehityskohteena hän pitää siir-

lella heitä on yhä vain yksi viidestä, ku-

tymistä fossiilisista polttoaineista uusiutu-

ten omina opiskeluaikoinani, Syri toteaa.

vien käyttöön.

16 YV]V_9V]^Z\ff#!"$

siin aurinkoenergiaa, pimeämmillä ja kylmemmillä keleillä kaukolämpöä.

kokonaisuudeksi. – Kun vuodessa on 8 760 tuntia, se on aika hankala tehtävä, Syri pohtii.


DR__RDjcZ E`Ye`cZV_VcXZReR]`fUV_ ac`WVdd`cZ2R]e`j]Z`aZde`_ 6_VcXZReV\_ZZ\R_]RZe`\dV]]R @aZd\V]fRZ\`Z_RR_`aZd\V]Z WjdZZ\\RR[R\Vd\ZeejZVeV_\Z_ V_VcXZR[Rj^aÁcZdeÓRdZ`ZYZ_ EÁ]]ÁYVe\V]]Á6_VcXZReV\_ZZ\R_ ]RZe`\dV]]RVedZeÁÁ_cRe\RZdfR [`]]RRfcZ_\`[R\Rf\`]Á^aÓ dRReRZdZZ_e`Z^Z^RR_aRcYRZ eV_jYUVddÁ

=RadZ]]VÁZUZ_R^^ReeZ`_ ]f`__`]]Z_V_RdZREjeÁcZ]^`ZeeZ [`'gf`eZRR_RVeeÁYÁ_VdeÁef]VV Zd`_RRd\RceV]f_ac`WVdd`cZ

YV]V_17


18 YV]V_9V]^Z\ff#!"$


E6<DE:AVceeZDfgR_e`m<FG2EAV\\R9R__Z]R

 to

a pi DR\RcZ_^Ă V_ \`f]f\Vd\f\dV_ `aaZ]RRedRRgReV_dZ gf`__R]Ă ^aĂ&#x201C;_dĂ ^RRdeR[RRfcZ_X`deR DZeeV_]Ă ^aĂ&#x201C; dRReeRRef_\VfefR ^ReZ\R_eVYeĂ gZZ_\Z_

K

un tavallinen kerrostalokak-

â&#x20AC;&#x201C; Siihen tarvitaan kaukaa maailman

sio tarvitsee lämmitykseen

ääristä tuotua ja Porvoossa jalostettua

vuodessa 4 megawattitun-

kevyttä polttoĂśljyä â&#x20AC;&#x201C; 13â&#x20AC;&#x201C;15 tankkiautol-

tia energiaa, Ă&#x2013;stersundomin

lista vuodessa.

Sakarinmäen koulu kulut-

Pian kaikki on kuitenkin toisin. Hel-

taa 900 megawattituntia. Sama energia-

singin Energia toteuttaa uusiutuvia ener-

määrä on 4,3 miljoonassa juustovoilei-

gianlähteitä hyÜdyntävän lämmitysjärjes-

vässä. Jos koulun jokainen oppilas sÜisi

telmän Sakarinmäen koulukeskukseen.

yhden leivän päivässä, siihen kuluisi ai-

Keskuksessa on suomen- ja ruotsinkieli-

kaa 30 vuotta.

set ala- ja yläasteet sekä päiväkoti.

Helsingin Energian ympäristĂśasiantuntija Pirjo Jantunen loihtii 1â&#x20AC;&#x201C;6-luokkalaisten silmien eteen konkreettisia kuvia koulun tarvitseman lämpĂśenergian

=ZZ\\VV]]V]RdeV_ _Ă \Ă&#x201C;\f]^RdeR

määrästä ja sen lähteistä. Isommat tie-

Puolentoista vuoden aikana koulun hiek-

tävät, että pattereistahan se lämpÜ tulee,

kakenttien alle porataan jopa sata maa-

mutta että ihmisistä, auringon säteilys-

lämpÜkaivoa. Läheiseen rinteeseen ra-

tä, sähkÜlaitteista tai vaikkapa lämpi-

kennetaan aurinkolämpÜkeräimiä, joiden

mästä vedestä, jolla pestään käsiä.

pinta-alaksi tulee 100â&#x20AC;&#x201C;400 neliĂśmetriä.

â&#x20AC;&#x201C; Entä miten lämpĂś tulee pattereihin,

Kyseessä on pilottihanke, jonka avul-

Jantunen kysyy. Jostain virtaa kuumaa

la Helsingin Energia testaa uudenlaisia

vettä, joka lämmittää patterit ja palaa vii-

energiaratkaisuja: aurinkoenergiaa, maa-

leänä takaisin.

lämpÜä, biopolttoaineita ja lämmÜn va-

â&#x20AC;&#x201C; Voiko lämpĂśpatterien vettä juoda, pienten joukosta keskeytetään.

rastointia. Lämmitysjärjestelmä on valmis ensi vuoden elokuussa, ja se valmistuu

Maanalaiset putket ja parkkipaikan

rinnan koulun laajennuksen kanssa. Sa-

musta pÜmpeli paljastuvat lämmÜn läh-

karinmäen koulukeskus lämpenee ensi

teiksi. Ei lämpÜkeskuksessa lämpÜä kui-

vuonna 80â&#x20AC;&#x201C;100-prosenttisesti uusiutuval-

tenkaan tyhjästä synny, Jantunen jatkaa.

la energialla.

YV]V_19


Muutos halutaan ottaa mukaan myös

@fe`R^feeRYZV_`R

– On se aika outoa, mutta myös hienoa,

koulun arkeen. Alkajaisiksi järjestettiin

Sakarinmäen modernia koulurakennus-

että olemme ensimmäinen. Sekin on aika

kolmen päivän ajan lähes 300:lle Saka-

ta on kehuttu lempeäksi ja virikkeiseksi.

kummallista, että lämpöä saadaan maas-

rinmäen koulun ja Östersundom skolanin

Tunnelma näyttää tarttuneen myös op-

ta, Sara-Fiia sanoo.

1–6 -luokkalaiselle työpajoja. Niissä lap-

pilaisiin. Pienissä 4–5 oppilaan työpajois-

set oppivat tunnistamaan, missä lämpöä

sa vanhemmat oppilaat auttavat pienem-

kuluu sekä yhdistämään sääolot ja uudet

piään, ja yhdessä askarrellaan tulevasta

tuotantomuodot toisiinsa.

energiankäytöstä kertova juliste.

– Tämä on kivaa, kun saa leikata ja liimata, Meeri puolestaan riemuitsee. – On mukava myös auttaa omia kummioppilaita ja opettaa heille näitä asioita,

Helsingin Energiassa työpajojen suun-

Viidesluokkalaiset Netta Sauriala,

nittelusta vastannut Taru Hynynen iloit-

Sara-Fiia Saarijärvi ja Matias Viitanen

see, että oppilaat ovat olleet aidosti in-

sekä ykkösluokkalaiset Meeri Lehikoi-

Lapset tietävät, että luonnon kannal-

nostuneita. Heiltä saatu palaute on ollut

nen ja Akseli Salonen osaavat kertoa,

ta erinomaisia lämmönlähteitä ovat maa-

poikkeuksellisen aktiivista.

että pian lämpöä tulee kouluun kol-

lämpö ja aurinko.

– Puhumme asioista, jotka näkyvät

mesta lähteestä. Sakarinmäen koulus-

pian luokkahuoneiden ikkunoista ja ovat

sa puhutaankin hybridijärjestelmästä.

osa jokaisen oppilaan arkea. Muutos ha-

Sellaista ei liene missään muussa maa-

lutaan avata myös lasten näkökulmasta.

ilman koulussa.

Netta jatkaa ja pyytää leikkaamaan vielä mukaan tilkkasen öljyä.

– Öljystä tulee sitä hiilidioksidia, kuuluu kuin yhdestä suusta. Pirjo Jantunen ja Taru Hynynen ovatkin kertoneet heille, että käytetyn öljyn määrä putoaa vähintään 20 prosenttiin siitä, mitä se nyt on. Öljyä kuluu vuodessa vain 3–4 tankkiautollista. Samalla hiilidioksidimäärä vähenee 240:stä 60 tonniin. – Lämpölaitos pystyy käyttämään myös bioöljyä. Kun voidaan varmistaa, että bioöljy on eettisesti kestävää, sen käyttö voidaan aloittaa, Jantunen sanoo.

20 YV]V_9V]^Z\ff#!"$


Î<Red`]ZdÁÁDR\RcZ_^ÁV_\`f]f

=ÁYV]]ÁZY^ZdeÁ

\Vd\f\dV_`aaZ]RZUV_ejÓaR[`[V_R_eZR+

D2<2C:?>¢6?<@F=F<6D<FD`_9V]dZ_XZ_

W]ZT\cT`^ aY`e`d YV]dZ_XZ_V_VcXZR dVed

6_VcXZR]]VffUV_\Rfaf_XZ_`dR_V_dZ^^ÁZ _V_]Á^aÓRdZR\RdAc`[V\eZ`_V_dZRd\V]\`Y eZ]RR[V^aRR´deVcdf_U`^ZZ_dZ[`ZeefgRRefe\Z ^fdYR_\VeeR 9V]dZ_XZ_6_VcXZR_aZe\Á_R[R_eRg`ZeeVV_R `_ef`eeRR\f]]V\Z_´deVcdf_U`^Z_RdV^R\RR gRR]fVV]]V\Z]aRZ]f\j\jZ_V_ffdZfefgZZ_V_Vc XZR_]ÁYeVZdZZ_aVcfdefgR]ÁYZV_VcXZR[Ác[VdeV] ^Á[`\RdZdÁ]eÁÁV_VcXZR_ef`eR__`_[R\V]f_ [Rj]]ÁaZU`_ 2]fVV]]ZdeV_[Ác[VdeV]^ZV_]f\f^ÁÁcÁ[RR[`Z efdeRc\V_efgRe´deVcdf_U`^Z_j]VZd\RRgR_ gR]^ZdefeefR[RRdV^R\RRg`Zef\dV_R]VeefR €´deVcdf_U`^ZddR\RZ\\Z]ÁYeVVjYeVZd ejÓdeÁ[Rgf`c`gRZ\fef\dVdeRR]fVV_Rdf\\RZ UV_\R_ddR9R]fR^^V`]]RZY^ZdeV_]ÁYV]]Á DZ]]`Z_dZ]]ÁVZ`]V^Vc\ZejdeÁ`_\`ac`[V\eZZd` gRZaZV_ZERYU`^^V_ÁjeeÁÁffdZ]]V\Rfaf_\Z ]RZdZ]]VVeeÁ`]V^^VYjgÁ[RgRdeff]]Z_V_V_Vc XZRjYeZÓ[`\ReV\VV^`_V_]RZdZRWZ\df[RcRe\RZ df[R\VYZejdaÁÁ]]Z\\Ó;`f_Z<ZgZcZ__V9V]dZ_XZ_ 6_VcXZRdeRdR_`` ~@aaZ]RRe`gRe`]]VVeZ__`def_VZeR ejÓaR[`ZdeR~\ZZeeV]VgÁeAZc[`;R_ef_V_ [RERcf9j_j_V_9V]dZ_XZ_6_VcXZRdeR

=ZdÁ]Á^aÓÁ\Rf]RYfZgZ]]R

– Piirsimme lämpöpatterille kau--

Koulussa kulutetusta energiasta 80 prosent-

lahuivin. Sittenhän se lämmittää vie--

tia menee lämmitykseen. Siitä 74 prosenttia

lä enemmän, lapset naureskelevat.

on lämpöä ja 6 prosenttia lämmintä vettä. 20 prosenttia energiasta on erilaisten laitteiden ja valaistuksen käyttämää sähköä. – Kouluun tulee myös lämpöakku, jota

J^aÁcZdeÓeZVe`ZdZR gR_YV^aZR

voidaan täyttää yön aikana. Kun aamulla

Sakarinmäen koulun rehtori Kaisa sa

tarvitaan enemmän lämpöä, sitä otetaan

Alanne kertoo, että kestävän kehitykk-

varastosta, Jantunen sanoo.

sen kysymykset on otettu opetuksen paino-

Viidesluokkalaisten Anni Ahosen, Mari-

pisteisiin jo kolmisen vuotta sitten. Pilotti-

anna Yliniemelän ja Verneri Hellstenin sekä

projekti oli luonteva jatko jo tehdylle työlle.

ykkösluokkalaisten Eveliina Hanan ja Han-

– Olemme ottaneet jo etukäteen selvää,

nes Sahlstenin tehtäväkortissa on talvipäi-

mitä esimerkiksi uusiutuva energia tarkoit-

Sakarinmäen koulun Energiakaveri – Ener-

vä ja 20 astetta pakkasta.

taa. Se ei ole mikään helppo käsite. Olen yl-

gikompis -koululaisyhteistyötä. Seuraavas-

– Aurinko ei paista, koska on pilvistä.

peä, samoin kuin opettajat, että saamme

sa vaiheessa opettajat ja oppilaat otetaan

Koulua lämmitetään maalämmöllä ja öljyl-

olla mukana tällaisessa hankkeessa. Mitä

mukaan ideoimaan, miten opetuksessa voi-

lä, Anni ja Marianna selvittävät.

enemmän kaikesta saa tietoa, sitä parem-

daan yhdistää kouluarki ja ymmärryksen li-

min ymmärtää, miten suurista asioista täs-

sääminen energia-asioista.

– Maalämpö on paras. Se on aika lupaava tuotantomuoto, Verneri virnistää tärkeän

sä on kyse.

– Mietimme yhdessä opettajien kanssa

auktoriteetin äänensävyä tavoitellen. Kou-

– Myös oppilaiden vanhemmilta on tul-

sitä tapaa, jolla oikeaa kulutustietoa tuotai-

lulaiset tietävät myös, että sata maalämpö-

lut paljon kiittävää palautetta. Täälläpäin

siin koulun arkeen ja jokaisen luokan ope-

kaivoa eivät pilaa leikkikenttiä ja että ne yl-

vanhemmat ovat hyvin ympäristötietoisia,

tukseen – onko se sitten iso tv-näyttö, ipad-

tävät sadan metrin syvyyteen.

Alanne sanoo.

sovelluksia, kuvakirjoja, matikantehtäviä tai

Uusia ideoitakin syntyy ryhmässä spontaanisti.

Taru Hynysen mukaan työpajat olivat ensimmäinen vaihe Helsingin Energian ja

vaikka visualisointia erilaisilla valoilla, selviää varmasti jo tämän vuoden aikana.

YV]V_21


E6<DE:AVceeZDfgR_e`m<FG2E;fddZARceR_V_

9jgÁ_eff]V_V_VcXZRR 9V]dZ_XZ_6_VcXZR]]R `_eRc[`]]RffdZ "!!ac`dV_eeZdVdeZ YZZ]ZUZ`\dZUZgRaRR [RdVceZWZ`Zef Eff]ZdÁY\Ó 22 YV]V_9V]^Z\ff#!"$

H

elppo ja huoleton, toistai-

lisähkö on tuotettu Ruotsissa. Tuulisähköä

seksi voimassa oleva Tuu-

tuotetaan suuria määriä muun muassa

lisähkö-sopimus maksaa

Saksassa, Espanjassa ja Tanskassa.

tavalliselle kerrostalo-

Vihreät sertifikaatit ovat markki-

asukkaalle noin 10 lisä-

nalähtöinen tapa edistää uusien ener-

euroa vuodessa, vastaavasti tyypillisel-

gianlähteiden – kuten tuulivoiman –

le sähkölämmittäjälle noin 10 lisäeuroa

hyödyntämistä sähköntuotannossa.

kuukaudessa. Tuulisähkö sopii hyvin

Järjestelmässä fyysinen sähkö ja ympä-

myös pienille yrityksille.

ristölisäarvo on irrotettu toisistaan, ja ne

Tuulisähkön sertifikaatit eli todistuk-

myydään eri markkinoilla.

set alkuperästä hankitaan eurooppalaisil-

Sertifikaattien määrä on yhtä suuri

ta tuottajilta. Tällä hetkellä myytävä Tuu-

kuin tuotettu määrä sähköä; yhden me-


Dff__ZeeVZ]]R`_^VcZeff]Z afZde`[R[`e\Ref`eeRZdZgRe V_VcXZRR_`Z_*!!!!! \Vcc`deR]`\R\dZ`_eRcaVZdZZ_

– Sen saa kirsikaksi kakun päälle, jos haluaa vielä konkreettisesti tukea hiilidioksidipäästöjä vähentäviä energiainvestointeja.

6efdZ[R]]RZd`eYR_\\VVe Suomen tuulivoimakapasiteetin tulisi kasvaa noin 2 500 megawattiin vuoteen 2020 mennessä ja tuulisähkön tuotannon noin 6 terawattituntiin vuodessa. Helsingin Energian vanhempi asiantuntija Tea Erätuuli kertoo, että viime vuonna Suomessa oli 145 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho oli 234 megawattia. Se vastaa noin 0,7 prosenttia koko sähkönkulutuksesta. Matkaa tavoitteisiin siis vielä on. Helsingin Energia on jo pitkään ollut osakkaana Hyötytuuli Oy:ssä, jolla on 19 tuulivoimalaa Porissa ja Raahessa sekä Tunturituuli Oy:ssä, jolla on 8 myllyä Lapin arktisissa oloissa. Suomen Merituuli Oy:stä Helsingin Energia omistaa puolet. – Uskomme ison mittaluokan hankkeisiin. Inkoo-Raaseporiin on suunnitteilla 60 tuulimyllyn merituulipuisto, joka tuottaisi vuodessa energiaa noin 400 000 kerrostalokaksion tarvitseman määrän. Siipyyn edustalle suunnitellun 80 myllyn merituulipuiston tuotanto vastaisi taas yli puolen miljoonan kerrostalokaksion kulutusta, Erätuuli sanoo.

ERc[`]]R\RZ\\ZgRZYe`VYU`e Yksikönpäällikkö Jussi Mikkola Helsingin gawattitunnin tuotannosta saa yhden

maksun Ympäristöpenni-tilille, jolle ker-

Energiasta muistuttaa, että tällä hetkellä

sertifikaatin. Järjestelmä on kolmannen

tyvät varat ohjataan kokonaisuudessaan

kotitalouksille ja yrityksille myytävä sähkö

osapuolen varmistama. Kun sertifikaat-

ympäristönsuojelua edistäviin hankkei-

hankitaan suurimmaksi osaksi sähköpörs-

ti esimerkiksi tuotetusta tuulivoimasta

siin. Varoja kohdennetaan tällä hetkellä

sistä. Yleissähköstä noin 85 % on hiilidiok-

on myyty, se mitätöidään, eikä sitä voi-

ensisijaisesti tuulivoiman lisärakenta-

sidivapaata. Tuotepaletista on valittavis-

da myydä kahteen kertaan.

miseen, ja etusijalla ovat merituulihank-

sa myös Plussasähkö, joka on sertifioitua

keet.

sataprosenttista vesivoimaa.

Eff]ZdÁY\Ó\ZZ__`deRR

Helsingin Energian asiakkuuspääl-

– Haluamme palvella asiakkaitamme ja

Tuulisähkö on aiemminkin ollut muka-

likkö Tiina-Kaisa Hämäläinen-Saukko-

vastata kysyntään tarjoamalla monipuoli-

na Helsingin Energian tarjoamissa tuot-

lan mukaan tuulisähkö on jo aiemmis-

sesti erilaisia vaihtoehtoja sekä samalla

teissa. Hankkimalla lisäpalveluna Ympä-

sa asiakaskyselyissä herättänyt paljon

kantaa ympäristövastuumme. Tulevaisuu-

ristöpennisähkön on saanut käyttöönsä

kiinnostusta, ja uusi tuote on otettu hy-

dessa ympäristötuotteet tulevat vielä lisään-

1 000 kilowattituntia tuulivoimaa Meri-

vin vastaan. Hän muistuttaa tuulivoiman

tymään. Helsingin Energia on sitoutunut

Porin sekä Raahen hyötytuulipuistoista.

ystäviä, että Ympäristöpenni-tuote on

myös hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen

Helsingin Energia tuplaa asiakkaan

liitettävissä kaikkiin Helsingin Energian

2050 mennessä. Tuulivoimakin on luonteva

sähkösopimuksiin, myös Tuulisähköön.

osa tätä kehitystä.

maksaman kuukauden 1,71 euron lisä-

YV]V_23


9j^j\Vce`` V_VcXZR_dÁÁdeÓdeÁ DÁY\Ó]Rd\f_^f\R_Ref]VgR\f]fefdcRa`ceeZffUZdefZ ?Á\jgZ^aÁ_ÁV]V^V_eeZ_Á`_Yj^j_RR^R[`\R\Vce`` RdZR\\RR]]V`^R_dÁY\Ó_\ÁjeeÓ_dÁ_j\jeZ]R_eVV_ VUV]]Zdgf`eVV_gVccReef_R ?ÁZ_\`UVZddR\ÁjeVeÁÁ_dÁY\ÓÁ eR]`fUVddRVZdÁY\Ó]Á^^ZejdeÁ

9V]dZ_XZ_6_VcXZR_RdZR\\RRe`gRedRR

FfUZdef\dVddR`_YR]feefdV]\ZjeeÁÁ

_VVe\VccR_gf`UVddR]ÁYVeVeeÁgÁ_dÁY

VdZejdeRaRR[RdÁZ]jeeÁÁgR_YR_cRa`ceZ_

\Ó_\ÁjeeÓcRa`ceZ_ [` gf`UVdeR "**%

YjgÁeaf`]Ve?jeaRaVcZcRa`ceeZZ_\Z_

Ajj\Z_aVdf&

RdeZCRa`ceZ_eRc\`Zef\dV_R`_RfeeRR

dRReZZ_DÁgV]A]fddRdeRefeefgVceRZ]f

RdZR\\RZeRgVceRZ]V^RR_dÁY\Ó_\f]f R

^fZYZ_dR^R_\R]eRZdZZ_\`eVZYZ_J]VZd

eef\dV_dR\VYZejdeÁVcZgf`dZV_gÁ]Z]]Á

\RedRf\dV_dÁY\Ó_\ÁjeÓdeÁdRRaR

=ZdÁ\dZdV`_eRc[`__feeZVe`RdZZeÁ^ZYZ_ =

aVcZ]]ReRc\V^^Re[RR[R_eRdRZdZ^^Re

ddÁY\Ó\f]ffVcZ]RZdZddR\`UVZddR[R^ZeV_

eZVU`eg`Z\Red`RDÁgV]A]fddRdeR

2fe`_]Á^^Zejd%

Cf`R_ gR]^Zdefd ( GR]RZdefd#!

gf`UV_R[RegRZ\feeRgRe\f]fef\dVV_ g

GZZYUV"" >Ác\ÁeZ]`[V_ ]ReeZR]Á^^Zejd "'

gRZYeV]VV]f`__`]]ZdVdeZVcZV]Á^Á_eZ

eZffUZdefZ?Á\jgZ_^ffe`d`_Vef

]R_eVZddR [`eV_ cRa`ceeZR \R__ReeRR

dZgf]]VZ]^Vdej_jeYj^j_RR^R[`d

RZ_R\RedV]]R`^R_eZ]R_eVV_gR]`ddR

eR_Á\VVjYUV]]ÁdZ]^Áj\dV]]Á^ZYZ_

6dZ^Vc\Z\dZaVcYVV_]ZdÁjd`_Z]`Z_V_

dff_eRR_dÁY\Ó_\ÁjeeÓ`_VUV__je

eRaRYef^R[`_\R^jÓeÁdÁY\Ó_\ÁjeeÓ

VUV]]Zdgf`UVdeR

[`_\Z_gVccR_\RdgRR

€DÁY\Ó_\f]fef\dV_YRY^`eeR^Z

DÁY\Ó\ZfRd"#

_V_[RgVceRZ]fg`Z`]]RYR_\R]RR[`d afYfeRR_gRZ_\Z]`hReeZef__VZdeRDZ\dZ

<j]^Á ]RZeeVVe "#

9V]Z_^fZdefeeRRVeeÁdÁY\Ó_\ÁjeeÓ

GZZ^Vdj\dj_ÁdÁY\Ó_\ÁjeeÓcRa`ce

=G: ]RZeeVVe "$

<ÁjeÁ \f_eRcgZedVe

YR]fdZ^^Vef`URcRa`ceeZZ_j\dZdV]ZeeVZ

9j^j_RR^R_ ]ZdÁ\dZ cRa`ceeZ eRc[`Z

ddV_V]V^V_eZ_[`\R\Vce``dÁY\Ó_\ÁjeÓd

]VVYV]aa`[RgZ_\\V[ÁV_VcXZR_\ÁjeÓ_

eeÁdV]ZeeÁÁ\VYZejdaÁÁ]]Z\\Ó;f\\R9V]Z_

eVY`deR^ZdVV_[`\R`_YV]a`Z_eRaR

9V]dZ_XZ_6_VcXZRdeR 9

aZV_V_eÁÁdÁY\Ó]Rd\fR[Rj^aÁcZdeÓ

6Uf]]ZdeRV_VcXZRR T \HY

9V]dZ_XZ_6_VcXZR <`\`^RR

24 YV]V_9V]^Z\ff#!"$

* =¢9566_VcXZR^Rc\\Z_RgZcRde`

9V]dZ_XZ_6_VcXZR_ e`ZdeRZdV\dZg`Z^RddR `]VgRdÁY\Ó_YZ_eR `_\RZ\\ZV_Df`^V_ dÁY\ÓjYeZÓZUV_ \Vd\ZRcg`YZ_e`[R VUf]]ZdV^aZ

<Vcc`deR]`Rdf\\RR_dÁY\Ó_^jj_eZYZ_eR

"!

) ( ' & % $ #!!" #!!# #!!$ #!!% #!!& #!!' #!!( #!!) #!!* #!"!

#!""

#!"#

#!"$


<FG2=RfcZ6cZ\dd`_

gRZ\fef\dZR>`_VegZ_\VZdeÁ`_\VcÁe ejRdZR\\RZ]eR^^V7RTVS``\Z_\RfeeR €2dZR\\RZ]eR`_ef]]fee`UV]]RZ_ _`deRgZR[RffUV_]RZdZRgZ_\\V[Á9V ]Z_e`eVRR 9V]dZ_XZ_6_VcXZR]]VcRa`ce`Z_eZ`_ eÁc\VÁ\VYZejd\`YUV €@]V^^VgR\ffeef_VZeRVeeÁ\ZZ_ _`deRgR]]RcRa`ce`Z__Z]]Rajdej^^VRfe eR^RR_RdZR\\RZeR^^V\ÁjeeÁ^ÁÁ_ V_VcXZRR[Ác\VgÁ^^Z_;Re\R^^VYj gZ]]Á^ZV]Z_cRa`ce`Z__Z_[RgVceRZ]f_\V YZeeÁ^ZdeÁ_ZZ_gVc\`ddR\fZ_]Rd\f[V_

2dZR\RdVUfe 9V]dZ_XZ_6_VcXZR_dÁY\Ó_^jj_eZRdZR\\RR_R dRRecfe\RdeZVef[R

\Z_jYeVjUVddÁFfUZdef_fedÁY\Ó_ \ÁjeeÓcRa`ceeZ]ÁYVeVeÁÁ_^jÓdV]Rd\f_ \R_ddR

 <2CEFE2<A=FDD2A:DE6:E¢

 >:EE2C:=2:?22?

9V]dZ_XZ_6_VcXZR_\`eZeR]`fdRdZR\\RR_R

G`Ze]RZ_ReR\ÁjeeÓÓdZaZ_eR]Á^aÓeZ]R

dRRe<A]fddRaZdeVZeÁdÁY\ÓdeÁdZ

\`deVfdgR]RZdefdcRU`_UVdZSV]Z[R

RdfZeaR^ZddÁaÁZ_Df`^VReRYR_dR

V_VcXZR_\f]fefd^ZeeRcVZeRdV\ÁcR\V__V

>fZdeRZ]^`ZeeRRA]fddR\`ceeZdZ_f^Vc`

Z]^RZdZ^ZR<f]fefd^ZeeRcVZeRdRR]RZ_ReR

9V]dZ_XZ_6_VcXZR]]V

^`_ZdeR9V]dZ_XZ_\Zc[Rde`ZdeReRZ_`feRR 9V]dZ_XZ_6_VcXZR_6_VcXZR\Vd\f\dVdeR

 <F=FEFDE:6E@2D¢G6=A=FD

DÁY\ÓeR]`_$\Vcc`\dVdeR

A2=G6=FDE2 DÁgV]A]fdaR]gV]fdeRg`ZedVfcReR`^R_

GVceRZ]fddR_Á\jj YZ_eR\VYZejdVcZ gf`dZ_R\f_ gf`dZ\ÁjeeÓ`_ #!!!\HY YZ_eRdZdR]g

 =225F<2DE22D:2<2DA2=G6=F2

\`eZdZeRZjcZej\dVdZV_VcXZR_\f]fefdeR[`aR

DRReefe\ZefdeZR]R_aRcRdeRRdZR\Rd

ef_eZeRd`]]RDV`Y[RRa`YeZ^RR_V_VcXZR_

aR]gV]fR+\`YeRR^^VRc\ZaÁZgÁ_ejÓddÁ

\ÁjeeÓÁ[R^ZVeeZ^ÁÁ_\VZ_`[RV_VcXZR_

RdZR\\RReZY^ZdZ_Á[ReRg`ZeeVV_R^^V`_

dÁÁdeÓÓ_AR]gV]f`_eRc[`]]R\RZ\Z]]V

VeeÁ\RZ\\ZRdZReY`ZefgRejYUV]]Á\VceRR

9V]dZ_XZ_6_VcXZR_dÁY\Ó_[R\Rf\` ]Á^^Ó_\ÁjeeÁ[Z]]V

 :=>2:?6? D¢9<´E2A2EFC>2G2<FFEFD

 96=6?=69E:

9V]dZ_XZ_6_VcXZR_\`eZeR]`fddÁY\Ó

DRRe_V][Á\VceRRgf`UVddR9V]dZ_XZ_

RdZR\\RR_RaVcYVVdZ`_gR\ffeVeef

6_VcXZR_\`eZeR]`f\dZ]]VeRc\`ZeVef_

dV\Á\`UZddRVeeÁ\`UZ_f]\`af`]V]]R

RdZR\Rd]VYeZ9V]V_Z_=VYeZZ]^Vdejj

gRaRRRZ\R_ReRaRYefgZV_dÁY\ÓeRaR

df`^V\dZ[Rcf`edZ\dZ

efc^ZV_gRcR]eR

YV]V_25


"(.%*#%* *"-#% * .7$'8( .'0./ *7"/ / -' ./% , (&+*'+ .7$'87 +* '0(0*0/   

  

 

 /0.%10(/ (83/317/ ' %''% ( .'0* '".'"%."/ /%"!+/ 56 65    56 56 56       

  5  

 5 55 

 

 $% .%. (1

$% .%. (1%'7 $%*/

* 1 %'0//

7$'8* $%*/ '++./00 .7$'8"*"-#% * $%** ./ .7$'8* .%%--+./ & .7$'81" -+%./ %%-/+$%** * ( .'0// %* , %' ((%*"* .7$'81"-''+3$/%8 7$'8 1"-+/ 1"(+%/"/ * .7$'8* .%%--+* 3$/"3!"..7

$% .%. (1

 .'0* '77*/8,0+("(/ (83/33 / -'"),% "-%//"(3 ( .'0/0.' 0 !"* .7$'8* '0(0/0'."./ 

26 YV]V_9V]^Z\ff#!"$Ä&#x2018; .'0./ (83/33 "-%/"(/3*7 .7$'8"*"-#% * .7$'8*.%%--+* & 1"-+&"* +.00!"/ "0-+%* & '%(+2 //%/0*/"%* Ä&#x2018; 0+!"*1 %$/"".. -1+*(%.71"-+ ' .1+% ./ 77* ,-+."*//%%* Ä&#x2018; -1%+ & / . 0.( .'0./ (0+10/ * & ' %''% ( .'0/ ,"-0./01 / & /'+.. /+/"0/0*"".""* .7$'8*'73//88*


       

 

 

 

  

 0/0./0 "-%//"(3%$%* $0+("((%."./%

  56 56  .'0"-%//"(3..7 ".%/"/77* 1 %* /+/"0/0*0/ .7$'8'73//8 )0// "% (0'")% &+. 1"-''+3$ /%8 '"-77 )%// -%(/ 1 %* /+/"0/0*0// .7$'8* '73//87

  

 

 7$'8"*"-#% * $%*/ "-%/"(/3*77$'8* .%%-/+$%*/ "-%/"(/3*7

 

 

9 8474 46 %%''% "(.%*#%* ''% "(.%*#% (0""* .7$'8( . '0/ '0/ ,"-0./01 / ,"--0./01 // /+/"0/0*"".""* .7$ .7$'8*'73//88* $'8*'73//88 .'0* .00-00. 1 %$ %$/"("" '00' $/"(" "" '00' 0.%// %* "*"))7* '0%* '0%* 1 * 1 *$ *$ / -1 -1%+( .'0/ /"*'%* .7$' .7$'8(7))%//7&%((7 "-+/ '".7 & '8(7))%//7& / (1%'00' (1%'00 0' 0.%"* 0.%"* 17(%((7 +1 / )"-'%//7 )"-'%//71%7 71%7

73/7 %* ) '. ".. 1%%/" *0)"-+ *%%* ( .'0 '+$!"*/00 +%'"%* 0+) "//7 1%%/" *0)"-+ 1 %$/00 ( .'0./ /+%.""*

,"-%( .'0* 1+% 1 %$/ 1"-''+ , *'%.. ) '."// 1 '.% "( .'0'.% "-''+, *'%.. ( .'0* ".%((7,%/+, (1"(0.. ( .'0 +* . ) **7'8%."*7 & . )+%* /%"!+%* '0%* , ,"-%( .'0

     '.%/3%.'+$/ %."), /%"/+ .7$'8*'0(0/0' ."./ (83/77 *"/%./7 &# " #" ! ." 222$"("*4"*"-#% *. ./+. 1"(,(0.$/)( 2

YV]V_27


6_VcXZRgZdR >:E6?E2C<2DE: =F:E=6956?0

A2=<:?E@ :]^R_afYUZdeZ_`_\`UZ_\ÁeVgÁ]ZdÁ

6edZ`Z\VRgRdeRfdR]]R`]VgRR_

gRcfdeVVcZejZdVdeZ\VgÁÁ_dZZeVaÓ]j

\jdj^j\dVV_eÁ^Á_]VYUV_dZgfZ]eR

\RfUV]]R3Z`_RZcV_e`c_Z^R]]ZdV_

[Rg`ZeRZ]^R_afYUZdeZ_

Z]^R_afYUZdeZ^V_^f`e`Z]f dÁÁdeÁÁeZ]RR=RZeeVVddR`_aVdeÁgÁ

DR\RcZ_^ÁV_\`f]f\Vd\fd´deVcdf_U`^ZddR

VdZdf`UReZ_dV\Á\R\dZgRZYUVeeRgRR

]Á^aV_VV"&gf`UV_aÁÁdeÁffdZfefgZ]]R

96A2df`UReZ_eRDV_Z]^R_gZceRfd

V_VcXZR_]ÁYeVZ]]Á

`_"%&^$ Y

R#!€%!ac`dV_eeZdVdeZ S&!€(!ac`dV_eeZdVdeZ

2cg`^^VgZZdZ3Z`_RcV32A*%#%

T)!€"!!ac`dV_eeZdVdeZ

Z]^RafYUZdeZ_eRJYUV_aR]\Z__`_ Rcg``_"'*&!Vfc`R

G2DE2FD@9;6 <ÁjgRdeRR^RddR\Z]aRZ]ff_$"$#!"$^V__VddÁ `d`ZeeVVddRhhhYV]V_WZG`Ze^jÓd]ÁYVeeÁÁ

@??62G@:EE2;:==6

gRdeRf\dVdZa`deZ\`ceZ]]R`d`ZeeVV]]R9V]dZ_XZ_6_VcXZR

9V]V_Z_% "#]f\Z[R\Z]aRZ]f`_

9V]V_]VYeZ!!!*!96=6?>fZdeR]RZeeRR\`ceeZZ_

Rcg`eef@39?`cUZTR_9VcTf]Vd

^jÓdjYeVjdeZVe`dZ[R`d`ZeeVVdZ

j]VZd\`_VV_g`ZeeZgRe<Rc`]ZZ_R <`\\`GZYUZdeÁ[R<Rf\`8cR_UV]]

6_VcXZRgZdR`_^jÓd_VeZddÁ`d`ZeeVVddRYV]V_WZ FfUVeaR]\Z__`eRcg`eRR_[`\R\ff\RfdZ

CV\Z[`V]eR@__ZeeV]fe

A2=G6=F<D6DD2??6AR]gV]f_f^Vc`e[RYZ_eReZVU`e 96=D:?8:?6?6C8:2 GRZYUV!*'"(" DÁY\ÓeR]`<R^aZ_\f[R# !!!*!9V]V_ hhhYV]V_WZ 2D:2<2DA2=G6=FA:DE6$\cd ^R€\V[RaV)$!€"' e`\]`)$!€") AfYV]Z_aR]gV]f^R€aV)€") <`eZeR]`fUVe!"!)!#)!# JcZej\dVe!"!)!#)!$ DÁY\Ó^ZeeRcZ]f\V^ZV_ gRdeRR_`ee`!"!)!#)!% RdZR\RdaR]gV]f1YV]V_WZ

G:<2:=>@:EF<D6E DÁY\Ó_[R\V]fYÁZcZÓe !)!!")!)!) <Rf\`]Á^^Ó_[R\V]fYÁZcZÓe !)!!"'!'!# F]\`gR]RZdefdgZRe !)!!"($"($ CVRR]ZRZ\RZdVeeZVU`e [R\V]fYÁZcZÓZdeÁ_VeZddÁ hhhYV]V_WZ 9V]dZ_XZ_6_VcXZR_RdZR\RdaR]gV ]ff_ef]VgReafYV]fe_RfY`ZeVeRR_

AF96=F9:??2E !"!R]\fZdZZ__f^Vc`ZYZ_+ \ZZ_eVÁ_gVc\`_]ZZeej^ZdeÁ )$&T afYV]f'T ^Z_ ^Re\RafYV]Z_gVc\`_]ZZeej^ZdeÁ )$&T afYV]f"("(T ^Z_ 9Z__RedZdÁ]eÁgÁeR]g#% >R\dfee`^RedÁY\ÓZdVeaR]gV]fe ]ÓjejgÁe:_eVc_VedZgfZ]eR^^V+ hhhYV]V_WZ ?6FG@?E2A2=G6=FE 6_VcXZR\Vd\fd!*'"(#(#' <`eZeR]`fd]RZeeVZUV_gR]Z__R_[R

72463@@<WRTVS``\T`^ dRRdeR_V_VcXZRRFFEE2G@:>22S]`XZYV]V_WZEH:EE6CehZeeVcT`^

\ÁjeÓ_`aRdefddV\Á \f]fefd\`deVfdcR\V__V aZ_eR]Á^aÓeZ]RcRU`_ UVdZSV]Z[RgR]RZdefd g`Z^R\\ffd^ZeeRcZ_]RZ_Rfd+ V_VcXZR\Vd\fd1YV]V_WZ <2F<@=¢>A´ <Rf\`]Á^aÓÓ_]ZZeej^Z_V_ !*'"(#*'" =Á^^Ó_\ÁjeÓ__Vfg`_eR !*'"(#*'* =Rd\fefd[R\f]fefd\jdV]je !*'"(#)&'

6_VcXZR_Vfg`[R

Helen 1/2013  

Helen asiakaslehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you