Page 1

Helsingborgs stad Medarbetarundersรถkning 2013 Genomfรถrd av CMA Research AB November 2013


Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat Medarbetarindex Motivationsmatris Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation Dialog, delaktighet och samverkan Medarbetarskap Ledarskap Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget Föregående undersökning Bilaga 1: HME Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper

2 4 6 8 10 15 16 20 23 26 35 43 48 50


Sammanfattning Starkt MMI och hög motivation bland Helsingborgs stads medarbetare Årets MMI-värde (Motiverad-Medarbetar-Index) för Helsingborgs stad hamnar på 69, vilket är ett starkt resultat. Åtta av tio känner motivation i sitt arbete och sju av tio är som helhet nöjda med sin arbetssituation. ”Jämställdhet, mångfald och likabehandling” samt ”Uppdraget” är de frågeområden som får högst betyg. ”Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation” ligger på något lägre resultatnivå. Kvinnor mer nöjda Kvinnor är överlag mer positiva i sina svar jämfört med män. Även gruppen som varit anställda mindre än ett år samt chefsgruppen ligger på höga resultat.

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 2

Mycket hög trivsel med arbetsuppgifterna Fler än åtta av tio medarbetare uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Högt betyg på ledarskapet Medarbetarna är överlag väldigt nöjda med den närmaste chefens ledarskap. Dock är förtroendet för förvaltningsledningen något svagare. Goda förutsättningar för cheferna En klar majoritet av cheferna anser att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Fyra av tio inte nöjda med den psykosociala arbetsmiljön En relativt hög andel anser inte heller att man arbetar med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.


Sammanfattning Åtgärdsprioritering Fortsätt prestera bra

Förbättra/utveckla

5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter

27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer

8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats

42. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp)

41. Jag har förtroende för min närmaste chef

24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling

20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete

4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö

35. ...ger mig det stöd jag behöver

3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö

12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt) 15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 52. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 51. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 3


Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Enkätens syfte är att få veta hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetsplats samt hur man uppfattar Helsingborgs stad som arbetsgivare. Ett syfte är också att hitta framgångsfaktorer för att Helsingborgs stad ska fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare.

Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden oktober-november 2013 av CMA Research AB. För mer info gå till www.cmaresearch.se Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys och rapportering har genomförts av Kristoffer Ribbencrantz och Thomas Carlsson. Kontaktperson på Helsingborgs stad: Anita Aspman.

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 4


Fakta om undersökningen Metod Enkäten är utskickad till 7 369 medarbetare inom Helsingborgs stad. De allra flesta blev kontaktade via e-post medan en liten del fick en postal enkät att besvara. För de som fick besvara en webbenkät skickades tre påminnelser ut. Uppnådd svarsfrekvens: Totalt i undersökningen: 79% (7 369 utskick, 5 816 svar) Webbenkät: 79% (7 339 utskick, 5 802 svar) Postal enkät: 47% (30 utskick, 14 svar) För redovisning av svarsfrekvens per förvaltning, se bilaga 3. Inkomna svar har registrerats i en databas och analyserats med hjälp av programvaran SPSS.

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 5

Enkät Enkäten består av sju frågeområden: ”Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation”, ”Dialog, delaktighet och samverkan”, ”Medarbetarskap”, ”Ledarskap”, ”Jämställdhet, mångfald och likabehandling”, ”Uppdraget” samt ”Helhetsattityd”. För frågeområdena ”Ledarskap” samt ”Uppdraget” har innehållet justerats så tillvida att flera frågor har bytts ut och ersatts av nya.


Fakta om respondenterna Kön

Antal

Män

1 241

21%

Kvinnor

79%

0%

20%

40%

60%

80%

4 570 100%

Anställningstid Mindre än 1 år

Antal

6%

350 18%

1-5 år

1 072 76%

Mer än 5 år 0%

20%

40%

60%

80%

4 389 100%

Anställningstyp

Antal 94%

Tillsvidareanställd Visstidsanställd (vikariat, allmän visstid, etc) 0% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 6

6%

5 441 369

20%

40%

60%

80%

100%


Fakta om respondenterna Antal

Sysselsättningsgrad 72%

Heltid

4 175

28%

Deltid 0%

20%

40%

1 635 60%

80%

100% Antal

Ålder Under 30 år

399

7% 20%

30-39 år

1 185

40-49 år

29%

1 708

50-59 år

30%

1 762

13%

60 år 0%

20%

757 40%

60%

80%

100%

Antal

Chef/övrig medarbetare 7%

Chef (har underställd personal) Chef (utan underställd personal)

391

1%

32 93%

Övrig medarbetare 0% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 7

20%

40%

60%

80%

100%

5 388


Stöd för tolkning av resultat Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultatet för MI – Medarbetar Index. MI är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till sin arbetssituation. Indexet är uppbyggt av de sju frågeområden som finns i enkäten och baseras på en hundragradig skala. Längst ner på sidan finns även ett mått på MMI (Motiverad Medarbetar Index) som är en sammanvägning av de fyra övergripande frågorna inom området Helhetsattityd. Även detta index presenteras på en hundragradig skala.

Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en femma (mörkgrön) eller fyra (ljusgrön) på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea, orangea fält är andelen medarbetare som har markerat en tvåa och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta. Till höger om figuren visas medelvärdet för frågeställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Andelar och medelvärden är beräknade endast för dem som har tagit ställning i frågan.

Jag har en rimlig arbetsbelastning 0%

31 20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 8

39 40% (4)

21 60%

(3)

(2)

80%

7 3

Medel

Vet ej

3,9

7%

100%

Instämmer inte alls (1)


Stöd för tolkning av resultat Åtgärdsmatris

Hög (≥ 3,85)

Påverkan Låg Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 9

Medel (3,55-3,84) Låg (< 3,55)

Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på arbetssituationen idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, till exempel om inställningen skulle försämras.

På åtgärdsmatrisens axlar visas dels prestation, det vill säga medarbetarnas medelbetyg på varje fråga och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation) som anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan ”Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?”.

Prestation

Tolkning av åtgärdsmatris För varje frågeområde finns en så kallad åtgärdsmatris. I åtgärdsmatrisen visas vilka faktorer man får bäst utväxling av att prioritera och här delas faktorerna in i tre fält:

Medel

Hög


Medarbetarindex Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation

70

Dialog, delaktighet och samverkan

73

Medarbetarskap

77

Ledarskap

72

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

80

Uppdraget

78

Helhetsattityd

72

MMI

69

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 10

MI

74


Medarbetarindex Jämförelse mot 2012 Flertalet indexresultat ligger på samma eller något högre nivåer som vid förra årets undersökning. Frågeområdet ”Dialog, delaktighet och samverkan” har dock minskat något.

74 74

MI *

80 79 78

Jämställdhet, mångfald och likabehandling Uppdraget **

77 78 73 75 72 71 72 70 70 69

Medarbetarskap Dialog, delaktighet och samverkan Ledarskap * Helhetsattityd Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation

69 68

MMI 0

* Indexets uppbyggnad är något förändrad i år och därför inte helt jämförbart ** Frågorna inom detta index är nya för i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 11

20

40 2013

60

80 2012

100


Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Kvinnor har för samtliga frågeområden utom ”Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation” mer positiva resultat. Tydligast är skillnaderna inom frågeområdet ”Uppdraget”.

Medarbetare som varit anställda mindre än ett år har starkare resultat framför allt inom området ”Helhetsattityd”. De har dock ett svagare resultat än övriga grupper för frågor som rör ”Uppdraget”.

Kön

MI

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år 72 75 77

1-5 år 74

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd 74 75 74

Totalt 74

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

79

80

84

80

79

80

80

80

Uppdraget

72

79

69

76

79

78

67

78

Medarbetarskap

74

78

79

76

77

77

76

77

Dialog, delaktighet och samverkan

71

73

74

72

73

73

72

73

Ledarskap

70

73

76

73

72

72

74

72

Helhetsattityd

69

73

82

75

71

72

78

72

Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation

70

70

72

70

70

70

71

70

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 12


Medarbetarindex Resultat - bakgrundsvariabler Chefer är genomgående betydligt mer positiva i sina svar jämfört med medarbetargruppen.

När det gäller finns sysselsättningsgrad och ålder finns inga tydliga resultatskillnader.

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare Totalt Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare 74 74 74 75 75 74 84 74 74 Ålder

MI

75

Jämställdhet, mångfald och likabehandling

80

80

80

80

80

79

79

86

79

80

Uppdraget

78

76

69

75

79

79

79

91

77

78

Medarbetarskap

77

76

76

76

78

77

76

83

77

77

Dialog, delaktighet och samverkan

73

73

72

72

73

73

72

82

72

73

Ledarskap

72

73

74

72

73

72

71

79

72

72

Helhetsattityd

73

71

77

71

73

73

68

86

71

72

Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/ arbetssituation

70

70

69

68

70

71

71

80

69

70

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 13


MMI – Motiverad Medarbetar Index Jämförelse mot CMA Researchs Sverigeundersökning Helsingborgs stads MMI-värde ligger på en högre nivå jämfört med genomsnittet i CMA:s Sverigeundersökning. Helsingborgs stad 2013

69

Totalt Sverigeundersökningen

63

Offentlig sektor

62

Privat sektor

64

Privat företag (tillverkande sektorn)

64

Privat företag (tjänstesektorn)

64

Kommun

63

Landsting

63

Myndighet

65 0

25

50

75

Referensundersökning bland 1 000 yrkesverksamma personer i organisationer med mer än 5 anställda (genomförd 2013). Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 14

100


Motiverade och nöjda medarbetare Motivationsmatris 67 procent av respondenterna är såväl nöjda som motiverade i sin arbetssituation (motsvarande siffra förra året var 65 procent).

Arbetstillfredsställelse

Låg (Betyg 1-3)

Hög (Betyg 4-5)

Motiverade men ej nöjda

Motiverade och nöjda

13%

67%

MI: 66

MI: 81

Varken motiverade eller nöjda

Nöjda men ej motiverade

18%

3%

MI: 56

MI: 69

Hög (Betyg 4-5)

Motivation

Låg (Betyg 1-3)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 15


Helhetsattityd En klar majoritet av respondenterna känner stolthet över att arbeta inom Helsingborgs stad och kan också tänka sig att rekommendera andra att söka jobb där.

Medel

Vet ej

66. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad

32

36

23

6 2

3,9

4%

67. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad

34

34

23

7 3

3,9

5%

0%

20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 16

40% (4)

60% (3)

(2)

80%

100%

Instämmer inte alls (1)


Helhetsattityd Jämförelse mot 2012 Det går att se en tendens till en svag förbättring av resultaten inom detta område jämför med fjolårets undersökning.

1

2

3

4

66. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad

3,9

67. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad

3,9 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 17

2013

5


Helhetsattityd MMI Åtta av tio medarbetare känner motivation i sitt arbete. En klar majoritet är också totalt sett nöjda med sin arbetssituation.

62. Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?

22

63. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete?

47 39

64. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du 22 har? 65. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att 10 Helsingborgs stad är? 0%

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 18

41 23

37

37 40%

(4)

60% (3)

12 80% (2)

Vet ej

3,8

0%

4 1 4,1

1%

8 2

3,8

2%

4

3,4

5%

7 2 15

45

20% (5)

Fråga 62: 1 = Mycket missnöjd, 5 = Mycket nöjd Fråga 63: 1 = Inte alls motiverad, 5 = Mycket motiverad Fråga 64: 1 = Inte alls, 5 = Mycket väl Fråga 65: 1 = Mycket långt ifrån, 5 = Mycket nära

22

Medel

100% (1)


Helhetsattityd MMI - Jämförelse mot 2012 Resultatnivån i årets undersökning är ungefär densamma som i fjol. Det finns dock en tendens till förbättring av resultatet för frågan som rör hur nära den perfekta arbetsgivaren man tycker att Helsingborgs stad är. 1

2

3

4

62. Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?

3,8

63. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete?

4,1

64. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har? 65. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är?

3,8 3,4 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 19

5

2013


Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Fler än åtta av tio medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter och nästan åtta av tio anser att de har stor frihet att välja hur de ska utföra sitt arbete.

Den fysiska arbetsmiljön får ett något högre betyg jämfört med den psykosociala. Knappt två av tio är missnöjda med det arbete som görs för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Medel Vet ej 49

5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 6. Om det finns olika sätt att utföra mitt arbete/uppdrag på kan jag själv välja hur jag ska göra 7. Jag upplever att mitt arbete tillåter en balans mellan arbete och fritid

36

38

12 30 4,3

40

29

33

16 22

1%

5 1 4,1

2%

3,7

1%

9 3 3,7

1%

11

5

1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö

22

41

2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö

22

38

26

10 3 3,7

4%

3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö

21

38

26

10 4

3,6

2%

4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö

21

11

3,6

6%

0%

36 20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 20

26

27

40% (4)

60% (3)

(2)

80%

5

100%

Instämmer inte alls (1)


Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Jämförelse mot 2012 Resultaten för frågorna inom detta område ligger på ungefär samma nivå som vid 2012 års undersökning.

1

2

3

4

5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter

4,3

6. Om det finns olika sätt att utföra mitt arbete/uppdrag på kan jag själv välja hur jag ska göra 7. Jag upplever att mitt arbete tillåter en balans mellan arbete och fritid

4,1 3,7

1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö

3,7

2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö

3,7

3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö

3,6

4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö

3,6 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 21

5

2013


Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation Åtgärdsmatris Frågor

6.

5.

1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö

1. 2. 7.

3. 4.

Prestation

2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö 3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö 4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö 5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter 6. Om det finns olika sätt att utföra mitt arbete/uppdrag på kan jag själv välja hur jag ska göra 7. Jag upplever att mitt arbete tillåter en balans mellan arbete och fritid

Påverkan Vårda

Förbättra

Övervaka

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 22


Dialog, delaktighet och samverkan De allra flesta känner sig delaktiga på sin arbetsplats samt upplever att man har tillgång till den information som behövs.

Nästan två av tio är missnöjda med hur konflikter hanteras. En lika stor andel är negativa till den interna kommunikationen på intranätet. Medel Vet ej

13. Jag tar initiativ till diskussioner med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arb.plats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter

45 38

8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats

38

11. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan *

37

12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt) 14. Jag är nöjd med hur vi hanterar konflikter på min arbetsplats 10. Den interna kommunikationen på intranätet bidrar till delaktighet och effektivitet i mitt arbete 0%

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 23

42

5 2 4,0

1%

18

6 3 4,0

4%

20

6 2 3,9

3%

11 5 3,6

7%

5 3,5

6%

31

40% (4)

1%

25

34 60% (3)

(2)

1%

5 1 4,1

17

36

36

20%

16

38

23 18

12 21 4,3

41

29

Instämmer helt (5) * Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5675 personer)

40

12 80%

100%

Instämmer inte alls (1)


Dialog, delaktighet och samverkan Jämförelse mot 2012 För flertalet frågor är resultatnivån densamma som 2012.

Något svagare betyg dock för frågorna som rör huruvida man har möjlighet till påverkan på arbetsplatsträffarna samt i vilken mån man tar initiativ till diskussioner när man anser att något behöver förändras. 1

2

3

4

13. Jag tar initiativ till diskussioner med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arb.plats 9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter

4,3 4,1

8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats

4,0

11. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan *

4,0

12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt)

3,9

14. Jag är nöjd med hur vi hanterar konflikter på min arbetsplats

3,6

10. Den interna kommunikationen på intranätet bidrar till delaktighet och effektivitet i mitt arbete

3,5 2012

* Bas: De som har haft arbetsplatsträffar (5675 personer) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 24

5

2013


Dialog, delaktighet och samverkan Åtgärdsmatris Frågor

13.

9. 11.

8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats

8. 12.

Prestation

9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter

14.

10. Den interna kommunikationen på intranätet bidrar till delaktighet och effektivitet i mitt arbete 11. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan 12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt) 13. Jag tar initiativ till diskussioner med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arb.plats

10.

14. Jag är nöjd med hur vi hanterar konflikter på min arbetsplats

Påverkan Vårda

Förbättra

Övervaka

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 25


Medarbetarskap Samtliga frågor inom området ”Medarbetarskap” får höga betyg. Nästan alla känner till sitt ansvarsområde och anser att de har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt arbete.

Även engagemanget för det egna uppdraget är mycket högt. Medel Vet ej 65

16. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är

28

6 11 4,6

1%

19. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter

55

38

6 10 4,5

1%

22. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats

53

40

6 0 4,5

2%

32

8 20 4,5

1%

10 21 4,3

2%

58

15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag

49

21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 18. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 17. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater 0%

35

46

39

40

32 20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 26

38

42 40% (4)

14 20

60% (3)

16

(2)

80%

21 4,1

2%

5 2 4,1

1%

5 2 4,0

2%

100%

Instämmer inte alls (1)


Medarbetarskap Jämförelse mot 2012 Frågorna inom området ”Medarbetarskap” ligger på ungefär samma resultatnivåer som vid fjolårets undersökning. 1

2

3

4

5

16. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är

4,6

19. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter

4,5

22. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats

4,5

15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag

4,5

21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater

4,3

18. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater

4,1

20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete

4,1

17. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater

4,0 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 27

2013


Medarbetarskap Åtta av tio medarbetare anser att de under det senaste året har tagit initiativ till att öka sin kompetens, samt att även dela med sig av kunskaper till andra.

23. Jag har under det senaste året tagit initiativ till att…

Medel

a) ...öka min egen kompetens b) …dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 0%

43 37 20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 28

38 43 40% (4)

60% (3)

(2)

80%

Vet ej

15

31 3 1 4,2

3%

17

21 4,1

3%

100%

Instämmer inte alls (1)


Medarbetarskap Jämförelse mot 2012 Frågorna ligger på samma resultatnivå som vid 2012 års undersökning.

23. Jag har under det senaste året tagit initiativ till att…

1

2

3

4

a) ...öka min egen kompetens

4,2

b) …dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens

4,1 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 29

5

2013


Medarbetarskap Medarbetarsamtal Tolv procent uppger att de ej har haft ett medarbetarsamtal.

Nästan sju av tio respondenter anser att man har tagit fram individuella mål under medarbetarsamtalet.

25. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål för mig 24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 0% Bas: 5115 personer

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 30

35 20

32

20

35 20%

Instämmer helt (5)

28

40% (4)

60% (3)

(2)

8 11

80%

Medel

Vet ej

5

3,8

4%

7

3,5

4%

100%

Instämmer inte alls (1)


Medarbetarskap Medarbetarsamtal - Jämförelse mot 2012 En något högre andel anser i år att man har tagit fram individuella mål under samtalet.

1

2

25. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål för mig 24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling

4 3,8 3,5

2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 31

3

2013

5


Medarbetarskap Lönesamtal Sex procent uppger att de ej har haft ett lönesamtal.

Drygt hälften uppger att de känner till vilka kriterier som styr lönesättningen. En något lägre andel anser att de kan påverka sin lön genom sina prestationer.

26. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer 0% Bas: 5437 personer

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 32

26

32

17

23

28 20%

Instämmer helt (5)

40% (4)

(3)

10

25

15

60%

80%

(2)

Medel

Vet ej

9

3,6

4%

14

3,2

6%

100%

Instämmer inte alls (1)


Medarbetarskap Lönesamtal - Jämförelse mot 2012 Andelen medarbetare som uppger att de vet vilka kriterier som styr lönesättningen har minskat jämfört med 2012.

1

2

3

4

26. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen

3,6

27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer

3,2 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 33

2013

5


Medarbetarskap

Frågor

Åtgärdsmatris

15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag 16. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är

16. 18. 19. 22. 23a. 15. 17. 21. 23b.

20.

18. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater 19. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter Prestation

26.

17. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater

25.

20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete 21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater 22. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats 23a) ...öka min egen kompetens

24. 27. Påverkan Vårda

Förbättra

Övervaka

23b) …dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens 24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 25. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål för mig 26. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen 27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 34


Ledarskap Min närmaste chef… 43

32. ...uppmuntrar till nytänkande

Medel

Vet ej

33

15

6 3

4,1

5%

37

16

52

4,1

7%

17

6 3

4,0

6%

36. ...delegerar ansvar

40

39. ...bidrar till utveckling

38

31. ...har förslag på förändringar och utvecklingar

37

35

19

6 2

4,0

5%

35. ...ger mig det stöd jag behöver

38

34

17

7 4

4,0

5%

37. ...involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen

36

36

18

7 3

4,0

6%

29. ...ger klara direktiv om ansvar och befogenheter

35

37

19

7 3

3,9

4%

33. ...är bra på att ta beslut och genomdriva dem

35

35

20

7 3

3,9

7%

30. ...ger tydliga uppdrag

34

38

19

7 3

3,9

4%

28. ...anger klara och tydliga mål

33

38

19

6 3

3,9

4%

40. ...coachar och ger feedback

32

34

21

9

5

3,8

6%

34. ...följer upp vad vi gör och hur vi gör det

30

35

22

9 4

3,8

6%

38. ...hanterar konflikter konstruktivt

30

3,7

17%

0%

20%

Instämmer helt (5) Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 35

36

33 40% (4)

23 60%

(3)

(2)

80%

9

5

100%

Instämmer inte alls (1)


Ledarskap Ledarskapet inom Helsingborgs stad får ett bra betyg. För samtliga frågor är en majoritet av respondenterna positiva. Framför allt är man nöjd med hur den närmaste chefen uppmuntrar till nytänkande samt delegerar ansvar. Konflikthanteringsfrågan får ett något svagare resultat. Notera dock en relativt hög andel ”vet ej”-svar.

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 36


Ledarskap Jämförelse mot 2012 De ledarskapsfrågor som ställdes även 2012 har ungefär samma resultatnivå nu som då.

1

Min närmaste chef…

2

3

4

5

35. ...ger mig det stöd jag behöver

4,0

37. ...involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen

4,0

33. ...är bra på att ta beslut och genomdriva dem

3,9 2012

Övriga frågor inom detta område är nya för i år Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 37

2013


Ledarskap Förtroendet för den närmaste chefen ligger på en hög nivå (medelvärde 4,1), medan förtroendet för förvaltningsledningen ligger på en något lägre nivå (medelvärde 3,4). Det är ett väldigt vanligt mönster i denna typen av undersökningar att förtroendet för den närmaste chefen är högre än förtroendet för högre ledning.

Det är inte helt lätt att generalisera kring avståndet mellan dessa båda resultatnivåer, men allmänt sett ligger Helsingborgs resultat angående förtroendet för den närmaste chefen på en relativt hög nivå, medan förtroendet för förvaltningsledningen ligger på en mera normal nivå.

48

41. Jag har förtroende för min närmaste chef 42. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp) 0%

16

33 20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 38

29

14

32 40% (4)

60% (3)

(2)

13 80%

Medel

Vet ej

5 4

4,1

4%

6

3,4

14%

100%

Instämmer inte alls (1)


Ledarskap Jämförelse mot 2012 Förtroendet för närmaste chef samt förvaltningsledning ligger på samma nivå som vid fjolårets undersökning.

1

2

3

4

41. Jag har förtroende för min närmaste chef

4,1

42. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp)

3,4 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 39

5

2013


Ledarskap Frågor

Åtgärdsmatris

Min närmaste chef… 28. ...anger klara och tydliga mål

28. 29. 30. 31. 32. 33. 36. 37. 39.

29. ...ger klara direktiv om ansvar och befogenheter 30. ...ger tydliga uppdrag

35. 41.

31. ...har förslag på förändringar och utvecklingar

Prestation

32. ...uppmuntrar till nytänkande

34. 38. 40.

33. ...är bra på att ta beslut och genomdriva dem 34. ...följer upp vad vi gör och hur vi gör det 35. ...ger mig det stöd jag behöver 36. ...delegerar ansvar 37. ...involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen

42.

38. ...hanterar konflikter konstruktivt 39. ...bidrar till utveckling

Påverkan

40. ...coachar och ger feedback Vårda

Förbättra

Övervaka

41. Jag har förtroende för min närmaste chef 42. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 40


Ledarskap Frågor till chefer Överlag anser cheferna inom Helsingborgs stad att de har bra förutsättningar för att utföra sitt arbete som chef. Medel 48. Som helhet har jag bra förutsättningar för att utföra mitt arbete som chef

39

48

43. Mitt chefsuppdrag är tydligt 46. Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag (mallar, styrdokument, anvisningar etc.) 44. Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt arbete som chef 47. Jag har tillräckligt med stöd för att utföra mitt chefsuppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.) 45. Ledningsgruppen/teamet som jag ingår i fungerar bra (här avses den grupp som leds av din närmaste chef) 0% Bas: 423 personer

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 41

46

37

39

43

35

Instämmer helt (5)

2%

9 11 4,3

2%

11 30 4,2

3%

45

43

20%

11 22 4,2

40

40

42 40% (4)

60% (3)

(2)

15

41 4,2

7%

14

31 4,1

3%

32 4,1

5%

19 80%

Vet ej

100%

Instämmer inte alls (1)


Ledarskap Frågor till chefer - Jämförelse mot 2012 Cheferna är i år något mer positiva i frågan om huruvida deras chef följer upp hur man utför sitt arbete.

1

2

3

4

48. Som helhet har jag bra förutsättningar för att utföra mitt arbete som chef

5 4,2

43. Mitt chefsuppdrag är tydligt

4,3

46. Jag har tillgång till användbara verktyg för att kunna utföra mitt chefsuppdrag (mallar, styrdokument, anvisningar etc.) 44. Min närmaste chef följer upp hur jag utför mitt arbete som chef 47. Jag har tillräckligt med stöd för att utföra mitt chefsuppdrag (nätverk, stödfunktioner, support etc.) 45. Ledningsgruppen/teamet som jag ingår i fungerar bra (här avses den grupp som leds av din närmaste chef)

4,2 4,2 4,1 4,1 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 42

2013


Jämställdhet, mångfald och likabehandling Drygt åtta av tio respondenter anser att alla har lika möjlighet till kompetensutveckling och att alla arbetsinsatser värderas lika.

På min arbetsplats… *

Medel

52. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling

58

51. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika

55

50. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 53. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter 49. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats 0%

27 29

50

31

44

36

34 20%

Instämmer helt (5)

35 40% (4)

22 60%

(3)

(2)

80%

11 32 4,4

8%

11 3 2

4,3

6%

13

42

4,2

4%

14

4 2 4,2

4%

6 3

3,9

100%

Instämmer inte alls (1)

* Hela frågelselydelserna: Fråga 50: ”Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv. som är kopplade till kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder” Fråga 51: ”På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder” Fråga 52: ”På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling oberoende av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder” Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 43

Vet ej

11%


Jämställdhet, mångfald och likabehandling Jämförelse mot 2012 Samtliga frågor inom detta område ligger på liknande eller något högre nivåer jämfört med 2012.

1

2

3

4

5

52. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling

4,4

51. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika

4,3

50. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 53. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter 49. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats

4,2 4,2 3,9 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 44

2013


Jämställdhet, mångfald och likabehandling Åtgärdsmatris

50.

Frågor

49. 51. 52. 53.

49. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats

Prestation

50. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv 51. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika 52. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling 53. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter

Påverkan Vårda

Förbättra

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 45

Övervaka


Jämställdhet, mångfald och likabehandling Mobbning och trakasserier Sex procent av respondenterna uppger att de känt sig utsatta för mobbning under det senaste året (Sex procent även 2012).

En procent av respondenterna uppger att känt sig utsatta för sexuella trakasserier under det senaste året. (En procent även 2012).

55. Jag har under det senaste året känt mig utsatt för mobbning på min arbetsplats

Antal

Ja, från kollegor/arbetskamrater

4%

211

Ja, från chef/chefer

2%

125

Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever

1%

50 94%

Nej 0%

20%

40%

60%

80%

5 458

100%

56. Jag har under det senaste året känt mig utsatt för sexuella trakasserier på min arbetsplats

Antal

Ja, från kunder/ brukare/klienter/elever

0,5%

29

Ja, från kollegor/arbetskamrater

0,5%

28

Ja, från chef/chefer

0,1%

4

Nej 0% Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 46

99% 20%

40%

60%

80%

100%

5 747


Jämställdhet, mångfald och likabehandling Knappt en av tio respondenter uppger att de under det senaste året känt sig utanför gemenskapen. (Nio procent även 2012).

Tretton procent vet inte vart de ska vända sig om de blir utsatta för mobbning eller sexuella trakasserier. (Femton procent 2012).

54. Jag har under det senaste året känt mig utanför gemenskapen på min arbetsplats Ja

9%

Nej

91% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

57. Jag vet var jag ska vända mig om jag blir utsatt för mobbning eller sexuella trakasserier Ja

87%

Nej

13% 0%

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 47

20%

40%

60%

80%

100%


Uppdraget Frågor inom området ”Uppdraget” får överlag höga betyg. Kännedom om mål i styrkort och innehåll i Helsingborgs stads Vision 2035 är hög.

Medel

Vet ej

61. Jag känner att jag genom mitt arbete bidrar till att uppfylla målen i mitt verksamhetsstyrkort

43

37

15

31 4,2

6%

58. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads Vision 2035

43

38

15

32 4,2

2%

60. Jag känner till målen i mitt verksamhetsstyrkort (avd/enhet/eller motsv)

43

36

15

32

4,1

3%

53

4,0

3%

59. Jag känner till målen i stadens övergripande styrkort 0%

34 20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 48

38 40% (4)

20

60% (3)

(2)

80%

100%

Instämmer inte alls (1)


Uppdraget Åtgärdsmatris Frågor

58. 59. 60. 61.

58. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads Vision 2035

Prestation

59. Jag känner till målen i stadens övergripande styrkort

Påverkan Vårda

Förbättra

Övervaka

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 49

60. Jag känner till målen i mitt verksamhetsstyrkort (avd/enhet/eller motsv) 61. Jag känner att jag genom mitt arbete bidrar till att uppfylla målen i mitt verksamhetsstyrkort


Föregående medarbetarundersökning Åtta av tio medarbetare uppger att de har tagit del av resultaten från förra årets undersökning. Sex av tio anser att man har jobbat med resultaten och fem av tio tycker att de har kunnat se positiva förändringar utifrån de åtgärder som är genomförda.

68. Jag har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning

57 32

69. I min arbetsgrupp/arbetslag har vi arbetat med resultaten 70. Jag har kunnat se positiva förändringar utifrån genomförda åtgärder/aktiviteter 0%

19

28

20

32 20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 50

23

27

40% (4)

60% (3)

(2)

Medel

Vet ej

11 3 7

4,2

8%

9

11

3,6

18%

10

11

3,4

25%

80%

100%

Instämmer inte alls (1)


Bilagor Bilaga 1: HME Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bilaga 3: Svarsfrekvens

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 51


Bilaga 1: HME

Motivation

81

Ledarskap

79

Styrning

81

Helsingborgs stad, Medarbetarundersรถkning 2013, sid 52

HME 80


Bilaga 1: HME Jämförelse mot 2012

0

20

40

60

80

100

HME

80

Motivation

81 79

Ledarskap

81

Styrning 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 53

2013


Bilaga 1: HME Motivation

Medel 56

1a. Mitt arbete känns meningsfullt 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet 0%

44

36

40 20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 54

32

37 40% (4)

60% (3)

(2)

14 16 80%

Vet ej

8 31 4,4

1%

4 1 4,2

1%

5 1 4,1

1%

100%

Instämmer inte alls (1)


Bilaga 1: HME Motivation – jämförelse mot 2012

1

2

3

4

5

1a. Mitt arbete känns meningsfullt

4,4 4,2

1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

4,1

1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 55

2013


Bilaga 1: HME Ledarskap

2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

50

2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

48

2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 0%

34

42 20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 56

32

32 40% (4)

60% (3)

(2)

16 80%

Medel

Vet ej

12 4 2

4,2

3%

12

42

4,2

3%

7 3

4,0

4%

100%

Instämmer inte alls (1)


Bilaga 1: HME Ledarskap – jämförelse mot 2012

1

2

3

4

2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

4,2 4,2 4,0 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 57

5

2013


Bilaga 1: HME Styrning

Medel 57

3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

53

3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 0%

34

34 20%

Instämmer helt (5)

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 58

33

38 40% (4)

20 60%

(3)

(2)

80%

Vet ej

8 21 4,4

1%

10 21 4,4

3%

52

4,0

100%

Instämmer inte alls (1)

8%


Bilaga 1: HME Styrning – jämförelse mot 2012

1

2

3

4

5

3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

4,4

3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål

4,4

3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

4,0 2012

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 59

2013


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Helhetsattityd Kön

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

62. Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?

3,8

3,8

4,0

3,8

3,8

3,8

3,9

3,8

63. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete?

4,0

4,1

4,3

4,1

4,1

4,1

4,2

4,1

64. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har?

3,7

3,8

3,9

3,8

3,8

3,8

3,9

3,8

65. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är?

3,2

3,4

3,7

3,4

3,3

3,4

3,6

3,4

Kön

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

66. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad

3,8

3,9

4,2

4,0

3,8

3,9

4,1

3,9

67. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad

3,7

3,9

4,3

4,0

3,8

3,9

4,2

3,9

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 60


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Helhetsattityd Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

62. Totalt sett, hur nöjd är du med din arbetssituation?

3,8

3,8

3,8

3,7

3,8

3,8

3,8

4,1

3,8

3,8

63. Hur motiverad känner du dig i ditt arbete?

4,1

4,1

4,0

4,0

4,1

4,2

4,2

4,5

4,1

4,1

64. Hur väl uppfyller din arbetssituation de förväntningar som du har?

3,8

3,8

3,8

3,7

3,8

3,8

3,8

4,1

3,7

3,8

65. Hur nära den perfekta arbetsgivaren tycker du att Helsingborgs stad är?

3,4

3,4

3,4

3,3

3,4

3,4

3,3

3,9

3,3

3,4

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

66. Jag är stolt över att arbeta inom Helsingborgs stad

3,9

3,8

4,0

3,9

3,9

3,9

3,8

4,4

3,9

3,9

67. Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad

3,9

3,9

4,1

3,9

3,9

3,9

3,7

4,5

3,8

3,9

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 61


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssit.

Kön

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter

4,2

4,3

4,4

4,3

4,3

4,3

4,4

4,3

6. Om det finns olika sätt att utföra mitt arbete/uppdrag på kan jag själv välja hur jag ska göra

4,1

4,1

4,2

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

7. Jag upplever att mitt arbete tillåter en balans mellan arbete och fritid

3,8

3,7

3,8

3,7

3,7

3,7

3,8

3,7

1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö

3,8

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö

3,6

3,7

3,6

3,6

3,7

3,7

3,6

3,7

3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö

3,7

3,6

3,8

3,6

3,6

3,6

3,7

3,6

4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö

3,5

3,6

3,7

3,5

3,6

3,6

3,6

3,6

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 62


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssit. Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

5. Jag trivs med mina arbetsuppgifter

4,3

4,3

4,2

4,2

4,3

4,3

4,4

4,5

4,3

4,3

6. Om det finns olika sätt att utföra mitt arbete/uppdrag på kan jag själv välja hur jag ska göra

4,1

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,4

4,1

4,1

7. Jag upplever att mitt arbete tillåter en balans mellan arbete och fritid

3,7

3,8

3,7

3,6

3,7

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

1. Jag har en bra fysisk arbetsmiljö

3,7

3,6

3,7

3,6

3,7

3,7

3,7

4,3

3,7

3,7

2. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår fysiska arbetsmiljö

3,7

3,6

3,5

3,5

3,7

3,7

3,7

4,3

3,6

3,7

3. Jag har en bra psykosocial arbetsmiljö

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,7

4,1

3,6

3,6

4. På min arbetsplats arbetar vi med att förbättra vår psykosociala arbetsmiljö

3,6

3,6

3,4

3,5

3,6

3,6

3,6

4,1

3,5

3,6

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 63


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Dialog, delaktighet och samverkan Kön

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

13. Jag tar initiativ till diskussioner med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arb.plats

4,2

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,2

4,3

9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter

4,0

4,1

3,9

4,1

4,1

4,1

4,0

4,1

8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats

4,0

4,1

4,1

4,0

4,0

4,1

4,0

4,0

11. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt)

3,9

3,9

4,1

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

14. Jag är nöjd med hur vi hanterar konflikter på min arbetsplats

3,6

3,6

3,8

3,5

3,6

3,6

3,6

3,6

10. Den interna kommunikationen på intranätet bidrar till delaktighet och effektivitet i mitt arbete

3,2

3,6

3,5

3,3

3,5

3,5

3,5

3,5

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 64


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Dialog, delaktighet och samverkan Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

13. Jag tar initiativ till diskussioner med min chef eller kollegor när jag anser att något behöver förändras eller åtgärdas på min arb.plats

4,3

4,2

4,2

4,3

4,3

4,2

4,2

4,6

4,2

4,3

9. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter

4,1

4,1

4,0

4,1

4,1

4,1

4,1

4,4

4,1

4,1

8. Jag känner mig delaktig på min arbetsplats

4,1

4,0

4,0

4,1

4,1

4,0

4,0

4,5

4,0

4,0

11. På arbetsplatsträffarna (APT) har jag möjlighet till påverkan

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,9

4,5

3,9

4,0

12. På min arbetsplats tas mina förslag och idéer omhand (på ett bra sätt)

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,8

4,4

3,8

3,9

14. Jag är nöjd med hur vi hanterar konflikter på min arbetsplats

3,6

3,6

3,6

3,5

3,6

3,6

3,6

4,1

3,6

3,6

10. Den interna kommunikationen på intranätet bidrar till delaktighet och effektivitet i mitt arbete

3,5

3,5

3,5

3,4

3,5

3,5

3,5

3,4

3,5

3,5

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 65


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Medarbetarskap Kön

16. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år 4,4 4,6 4,4

1-5 år 4,5

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd 4,6 4,6 4,4

Totalt 4,6

19. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter

4,4

4,5

4,3

4,4

4,5

4,5

4,3

4,5

22. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats

4,4

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag

4,3

4,5

4,7

4,5

4,4

4,4

4,5

4,5

21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater

4,3

4,3

4,4

4,3

4,3

4,3

4,4

4,3

18. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater

4,0

4,2

4,0

4,0

4,2

4,1

4,0

4,1

20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete

3,9

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,0

4,1

17. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater

3,9

4,0

3,9

3,9

4,0

4,0

3,9

4,0

Kön 23. Jag har under det senaste året tagit initiativ till att… a) ...öka min egen kompetens b) …dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 66

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år 4,1 4,2 4,3 4,1

4,2

4,1

1-5 år 4,3 4,1

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd 4,2 4,2 4,2 4,1

4,1

4,1

Totalt 4,2 4,1


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Medarbetarskap Sysselsättn.grad Heltid

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

Chef/övrig medarbetare Totalt Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,5 4,6 Ålder

16. Jag vet vilket mitt ansvarsområde är

4,5

19. Jag har de kunskaper som krävs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter

4,5

4,5

4,3

4,4

4,5

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

22. Jag bidrar till ett gott arbetsklimat på min arbetsplats

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,4

4,4

4,5

4,5

4,5

15. Jag känner engagemang för mitt uppdrag

4,5

4,4

4,4

4,4

4,5

4,5

4,4

4,8

4,4

4,5

21. Jag känner mig uppskattad av mina arbetskamrater

4,3

4,3

4,3

4,4

4,4

4,3

4,3

4,5

4,3

4,3

18. Jag ger återkoppling/feedback till mina arbetskamrater

4,1

4,1

4,0

4,1

4,1

4,1

4,2

4,2

4,1

4,1

20. Min kompetens tillvaratas på ett bra sätt i mitt arbete

4,1

4,1

4,0

4,0

4,1

4,1

4,1

4,3

4,1

4,1

17. Jag får återkoppling/feedback på mina arbetsinsatser från mina arbetskamrater

4,0

4,0

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

4,1

4,0

4,0

Sysselsättn.grad 23. Jag har under det senaste året tagit initiativ till att… a) ...öka min egen kompetens b) …dela med mig av mina kunskaper för att öka andras kompetens Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 67

Heltid 4,2 4,2

Chef/övrig medarbetare Totalt Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare 4,1 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 4,5 4,2 4,2 4,0

Ålder

4,1

4,2

4,2

4,1

4,0

4,5

4,1

4,1


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Medarbetarsamtal, lönesamtal

Kön

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

25. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål för mig

3,6

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling

3,3

3,6

3,8

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Kön

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

26. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen

3,4

3,6

3,3

3,4

3,6

3,6

3,1

3,6

27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer

3,1

3,2

3,3

3,2

3,2

3,2

2,9

3,2

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 68


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Medarbetarsamtal, lönesamtal Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

25. Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella mål för mig

3,8

3,9

3,8

3,9

3,9

3,8

3,7

4,0

3,8

3,8

24. Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,4

3,9

3,5

3,5

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

26. Jag vet vilka bedömningsgrunder/kriterier som styr lönesättningen

3,6

3,5

3,3

3,4

3,7

3,6

3,5

4,1

3,5

3,6

27. Jag kan påverka min lön genom mina prestationer

3,2

3,1

3,2

3,1

3,2

3,2

3,1

4,0

3,1

3,2

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 69


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Ledarskap Kön

Min närmaste chef… 32. ...uppmuntrar till nytänkande

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

4,0

4,1

4,2

4,1

4,1

4,1

4,2

4,1

36. ...delegerar ansvar

4,0

4,1

4,2

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

39. ...bidrar till utveckling

3,9

4,0

4,2

4,0

4,0

4,0

4,1

4,0

31. ...har förslag på förändringar och utvecklingar

3,8

4,0

4,1

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

35. ...ger mig det stöd jag behöver 37. ...involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen 29. ...ger klara direktiv om ansvar och befogenheter

3,9

4,0

4,1

4,0

3,9

4,0

4,0

4,0

3,9

4,0

4,1

4,0

3,9

3,9

4,0

4,0

3,8

4,0

4,0

3,9

4,0

3,9

4,0

3,9

33. ...är bra på att ta beslut och genomdriva dem

3,8

4,0

4,1

3,9

3,9

3,9

4,0

3,9

30. ...ger tydliga uppdrag

3,8

4,0

4,0

3,9

3,9

3,9

4,0

3,9

28. ...anger klara och tydliga mål

3,8

4,0

4,0

3,9

3,9

3,9

4,0

3,9

40. ...coachar och ger feedback

3,7

3,8

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

34. ...följer upp vad vi gör och hur vi gör det

3,7

3,8

3,9

3,7

3,8

3,8

3,8

3,8

38. ...hanterar konflikter konstruktivt

3,7

3,7

3,9

3,8

3,7

3,7

3,8

3,7

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 70


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Ledarskap

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

Sysselsättn.grad Min närmaste chef… 32. ...uppmuntrar till nytänkande

Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

4,1

4,1

4,2

4,2

4,1

4,0

4,0

4,3

4,1

4,1

36. ...delegerar ansvar

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,0

4,4

4,1

4,1

39. ...bidrar till utveckling

4,0

4,0

4,2

4,0

4,0

4,0

3,9

4,3

4,0

4,0

31. ...har förslag på förändringar och utvecklingar

4,0

4,0

4,1

4,0

4,0

4,0

3,9

4,2

4,0

4,0

35. ...ger mig det stöd jag behöver 37. ...involverar medarbetarna i beslut som berör arbetsplatsen 29. ...ger klara direktiv om ansvar och befogenheter

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

4,2

3,9

4,0

3,9

4,0

4,1

3,9

4,0

3,9

3,9

4,2

3,9

4,0

3,9

4,0

3,9

3,9

4,0

4,0

3,9

4,2

3,9

3,9

33. ...är bra på att ta beslut och genomdriva dem

3,9

4,0

4,0

3,9

4,0

4,0

3,9

4,2

3,9

3,9

30. ...ger tydliga uppdrag

3,9

4,0

4,0

3,8

4,0

3,9

3,9

4,1

3,9

3,9

28. ...anger klara och tydliga mål

3,9

4,0

4,0

3,8

4,0

3,9

3,9

4,1

3,9

3,9

40. ...coachar och ger feedback

3,8

3,8

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

4,1

3,8

3,8

34. ...följer upp vad vi gör och hur vi gör det

3,8

3,8

3,8

3,7

3,8

3,8

3,8

4,0

3,8

3,8

38. ...hanterar konflikter konstruktivt

3,7

3,8

3,8

3,7

3,7

3,7

3,7

4,0

3,7

3,7

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 71


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Ledarskap

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

Kön

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

41. Jag har förtroende för min närmaste chef

4,1

4,1

4,4

4,2

4,1

4,1

4,3

4,1

42. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp)

3,3

3,4

3,8

3,5

3,4

3,4

3,6

3,4

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

41. Jag har förtroende för min närmaste chef

4,1

4,1

4,2

4,1

4,2

4,1

4,1

4,4

4,1

4,1

42. Jag har förtroende för ledningen inom förvaltningen (förvaltningschef och förvaltningschefens ledningsgrupp)

3,4

3,4

3,5

3,4

3,4

3,4

3,3

4,0

3,3

3,4

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 72


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Jämställdhet, mångfald och likabehandl.

Kön

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

52. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling

4,3

4,4

4,6

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

51. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika

4,3

4,3

4,5

4,4

4,3

4,3

4,4

4,3

50. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv

4,1

4,3

4,3

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

53. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter

4,2

4,2

4,4

4,2

4,2

4,2

4,3

4,2

49. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats

3,9

3,9

4,1

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 73


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Jämställdhet, mångfald och likabehandl.

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

52. På min arbetsplats har vi lika möjlighet till kompetensutveckling

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,3

4,3

4,7

4,3

4,4

51. På min arbetsplats värderas arbetsinsatser lika

4,3

4,4

4,3

4,4

4,4

4,3

4,3

4,6

4,3

4,3

50. Min arbetsplats är fri från negativ jargong, kränkande bilder, nedsättande skämt osv

4,2

4,3

4,1

4,2

4,2

4,3

4,2

4,4

4,2

4,2

53. På min arbetsplats respekterar vi och tar tillvara varandras olikheter

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,1

4,4

4,2

4,2

49. På min arbetsplats arbetar vi aktivt för att vara en jämlik arbetsplats

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

4,2

3,9

3,9

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 74


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Uppdraget

Kön

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

61. Jag känner att jag genom mitt arbete bidrar till att uppfylla målen i mitt verksamhetsstyrkort

4,0

4,2

4,0

4,1

4,2

4,2

3,9

4,2

58. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads Vision 2035

4,0

4,2

3,8

4,2

4,2

4,2

3,8

4,2

60. Jag känner till målen i mitt verksamhetsstyrkort (avd/enhet/eller motsv)

3,9

4,2

3,8

4,1

4,2

4,2

3,7

4,1

59. Jag känner till målen i stadens övergripande styrkort

3,7

4,0

3,5

3,9

4,0

4,0

3,5

4,0

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 75


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Uppdraget

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

61. Jag känner att jag genom mitt arbete bidrar till att uppfylla målen i mitt verksamhetsstyrkort

4,2

4,1

3,9

4,1

4,2

4,2

4,2

4,6

4,1

4,2

58. Jag känner till innehållet i Helsingborgs stads Vision 2035

4,2

4,1

3,8

4,1

4,2

4,2

4,2

4,7

4,1

4,2

60. Jag känner till målen i mitt verksamhetsstyrkort (avd/enhet/eller motsv)

4,2

4,1

3,8

4,0

4,2

4,2

4,2

4,7

4,1

4,1

59. Jag känner till målen i stadens övergripande styrkort

4,0

3,9

3,6

3,9

4,0

4,0

4,1

4,6

3,9

4,0

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 76


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - Föregående medarbetarundersökning Kön

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

68. Jag har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning

4,0

4,2

2,4

4,1

4,3

4,2

3,3

4,2

69. I min arbetsgrupp/arbetslag har vi arbetat med resultaten

3,5

3,6

2,9

3,5

3,6

3,6

3,2

3,6

70. Jag har kunnat se positiva förändringar utifrån genomförda åtgärder/aktiviteter

3,2

3,4

3,0

3,3

3,4

3,4

3,2

3,4

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare

Ålder

Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare

Totalt

68. Jag har tagit del av resultaten från föregående medarbetarundersökning

4,2

4,1

3,6

4,1

4,3

4,3

4,3

4,6

4,2

4,2

69. I min arbetsgrupp/arbetslag har vi arbetat med resultaten

3,6

3,5

3,3

3,5

3,6

3,7

3,6

4,1

3,6

3,6

70. Jag har kunnat se positiva förändringar utifrån genomförda åtgärder/aktiviteter

3,4

3,4

3,2

3,3

3,4

3,4

3,4

4,0

3,3

3,4

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6. Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 77


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - HME

Kön

HME

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år 78 81 82

1-5 år 80

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd 80 80 81

Totalt 80

Motivation

77

81

86

81

80

80

85

81

Ledarskap

78

79

82

80

78

79

80

79

Styrning

77

83

78

80

82

82

79

81

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare Totalt Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare 80 79 79 81 81 80 88 80 80 Ålder

HME

80

Motivation

81

80

80

79

81

81

80

88

80

81

Ledarskap

79

78

79

78

80

78

79

86

78

79

Styrning

81

82

78

80

82

83

82

88

81

81

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 78


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - HME

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

Kön HME - Motivation

Anställningstid

Anställningstyp

1a. Mitt arbete känns meningsfullt 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

4,0

4,2

4,4

4,2

4,1

4,2

4,4

4,2

1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet

4,0

4,1

4,3

4,1

4,1

4,1

4,3

4,1

Kön HME - Ledarskap

1-5 år 4,4

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd 4,4 4,4 4,5

Totalt

Mindre Man Kvinna än 1 år 4,3 4,4 4,6

Anställningstid

Mindre Man Kvinna än 1 år

1-5 år

4,4

Anställningstyp

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd

Totalt

2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

4,2

4,2

4,4

4,3

4,2

4,2

4,3

4,2

2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

4,2

4,2

4,3

4,2

4,2

4,2

4,3

4,2

2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

4,0

4,0

4,1

4,1

4,0

4,0

4,1

4,0

Kön HME - Styrning

Anställningstid

Anställningstyp

3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål

4,2

4,4

4,2

4,3

4,4

4,4

4,2

4,4

3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

3,8

4,0

4,0

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 79

1-5 år 4,4

Mer än Tillsvidare- Visstids5 år anställd anställd 4,5 4,5 4,4

Totalt

Mindre Man Kvinna än 1 år 4,3 4,5 4,3

4,4


Bilaga 2: Jämförelser mellan grupper Bakgrundsvariabler - HME HME - Motivation

Grön text indikerar ett värde över 3,8. Röd text indikerar ett värde under 3,6.

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare Totalt Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare 4,4 4,5 4,3 4,4 4,4 4,4 4,7 4,4 4,4 Ålder

1a. Mitt arbete känns meningsfullt

4,4

1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

4,2

4,1

4,2

4,1

4,2

4,2

4,1

4,6

4,2

4,2

1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet

4,1

4,1

4,0

4,0

4,1

4,1

4,1

4,4

4,1

4,1

HME - Ledarskap

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare Totalt Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare Ålder

2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

4,2

4,2

4,2

4,2

4,3

4,2

4,2

4,5

4,2

4,2

2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

4,2

4,2

4,3

4,2

4,2

4,2

4,2

4,5

4,2

4,2

2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

4,0

4,0

4,0

4,0

4,1

4,0

4,0

4,3

4,0

4,0

HME - Styrning

Sysselsättn.grad Heltid

Chef/övrig medarbetare Totalt Under 30-39 40-49 50-59 60 år Övrig Deltid Chef 30 år år år år + medarbetare 4,5 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,4 4,4 Ålder

3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

4,4

3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål

4,4

4,3

4,2

4,3

4,4

4,4

4,4

4,7

4,3

4,4

3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

4,0

4,0

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

4,3

3,9

4,0

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 80


0%

Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2013, sid 81

78%

Totalt

Vård- och omsorgsf örvaltningen

83%

Utvecklingsnämnden

83%

Stadsrevisionen

81%

Stadsledningsf örvaltningen

90%

Stadsbyggnadsförvaltningen

81%

Socialf örvaltningen

79%

SFF

97%

Miljöf örvaltningen

90%

Kärnf astigheter

100%

Kulturf örvaltningen

80%

Brandf örsvaret

Bilaga 3: Svarsfrekvens Slutlig svarsfrekvens per förvaltning

98% 90% 79%

70% 71%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Medarbetarundersökning i Helsingborgs stad år 2013  
Advertisement