Page 1

Ă…rsredovisning 2010


LEDER UTVECKLINGEN

2 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Konstruktions-Bakelit INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4-5 Förvaltningsberättelse 6-7 Resultaträkning Koncernen Balansräkning Koncernen Kassaflödesanalys Koncernen Resultaträkning Moderbolaget Balansräkning Moderbolaget

8 9-10 11 12 13-14

Kassaflödesanalys Moderbolaget

15

Tilläggsupplysningar

16

Noter 17-22

3 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

VD: Lars Holtskog

Konstruktions-Bakelit AB

Utveckling skapar konkurrenskraft KB grundades 1947 av Anders Månson. Redan från början sattes målen högt. Ambitionen var att leda utvecklingen inom plastindustrin snarare än att följa den. I KB ingår KB System – egenutvecklade artiklar för flyttbara el-uttag – och KB Components.

2009 togs beslut om en riktad nyemission till BrA samt en ny minoritetsägare. Detta innebar att BrA gick in som majoritetsägare i bolaget med 67,5 % av aktierna. Under åren har ägarandelen ökats till dagens 71,25 %. KB Components arbetar med formsprutning och behärskar de flesta tekniker och material som finns på marknaden, där försäljningen bygger på långsiktiga relationer. Att KB Components varit framgångsrika visar sig inte minst i kundlistan som upptar ett stort antal välkända företag inom fordonsindustrin såväl som ett flertal andra branscher. Produktionsanläggningar finns i Örkelljunga i Sverige och i Kaunas i Litauen.

4 – ÅRSREDOVISNING 2010

KB System tillverkar och säljer skenor för uttagskontakter, enligt tekniken Dynamic Workplace Power (DWP). Det unika med DWP-systemen är att användarna bestämmer och själv monterar uttagen exakt var och hur de vill på skenan. Systemet är mycket enkelt att installera, använda och återanvända.

2010 Under en längre tid har KB haft lönsamhetsproblem, men efter ett omfattande åtgärdsprogram under 2009 och en kraftig positiv vändning på marknaden resulterade året i ett acceptabelt resultat.

Den positiva volymutvecklingen väntas fortsätta under 2011. Personbilsbranschen ökade kraftigt under 2010 och en fortsatt ökning väntas. Det samma gäller för lastbilssidan. Resultatet väntas öka i takt med den ökade försäljningen. Marknadsmässigt kommer fortsatta ansträngningar att göras i syfte att bredda kundbasen med nya segment. Med ett investeringsprogram som initierades 2010 för att effektivisera produktionen ser vi att produktivitetsförbättringar ger ökad konkurrenskraft.


LEDER UTVECKLINGEN

5 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Bolaget, som bildades 1947, har sin verksamhet bedriven huvudsakligen i Örkelljunga. I januari 2009 gick BRA-Invest AB in som ny huvudägare i bolaget.

Information om verksamheten Moderbolaget, Konstruktions-Bakelit AB, omfattar kärnverksamheten KB Components, som tillverkar komponenter och systemlösningar vilka i huvudsak baserar sig på avancerad plastbearbetning. Dotterbolaget KB Components UAB i Litauen utför plastbearbetning och montering för i huvudsak moderbolagets kunder. Dotterbolaget KB System AB tillverkar och marknadsför ett skensystem för distribution av el. Dotterbolaget Konstruktörsgruppen för Elektronik och Maskinteknik AB har under årets fusionerats med moderbolaget.

Marknad KB Components kunder återfinns främst inom fordons- och övriga verkstadsindustrin, där större svenska exportföretag svarar för huvuddelen av omsättningen. KB Systems slutkunder återfinns framförallt inom laboratorier, sjukhus, skolor, kontor och industri. UtanförSverige säljs produkterna främst i Skandinavien och Mellaneuropa.

Resultat och ställning Koncernen (4 års sammandrag) Mkr

2010

2009

2008

2007

Nettoomsättning

320,2

250,7

367,9

352,1

15,4

-23,4

-8,9

6,8

152,4

142,3

197,1

193,7

Soliditet

55%

46%

39%

42%

Medelantal anställda

233

216

340

315

Resultat efter finansiella poster Balansomslutning

Årets nettoinvesteringar uppgick till 16,8 Mkr (4,1) varav leasing 0 Mkr (0,3). Moderbolaget (4 års sammandrag) Mkr

2010

2009

2008

2007

Nettoomsättning

297,1

239,8

353,4

338,1

Resultat efter finansiella poster

14,4

-24,1

-9,7

0,3

139,1

131,8

180,9

180,2

Soliditet

53%

41%

33%

36%

Medelantal anställda

180

165

288

270

Balansomslutning

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Återhämtningen efter den globala finanskrisen har skett snabbare och med större kraft än beräknat, vilket påverkat årets resultat positivt. Volymerna har ökat och den hårt drabbade fordonsbranschen återhämtade sig snabbare än väntat. Föegående års kostnadsanpassning i kombination med ökade volymer har medfört att föregående års förlust i koncernen, 23,4 Mkr efter finansiella poster, har kunnat vändas till en vinst på 15,4 Mkr. Investeringar har gjorts i ett antal större formsprutor. Även dotterbolaget KB System återhämtade sig och ökade sin omsättning från 10.5 mkr till 13.6 mkr. Under året har bolaget förvärvat samtliga immateriella rättigheter till sitt produktprogram samtidigt som tidigare gällande royaltyavtal upphört att gälla. KB Components UAB i Litauen fortsatte att öka sin omsättning från 29.4 Mkr till 44.8 Mkr.

Framtida utveckling Den positiva volymutvecklingen väntas fortsätta. Såväl personbils- som lastbilsbranschen ökade kraftigt under 2010 och en fortsatt ökning förväntas under 2011. Resultatet förväntas öka i takt med den ökade försäljningen. Marknadsmässigt kommer fortsatta ansträngningar att göras i syfte att bredda kundbasen med nya kundsegment. Den 1 april 2011 kommer Lars Holtskog att efterträda Stefan Andersson som VD samtidigt som Stefan Andersson ersätter Lennart Gustavsson som ordförande.

6 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Forskning och utveckling Produktutveckling sker av såväl egna produkter som på kunders uppdrag. Samarbetet med École Polytechnique Fédéral i Lausanne fortsätter med sikte på nya applikationer med speciella krav på ingående materials egenskaper med särskild fokus på bättre hållfasthetsegenskaper.

Kvalitet och miljöpåverkan Bolaget är certifierat enligt ISO/TS16949 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:1996. Moderbolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillverkningen av plastartiklar kan påverka yttre miljö genom luftutsläpp, energiåtgång, buller och avfallshantering. Miljötillståndet omfattar tillverkning av plastartiklar. Viktig och positiv miljöpåverkan sker genom återvinning av material. Vidare tas produkter fram ur ett livscykelperspektiv, vilket innebär att produkterna konstrueras för att förenkla framtida återvinning.

Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står i kr: Balanserad vinst

31 670 683,07

Överkursfond

300 000,00

Årets resultat

19 425 501,42

Summa

51 396 184,49

Styrelsen föreslår att vinsten diponeras så att: Utdelning till aktieägarna

30 000 000,00

I ny räkning balanseras

21 396 184,49

Summa

51 396 184,49

Styrelsen anser att förslaget till utdelning är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen enligt nedanstående yttrande. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintliga verksamheten såsom ej finansierade väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling. Hänsyn har även tagits till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets egna kapital samt till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Vidare föreslås utbetalningen av utdelningen ske genom avräkning av fordran och skuldföring för utbetalning i den takt som bolagets långsiktiga likviditet medger. I övrigt beträffande bolagets resutat och ställning hänvisas till resultat- och balansräkningar för såväl koncern som moderbolag med tilläggsupplysningar och noter.

7 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Resultaträkning koncernen Not

2010

2009

1,2

320 189

250 730

2 713

-4 109

2 085

1 591

-156 966

-125 802

Rörelsens intäkter: Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor Övriga rörelseintäkter

3

Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter 4,5

-48 753

-45 117

6

-93 721

-90 151

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar

-10 146

-10 219

Rörelseresultat

15 401

-23 077

Övriga externa kostnader Personalkostnader

Resultat från finansiella investeringar: Ränteintäkter (varav från moderbolaget 336/133)

496

416

Räntekostnader

-513

-763

15 384

-23 424

3 590

-751

18 974

-24 175

Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

8 – ÅRSREDOVISNING 2010

9


LEDER UTVECKLINGEN

Balansräkning koncernen Not

2010

2009

10

688

-

688

-

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Mönsterskydd

Materiella anläggningstillgångar

11

Byggnader och mark

1 800

115

Nedlagda kostnader i annans fastighet

1 039

2 523

29 534

32 494

7 377

-

39 750

35 132

Maskiner, inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar och förskott

Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran

9

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

4 986

-

1 378

1 378

6 364

1 378

46 802

36 510

18 961

16 439

Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor Pågående arbete för annans räkning

472

158

16 667

14 560

3 169

3 614

39 269

34 771

Kortfristiga fordringar Kundfordringar

51 834

46 762

Fordringar hos koncernföretag

10 028

15 038

1 323

862

561

1 835

Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

1 622

1 028

65 368

65 525

995

8 705

Summa omsättningstillgångar

105 632

109 001

SUMMA TILLGÅNGAR

152 434

145 511

Kassa och bank

9 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Balansräkning koncernen Not

2010

2009

19 600

19 600

2 822

2 898

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14

Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver

41 791

67 560

Årets resultat

18 974

-24 175

Summa eget kapital

83 187

65 883

1 973

1 896

Summa avsättningar

15

Långfristiga skulder Checkräkningskredit

16

Summa långfristiga skulder

10 249

-

10 249

-

-

22 547

Kortfristiga skulder Factoringskuld

16

Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag

4 113

3 143

33 034

31 007

82

-

Aktuella skatteskulder

1 266

18

Övriga skulder

1 501

2 385

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 029

18 632

57 025

77 732

152 434

145 511

44 678

62 330

INGA

INGA

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

10 – ÅRSREDOVISNING 2010

17


LEDER UTVECKLINGEN

Kassaflödesanalys koncernen 2010

2009

Resultat efter finansiella poster

15 384

-23 424

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster avskrivningar/nedskrivningar

10 146

10 219

-347

-166

77

344

-

-4 476

Löpande verksamheten

Realisationsvinst försäljning materiella anläggningstillgångar Avsättningar Övrigt Årets skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 396

-751

23 864

-18 254

-4 498

12 772

157

34 224

-20 707

-42 434

-1 184

-13 692

Investeringsverksamheten Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-765

-

-16 009

-3 575

0

2 957

-16 774

-618

-

15 000

Finansieringsverksamheten Nyemission Förändring av långfristiga skulder

10 249

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 249

15 000

-7 710

690

ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjad checkräkningskredit Disponibla likvida medel vid årets slut

8 705

8 015

995

8 705

9 751

-

10 746

8 705

11 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Resultaträkning moderbolaget Not

2010

2009

1,2

297 113

239 818

2 370

-3 741

1 873

1 591

Rörelsens intäkter: Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete och färdiga varor Övriga rörelseintäkter

3

Rörelsens kostnader: Råvaror och förnödenheter

-162 549

-134 685

4,5

-40 699

-38 549

6

-84 632

-81 582

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

-7 157

-7 226

Rörelseresultat

6 319

-24 374

Övriga externa kostnader Personalkostnader

Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i koncernföretag

7

7 830

-

Ränteintäkter, koncern

662

730

Övriga ränteintäkter

157

283

Räntekostnader, koncern Övriga räntekostnader Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

12 – ÅRSREDOVISNING 2010

9

-15

-

-513

-763

14 440

-24 124

-

5 200

14 440

-18 924

4 986

-1 866

19 426

-20 790


LEDER UTVECKLINGEN

Balansräkning moderbolaget Not

2010

2009

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

11

Byggnader och mark Maskiner, inventarier och verktyg Pågående nyanläggningar och förskott

1 800

115

24 861

26 176

7 377

-

34 038

26 291

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

12

Fordringar hos koncernföretag Uppskjuten skattefordran

9

Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

126

177

-

2 440

4 986

-

1 378

1 378

6 490

3 995

40 528

30 286

12 321

9 798

Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor Pågående arbete för annans räkning

472

158

14 255

12 200

3 166

3 614

30 214

25 770

Kortfristiga fordringar Kundfordringar

43 450

41 178

Fordringar hos koncernföretag

21 409

23 235

1 231

761

Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

13

414

1 851

1 567

1 028

68 071

68 053

269

7 721

98 554

101 544

139 082

131 830

13 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Balansräkning moderbolaget Not

2010

2009

19 600

19 600

2 800

2 800

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14

Aktiekapital - 560 000 aktier Reservfond Överkursfond

300

300

31 670

52 392

Årets resultat

19 426

-20 790

Summa eget kapital

73 796

54 302

15

1 973

1 896

16

10 249

-

-

120

10 249

120

-

22 547

Balanserat resultat

Avsättningar

Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder Factoringskuld Förskott från kunder

4 084

3 143

Leverantörsskulder

31 764

30 389

Skulder till koncernföretag

82

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 309

2 113

15 825

17 320

53 064

75 512

139 082

131 830

44 678

62 330

INGA

INGA

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

14 – ÅRSREDOVISNING 2010

17


LEDER UTVECKLINGEN

Kassaflödesanalys moderbolaget 2010

2009

14 440

-24 124

7 157

7 226

-690

-166

77

344

Löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster Avskrivningar/nedskrivningar Realisationsvinst försäljning materiella anläggningstillgångar Avsättningar Årets skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

-

-

20 984

-16 720

-4 444

13 126

-18

26 443

-22 448

-41 562

-5 926

-18 713

-14 215

-1 128

Investeringsverksamheten Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten

2 440

4 699

-11 775

3 571

Finansieringsverksamheten Nyemission

-

15 000

Förändring av långfristiga skulder

10 249

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 249

15 000

-7 452

-142

ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Outnyttjad checkräkningskredit Disponibla likvida medel vid årets slut

7 721

7 863

269

7 721

9 751

-

10 020

7 721

15 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper

Nyttjandeperioder uppgår till:

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principen är oförändrad mot föregående år.

Mönsterskydd

Koncernuppgifter

5 år

Byggnader

20 - 25 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 - 20 år Inventarier och verktyg

3 - 5 år

Närmaste moderbolag som avger koncernredovisning är BrA Invest CKS AB, 556753-2501,Åstorp. Forskning och utveckling Intäkter Intäkter har upptagits till vekligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande kriterier måste också uppfyllas innan intäkter redovisas:

Utgifter avseende forskning och utveckling redovisas som en kostnad när de uppstår. Fusion Fusion av helägt dotterbolag redovisas enligt koncernvärdemetoden, vilket innebär att dotterbolagets tillgångar och skulder övertages till koncernmässiga värden.

Försäljning av varor:

Fusionsdifferensen redovisas direkt mot fritt eget kapital.

Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fusionerat bolag: Konstruktörsgruppen för Elektronik och Maskinteknik AB (556097-6176) Fusionsdag:

2010-09-17

Fusionsdifferens:

68 kkr

Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Nyckeltalsdefinitioner

Varulager

Nettoomsättning Värdet på koncernens leveranser under året efter avdrag för leveranser mellan bolag inom koncernen.

Råvaror värderas till anskaffningsvärde och färdiga varor värderas till direkta tillverkningskostnader med tillägg för skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Inkuransavdrag har gjorts baserat på lagrets omsättningshastighet. Lagrets bokförda värde bedöms ej överstiga nettoförsäljningsvärdet. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Vinster och förluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning:

16 – ÅRSREDOVISNING 2010

Balansomslutning Värdet av samtliga tillgångar. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital Resultatet efter finansiella poster ökat med finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital Eget kapital ökat med räntebärande skulder.


LEDER UTVECKLINGEN

Noter Not 1 Nettoomsättning per bolag

2010

2009

297 113

239 818

KB System AB

13 569

10 463

KB Components UAB

44 755

29 417

355 437

279 698

Konstruktions-Bakelit AB

Summa Internförsäljning mellan bolagen förekommer

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av moderbolagets omsättning utgör 19 302, (17 717) försäljning till koncernbolag. Av moderbolagets rörelsekostnader är 17 348, (11 939) koncerninterna.

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Koncern 2010

Moderbolag 2009

2010

2009

Försäljning av anläggningstillgångar

690

168

690

168

Valutavinst

471

789

471

789

Övrigt Summa

Not 4 Ersättning till revisor

924

634

712

634

2 085

1 591

1 873

1 591

2010

2009

Revisionsuppdrag Övrig revisions verksamhet

Revisionsuppdrag

Övrig revisionsverksamhet

Moderbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB

136

63

145

-

-

-

69

145

Mazars SET Revisionsbyrå AB

34

-

40

-

Andra revisionsbyråer

46

-

92

-

216

63

346

145

Andra revisionsbyråer Dotterföretag

Koncernen totalt

Not 5 Leasingavgifter Leasingavgifter uppgår till

Koncern

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

4 231

5 725

4 174

5 623

Kommande års avgifter uppgår till 2011

3 391

3 326

2012

2 150

2 085

2013-

262

224

5 803

5 635

Summa

17 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Not 6 Personal

2010

2009

Antal

varav kvinnor

Antal

varav kvinnor

Moderbolaget

180

35%

165

33%

Dotterbolagen

53

66%

51

65%

233

42%

216

41%

Medeltal anställda

Koncernen totalt

Könsfördelning i företagsledningen Moderbolaget Styrelse

5

20%

5

20%

VD och övrig företagsledning

8

38%

7

14%

Koncernen Styrelse

14

14%

14

14%

VD och övrig företagsledning

16

44%

16

31%

Styrelse och VD

Övriga anställda

Styrelse och VD

Övriga anställda

Moderbolaget

555

59 017

1 381

55 584

Dotterföretag

1 121

5 473

1 096

5 082

Koncernen totalt

1 676

64 490

2 477

60 666

Styrelse och VD

Övriga anställda

Styrelse och VD

Övriga anställda

-

3 663

234

4 184

Löner och andra ersättningar

Pensionskostnader Moderbolaget Dotterföretag

239

976

185

901

Koncernen totalt

239

4 639

419

5 085

Samtliga

Samtliga

Moderbolaget

18 926

18 852

Dotterföretag

1 337

1 544

20 263

20 396

Övriga sociala kostnader

Koncernen totalt

Det finns inga utestående pensionsförpliktelser mot företagsledningen i moderbolaget eller koncernen. Upplysning om sjukfrånvaro moderbolaget

2010

2009

Sjukfrånvaro för kvinnor

3,9%

3,8%

Sjukfrånvaro för män

3,9%

5,8%

Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år

2,8%

5,8%

Sjukfrånvaro för anställda mellan 30 - 49 år

3,0%

3,5%

Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år

5,4%

8,4%

Sjukfrånvaron för varje ovanstående grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro (i % av total sjukfrånvaro)

3,9%

5,1%

31,7%

39,1%

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidsfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

18 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolag

Anteciperad utdelning

2010

2009

7 830

-

Not 8 Bokslutsdispositioner

Moderbolag

Avskrivning utöver plan

Not 9 Skatt på årets resultat Aktuell skatt, årets taxering Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

2010

2009

-

5 200

Koncern

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

-1 396

-253

-

-1 866

577

-498

577

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag

4 409

-

4 409

-

Summa

3 590

-751

4 986

-1 866

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Koncern 2010

2009

-

-

Mönsterskydd Ingående anskaffningsvärde Inköp

765

-

Utgående anskaffningsvärden

765

0

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde

-

-

-77

-

-77

0

688

0

19 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Koncern

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

1 193

1 193

1 193

1 193

Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp

1 800

-

1 800

-

Försäljning

-1 193

-

-1 193

-

Utgående anskaffningsvärden

1 800

1 193

1 800

1 193

Ingående avskrivningar

-1 078

-1 078

-1 078

-1 078

Försäljning

1 078

-

1 078

-

0

-1 078

0

-1 078

Bokfört värde

1 800

115

1 800

115

Skattemässigt restvärde

1 800

115

1 800

115

-

1 190

-

1 190

4 749

-

-

-

-25

4 779

-

-

-619

-

-

-

22

28

-

-

Utgående avskrivningar

Taxeringsvärden fastigheter Nedlagda kostnader i annans fastighet Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Omräkningsdifferens Inköp Utrangeringar

-

-

-

-

Utgående anskaffningsvärden

4 127

4 807

0

0

Ingående avskrivningar

-2 226

-

-

-

23

-814

-

-

Omklassificering Omräkningsdifferens

359

-

-

Årets avskrivningar

-1 244

-1 412

-

-

Utgående avskrivningar

-3 088

-2 226

0

0

Bokfört värde

1 039

2 581

0

0

76 674

77 391

76 674

77 391

2 532

360

2 532

360

Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar

-50

-1 077

-50

-1 077

Utgående anskaffningsvärden

79 156

76 674

79 156

76 674

Ingående avskrivningar

-62 681

-61 235

-62 681

-61 235

50

1 077

50

1 077

Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar

-2 494

-2 523

-2 494

-2 523

Utgående avskrivningar

-65 125

-62 681

-65 125

-62 681

Bokfört värde

14 031

13 993

14 031

13 993

Inventarier och verktyg Ingående anskaffningsvärde

118 222

103 410

93 064

92 797

Inköp

4 250

3 243

3 310

1 031

Försäljningar/utrangeringar

-2 190

-1 026

-710

-971

47

12 595

-

207

-1 047

-

-

-

119 282

118 222

95 664

93 064

-99 721

-81 191

-80 881

-77 052

1 806

883

710

874

-47

-13 129

-

-

515

-

-

-

-6 332

-6 284

-4 663

-4 703

-103 779

-99 721

-84 834

-80 881

15 503

18 501

10 830

12 183

Omklassificering Omräkningsdifferens Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificering Omräkningsdifferens Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde

20 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Moderbolag 2010

2009

177

177

Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde

-51

-

Utgående anskaffningsvärden

Fusion

126

177

Bokfört värde

126

177

Andelar i koncernföretag - moderbolag Uppgifter om dotterföretagen: Bolagsnamn och säte KB System AB, Örkelljunga KB Components UAB, Kaunas, Litauen

Org.nr

Antal andelar

Röst-/Kapitalandel

Bokfört värde

556306-9581

1000

100%

100

300066964

10

100%

26

Summa

Not 13 Periodiseringsposter

126

Koncern

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

253

544

198

544

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda leasingkostnader Övriga poster

1 369

484

1 369

484

Summa

1 622

1 028

1 567

1 028

16 105

18 090

15 066

17 070

924

542

759

250

17 029

18 632

15 825

17 320

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

19 600

2 898

43 385

-4

-1 665

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Övriga upplupna kostnader Summa

Not 14 Eget kapital Koncern Belopp vid årets ingång Omräkningsdifferens Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital

-72

Årets resultat Belopp vid årets utgång

Moderbolag Belopp vid årets ingång

19 600

2 822

60 766

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Övrigt fritt eget kapital

19 600

2 800

300

31 602

Fusion

68

Årets resultat Belopp vid årets utgång

72 18 974

19 426 19 600

2 800

300

51 096

21 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

Not 15 Övriga avsättningar

Koncern

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

Pensioner

1 973

1 896

1 973

1 896

Summa

1 973

1 896

1 973

1 896

Not 16 Checkräkningskredit Beviljad limit Outnyttjad kredit

Koncern

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

20 000

-

20 000

-

9 751

-

9 751

-

-

35 000

-

35 000

Fakturakredit Beviljad limit

Not 17 Poster inom linjen

Koncern

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

43 300

23 300

43 300

23 300

-

37 652

-

37 652

43 300

60 952

43 300

60 952

Ställda panter till kreditinstitut Företagsinteckningar Belånade kundfordringar Summa

Ställda panter för avsättningar Kapitalförsäkring

1 378

1 378

1 378

1 378

Summa

1 378

1 378

1 378

1 378

44 678

62 330

44 678

62 330

Summa ställda panter

22 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDER UTVECKLINGEN

23 – ÅRSREDOVISNING 2010


THORN REKLAMBYRÅ 2011

Industrigatan - 286 85 Örkelljunga - Tfn 0435-56 000 - Fax 0435-54 260 - www.konstruktions-bakelit.com

Konstruktions-Bakelit Arsredovisning 2010  

Konstruktions-Bakelit Arsredovisning 2010