Page 1

Ă…rsredovisning 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

2 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Draken INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning

4-5

Förvaltningsberättelse

6

Resultaträkning

7

Balansräkning

8-9

Kassaflödesanalys

10

Tilläggsupplysningar

11

Noter

12-15

3 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

VD: Alexander Subotin

Draken i Reftele AB

Ledare inom industriförpackningar Bolaget startade redan 1964 produktion av blåst film i gamla skolan i Reftele. 1967 flyttades verksamheten till nuvarande plats där den har expanderat successivt. 2011 byggs verksamheten ut ytterligare västerut och de gamla byggnaderna där (PELO) rivs för att ge plats åt större lagerutrymme i moderna lokaler.

Drakens vision är att vara ledande inom framställning av industriförpackningar och teknisk film. Genom att tillhandahålla extrudering, tryckeri och konvertering erbjuder Draken ett av marknadens bredaste utbud av plastfilmsprodukter för industriell användning. Exempel på produkter är byggfilm, förpackningsfilm, påsar, säckar och huvar. Via samarbete i distributionsledet erbjuds slutkunder totallösningar avseende förpackningar, samtidigt som kunden får tillgång till

4 – ÅRSREDOVISNING 2010

kundspecifik produktutveckling, samt kundstyrd produktion av små volymer. Sedan förvärvet 2005 har det gjorts omfattande investeringar i lokaler, IT-system och maskinpark. Detta med den klara målsättningen att skapa en högeffektiv processindustri i världsklass.

2010 I spåren efter finanskrisen har pressade försäljningspriser och höjda råvarukostnader påverkat branschen negativt under

året. Framtidsutsikterna för 2011 ser ljusare ut där marginalen kan återgå till normala nivåer. Det har beslutats att bygga ett nytt lager och en ny tryckhall för att ytterligare stärka Drakens position. Med en stark kundbas och en flexibel produktion ser utsikterna för 2011 goda ut.


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

5 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Förvaltningsberättelse Verksamheten Bolaget bedriver tillverkning och försäljning av plastprodukter för emballage och industrianvändning. Verksamheten bedrivs i egna lokaler i Reftele. Flerårsjämförelse* (kkr) Nettoomsättning Res. efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%)

2010

2009

2008

2007

97 265

85 858

92 980

98 638

4 400

7 520

-343

8 115

51 587

57 784

56 671

54 934

24,7%

38,2%

29,3%

35,9%

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Investeringar Beslut är fattat att göra en betydande investering i utbyggnad av bolagets lokaler. Ägarförhållanden Under räkenskapsåret har Draken i Reftele AB fusionerats med sin tidigare ägare Draken Intressenter AB, genom s.k. nedströms fusion. Bolaget ägs till 83,3% av BrA Invest CKS AB samt resterande del av privatperson. Miljöpåverkan Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser tryckeriverksamhet på plastprodukter där organiska lösningsmedel användes. De organiska lösningsmedlen påverkar den yttre miljön genom avdunstning till luften. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst årets vinst

226 894 3 063 248 3 290 142

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres

3 290 142 3 290 142

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

6 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Resultaträkning Not

2010

2009

1

97 265 291

85 857 800

Kostnad för sålda varor

-81 457 719

-67 886 282

Bruttoresultat

15 807 572

17 971 518

Nettoomsättning

-5 443 129

-4 778 345

Administrationskostnader

Försäljningskostnader 2, 3

-5 675 358

-5 293 995

Rörelseresultat

4, 5

4 689 085

7 899 178

Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster

26 744

26 494

-316 013

-405 576

4 399 816

7 520 096

0

-500 000

4 399 816

7 020 096

-1 336 568

-1 872 806

3 063 248

5 147 290

Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

6

7 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Balansräkning Not

2010

2009

7

1 893 000

0

1 893 000

0

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

8

6 005 625

5 883 659

Maskiner och andra tekniska anläggningar

9

20 763 027

21 540 439

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

551 695

1 551 353

27 320 347

28 975 451

29 213 347

28 975 451

Varulager m.m.

5 585 439

5 563 456

Varor under tillverkning

1 337 359

1 253 896

944 018

1 483 621

7 866 816

8 300 973

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar

13 818 453

8 087 953

62 601

11 981 169

53 902

93 310

569 337

344 996

14 504 293

20 507 428

2 727

511

Summa omsättningstillgångar

22 373 836

28 808 912

SUMMA TILLGÅNGAR

51 587 183

57 784 363

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

8 – ÅRSREDOVISNING 2010

10


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Balansräkning Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2010

2009

400 000

400 000

11

Eget kapital Aktiekapital

12

Reservfond Balanserad vinst eller förlust

80 000

80 000

226 894

7 471 564

Årets resultat

3 063 248

5 147 290

Summa eget kapital

3 770 142

13 098 854

2 490 000

2 490 000

Obeskattade reserver Periodiseringsfond

13

Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver

14

Långfristiga skulder

15

Checkräkningskredit

16

9 709 091

9 709 091

12 199 091

12 199 091

2 378 086

3 339 655

Skulder till kreditinstitut

16 500 000

17 750 000

Summa långfristiga skulder

18 878 086

21 089 655

1 250 000

1 250 000

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

0

20 373

8 296 706

3 522 817

25 000

0

1 503 365

1 238 464

1 925 589

1 001 863

3 739 204

4 363 246

Summa kortfristiga skulder

16 739 864

11 396 763

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

51 587 183

57 784 363

Fastighetsinteckningar

18 000 000

18 000 000

Företagsinteckningar

11 000 000

11 000 000

29 000 000

29 000 000

Inga

Inga

POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

18

9 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Kassaflödesanalys Not

2010

2009

1

4 689

7 899

4 301

3 463

Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta

27

26

-316

-406

Betald inkomstskatt

-1 072

-77

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

7 629

10 906

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

434

1 018

-5 730

-1 164

-98

283

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

4 774

-2 961

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

289

-183

Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 298

7 899

8

-380

0

9

-1 706

-5 455

0

187

-2 086

-5 268

Koncernbidrag

0

-11

Övertag vid fusion

1

Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amortering långfristiga lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11

-2 211

-2 620

-3 000

0

-5 210

-2 631

Förändring av likvida medel

2

0

Likvida medel vid årets början

1

1

Likvida medel vid årets slut

3

1

Outnyttjad checkräkningskredit

7 622

6 660

Disponibla medel vid årets slut

7 625

6 661

10 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Fordringar och skulder i utländsk valuta

Värderingsprinciper m.m.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkrningsåtgärd genomförts, t.ex. terminssäkring, används terminskursen.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernförhållanden Moderbolag är BrA Invest CKS AB, 556753-2501, Åstorp.

Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar

Fusion Nedströms fusion av moderbolag redovisas enligt koncernvärdemetoden, vilket innebär att moderbolagets tillgångar och skulder övertas till koncernmässiga värden. Fusionsdifferens redovisas direkt mot fritt eget kapital i dotterbolaget. Fusioneratbolag:

DrakenIntressenterAB,org.nr 556682-9106

Fusionsdag: 2010-12-03 Fusionsdifferens:

-9 392 kkr

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager m.m. Varulagret är värderat enligt LVP, dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

11 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Noter Not 1 Inköp och försäljning inom koncernen

2010

2009

Andel av försäljningen som avser koncernföretag

551 kkr

0 kkr

Andel av inköpen som avser koncernföretag

240 kkr

0 kkr

2010

2009

379 707

301 582

2010

2009

Not 2 Leasingavtal Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

Not 3 Arvode och kostnadsersättning Mazars SET Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag

75 890

79 228

Andra uppdrag

75 000

75 000

150 890

154 228

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 4 Personal

2010

2009

Medelantal anställda har varit

41,0

47,0

varav kvinnor

11,0

11,0

2,5%

4,6%

långtidsjukfrånvaro

0,0%

41,6%

Sjukfrånvaro för kvinnor

2,0%

1,8%

Sjukfrånvaro för män

2,6%

5,6%

Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda Andel av sjukfrånvaro som avser

Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre

2,4%

7,8%

Sjukfrånvaro för personal 30-49 år

2,8%

4,7%

Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre

2,0%

1,8%

Löner, ersättningar m.m.

12 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått följande belopp: Styrelsen och VD: Styrelsen och VD: Tantiem Pensionskostnader

670 560

661 824

95 500

252 000

165 000

165 883

931 060

1 079 707

13 124 512

12 639 236

488 609

524 988

13 613 121

13 164 224

4 185 240

42 03 238

18 729 421

18 447 169

Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader

Sociala kostnader Summa styrelse och övriga

Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter,

3

3

varav kvinnor

0

0

Antal övriga befattningshavare inkl. VD,

1

1

varav kvinnor

1

1

Verkställande direktörens ersättning/villkor fastställs av styrelsen och möjligheterna till tantiem/bonus baseras på bolagets resultatutveckling och kan maximalt uppgå till sex månadslöner per år. För verkställande direktören gäller en uppsägningstid om sex månader från direktörens sida och tolv månader från bolagets sida.

Not 5 Avskrivningar m.m. på materiella och immateriella anläggningstillgångar fördelade på funktion

Kostnad för sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader

Not 6 Skatt på årets resultat Skatteeffekt koncernbidrag

2010

2009

3 441 124

2 919 829

430 141

364 979

430 140

364 978

4 301 405

3 649 786

2010

2009

0

-2 972

-1 336 568

-1 869 834

-1 336 568

-1 872 806

2010

2009

5 600 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 600 000

0

Ingående avskrivningar, övertag via fusion

-3 147 000

0

Aktuell skatt

Not 7 Goodwill Övertag via fusion

Årets avskrivningar Utgående redovisat värde

-560 000

0

1 893 000

0

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. 13 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Not 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp

2010

2009

8 610 077

8 610 077

380 154

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 990 231

8 610 077

Ingående avskrivningar

-2 726 418

-2 487 238

Årets avskrivningar

-258 188

-239 180

-2 984 606

-2 726 418

Utgående redovisat värde

6 005 625

5 883 659

Redovisat värde byggnader

5 203 979

5 074 216

60 280

68 077

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde markanläggningar Redovisat värde mark

741 366

741 366

6 005 625

5 883 659

5 136 781

5 014 815

Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter:

2 802 000

2 802 000

varav byggnader:

2 171 000

2 171 000

2010

2009

49 102 795

45 358 076

2 705 805

3 903 171

Skattemässigt restvärde

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 20-33 år.

Taxeringsvärde

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar

0

-158 452

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

51 808 600

49 102 795

Ingående avskrivningar

-27 562 356

-24 310 202

Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

0

158 452

-3 483 217

-3 410 606

-31 045 573

-27 562 356

20 763 027

21 540 439

2010

2009

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-10 år.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader

232 364

224 153

Upplupna intäkter

336 973

120 843

569 337

344 996

14 – ÅRSREDOVISNING 2010


LEDARE INOM INDUSTRIFÖRPACKNINGAR

Not 11 Eget kapital Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

400 000

80 000

12 618 854

Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman: Utdelning till aktieägare

-3 000 000

Fusionsresultat

-9 391 961

Årets vinst

3 063 248

Belopp vid årets utgång

400 000

80 000

3 290 141

Not 12 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier

Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång

4 000

100

Antal/värde vid årets utgång

4 000

100

Periodiseringsfond

2010

2009

Periodiseringsfond, taxering 2006

300 000

300 000

Periodiseringsfond, taxering 2008

2 190 000

2 190 000

2 490 000

2 490 000

2010

2009

3 208 361

3 208 361

3 208 361

3 208 361

2010

2009

Not 14 Uppskjuten skatt i obeskattade reserver Uppskjuten skatt i obeskattade reserver

Not 15 Långfristiga skulder Amortering inom 2 till 5 år Amortering efter 5 år

Not 16 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter

2 500 000

3 750 000

14 000 000

14 000 000

16 500 000

17 750 000

2010

2009

10 000 000

10 000 000

2010

2009

694 230

958 806

2 150 000

2 672 000

894 974

732 440

3 739 204

4 363 246

2010

2009

Fastighetsinteckningar

18 000 000

18 000 000

Företagsinteckningar

11 000 000

11 000 000

Upplupna löner och ersättningar Övriga poster

Not 18 Skulder för vilka säkerheter ställts Checkräkningskredit och övriga skulder till kreditinstitut

15 – ÅRSREDOVISNING 2010


Draken i Reftele AB - Box 77 - 330 21 Reftele - Besรถksadress: Fabriksgatan 1 Tfn 0371-207 70 - Fax 0371-20 689 - www.draken.se

Draken arsredovisning 2010  

Draken arsredovisning 2010