Page 1

Ă…rsredovisning 2010


VÄNNER FÖR LIVET VÄNNER FÖR LIVET

2 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Dogman INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 4-5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning Koncernen

7

Balansräkning Koncernen

8-9

Kassaflödesanalys Koncernen

10

Resultaträkning Moderbolaget Balansräkning Moderbolaget Kassaflödesanalys Moderbolaget

11 12-13 14

Redovisnings- och värderingsprinciper

15-16

Noter

17-23

3 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

AB Dogman

Husdjurens bäste vän Dogman importerar, distribuerar och marknadsför produkter inom husdjursegmentet. Man erbjuder fullsortiment av tillbehör, torrfoder och snacks till hemdjursmarknaden, med en marknadsledande roll på tillbehörssidan.

Försäljningen sker via fackhandel samt dagligvaruhandel. Dels sker försäljning via egna varumärken så som Dogman och Dogman Professional, dels som representant åt välkända varumärken som Purina Pro Plan, Tropical, 8in1, Flexi, Ferplast, Savic Aquael m fl. Dogman har ingen egen tillverkning utan de egenutvecklade produkterna framställs av underleverantörer. Dogman finns med egna bolag etablerad i de nordiska länderna, Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dogman grundades 1965 i Lund av Hans Jerenäs och såldes 1 januari 2007 till BrA Invest. Norska dotterbolaget Dogman AS bildades 2004 och den danska motsvarigheten Dogman Aps bildades 2005.

4 – ÅRSREDOVISNING 2010

2010 Verksamhetsåret 2010 har inneburit fortsatt god tillväxt. Under året har Dogman genomfört en omfattande flytt. Kontoret låg tidigare i Lund och lagret har funnits hos en tredjepartslogistiker i Bjärnum. Nu har vi tagit hem logistiken för att sköta denna i egen regi samtidigt som den placerats tillsammans med kontoret. Detta har skett genom flytt till egna förhyrda toppmoderna lokaliteter med ett utmärkt geografiskt logistikläge utmed E4 i Åstorp, nordvästra Skåne. Detta innebär också att det skapats utmärkta möjligheter för fortsatt god tillväxt och utveckling av bolaget. Under slutet av 2010 etablerades ett finskt dotterbolag, Dogman Oy.

I och med etableringen i Finland har bolaget etableringar i samtliga Nordiska länder med undantag av Island.

2011 har inletts på ett positivt sätt Försäljningen har varit förhållandevis god. Företaget har inlett ett implementeringsarbete för all personal med målsättningen att skapa en gemensam tydlig modern arbetsplattform för samtliga bolag. Denna är att ytterligare förstärka och utveckla rollen som marknadsledare.


VÄNNER FÖR LIVET

5 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget bedriver grossiströrelse med artiklar till sällskapsdjur. Försäljningen sker till största delen under varumärkena Dogman, Dogman Professional, Catman och Zooman. Verksamheten har pågått sedan 1965, då varumärket Dogman lanserades på marknaden. Kunderna utgörs av fackhandeln (zoobutiker) och dagligvaruhandeln.

Ägarförhållanden Bolaget ägs till 76,25% av BrA Invest CKS AB org nr 556753-2501, med säte i Åstorp. Moderbolag i den största koncern där bolaget ingår och där koncernredovisning upprättas är BrA Invest CKS AB org nr 556753-2501, med säte i Åstorp.

Resultat och ställning (tkr) Koncernen Översikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet Medelantal anställda

Moderbolaget

2010

2009

2008

2010

2009

2008

333 935

328 026

294 201

243 508

237 621

216 848

6 650

14 801

11 869

1 428

10 453

9 098

120 494

112 577

106 572

91 555

80 005

74 452

16%

17%

12%

15%

21%

18%

73

49

52

50

31

30

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Under året har AB Dogman genomfört en omfattande flytt till nya verksamhetslokaler. Flytten har medfört stora engångskostnader som belastar årets resultat. Företagets kontor låg tidigare i Lund och lagret har administrerats av ett externt logistikföretag i Bjärnum. Nu administrerar företaget själv logistik och lager. Under året har företaget startat verksamhet i Finland genom registrering av bolaget Dogman OY. 2011 har inletts på ett positivt sätt. Försäljningen har varit god och företaget har inlett ett implementeringsarbete av en ny organisationsstruktur för all personal med målsättningen att skapa en gemensam tydlig modern arbetsplattform för samtliga bolag där målsättningen är att ytterligare förstärka och utveckla rollen som marknadsledare inom företagets verksamhetsområde.

Förslag till vinstdisposition Koncernen Koncernens fria kapital uppgår till 16 120 tkr varav årets vinst uppgår till 4 221 tkr. Någon avsättning till bundna reserver föreslås ej.

Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget: Balanserade vinstmedel (kr) Årets resultat (kr) Summa kronor

5 883 693 4 338 068 10 221 761

Styrelsen föreslår att vinsten behandlas så att: utdelas till aktieägarna (kr) i ny räkning överföres (kr) Summa kronor

3 000 000 7 221 761 10 221 761

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Bolagets soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3st. Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedan stående resultat- och balansräkningar med tillhörande notanteckningar. Samtliga belopp uttrycks i svenska tusentals kronor om inget annat anges.

6 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Resultaträkning koncernen Ksek

Not

2010

2009

333 935

328 026

Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror

-251 814

-252 090

2, 8

-34 699

-27 992

Personalkostnader

3

-37 061

-31 250

Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

4

-3 137

-1 679

7 224

15 015

Övriga externa kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

7

272

341

-846

-555

6 650

14 801

-2 429

-4 061

4 221

10 740

7 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Balansräkning koncernen Ksek

Not

2010

2009

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

9

Balanserade utgifter Varumärke Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

31

63

8 313

10 183

11 622

0

19 966

10 246

6 821

792

6 821

792

427

0

0

10 053

10

Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar

12

Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

367

238

794

10 291

27 581

21 329

41 757

41 074

41 757

41 074

45 362

42 954

0

1 663

Omsättningstillgångar

Varulager Handelsvaror

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

8 – ÅRSREDOVISNING 2010

13

749

1 277

3 081

2 089

49 192

47 983

1 964

2 191

92 913

91 248

120 494

112 577


VÄNNER FÖR LIVET

Balansräkning koncernen Ksek

Not

2010

2009

3 000

3 000

604

4 170

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14

Aktiekapital, 30 000 aktier Bundna reserver Fria reserver

11 899

1 616

4 221

10 740

19 724

19 526

16

204

985

Övriga skulder

17

10 543

3 804

Checkräkningskredit

18

6 642

8 367

Fakturakredit

18

20 000

16 500

37 185

28 671

Årets resultat Summa eget kapital

Avsättningar

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån Leverantörsskulder Skulder till koncerföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 925

1 250

44 914

40 368

523

0

1 777

3 135

3 913

10 216

9 329

8 426

63 381

63 395

120 494

112 577

77 388

72 753

Inga

Inga

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

20

9 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Kassaflödesanalys koncernen Kassaflödesanalys

2010

2009

6 650

14 801

3 137

1 679

118

-

Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av och nedskrivningar Resultat vid utrangering av anläggningstillgångar Betald/erhållen inkomstskatt

-4 914

-2 957

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

4 991

13 523

Minskning(+)/ökning (-) av varulager

-1 721

6 169

Minskning(+)/ökning (-) av fordringar

-2 716

-4 195

Ökning(+)/minskning (-) av skulder

4 102

1 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 656

16 706

-7 488

-371

Investeringsverksamhet Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Förändring finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

73

0

-135

-7 707

-7 550

-8 078

Finansieringsverksamheten Fusion

6

0

Förändring långfristiga skulder

8 863

-7 244

Utbetald utdelning

-6 000

-4 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 869

-11 244

-25

-2 616

ÅRETS KASSAFLÖDE Kursdifferens i likvida medel

-202

300

Likvida medel vid årets början

2 191

4 507

Likvida medel vid årets slut

1 964

2 191

10 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Resultaträkning moderbolaget Ksek

Not

2010

2009

243 508

237 621

3 083

2 958

Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror

-189 971

-188 746

2, 8

-26 183

-20 795

Personalkostnader

3

-26 650

-20 181

Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar

4

-1 873

-308

Rörelseresultat

1

1 914

10 549

Övriga externa kostnader

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter

6

Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

5

Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

7

239

319

-725

-415

1 428

10 453

4 800

-2 600

6 228

7 853

-1 890

-2 098

4 338

5 755

11 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Balansräkning moderbolaget Ksek

Not

2010

2009

Balanserade utgifter

31

63

Varumärke

58

89

11 622

0

11 711

152

6 126

482

6 126

482

11

289

265

0

10 053

12

57

57

176

176

522

10 551

18 359

11 185

28 690

29 232

28 690

29 232

Kundfordringar

31 555

30 016

Fordringar hos koncernföretag

10 322

6 906

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

9

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

10

Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager Handelsvaror

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

24

282

2 566

1 526

44 467

38 730

39

858

Summa omsättningstillgångar

73 196

68 820

SUMMA TILLGÅNGAR

91 555

80 005

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

12 – ÅRSREDOVISNING 2010

13


VÄNNER FÖR LIVET

Balansräkning moderbolaget Ksek

Not

2010

2009

3 000

3 000

600

600

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

14

Aktiekapital, 30 000 aktier Reservfond Balanserat resultat

5 884

3 907

Årets resultat

4 338

5 755

13 822

13 262

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

15

0

4 800

Avsättningar

16

204

204

Skulder till kreditinstitut

17

9 506

2 188

Checkräkningskredit

18

3 579

4 960

Fakturakredit

18

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

20 000

16 500

33 085

23 648

Kortfristiga skulder Kortfristiga lån Leverantörsskulder

2 925

1 250

34 402

29 138

Skatteskulder

69

2 124

Övriga skulder

1 864

1 144

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

5 184

4 435

Summa kortfristiga skulder

44 444

38 091

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

91 555

80 005

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

20

55 731

49 180

Ansvarsförbindelser

20

Inga

9 074

13 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Kassaflödesanalys moderbolaget Ksek

2010

2009

1 428

10 453

1 873

308

125

0

-3 945

-1 564

Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Rearesultat materiella anläggningstillgångar Årets skattekostnad Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-519

9 197

Minskning(+)/ökning (-) av varulager

542

7 940

Minskning(+)/ökning (-) av fordringar

-5 945

-5 625

Ökning(+)/minskning (-) av skulder

8 540

963

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 618

12 475

-6 929

-281

Investeringsverksamhet Förvärv av anläggningstillgångar Utrangering av anläggningstillgångar

73

0

Förändring finanisella anläggningtillgångar

-24

-7 703

6

0

-6 874

-7 984

Fusion Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga skulder

9 437

74

Utbetald utdelning

-6 000

-4 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 437

-3 926

ÅRETS KASSAFLÖDE

-819

565

Likvida medel vid årets början

858

293

Likvida medel vid årets slut

39

858

14 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredoviningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets Rekommendationer och i tillämpliga fall uttalanden av FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan.

Intäkter Intäkter redovisas vid faktureringen som sker i samband med leverans.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Linjär avskrivning tillämpas över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Varumärke Balanserade utgifter för förpackningsutveckling Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år 3 år 5-10 år

Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt den sk först-in först-ut principen (FIFO), och nettoförsäljnings-värdet. Avdrag för inkurans har gjorts med 3 %.

Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. Vinster och förluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Avsättning av skulder Skulder har upptagits till anskaffningsvärden med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning.

Koncernredovisning Redovisningsmetod I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna eller har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Vid omräkning av bokslut för utländska dotterbolag har dagskursmetoden tillämpats. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Poster ingående i det egna kapitalet omräknas till de kurser som rådde vid respektive förvärvstidpunkt. Samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens egna kapital.

Fusion Nedströms fusion av moderbolag redovisas enligt koncernvärdemetoden, vilket innebär att moderbolagets tillgångar och skulder övertas till koncernmässiga värden. Fusionsdifferensen redovisas direkt mot fritt eget kapital i dotterbolaget. Fusionerat bolag: Dogman Intressenter AB, org.nr 556711-9424 Fusionsdag: 2010-12-06 Fusionsdifferens: 2 222 kkr

15 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Finansiell riskhantering Ränterisk Befintliga räntebärande skulder är med rörliga räntor. Valutarisk Verksamheten utsätts i princip för vissa transaktionsrisker i samband med köp och försäljning i utländsk valuta. Bolaget använder sig normalt inte av terminssäkring eller liknande finansiella instrument. Kreditrisk Verksamheten omfattar ett stort antal kunder med varierande kreditvärdighet. Bolaget har historiskt drabbats av väldigt få kundförluster genom god kundkännedom och tillämpade kreditlimits. Kreditrisken bedöms begränsad. Likviditetsrisk Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisk innebär att inneha tillräckliga likvida medel, alternativt avtalade kreditmöjligheter. En fortsatt bedömd god lönsamhet och beviljade krediter gör att likviditetsrisken i nuläget bedöms vara rimligt låg.

Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Soliditeten har beräknats som det egna kapitalet ökat med 73,7 % av obeskattade reserver i relation till balansomslutningen. Medelantal anställda Vid beräkningen av medelantal anställda har en årsarbetstid om 1 700 timmar använts.

16 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Noter

Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av årets försäljning avser 28 216 tkr (27 466 tkr) försäljning till andra koncernbolag. Av årets inköp avser 247 tkr (338 tkr) inköp från andra koncernbolag. Av övriga rörelseintäkter avser 3 083 tkr (2 958 tkr) andra koncernbolag.

Not 2 Upplysning om revisorers arvoden Koncernen

Moderbolaget

2010

2010

249

249

0

0

Mazars SET Revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Skatterådgivning

14

14

Övriga tjänster

15

15

278

278

249

0

Grant Thornton/MGI revisjon Revisionsuppdrag Andra uppdrag

Total summa

33

0

282

0

560

278

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 3 Personal Koncernen 2010

2009

Antal anställda kvinnor

35

Antal anställda män

38 73

Moderbolaget 2010

2009

25

28

20

24

22

11

49

50

31

Medelantalet anställda:

Könsfördelning inom företagsledningen Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse Män

9

8

3

3

Kvinnor

0

0

0

0

Löner och andra ersättningar: Styrelsen och verkställande direktör Övriga anställda

2 076

2 181

1 014

993

23 911

19 436

16 868

11 982

25 987

21 617

17 882

12 975

Det finns inga avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning. Koncernen Sociala kostnader: Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal

Moderbolaget

2010

2009

2010

472

488

327

2009 326

2 181

1 846

1 635

1 358

7 625

5 743

6 064

4 500

10 278

8 077

8 026

6 184 17 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

forts Not 3 Personal Sjukfrånvaro i moderbolaget

2010

Sjukfrånvaro för kvinnor

1,79%

Sjukfrånvaro för män

1,67%

Sjukfrånvaro för anställda yngre än 30 år

5,61%

Sjukfrånvaro för anställda mellan 30-49 år

1,04%

Sjukfrånvaro för anställda äldre än 49 år

*

Sjukfrånvaro för ovanstående grupp anges i procent av gruppens totala sammanlagda ordinarie arbetstid. Total sjukfrånvaro

1,74%

Långtidssjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvaro

0,00%

* Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori.

Not 4 Avskrivningar Koncernen

Varumärke Balanserade utgifter Goodwill Inventarier, verktyg och installationer

Moderbolaget

2010

2009

2010

-1 169

-1 222

-31

-61

-32

-32

-32

-32

-723

0

-1 213

-425

-1 087

-215

-3 137

-1 679

-1 873

-308

-723

2009

Not 5 Bokslutsdispositioner Moderbolaget

Avsättning periodiseringsfond Upplösning av periodiseringsfond

2010

2009

0

-2 600

4 800

0

4 800

-2 600

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen

Ränteintäkter Ränteintäkter från koncernföretag

18 – ÅRSREDOVISNING 2010

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

272

271

239

249

0

70

0

70

272

341

239

319


VÄNNER FÖR LIVET

Not 7 Skatt på årets resultat Koncernen

Aktuell skattekostnad

2009

2010

2009

-3 657

-3 086

-1 890

-2 098

-61

0

0

0

1 289

-975

0

0

-2 429

-4 061

-1 890

-2 098

Uppskjuten skattekostnad/intäkt p g a temporära skillnader Uppskjuten skatteintäkt/kostnad avseende intern vinst och obeskattade reserver

Moderbolaget

2010

Not 8 Leasing- och hyresavtal Bolaget har ingått leasing- och hyresavtal av operationell natur enligt följande. Koncernen Byggnader och lokaler

Maskiner/inventarier

år 2011

9 765

år 2012

9 726

år 2013

Moderbolaget Byggnader och lokaler

Maskiner/ inventarier

2 090

6 378

1 709

1 831

6 340

1 587

6 340

515

6 340

408

107 252

309

107 252

309

10 702

1 946

7 175

1 550

Avgifter som förfaller

år 2014 eller senare Årets hyresavgift uppgår till

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen 2010

2009

Moderbolaget 2010

2009

Balanserade utgifter Ingående anskaffningsvärde

486

486

486

486

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

486

486

486

486

Ingående avskrivningar

-423

-391

-423

-391

-32

-32

-32

-32

-455

-423

-455

-423

31

63

31

63

16 341

14 921

4 465

4 380

0

85

0

85

Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

Varumärken Ingående anskaffningsvärde Inköp Omräkningsdifferens

-871

1 335

0

0

15 470

16 341

4 465

4 465

Ingående avskrivningar

-6 158

-4 842

-4 376

-4 315

Årets avskrivningar

-1 169

-1 222

-31

-61

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Omräkningsdifferens

170

-94

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 157

-6 158

-4 407

-4 376

Utgående planenligt restvärde

8 313

10 183

58

89

19 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

forts Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen 2010

2009

Moderbolaget 2010

2009

0

Goodwill 0

0

0

Övertag via fusion

Ingående anskaffningsvärde

14 470

0

14 470

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 470

0

14 470

0

0

0

0

0

-2 125

0

-2 125

0

-723

0

-723

0

Ingående avskrivningar Via fusion Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde

-2 848

0

-2 848

0

11 622

0

11 622

0

Not 10 Materiella anläggningstillgångar Koncernen 2010

2009

Moderbolaget 2010

2009

Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde

11 056

10 581

9 160

8 965

Inköp

7 488

286

6 929

195

Årets försäljningar/utrangeringar

-8 240

0

-8 240

0

-174

189

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 130

11 056

7 849

9 160

Ingående av- och nedskrivningar

-10 226

-9 657

-8 678

-8 463

Omräkningsdifferens

Årets försäljningar/utrangeringar

8 042

0

8 042

0

Årets avskrivningar

-1 213

-425

-1 087

-215

124

-144

0

0

-3 273 -10 226

-1 723

-8 678

0

Omräkningsdifferens Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående ackumulerade nedskrivningar Omräkningsdifferens Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde

20 – ÅRSREDOVISNING 2010

-39

-35

0

3

-3

0

0

-36

-38

0

0

6 821

792

6 126

482


VÄNNER FÖR LIVET

Not 11 Andelar i koncernföretag Moderbolaget 2010

2009

265

265

Andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Inköp

24

0

289

265

Antal andelar

Bokfört värde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Kapitalandel

Rösträttsandel

Dogman AS

100%

100%

100

108

Dogman ApS

100%

100%

125 000

157

Dogman Oy

100%

100%

100

24

Org.nr.

Säte

Dogman AS

986 467 025

Hagan, Norge

Dogman ApS

29 41 44 91

Helsinge, Danmark

Dogman Oy

2366900-6

Lielax, Finland

Not 12 Uppskjutna skattefordringar Koncernen

Uppskjuten skattefordran hänförlig till pensionsutfästelse Uppskjuten skattefordran hänförlig till temporära skillnader på omsättningstillgångar

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

57

0

57

57

370

0

0

0

427

0

57

57

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

Förutbetalda kostnader

1 768

844

1 551

595

Upplupna intäkter

1 313

1 245

1 015

931

3 081

2 089

2 566

1 526

Not 14 Eget kapital Koncernen

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt Eget kapital

3 000

4 170

12 356

Fusion

2 222

Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital

-3 537

Utdelning Omräkningsdifferens

-31

Årets resultat Belopp vid årets utgång

3 537 -6 000 -214 4 221

3 000

602

16 122

21 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

forts Not 14 Eget kapital Moderbolaget Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Reservfond

Fritt Eget kapital

3 000

600

9 662

Fusion

2 222

Utdelning

-6 000

Årets resultat Belopp vid årets utgång

4 338 3 000

600

10 222

Aktiekapitalet består av 3 000 st A aktier med sammanlagt 30 000 röster samt 27 000 st B aktier med sammanlagt 27 000 röster.

Not 15 Obeskattade reserver Moderbolaget

Periodiseringsfond tax-09 Periodiseringsfond tax-10

2010

2009

0

2 200

0

2 600

0

4 800

Not 16 Avsättningar Koncernen 2010

2009

2010

0

781

0

0

204

204

204

204

204

985

204

204

Avsättning för skatter Utfästelse om direktpension under 10 år.

Moderbolaget 2009

Not 17 Långfristiga skulder Koncernen

Lån som förfaller inom 2-5 år

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

9 506

3 804

9 506

2 188

9 506

3 804

9 506

2 188

Not 18 Checkräkningskredit och fakturakredit Koncernen 2010

2009

Moderbolaget 2010

2009

Beviljad checkräkningskredit

16 912

17 458

10 000

10 000

Beviljad fakturakredit

20 000

16 500

20 000

16 500

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen

Personalrelaterade kostnader

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

5 948

5 402

4 388

3 697

Bonus till kunder

1 822

1 759

0

57

Övriga upplupna kostnader

1 559

1 265

796

681

9 329

8 426

5 184

4 435

22 – ÅRSREDOVISNING 2010


VÄNNER FÖR LIVET

Not 20 Ställda panter/Ansvarsförbindelser Koncernen

Moderbolaget

2010

2009

2010

2009

24 000

19 000

24 000

19 000

Ställda panter Företagsinteckningar Bokfört värde av tillgångar pantsatta för skuld till kreditinstitut

11 476

12 610

0

0

Belånade kundfordringar

41 736

40 979

31 555

30 016

176

164

176

164

77 388

72 753

55 731

49 180

-

9 074

-

9 074

Kapitalförsäkring

Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag

23 – ÅRSREDOVISNING 2010


THORN REKLAMBYRÅ 2011

AB Dogman - Box 100 - 265 22 Åstorp - Besöksadress: Bronsgatan 4 Tfn 042-44 22 200 - Fax 042-44 22 210 - www.dogman.se

Dogman arsredovisning 2001  

Dogman arsredovisning 2001

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you