Page 1

Ă…rsredovisning 2010


DÄI NN N V LO E RK AF LÖAR BLYI VGEGTM Ä S T A R E

2 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

BAB Byggtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning

4-5

Förvaltningsberättelse

6

Resultaträkning

7

Balansräkning

8-9

Kassaflödesanalys

10

Tilläggsupplysningar

11

Noter

12-15

3 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

VD: Peter Wetterlöv

BAB Byggtjänst AB

Din lokala byggmästare BAB har rötter ända tillbaka till 1920-talet, då byggmästare Albin Andersson startade rörelsen. Verksamheten har sedan starten bedrivits i Nordvästra Skåne, där företaget har en stark förankring och åtnjuter gott renommé.

1955 förvärvade Bertil Andersson och Stig Steen rörelsen och bildade bolaget Bertil Andersson Byggnads AB, som under 80-talet namnändrades till BAB Byggtjänst AB. Efter flera ägarskiften förvärvades bolaget halvårsskiftet 2001 av bröderna Kenneth och Christer Andersson. 2008 införlivades även tredje brodern Stefan i bolaget som då blev ett helägt BrA Invest företag. Affärsidén är att driva bygg- och byggserviceverksamhet i Skåne. BAB är den lokala byggmästaren som sätter kunden i fokus. BAB har samma kunnande som riksbyggarna, men den lokala förankringen och småskaligheten ger ett antal fördelar.

4 – ÅRSREDOVISNING 2010

BAB jobbar enligt ett gammalt gediget förhållningssätt och månar om starka, långvariga relationer till kunderna. BAB erbjuder både entreprenad och byggservice. Tanken är att BAB skall vara partnern i såväl stora som små projekt och gärna vara med från idé till överlämnande.

2010 Under 2010 skedde flytt till nya egenbyggda lokaler vid Åstorps södra infart. Ny VD och nya delägare har tagits in. Under 2010 slutfördes bl.a. byggnationen av Dogman fastigheten på drygt 9000 kvm. I spåren av finanskrisen har året präglats av färre projekt och något pressade

marginaler. I slutet av året har det märkts ett större tryck på marknaden med fler förfrågningar. BAB har framgångsrikt tagit ett antal nya, större servicekontrakt så som Landskrona stad, Kärnfastigheter (Helsingborgs Stad) och Båstad kommun. Sammantaget ser bolaget positivt på vår marknadsposition respektive förväntad marknadsutveckling framöver.


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

5 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget bedriver bygg- och byggserviceverksamhet med inriktning mot i huvudsak kommersiella uppdragsgivare. Exempel på utförda entreprenader under året är nybyggnad av lager och kontor till systerföretaget 3 Hus, två montessoriförskolor i Ängelholm, nybyggnad av villor till Riksbyggen samt utveckling av Kv. Erik Dahlberg åt Norrporten. Under året påbörjades även nybyggnad av 22 marklägenheter till Riksbyggen i Jonstorp, samt en större om- och tillbyggnad av Strövelstorpsskola. Båda dessa projekt kommer att färdigställas under 2011. Byggserviceverksamheten inriktar sig huvudsakligen på uppdrag åt kommuner, fastighetsbolag, kooperationen samt industrin. Under 2010 har BAB tecknat nya Ramavtal för byggservice med Landskrona stad, Kärnfastigheter och Båstad kommun. Beläggningen har genomgående under året varit god, och 2011 ses med tillförsikt an. 2011 har inletts med att ytterligare förstärka på personalsidan med rekryteringar av både hantverkare och tjänstemän. Detta gör att vi känner oss väl förberedda att möta en förväntad tillväxt under 2011. 2011 har börjat bra med produktionsstart av lägenheter till Perstorpsbostäder, en större tillbyggnad av brandstationen i Bårslöv och en fortsatt vidarutveckling av fastigheter till Norrporten. Med dessa ordrar i botten går vi in i ett 2011 med stor tillförsikt och vår bedömning är att vi går ett framgångsrikt år till mötes. 

Ägarförhållande Bolaget ägs till 80% av BrA Invest CKS AB.

Resultat och ställning (kkr)

Omsättning Resultat efter finansiellt netto Balansomslutning Soliditet

2010

2009

2008

2007

130 716

152 377

121 569

86 010

3 670

16 101

9 837

1 518

34 753

44 274

37 119

34 625

33%

44%

26%

22%

Förslag till vinstdisposition Till årssstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst

3 990 988 1 640 150 5 631 138

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: till aktieägarna utdelas 2667 kr / aktie

4 000 000

i ny räkning överföres

1 631 138 5 631 138

Styrelsens yttrande om koncernbidrag och utdelning Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

6 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

Resultaträkning Not Nettoomsättning Kostnader för produktion

3,4,5

Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat

2010

2009

130 715 868

152 377 397

-121 160 136

-130 955 376

9 555 732

21 422 021

3,4,5

-3 261 421

-3 014 672

2,3,4,5

-2 643 506

-2 568 712

1

3 650 805

15 838 637

9 482

287 998

20 291

18 063

Ränteintäkter koncern Övriga ränteintäkter Räntekostnader koncern

-1 973

0

Övriga räntekostnader

-8 923

-43 753

3 669 682

16 100 945

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner 25 000

48 600

Avsättning till periodiseringsfond

Förändring av avskrivningar utöver plan

-1 509 000

-3 590 000

Resultat före skatt

2 185 682

12 559 545

-545 532

-3 438 286

1 640 150

9 121 259

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

6

7 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

Balansräkning Not

2010

2009

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

7

Maskiner

86 985

78 317

Inventarier

341 061

319 768

0

52 600

428 046

450 685

100 000

100 000

Finansiella anläggningstillgångar

8

Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Varulager m.m. Materiallager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Upparbetad men ej fakturerad intäkt

9

Aktuell skattefordran

22 321 602

6 588 051

202 747

9 499 278

1 952 000

7 618 000

1 453 094

0

6 407

0

834 632

652 039

7 454 345

19 365 882

Summa omsättningstillgångar

34 324 827

43 823 250

SUMMA TILLGÅNGAR

34 752 873

44 273 935

Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank

8 – ÅRSREDOVISNING 2010

10


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

Balansräkning Not

2010

2009

150 000

150 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

11

Bundet eget kapital Aktiekapital, (1 500 st aktier) Reservfond

20 000

20 000

Balanserat resultat

3 990 988

5 714 730

Årets resultat

1 640 150

9 121 258

Summa eget kapital

5 801 138

15 005 988

Obeskattade reserver Avskrivning utöver plan

67 900

92 900

Periodiseringsfonder

12

7 399 000

5 890 000

Summa obeskattade reserver

13

7 466 900

5 982 900

14

5 952 000

1 643 000

8 350 718

11 863 638

65 518

70 786

Kortfristiga skulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10

0

208 260

2 949 622

5 402 904

4 166 977

4 096 459

Summa kortfristiga skulder

21 484 835

23 285 047

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

34 752 873

44 273 935

Företagsinteckningar

5 000 000

5 000 000

Ansvarsförbindelser

Inga

1 846 183

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

15

9 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

Kassaflödesanalys 2010

2009

3 669 682

16 100 945

Löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster

254 914

279 087

Skatt

-2 869 951

-2 833 386

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

1 054 645

13 546 646

Förändring av rörelsefordringar

-960 020

-9 675 778

Förändring av rörelseskulder

-876 287

-3 665 450

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-781 662

205 418

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-284 875

-118 251

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-284 875

-118 251

-10 845 000

0

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Lämnat koncernbidrag

0

-2 500 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-10 845 000

-2 500 000

ÅRETS KASSAFLÖDE

-11 911 537

-2 412 833

Likvida medel vid årets början

19 365 882

21 778 715

Likvida medel vid årets slut

7 454 345

19 365 882

10 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år.

Inkomstskatter Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Värderingsprinciper

Intäktsredovisning Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras företaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Entrepenader och liknande uppdrag Entreprenaduppdrag, fast pris och löpande räkning, redovisas enligt BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Principen benämns successic vinstavräkning och innebär att intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen i förhållande till entreprenadens upparbetningsgrad. Upparbetningsgraden bestäms på basis av per balansdagen nedlagda projektkostnader i förhållande till den beräknade totala projektkostnaden för respektive projekt. Redovisad intäkt utgörs av upparbetningsgradens andel av den beräknade totala intäkten för respektive projekt. En förutsättning för successiv vinstavräkning är att utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. På uppdrag där så ej är fallet redovisas en intäkt motsvarande nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs. I balansräkningen redovisas entreprenaduppdragen projekt för projekt antingen som Upparbetad men ej fakturerad intäkt bland omsättningstillgångarna eller som Fakturerad men ej upparbetad intäkt bland kortfristiga skulder. De projekt som har högre upparbetade intäkter än vad som fakturerats redovisas som tillgång medan de projekt som har fakturerats mer än upparbetade intäkter redovisas som skuld.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Koncernuppgifter Moderbolag är BrA Invest CKS AB, 556753-2501, Åstorp.

11 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

Noter Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2010

2009

32%

34%

0%

0%

2010

2009

Revisionsuppdrag

75 000

70 000

Övriga uppdrag

13 600

42 900

Summa

88 600

112 900

Försäljning Inköp

Not 2 Arvoden och kostnadsersättningar

Mazars SET Revisionsbyrå AB

12 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

Not 3 Personal Antal anställda varav män

Personalkostnader, pensioner och övrigt

2010

2009

64

46

95%

97%

2010

2009

Löner och andra ersättningar Styrelse och VD

1 024 357

1 020 000

Övriga anställda

18 326 454

14 359 573

Summa

19 350 811

15 379 573

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelsen och VD

171 300

177 852

Pensionskostnader för övriga anställda

708 700

673 608

Övriga sociala avgifter

5 767 442

4 677 278

Summa

6 647 442

5 528 738

Sjukfrånvaro

2010

2009

Sjukfrånvaro för samtliga anställda

2,0%

1,7%

långtidssjukfrånvaro

17,8%

25,2%

Sjukfrånvaro för män

2,1%

1,8%

Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre

1,8%

1,7%

Sjukfrånvaro för personal 30 - 49 år

1,3%

0,9%

Sjukfrånvaro för personal äldre än 50 år

4,2%

3,3%

Könsfördelning i företagsledning

2010

2009

Styrelsen

0%

0%

VD och övrig företagsledning

0%

0%

2010

2009

425 401

184 897

Andel av sjukfrånvaro som avser

Andel kvinnor:

Not 4 Leasingavgifter

Årets leasingavgifter uppgår till

Not 5 Avskrivningar Materiella anläggningstillgångar skrivs av rakt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Maskiner Inventarier

7 år 3-5 år 13 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

Not 6 Skatt på årets resultat Aktuell skatt, årets taxering Skatteeffekt redovisad över eget kapital

2010

2009

-475 312

-2 833 386

0

-657 500

Aktuell skatt, tidigare års taxeringar

-17 620

0

Uppskjuten skatt

-52 600

52 600

-545 532

-3 438 286

2010

2009

326 707

438 707

Summa

Not 7 Materiella anläggningstillgångar Maskiner Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering

37 100

0

0

-112 000

Utgående ack anskaffningsvärden

363 807

326 707

Ingående avskrivningar

-248 390

-315 298

Försäljning/utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering

0

108 002

-28 432

-41 094

-276 822

-248 390

86 985

78 317

2010

2009

1 498 564

1 655 183

247 775

118 251

-115 651

-274 870

Utgående ack anskaffningsvärden

1 630 688

1 498 564

Ingående avskrivningar

-1 178 796

-1 219 670

Försäljning/utrangering

96 219

257 267

Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

-207 050

-216 393

-1 289 627

-1 178 796

341 061

319 768

2010

2009

Uppskjuten skattefordran Avseende temporärt ej avdragsgilla kostnader

0

52 600

Summa

0

52 600

2010

2009

Not 9 Upparbetad men ej fakturerad intäkt

-39 684 179

-47 232 000

Upparbetade intäkter i pågående arbeten

A´conto fakturering i pågående arbeten

41 636 179

54 850 000

Summa

1 952 000

7 618 000

14 – ÅRSREDOVISNING 2010


DIN LOKALA BYGGMÄSTARE

Not 10 Periodiseringsposter

2010

2009

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyra/leasing

252 301

227 687

Förutbetald försäkring

257 973

254 139

Övriga poster

324 358

170 213

Summa

834 632

652 039

2010

2009

4 086 977

3 323 619

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Övriga poster

80 000

772 840

4 166 977

4 096 459

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

150 000

20 000

Summa

Not 11 Eget kapital Belopp vid årets ingång Utdelning till aktieägarna Årets resultat Belopp vid årets utgång

14 835 988 -10 845 000 1 640 150

20 000

5 631 138

2010

2009

Taxering -09

2 300 000

2 300 000

Taxering -10

3 590 000

3 590 000

Not 12 Periodiseringsfonder

150 000

Taxering -11

1 509 000

0

Summa

7 399 000

5 890 000

2010

2009

1 963 795

1 573 503

2010

2009

Not 13 Obeskattade reserver Uppskjuten skatt ingår med

Not 14 Fakturerad men ej upparbetad intäkt A´conto fakturering i pågående arbeten Upparbetade intäkter i pågående arbeten Summa

Not 15 Ställda säkerheter

40 615 760

18 143 000

-34 663 760

-16 500 000

5 952 000

1 643 000

2010

2009

5 000 000

5 000 000

Ställda säkerheter till kreditinstitut Företagsinteckningar

15 – ÅRSREDOVISNING 2010


THORN REKLAMBYRÅ 2011

BAB Byggtjänst AB - Box 163 - 265 22 Åstorp - Besöksadress: Bronsgatan 4 Tfn 042-509 60 - Fax 042-599 20 - www.babbygg.se

Bab Bygg arsredovisning  

bab, bygg, arsredovisning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you