Page 1

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Rapport 2014 fra Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Ă˜st og Helse Vest


Lerfald S, Jacobsen G, Tørbakken K, Kjelsaas MB og Åsvang GS

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Rapport 2014 fra Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst Rapporten tar utgangspunkt i årsrapportene 2014 fra de nasjonale tjenestene, og gir en oversikt over noen av  de sentrale aktivitetene som inngår i tjenestenes nasjonale oppdrag. RHF‐enes rapport er et supplement til  Helsedirektoratets årlige gjennomgang og vurdering av de nasjonale tjenestene. 

KKF Rapport 2015-02, ISBN 978-82-8045-031-9

                  Trykk: Bergen Grafisk AS 1. opplag: 250 eksemplarer

Illustrasjon: www.colourbox.com Rapport 2014 fra Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst ISSN 1504-8659   ISBN 978-82-8045-031-9 

 

 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten     

   

Forord Regjeringens ambisjoner om å bygge pasientens helsetjeneste vil si å arbeide for en bedre og  tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum. Det er økt oppmerksomhet på kvalitet og  pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, og kvalitet måles på mange ulike måter.   Nasjonale kompetansetjenester skal heve kvaliteten gjennom oppbygging og spredning av  kompetanse i hele landet, og finansiering skjer delvis gjennom et øremerket tilskudd.  Nasjonale  behandlingstjenester skal heve kvaliteten gjennom samling av faglig spisskompetanse og dermed gi  et bedre pasienttilbud.   De fire regionale helseforetakene har i fellesskap utarbeidet denne rapporten som viser eksempler  på hvordan de nasjonale tjenestene bidrar til et bedre tjenestetilbud som kommer pasientene til  gode. Rapporten er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Gjertrud Jacobsen, Helse Vest, Kirsti Tørbakken,  Helse Sør‐Øst, May Britt Kjelsaas, Helse Midt‐Norge og Grete Steinry Åsvang, Helse Nord.    Oslo, dato 28. september 2015 

 

Geir Tollåli 

Kjell Å. Salvesen

Baard‐Christian Schem

Alice Beathe Andersgaard

Fagdirektør, Helse Nord 

Fagdirektør Helse Midt‐ Norge 

Fagdirektør, Helse Vest 

Fagdirektør, Helse Sør‐Øst   

 1 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten       

Innholdsfortegnelse

Forord .................................................................................................................................................................. 1  Innholdsfortegnelse ........................................................................................................................................... 2  Innledning ........................................................................................................................................................... 4  Definisjoner ..................................................................................................................................................... 4  Årlig faglig rapportering gjennom eRapport ................................................................................................. 5  Faglig rapportering for 2014 ............................................................................................................................. 6  Forskning og forskningsnettverk ................................................................................................................. 8  Avlagte doktorgrader ................................................................................................................................ 8  Vitenskapelige publikasjoner ................................................................................................................... 9  Forskningsnettverk .................................................................................................................................. 10  Undervisning og formidling ....................................................................................................................... 12  Undervisning ............................................................................................................................................ 12  Formidling ................................................................................................................................................. 13  Kvalitetsverktøy ........................................................................................................................................... 15  Nasjonale retningslinjer .............................................................................................................................. 15  Pasientbehandling ‐ behandlingstjenester ................................................................................................ 16  Fokusområder ................................................................................................................................................... 19  Referansegrupper ......................................................................................................................................... 19  Resultatmål ................................................................................................................................................... 20  Flerregionale behandlingstjenester ............................................................................................................ 21  Formidling og kompetansespredning ....................................................................................................... 22  Henvisningsrutiner ...................................................................................................................................... 25  Planer ......................................................................................................................................................... 25  Oversikt over tjenestene .................................................................................................................................. 27  Vedlegg .............................................................................................................................................................. 38     

Innholdsfortegnelse  2 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten        Figur 1 Årlig rapporterings‐ og vurderingssyklus ......................................................................................................... 5  Figur 2 Faglig og administrativt ansvar for de nasjonale tjenestene ‐ fordeling på RHF .......................................... 6  Figur 3 Stipendiatenes faglige bakgrunn ‐ 2014 (N=65) ................................................................................................. 8  Figur 4 Forskningssamarbeid ‐ andel av prosjekter (N=996) ....................................................................................... 10  Figur 5 Ansvarlig RHF ‐ andel alle prosjekter (N=996) og andel internasjonalt samarbeid (N=198) ..................... 11  Figur 6 Utdanning av helsepersonell .............................................................................................................................. 12  Figur 7 Undervisning og geografisk nedslagsfelt ......................................................................................................... 13  Figur 8 Nedslagsfelt for formidling ................................................................................................................................ 13  Figur 9 Formidlingsaktivitet og geografisk nedslagsfelt ............................................................................................. 14  Figur 10 Formidling og målgrupper ............................................................................................................................... 14  Figur 11 Kvalitetsverktøy fordelt på type ...................................................................................................................... 16  Figur 12 Pasientbehandling (N=10136) og folketall ...................................................................................................... 17 

Tabell 1 Kompetanse‐ og behandlingstjenester ‐ antall og andel (N=96) ..................................................................... 6  Tabell 2 Antall tjenester fordelt på vertskapsinstitusjoner ............................................................................................ 7  Tabell 3 Antall avlagte doktorgrader – 5 på topp ........................................................................................................... 9  Tabell 4 Tjenester med flest publiserte artikler i 2014 (PubMed) .................................................................................. 9  Tabell 5 Nasjonale tjenester med flest nasjonale prosjekter i 2014 ............................................................................. 10  Tabell 6 Prosjekter med internasjonal deltakelse i 2014 ............................................................................................... 11  Tabell 7 Tjenester med minst 10 pågående prosjekter med internasjonal deltakelse i 2014 ................................... 12  Tabell 8 Tjenester som har rapportert flest kvalitetsverktøy i 2014 ............................................................................ 16  Tabell 9 Verts‐RHF for behandlingstjenester ................................................................................................................. 17  Tabell 10 Nasjonale tjenester med flest brukerrepresentanter i referansegruppen .................................................. 20   

   

Innholdsfortegnelse  3 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten     

Innledning Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av  betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 1  0F0F

trådte i kraft 1. januar 2011. Kapittel 4 i forskriften omhandler krav til 

Definisjoner    

godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.   Forskriften beskriver hvordan godkjenning og avvikling av de nasjonale  tjenestene skal foregå, vilkår for godkjenning, og hvilke oppgaver  tjenestene skal ivareta. Helse‐ og Omsorgsdepartementet (HOD) har i  tillegg utarbeidet en veileder for nasjonale tjenester i  spesialisthelsetjenesten, som revideres av Helsedirektoratet, og som  heretter omtales som HODs veileder 2.  

Nasjonale og flerregionale  behandlingstjenester  sentraliserer behandlingen til  ett eller to steder i landet.  Dette skal bidra til:     i) helsemessig tilleggsgevinst i  form av bedre prognose eller  livskvalitet for pasienten  

1F1F

Alle nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og alle nasjonale  kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten skal ha godkjenning fra  HOD. Det er etablert et styringssystem for de nasjonale tjenestene som  bl.a. skal sikre nasjonale prioriteringshensyn, god ressursutnyttelse og  likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert behandling.   Sentralisering av pasientbehandling skal bidra til helsemessig  tilleggsgevinst, bedre kvalitet på pasientbehandling, mer likeverdig  tilgang til behandlingstilbud av høy kvalitet og bedre  kostnadseffektivitet.   Formålet med kompetansetjenestene er å utvikle og heve kvaliteten på  de leverte tjenestene i hele utrednings‐ og behandlingsforløpet. Dette  innebærer at tjenester skal leveres trygt og kostnadseffektivt gjennom  oppbygging og spredning av kompetanse nasjonalt. Kompetanse skal  desentraliseres og spres, også til andre tjenesteytere som  primærhelsetjenesten, til brukerne og til befolkningen.    Det er de regionale helseforetakene (RHF‐ene) som har ansvaret for  tjenestene og som skal søke departementet om godkjenning, oppretting,  endring eller avvikling av de nasjonale tjenestene. Brukerorganisasjoner,  fagmiljøer og Helsedirektoratet m.fl. kan anmode regionale helseforetak  om å søke opprettelse eller endring av nasjonale tjenester. De regionale  helseforetakene anmodes videre om å samordne og prioritere søknadene  ut fra nasjonale behov.  

                                                       https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010‐12‐17‐1706  2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder‐til‐forskrift‐nr‐1706‐av‐17‐des/id667363/  1

Innledning  4 

ii) bedre kvalitet på  pasienttilbudet og  pasientbehandlingen gjennom  samling og nasjonal  oppbygging av faglig  spisskompetanse og  kompetanse   iii) mer likeverdig tilgang til  tjenestetilbud av høy kvalitet   iv) bedre kostnadseffektivitet i  nasjonal sammenheng     Veilederens § 4‐4 gir en  oversikt over behandlings‐ tjenestenes oppgaver.    Formålet med nasjonale  kompetansetjenester i  spesialisthelsetjenesten er å  utvikle og heve kvaliteten på de  leverte tjenestene i hele  utrednings‐ og  behandlingsforløpet. Dette  betyr blant annet å levere  tjenestene så trygt og  kostnadseffektivt som mulig  gjennom oppbygging og  spredning av kompetanse  nasjonalt, i egen helseregion og  til andre helseregioner innenfor  en rimelig tidshorisont. Det er  et mål å sikre at kompetansen  desentraliseres og spres i hele  helsetjenesten, herunder til  primærhelsetjenesten og andre  tjenesteytere, brukerne og  befolkningen.    Veilederens § 4‐6 gir en  oversikt over kompetanse‐ tjenestenes oppgaver.    Kilde: Helse‐ og  omsorgsdepartementets veileder  for nasjonale tjenester. 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten     

Årlig faglig rapportering gjennom eRapport De nasjonale tjenestene har plikt til å levere årsrapporter for å synliggjøre hvordan det nasjonale  oppdraget ivaretas. Denne rapporteringen skjer gjennom eRapport, som er et felles elektronisk  rapporteringssystem for RHF‐ene. HODs veileder fastslår at de regionale helseforetakene er  ansvarlig for at det foreligger fullstendig årlig rapportering fra alle nasjonale tjenester innen egen  region. Dette inkluderer vurdering og godkjenning fra tjenestens faglige referansegruppe. Det skal  dessuten etableres et forankringspunkt for de flerregionale behandlingstjenestene, som er ansvarlig  for at det sendes en felles rapport fra de to behandlingsstedene.   I veilederen står det mer om hvordan dette skal foregå: Årsrapporten fra de nasjonale tjenester skal være vurdert og godkjent av tjenestens faglige referansegruppe. De  regionale helseforetak har ansvar for at årsrapportering er tilgjengelig i god tid elektronisk gjennom portalen  http://nasjonaletjenester.ihelse.net. Den årlige rapporteringen skal foreligge i denne elektroniske portalen innen  1. mars påfølgende år. (…) Rapporteringen inngår i årlig melding til departementet fra de regionale  helseforetakene. De regionale helseforetak har ansvar for å følge opp sine nasjonale tjenester som ikke rapporterer  i henhold til kravene i veileder og forskrift. Ved mangelfull rapportering kan Helsedirektoratet be de regionale  helseforetak om tilleggsrapportering innen to uker etter mottatt rapportering med påfølgende frist innen 1. mai  til Helse‐ og omsorgsdepartementet. (…) Departementet forutsetter at de regionale helseforetak i fellesskap, og i  samarbeid med Helsedirektoratet, reviderer og oppdaterer alle elektroniske verktøy brukt i styringssystemet for  nasjonale tjenester.  

Rapporteringen inngår i en rapporterings‐ og vurderingssyklus som også involverer søknader om  nye nasjonale tjenester. Helsedirektoratet foretar en årlig evaluering av de enkelte årsrapportene på  oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet. Hvert femte år skal det foretas en større  gjennomgang av alle nasjonale tjenester. Figuren gir et bilde av denne syklusen.   Figur 1 Årlig rapporterings‐ og vurderingssyklus  Rapportering fra tjenesten ‐ regionale frister

Helsedirektoratets samlede vurdering,  årsrapporter og  søknader

Referansegruppens behandling av  årsrapport

Innen 1. november RHF‐enes oppfølging 

Helsedirektoratets faglige vurdering til HOD

RHF‐enes  rapport til  HOD

innen 1. juni

innen 1. mars Tilbakemelding fra  Helsedirektoratet om  mangler i  rapporteringen ‐ Etter 1. april

Årlig faglig rapportering gjennom eRapport  5 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten     

Faglig rapportering for 2014 Pr. 2014 er det 96 nasjonale tjenester der det faglige og administrative ansvaret er fordelt til  institusjoner i de fire helseregionene. De påfølgende tabeller og figurer gir en oversikt over  fordelingen på behandlings‐ og kompetansetjenester, og hvor tjenestene er plassert.   Tabell 1 Kompetanse‐ og behandlingstjenester ‐ antall og andel (N=96)  Type tjeneste 

Antall

Andel

Nasjonale kompetansetjenester 

50

52 % 

Nasjonale behandlingstjenester 

39

41 % 

Flerregionale behandlingstjenester 

7

7 % 

To av de nasjonale kompetansetjenestene er overbygning for en rekke fagområder. Nasjonal  kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser omfatter 9 sentre i 3 regionale helseforetak, mens Nasjonal  kompetansetjeneste for døvblinde omfatter 6 sentre, 4 med regionale oppgaver og 2 med landsdekkende  oppgaver som er geografisk fordelt til de 4 regionale helseforetakene.   De 7 flerregionale behandlingstjenestene er et samarbeid mellom Helse Sør‐Øst og Helse Vest (5  tjenester) og Helse Sør‐Øst og Helse Midt‐Norge (2 tjenester). HODs veileder om flerregionale  behandlingstjenester sier følgende om de ekstra utfordringene som tilligger disse tjenestene:  En flerregional behandlingstjeneste er en tjeneste som drives fra to helseforetak i to forskjellige regioner.  Helseforetak i en flerregional behandlingstjeneste må samarbeide innenfor tjenestens ansvarsområde. Dette betyr  at tjenestestedene for eksempel skal ha felles henvisningskriterier og anvende like behandlingsmetoder. Det skal  etableres en felles referansegruppe og avgis en felles samlet rapportering av virksomheten for å sikre likeverdig  innhold og tilgjengelighet.  

Figur 2 viser hvor det faglige og administrative ansvaret for de nasjonale tjenestene er plassert.  Figur 2 Faglig og administrativt ansvar for de nasjonale tjenestene ‐ fordeling på RHF 

I alt 13 institusjoner er vertskap for en eller flere av de 96 nasjonale tjenestene. Tabellen under viser  hvor mange tjenester som er knyttet til institusjonene. For noen av tjenestene er det to institusjoner  som deler på det nasjonale oppdraget.   

Faglig rapportering for 2014  6 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Tabell 2 Antall tjenester fordelt på vertskapsinstitusjoner  Vertsinstitusjon 

Antall

Oslo universitetssykehus HF 

49

Helse Bergen HF 

16

St. Olavs Hospital HF 

9

Universitetssykehuset Nord‐Norge HF 

5

Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF 

5

Oslo universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF 

2

Diakonhjemmet sykehus 

2

Finnmarkssykehuset HF 

1

Helse Stavanger HF 

1

Rehabiliteringssenteret AiR 

1

Sunnaas sykehus 

1

Sykehuset Innlandet 

1

Sørlandet sykehus HF 

1

Valnesfjord Helsesportssenter 

1

Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF 

1

               

Kartet viser hvor i Norge tjenestene er plassert, og hvor mange som er plassert på hver institusjon  (antall tjenester i parentes).    Bilde 1 Vertskap for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 

Faglig rapportering for 2014  7 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten     

Forskning og forskningsnettverk HODs veileder definerer deltakelse i forskning og etablering av forskernettverk som en av  oppgavene som skal ivaretas av de nasjonale tjenestene. Disse oppgavene er noe ulikt beskrevet for  de to typene av tjenester. For kompetansetjenestene står det at tjenesten må ha et særskilt ansvar for å  videreutvikle fagfeltet innenfor det definerte fagområdet de har ansvar for. En av oppgavene for å  ivareta dette er forskning gjennom etablering / oppbygging og deltakelse i nasjonale og  internasjonale nettverk. For nasjonale og flerregionale behandlingstjenester er sentrale oppgaver  overvåkning, oppfølging og videreutvikling av behandlingstilbudet. Vedlikehold av kompetanse  gjennom spredning av forskningsresultater og etablering/oppbygging og deltakelse i nasjonale og  internasjonale nettverk er av oppgavene som skal sikre god kvalitet i pasientbehandlingen.  Selv om ansvaret for forskning og forskningsnettverk er formulert ulikt for nasjonale  kompetansetjenester og nasjonale‐ og flerregionale behandlingstjenester, ligger det implisitt at  tjenestene skal videreutvikle fagområdet og sørge for god kvalitet i pasientbehandlingen, og at  forskning er en viktig oppgave for alle nasjonale tjenester. I rapporteringssystemet eRapport blir  tjenestene derfor bedt om å registrere vitenskapelige artikler, avlagte doktorgrader og pågående  forskningsprosjekter knyttet til det nasjonale oppdraget.   

Avlagte doktorgrader Tjenestene har meldt inn 68 doktorgrader med tilknytning til det nasjonale oppdraget i 2014, hvorav  65 unike. Ingen doktorgrader er meldt inn fra flere regioner, men det er flere tilfeller der en tjeneste  har meldt inn en kandidat som har disputert i en annen del av landet.   29 av de nasjonale tjenestene (30 %) har meldt inn avlagte doktorgrader.  Av de 68 innmeldte  kandidatene (der noen er meldt inn fra flere tjenester), er over 80 % meldt inn fra en  kompetansetjeneste. 60 % av de som har avlagt doktorgradene er kvinner, og de 65  doktorgradskandidatene har følgende faglige bakgrunn:   Figur 3 Stipendiatenes faglige bakgrunn ‐ 2014 (N=65)  60% 50%

54%

40% 30% 20% 10%

15%

12%

8%

8%

3%

0%

Faglig rapportering for 2014  8 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      19 av tjenestene har meldt inn 2 eller flere avlagte doktorgrader. Følgende tjenester har meldt inn  flest doktorgrader med tilknytning til det nasjonale oppdraget:  Tabell 3 Antall avlagte doktorgrader – 5 på topp  Navn på tjeneste 

Ansvarlig RHF 

Antall doktorgrader 

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI 

Helse Midt‐Norge 

8

Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin 

Helse Nord 

5

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse 

Helse Sør‐Øst 

4

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd 

Helse Vest 

4

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering 

Helse Sør‐Øst 

4

Vitenskapelige publikasjoner Vitenskapelige publikasjoner er den viktigste målbare resultatformen for forskningsaktivitet. Det  kan være vanskelig å avgrense vitenskapelig publisering mot andre publikasjonsformer som  benyttes i forskningsarbeid, men det finnes gode definisjoner i det nasjonale målesystemet 3. Det er  kun vitenskapelige originalartikler og oversiktsartikler (review‐artikler) som telles med i det  nasjonale målesystemet.   2F2F

I årsrapportene registrerer de nasjonale tjenestene sine vitenskapelige publikasjoner på to måter: 1)  De fleste publikasjoner registreres ved automatisk innhenting av informasjonen fra PubMed 4, og 2)  3F3F

Manuell registrering av vitenskapelige artikler som ikke er tilgjengelige i PubMed.   De nasjonale tjenestene har meldt inn til sammen 820 vitenskapelige publikasjoner med PubMed‐ nummer, hvorav 75 % er meldt inn av en kompetansetjeneste. 70 av de 96 tjenestene (73 %) har  meldt inn minst 1 publisert artikkel med tilknytning til det nasjonale oppdraget. 24 av tjenestene har  meldt inn 10 eller flere artikler, mens 13 tjenester har publisert mer enn 20 artikler i 2014:  Tabell 4 Tjenester med flest publiserte artikler i 2014 (PubMed)  Navn på tjeneste 

Ansvarlig RHF 

Antall PubMed‐ registrert artikler 

Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi 

Helse Sør‐Øst 

50

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon 

Helse Sør‐Øst 

49

Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose 

Helse Vest 

41

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering 

Helse Sør‐Øst 

39

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 

Helse Sør‐Øst 

33

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

Helse Sør‐Øst 

32

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd 

Helse Vest 

31

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) 

Helse Vest 

31

Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd‐ og bildeveiledet behandling 

Helse Midt‐Norge 

29

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse 

Helse Sør‐Øst 

28

                                                       https://www.regjeringen.no/no/tema/helse‐og‐omsorg/sykehus/nasjonalt‐system‐for‐maling‐av‐forskning/id446980/    PubMed er det amerikanske nasjonalbiblioteket for medisin (NLM) sin gratisversjon av Medline som regnes som en av de  viktigste bibliografiske databasene innen medisin. Den registrerer og indekserer artikler fra flere tusen medisinske  tidsskifter fra ulike land.  3 4

Faglig rapportering for 2014  9 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin 

Helse Midt‐Norge 

26

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling 

Helse Sør‐Øst 

25

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI 

Helse Midt‐Norge 

24

  Av de 820 publikasjonene er det 758 unike artikler, og 60 artikler er meldt inn fra to eller flere  tjenester, hovedsakelig fra tjenester i samme region. Som nevnt ovenfor, er det mulig å registrere  vitenskapelige publikasjoner som ikke er tilgjengelige i PubMed. Det er meldt inn 264 slike  publikasjoner, som bl.a. inkluderer abstrakter og presentasjoner på konferanser.    

Forskningsnettverk Nasjonale tjenester skal etablere forskningsnettverk knyttet til det nasjonale oppdraget. Samarbeid  om forskningsprosjekter kan være et utgangspunkt for å etablere nettverk. I eRapport har man  derfor valgt å be tjenestene registrere pågående forskningsprosjekter, der det skal angis om det er  aktivt samarbeid fra andre RHF.   Ved årsrapporteringen 2014 er det meldt inn totalt 996 forskningsprosjekter. 36 av 96 nasjonale  tjenester (37,5 %) oppgir at de har nasjonale prosjekter, dvs. med aktive deltakere fra en eller flere  institusjoner i alle regionale helseforetak – til sammen 112 prosjekter. 24 av disse prosjektene har  også internasjonal deltakelse.   Figur 4 Forskningssamarbeid ‐ andel av  prosjekter (N=996) 

Tjenestene har i tillegg til å registrere samarbeid med andre  RHF, også registrert om prosjektet har internasjonale  samarbeidspartnere. Figuren gir en oversikt over hvor stor  andel av prosjektene som har deltakelse fra eget (regionale),  flere (flerregionale) eller alle regionale helseforetak  (nasjonale).  81 % av prosjektene er meldt inn av kompetansetjenester.  Hver kompetansetjeneste har i snitt 16 prosjekter mens  behandlingstjenestene har i snitt 4 prosjekter hver.   Tabellen under viser hvilke tjenester som har flest nasjonale  forskningsprosjekter.  

Tabell 5 Nasjonale tjenester med flest nasjonale prosjekter i 2014  Navn på tjeneste 

Ansvarlig RHF 

Nasjonale prosjekt 

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling 

Helse Sør‐Øst 

11

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for  rusmiddelavhengige 

Helse Sør‐Øst 

9

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 

Helse Sør‐Øst 

8

Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon 

Helse Sør‐Øst og  Helse Vest 

7

Faglig rapportering for 2014  10 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer 

Helse Sør‐Øst 

7

Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi 

Helse Sør‐Øst 

6

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering 

Helse Sør‐Øst 

6

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 

Helse Sør‐Øst 

5

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse 

Helse Sør‐Øst 

4

Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose 

Helse Vest 

4

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd 

Helse Vest 

4

198 prosjekter (20 %) har internasjonale deltakere. Tabellen under viser fordelingen av internasjonal  deltakelse på regionale, flerregionale og nasjonale forskningsprosjekter, og viser at det er de  regionale prosjektene, dvs. med deltakelse kun fra ett RHF, som har størst andel internasjonale  samarbeidspartnere.  Tabell 6 Prosjekter med internasjonal deltakelse i 2014  Prosjekter med internasjonal deltakelse 

Andel av prosjekter med internasjonal  deltakelse (N=198) 

Andel av alle prosjekter  (N=996) 

Regionalt med internasjonalt samarbeid 

60 % 

12 % 

Flerregionalt med internasjonalt samarbeid 

28 % 

6 % 

Nasjonalt med internasjonalt samarbeid 

12 % 

2 % 

Figuren under tar utgangspunkt i hvem som er ansvarlig RHF for tjenestene. Den blå søylen viser  andelen av alle prosjekter fordelt på ansvarlig RHF, mens den røde søylen viser tilsvarende  fordeling for de prosjektene som har internasjonal deltakelse. Figuren viser blant annet at Helse  Midt‐Norge og Helse Sør‐Øst skiller seg ut med størst andel prosjekter med internasjonalt  samarbeid.   Figur 5 Ansvarlig RHF ‐ andel alle prosjekter (N=996) og andel internasjonalt samarbeid (N=198)  60%

53%

50%

44%

40% 29%

30% 20%

17% 11%

24%

16% 7%

10% 0% Helse Midt‐Norge

Helse Nord

Helse Sør‐Øst

Helse Vest

Andel av alle prosjekter Andel av prosjekter med internasjonalt samarbeid

 

Faglig rapportering for 2014  11 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten        Følgende nasjonale tjenester har 10 eller flere prosjekter med internasjonal deltakelse:  Tabell 7 Tjenester med minst 10 pågående prosjekter med internasjonal deltakelse i 2014  Navn på tjeneste 

Ansvarlig RHF 

Antall prosjekter med  internasjonalt samarbeid 

Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi 

Helse Sør‐Øst 

17

Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer 

Helse Sør‐Øst 

16

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd  Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert  diagnostikk ved bløderkirurgi  Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd‐ og bildeveiledet behandling 

Helse Vest  

13

Helse Sør‐Øst  

11

Helse Midt‐Norge 

10

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd 

Helse Vest 

10

Undervisning og formidling Helse‐ og omsorgsdepartementets veileder sier blant annet at:   Nasjonale kompetansetjenester skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning  innenfor sitt spesifiserte fagområde, og bidra aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning innenfor  dette fagområdet i hele helsetjenesten, andre tjenesteytere, samt til brukere og befolkningen for øvrig.  Med brukere menes også pårørende.  Nasjonale behandlingstjenester skal drive veiledning og kompetansespredning når det gjelder  oppfølging av pasienter innenfor tjenestens ansvarsområde.  For å få et bilde av hvordan tjenestene har valgt å løse disse oppgavene, har RHF‐ene i eRapport lagt  inn spørsmål knyttet til undervisning og annen formidling av kompetanse. I veiledningen til  rapportskjemaet påpekes det at det er spesielt viktig å synliggjøre aktiviteten utenfor eget RHF, fordi  dette utgjør et viktig grunnlag for regionale og nasjonale myndigheter i vurderingen av hvor godt  det nasjonale oppdraget blir ivaretatt.    Undervisning De nasjonale tjenestene skal gi en oversikt over bidrag til grunn‐, etter‐ og videreutdanning for  helsepersonell og utdanning av annet personell i egen, flere eller alle regioner. I 2014 bidro 94  tjenester med nesten 16 000 undervisningstimer, der 54 % av  Figur 6 Utdanning av helsepersonell 

undervisningstimene var utført av kompetansetjenester og 46 %  av behandlingstjenester. 96 % av undervisningen er rettet mot  helsepersonell og figuren til venstre viser fordelingen av timene  på grunn‐, etter‐ og videreutdanning (N=15396).   

Faglig rapportering for 2014  12 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten          Oppdraget til nasjonale tjenester omfatter hele landet, 

Figur 7 Undervisning og geografisk nedslagsfelt 

også når det gjelder utdanning av helsepersonell og  andre faggrupper. Figur 7 viser at 63 % av  undervisningen er rettet mot helsepersonell og andre  faggrupper i flere eller alle regioner.  85 tjenester har bidratt til undervisning der  målgruppen har vært helsepersonell og andre  faggrupper fra alle regioner, totalt nærmere 8200  timer. To nasjonale tjenester skiller seg ut med flest  antall undervisningstimer rettet mot grupper i alle  regioner:   

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert  brannskadebehandling (1600 timer)  Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (1123 timer) 

Formidling De nasjonale tjenestene skal gi en oversikt over formidling definert som kurs, konferanser, seminar,  nettmøter, veiledning og oppslag i media, og hvilke målgrupper disse aktivitetene er rettet mot,  inkludert informasjon om målgruppene er i egen, flere eller alle regioner.   Figur 8 Nedslagsfelt for formidling 

Det er registrert i alt 2428 aktiviteter knyttet til formidling, og 93  av 96 nasjonale tjenester har hatt en eller flere aktiviteter knyttet  til formidling. Over 80 % av aktivitetene utgår fra nasjonale  kompetansetjenester.  Figur 8 viser at 80 % av aktivitetene er rettet mot målgrupper i  flere eller alle regioner.   Figur 9 viser at type formidlingsaktivitet endres når målgruppen  er i alle regioner. Blant annet skjer en større andel av aktivitetene  for hele landet gjennom konferanser og oppslag i media enn hva 

som er tilfelle med flerregionale og regionale aktiviteter. 

Faglig rapportering for 2014  13 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Figur 9 Formidlingsaktivitet og geografisk nedslagsfelt  40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Intervjuer/ oppslag i media

Konferanse

Kurs

Nettmøte

Seminar

Veiledning

Nasjonal

21%

29%

17%

3%

16%

14%

Flerregional

11%

12%

19%

3%

37%

17%

Regional

5%

5%

23%

3%

36%

28%

I tillegg til å oppgi målgrupper i geografisk utstrekning, skal de nasjonale tjenestene også oppgi  hvilken type målgrupper formidlingen er rettet mot, enten det er pasienter og pårørende,  helsepersonell og andre faggrupper, eller allmennheten. Formålet for de nasjonale tjenestene peker  mot at tjenestenes målgrupper i hovedsak vil være helsepersonell og andre faggrupper som er inne i  utrednings‐ og behandlingsforløp. Figuren under viser at formidlingsaktivitetene nettopp er rettet  mot denne målgruppen: 75 % av aktivitetene er rettet mot helsepersonell og andre faggrupper, mens  25 % er rettet mot pasienter, pårørende og allmennheten.   Figur 10 Formidling og målgrupper 

Faglig rapportering for 2014  14 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten     

Kvalitetsverktøy Formålet med nasjonale tjenester er å heve kvaliteten på  helsetjenestene og pasientbehandlingen. Dette kan måles på  flere måter, og i HODs veileder er denne oppgaven gitt til  både kompetanse‐ og behandlingstjenester:  Overvåkning og oppfølging av behandlingsresultater  gjennom for eksempel bruk av dokumentasjonssystemer,  f.eks. medisinske kvalitetsregistre, biobanker med mer. 

Nasjonale retningslinjer    

Nasjonale faglige retningslinjene  inneholder systematisk utviklede  faglige anbefalinger som 

Gjennom rapporteringen blir tjenestene årlig bedt om å liste 

etablerer en nasjonal standard for 

opp hvilke kvalitetsverktøy som er utviklet (type, navn og 

utredning, behandling og 

etableringsår). Kvalitetsverktøyene er delt inn i følgende 

oppfølging av pasientgrupper, 

kategorier: registre, biobanker, nasjonale retningslinjer og  regionale retningslinjer.  

brukergrupper eller  diagnosegrupper.  Helse‐ og omsorgstjenesteloven § 

Spesielt om nasjonale retningslinjer og kunnskapsbaserte 

12‐5 og spesialisthelsetjeneste‐

faglige retningslinjer: Det er kun Helsedirektoratet som kan 

loven § 7‐3, fastslår at 

godkjenne nasjonale faglige retningslinjer. En nasjonal 

Helsedirektoratet er eneste aktør 

tjeneste kan likevel utarbeide kunnskapsbaserte faglige 

med mandat til å utvikle,  formidle og vedlikeholde 

retningslinjer. Slike retningslinjer kan ikke være 

nasjonale faglige retningslinjer og 

normerende, men de vil være råd som er kunnskapsbasert 

veiledere.

og et tilbud til andre relevante fagmiljøer.   «Helsedirektoratet er ikke, og skal ikke være, heldekkende  med sine nasjonale faglige retningslinjer. Direktoratet 

Oppdrag om å sette i gang  arbeidet med en nasjonal faglig  retningslinje kommer oftest fra  Helse‐ og omsorgsdepartementet 

oppfordrer relevante fagmiljøer, som for eksempel 

(HOD), men det kan også ha 

nasjonale kompetansetjenester, til å vurdere å utarbeide 

utgangspunkt i et initiativ fra 

kunnskapsbaserte retningslinjer på områder der det ikke  utarbeides nasjonale faglige retningslinjer. Til slike formål 

Helsedirektoratet eller en  forespørsel fra et eksternt  fagmiljø. Arbeidet må uansett 

har Helsedirektoratet utarbeidet «Veileder for utvikling av 

behandles og besluttes i 

kunnskapsbaserte retningslinjer» (IS‐1870, publisert i 

Helsedirektoratets ledelse før 

2012).»

oppstart.

5

4F4F

Tjenestene skal selv skrive inn navnet på kvalitetsverktøyet  de fører opp i årsrapporten. En rask gjennomgang av 

Kilde: https://helsedirektoratet.no/nfr/o m‐nasjonale‐faglige‐retningslinjer  

navnene viser at disse ikke alltid er enkelt gjenkjennbare.   De ulike kategoriene er ikke klart definert i rapportskjemaet,  og kanskje er det usikkerhet i hva som inngår i kategoriene.  Det anbefales derfor at tjenestene ved senere årsrapporteringer tar en gjennomgang og opprydding i  navnsettingen, spesielt av nasjonale retningslinjer som i utgangspunktet skal være godkjent av                                                         5

Jf brev fra Helsedirektoratet 13. mars 2015 til Helse Nord RHF 

Faglig rapportering for 2014  15 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Helsedirektoratet og som skal være mulig å finne igjen i oversikten over nasjonale retningslinjer 6.  5F5F

RHF‐ene vil tilsvarende sørge for at definisjoner og avklaringer av begrepene blir tilgjengelig i  rapportskjemaet.  Ved rapporteringen for 2014 er det totalt registrert 335 kvalitetsverktøy, og 73 % av disse er etablert  de siste 10 årene. 81 av 96 tjenester har ført  Figur 11 Kvalitetsverktøy fordelt på type 

opp minst ett kvalitetsverktøy.   Bruk av kvalitetsverktøy skal sikre overvåking  og oppfølging av behandlingsresultater. Figur  10 viser at over halvparten av  kvalitetsverktøyene som er registrert ved  årsrapporteringen for 2014 er nasjonale  retningslinjer. Som nummer 2 følger  medisinske kvalitetsregistre.     

Følgende tjenester har rapportert flest kvalitetsverktøy i 2014:  Tabell 8 Tjenester som har rapportert flest kvalitetsverktøy i 2014  Navn på tjeneste 

Ansvarlig RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert  laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer  Nasjonal kompetansetjeneste for barne‐ og ungdomsrevmatologi  Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens 

Antall verktøy 

Helse Sør‐Øst 

34

Helse Sør‐Øst 

25

Helse Nord  

15

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon 

Helse Sør‐Øst 

13

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) 

Helse Vest 

12

Nasjonal kompetansetjeneste for amming 

Helse Sør‐Øst  

11

Pasientbehandling - behandlingstjenester Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester opprettes når det er behov for å sentralisere  behandlingen til ett eller to steder i landet. Oppretting av behandlingstjenester vurderes ut fra  helsemessig gevinst i form av bedre prognose og livskvalitet, økt kvalitet og kompetanse og bedre  nasjonal kostnadseffektivitet. Behandlingstjenester skal bare dekke den delen av diagnostikk og/eller  behandling som fremgår i beskrivelsen av tjenesten. Annen oppfølging av pasienten skal foregå i de  øvrige delene av helsetjenesten.  I 2014 er det 39 nasjonale behandlingstjenester og 7 flerregionale behandlingstjenester fordelt på  følgende verts‐RHF: 

                                                      6

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer  

Faglig rapportering for 2014  16 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Tabell 9 Verts‐RHF for behandlingstjenester  Verts‐RHF 

Antall

Helse Sør‐Øst RHF 

29

Helse Vest RHF 

7

Helse Midt‐Norge RHF 

2

Helse Nord RHF 

1

Helse Sør‐Øst RHF og Helse Vest RHF 

5

Helse Sør‐Øst RHF og Helse Midt‐Norge RHF 

2

I RHF‐enes gjennomgang av nasjonale tjenester i 2009 7 var ett av punktene i utfordringsbildet at det  6F6F

er en geografisk skjev rekruttering av pasienter til mange tjenester, og det er sannsynlig at deler av  dette skyldes geografisk ulik tilgjengelighet. Dette er også et punkt som har gått igjen i  Helsedirektoratets vurderinger av årsrapportene fra behandlingstjenestene.   For å få sammenlignbare tall har RHF‐ene blitt enige om å be tjenestene registrere nyhenviste  pasienter som har fått behandling. For 2014 er det rapportert 10 350 pasienter, hvorav 10 136 er  hjemmehørende i en av helseregionene 8 . Figuren under gir en oversikt over fordelingen av disse  7F7F

pasientene ut fra hvilket regionalt helseforetak de er tilknyttet, og dette sammenlignes med  folketallet i de samme regionene.   Figur 12 Pasientbehandling (N=10136) og folketall  80% 67%

70% 60%

56%

50% 40%

Andel av pasienter Andel av befolkning

30% 21% 20%

14%

14%

10%

9%

10%

9%

0% Helse Midt‐Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør‐Øst RHF

Helse Vest RHF

 

                                                       https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sykehus/rhf‐enes_rapport‐nasjonale_tjenester.pdf  

7 8

De øvrige kommer fra utlandet 

Faglig rapportering for 2014  17 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Dersom man forutsetter at fordelingen av nyhenviste pasienter hvert år alltid skal følge folketallet,  stadfester tabellen skjevheten det tidligere er pekt på. Figur 11 kan leses som at det er en  overbehandling i Helse Sør‐Øst og en underbehandling i Helse Vest og Helse Midt‐Norge.  En  nærmere gjennomgang av de 46 nasjonale og flerregionale behandlingstjenestene viser at det  gjennomgående er en høyere andel pasienter fra egen region (se også vedlegg 1). Vedlegget viser  også at det er 3 tjenester som utpeker seg med et høyt antall nyhenviste pasienter. Det kan være  nyttig at behandlingstjenestene gjennomgår hva som blir registrert av pasientbehandling med  henblikk på:      

Registreres det pasienter som ikke inngår i det nasjonale oppdraget? Er kodeverket godt nok til å  skille ut de pasientene som inngår i oppdraget?  Det skal rapporteres på nyhenviste pasienter som har fått behandling, er andre pasienter inkludert i  tallene (eksempelvis kontroller)?  Kan bakgrunnen for skjevfordelingen ha sin årsak i manglende henvisning fra andre regioner?  Er dette en tjeneste der en kan anta at fordelingen av nyhenviste pasienter fra hver region skal  være tilsvarende andelen av befolkningen hvert år, evt. som et 5‐årig gjennomsnitt?   Eller er dette en tjeneste der en slik fordeling ikke vil være en riktig forutsetning? 

De nasjonale behandlingstjenestene har gjennom rapportering mulighet til å legge inn kommentarer  til tallene for pasientbehandling, og mange behandlingstjenester har benyttet anledningen til å gjøre  det. Flere tjenester er inne på momentene som er nevnt i punktlisten. Relevante kommentarer er lagt  inn i vedlegg 1 sammen med oversikten over fordelingen av pasienters tilhørighet.     

Faglig rapportering for 2014  18 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten     

Fokusområder Stadig flere nasjonale tjenester blir drevet i tråd med hensikten i forskrift og veileder, og rapporterer  i tråd med dette. Det er med andre ord lettere å få oversikt over hvor godt de ivaretar den nasjonale  funksjonen. Den årlige rapporteringen og de faglige referansegruppenes tilbakemeldinger er viktige  verktøy for de regionale helseforetakene for å ivareta «sørge for»‐ansvaret for pasienter i egen  helseregion. Følgende områder er spesielt omtalt i denne rapporten: Referansegrupper, resultatmål,  flerregionale behandlingstjenester, formidling og kompetansespredning, samt henvisningsrutiner.   

Referansegrupper En viktig oppgave for de nasjonale tjenestene er å etablere faglige referansegrupper. Alle  referansegrupper skal ha representasjon fra alle regionale helseforetak og fra brukerorganisasjoner.  Deltakelse fra andre aktører kan også vurderes. Leder av referansegruppen skal som hovedregel  komme fra en annen helseregion enn den helseregionen som har ansvar for den nasjonale tjenesten.  Representanter i en referansegruppe blir godkjent av og representerer sitt regionale helseforetak. For  flerregionale tjenester skal det etablere en felles referansegruppe som vurderer tjenestens innhold for  begge lokasjoner.   Referansegruppenes oppgaver:     

Sikre forankring og lik tilgang til tjenesten i alle helseregioner  Sikre at det etableres behandlingskjeder som dekker hele sykdomsforløpet  Bidra til at tjenesten drives i tråd med vedtatte målsettinger, resultatmål og krav stilt i forskrift  Vurdere og godkjenne årlig rapportering 

Referansegruppene består av sentrale fagpersoner fra hele landet og utgjør derfor en faglig ressurs  for de nasjonale tjenestene med tanke på både fagutvikling og forskning. Videre kan gruppen gi  innspill til innhold i den nasjonale tjenesten og avklare forventninger både til tjenesten og til de  lokale helseforetakene.   Referansegruppene er samtidig et sentralt verktøy for de regionale helseforetakene som ikke selv har  ansvar for tjenesten, da de skal bidra til at alle regionene har lik tilgang til tjenesten. For  behandlingstjenestene har referansegruppene et særskilt ansvar for å sikre gode pasientforløp og  gjøre avklaringer om hva som kan gjøres lokalt både før og etter behandling nasjonalt.   Ansvaret for drift av de nasjonale tjenestene er med noen få unntak lagt til ett RHF/HF.  Referansegruppenes tilbakemeldinger og årlige rapportering er derfor nødvendig for å følge med på  at både pasienter og fagpersoner får tilgang til, og nytte av de tjenestene som er lagt til den nasjonale  tjenesten.  Dette kan gi en mulighet til å gjøre eventuelle korrigeringer om det skulle være behov for  det.   Referansegruppene i 2014 har til sammen 679 medlemmer, og består av 568 ulike personer. 88  personer er med i 2 eller flere referansegrupper.  

Fokusområder  19 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      70 av de 96 nasjonale tjenestene (73 %) har brukerrepresentanter i referansegruppen, til sammen 95  representanter (86 forskjellige). Omtrent like stor andel av kompetansetjenestene (74 %) og  behandlingstjenestene (72 %) har brukerrepresentasjon. 7 brukerrepresentanter er med i 2 eller flere  referansegrupper. 15 nasjonale tjenester har 2 eller flere brukere i referansegruppen:   Tabell 10 Nasjonale tjenester med flest brukerrepresentanter i referansegruppen  Navn på tjeneste 

Ansvarlig RHF 

Antall brukerrepresentanter 

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse 

Helse Sør‐Øst 

6

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 

Helse Sør‐Øst 

4

Helse Nord 

3

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde  Nasjonal kompetansetjeneste for kombinerte ruslidelser og psykiske lidelser  (dobbeltdiagnoser)  Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse  Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for  rusmiddelavhengige  Nasjonal behandlingstjeneste for barnerevmakirurgi 

Helse Sør‐Øst 

3

Helse Sør‐Øst 

3

Helse Sør‐Øst 

3

Helse Sør‐Øst 

2

Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme 

Helse Sør‐Øst 

2

Helse Nord 

2

Nasjonal kompetansetjeneste for barne‐ og ungdomsrevmatologi 

Helse Sør‐Øst 

2

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME 

Helse Sør‐Øst 

2

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser 

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage‐tarmsykdommer 

Helse Vest 

2

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling 

Helse Vest 

2

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrettet underernæring 

Helse Sør‐Øst 

2

Helse Nord 

2

Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS) 

Av de 26 nasjonale tjenestene som ikke har brukerrepresentanter i referansegruppen, oppgir  nærmere 60 % at brukerrepresentasjon er vurdert.  Noen av disse oppgir at brukerrepresentasjon  ikke er relevant for tjenesten. Andre har gitt utfyllende kommentarer:   

Brukerrepresentant, i betydning representant for pasienter og pårørende, er ikke aktuelt for denne  kompetansetjenesten. Brukere av kompetansetjenesten er primært helsepersonell tilknyttet de medisinske  mikrobiologiske laboratorier. Alle medlemmene i referansegruppen har tilknytning til slikt laboratorium.  (Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens)  Brukerrepresentasjon er vurdert, men det finnes ikke brukerorganisasjon fra denne gruppen. Som alternativ  er fysioterapeut fra kommunehelsetjenesten foreslått tidligere. (Nasjonal behandlingstjeneste for  kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis)  Målgruppen er hovedsakelig leger og annet helsepersonell. Brukerrepresentasjon ivaretas gjennom  referansegruppen. (Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer) 

Resultatmål Resultatmål beskriver hva en nasjonal tjeneste skal oppnå og er knyttet til tjenestens resultater.  Resultatmål skal være så konkrete og spesifikke at det er mulig å etterprøve om de er nådd eller  ikke. Veilederen fra HOD forutsetter et dynamisk styringssystem og god dokumentasjon som  grunnlag for styring av nasjonale tjenester. Av den grunn skal det etableres resultatmål og et system  for dokumentasjon av hvilke resultater som er oppnådd av de oppgavene som de ulike nasjonale 

Fokusområder  20 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      tjenestene er tillagt. Etablering av interne dokumentasjonssystemer for monitorering av aktivitet,  resultatmål og måloppnåelse vil kunne vise effekt og bruk av nasjonale tjenester, eventuelt  forskjeller i tilgjengelighet og effekt av sentralisering.   Resultatmål skal ta utgangspunkt i tjenestens innhold, formål og avgrensning. Det er foreslått  følgende områder for resultatmål til nasjonale og flerregionale behandlingstjenester:      

 

Likeverdig tilgjengelighet – kan være geografisk fordeling av pasient‐grunnlag,  indikasjoner med mer.  Kompetanseoppbygging – kan være forebygging og oppfølgingstiltak.  Kunnskaps‐ og kompetansespredning til hele helsetjenesten – kan være formål om  helhetlige pasientforløp.   Kvalitet på og resultater av behandlingen – kan være bedre overlevelse, lenger tid for  tilbakefall av sykdom, varig/tidsbegrenset bedring av livskvalitet, færre komplikasjoner eller  bivirkninger.  Bedre kostnadseffektivitet – kan være kost‐nytte vurdering av behandlingstilbudet over tid.   Pasientperspektiv – gjennom utarbeidelse av pasientrapporterte resultatmål. 

Følgende områder for resultatmål til nasjonale kompetansetjenester:       

Likeverdig tilgjengelighet til kompetanse – kan være IKT‐tiltak.   Kompetanseoppbygging – kan være deltakelse i forskning.  Kunnskaps‐ og kompetansespredning til hele helsetjenesten – kan være gjennom  opplæringstiltak i andre helseregioner eller til andre tjenesteytere.  Kvalitet og merverdi i forhold til behandling og hele behandlingskjeden – gjennom å måle  pasientopplevelse av behandlingsforløpet.  Bedre kostnadseffektivitet – kan være kost‐nytte vurdering av tjenesten i forhold til  oppnådde resultatmål over tid.  Pasientperspektiv – For eksempel gjennom utarbeidelse av pasientrapporterte resultatmål.  

Flerregionale behandlingstjenester En flerregional behandlingstjeneste er i veilederen definert som én tjeneste som drives fra to  helseforetak i to ulike regioner. Det at samme tjeneste drives på to ulike steder medfører noen ekstra  utfordringer.  

Fokusområder  21 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Det forventes for eksempel at de flerregionale behandlingstjenestene skal ha like  behandlingsmetoder og lik informasjon til pasientene. Det forutsettes videre at disse tjenestene har  utarbeidet et felles sett inklusjons‐ og henvisningskriterier, og at ventetidene er samordnet. Disse  tjenestene skal avgi en felles samlet rapportering av sin virksomhet og har også felles  forankringspunkt, i form av en felles referansegruppe. Det er behov for utstrakt samarbeid HF‐ene i  mellom for å få dette til og derigjennom sørge for likeverdig innhold og tilgjengelighet til den  aktuelle tjenesten.   Erfaringene er at de flerregionale behandlingstjenestene i stor grad klarer å få til det nødvendige  samarbeidet. Samtidig er det enkelte tjenester som ikke drives etter intensjonen. Det er derfor viktig  med fortsatt oppmerksomhet på driften av de flerregionale tjenestene slik at det aktuelle  behandlingstilbudet blir likeverdig tilgjengelig for pasientene.   

Formidling og kompetansespredning Formidling og kompetansespredning er en viktig oppgave for alle nasjonale tjenester i  spesialisthelsetjenesten, men kanskje spesielt for kompetansetjenestene.  Som vist i rapportens  omtale av formidlingsaktiviteter i 2014 (side 13 ovenfor) er målgruppen i stor grad helsepersonell,  og i noen grad pasienter og pårørende. Hvordan tjenestene velger å innrette formidlingsaktivitetene  kan variere, og nedenfor gis det noen eksempler på hvordan dette kan gjøres. 

S PRER KUNNSKAP OM INKONTINENS OG BEKKENBUNN VIA E - LÆRINGSPORTAL Kompetansespredning er en av de store utfordringene til nasjonale kompetansetjenester. Nasjonal  kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommer (KIB) på UNN har funnet en løsning på dette.  De satser sterkt på en e‐læringsportal.   KIB ligger åpent tilgjengelig på internett for alle,  både pasienter, helsepersonell, studenter og andre  interesserte i hele landet og andre land om ønskelig.  KIB valgte en kompetanseportal fordi de mente at de  ville nå flere på en enkel måte. Fra før hadde de  utviklet både egen webside og Facebook‐side, i  tillegg til å gjennomføre kurs og konferanser.  ‐ KIB begynte å jobbe med kompetanseportalen  straks de hadde fått godkjenning som nasjonal  kompetansetjeneste, og kunne åpne portalen samme  året. Den er laget i samarbeid med Nasjonal  kompetansetjeneste for telemedisin.  KIB jobber  kontinuerlig med videreutvikling av  http://kurs.helsekompetanse.no/kib 

kompetanseportalen.

Fokusområder  22 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten        Verdt innsatsen  – Det er en krevende prosess å utvikle materiale til et kurs. Flere fagpersoner samarbeider om  utvikling av innholdet, og det er ute til høring hos ulike spesialister. Det kan være ei utfordring å få  alle til å prioritere det i en travel hverdag. Det er da fantastisk at kurset kan legges i en e‐ læringsportal der det er tilgjengelig for uendelig mange. Alle våre web‐baserte kurs søkes  godkjenning som tellende trening. Det tar lang tid å utvikle noe som er godt nok å publisere. Det har  tatt tid å utvikle det som er der, og det er kostbart, men vi når flere og synes absolutt det er verd det,  sier Marianne Nicolaisen, leder for KIB.  Kompetanseportalen er enkel å bygge ut med ny informasjon og nye e‐læringskurs. Når et kurs eller  informasjon er utviklet kan det enkelt redigeres av kompetansetjenesten selv. En kan også supplere  med annet enn bare kurs og faglig informasjon; eksempelvis lenker til oversikter over  behandlingssteder og behandlingstilbud andre steder i landet.   Statistikk  Besøksstatistikk fra Google Analytics på bruken av kompetanseportalen viser:  Mars 2015: 1245 sidevisninger, 379 økter (1 bruker kan ha flere økter) og 260 brukere. Mars hadde  flest besøkende fra Oslo, Elverum, Bergen, Stavanger, Tromsø og Narvik, men også noen fra Virum  og Hillerød i Danmark.  April 2015: 1548 sidevisninger, 418 økter (1 bruker kan ha flere økter) og 282 brukere. April hadde  flest besøkende fra Elverum, Tromsø, Oslo og Trondheim, men også noen fra København i  Danmark.  – Alle søker på nett  Selv om det har vært krevende med hensyn til økonomiske‐ og personellressurser skal KIB fortsette  satsningen på e‐læring.  – Pasienten googler uansett og her kan de finne kvalitetssikret informasjon om sin diagnose. Det er  umulig ikke å skulle være på denne arena for pasientens del. Fagfolk kan tilegne seg informasjon om  opplæring uten å være borte fra daglig drift. Vi anbefaler sterkt andre å gjøre det samme når vi  tenker på hvor mange vi når, sier Nicolaisen.   

Fokusområder  23 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten     

B RED TILNÆRMING FOR Å BEDRE KVALITETEN PÅ TILBUDET TIL PERSONER MED LANGVARIGE SMERTER Målet er å skape en felles forståelse og behandling av personer med sammensatte smertelidelser, som ofte i  tillegg lider av utmattelse, søvnproblemer samt psykiske og sosiale problemer. Det krever økt samhandling  mellom primær‐ og spesialisthelsetjenesten og bedre samarbeid med NAV om tilbakeføring til arbeid.    Avdelingsoverlege og professor Petter C.  Borchgrevink, St. Olavs Hospital HF og NTNU,  leder Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter  med sammensatte symptomlidelser (NKSL).  Denne tjenesten retter seg mot lidelser der man  har betydelig somatiske symptomer, men hvor  anerkjente sykdomsdiagnoser ikke kan forklare  symptomene. I første omgang har NKSL  konsentrert seg om den klart største gruppen:  Petter Borchgrevink og Kari Hanne Gjeilo fra  NKSL har sammen med blant andre Anne Kari  Knudsen fra det palliative fagmiljøet ved  Kreftklinikken og NTNU startet opp  masterutdanning i smerte og palliasjon 

pasienter med langvarige smertetilstander av  ukjent årsak. Arbeidet pågår i nært samarbeid med  smertesentrene i Oslo, Bergen og Tromsø.   Virksomheten er omfattende og inkluderer blant 

annet overvåkning av bruk av ulike smertestillende midler til personer med langvarige smerter som  ikke skyldes kreft. Det er etablert en multisenterstudie som skal kartlegge pasienter og drift ved  smertesentrene i Norge, og et betydelig antall andre forskningsprosjekter pågår. En forskningsstudie  som ble publisert i 2014 bidro til å avkrefte at lengevirkende opioidbehandling har fortrinn framfor  korttidsvirkende. Dette er ny kunnskap som har bidratt direkte til utarbeidelse av en ny veileder i  regi av Helsedirektoratet.    NKSL sørger for veiledning og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og  brukere, og det arbeides for å få til et mer aktivt nettsted. NKSL har medarbeidere som underviser  om smertebehandling og sammensatte lidelser ved ulike helseutdanninger som sykepleie,  fysioterapi, psykologi og medisin, og det arbeides for nasjonal samkjøring innen høyere utdanning  for all undervisning om slike smertelidelser.   NKSL har satt mange mål for arbeidet, og ett mål er å bidra til kompetanseheving i alle de fire  helseregionene. Andre mål er satt for utdanning og det er planlagt tiltak for å sikre likeverdig  tilgang til kompetansetjenesten. Det er også et mål å bli mer tydelig som selvstendig enhet.   ‐ Om vi har lyktes med dette er vanskelig å måle, men indisier på at vi har kommet et stykke på vei  er at både helseministeren og en statssekretær har besøkt NKSL, og vi har fått nye oppgaver både fra  HOD og fra Helsedirektoratet, sier Petter Borchgrevink.   Borchgrevink viser ellers til at konkrete mål er nådd gjennom å bidra med å ferdigstille to nasjonale  veiledere og gjennom etableringen av et nasjonalt kvalitetsregister, som ledes fra Helse Vest. Et  tidligere mål om å etablere en tverrfaglig masterutdanning om smerte og palliasjon er også realisert.  

Fokusområder  24 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      NKSL har vært pilot for at de tverrfaglige smerteklinikkene skal ha samarbeid med  kommunehelsetjenesten, og vi samarbeider også med NAV. Vi har etablert et nettbasert  kartleggingsverktøy vil kunne komme til nytte i store deler av helsevesenet, avslutter Borchgrevink.   

Henvisningsrutiner Alle nasjonale tjenester som behandler pasienter bør utarbeide klar og tydelig informasjon om  hvordan pasientene skal henvises for behandling. Det må også informeres godt om disse rutinene.  Henvisningsrutinen bør inneholde:  

Informasjon om hvem som kan henvise 

En tegning og beskrivelse av pasientforløpet 

En forklaring på utfylling av henvisningsskjema 

Adresse hvor henvisningen skal sendes   

Henvisningsrutiner til nyretransplantasjon og kombinert  nyre‐pancreas transplantasjon er et eksempel på hvordan  dette kan gjøres:    Pasienter henvises fra nyremedisinsk sykehusavdeling. 

Planer     Henvisningsrutiner for  behandlingstjenester,  resultatmål og plan for  kompetansespredning for alle  tjenestene er dokumenter som  vil bli etterspurt ved 5‐ årsgjennomganger av  tjenestene.    Jf. HODs veileder for nasjonale  tjenester 

Transplantasjon av solide organer er en nasjonal oppgave ivaretatt  ved Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Oslo  Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet. Vi har et nasjonalt nettverk med 23 samarbeidende nyreavdelinger  i Norge som henviser til transplantasjon.  Utredning  Pasienter med nyresvikt vurderes og utredes ved nyreavdeling i eget helseforetak. Det blir  da også vurdert om det er mulig levende nyregiver. Flere nyreavdelinger har dedikerte  sykepleiere med ansvar for transplantasjonsutredning. Det er ønskelig, da utredningen er en  tverrfaglig oppgave og det er nødvendig med koordinering for å oppnå et tilfredsstillende  forløp.    Det foreligger skjema, samt forklaring, som definerer hva utredningen skal inneholde og der  resultatene av undersøkelser føres inn. Det er egne skjemaer for mottaker av nyre, mottaker  av nyre og pancreas og for nyredonor. Skjemaene er tilgjengelige på Nephro.no,  hjemmesiden til Nyremedisinsk forening. Skjema må sendes til Nyreseksjon sammen med  brev som inneholder tilleggsopplysninger. Pasienter kan henvises til nyretransplantasjon når  GFR (mål på nyrefunksjon) er under 15 ml/min. Undersøkelser spesifisert på  utredningsskjema gir opplysninger om komorbiditet som hjerte‐, kar‐ og lungesykdom,  kreftsykdom og infeksjonssykdom. Søknaden skal sendes til Nyreseksjonen, OUS  Rikshospitalet, Pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo, og adressen står på skjemaet. 

Fokusområder  25 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten        Behandling av søknad   Søknader til OUS blir fordelt via sentralt henvisningsmottak til Avdeling for  Transplantasjonsmedisin, Nyreseksjonen. Henvisninger til transplantasjon blir satt opp til  gjennomgang på ukentlig tverrfaglig møte. Nyrelege forbereder hver henvising til dette  møtet. På det tverrfaglige møtet er det spesialist i nyresykdommer, transplantasjonskirurg,  spesialist på vevstyping, radiolog, enhetsleder sykepleie fra transplantasjonskirurgisk  sengepost og transplantasjonskoordinerende sykepleier. Dette sikrer høy faglighet og  enhetlig behandling av søknader.    Informasjon til henvisende helseforetak  Detaljert protokoll for henvising og behandling ved nyre og pancreastransplantasjon er  tilgjengelig på Nephro.no. Denne protokollen blir årlig oppdatert. Det blir årlig avholdt et  nasjonalt samarbeidsmøte ved OUS, Rikshospitalet med deltagelse fra de samarbeidende  nyreavdelingene, både leger og sykepleiere. Dette er et møte der konkrete temaer og rutiner  som gjelder transplantasjon blir diskutert. Det blir også avholdt møter ved OUS,  Rikshospitalet for sosionomer og nyresykepleiere vedrørende forhold rundt transplantasjon.   Avdelingen har en transplantasjonskoordinerende sykepleier som på telefon daglig er i  kontakt med utredende nyreavdelinger vedrørende spørsmål og praktiske beskjeder. Hun  reiser til samarbeidende nyreavdelinger og deltar i opplæring og gruppearbeid vedrørende  utredning.    Behandling  Dersom pasienten er egnet for transplantasjon konkluderer nyremøtet med godkjenning som  resipient av organ. I tilfeller hvor det er levende nyregiver blir det gitt beskjed om dato for  transplantasjon raskt etter møtet. Pasienter som ikke har levende giver settes på venteliste for  organ fra avdød giver.     Likeverdig tilgjengelighet  Norsk Nefrologiregister er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som drives ved  Nyreseksjonen, Avdeling for Transplantasjonsmedisin. Forhold som antall pasienter med  behov for nyreerstattende behandling (dialyse eller transplantasjon) og antall transplanterte  pasienter per million innbyggere på nasjonale data og på helseforetaksnivå blir analysert og  offentliggjort.     

Fokusområder  26 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten     

Oversikt over tjenestene I 2014 ble rapporteringssystemet eRapport overført til en ny teknisk løsning og med et nytt og mer  tidsriktig design. Det er gjort endringer som omfatter selve rapportskjemaet, utformingen av  rapportvisningen og portalen der årsrapportene publiseres etter innlevering. Nettadressen til denne  portalen er http://nasjonaletjenester.ihelse.net. Bilde 2 viser portalens startside samt startbilde for en  årsrapport.  Bilde 2 Tilgang til portal og årsrapport

Årsrapporter for den enkelte  tjeneste er lett tilgjengelig  gjennom å velge region og  type tjeneste. Her får man  også tilgang til alle  årsrapportene fra den enkelte  tjeneste.   Etter at tjenesten har levert sin  årsrapport, blir den  tilgjengelig på nett og for  Helsedirektoratet, som på  oppdrag fra HOD gjennomgår  og vurderer om tjenesten  oppfyller sitt nasjonale  oppdrag. Både  referansegruppens vurdering  av rapporten og  Helsedirektoratets vurdering  blir deretter tilgjengelig som  lenker under overskriften  «Faglig vurdering» i  rapportens høyre hjørne.  Publisering av årsrapporter er  en måte å gi oversikt over og  formidle kunnskap om  nasjonale tjenester.  Årsrapportene gir også tilgang  til utvidet informasjon om tjenestene ettersom mange tjenester har egne internettsider som er lenket  opp i rapporten.  Noen tjenester har også tatt i bruk sosiale medier for å nå ut med informasjon til  interesserte.  På de neste sidene er alle nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten i 2014 listet opp med følgende  informasjon: 

Oversikt over tjenestene  27 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten            

Type tjeneste  Navn på tjenesten  Ansvarlig RHF og institusjon  Etableringsår  Om de har nettside (ja/nei)  Om de er tilgjengelige på sosiale medier (hvilke)  For behandlingstjenester: tall på nyhenviste pasienter 2014 som er behandlet 

Oversikt over tjenestene  28 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Type tjeneste 

Navn på tjenesten 

Ansvarlig RHF 

Ansvarlig institusjon 

Flerregional behandlingstjeneste 

Flerregional behandlingstjeneste for allogen  stamcelletransplantasjon 

Helse Sør‐Øst RHF og  Helse Vest RHF 

Oslo universitetssykehus HF  og Helse Bergen HF 

Flerregional behandlingstjeneste 

Flerregional behandlingstjeneste for episkleral  Helse Sør‐Øst RHF og  brachyterapi  Helse Vest RHF 

Oslo universitetssykehus HF  og Helse Bergen HF 

1993 (HB)

Flerregional behandlingstjeneste 

Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved  Helse Sør‐Øst RHF og  bensarkom  Helse Vest RHF 

Oslo universitetssykehus HF  og Helse Bergen HF 

2012 (HB)

Flerregional behandlingstjeneste 

Flerregional behandlingstjeneste for usikker  somatisk kjønnsutvikling 

Helse Sør‐Øst RHF og  Helse Vest RHF 

Oslo universitetssykehus HF  og Helse Bergen HF 

Flerregional behandlingstjeneste 

Flerregional behandlingstjeneste for leppe‐ kjeve‐ganespalte 

Helse Sør‐Øst RHF og  Helse Vest RHF 

Oslo universitetssykehus HF  og Helse Bergen HF 

Flerregional behandlingstjeneste 

Flerregional behandlingstjeneste for  neonatalkirurgi 

Helse Sør‐Øst RHF og  Oslo universitetssykehus og St.  Helse Midt‐Norge RHF  Olavs Hospital 

Flerregional behandlingstjeneste 

Flerregional behandlingstjeneste for dyp  hjernestimulering (DBS) 

Helse Sør‐Øst RHF og  Oslo universitetssykehus og St.  Helse Midt‐Norge RHF  Olavs Hospital 

2012

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert  brannskadebehandling 

Helse Vest RHF 

1984

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv 

Helse Vest RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv  hyperbar oksygenbehandling 

Helse Vest RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere 

Helse Vest RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske  Helse Vest RHF  fistler 

Helse Bergen HF 

Etablert Nettside Sosiale medier

Nei  

Nyhenviste pasienter  2014, behandlet  101 

Ja 

55  

Ja

34  

Nei   1947 (HB)

35  

Ja

181  

Nei  

68  

Ja, 2 stk

28  

Ja

121  

Helse Bergen HF 

1991

Ja

368  

Helse Bergen HF 

1994

Ja

144  

Helse Bergen HF 

2011

Ja

16  

Helse Bergen HF 

Oversikt over tjenestene  29 

2012

Ja

41  


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Type tjeneste 

Navn på tjenesten 

Ansvarlig RHF 

Ansvarlig institusjon 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  vestibularisschwannom 

Helse Vest RHF 

Helse Bergen HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  funksjonsforbedrende kirurgi på tetraplegi 

Helse Vest RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  fotoferesebehandling 

Helse Midt‐Norge RHF  St. Olavs Hospital HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert  invasiv fostermedisin 

Helse Midt‐Norge RHF  St. Olavs Hospital HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert  trombocyttimmunologi 

Helse Nord RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  rekonstruksjon ved medfødte misdannelser i  øyeregionen 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt  glaukom 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastom Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og  intervensjonell behandling av medfødt  hjertefeil 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  cochleaimplantat hos barn 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for store  hemangiomer og vaskulære malformasjoner 

Helse Sør‐Øst RHF 

Etablert Nettside Sosiale medier

2012

Ja

Nyhenviste pasienter  2014, behandlet  91 

Helse Bergen HF 

2012

Ja

10  

Ja  

Universitetssykehuset Nord‐ Norge HF 

1990

Ja

1995

Under oppdat.

Oslo universitetssykehus HF 

Facebook

Oslo universitetssykehus HF 

360

49  

Ja  

Oslo universitetssykehus HF 

2  

Ja   2012 

19

Ja  

Oslo universitetssykehus HF 

24  

5  

Ja

228  

Oslo universitetssykehus HF 

Ja  

Oslo universitetssykehus HF 

Ja  

Oversikt over tjenestene  30 

44   1567   


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Type tjeneste 

Navn på tjenesten 

Ansvarlig RHF 

Ansvarlig institusjon 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for akutt  replantasjonskirurgi 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  barnerevmakirurgi 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi,  intervensjon og avansert diagnostikk ved  bløderkirurgi 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  organtransplantasjon 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert  bekkeneksentrasjon gynekologisk kreft 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  choriocarcinom hos kvinner 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av  nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved  Helse Sør‐Øst RHF  medfødte stoffskiftesykdommer 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe‐ medisin 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk  epilepsi 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  transseksualisme 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk  behandling ved kraniofaciale misdannelser 

Helse Sør‐Øst RHF 

Etablert Nettside Sosiale medier

Nei  

Oslo universitetssykehus HF 

Nei

7  

Nei  

Oslo universitetssykehus HF 

37  

Oslo universitetssykehus HF 

1983

Nyhenviste pasienter  2014, behandlet 

66  

Nei

451  

Oslo universitetssykehus HF 

Ja  

Oslo universitetssykehus HF 

4  

Ja   2011 

11  

Ja

2701  

Ja  

Oslo universitetssykehus HF 

Ja  

Oslo universitetssykehus HF 

65  

Ja  

Oslo universitetssykehus HF 

163  

Nei  

Oversikt over tjenestene  31 

26  

68  


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Type tjeneste 

Navn på tjenesten 

Ansvarlig RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering  av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV‐ Helse Sør‐Øst RHF  malformasjoner og durale AV‐fistler 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og  psykisk helse 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk  Helse Sør‐Øst RHF  rehabilitering (NBRR) 

Diakonhjemmet sykehus 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks  epilepsi med behov for høyspesialisert  behandling 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingsttjeneste for rehabilitering  Helse Sør‐Øst RHF  ved locked‐in syndrom 

Sunnaas sykehus 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  fertilitetsbevarende behandling med autologt  Helse Sør‐Øst RHF  ovarialvev 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for særlig  avanserte bekkenskader 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk  behandling for ikke maligne rygglidelser hos  barn 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm  intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved  Helse Sør‐Øst RHF  kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og  peritonealt mesoteliom 

Helse Sør‐Øst RHF 

Ansvarlig institusjon 

Etablert Nettside Sosiale medier

2012

Ja

Nyhenviste pasienter  2014, behandlet 

9  

2004

Ja

87  

Helse Sør‐Øst RHF 

2012

Ja

63  

2012

Ja

2531  

2012

Ja

33  

2012

Ja

20  

2012

Ja

29  

Oslo universitetssykehus HF 

2012

Ja

45  

Oslo universitetssykehus HF 

Oversikt over tjenestene  32 

2012

Nei

71  


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Type tjeneste 

Navn på tjenesten 

Ansvarlig RHF 

Ansvarlig institusjon 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for  fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av  livmorhalskreft 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for dyp  rekonstruktiv venekirurgi 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal behandlingstjeneste 

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk  behandling av skader på plexus brachialis 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for  hjemmerespiratorbehandling 

Helse Vest RHF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste i vestibulære  sykdommer 

Helse Vest RHF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel  sklerose 

Helse Vest RHF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske  infeksjonssykdommer 

Helse Vest RHF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste i  gastroenterologisk ultralyd 

Helse Vest RHF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser  Helse Vest RHF  og hoftebrudd 

Helse Bergen HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for  bevegelsesforstyrrelser (NKB) 

Helse Vest RHF 

Helse Stavanger HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for  søvnsykdommer (SOVno) 

Helse Vest RHF 

Etablert Nettside Sosiale medier

2012

Ja

Nyhenviste pasienter  2014, behandlet 

11  

Oslo universitetssykehus HF 

2012

Ja

29  

Oslo universitetssykehus HF 

2012

Ja

18  

Helse Bergen HF 

2002

Ja

Ikke aktuelt   

Helse Bergen HF 

2001

Ja

Ikke aktuelt   

Helse Bergen HF 

1997

Ja

Ikke aktuelt   

Helse Bergen HF 

2001

Ja

Ikke aktuelt   

Helse Bergen HF 

2001

Ja

Ikke aktuelt   

2002

Ja

Ikke aktuelt   

2004

Ja

Ikke aktuelt   

Helse Bergen HF 

2004

Ja

Ikke aktuelt   

Oversikt over tjenestene  33 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Type tjeneste 

Navn på tjenesten 

Ansvarlig RHF 

Ansvarlig institusjon 

Etablert Nettside Sosiale medier

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for  antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 

Helse Vest RHF 

Helse Bergen HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle  Helse Vest RHF  mage‐tarmsykdommer 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell  MRI 

Helse Midt‐Norge RHF  St. Olavs Hospital HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for avansert  laparaskopisk kirurgi 

Helse Midt‐Norge RHF  St. Olavs Hospital HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine 

Helse Midt‐Norge RHF  St. Olavs Hospital HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med  Helse Midt‐Norge RHF  St. Olavs Hospital HF  sammensatte lidelser 

2001

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd‐ og  bildeveiledet behandling 

2012

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap  Helse Midt‐Norge RHF  St. Olavs Hospital HF  og revmatiske sykdommer 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk  behandling av rygg‐ og nakkesykdommer 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin  Helse Nord RHF 

Nasjonal kompetansetjeneste  Nasjonal  kompetansetjeneste 

2011

Ja

Nyhenviste pasienter  2014, behandlet  Ikke aktuelt 

Helse Bergen HF 

2014

Ja

Ja  

Ikke aktuelt 

Ikke aktuelt   

Ja  

Ikke aktuelt   

Ja  

Helse Midt‐Norge RHF  St. Olavs Hospital HF 

Facebook

Ikke aktuelt   

Ja

Ikke aktuelt   

Ja

Ikke aktuelt   

Helse Midt‐Norge RHF  St. Olavs Hospital HF 

Ja   2014 

Ikke aktuelt   

Ja

Ikke aktuelt   

Universitetssykehuset Nord‐ Norge HF 

1999

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av  Helse Nord RHF  antibiotikaresistens 

Universitetssykehuset Nord‐ Norge HF 

2001

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens  Helse Nord RHF  og bekkenbunnsykdommer 

Universitetssykehuset Nord‐ Norge HF 

2012

Oversikt over tjenestene  34 

Ja

Ikke aktuelt   

Ja

Ikke aktuelt   

Ja

Facebook

Ikke aktuelt 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Ansvarlig RHF 

Navn på tjenesten 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge  Helse Nord RHF  med funksjonsnedsettelser 

Valnesfjord Helsesportssenter

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 

Universitetssykehuset Nord‐ Norge HF 

2013

Nasjonal kompetansetjeneste 

Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk  Helse Nord RHF  helsevern og rus (SANKS) 

Finnmarkssykehuset HF 

2014

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og  mestring innen helse 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

2000

Ja

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

1990

Ja

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og  helse 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF  og Sykehuset i Vestfold HF 

1997

Ja

Facebook

Ikke aktuelt 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital  akuttmedisin (NAKOS) 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

2003

Ja

Facebook

Ikke aktuelt 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for barne‐ og  ungdomsrevmatologi 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

1995

Ja

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for amming 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av  Helse Sør‐Øst RHF  barn med spise‐ og ernæringsvansker 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk  Helse Sør‐Øst RHF  onkologi 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse  Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

Helse Nord RHF 

Ansvarlig institusjon 

Etablert Nettside Sosiale medier

Nyhenviste pasienter  2014, behandlet 

Type tjeneste 

2012

Ja

Ikke aktuelt   

Ja

Ikke aktuelt   

Ja

Ikke aktuelt    Facebook,  Twitter 

Ikke aktuelt 

Ikke aktuelt   

Ikke aktuelt   

Oslo universitetssykehus HF 

1999

Ja

Ikke aktuelt   

Ja   2003 

Ikke aktuelt   

Ja

Ikke aktuelt   

2006

Ja

Ikke aktuelt   

Oversikt over tjenestene  35 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Type tjeneste 

Navn på tjenesten 

Ansvarlig RHF 

Ansvarlig institusjon 

Etablert Nettside Sosiale medier

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter  etter kreftbehandling 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster  Helse Sør‐Øst RHF  hos barn 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte  stoffskiftesykdommer 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for  blodtypeserologi 

Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk  Helse Sør‐Øst RHF  rehabilitering 

Diakonhjemmet sykehus 

1999

Ja

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME 

Oslo universitetssykehus HF 

2012

Ja

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for  personlighetspsykiatri 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi  Helse Sør‐Øst RHF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt  overførte infeksjoner 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for kombinerte  ruslidelser og psykiske lidelser  Helse Sør‐Øst RHF  (dobbeltdiagnoser) 

Sykehuset Innlandet 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrettet  Helse Sør‐Øst RHF  underernæring 

Oslo universitetssykehus HF 

2005

Ja

Nyhenviste pasienter  2014, behandlet  Ikke aktuelt 

1999 

Ja

Ikke aktuelt   

2011

Nei

Ikke aktuelt   

Oslo universitetssykehus HF 

2006

Nei

Ikke aktuelt   

Helse Sør‐Øst RHF 

Facebook

Ikke aktuelt 

Ikke aktuelt   

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

2012

Ja

Ikke aktuelt   

Oslo universitetssykehus HF 

2013

Ja

Ikke aktuelt   

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

2012

Ja

Ikke aktuelt   

2013

Ja

Ikke aktuelt   

Oversikt over tjenestene  36 

2014

Ja

Ikke aktuelt   


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Type tjeneste 

Navn på tjenesten 

Ansvarlig RHF 

Ansvarlig institusjon 

Etablert Nettside Sosiale medier

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og  voksne med familiær hyperkolesterolemi og  andre arvelige dyslipidemier 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse,  alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og  Helse Sør‐Øst RHF  unge 

Oslo universitetssykehus HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne  sykdommer 

Sørlandet sykehus HF 

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet  Helse Sør‐Øst RHF  rehabilitering 

Rehabiliteringssenteret AiR 

2005

Ja

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig  Helse Sør‐Øst RHF  spesialisert behandling for rusmiddelavhengige

Oslo universitetssykehus HF 

2013

Ja

Nasjonal kompetansetjeneste 

Nasjonal kompetansetjeneste for  dekontaminering 

Helse Sør‐Øst RHF 

Oslo universitetssykehus HF 

Sjeldne diagnoser 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne  diagnoser 

Helse Sør‐Øst RHF 

2014

Ja

Nyhenviste pasienter  2014, behandlet 

Ikke aktuelt   

Helse Sør‐Øst RHF 

2014

Ja

Ikke aktuelt   

2013

Ja

Ikke aktuelt    Facebook 

Ikke aktuelt 

Ikke aktuelt   

2012

Ja

Ikke aktuelt   

Oslo universitetssykehus HF 

 

Oversikt over tjenestene  37 

2013

Ja

Facebook

Ikke aktuelt 


Vedlegg 1. Oversikt over pasienttilhørighet for 39 nasjonale behandlingstjenester og 7 flerregionale  behandlingstjenester  2. Veileder for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (revidert 22. april 2015)  3. Kjernemandat referansegrupper  4. Prosedyre for oppnevning av medlemmer i referansegrupper  

 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=37.  Det totale antallet pasienter er omtrent uendret fra 2013.  Storparten kommer som tidligere fra Helse Sør‐Øst.  Antallet fra hver av de øvrige helseregionene er beskjedent,  og varierer noe slik det gjerne gjør med små tall. 

N=4.  Pasientmaterialet er veldig lite, så det gir nesten ingen  mening å vurdere den geografiske fordelingen. 

N=121. I alt 123 nyhenviste akutte pasienter med  brannskaderelaterte lidelser ble tatt imot og behandlet i  2014. I tillegg til de ovenfor nevnte var det 2 utenlandske  statsborgere. Da Avdeling for plastikkirurgi og brannskade  HUS også har ansvar som regionssykehus og lokalsykehus  for pasienter med brannskade i Bergensområdet og på  deler av Vestlandet, vil noen mindre skader fra dette  området også bli tatt imot ved Brannskadeavsnittet og bli  registrert med opphold her. Vi mener dette forklarer den  relative overrepresentasjonen fra Helse Vest.  

N=19.  

Vedlegg  39 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar  

 

N= 360. Den kliniske aktiviteten for 2014 er svært lik  aktiviteten året før. Grunnen til det relativt høye antallet  henvisninger for Helse Nord er at det gjøres enklere  analyser på Universitetssykehusene i de andre  helseregionene. Det er fremdeles slik at bare 15‐20 % av  tilfellene med FNAIT utredes og får riktig diagnose. Dette  er bekymringsfullt. Det er nok flere årsaker til dette.  Referansegruppen for behandlingstjenesten er av den  oppfatning at generell screening av gravide for forekomst  av blodplatetype HPA 1bb, vil være det mest effektive  tiltak for å rette på dette.    N=7 

N=26 

N=11.   

Vedlegg  40 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=44.  Det er overvekt av nyhenviste pasienter fra egen helseregio n.  Vi har tidligere kommet med kommentar på dette.  Utover at populasjonen er størst i Helse Sør‐Øst RHF  område, har familier med en eller annen form for handicap  en tendens til å flytte mot mer sentrale områder med bedre  tilbud og oppfølging. I tillegg har vi en større andel  pasienter fra andre land/kulturer med en overhyppighet av  medfødte tilstander, som også bidrar i denne retningen. 

N=29 

N=144.  Siden alle pasienter hvor det var indikasjon og fravær av  kontraindikasjon ble behandlet, speiler fordelingen  henvisningspraksis i de ulike helseregionene. 

N=9 

Vedlegg  41 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=20 

N=11.  Antallet av behandlende pasienter er lav. Det kan derfor  lett forekomme variasjoner i den regionale fordeling fra år  til år. 

N=24.   Vi har totalt behandlet 40 pasienter, hvorav 24 er  nyhenviste. De 40 fordeler seg slik: Helse Sør‐Øst 23 stk,  Helse Midt 12 stk, Helse Vest 3 stk, Helse Nord 2 stk.  Kapasiteten har økt. I 2014 har vi gitt 550  enkeltbehandlinger.   

N=10.  Helse Nord RHF har ikke egen avdeling for Spinal skader.  Disse sogner til St Olav i Trondheim. Vi har vurdert flere  pasienter fra Nord Norge, men foreløpig kun operert en  pasient fra den regionen. Flere pasienter er i ʺtenke‐boksenʺ  og vil sannsynligvis bli opererte i 2015. 

Vedlegg  42 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=41.  Totalt 41 pas ble henvist til vurdering ved Nasjonal  Behandlingstjeneste for gynekologiske fistler; 31 pas mht  enterogenital fistel og 10 mht urogenital fistel. Dette er en  fortsatt økning fra tidligere år. 30 % kom i år utenfra Helse‐ Vest region, dette er en økning fra 20 % som har vært  tidligere (før etablert som nasjonalt behandlingssenter i  2012). (…)Vi har aktivt informert både gynekologer og  kirurger om vårt nasjonale behandlingstilbud og ser en  stigende andel av pasienter fra andre regioner som et  resultat av dette. 

N=71 

N=87. Senteret har i 2014 behandlet 87 nyhenviste pasienter  noe som innebærer en betydelig øking i antall  henvisninger. Fortsatt kommer det flest pasienter fra Helse  Sør Øst og vi har en bestående utfordring med likeverdig  tilgjengelighet. (…) Vi har i 2014 ansatt  kommunikasjonsrådgiver, blant hans viktigste oppgaver  vil være å høyne kjennskapen til senteret i målgruppene, i  den øvrige helsetjenesten og i befolkningen generelt.  (…) I  tillegg har vi jevnlige møter med helseregionene for å løfte  frem målgruppenes behov for et tilrettelagt  behandlingstilbud. 

N=66.  Den kliniske aktiviteten som er omtalt i tabellen knytter seg  til kirurgi og annen invasiv behandling/diagnostikk hos  pasienter med alvorlig blødersykdom hvor det har vært  nødvendig med substitusjonsbehandling med  koagulasjonsfaktorkonsentrater i forbindelse med  prosedyren. Utviklingen som er beskrevet i tidligere  årsrapporter fortsetter. Behovet for ortopedisk kirurgi hos  denne pasientgruppen er avtagende. 

Vedlegg  43 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=18.  Datagrunnlaget er noe usikkert, tallene er derfor  minimumsantall, trolig vil det være ca 10 voksne pasienter  med traumatiske plexusskader som er vurdert poliklinisk i  tillegg til de tallene som er oppgitt.  Det kan synes som  fordelingen ikke samsvarer med befolkningsstørrelsen i de  ulike regionene, men det er små tall og små variasjoner i  antall vil gi prosentvis store utslag. 

 

N=45. Registreringen av klinisk aktivitet opplyser bare om  nyhenviste til poliklinikk per HR. Da landsfunksjonens  oppgave innebærer langtidsbehandling, må en også se på  det totale pasientgrunnlaget per HR. Det ble i 2014  registrert totalt 45 nyhenviste pasienter til poliklinisk  konsultasjoner, 99 pasienter var under oppfølging på  poliklinikk, mens 56 pasienter ble kirurgisk behandlet.  Flertallet av pasientene kom fra Helse Sør‐Øst. Basert på  antall personer i aldersgruppen <10 år per helseregion, er  den prosentvise fordelingen i forhold til pasientgrunnlag,  jevnere fordelt fra de ulike helseregionene enn tallene  tilsier.    N=68 

N=65 

Vedlegg  44 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=228 

N=2531. Det er en nedgang i antall behandlede pasienter i  2014 i forhold til 201. (Nedgang på 145 pasienter). Det er  også en nedgang i antall henviste pasienter fra alle  regionene unntatt fra HSØ, som er stabil. Oslo  universitetssykehus fikk i 2014 et nytt  pasientadministrativt system (PAS) og nytt  henvisningsmottak. SSE opplevde en nedgang i antall  søkere i forbindelse med denne omleggingen. Vi holder på  å undersøke om det er omlegging til nytt PAS eller  henvisningsmottak som kan være årsaken, og at  henvisninger er sendt til andre avdelinger i OUS. Når det  gjelder fordeling på regionene i forhold til populasjon er  fordelingen ytterligere skjevfordelt mellom regionene i og  med at HSØ er stabil.     N=2 

N=451 

Vedlegg  45 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=49.   Fordelingen over er basert på pasienter hvor det er utført  kirurgisk inngrep ved Øyeavdelingen, OUS, Ullevål. Her  er ikke mindre operasjoner av medfødte misdannelser  (ptose) i egen region tatt med, som talte 11 operasjoner. I  tillegg er det 13 utført tverrfaglige operasjoner ved  syndromer OUS, Rikshospitalet.     

N=5.    

N=63 

N=2701 

Vedlegg  46 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=1567 

N=29 

N=163 

N=91.  Som i fjor er det en underrepresentasjon av pasienter fra  Helse Sør/Øst som trenger operasjon, uvisst av hvilken  grunn. 

Vedlegg  47 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=16 

N=368.

 

For meningiomer, VS og AVM er fordelingen innen de  forskjellige helseregionene som forventet basert på  folketallet. For metastaser og gliomer er det en klar  underrepresentasjon fra Helse Sør/Øst. Forklaringen på  dette er at Helse Sør/Øst oftest velger å behandle disse  pasientene enten med LINAC‐bestråling ved DNR, eller ny  operasjon (alle de 29 gliom‐pasientene er tidligere operert  og strålebehandlet). Dette er en medisinsk vurdering som  fagpersonell i Helse Sør/Øst gjør, og som ikke kan sies å  være feil.    N=33.  Vi har ikke fått vite om nye tilfeller av locked‐in syndrom i  2014. All her angitt aktivitet gjelder pasienter med locked‐ in syndrom fra 2013 og tidligere. 

N=101.   

Vedlegg  48 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=28.  Disse tallene viser fordelingen av nyhenviste fra de ulike  helseregionene som har fått implantert DBS ved St Olav og  OUS tilsammen i 2014. Tallene gjelder utelukkende  diagnosen G 20, Parkinsons sykdom. Behandlingstjenesten  dekker til sammen alle regionene og det er et felles ansvar  å gi alle et tilbud.   

N=55. Det siste året har antallet nyhenviste pasienter vært høyere  enn tidligere, men kapasiteten har vært god og alle  pasienter har blitt utredet og behandlet fortløpende uten  unødvendig ventetid. Alle henviste pasienter har fått  tilbud om utredning og behandling uavhengig av hvilken  helseregion de er bosatt i. Alle pasienter fra  behandlingstjenestens egne regioner ville også ha blitt  behandlet dersom de var henvist fra en annen helseregion.  Behandlingsforløpet har vært innenfor Helsedirektoratets  anbefalinger om forløpstider for kreftpasienter.   

N=34. Det er store naturlige variasjoner i antall nye pasienter med  bensarkomer fra år til år. 

Det er ingen formell funksjonsfordeling i flerregional  behandlingstjeneste, men det er etablert rutiner om faglig  samarbeid om de mest kompliserte pasienter. Det er ingen  ventetid ved flerregional behandlingstjenesten. De fleste  pasienter som behandles for bensarkomer får også en  onkologisk behandling etter fastsatte protokoller, kirurgi er  en del av denne multimodale behandlingen og pasienter  opereres i henhold til det.     

N=181.

Helse Bergen: Det ble gjennomført 18 avsluttende Nese‐ leppe‐operasjoner hos pasienter med leppe‐kjeve‐ ganespalter som var over 18 år. Sykehuset har økt  behandlingskapasiteten for denne gruppen både i form av  antall operasjonsstuer i Sentraloperasjonsavdeling og i  dagkirurgisk avdeling. I tillegg til legene i spalteteamet har  en plastikkirurg fått spesialopplæring i dette emnet og  bidrar til å øke operasjonskapasiteten. Det er likevel helt  klart at det etterslepet som har oppstått for denne del av  behandlingen av leppe‐kjeve‐ganespaltepasienter vil ta år å  få opphevet. 

Vedlegg  49 


Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten      Pasienttilhørighet (RHF) 

Tjenestens kommentar   N=68.  Jeg har jobbet med å luke ut alle pasienter som ikke har  index‐tilstander, dvs. her er ikke med nyfødte operert med  pylorusstenose, lyskebrokk, enkel CVK eller liknende (dvs.  tilstander som også opereres utenfor flerregionsentrene).  Det er vel også en oppgave for referansegruppen å definere  hvilke pasienter vi skal rapportere som  flerregionsfunksjon. 

N=35. Vi har pasienter fra alle regioner og vurderer tjenesten som  likeverdig tilgjengelig for hele landet. Den regionale  fordeling av nyhenviste er drøftet i referansegruppen og vil  bli fulgt opp av de regionale medlemmene inn mot hvert  HF. Alle pasienter som har blitt behandlet i tjenesten har  hatt behov for vurdering på dette nivået. 

     

Vedlegg  50 


Veileder

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Veileder til Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - kapittel 4 -

Revidert 22.04.2015


Innhold I

Innledning ............................................................................................................................ 4 1. Bakgrunn..................................................................................................................................... 4 2. Styringssystemets formål ........................................................................................................... 4 3. Definisjon og formål for nasjonale tjenester.............................................................................. 5 Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester ...................................................................... 5 Nasjonale kompetansetjenester ................................................................................................ 5

II

Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskriften ................................................................. 5 1. Godkjenning og avvikling av nasjonale tjenester ....................................................................... 5 Hvem skal søke? ......................................................................................................................... 5 Hvordan skal det søkes? ............................................................................................................. 6 Søknadsfrist ................................................................................................................................ 6 Søknadsprosess .......................................................................................................................... 6 Godkjenning, avvikling og desentralisering ................................................................................ 7 Bruk og endring av navn og innhold på godkjente nasjonale tjenester ..................................... 7 2. Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester ...................................................................... 8 Hovedansvar og avgrensning...................................................................................................... 8 Helhetlig perspektiv.................................................................................................................... 8 Flerregionale behandlingstjenester............................................................................................ 8 Godkjenning av nye behandlingstjenester ................................................................................. 9 Oppgaver .................................................................................................................................. 10 3. Nasjonale kompetansetjenester .............................................................................................. 12 Kompetanseområder................................................................................................................ 12 Hovedansvar og avgrensning.................................................................................................... 12 Helhetlig perspektiv.................................................................................................................. 12 Lokalisering og organisering ..................................................................................................... 12 Godkjenning av nye nasjonale kompetansetjenester .............................................................. 13 Oppgaver .................................................................................................................................. 14

III

Faglige referansegrupper .................................................................................................... 16 Mandat, sammensetning og styring ......................................................................................... 16 Ansvarsområder og avgrensning .............................................................................................. 16 Referansegruppens oppgaver .................................................................................................. 17

IV

Rapportering og evaluering ................................................................................................. 17 Vurdering av rapportering ........................................................................................................ 17

side 2 av 42


Helhetlig vurdering av nasjonale tjenester .............................................................................. 18 Desentralisering av nasjonale tjenester ................................................................................... 18 5-års evaluering ........................................................................................................................ 18 V

Finansiering ........................................................................................................................ 19 Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester .................................................................... 19 Nasjonale kompetansetjenester .............................................................................................. 19 Private ideelle aktører .............................................................................................................. 19

VI

European Reference Networks ............................................................................................ 20 1. Bakgrunn................................................................................................................................... 20 2. Kort om ERN ............................................................................................................................. 20 3. Norsk deltagelse i ERN .............................................................................................................. 21 Hvem skal søke? ....................................................................................................................... 21 Søknadsprosess ........................................................................................................................ 21

VII Vedlegg .............................................................................................................................. 23 1. Oversikt over godkjente nasjonale behandlingstjenester ........................................................ 23 Helse Sør-Øst RHF ..................................................................................................................... 23 Helse Vest RHF.......................................................................................................................... 28 Helse Midt-Norge RHF .............................................................................................................. 29 Helse Nord RHF......................................................................................................................... 29 2. Oversikt over flerregionale behandlingstjenester.................................................................... 30 Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF....................................................................................... 30 Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ........................................................................... 31 3. Oversikt over godkjente nasjonale kompetansetjenester ....................................................... 32 Helse Sør-Øst RHF ..................................................................................................................... 32 Helse Vest RHF.......................................................................................................................... 36 Helse Midt-Norge RHF .............................................................................................................. 38 Helse Nord RHF......................................................................................................................... 39 4. Veileder for utarbeidelse av engelske titler for nasjonale tjenester ........................................ 40 5. Tidsforløp, søknadsprosess og vurdering av årsrapporter ....................................................... 41 6. Innhold og dokumentasjon i søknader om nasjonale tjenester ............................................... 42

side 3 av 42


I. Innledning

I

Bakgrunn, formål og definisjon

Innledning

1. Bakgrunn Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten trådte i kraft 1. januar 2011. Forskriften erstattet tidligere forskrift nr. 1539 av 18. desember 2001 om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus. Kapittel 4 i forskriften omhandler krav til godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forskriften innebærer at alle nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og alle nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten skal ha godkjenning fra departementet. Denne veilederen omhandler bestemmelsene i kapittel 4 og gir utfyllende kommentarer til disse. Veilederen erstatter tidligere rundskriv I-19/2003. Innholdet skal gi nødvendig informasjon til regionale helseforetak, helseforetak, Helsedirektoratet, ansvarlige for nasjonale tjenester, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, brukere og befolkningen for øvrig. Relevant bakgrunnsinformasjon om etablering av styringssystemet er tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/nb/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonale-tjenester-ispesialisthelsetje

2. Styringssystemets formål Tjenestetilbudet er i stadig endring som følge av blant annet den medisinsk teknologiske utviklingen og endringer i pasientvolum og helsepersonells kompetanse. Styringssystemet for nasjonale tjenester skal være et helhetlig og dynamisk system som samtidig ivaretar departementets styringsbehov av nasjonale tjenester. Departementet stiller ulike krav til oppgaver og rapportering fra de nasjonale tjenestene. Regelverket skal ivareta behovet for å kunne opprette, endre og avvikle nasjonale tjenester. Det er et mål at styringssystemet både ivaretar nasjonale helhetlige kvalitetshensyn, sikrer rasjonell ressursutnyttelse på nasjonalt nivå, og legger til rette for en likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert pasientbehandling av høy kvalitet. Informasjon om nasjonale tjenester er tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmesider: https://helsedirektoratet.no/nasjonale-tjenester-i-spesialisthelsetjenesten Oversikt over godkjente nasjonale og flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester er gitt i vedlegg til denne veilederen. Oversikten vil oppdateres ved godkjenning av nye nasjonale tjenester. En oversikt over godkjente nasjonale tjenester er også tilgjengelig på www.helsenorge.no.

side 4 av 42


II. Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskrift

Godkjenning og avvikling av nasjonale tjenester

3. Definisjon og formål for nasjonale tjenester Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester Nasjonale/flerregionale behandlingstjenester sentraliserer behandlingen til ett eller to steder i landet. Dette skal bidra til: i) ii) iii) iv)

helsemessige tilleggsgevinster i form av bedre prognose eller livskvalitet for pasienten bedre kvalitet på pasienttilbudet og pasientbehandlingen gjennom samling og nasjonal oppbygging av faglig spisskompetanse og kompetanse mer likeverdig tilgang til et spesialisert tjenestetilbud av høy kvalitet bedre kostnadseffektivitet i nasjonal sammenheng

Nasjonale kompetansetjenester Formålet med nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet. Dette betyr blant annet å levere tjenestene så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av kompetanse nasjonalt, i egen helseregion og til andre helseregioner innenfor en rimelig tidshorisont. Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder til primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere, brukerne og befolkningen. Nasjonale kompetansetjenester skal bidra til å sikre kvalitet i hele helsetjenesten gjennom kunnskap både om det sjeldne og det nye på kompetansesvake områder. Dette innebærer at nasjonale kompetansetjenester kan omfatte oppbygging av kompetanse på områder som ikke anses som høyspesialisert medisin, men som kan innebære en ny måte å arbeide på eller utvikling av nye metoder. Formålet for nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er således forskjellig fra formålet for nasjonale og flerregionale behandlingstjenester.

II Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskriften 1. Godkjenning og avvikling av nasjonale tjenester § 4-1 Godkjenning og avvikling av nasjonale tjenester De regionale helseforetakene skal søke departementet om godkjenning av nasjonale tjenester. Departementet kan beslutte avvikling av godkjente nasjonale tjenester dersom ett eller flere vilkår som lå til grunn for godkjenningen ikke lenger er tilfredsstilt eller det ikke lenger er behov for å opprettholde den nasjonale tjenesten.

Hvem skal søke? De regionale helseforetakene skal søke Helse- og omsorgsdepartementet om oppretting, endring eller avvikling av nasjonale tjenester. Brukerorganisasjoner, fagmiljøer og Helsedirektoratet m.fl. kan

side 5 av 42


II. Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskrift

Godkjenning og avvikling av nasjonale tjenester

anmode regionale helseforetak om å søke om opprettelse eller endring av nasjonale tjenester. De regionale helseforetakene anmodes om å samordne og prioritere søknadene ut i fra nasjonale behov. Hvordan skal det søkes? De regionale helseforetakene har etablert prosedyrer i egen region for innsending av søknader fra fagmiljøene med interne frister m.m. De regionale helseforetakene skal benytte felles elektronisk søknadsskjema. 1 Søknadsfrist Samlet søknad fra det regionale helseforetaket om opprettelse/endring av nasjonale tjenester med prioritering av forslagene skal sendes Helse- og omsorgsdepartementet med kopi til Helsedirektoratet innen 15. januar hvert år. Søknadsprosess (se vedlegg 4) Departementet vil oversende søknadene til Helsedirektoratet og innhente faglige råd før det fattes vedtak om etablering eller endring/avvikling av nasjonale tjenester. Helsedirektoratet skal med utgangspunkt i forskrift, veileder og årlig rapportering fra de nasjonale tjenester, avgi en samlet og prioritert vurdering til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. november hvert år, jf. kapitel IV - Rapportering og evaluering. Vurderingen skal omfatte både nye innkomne søknader (per 15. januar) og allerede godkjente nasjonale tjenester og skal tjene som beslutningsgrunnlag for departementet med forslag til videreføring, oppretting eller avvikling/desentralisering av nasjonale tjenester, jf. kapitel IV Rapportering og evaluering. Eventuelle ulike faglige vurderinger skal synliggjøres. Helsedirektoratet kan ved behov for enkeltopplysninger anmode de regionale helseforetakene om å sende inn nødvendige tilleggsinformasjon som grunnlag for å kunne gjennomføre en faglig vurdering av søknaden. Dette for at søknader skal kunne vurderes innen 1. november det samme året som søknaden sendes inn. Helsedirektoratet står fritt til å etablere nødvendige fora i sitt arbeid, jf. kapitel IV - Rapportering og evaluering. Det anmodes om at de regionale helseforetak understøtter Helsedirektoratets faglige arbeid med tilrettelegging for at eksperter og fagpersoner får mulighet til å delta i faglige utredningsgrupper og lignende, jf. for eksempel Helsedirektoratets rådgivingsgruppe for nasjonale tjenester. For å kunne sikre en kontinuerlig og helhetlig prosess i utredning av søknadene må forslagene kunne vurderes i budsjettsammenheng for påfølgende år. Når det er behov for videre utredning av nye

1

Felles elektronisk søknadsskjema er utformet i samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, jf. brev av 7. juli 2011. Søknadsskjemaet skal blant annet gjenspeile krav i forskrift og veileder og bør evalueres og evt. revideres jevnlig. Helsedirektoratet kan bistå de regionale helseforetak i dette arbeidet. De regionale helseforetak skal gjøre søknadsskjemaet tilgjengelig for sine helseforetak.

side 6 av 42


II. Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskrift

Godkjenning og avvikling av nasjonale tjenester

søknader etter samlet vurdering, skal Helsedirektoratet avgi sin utvidede vurdering til departementet innen 1. mai påfølgende år.

Godkjenning, avvikling og desentralisering Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner opprettelse eller endringer av nasjonale tjenester. Departementet kan beslutte avvikling av en nasjonal tjeneste dersom ett eller flere vilkår som lå til grunn for godkjenningen ikke lenger er til stede 2 eller det ikke lenger er behov for å opprettholde den nasjonale tjenesten. Ved avvikling må de alminnelige regler i arbeidslivet følges i forhold til personell. Nasjonale tjenester som desentraliseres til regionalt nivå, eksempelvis på grunn av stort pasientvolum eller der kompetansen anses bygget opp i tråd med målsettingene, forutsettes ivaretatt i det ordinære behandlingstilbudet og finansiert gjennom dagens bevilgninger til de regionale helseforetakene. Ved godkjenning av nye nasjonale tjenester forutsetter departementet at tjenesten opprettes senest innen ett år etter godkjenning. Bruk og endring av navn og innhold på godkjente nasjonale tjenester Det er Helse- og omsorgsdepartementet som godkjenner endring av navn og innhold i eksisterende godkjente nasjonale tjenester. Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten fremgår av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet. Av brevet fremgår det navn på tjeneste og tjenestens innhold/formål, jf. vedlegget med oversikt over alle nasjonale tjenester. Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at nasjonale tjenester bruker det godkjente navn og tilbyr tjenester i hht. beskrivelsen av innholdet. Dette gjelder også for de godkjente engelske titler for nasjonale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester. 3 De regionale helseforetakene skal søke Helse- og omsorgsdepartementet om endring av navn og beskrivelsen til godkjente nasjonale tjenester. Beskrivelsene skal inneholde informasjon om innhold, formål og avgrensning av den nasjonale tjenesten. Beskrivelsene blir publisert i vedlegget til denne veilederen, samt på www.helsenorge.no.Dersom det er behov for å endre navn, fordi tjenestens navn gir et feil bilde av tjenestens innhold, kan det ansvarlige regionale helseforetaket søke departementet om endring av navn på tjenesten. Eventuelle forslag til endringer må begrunnes med tilstrekkelig bakgrunnsdokumentasjon. Dersom der er behov for å endre navn eller beskrivelsen til en tjeneste fordi tjenestens innhold, formål eller avgrensning er vesentlig endret, er det i prinsippet en ny tjeneste det regionale helseforetaket søker om.

2

Det kan eksempelvis være behov for å endre ansvarsplasseringen for en nasjonal tjeneste dersom årlig rapportering viser at tjenesten ikke oppfyller kravene, og det fortsatt er behov for tjenesten. 3 Se vedlegg for en kort veiledning ift. utarbeidelse av engelske navn på nye nasjonal tjenester.

side 7 av 42


II. Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskrift:

Nasjonale behandlingstjenester

2. Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester § 4-2 Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester En nasjonal behandlingstjeneste skal kun etableres ved et helseforetak i landet. En flerregional behandlingstjeneste skal kun etableres ved to helseforetak. Bestemmelsen innebærer at bare helseforetak som er tillagt ansvar for en nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste skal drive høyspesialisert pasientbehandling innenfor det fagområdet som tjenesten er godkjent for. Sykehus og helseforetak i andre helseregioner forplikter seg dermed å henvise pasienter til det behandlingstilbudet den nasjonale/flerregionale behandlingstjenesten er tillagt ansvar for. Hovedansvar og avgrensning Høyspesialisert diagnostikk og behandling er hovedoppgaven for nasjonale- og flerregionale behandlingstjenester. En nasjonal/flerregional behandlingstjeneste skal bare dekke den delen av diagnostikk og/eller behandling som fremgår i beskrivelsen av tjenesten. Annen oppfølging av pasienten skal foregå i de øvrige delene av helsetjenesten. Helhetlig perspektiv Det forutsettes at nasjonale og flerregionale behandlingstjenester har et helhetlig perspektiv som omfatter hele sykdomsforløpet og ofte i et livsløpsperspektiv (for eksempel forankret gjennom nasjonale retningslinjer / behandlingslinjer). Behandlingstjenester skal bidra til etablering og oppfølging av helhetlige pasientforløp både i egen helseregion og i andre helseregioner. Tjenesten skal drive veiledning og kompetansespredning når det gjelder oppfølging av pasienter innenfor tjenestens ansvarsområde. Det er særskilt viktig å sørge for kontinuitet i behandlingstilbud som omfatter overgang mellom barn og voksne. Dette kan eksempelvis ivaretas gjennom oppbygging av landsomfattende faglige forpliktende nettverk som samlet tar hånd om hele forløpet for de aktuelle pasientgrupper. Bruk av dokumentasjonssystemer, eksempelvis gjennom bruk av medisinske kvalitetsregistre som fanger opp hele pasientforløpet, vil også være hensiktsmessig når slike er etablert. Flerregionale behandlingstjenester En flerregional behandlingstjeneste er en tjeneste som drives fra to helseforetak i to forskjellige regioner. Helseforetak i en flerregional behandlingstjeneste må samarbeide innenfor tjenestens ansvarsområde. Dette betyr at tjenestestedene for eksempel skal ha felles henvisningskriterier og anvende like behandlingsmetoder. Det skal etableres en felles referansegruppe og avgis en felles samlet rapportering av virksomheten for å sikre likeverdig innhold og tilgjengelighet .

side 8 av 42


II. Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskrift:

Nasjonale behandlingstjenester

Godkjenning av nye behandlingstjenester § 4-3 Vilkår for godkjenning av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester For å få godkjenning som en nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste må sentralisering av behandlingen vurderes å gi: • • •

Helsemessige tilleggsgevinster i form av bedre prognose og livskvalitet. Økt kvalitet og kompetanse. Bedre nasjonal kostnadseffektivitet.

Ved vurderingen skal det legges vekt på kompetanse og infrastruktur.

Ved godkjenning av nye nasjonale tjenester vil departementet legge vekt på kriteriene nevnt i forskrift (se boks ovenfor). Helsemessig tilleggsgevinst kan være relatert til pasientvolumet og sykdommens alvorlighetsgrad og prognose. Det kan også være relatert til behov for tilgang på tverrfaglig kompetanse og/eller spisskompetanse. Ved spesielle forhold, for eksempel ved svært sjeldne og/eller kostnadskrevende tilstander, kan det være vanskelig å påvise helsemessig tilleggsgevinst ved sentralisering, men dette kan likevel være berettiget. Søkeren skal kunne vise til at sentralisering av behandling vil medføre et bedre behandlingstilbud for pasienter fra hele landet. Behovet for sentralisering av tjenesten må være forelagt og avklart med alle helseregioner, samt dokumentert i søknaden om nasjonal tjeneste. Krav om fagkompetanse til søkeren vil vektlegges i vurdering av søknader. Sentralisering av behandling i en nasjonal behandlingstjeneste bør vurderes som kostnadseffektivt i nasjonal sammenheng. Kostnadseffektivitet vurderes ved nye søknader om nasjonale behandlingstjenester og ved 5-års gjennomgang av alle nasjonale tjenester. Potensialet for helsemessig tilleggsgevinst og kostnadseffektivitet ved sentralisert behandling bør så langt mulig være dokumentert. Forhold som (antatt) antall pasienter, tilgang til nødvendig infrastruktur, og helhetlige pasientforløp utover egen helseregion bør kunne dokumenteres og legges ved søknadene. Det legges vekt på at de nevnte opplysningene er dokumentert, for eksempel i form av vitenskapelige artikler, kunnskapsoppsummeringer, medisinske metodevurderinger, kost-nytte vurderinger, ekspertuttalelser, kartleggingsundersøkelser, rapporter, og lignende (jf. vedlegg 5 Innhold og dokumentasjon i søknader om nasjonale tjenester). Når en nasjonal behandlingstjeneste skal etableres, skal søknaden koordineres med system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten 4. Dette innebærer at dersom søknaden forutsetter bruk av ny metoder, skal metoden har gjennomgått en nasjonal metodevurdering og fått positiv beslutning om innføring av metoden i de regionale helseforetakene (Beslutningsforum for nye

4

jf. St.meld. nr. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester, kap. 8. Jf. systembeskrivelse for system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten: http://helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/system-for-innforing-av-nye-metoder/slik-fremmer-duforslag/Documents/Systembeskrivelse.pdf

side 9 av 42


II. Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskrift:

Nasjonale behandlingstjenester

metoder), før en ny behandlingstjeneste godkjennes. Metodevurdering og beslutning fra de regionale helseforetak om innføring av metoden skal legges ved søknaden. Departementet vil ved godkjenning av nye behandlingstjenester legge vekt på vilkår til godkjenning av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester beskrevet i forskrift (§ 4-3), samt forhold beskrevet i veilederen ovenfor. Dersom søkeren til behandlingstjenesten kan vise til allerede pågående aktiviteter i forhold til oppgaver til nasjonale og flerregionale behandlingstjenester beskrevet under, vil dette vurderes positivt. Oppgaver § 4-4 Oppgaver for nasjonale og flerregionale behandlingstjenester Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester skal ivareta følgende oppgaver: • Yte helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte behandlingen • Overvåke og formidle behandlingsresultater • Delta i forskning og etablering av forskernettverk • Bidra i relevant undervisning • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale og flerregionale behandlingstjenester • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. • Etablere faglige referansegrupper • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer Oppgavene beskrevet i forskrift skal bidra til å sikre høy kvalitet i hele behandlingsforløpet til nasjonale og flerregionale behandlingstjenester. Sentrale oppgaver for nasjonale og flerregionale behandlingstjenester vil være overvåkning, oppfølging, og videreutvikling av behandlingstilbudet. Dette vil bidra til å understøtte god kvalitet i pasientbehandlingen gjennom hele sykdomsforløpet. Oppgaver i denne sammenheng vil omfatte: • Overvåkning og oppfølging av behandlingsresultater gjennom bruk av dokumentasjonssystemer, f.eks. medisinske kvalitetsregistre, biobanker, egne registreringssystemer med mer • Vedlikehold av kompetanse gjennom spredning av forskningsresultater og etablering / oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk • Kompetansespredning for eksempel o ved deltakelse i nasjonalt forankret arbeid, herunder bistå i utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer i regi av Helsedirektoratet o ved utarbeidelse av helhetlige behandlingsforløp i samarbeid med andre helseregioner (dvs. forebygging og oppfølging av pasienter) o gjennom bidrag til relevant undervisning innenfor eget fagområde • Veiledning innenfor eget fagområdet til o øvrige deler av helsetjenesten, herunder primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere, for eksempel gjennom faglige veileder for diagnostikk, behandling og/eller oppfølging o befolkningen, for eksempel gjennom utvikling av standardisert pasientinformasjon

side 10 av 42


II. Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskrift:

Nasjonale behandlingstjenester

• Sikre likeverdig tilgang til tjenesten gjennom for eksempel å utarbeide planer og iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til tjenesten for pasienter fra hele landet Flere av oppgavene fremgår også av spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt til øvrige helsetjenester og institusjoner. For å understøtte implementering og spredning av kunnskap om behandlingstilbud og evt. nye behandlingsmetoder, anbefaler departemenetet at de regionale helseforetak legger til rette for gjensidig kunnskapsutveksling i fagmiljøene på tvers av regioner. Dette kan for eksempel ivaretas gjennom faglige nasjonale nettverk for blant annet drøfting av kompetanse på fagområdet i de forskjellige regioner, konkretisering og avgrensning av behandlingstilbud til de enkelte nasjonale tjenester ved overlapp av fagområder, og avklaring av henvisnigskriterier. Når det gjelder ny kunnskap på fagområdet kan Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bistå fagmiljøene med kunnskapsoppsummeringer av eksisterende forskning på området. Det skal etableres gode dokumentasjonssystemer for tjenestene som grunnlag for å overvåke resultater av behandlingen, tilgjengelighet til tjenestene, dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse for tjenesten, samt kost-nytte vurderinger. Eksempler på slike systemer kan være etablering og bruk av medisinske kvalitetsregistre og biobanker. For å skape et mer dynamisk styringssystem, samt bedre dokumentasjon som grunnlag for styring av dette området, skal det etableres resultatmål og et system for dokumentasjon av resultatoppnåelse av de oppgavene som er tillagt de ulike nasjonale og flerregionale behandlingstjenestene (eventuelt behandling ved overnasjonale tjenester). Etablering av interne dokumentasjonssystemer for monitorering av aktivitet, resultatmål og måloppnåelse vil kunne vise effekt og bruk av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester, evt. forskjeller i tilgjengelighet og effekt av sentralisering. Resultatmål skal ta utgangspunkt i tjenestens innhold, formål og avgrensning. Det foreslås følgende områder for resultatmål til nasjonale og flerregionale behandlingstjenester: • Likeverdig tilgjengelighet o for eksempel geografisk fordeling av pasientgrunnlag, indikasjoner med mer • Kompetanseoppbygging o for eksempel om forebygging og oppfølgingstiltak • Kunnskaps- og kompetansespredning til hele helsetjenesten o for eksempel med formål om helhetlige pasientforløp • Kvalitet på og resultater av behandlingen o for eksempel bedre overlevelse, lengre tid for tilbakefall av sykdom, varig/tidsbegrenset bedring av livskvalitet, færre komplikasjoner eller bivirkninger • Bedre kostnadseffektivitet o for eksempel kost-nytte vurderingen av behandlingstilbudet over tid • Pasientperspektiv o For eksempel gjennom utarbeidelse a pasientrapporterte resultatmål

side 11 av 42


II. Utfyllene kommentarer til kapittel 4 i forskrift:

Nasjonale kompetansetjenester

3. Nasjonale kompetansetjenester Kompetanseområder Nasjonale kompetansetjenester kan opprettes for en eller flere sykdomsgrupper med fokus på • •

hele eller deler av behandlingskjeden (diagnostikk, behandling, rehabilitering, opplæring og oppfølging av pasienter og pårørende) metoder, teknologi og behandlingstiltak.

Hovedansvar og avgrensning Nasjonale kompetansetjenester skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde, og bidra aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning innenfor dette fagområdet til hele helsetjenesten, andre tjenesteytere, samt til brukere, pårørende og befolkningen for øvrig. Etablering av en nasjonal kompetansetjeneste skal ikke medfører sentralisering av pasientbehandling. Ved behov kan nasjonale kompetansetjenester likevel ha klinisk aktivitet (diagnostikk og behandling) tilknyttet virksomheten. I slike tilfeller er hovedhensikten å bygge opp og opprettholde kompetanse. Behandlingen skal skje i tett samarbeid med det etablerte tjenesteapparatet, og må være nødvendig for å spre kunnskap på feltet. I denne sammenhengen vises det til at behandling av pasienter forutsettes finansiert gjennom de ordinære finansieringssystemene for pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten. Helhetlig perspektiv Enkelte nasjonale kompetansetjenester omfatter kompetanseoppbygging på fagfelt som er like relevante for både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det skal her stilles særskilte resultatmål til kompetanseoppbygging i den kommunale helse- og omsorgshelsetjenesten. Formålet må være at kompetanseoppbygging i disse tilfeller skjer i et helhetlig perspektiv med inkludering av begge tjenestenivåer, samt andre tjenesteytere. Det forutsettes at nasjonale kompetansetjenester samarbeider og samordner seg med andre relevante nasjonale og regionale kompetansesentresom er forankret utenfor spesialisthelsetjenesten, samt med relevante forskningssentre på det aktuelle fagområdet. Lokalisering og organisering Nasjonale kompetansetjenester er vanligvis lokalisert i en helseregion. Det regionale helseforetaket har ansvar for drift og organisering av den nasjonale kompetansetjenesten. I særskilte tilfeller kan det være hensiktsmessig å opprette en nasjonal kompetansetjeneste med formål om å samle relaterte kompetansesentre under en felles nasjonal tjeneste. Dette gjelder eksempelvis nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. En nasjonal kompetansetjeneste for en eller flere sykdomsgrupper som er lokalisert flere steder eller i flere helseregioner, organiseres og godkjennes som en samlet nasjonal kompetansetjeneste med ett ansvarlig regionalt helseforetak.

side 12 av 42


II. Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskrift:

Nasjonale kompetansetjenester

Godkjenning av nye nasjonale kompetansetjenester § 4-5 Vilkår for å få godkjenning som nasjonal kompetansetjeneste For å få godkjenning som en nasjonal kompetansetjeneste må sentralisering av oppbygging av kompetanse innenfor et fagområde vurderes å gi: a. Økt kvalitet i et helhetlig behandlingsforløp innenfor rimelig tid b. Økt nasjonal kompetanse c. Bedre nasjonal kostnadseffektivitet. Ved godkjenning av nye nasjonale kompetansetjenester til vil departementet legge vekt på kriteriene nevnt i forskrift (se boks ovenfor). Nasjonale kompetansetjenester skal etableres når det er behov for oppbygging og spredning av kompetanse innenfor et kompetansesvakt område, og at dette ut ifra hensyn til kvalitet og kostnadseffektivitet bør sentraliseres, samt at sentralisering av kompetansetjenesten vil bidra til å utvikle og heve kvaliteten i et helhetlig behandlingsforløp innenfor en rimelig tidshorisont. Det er en forutsetning at nasjonale kompetansetjenester skal avvikles når målene om kunnskapsspredning er nådd slik at tjenestens ressurser kan brukes på andre kompetansesvake områder. Kostnadseffektivitet vurderes ved nye søknader om nasjonale kompetansetjenester og ved 5-års gjennomgang av alle nasjonale tjenester. Ved søknad legges søknadsskjema og tilhørende dokumentasjon til grunn. Opplysninger i søknad må kunne dokumenteres. Forhold som kompetanse på fagfeltet, at fagområdet er kompetansesvakt i nasjon sammenheng, tilgang til nødvendig infrastruktur, forskningskompetanse, deltakelse i formelle forskernettverk og internasjonalt forskningsarbeid, evne til å formidle kunnskap og kompetansespredning bør kunne dokumenteres og legges ved søknadene. Det legges vekt på at de nevnte opplysningene er dokumentert for eksempel i form av vitenskapelige artikler, kunnskapsoppsummeringer, medisinske metodevurderinger, kost-nytte vurderinger, ekspertuttalelser, kartleggingsundersøkelser, rapporter og lignende (jf. vedlegg 5 - Innhold og dokumentasjon i søknader om nasjonale tjenester). Departementet vil ved godkjenning av nye nasjonale kompetansetjenester legge vekt på vilkår til godkjenning nasjonale kompetansetjenester beskrevet i forskriften (§ 4-5), samt forhold beskrevet i veilederen ovenfor. Dersom søkeren til kompetansetjenesten kan vise til allerede pågående aktiviteter i forhold til oppgaver til nasjonale kompetansetjenester beskrevet under, vil dette vurderes positivt.

side 13 av 42


II. Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskrift:

Nasjonale kompetansetjenester

Oppgaver § 4-6 Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområdet: • • • • • • • • •

Bygge opp og formidle kompetanse Overvåke og formidle behandlingsresultater Delta i forskning og etablering av forskernettverk Bidra i relevant undervisning Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis Etablere faglige referansegrupper Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

Kompetansetjenester må ha et særskilt ansvar for å videreutvikle fagfeltet innenfor det definerte fagområdet de har ansvar for. For å sikre kompetansespredning og –oppbygging til hele helsetjenesten vil de faglige oppgavene til nasjonale kompetansetjenester omfatter følgende: • Overvåkning og oppfølging av behandlingsresultater gjennom for eksempel bruk av dokumentasjonssystemer, f.eks. medisinske kvalitetsregistre, biobanker med mer • Forskning gjennom etablering / oppbygging og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk, samt spredning av forskningsresultater • Kompetansespredning og implementering av ny kunnskap gjennom o utarbeidelse av en plan for kompetansespredning o deltakelse i nasjonalt forankret arbeid, f.eks. bidra i utarbeidelse av nasjonale retningslinjer i regi av Helsedirektoratet o bidrag i relevant undervisning innenfor eget fagområde • Veiledning og rådgivning innenfor eget fagområde til o øvrige deler av helsetjenesten, herunder primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere for eksempel gjennom faglige veileder for diagnostikk, behandling og/eller oppfølging o befolkningen, f.eks. gjennom utvikling av standardisert pasientinformasjon • Sikre likeverdig tilgang ved å utarbeide en plan og iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester For å understøtte implementering og spredning av kunnskap, anbefaler departemenetet at de regionale helseforetak legge til rette for gjensidig kunnskapsutveksling i fagmiljøene på tvers av regioner. Dette kan for eksempel ivaretas gjennom faglige nasjonale nettverk for blant annet drøfting av kompetanse på det aktuelle området i de forskjellige regioner og regionale kliniske behandlingsmiljøer, kartlegge kunnskapshull og tilpasse kompetansespredning og –oppbygging til de regionale behov. Når det gjelder ny kunnskap på fagområdet kan Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bistå fagmiljøene med kunnskapsoppsummeringer av eksisterende forskning på området.

side 14 av 42


II. Utfyllende kommentarer til kapittel 4 i forskrift:

Nasjonale kompetansetjenester

Det skal etableres gode dokumentasjonssystemer for tjenestene som grunnlag for å overvåke resultater av behandlingen, tilgjengelighet til tjenestene og dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse for tjenesten, samt kost-nytte vurderinger. Eksempler på slike systemer kan være etablering og bruk av medisinske kvalitetsregistre og biobanker. For å skape et mer dynamisk styringssystem, samt bedre dokumentasjon som grunnlag for styring av dette området, skal det etableres resultatmål og et system for dokumentasjon av resultatoppnåelse av de oppgavene som er tillagt de ulike nasjonale kompetansetjenestene. Etablering av interne dokumentasjonssystemer for monitorering av aktivitet, resultatmål og måloppnåelse vil kunne vise bruk og effekt av nasjonale kompetansetjenester. Resultatmål skal ta utgangspunkt i tjenestens innhold, formål og avgrensning. Det foreslås følgende områder for resultatmål til nasjonal kompetansetjeneste: • Likeverdig tilgjengelighet til kompetanse o for eksempel IKT-tiltak • Kompetanseoppbygging o for eksempel deltakelse i forskning • Kunnskaps- og kompetansespredning til hele helsetjenesten o til hele helsetjenesten og tverrsektorielt tjenesteapparat, for eksempel gjennom opplæringstiltak i andre helseregioner eller til andre tjenesteytere • Kvalitet og merverdi i forhold til behandling og hele behandlingskjeden o for eksempel gjennom å måle pasientopplevelse av behandlingsforløpet • Bedre kostnadseffektivitet o for eksempel kost-nytte vurdering av tjenesten i forhold til oppnådde resultatmål over tid • Pasientperspektiv o For eksempel gjennom utarbeidelse a pasientrapporterte resultatmål

side 15 av 42


III. Faglige referansegrupper

III Faglige referansegrupper Faglige referansegrupper er et viktig virkemiddel i styringssystemet for nasjonale tjenester. Referansegruppen skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen i forskrift og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet Mandat, sammensetning og styring De regionale helseforetak har på oppdrag fra departementet utarbeidet et kjernemandat for faglige referansegrupper med anbefalinger om sammensetning, oppnevning og oppgaver. Kjernemandatet skal tilpasses den enkelte nasjonale tjenesten gjennom muligheten for å kunne legge til spesifikke oppgaver til den enkelte referansegruppen. De regionale helseforetakene som er tillagt ansvar for nasjonale tjenester, er ansvarlig for at det utarbeides et slikt spesifikt mandat for den enkelte referansegruppen. Alle referansegrupper skal ha representasjon fra alle regionale helseforetak og fra brukerorganisasjoner. Deltakelse fra andre aktører herunder den kommunale helse- og omsorgstjenesten og eventuelt andre relevante sektorer skal vurderes. En referansegruppe kan i særskilte tilfeller og ut fra faglige vurderinger dekke flere nasjonale tjenester. Lederen for referansegruppen bør som hovedregel komme fra en annen helseregion enn den helseregionen som har ansvar for den nasjonale tjenesten. Det forutsettes at de regionale helseforetak og helseforetak understøtter etablering av referansegrupper med tilrettelegging for at eksperter og fagpersoner får mulighet til å delta i referansegruppearbeidet. Representanter i en referansegruppe blir godkjent av og representerer det ansvarlige regionale helseforetak. Det regionale helseforetaket er også ansvarlig for oppfølging av representanter når det gjelder varighet og utforming av vervet. For flerregionale behandlingstjenester legges det til grunn at det skal etableres et nasjonalt forankringspunkt som er ansvarlig for årlig rapportering, og det skal beskrivelsen av tjenesten fremgå hvilken helseregion som har koordineringsansvar for tjenesten. Det forutsettes at de to regionale helseforetakene som tillegges felles ansvar for å drifte en flerregional behandlingstjeneste også tar et likeverdig ansvar for etablering av en felles referansegruppe og felles rapportering. Ansvarsområder og avgrensning Faglige referansegrupper skal ikke være et styre for den aktuelle tjeneste, da ansvar for økonomi og drift tilligger det regionale helseforetak der tjenesten er lokalisert. Referansegruppene skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i forskriften. Faglige referansegrupper skal ha en rådgivingsfunksjon i forhold til å følge opp hvilke indikasjoner (ICD-10 koder mv) som inngår i tjenestene, og hvordan rett til fornyet vurdering kan ivaretas på en likeverdig, hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte innenfor tjenestenes ansvarsområder. Faglige referansegrupper for nasjonale og flerregionale behandlingstjenester skal følge med på om det er en

side 16 av 42


IV. Rapportering og evaluering geografisk skjevfordeling av pasienter til den aktuelle tjenesten 5. Faglige referansegrupper vil også kunne tilrettelegge for vitenskapelige studier og forskningssamarbeid, samt vurdere data fra medisinske kvalitetsregistre. Referansegruppens oppgaver • • • •

Sikre forankring og lik tilgang til tjenesten i alle helseregioner Sikre at det etableres behandlingskjeder som dekker hele sykdomsforløpet Bidra til at tjenesten drives i tråd med vedtatte målsetninger, resultatmål og krav stilt i forskrift Vurdere og godkjenne årlig rapportering

IV Rapportering og evaluering Det stilles krav til rapportering i henhold til forskriften og resultatmål utarbeidet for tjenesten. De regionale helseforetak er ansvarlig for at det foreligger fullstendig årlig rapportering fra alle nasjonale tjenester innen egen region. Nasjonale tjenester må kunne dokumentere resultater av de oppgavene de er tillagt. For flerregionale behandlingstjenester skal det etableres et forankringspunkt som er ansvarlig for felles rapportering fra de to behandlingsstedene. Rapporteringen inngår i årlig melding til departementet fra de regionale helseforetakene. De regionale helseforetak har ansvar for å følge opp sine nasjonale tjenester som ikke rapporterer i hht. kravene i veileder og forskrift. Årsrapporten fra de nasjonale tjenester skal være vurdert og godkjent av tjenestens faglige referansegruppe. De regionale helseforetak har ansvar for at årsrapportering er tilgjengelig i god tid elektronisk gjennom portalen http://nasjonaletjenester.ihelse.net. Den årlige rapporteringen, samt referansegruppens vurdering og godkjenning av rapporten, skal foreligge i denne elektroniske portalen innen 1. mars påfølgende år, jf. frist for årlig melding til departementet fra de regionale helseforetakene Ved mangelfull rapportering kan Helsedirektoratet be de regionale helseforetak om tilleggsrapportering med påfølgende frist innen 1. september til Helsedirektoratet og kopi til Helseog omsorgsdepartementet. Departementet forutsetter at de regionale helseforetak i fellesskap, og i samarbeid med Helsedirektoratet, reviderer og oppdaterer alle elektroniske verktøy brukt i styringssystemet for nasjonale tjenester. Vurdering av rapportering Helsedirektoratet er tillagt ansvar for å vurdere årsrapporteringen til nasjonale tjenester fra de regionale helseforetakene innen 1. juni til Helse- og omsorgsdepartementet

De regionale helseforetakene har foreslått at ”Antall genuint nye pasienter som er behandlet ved en nasjonal tjeneste det aktuelle kalenderår, der hver pasient kun telles en gang i livet”, vil kunne være en aktuell indikator for å følge likeverdig tilgang til nasjonale behandlingstjenester.

5

side 17 av 42


IV. Rapportering og evaluering Helsedirektoratets gjennomgang av årlig rapportering skal bestå av en faglig vurdering av hvorvidt de nasjonale tjenestene tilfredsstiller kravene i forskrift og har oppfylt sine oppgaver. Det skal fremkomme av vurderingen fra Helsedirektoratet om det er grunnlag for endringer i eller eventuelt avvikling av tjenester. Den faglige vurderingen skal publiseres elektronisk på http://nasjonaletjenester.ihelse.net og skal være tilgjengelig for alle aktører og publikum. De regionale helseforetak skal sørge for at underliggende helseforetak og nasjonale tjenester blir kjent med Helsedirektoratets faglige vurdering. Helhetlig vurdering av nasjonale tjenester Det er viktig å sikre en helhetlig håndtering av både a) søknader til opprettelse av nye nasjonale tjenester b) evaluering av eksisterende nasjonale tjenester c) vurdering av avvikling /endring av tjenester som måtte levere tilleggsrapportering på grunn av manglende etterlevelse i forhold til krav i forskrift og veileder. Helsedirektoratet skal med bakgrunn i dette (nye søknader, årsrapporter og tilleggsrapporter) avgi en helhetlig anbefaling til departementet om opprettelse, avvikling eller endring av nasjonale tjenester innen 1. november. Desentralisering av nasjonale tjenester Det er en generell målsetting at nasjonale kompetansetjenester skal bidra til oppbygging av regional kompetanse med sikte på at kompetansen på sikt kan ivaretas av de regionale helseforetakene som en del av det ordinære tjenestetilbudet. Det vil bli gjort særskilte vurderinger dersom kompetansetjenesten omhandler tjenester til svært små pasientgrupper. Ved stor økning i pasientvolum eller stort bortfall av pasientgrunnlaget på grunn av nye behandlingsmetoder/endring i behandlingsmetoder, vil det være aktuelt å desentralisere nasjonale og flerregionale behandlingstjenester til regionalt nivå. En dynamikk i forhold til desentralisering av tjenester vil kunne bidra til bedre geografisk fordeling av tjenestene. 5-års evaluering Anslagsvis hvert 5. år vil det bli foretatt en mer omfattende helhetlig gjennomgang av alle nasjonale tjenester med hensyn til behov for etablering, videreføring, alternative funksjonsendringer eller avvikling av nasjonale tjenester. Departementet vil sette i gang prosesser rundt dette når det anses som hensiktsmessig.

side 18 av 42


V. Finansiering

V Finansiering Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten finansieres gjennom bevilgninger til de regionale helseforetakene. De samlede tilskuddene skal gi grunnlag for å sikre drift av nasjonale behandlingsog kompetansetjenester. Dagens finansiering av kompetansetjenester ble lagt om i 2004, jf. St.meld. nr. 5 (2003-2004) Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten, kap. 8 Høyspesialiserte tjenester. De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for nasjonale tjenester. Kostnader for pasientbehandling, forskning og utdanningsoppgaver knyttet til nasjonale tjenester, skal ivaretas gjennom etablerte systemer for finansiering av pasientbehandling, forskning og utdanning i spesialisthelsetjenesten. Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester Fra 2004 ble tidligere øremerket tilskudd til lands- og flerregionale funksjoner lagt inn i basisbevilgningen til de regionale helseforetakene. Det regionale helseforetaket som er tillagt ansvar for en nasjonal eller flerregionale behandlingstjeneste forutsettes å finansiere etablering og drift av denne. Oppgavene knyttet til nasjonale behandlingstjenester skal finansieres gjennom de ordinære finansieringssystemene i spesialisthelsetjenesten. Det innebærer at pasientbehandlingen knyttet til nasjonale tjenester finansieres gjennom basisbevilgning, innsatsstyrt finansiering og eventuelt gjestepasientoppgjør. Oppgaver knyttet til kompetanseoppbygging og kompetansespredning understøttes gjennom tildeling av midler i basistilskuddet til nasjonale- og flerregionale behandlingstjenester. Undervisning og opplæring av pasienter og pårørende tilknyttet funksjonen finansieres gjennom basisbevilgningen til det regionale helseforetaket som er tillagt funksjonen. Forskningsaktivitet tilknyttet nasjonale tjenester bør fortrinnsvis finansieres gjennom ordinære finansieringsordninger for forskning, enten via forskningsmidler fra det enkelte regionale helseforetak/helseforetak eller gjennom eksterne søkbare midler. Nasjonale kompetansetjenester Det regionale helseforetaket som er tillagt ansvar for en nasjonal kompetansetjeneste forutsettes å finansiere etablering og drift av denne. Det er etablert et eget øremerket tilskudd til nasjonale kompetansetjenester over statsbudsjettet som skal gi et økonomisk bidrag til nasjonale kompetansetjenester. Tilskuddet skal, sammen med basisbevilgningen, bidra til driften av nasjonale kompetansetjenester. Tilskuddet tildeles fra 2004 som en ramme til de regionale helseforetakene. Det er fra 2004 ikke lagt føringer fra departementet for fordeling av tilskuddet til de enkelte funksjoner det regionale helseforetaket er tillagt ansvar for. De regionale helseforetakene står derfor fritt til å disponere disse mellom de nasjonale kompetansetjenestene de er tillagt ansvar for. Forskningsaktivitet tilknyttet nasjonale tjenester bør fortrinnsvis finansieres gjennom ordinære finansieringssystemer for forskning, enten via forskningsmidler fra det enkelte regionale helseforetak/helseforetak eller gjennom søkbare midler. Private ideelle aktører Enkelte nasjonale tjenester er lagt til private ideelle aktører som har inngått avtale med de regionale helseforetakene. Det er det regionale helseforetaket som er tillagt ansvar for nasjonale tjenester.

side 19 av 42


VI. European Reference Networks Private ideelle aktører som er ansvarlige for drift av nasjonale kompetansetjenester må derfor inngå avtaler med ansvarlig regionalt helseforetak om drift og finansiering. Departementet har ikke lagt til grunn noen særfinansiering av tjenester lagt til private ideelle aktører, eller lagt forutsetninger for at de regionale helseforetakene skal være forpliktet til finansiering ut over eventuelt tilskudd som ytes nasjonale kompetansetjenester over kap. 732, post 78. Eventuelle spørsmål knyttet til finansiering av nasjonale tjenester lokalisert i private ideelle organisasjoner må bringes inn i de ordinære forhandlingene og avtalene med de respektive regionale helseforetakene. Ved godkjenning av nye nasjonale tjenester lagt til private ideelle aktører, må det synliggjøres at kostnader knyttet til pasientbehandling, forskning og utdanning kan dekkes gjennom etablerte finansieringssystemer og avtaleverk.

VI European Reference Networks 1. Bakgrunn EU-direktiv (2011/24/EU) om anvendelse av pasientrettigheter i grensekryssende helsetjenester (pasientrettighetsdirektivet) trådde i kraft i april 2011 og er innlemmet i EØS avtalen fra 09.07.2014. I artikkel 12 i direktivet beskrives målet om å utvikle og opprette europeiske referansenettverk (ERN). ERN er tilsvarende norske nasjonale tjenester og skal samle høyspesialiserte tjenester på EU nivå i kompetansenettverk. Formålet med ERN er å bidra til å styrke europeisk samarbeid om høyspesialiserte helsetjenester for pasientene og for helsevesenet. Dette skal blant annet gjøres gjennom å samle kunnskap om forebygging, legge til rette for bedre diagnostisering og behandling av pasienter med sykdommer som trenger spesiell ekspertise, maksimere en kostnadseffektiv bruk av ressurser, styrke forskning, epidemiologisk overvåkning (for eksempel gjennom helseregistre), utdanning av helsepersonell, sikre mobilitet og fleksibilitet i informasjons- og kunnskapsutveksling mellom medlemsland, samt å bidra til videreutvikling av kvalitets- og sikkerhetsstandarder. EU kommisjonen har utarbeidet regelverket til artikkel 12 i form av et gjennomføringsdirektiv (Delegated Decision) og et implementeringsdirektiv (Implementing Decision). Delegated Decision 6 lister opp spesifikke kriterier og vilkår som ERNs må oppfylle, samt vilkår og kriterier som kreves fra helsetjeneste leverandører som ønsker å bli del av et slikt referansenettverk. Implementing Decision7 beskriver kriterier for etablering og evaluering av ERNs, samt verktøy som tilrettelegger for utveksling av informasjon og kunnskap om etablering og evaluering av ERN.

2. Kort om ERN Nettverkene skal består av minst 10 medlemmer (healthcare providers) fra minst 8 medlemsland. Helsetjenesteleverandører som ikke er medlemmer i et nettverk kan være tilknyttet et nettverk i form av et assosierte eller samarbeidende sentre (Associated National Centers & Collaborative National Centers). Medlemmer i et nettverk tildeles ERN logoen. Nettverk skal evalueres minst hvert 5. år.

6 7

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_147_R_0006&from=DA http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_147_R_0007&from=DA

side 20 av 42


VI. European Reference Networks EU-kommisjonen utnevner et uavhengig evalueringsorgan. Vurdering av nye søknader og evaluering av eksisterende nettverk skal skje på grunnlag av felles vurderings- og evalueringsmanualer som utarbeides av uavhengige organer utnevnt etter en utlysningsrunde fra EU-kommisjonen.

3. Norsk deltagelse i ERN Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom etatsstyring og tildelingsbrev delegert den nasjonale oppfølging av europeiske referansenettverk til Helsedirektoratet. Helsedirektoratets oppgaver vil omfatte bl.a. rådgivingsoppgaver knyttet til ERN, godkjenning av nasjonale søkere til ERN, samt å delta i styret for ERN. Det forutsettes at de regionale helseforetak understøtter søknader til ERN fra de nasjonale tjenesten de er ansvarlig for. Videre forutsettes det at søkerne selv ta ansvar for å igangsette prosesser på selvstendig grunnlag, som bl.a. innebærer å kontakte andre fagmiljøer internasjonalt og å utarbeide søknadene. Hvem skal søke? Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at det er godkjente nasjonale tjenester i Norge som skal søke om medlemskap i ERN. Godkjente nasjonale tjenester har allerede gjennomgått en norsk vurderings- og godkjenningsprosess og er dermed best kvalifisert til å møte EU kravene og kriteriene for ERN medlemskap. Dette vil sikre at Norge er representert ved de fremste norsk fag- og kompetansemiljøene på europeisk nivå. Andre helsetjenesteleverandører som ikke er godkjent som nasjonale tjenester kan anmode Helsedirektoratet om å godkjenning til å bli tilknyttet til et europeisk referansenettverk i form av et assosierte eller collaborative senter (Associated National Centers & Collaborative National Centers). Søknadsprosess a. EU-kommisjonen oppfordrer medlemslandene til å danne ERN (Call for Interest – første utlysning forventes høsten 2015) b. Medlemslandene må bekrefte søknader fra deres helsetjenesteleverandører og om disse er i samsvar med nasjonale lovgiving c. EU-kommisjonen verifiserer fullstendighet av søknadene d. Et uavhengig organ oppnevnt av kommisjonen vurderer søknadene opp mot de satte kriteriene i Delegating Decision og Implementing Decision e. Det utarbeides en vurderingsrapport av det utnevnte organet f. Medlemslandene skal gjennom et styre godkjenne nettverk etter en positiv vurdering av søknaden g. EU-kommisjonen offentliggjøre en liste over alle etablerte nettverk og deres medlemmer Til punkt b): Alle godkjente nasjonale tjenester må informere Helsedirektoratet om søknader om medlemskap i ERN. Departementet har gitt Helsedirektoratet myndighet til å bekrefte ovenfor EUs ERN- sekretariatet (eller andre utpekte organer i EU) at søkeren er en godkjent nasjonal tjeneste i Norge og er kvalifisert å søke etter norsk regelverk. Identifisering, tilknytning og godkjenning av

side 21 av 42


VI. European Reference Networks assosierte eller collaborative senter behandles i Helsedirektoratet etter behov, eller ved forespørsel fra helsetjenesten.

side 22 av 42


VII Vedlegg 1. Oversikt over godkjente nasjonale behandlingstjenester Helse Sør-Øst RHF Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi

Påsying av fullstendig avkuttede legemsdeler, samt delvis avkuttede legemsdeler der blodsirkulasjonen er utilstrekkelig, med påfølgende oppfølgende elektiv kirurgi.

Norwegian National Unit for Replantation Surgery

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksenterasjon Kvinner med residiverende eller lokalavanserte gynekologiske svulster der det er ved gynekologisk kreft indikasjon for bekkeneksenterasjon (fjerning av de indre organer i bekkenet helt eller i betydelig grad). Norwegian National Unit for Surgical Excenteration Nasjonal behandlingstjeneste for barnerevmakirurgi Norwegian National Unit for Orthopaedic Surgery in Patients with Juvenile Ideopathic Arthritis (JIA) Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin Norwegian National Unit for CBRNe Medicine

Nasjonal behandlingstjeneste for choriocarcinom hos kvinner Norwegian National Unit for Choricarcinoma

Ortopediske inngrep relatert til den revmatiske sykdom for å redusere symptomer, korrigere feilstillinger/ vekstforstyrrelser eller redusere risiko for ytterligere skade. Utredning og behandling av mennesker utsatt for ioniserende stråling, biologiske våpen/ substanser og forgiftninger/ kjemikalier/ kjemiske stridsmidler. På grunn av pasientgruppenes egenskaper og hensyn til omgivelser, vil en del av helsehjelpen måtte gis under veiledning, der overflytting enten utsettes eller ikke skjer. Kjernegruppen vil være mennesker utsatt for høye stråledoser (helkroppsdose), biologiske våpen/substanser og forgiftninger/ kjemikalier/kjemiske stridsmidler. Kvinner med choriocarcinom (malign germinalcelletumor som oftest er lokalisert i livmor eller eggstokker hos kvinner).

side 23 av 42


Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal behandlingstjeneste for cochleaimplantat hos barn

Barn som er født døve, eller får hørselstap i barnealderen der dette tapet ikke kan behandles med høreapparat. For barn som mangler hørsel på begge ører settes det nå vanligvis inn to implantater under samme operasjon.

Norwegian National Unit for Cochlear Implantation in Children Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi Norwegian National Unit for Reconstructive Deep Venous Surgery Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner og durale AVfistler Norwegian National Embolisation Unit for Intracarnial and Spinal Arteriovenous Malformations and Dural Arteriovenous Fistulas Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev Norwegian National Unit for Fertility Preservation Treatment in Females Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal trachelectomi)

Diagnostikk i forhold til indikasjonsstilling og behandlingsplanlegging, behandling med kirurgi eller intervensjon. For cerebrale AV-malformasjoner (karnøste i hjernen) og durale AV-fistler bør behandlingstjenesten omfatte utredning for å avklare endelig behandlingsindikasjon og prosedyreplanlegging, og gjennomføring av embolisering (metode for å lukke blodårer ved innføring av fremmed materiale i årene gjennom et tynt bøyelig rør).

Fertilitetsbevarende behandling med tilknyttede reproduksjonsmedisinske biobanker. Høyspesialisert og integrert utrednings- og behandlingstilbud for kvinner, menn og barn forut for behandling av alvorlig sykdom, slik som kreft. Kvinner med tidlig oppdaget livmorhalskreft (invasivt karsinom, ikke forstadier) og barneønske.

Norwegian National Unit for Fertility Preserving Treatment on Early Cervical Cancer (Radical Trachelectomy) Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom

Pseudomyxoma peritoneii, peritonealt mesoteliom og peritoneal karsinomatose ved kolorektal kreft. Tjenesten omfatter ikke HIPEC ved gynekologisk kreft (jf. Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksenterasjon ved gynekologisk kreft).

side 24 av 42


Norwegian National Unit for Hyperterm Intraperitoneal Chemotherapy in Colorectal Cancer, Pseudomyxoma Peritonei and Abdominal Mesothelioma Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse

Psykiatrisk utredning og behandling av kombinasjonen betydelig hørselstap og psykiske lidelser.

Norwegian National Unit for Hearing Impairment and Mental Health Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdom

I tillegg til kirurgi, inneholder tjenesten også utredning, diagnostikk av bærertilstander, og en videreføring av landsdekkende opplæring og oppfølging ved hjemmetransfusjon.

Norwegian National Unit for Severe Bleeding Disorders: Advanced Diagnostics, Surgery and Intervention Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader Tjenesten omfatter vurdering for kirurgi og kirurgi (nervekirurgi og supplerende på plexus brachialis funksjonsforbedrende kirurgi ved varige funksjonsutfall) med nødvendig oppfølging etter kirurgi. Tjenesten omfatter ikke initial vurdering eller konservativ behandling. Norwegian National Unit for Brachial Plexus Injury Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved ikke maligne rygglidelser hos barn

Kirurgisk behandling av barn med spondylolistese (virvelforskyvning), ryggdeformiteter og tuberkuløs affeksjon av columna (affeksjon av ryggsøylen).

Norwegian National Unit for Surgical Treatment of the Nonmalignent Pediatric Spine Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser Norwegian National Unit for Craniofacial Surgery Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi Norwegian National Unit for Surgical Epilepsy

Barn med medfødte misdannelser i kranium/ansikt, bortsett fra isolerte misdannelser i øyeregionen og leppe-kjeve-gane-spalte (jf egne nasjonale behandlingstjenester for disse gruppene). Utredning for epilepsikirurgi og kirurgisk behandling av epilepsi. Epilepsi som enten er vanskelig å kontrollere medikamentelt eller der medikamentell behandling gir betydelige bivirkninger, og der kirurgisk behandling er mulig.

side 25 av 42


Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil Norwegian National Unit for Surgery and Intervention on Congenital Cardiac Disease

Medfødte hjertefeil (inkludert hypoplastisk venstre hjertesyndrom) med kirurgi og intervensjonsprosedyrer. Behandling av ervervede hjertesykdommer gjøres i det enkelte RHF.

Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling

Psykologisk/psykiatrisk utredning og behandling ved sammensatte problem, utredning, diagnostikk og oppfølging av psykogene non-epileptiske anfall, medisinsk-pedagogiskpsykologisk utredning, epilepsi og utviklingshemming, epilepsi og autisme, Ketogen diett, sjeldne og mindre kjente diagnoser (Tuberøs sklerose, Aicardi syndrom, LandauKleffner syndrom, Sturge-Weber syndrom). Kompetansetj. tilknyttet behandlingsforløp.

Norwegian National Unit for Epilepsy

Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukom Norwegian National Surgical Unit for Congenital Glaucoma

Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon Norwegian National Unit for Organ Transplantation Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved Locked-in syndrom Norwegian National Unit for Rehablitation of Locked-in Syndrome Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruksjon ved medfødte misdannelser i øyeregionen

Diagnostikk, kirurgi og medikamentell behandling av medfødt glaukom (sykdom hvor øyets indre trykk er for høyt). Utover dette gis også oppfølging til tilstanden oppfattes som ”stabil”, noe som for de minste varer i 1-3 år. Det må gjøres en opprydding i forhold til hva tjenesten faktisk inneholder når det gjelder aldersgruppe, typer av glaukom og prosedyrer som skal eller ikke skal sentraliseres til behandlingstjenesten. Behandlingstjenesten omfatter transplantasjon av nyre, hjerte, lunge, lever, bukspyttkjertel/ øyceller. Dessuten uttak av organer fra levende og avdøde donorer. Omfatter hjernestammeskade i pons (en del av hjernestammen). Omfatter alle sider av rehabilitering og tilpasning av hjelpemidler i akuttfasen, fra det tidspunkt overflytting fra eget helseforetak er medisinsk forsvarlig. Kjernegruppen er barn med medfødte misdannelser i øyeregionen. Tjenesten omfatter rekonstruktiv kirurgi ved medfødte misdannelser i øyeregionen.

Norwegian National Unit for Reconstructive Surgery of Ocular Congenital Malformations

side 26 av 42


Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastom Norwegian National Unit for Retinoblastoma

Diagnostikk og multimodal behandling av barn med retinoblastom (ondartet svulst som utgår fra netthinnen i øyet). Ved arvelig utgave av sykdommen skal også søsken undersøkes.

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering av Aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer (som pasienter med særlige behov man ikke klarer å hjelpe på regionsnivå) eller stabil sykdom med eller uten sykdomsskade og tilhørende funksjonsproblemer når det samtidig foreligger en eller flere av Norwegian National Unit for Rehabilitation for Rheumatic følgende: store livsfaseutfordringer (familie/ jobb), psykiske problemstillinger, Patients with Special Needs rusavhengighet knyttet til smerteproblematikk, krise i relasjoner/ kompliserte familierelasjoner. Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Nyfødtscreening og avansert laboratoriediagnostikk av medfødte stoffskiftesykdommer. Inkluderer oppfølging av PKU (Føllings sykdom).

Norwegian National Unit for Screening and Diagnostics of Congenital Pediatric Metabolic Disorders Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner Norwegian National Unit for Vascular Anomalies

Store hemangiomer (svulst som utgått fra blodårer) eller vaskulære malformasjoner der disse har funksjonell betydning eller er kosmetisk skjemmende. Behandlingen er intervensjonsprosedyrer, kirurgi og/eller medikamenter.

Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader Avanserte brudd i hofteskål, bekkenben og korsben og overgang lenderygg-korsben hvor korsbenet er involvert. Åpne bruddskader i bekkenet, dvs. det foreligger en Norwegian National Unit for Complex Pelvic Fracture åpning til hud, endetarm eller skjede. Blødningstilstander som følge av bruddskader i bekkenet. Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme Norwegian National Unit for Gender Dysphoria and Transsexualism

Diagnose og behandlingsindikasjon ved transseksualisme. Omfatter kirurgisk, endokrinologisk og psykiatrisk behandling i forbindelse med kjønnsskifte.

side 27 av 42


Helse Vest RHF Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling Intensivbehandling og kirurgi ved store brannskader, omfattende høyvoltskader, samt tilstander som trenger tilsvarende behandling (toksisk epidermal nekrolyse/ Norwegian National Unit for Severe Burn Treatment Stevens-Johnsons syndrom og nekrotiserende fasciitt). Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling

Stråleskader i hode/hals-regionen, stråleskader i tarm, kronisk behandlingsrefraktær osteomyelitt, kronisk behandlingsrefraktært diabetisk fotsår.

Norwegian National Unit for Planned Hyperbaric Oxygen Treatment Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på Kirurgi for funksjonsforbedring av armer ved tetraplegi (lammelse av lemmer), samt overekstremiteter ved tetraplegi utredning for å kunne stille behandlingsindikasjon og for behandlingsplanlegging. Krever tett samarbeid med alle spinalenheter for å sikre sammenhengende Norwegian National Unit for Reconstructive Surgery in Tetraplegia pasientforløp og for å unngå unødvendig pasienttransport. Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler Norwegian National Unit for Gynecological Fistulae Nasjonal behandlingstjeneste for strålekniv Norwegian National Unit for Gamma Knife Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom Norwegian National Unit for Vestibular Schwannomas Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere

Kirurgi ved fistler fra kvinnelige kjønnsorganer til urinveier, tarm, hud eller bukhule, og rådgiving ved valg av behandlingsmetode og ved konservativ behandling. Benigne intrakranielle svulster (spesielt der de er vanskelig tilgjengelige kirurgisk), AV malformasjoner, hjernemetastaser (spesielt solitære) og primære hjernesvulster (supplerende til kirurgi, konvensjonell strålebehandling og stråleterapi). Helsehjelpen omfatter stereotaktisk, intrakraniell strålebehandling gitt i form av enkeltfraksjon. Kirurgi og stråleknivsbehandling, og diagnostikk knyttet til behandlings-indikasjon og behandlings-planlegging ved vestibularis-schwannom (godartet svulst som utgår fra balansenerven). Første gangs utredning av helseeffekter for yrkesdykkere, samarbeid med primær- og spesialisthelsetjeneste der dykkeren ber om videre oppfølging.

Norwegian National Unit for Health Assessment of Occupational Divers

side 28 av 42


Helse Midt-Norge RHF Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin

Diagnostikk og behandling ved sykelige tilstander/utviklingsavvik under svangerskap. Målgruppen er gravide/fostre der det er mistanke om, eller påvist, sykdom/utviklingsavvik under svangerskapet.

Norwegian National Unit for Advanced Intervention and Invasis Therapy in Fetal Medicine Nasjonal behandlingstjeneste for fotoferese Norwegian National Unit for Photopheresis

T- celle lymfom i hud, og vedkronisk ”graft versus host” (cGVH – ”transplantat mot vert”) reaksjoner. En immunmodulerende behandling der leukocyttrikt plasma utenfor pasienten tilsettes et fotosensitiserende stoff og utsettes for ultrafiolett A stråling (UVA) før plasma gis tilbake til pasienten.

Helse Nord RHF Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Diagnostikk i forbindelse med ulike typer trombocytopeni både i neonatalperioden, etter multiple trombocyttransfusjoner, og på medikamentelt eller autoimmunt Norwegian National Unit for Platelet Immunology grunnlag. Bistand for å skaffe enkeltpasienter/behandlende sykehus de nødvendige blodprodukter tilpasset resultatene av den diagnostikk som er omtalt over.

side 29 av 42


2. Oversikt over flerregionale behandlingstjenester

Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon

Reetablering av beinmargsfunksjon etter høydosert, beinmargsødeleggende medikamentell behandling. Kjernegruppe er kreftpasienter der medikamentell behandling som ikke er tolerabel for beinmarg, men for kroppens øvrige organer, gir helbredelse eller vesentlig bedre prognose enn konvensjonell medikamentell behandling uten stamcelletransplantasjon. Ulike former for beinmargssvikt på genetisk grunnlag eller som komplikasjon til medisinsk behandling eller miljøpåvirkning.

Norwegian National Unit for Stem Cell Transplantation, Oslo University Hospital Norwegian National Unit for Stem Cell Transplantation, Haukeland University Hospital Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi Norwegian National Ocular Unit for Brachytherapy, Oslo University Hospital

Uveale maligne svulster (kreftsvulster i øyet) med radioaktiv kilde plassert utenpå senehinnennær tumor.

Norwegian National Ocular Unit for Brachytherapy, Haukeland University Hospital Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom

Pasienter med alle typer bensarkom /skjelettsarkom (svulster i ben og skjelett).

Norwegian National Unit for Bone Sacroma Surgery, Oslo University Hospital Norwegian National Unit for Bone Sacroma Surgery, Haukeland University Hospital Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-gane spalte Norwegian National Unit for Cleft Lip and Palate Treatment, Oslo University Hospital

Kirurgisk behandling og andre behandlingstiltak knyttet til bl.a. ernæring, språk og hørsel for barn født med leppe-kjeve-gane spalte.

side 30 av 42


Norwegian National Unit for Cleft Lip and Palate Treatment, Haukeland University Hospital Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling Norwegian National Unit for Disorders of Sex Development, Oslo University Hospital Norwegian National Unit for Disorders of Sex Development, Haukeland University Hospital

Diagnostikk og behandling der det ved fødsel er vanskelig å fastslå barnets kjønn, eller der det senere frem mot eller ved pubertet fremkommer tegn på feil kjønnsdifferensiering. Tjenesten omfatter også perineale hypospadier, pasienter med kjønnskromosommosaikker (for eksempel undergrupper av Turner syndrom), pasienter med medfødte syndromer som innbefatter genitale misdannelser, pasienter med manglende eller ufullstendig utvikling av pubertet som følge av feil i somatisk kjønnsutvikling og sent-debuterende congenitt binyrebarkhyperplasi (CAH) hos jenter.

Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (DBS)

Invasive prosedyrer for dyp hjernestimulering ved Parkinson, med tilknyttet diagnostikk for avklaring av behandlings indikasjon og gjennomføring av de invasive prosedyrer. DBS på etablert indikasjon utover Parkinsons sykdom skal skje ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Langsiktig oppfølging av pasientene skal skje i eget RHF.

Norwegian National Unit for Deep Brain Stimulation, Oslo University Hospital Norwegian National Unit for Deep Brain Stimulation, St. Olav University Hospital Flerregional behandlingstjeneste for neonatalkirurgi Norwegian National Unit for Neonatal Surgery, Oslo University Hospital Norwegian National Unit for Neonatal Surgery, St. Olav University Hospital

Nyfødte med kirurgisk behandlingstrengende misdannelser, med unntak av hjerte og CNS. Tjenesten omfatter også oppfølgende kirurgisk behandling. Behandlingstjenesten omfatter oppfølging i gjenstående del av graviditet, fødsel og planlegging av medisinsk utredning/ behandling av barnet i de tilfelle der prenatalt påviste utviklingsavvik sannsynliggjør at rask utredning/ behandling av barnet etter fødsel er nødvendig.

side 31 av 42


3. Oversikt over godkjente nasjonale kompetansetjenester Helse Sør-Øst RHF Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kompetanse på omsorgs- og behandlingstilbud til personer med demens og deres pårørende.

Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Kompetanse om amming og morsmelk.

Norwegian National Advisory Unit on Breastfeeding Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Utvikle og styrke fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering gjennom forskning, fagutvikling, utvikling av kompetanse, opparbeiding av kunnskap og formidling av ny kunnskap med Norwegian National Advisory Unit on Occupational Rehabilitation mål å bidra til at økt arbeidsdeltakelse. Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi Norwegian National Advisory Unit on Familial Hypercholesterolaemia

Formidle kunnskap om årsak, rett diagnose og optimal kost med riktige medisiner for pasienter i primærprofylakse med hjerte-karsykdom og/eller hyperlipidemier. Undersøkelse, diagnostikk, vurdering og behandling av paienter med primære hyperlipidemier med spesiell vekt på familier, barn og ungdom.

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi Tverrfaglig spisskompetanse på juvenile artritt (leddgikt blant barn som viser det mest stormende forløp) autoimmune bindevevssykdommer og andre barnerevmatologiske Norwegian National Advisory Unit on Rheumatic Diseases in lidelser (0-18 år). Children and Adolescents Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spiseog ernæringsvansker

Kompetanse innen området spise- og ernæringsvansker hos barn.

Norwegian National Advisory Unit on Feeding Disorders in Children Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi

Kompetanse i blodtypeserologi, utbygging av blodtypeserologiske spissfunksjoner.

Norwegian National Advisory Unit on Blood Type Serology

side 32 av 42


Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Dekontaminering i spesialist- og primærhelsetjenesten, inkludert mindre, private aktører.

Norwegian National Advisory Unit on Decontamination Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer Norwegian National Advisory Unit on Tick-borne Diseases Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi

Kompetanse og kunnskapsoppbygging om årsaksforhold, forekomst, klinisk bilde, diagnostisering, behandling, prognose og forebygging av flåttbårne sykdommer gjennom egen forskning og gjennom nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Kompetanse på gynekologisk onkologi.

Norwegian National Advisory Unit on Gynaecological Oncology Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge Norwegian National Advisory Unit on Complex Psychosomatic Disorders in Children and Youth Nasjonal kompetansetjeneste for kronisk utmattelsessyndrom/Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Norwegian National Advisory Unit on Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME) Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Kompetanse om utredning, diagnostikk,behandling, oppfølging og opplæring av barn og unge med komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander, dvs. tilstander med svært alvorlige somatiske symptomer og utfall (smerter, lammelser, kramper, blindhet etc.) uten tilstrekkelig somatiske funn som kan forklare tilstandsbildet organisk. Bidra til kvalitativ god diagnostisering og oppfølging av pasienter med CFS/ME i gode pasientforløp. Det skal tas høyde for at sykdommen kan ha ulik alvorlighetsgrad og forløp. Det skal særlig legges vekt tjenesteutvikling til barn og unge og personer som er hardest rammet av sykdommen. Kunnskapsoverføring til bl.a. NAV, skole og pleie- og omsorgstjenesten skal vektlegges. Kompetanse på sykdommer som primært rammer kvinner.

Norwegian National Advisory Unit on Womens Health Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse Norwegian National Advisory Unit on Learning and Mastery in Health Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer

Skal støtte opp under lærings- og mestringstjenester i både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kompetanse på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Kompetanse og diagnostikk på klinisk oppfølging av medfødte stoffskiftesykdommer, med unntak av PKU (Føllings sykdom).

side 33 av 42


Norwegian National Advisory Unit on Congenital Metabolic Disorders Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Kompetanse på utredning og behandling av mennesker med personlighetsforstyrrelser. Målgruppen er spesialisthelsetjenesten som helhet, ikke kun de distriktspsykiatriske sentrene (DPS).

Norwegian National Advisory Unit on Personality Psychiatry Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Kompetanse på akuttmedisin utenfor sykehus. Aktiviteten samordnes med Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.

Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Komplisert revmatisk sykdom og/eller sammensatte problemstillinger.

Norwegian National Advisory Unit on Rehabilitation in Rheumatology Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk Utrednings-, behandlings- og oppfølgingsmetoder innenfor området kombinerte lidelse (ROP) ruslidelser og psykiske lidelser. Norwegian National Advisory Unit on Concurrent Substance Abuse and Mental Health Disorders Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer Norwegian National Advisory Unit on Sarcomas Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner Norwegian National Advisory Unit on Sexually Transmitted Infections Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

Kompetanse på alle typer sarkomer (ondartete svulster som utvikler seg fra vev, f. eks. bindevev, fettvev, muskulatur, benvev, brusk). Omfatter hele fagområdet seksuelt overførte infeksjoner, inkludert forebygging men ikke behandling av HIV-infeksjoner. Kompetanse på omfang og mekanismer knyttet til utvikling av langtidsskader etter både dagens behandlingspraksis, og tidligere behandling.

side 34 av 42


Norwegian National Advisory Unit on Late Effects of Cancer Treatment Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Bidra til at personer med sjeldne diagnoser får et likeverdig og godt tilbud, herunder dekke behov for tjenester som ikke kan forventes dekket i ordinært tjenesteapparat

Norwegian National Advisory Unit on Rare Disorders Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn Norwegian National Advisory Unit on Solid Tumours in Children

Kompetanse på diagnostikk og behandling av barn med solide svulster. Består av flere sjeldne kreftformer med vanskelig vevsdiagnostikk.

Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring Kompetanse og kompetanseoppbygging innenfor kostholdsbehandling/ ernæringsbehandling eller kostomlegging som en del av behandling og oppfølging ved Norwegian National Advisory Unit on Disease Related akutte og kroniske sykdommer. Undernutrition Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi Norwegian National Advisory Unit on Trauma Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB)

Koordinere traumesystem regionalt og nasjonalt. Aktiviteten samordnes med Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS). Etablere en samlet kompetansetjeneste innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Norwegian National Advisory Unit on Substance Use Disorder Treatment

side 35 av 42


Helse Vest RHF Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Kompetanse på antibiotika i klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten.

Norwegian National Advisory Unit on Antibiotic Use in Hospitals Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Norwegian National Advisory Unit on Movement Disorders Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarm sykdommer

Kompetanse på bevegelsesforstyrrelser, bl.a. Parkinsons sykdom, dystoni (ufrivillige muskelsammentrekninger) og tremor. Kompetanseoppbygging for tidligere diagnose, større diagnostisk sikkerhet, overføring av trygghet, samt opplæring i hvordan sykdommen kan takles i hverdagen.

Norwegian National Advisory Unit on Functional Gastro-Intestinal Disorders Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd Norwegian National Advisory Unit on Ultrasound in Gastroenterology Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Norwegian National Advisory Unit on Longterm Mechanical Ventilation Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Norwegian National Advisory Unit on Arthroplasty and Hip Fractures Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose

Kompetanse på ultralyd ved gastroenterologiske sykdommer (mage-tarm sykdommer), herunder ultralydmetodikk i forhold til andre overlappende diagnostiske metoder som konvensjonell røntgenundersøkelse, computertomografi (CT), kjernemagnetisk resonans (MR), PET og isotopskanning. Kompetanse i diagnostikk og behandling av barn og voksne som grunnet kronisk underventilering (en rekke tilstander hvor det foreligger mangelfull utskiftning av luft i lungene) behøver hjemmerespiratorbehandling. Kompetanse på leddproteser og hoftebrudd, herunder proteser, sement/festeordninger og resultater ved den enkelte opererende enhet. Kompetanse på diagnostikk og behandling av multippel sklerose.

Norwegian National Advisory Unit on Multiple Sclerosis

side 36 av 42


Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Kompetanse på alle typer søvnforstyrrelser inkludert narkolepsi. Særskilt ansvar for tidlig identifisering, utredning, diagnostisering og behandling av barn som har utviklet narkolepsi i samarbeid med nasjonalt og regionalt kompetansesenter/miljø for ADHD, tourettes syndrom og narkolepsi, NK ved Oslo Universitetssykehus HF.

Norwegian National Advisory Unit on Sleep Disorders Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer Norwegian National Advisory Unit on Tropical Infectious Diseases Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer Norwegian National Advisory Unit on Vestibular Disorders

Kompetanse på diagnostikk, monitorering, behandling og forebygging av tropemedisinske sykdommer og importerte infeksjonssykdommer. Kompetanse på diagnostikk og behandling av vestibulære sykdommer, dvs. sykdommer i balanseorganet i det indre øre, og dets forbindelse til hjernen.

side 37 av 42


Helse Midt-Norge RHF Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi

Kompetanse på avansert laparoskopisk, endoskopisk og minimal invasiv kirurgi.

Norwegian National Advisory Unit on Advanced Laparoscopic Surgery Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MRI Norwegian National Advisory Unit on Functional MRI Methods Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Kompetanse på fMRI metoder og utstyr for diagnostikk og utredning av ulike hjernesykdommer og kliniske indikasjoner. Kompetanse på utredning og behandling av hodepine.

Norwegian National Advisory Unit on Headaches Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og Bedring av kvaliteten på diagnostikk og invasiv/kirurgisk behandling av pasienter med nakkesykdommer rygg og nakkesykdommer med hovedvekt på pasienter med degenerative sykdommer i columna. Norwegian National Advisory Unit on Spinal Surgery Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser Norwegian National Advisory Unit on Complex Symtom Disorders Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Kompetanse på sammensatte lidelser, dvs. lidelser med vesentlige somatiske symptomer, der psykososiale faktorer er tett vevet sammen og som ikke i tilstrekkelig grad kan forklares av noen anerkjent sykdomsdiagnose. Oppfølging av kvinner med en revmatisk sykdom som planlegger svangerskap er gravide eller har små barn.

Norwegian National Advisory Unit on Pregnancy and Rheumatic Diseases Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling Norwegian National Advisory Unit on UltraSound and ImageGuided Therapy

Kompetanse på ultralyd og bildeveiledet behandling. Omfatter 3-D ultralyd ved nevrokirurgi, 3-D ultralyd ved laparaskopi og 3-D ultralyd ved vaskulære aneurismer, samt bildeveiledet behandling generelt.

side 38 av 42


Helse Nord RHF Navn på tjeneste

Innhold og avgrensning

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Tilpasset fysisk aktivitet slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan oppnå deltakelse. Utvikling av målemetoder for å måle effekt av tiltak på ulike nivå innenfor helsetjenesten.

Norwegian National Advisory Unit on Disabilities in Children and Youth Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Norwegian National Advisory Unit on Deafblindness Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommer

Omfatter personer med medfødt eller tidlig ervervet døvblindhet, og i noen grad personer som er blitt døvblinde senere i livet. Nasjonal kompetansetjeneste skal ikke ivareta tjenester som skal ivaretas i kommunen, i spesialisthelsetjenesten eller innenfor Statped. Inkontinens og bekkenbunnsykdommer på tvers av medisinske spesialiteter.

Norwegian National Advisory Unit on Incontinence and Pelvic Floor Health Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens Norwegian National Advisory Unit on Detection of Antimicrobial Resistance Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin

Kompetanse på fenotypiske og molekylære analyser for påvisning og karakterisering av antibiotikaresistente bakterier. Referansefunksjon for norske mikrobiologiske avdelinger. Kompetanse om telemedisin og telemedisinske tjenester.

Norwegian National Advisory Unit on Telemedicine Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus Kompetanse og kompetanseoppbygging innenfor psykisk helse og rus når det gjelder (SANKS) samiske pasienters særskildte behov for kultursensitiv diagnostikk og kulturelt tilrettelagte behandlingstilbud. SANKS forutsettes å ha tett samarbeid med Nasjonal Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and kompetansetjeneste for TSB. Substance Use

side 39 av 42


4. Veileder for utarbeidelse av engelske titler for nasjonale tjenester Ved opprettelse av nye nasjonale tjenester skal søker sende inn forslag til engelsk navn for tjenesten. Det engelske navnet skal følge malen og veiledning under:

Generelt

Behandlingstjenester

Kompetansetjenester

Norsk navn

Engelsk navn

Begrunnelse

Nasjonal

Norwegian National

Markerer at dette både er en norsk og en nasjonal tjeneste.

Tjeneste

Unit

Hele navnet er nødvendig for å forstå tjenestens innhold. Unit (enhet) er valgt som organisatorisk begrep ut fra følgende definisjon: - Noe som er samlet - Helhet - Selvstendig del av en større helhet

Nasjonale behandlingstjenester

Norwegian National Treatment Units

Fellesbetegnelse for alle behandlingstjenester.

Betegnelse i navn

Unit

Ved betegnelse av en konkret tjeneste er det ikke nødvendig å gjenta ”treatment” før ”unit”, men vise direkte til fagområdet (Eksempel: Norwegian National Unit for Replantation Surgery)

Preposisjon i navn

Unit for

Preposisjonen for (engelsk) er den korrekte når det er en behandlingstjeneste som ytes.

Nasjonale kompetansetjenester

Norwegian National Advisory Units

Fellesbetegnelse for alle kompetansetjenester.

Betegnelse i navn

Advisory Unit

”Advisory” tydeliggjør tjenestens hovedfunksjon. Det er viktig å synliggjøre at dette primært er en rådgivende tjeneste.

Preposisjon i navn

Advisory Unit on

Preposisjonen on (engelsk) er den korrekte for rådgiving.

Store og små bokstaver Konvensjonen er at man bruker store bokstaver i alle ord i et navn unntatt artikler og preposisjoner. i navn (Eksempel: Norwegian National Advisory Unit on Rheumatic Diseases in Children and Adolescents)

side 40 av 42


5. Tidsforløp, søknadsprosess og vurdering av årsrapporter

side 41 av 42


6. Innhold og dokumentasjon i søknader om nasjonale tjenester Søknader om nasjonale kompetansetjenester bør inneholde: 1.

Beskrivelse av tjenestens innhold, formål og avgrensning (100 ord), inkl. ICD-10 kode

2.

Dokumentasjon at fagområdet er kompetansesvakt, og at det av hensyn til pasientbehandling er behov for kompetanseoppbygging på dette fagområdet

3.

Dokumentasjon som viser at spørsmålet om etablering av en nasjonal kompetansetjeneste er diskutert med ledelsen for tilsvarende fagmiljø i alle helseregioner og om det er enighet om behovet for en slik tjeneste

4.

Dokumentert forskningskompetanse og deltakelse i formelle forskernettverk og internasjonalt forskningsarbeid

5.

Dokumentert kompetanse på fagfeltet

6.

Dokumentert evne til å formidle kunnskap (for eksempel pedagogikk)

7.

Plan for kompetansespredning og oppbygging av kompetanse til andre deler av helsetjenesten

8.

Resultatmål for tjenesten og tidsplan for resultatoppnåelse

9.

Dokumentasjon av nødvendig infrastruktur

10. Dokumentasjon som viser at etablering av en nasjonal kompetansetjeneste for aktuelle formål er kostnadseffektivt

Søknader om nasjonale og flerregionale behandlingstjenester bør inneholde: 1.

Beskrivelse av tjenestens innhold, formål og avgrensning (100 ord), inkl. ICD-10 kode og behandlingsmetode

2.

Dokumentert (evt. antatt) pasientvolum og insidens

3.

Beskrivelse av hvorfor det aktuelle behandlingstilbudet bør sentraliseres, positive og eventuelle negative konsekvenser av sentraliseringen, samt dokumentasjon som viser helsemessig tilleggsgevinst i form av økt kvalitet og/eller bedre prognose

4.

Dokumentasjon som viser at spørsmålet om etablering av en nasjonal behandlingstjeneste er diskutert med ledelsen for tilsvarende fagmiljø i alle helseregioner og om det er enighet om behovet for en slik tjeneste

5.

Beskrivelse av forskningsaktivitet og deltagelse i internasjonale forskningsnettverk

6.

Dokumentasjon for antall behandlere og (tverr)faglig kompetanse som avsettes for å ivareta tjenesten (forutsetningen er minst tre fagpersoner som kan ivareta behandlingstilbudet i en nasjonal behandlingstjeneste)

7.

Dokumentert forskningsbasert praksis ved dagens behandling (evt. gjennomført metodevurdering)

8.

Plan for kompetansespredning og oppbygging av kompetanse til andre deler av helsetjenesten, spesielt når det gjelder henvisningskriterier, oppfølging av pasienter/pasientforløp og forebygging

9.

Resultatmål for tjenesten og plan for resultatoppnåelse

10. Dokumentert tilgang til nødvendig infrastruktur 11. Dokumentasjon som viser at en sentralisering av tjenesten er mer kostnadseffektiv enn dagens organisering av tjenesten

side 42 av 42


Faglige referansegrupper Referansegruppene skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med tilhørende veileder. De faglige referansegruppene skal ha en funksjon i forhold til å følge opp hvilke indikasjoner (ICD-10 koder mv) som inngår i tjenestene, og hvordan rett til fornyet vurdering kan ivaretas på en likeverdig, hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte innenfor tjenestenes ansvarsområder. Faglige referansegrupper for nasjonale og flerregionale behandlingstjenester skal følge med på om det er en geografisk skjevfordeling av pasienter til den aktuelle tjenesten. Faglige referansegrupper vil også kunne tilrettelegge for vitenskapelige studier og forskningssamarbeid samt vurdere data fra medisinske kvalitetsregistre. For flerregionale behandlingstjenester legges det til grunn at det skal etableres et nasjonalt forankringspunkt som er ansvarlig for årlig rapportering. Det forutsettes at de to regionale helseforetakene som tillegges felles ansvar for en flerregional behandlingstjeneste, tar et likeverdig ansvar for etablering og drift av en felles referansegruppe og felles rapportering. Faglige referansegrupper skal ikke være et styre for den aktuelle tjeneste, da ansvar for økonomi og drift tilligger det regionale helseforetak der tjenester er lokalisert.

Oppnevning og sammensetning Det eller de HF som har tjenesten er ansvarlig for at det finnes en referansegruppe og en fungerende sekretariatsfunksjon. For flerregionale tjenester skal det være en felles referansegruppe. En referansegruppe kan i særskilte tilfeller og ut i fra faglige vurderinger dekke flere nasjonale tjenester. Oppnevning Oppnevning av de regionale representanter skal gjøres av det enkelte RHF. Før oppnevning skal det være kontakt mellom HF og de ulike RHF, for å sikre at referansegruppen samlet har den faglige kompetanse og bredde som er ønskelig, inkl. medlemmer med universitetstilknytning og forskningskompetanse. Lederen for referansegruppen, som bør være en av de regionale representanter som ikke kommer fra regionen(e) der den nasjonale tjenesten er lokalisert, utpekes av HF som har tjenesten. Medlemmet fra den nasjonale tjenesten skal oppnevnes av RHF i den regionen tjenesten ligger. Regler for oppnevning av brukerrepresentanter og medlemmer fra andre deler av forvaltningen vil kunne variere med type tjeneste, se under. Ved oppnevning bør det synliggjøres hvilken prosentandel av en ordinær full stilling innsatsen for den enkelte forventes å representere, og hvem man som medlem representerer og utfører arbeid for.

1


Referansegruppen bør møtes minst en gang i året. Møtefrekvens utover dette vil variere i forhold til størrelse og omfang. Møtene bør i stor grad kunne skje som elektronisk kommunikasjon eller videokonferanser. Sammensetning Referansegruppene skal ha ett medlem fra hver region (inkludert den region der den nasjonale tjenesten er lokalisert), der disse er oppnevnt for å representere spesialisthelsetjenesten i hele sin region.  Den nasjonale tjenesten som referansegruppen er knyttet til, skal ha ett medlem. Ved flerregional tjeneste bør hver behandlende tjeneste ha ett medlem.  Brukerorganisasjoner skal være representert i referansegruppene. Dette kan gjøres på ulike måter: a. Det anbefales at kompetansetjenestene for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger inkluderer brukerrepresentanter i referansegruppen. For disse tjenestene skal brukermedvirkning også sikres gjennom brukerutvalget ved det aktuelle HF. I tillegg anbefales det at den enkelte tjeneste viderefører eller videreutvikler brukermedvirkning i sin arbeidsform, både når det gjelder den enkelte bruker/pårørende og brukerorganisasjonene. b. For de øvrige tjenester kan man tenke seg følgende alternativer: i.

Direkte representasjon av relevante brukerorganisasjoner

ii.

Representant oppnevnes på fritt grunnlag av brukerutvalg ved det HF som har den nasjonale behandlingstjenesten

iii.

Aktuelt brukerutvalg vurderer om det er tjenlig med brukerrepresentasjon i referansegruppen

iv.

For behandlingstjenester kan man tenke seg at disse behandles som all annen klinisk virksomhet, der brukerutvalget på generelt grunnlag fungerer som brukerrepresentant

 Deltakelse fra andre aktører, herunder den kommunale helse- og omsorgstjenesten og eventuelt andre relevante sektorer skal vurderes.  Lederen for referansegruppen bør være en av de regionale representanter som ikke kommer fra regionen(e) der den nasjonale tjenesten er lokalisert.

Dekning av utgifter Ved møter i referansegruppen kan det enkelte regionale helseforetak der referansegruppemedlemmet hører til, velge om kostnadene dekkes av det regionale helseforetaket eller av helseforetaket/institusjonen der referansegruppemedlemmet er ansatt. Den region/foretak som har ansvaret for den nasjonale tjenesten, betaler møteutgifter (møterom, servering etc.). 2


Oppgaver for referansegrupper knyttet til nasjonale og flerregionale behandlingstjenester Oppgaver for gruppen som helhet: 1. Avklare rutiner og ansvarsfordeling i forhold til å få henvist de riktige pasienter til høyspesialisert behandling, og i forhold til et langsiktig (ofte livslang) oppfølging. 2. Bidra til at oppdatert informasjon til brukere ellers i landet (HF, fagmiljø, pasientorganisasjoner, enkeltpasienter) er elektronisk tilgjengelig. 3. Fange opp problemer og svakheter slik de oppleves i landet som helhet. Basert på dette bringe inn krav og ønsker til den eller de tjenester som gir den høyspesialiserte behandling. 4. Tilrettelegging for pasientregistre knyttet til forskning eller kvalitetskontroll 5. Tilrettelegging for kliniske studier, inkludert retningslinjer for bruk av innsendte kliniske data og innhentet biologisk materiale 6. Delta ved utformingen av den årlige rapport. Denne rapporten skal bl.a. inneholde en del fra hver av de fire regionale representanter, som kort omtaler i hvilken grad tjenesten fungerer etter intensjon i forhold til innbyggere i egen region. Oppgaver for de regionale representanter i egen region: 7. Påse at de aktuelle HF og fagmiljø i egen region er informert om behandlingstjenesten og gjeldende rutiner i forhold til pasientseleksjon, henvisning, forberedelser og oppfølging. Mye av dette kan gjøres ved å bruke og vise til elektronisk tilgjengelig informasjon som er felles for hele landet. 8. Bidra til å avklare ansvarsfordeling internt i egen region for de deler av sykdomsforløpet som ikke er en del av den høyspesialiserte fase av behandlingen. 9. Overvåke om tjenesten drives etter intensjon hva gjelder klinisk tilbud til pasienter i egen region. 10. Understøtte gjennomføring av kliniske forskningsprosjekt og innrapportering til pasientregistre fra egen region. 11. Ved problemer knyttet til den høyspesialiserte fase eller organisering internt i egen region bør de regionale medlemmer informere eget RHF om dette.

Oppgaver knyttet til referansegrupper for kompetansetjenester knyttet til sjeldne funksjonshemninger Oppgaver for gruppen som helhet:

3


1. Avklare rutiner og ansvarsfordeling i forhold til å få henvist de riktige pasienter til ulike typer behandling, og i forhold til en langsiktig (ofte livslangt) tverrfaglig oppfølging. 2. Avklare rutiner og ansvarsforhold i forhold til tilbud til pasientenes pårørende. 3. Bidra til at oppdatert informasjon til brukere i hele landet (enkeltpasienter, pårørende, pasientorganisasjoner, HF, fagmiljø) er elektronisk tilgjengelig. 4. Bidra til at kurs og opplæring rettet mot pasienter og pårørende blir landsdekkende. 5. Tilrettelegging for kliniske studier 6. Tilrettelegging for pasientregistre knyttet til forskning eller kvalitetskontroll 7. Fange opp problemer og svakheter slik de oppleves i landet som helhet. Basert på dette bringe inn krav og ønsker til kompetansetjenesten. Oppgaver for de regionale representantene i egen region: 8. Understøtte gjennomføring av kliniske forskningsprosjekt og innrapportering til pasientregistre fra egen region. 9. Ved problemer knyttet kompetansetjenestens funksjon eller organisering internt i egen region bør de regionale medlemmer informere eget RHF om dette

Oppgaver knyttet til referansegrupper for nasjonale kompetansetjenester Oppgaver for gruppen som helhet: 1. Bidra til at oppdatert informasjon til brukere i hele landet (enkeltpasienter, pårørende, pasientorganisasjoner, HF, fagmiljø) er elektronisk tilgjengelig. 2. Tilrettelegging for kliniske studier 3. Tilrettelegging for pasientregistre knyttet til forskning eller kvalitetskontroll 4. Fange opp problemer og svakheter ved tjenestens funksjon slik det oppleves i landet som helhet. Basert på dette bringe inn krav og ønsker til kompetansetjenesten. Oppgaver for de regionale representanter i egen region: 5. Understøtte gjennomføring av kliniske forskningsprosjekt og innrapportering til pasientregistre fra egen region. 6. Ved problemer knyttet kompetansetjenestens funksjon eller organisering internt i egen region bør de regionale medlemmer informere eget RHF om dette. 4


Nasjonale tjenester

Vedlegg til mandat for faglige referansegrupper: Rutiner for oppnevning av medlemmer til referansegruppen  Den nasjonale tjenesten foreslår representanter til referansegruppen – Tjenesten kontakter brukerorganisasjoner og/eller brukerutvalg for å få forslag til brukerrepresentanter.  Helseforetaket hvor den nasjonale tjenesten er plassert sender forespørsel om oppnevning til aktuelle regionale helseforetak om oppnevning av representanter.  Det må gis god informasjon om referansegruppens rolle og aktivitet til representantene som blir foreslått. Representantene som blir foreslått må ha blitt forespurt om motivasjon, tid og interesse for å delta og de må ha sagt ja.  Referansegruppen skal kun ha en representant fra hvert regionalt helseforetak.  Referansegruppen skal ikke ha vararepresentant.  Ved langvarig sykdom hos medlemmer i referansegruppen vurderes oppnevning av stedfortreder.  Når et medlem av referansegruppen slutter, oppnevnes et nytt medlem  Når oppnevningsarbeidet er avsluttet, informeres de regionale helseforetak om at referansegruppen er oppnevnt, hvordan planene er for arbeidet i referansegruppen og hvem som er representanter i referansegruppen.  Regionalt brukerutvalg orienteres dersom det er oppnevnt brukerrepresentant

5


ISSN 1504-8659 ISBN 978-82-8045-031-9

Nasjonale tjenester 2014  
Nasjonale tjenester 2014