Page 1

Fredagslunsj

SS FOR TE MØTEPLA TERESSER IN S G IN K FORS Husk matp

De

akka!

får

kaffi

PROGRAM VÅR 2011 4. feb:

Marcin Fojcik

11. 11.feb: feb:

Sara Osland Villy Våge

18. feb:

Namn kjem

4. mars:

Rolf Horne

18. mars:

Villy Våge

1. april:

Anne Marie Sandvoll

15. april:

Christian Moltu

29. april:

Namn kjem

13. mai:

Prekonferanse Istanbul

27. mai:

Namn kjem

10. juni:

Namn kjem

24. juni:

Namn kjem

Sara Osland er høgskulelektor ved Avdeling for helsefag og fagleg leiar for vidareutdanning i psykisk helsearbeid. På fredag vil ho snakke om forskingsprosjektet: Bustadsosialt arbeid for personar med rusproblem og psykiske helseproblem (BUSAT) Velkomen til ein hyggeleg og uformell forskingslunsj:)

ser

Senter for helseforsking

LETTBYGGET 200 M KL 12 - 13, FREDAGAR

ver t

Om prosjektet: Førde kommune fekk i 2008 prosjektmidlar frå Sosialog helsedirektoratet til bustadsosialt arbeid. Høgskulen i Sogn og Fjordane er samarbeidspartnar og skal følgje prosjektet med følgjeforsking i perioden april 2008 til januar 2011. Målgruppa er personar i alderen 18 – 30 år som ”har manglande buevne eller er bustadlaus og har rus- og/eller psykiatrirelaterte problem”. Problemstillinga for studien er: Kva betydning har bustadsosialt arbeid for meistring og livskvalitet hos personar med rusproblematikk og psykiske helseproblem. Målet med studien er : • å medverke til forbetring av tenestene ved at data frå undersøkingar vert tilbakeført til prosjektgruppa og tenesta undervegs. • dokumentere metodar og arbeidsmåtar og finne ut kva betydning desse for meistring og livskvalitet. • sluttevaluering av prosjektet.

Fredagslunsj  

Forskningslunsj for fag- og forskningsmiljøet på Vie i Førde.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you