Page 1

Helsetorgmodellen Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen


1

Haugesund sjukehus, Haugland og Karmøy DPS, HSH (kampus Haugesund), Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

2

Stord sjukehus, Stord DPS, HSH (kampus Stord)

3

Valen sjukehus, Folgefonn DPS

4

Odda sjukehus, Folgefonn DPS

4 2

1

3


Fonna-regionen Helse Fonnas opptaksområde består

Utsira er minste kommune i regionen

av 19 små og mellomstore kommuner

med 218 innbyggere, mens Karmøy er

i en utfordrende geografi med fjord og

størst med over 40 000 innbyggere.

fjell. Fonna-regionen inkluderer rundt

Fra Skudeneshavn på Karmøy, til

174 000 innbyggere på tvers av fylkene

Eidfjord, nordøst i Hardanger, er det

Rogaland og Hordaland.

over fire timer med bil.

Fakta Helse Fonna HF

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH)

• Eier: Helse Vest RHF

• Antall ansatte: 270

• Antall ansatte: Over 3200

• Antall studenter: Rundt 3000

• Tre somatiske sykehus, ett

• Studier: Lærerutdanning og kulturfag,

psykatrisk sykehus, fire

helsefag, tekniske, økonomiske

distriktspsykatriske senter og

og maritime fag

tolv ambulansestasjoner

• Kampus på Stord og i Haugesund


Helsetorgmodellen Helsetorgmodellen er et

Ulike utviklingsprosjekt prøves ut i ulike

samhandlingsprosjekt mellom Helse

kommuner og evalueres for å sikre

Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund

videreutvikling og nyetablering i andre

og kommunene Karmøy, Tysvær,

kommuner. Ordet «torg» symboliserer

Haugesund, Bømlo, Stord, Sveio og

både samarbeidet som et møtested og

Odda. Gjennom Helsetorgmodellen

at partene kan plukke med seg fruktene

skal kommuner, helseforetak og

av de ulike utviklingsprosjektene.

høgskole sammen løse utfordringene

Helsetorgmodellen er en modell der

i Samhandlings-reformen, tilpasset

kommuner kan bli enige om hvilke

regionens struktur og behov.

helsetilbud den enkelte kommune skal ha, og hvordan de sammen kan dekke

Sentralt i Samhandlingsreformen

totaltilbudet.

står endringer i helsetjenesten knyttet til den demografiske

Hovedstrategiene i Helsetorgmodellen

utviklingen og behovet for å styrke

• Felles FoU-enhet

forebygging og koordinerte tjenester.

• Forpliktende samhandlingsavtaler

Helsetorgmodellen skal sikre bedre

• Delte stillinger for å sikre overføring

pasientforløp og helsetjenester til store pasientgrupper, og satse på lærings- og mestringstilbud. De sentrale pasientgruppene i samhandlingsprosjektet er eldre, kronisk syke og pasienter med behov for rehabilitering, palliasjon og hjelp til læring og mestring.

av kompetanse • Styrke legenettverket i regionen og fastlegen/allmennlegens rolle


Styringsgruppen

FoU-enhet

Delprosjekt Helseteam for eldre, KOLS, Rehabilitering og aktivisering, Kommunal læring og mestring (LMS), Observasjonsplasser, Palliasjon

Helsetorgmodellen har en sentral styringsgruppe, en FoU-enhet og ulike delprosjekt knyttet til de største pasientgruppene. De tre partene er representert på alle nivå og i samtlige delprosjekt.


Trepartssamarbeidet Trepartssamarbeidet i

Nyttverdiene er mange

Helsetorgmodellen er unikt

• Mulighet til å påvirke utviklingen av

i Norge. Når kommunene, helseforetaket og høgskolen

samhandlingsaktiviteten i regionen • Tilgang til kompetansehevingstilbud i regi av

jobber sammen, muliggjøres utnyttelse av alle partenes

FoU-enheten • Tilgang på nettverksressurser som

kompetanse, ressurser og erfaringer.

koordineres av FoU-enheten • Læring gjennom deltagelse i FoU-prosjekt • Prosjektopplæring/veiledning • Hjelp til strukturert evaluering av prosjekter • Tilgang på arenaer for erfaringsoverføring • Tilgang til informasjon om og samarbeid med andre prosjekt

Helse Fonna

Høgskolen Stord/Haugesund FoU-enhet

Kommuner og Bjørgene USHT


FoU-enheten FoU-enheten er pådriver for

Formålet med FoU-enheten

fagutvikling og forskning i

• Skape felles kultur, språk og verdigrunnlag

Helsetorgmodellen og er den

• Styrke kompetanseheving og utvikling av

viktigste hovedstrategien

tjenestetilbudene i Helse Fonna-regionen

i samhandlingsprosjektet. FoU-enheten skal sikre

• Sikre systematisk dokumentasjon og evalueringer av nye tiltak i Helsetorgmodellen

at erfaringene fra de

• Stimulere til forskning og utvikling/

ulike delprosjektene kan

innovasjon

generaliseres for deretter å Finansiering

komme mange til nytte.

Kommunene betaler fem kroner per innbygger, Høgskolen Stord/Haugesund og Helse Fonna bidrar med stillingsressurser.

Ide

Prosjekt

FoU-enheten er pådriver gjennom prosessen.

Evaluering

Implementering


Delprosjekt Hvert prosjekt har egen leder, medarbeidere fra alle tre samhandlingsparter og brukerrepresentant. Delprosjektene har en kontaktperson som er bindeleddet til FoU-enheten. Helseteam for eldre «Helseteam for eldre» skal utrede hvordan kommunene kan hjelpe og støtte eldre til å bli boende hjemme så lenge som mulig. Gjennom forebyggende hjemmebesøk, vurdering i tverrfaglige team og tett dialog med fastlegene, har prosjektet foretatt strukturert kartlegging, for å fange opp personer i risikogrupper, sikre tidlig innsats og gi råd og veiledning til hjemmeboende eldre. Deltakere: Helse Fonna , HSH, Haugesund og Bokn kommune KOLS KOLS-prosjektet prøver ut nye metoder for kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Prosjektet skal gjennom strukturert kartlegging, iverksetting av kompetansehevende tiltak, etablering av tverrfaglige KOLS-team og lærings-og mestringstilbud, sikre pasientgruppen raskere diagnose, rett behandling og lære pasientene å leve med sykdommen. Deltakere: Helse Fonna, HSH og Tysvær kommune


Rehabilitering og aktivisering Storparten av ressursene til rehabilitering og opptrening er i dag knyttet opp mot tiltak i spesialisthelsetjeneste og private institusjoner. I Helsetorgmodellen pågår det flere delprosjekt med fokus på kommunale og interkommunale løsninger for rehabilitering og aktivisering. Prosjektene har fokus på å definere og evaluere pasientforløp, LMS, foreta kompetansekartlegging og kompetansehevende tiltak. Et av prosjektene omhandler hjemmebasert rehabilitering for slagpasienter, øvrige prosjekt kommunale rehabiliteringssenger. Deltakere: Helse Fonna, HSH, Stord, Fitjar, Bømlo, Odda, Eidfjord, Ullensvang, Haugesund og Karmøy kommune Observasjonsplasser Flere delprosjekt jobber for etablering av kommunale observasjonsplasser, vurdere felles legevakt, tilsynslegeordninger og kompetansehevende tiltak. Deltakere: Helse Fonna, HSH, Odda, Jondal, Ullensvang, Haugesund, Karmøy, Bømlo, Stord og Fitjar kommune Kommunal læring og mestring (LMS) Prosjektet har mål om å etablere tilbud nær pasientens hjem, sikre kompetanseoverføring, ha telemedisinsk kontakt med pasientgrupper i andre kommuner og gi opplæring i metodikk og pedagogikk via telemedisin. Deltakere: Helse Fonna, HSH og Sveio kommune Palliasjon og Diabetes Prosjektvirksomhet er under oppstart.


www.helsetorgmodellen.no

Foto: Eirik Dankel og Terje Rudi • Utforming: Eirik Dankel/Helse Fonna

Helsetorgmodellen 2012  
Helsetorgmodellen 2012  

Hva er Helsetorgmodellen?

Advertisement