Page 1

IATRIKI TEYXOS 9 TELIKO 24/6/2005 10:32 Ì ™ÂÏ›‰·3

E Θ N I K O KAI KAΠO∆IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ISSN 1109-8767

I AΤ Ρ Ι Κ Η Α Θ Η Ν Ω Ν

ΤΕΥΧΟΣ 8, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκλογές για την ανάδειξη ∆ιοίκησης

∂∫§√°∂™ °π∞ ∆∏¡ ∞¡∞¢∂π•∏ ¢π√π∫∏™∏™ ™∆∏¡ ™Ã√§∏

2005 - 2007

σελ. 1

2ο Ετήσιο Επιστηµονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής σελ. 2

Η HELMISIC στην Τουρκία στο παγκόσµιο συνεδριο φοιτητών Ιατρικής σελ. 3

Εκπαιδευτική εκδροµή Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών στην Κύπρο

σελ. 4

Ανθρωπιστική Αποστολή στη Σρι Λάνκα

σελ. 6

Αντώνης Σαµαράκης “Ο ∆ωρήτης”

σελ. 7

Σ

τις 12 Μαΐου 2005 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου στη Σχολή µας. Η συµµετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούµενη και τα αποτελέσµατα ανέδειξαν και πάλι για την ερχόµενη διετία 2005-2007 ως Πρόεδρο τον καθηγητή κ. Γ. Κρεατσά και ως Αν. Πρόεδρο τον καθηγητή κ. Χρ. Στεφανάδη. Συνυποψήφιος για την θέση του Αν. Προέδρου ήταν ο καθηγητής κ. Γ. Καρατζάς. Οι εκλογές αυτές εκτός από υψηλό ποσοστό συµµετοχής και επιτυχίας των υποψηφίων χαρακτηρίστηκαν από το ήπιο κλίµα και την αξιοπρεπή παρουσία όλων των συναδέλφων. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι εκλογές έδωσαν την ευκαιρία σε πολλά νέα µέλη ∆ΕΠ να γνωριστούν µεταξύ τους και να µιλήσουν για λίγο µαζί· το κοινωνικό στοιχείο της Σχολής που τόσο πολύ µας λείπει και όλοι έχουµε ανάγκη. Στις εκλογές αυτές κέρδισε η ευγένεια και το ήθος. Κέρδισε η Ακαδηµαϊκή Κοινότητα. Καλή επιτυχία στο έργο της Νέας ∆ιοίκησης. Καλή συνέχεια.

3ο Σεµινάριο Εκπαίδευσης Eκπαιδευτών σελ. 8

ΣΥΝΤΑΞΗ Γ. Kρεατσάς, Πρόεδρος Iατρικής Σχολής

X. Στεφανάδης,

Aν. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Μ. Ασίας 75, 115 27 Γουδή, Tηλ.: 210 746 2005 Fax: 210 746 2060 E-mail: grafeioproedrou@med.uoa.gr

ΕΚ∆ΟΣΗ Eκδότης: ∆. Kοντογεώργος Λεωφ. Πεντέλης 77-79, 152 33 Xαλάνδρι, Τηλ.: 210-6835999 Fax: 210-6836077

Στο κέντρο ο Πρόεδρος καθηγ. κ. Γ. Κρεατσάς. ∆εξιά ο Αν. Πρόεδρος ο καθηγ. κ. Χρ. Στεφανάδης και αριστερά ο υποψήφιος για την θέση του Αν. Προέδρου καθηγ. κ. Γ. Καρατζάς.


IATRIKI TEYXOS 9 TELIKO 24/6/2005 10:32 Ì ™ÂÏ›‰·4

2Ô ∂∆∏™π√ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫√ ™À¡∂¢ƒπ√ π∞∆ƒπ∫∏™ ™Ã√§∏™ Από την Σύνταξη

Μ

ε µεγάλη επιτυχία έγινε στο ξενοδοχείο Holiday Inn µεταξύ 20-22 Μαΐου 2005 το 2ο Ετήσιο Επιστηµονικό Συνέδριο της Σχολής µας. Το Συνέδριο παρακολούθησαν 696 Σύνεδροι συγκεκριµένα: 219 µέλη ∆ΕΠ και ειδικευόµενοι και 477 µεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής µας.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση και ανάδειξη του πρωτότυπου έργου της χρονιάς που πέρασε από τα µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας. Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 17 Συνεδριάσεις µελών ∆ΕΠ, Νέων Ιατρών, Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών της Σχολής µας. Ειδικότερα παρουσιάσθηκαν 111 Ελεύθερες Ανακοινώσεις, 7 Στρογγυλές Τράπεζες και 118 Αναρτηµένες Ανακοινώσεις (posters). Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων κ. Γ. Καλός, ο Υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αθ. Γιαννόπουλος, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Χρ. Κίττας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της σχολής ο Γεν. ∆ιευθυντής Εκπαί-

δευσης και Έρευνας κ. Σ. Ζερβός, µέλη της Γενικής Συνέλευσης, η Γραµµατέας της Σχολής κ. Κ. Μανίκα και πολλά µέλη ∆ΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ Ι και ΙΙ. Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας κ. Γ. Καλός, ενώ απεύθυναν χαιρετισµό ο Υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αθ. Γιαννόπουλος, ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Χρ. Κίττας ,ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής κ. Γ. Κρεατσάς και ο Αν. Πρόεδρος κ. Χρ. Στεφανάδης. Όλοι έδωσαν θερµά συγχαρητήρια στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου, στον Πρόεδρο της Σχολής µας, στους ∆ιευθυντές των Τοµέων αλλά και σε όλα τα µέλη ∆ΕΠ και στους φοιτητές, οι οποίοι µε περίσσιο ζήλο συνεργάστηκαν για την επιτυχία του Συνεδρίου. Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε µε την ανάλαφρη µουσική παρέµβαση της κ. Μ. Γράµψα στη φωνή και του κ. Ν. Μανιταρά στην κιθάρα. Ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο. Και του χρόνου!

1. Οι φοιτητές µας έδωσαν το παρόν! 2.Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής κ. Γ. Κρεατσάς και το ∆. Σ. της Σχολής κατά την διάρκεια της τελετής έναρξης του Συνεδρίου. 3.Το ∆.Σ. της Ιατρικής Σχολής µαζί µε του Υφυπουργούς Παιδείας και Υγείας :κ. Γ. Καλό και κ. Αθ. Γιαννόπουλο, τον Αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ κ. Χρ. Κίττα και την Γραµµατέα της Ι. Σχολής κ. Αικ. Μανίκα.4. ∆ιακρίνονται από αριστερά η Επικ. Καθηγήτρια κ. Χ. Λιάπη, ο Επικ. Καθηγητής κ. Κ. Κωνσταντόπουλος, ο. Επικ. Καθηγητής κ. Στ. Θεοχάρης και ο Αν. Καθηγητής κ. Ι. Στ. Παπαδόπουλος 5. Η Μ. Γράµψα και ο Ν. Μανιταράς στο µουσικό µέρος της τελετής έναρξης.

2


IATRIKI TEYXOS 9 TELIKO 24/6/2005 10:32 Ì ™ÂÏ›‰·5

I AΤ Ρ Ι Κ Η Α Θ Η Ν Ω Ν

∏ HELMSIC ™∆∏¡ ∆√Àƒ∫π∞ ™∆√ ¶∞°∫√™ªπ√ ™À¡∂¢ƒπ√ º√π∆∏∆ø¡ π∞∆ƒπ∫∏™ Γράφει ο Φοιτητής Ορ. Λύρος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Helsmic

Π

ρόπερσι ήταν στην Εσθονία...πέρσι στη Βενεζουέλα...φέτος αρκετά πιο κοντά ...µόλις στην Τουρκία, όπου και έλαβε χώρα η γενική συνελεύση του Μαρτίου(Μarch Meeting) της Παγκόσµιας Συνοµοσπονδίας Φοιτητών Ιατρικής IFMS (International Federation Medical Students’ ssociations) και βέβαια η HelMSIC (Hellenic Medical Students’ International Committee) όπως πάντα συνεπής στο ραντεβού της, ήταν εκεί για να εκπροσωπήσει την χώρα µας και να µεταδώσει τον παλµό των ελλήνων φοιτητών ιατρικής. Αντιπροσωπεία 17 µελών της HelMSIC ταξίδεψε τη 1 Μαρτίου 2005 µέχρι την Αττάλεια της Τουρκίας για να παρευρεθεί στις εργασίες της συνάντησης όπου και για 7 µέρες συµµετείχε ενέργα και δυναµικά. Με εκπροσώπους σε όλες τις επιτροπές σύµφωνα µε τις οποίες λειτουργεί η παγκόσµια συνοµοσπονδία (πχ ∆ηµόσιας Υγείας, Ιατρικής Εκπαίδευσης κα) προσπαθήσαµε για ακόµα µια φορά να δείξουµε την ευαισθησία και την ετοιµότητα των ελλήνων φοιτητών για θέµατα ιατρικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ των άλλων έγινε και η αµοιβαία ανταλλαγή των συµβολαίων για τις ανταλλαγές που

παραδοσιακά οργανώνει η ΗelMSIC και καθορίστηκε η περαιτέρω πορεία της διεξαγωγής αυτών. Το συνέδριο ήταν θεµατικό, µε θέµα την «Υγεία Μητέρας και Παιδιού», το οποίο απασχόλησε και την παγκόσµια ηµέρας υγείας για το 2005. Mε αφορµή το θέµα αυτό έγινε οµιλία από εκπρόσωπο του Π.Ο.Υ όπου και ανεδείχθει το πρόβληµα του θανάτου πολλών µητέρων και παιδιών ανά τον κόσµο λόγω ασθενείων, κακής διατροφής και ανεπαρκούς ιατρικής περίθαλψης. Το συνέδριο αυτό πέρα από την εµπειρία της συµµετοχής σε ένα µεγάλο φοιτητικό δρώµενο αποτελεί για µας µια εµπειρία παγκόσµιας συνεργασίας και επαφής µε φοιτητές ιατρικής άλλων πολιτισµών και άλλης κουλτούρας. Μετά το τέλος του συνεδρίου αφιερώσαµε 3 µέρες για περιηγήσεις στην Κωνσταντινούπολη όπου, µετά από συννενόηση υπήρξε και συνάντηση µε τον Οικουµενικό Πατριάρχη κ.Βαρθολοµαίο, ο οποιός µας ευχήθηκε καλή συνέχεια στις προσπάθειές µας και ευόδωση των στόχων µας. Το επόµενο συνέδριο γίνεται τον Αύγουστο στην Αίγυπτο όπου και εκεί η ΗelMSIC θα δηλώσει δυναµικά παρόν.

1. Eπίσκεψη στο Οικουµενικό Πατριαρχείο 2. Από την Ολόµέλεια του Συνεδρίου 3. Οι Πρόεδροι των οργανώσεων από όλο τον κόσµο

3


IATRIKI TEYXOS 9 TELIKO 24/6/2005 10:32 Ì ™ÂÏ›‰·6

∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ ∂∫¢ƒ√ª∏ π∞∆ƒπ∫∏™ ™Ã√§∏™ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√À ∞£∏¡ø¡ ™∆∏¡ ∫À¶ƒ√ Συµµετοχή στην 20ή εκπαιδευτική αποστολή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην Κύπρο (20-26 Μαρτίου 2005) Γράφει η Αν.Καθηγήτρια Μαρία Λυµπέρη

Η

πρώτη εκπαιδευτική εκδροµή της Ιατρικής Σχολής µαζί µε την Φιλοσοφική Σχολή (20ή εκπαιδευτική αποστολή στην Κύπρο), πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα 20-26 Μαρτίου. Στην εκδροµή αυτή συµµετείχαν φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, της Φιλοσοφικής Σχολή, η Χορωδία του Πανεπι-

Ο Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. ∆ερµιτζάκης, ο γενικός γραµµατέας του Παν/µιου Αθηνών κ. Π. Κόντος, ο καθηγητής κ. Α. Βοσκός, η Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Μ. Λυµπέρη και φοιτητές

Οι φοιτητές της σχολής µας µε τον Γενικό Γραµµατέα του Παν/µιου Αθηνών κ. Π. Κοντό και την αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μ. Λυµπέρη.

4

στηµίου Αθηνών, Ιταλοί φοιτητές από το τµήµα Ελληνικών σπουδών στο Παλέρµο, µέλη ∆ΕΠ και διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ένα γεµάτο αεροσκάφος των Κυπριακών αερογραµµών µετέφερε την ελληνική αποστολή στην Κύπρο, µε τον αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Μ. ∆ερµιτζάκη και τους πρωτεργάτες, Αναπλ. Καθηγητή κ. Π.Κοντό, Γενικό Γραµµατέα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τον καθηγητή κ. Α. Βοσκό και τον τέως αντιπρύτανη καθηγητή κ. Κ. Ευαγγελίδη. Οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής συνοδεύονταν από την Αν. καθηγήτρια κα Μ. Λυµπέρη. Η Κύπρος µας υποδέχθηκε ανθισµένη και καταπράσινη µε το χρυσό φως του ήλιου να την αγγίζει. Μια µικρή χώρα, ένα µεγάλο νησί, το τρίτο σε µέγεθος στη Μεσόγειο, ένα νησί µε µεγάλη καρδιά που κάνει αµέσως τον Έλληνα επισκέπτη να αισθανθεί χώρο οικείο και όπως έλεγε ο Σεφέρης «από εδώ νοιώθει κανείς την Ελλάδα ευρύχωρη, πιο πλατιά». Πανέµορφο νησί, γεµάτο αντιθέσεις µε πευκόφυτα βουνά και θαλασσοφίλητες ακρογιαλιές. Τα νέα παιδιά από την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης να συναντήσουν τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, τον Υπουργό Παιδείας, τον Έλληνα πρέσβη, εκπροσώπους της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθηγητής κ. Μ. ∆ερµιτζάκης διατράνωσε στη συνάντηση που είχε η αποστολή µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Τάσσο Παπαδόπουλο την ολόψυχη συµπαράσταση του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην Κύπρο και είπε ότι «η Κύπρος µε το άγιο πείσµα των παιδιών της στέκεται όρθια, αποφασιστική και ρωµαλέα στην προαιώνια ακριτική έπαλξη του Ελληνισµού, προπύργιο αρετής ελληνικής και λίκνο πολιτισµού ελληνικού». Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος χαρακτήρισε την παρουσία της Ελληνικής αντιπροσωπίας στο νησί ως «επιβεβαίωση της αλληλεγγύης και της υποστήριξης του Ελληνικού λαού προς τον αγώνα της Κύπρου, που είναι κοινός αγώνας». Στον περίβολο του προεδρικού µεγάρου πραγµατοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στο άγαλµα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ . Η χορωδία του µουσικού τµήµατος και ολόκληρη η αποστολή τραγούδησε τον εθνικό ύµνο. Για πρώτη φορά φέτος πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτών των αποστολών επίσκεψη στα κατεχόµενα, στο Ελληνικό Γυµνάσιο του Ριζοκαρπάσου, στην Μονή του Αποστόλου Ανδρέα και σύντοµη επίσκεψη στην Κερύνεια, το βόρειο αυτό µέρος του νησιού που κατέχουν παράνοµα οι εισβολείς, παραβιάζοντας κατάφωρα κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου. Η ατµόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Η αποστολή προσέφερε διάφορα βιβλία στο Γυµνάσιο του κατεχόµενου Ριζοκαρπάσου, µεταξύ των οποίων και την


IATRIKI TEYXOS 9 TELIKO 24/6/2005 10:32 Ì ™ÂÏ›‰·7

I AΤ Ρ Ι Κ Η Α Θ Η Ν Ω Ν

Εγκυκλοπαίδεια ∆οµή και η υποδοχή από µέρους τους ήταν ιδιαίτερα φιλόξενη και θερµή. Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθηγητής κ. Ασηµακόπουλος ανακοινώσε ότι οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου Αθηνών θα χορηγήσουν δύο υποτροφίες για τους τελειόφοιτους του Γυµνασίου αυτού. Στην διάρκεια της παραµονής στην Κύπρο τα µέλη της αποστολής επισκέφθηκαν το στρατόπεδο της κυπριακής εθνοφρουράς στην Αθαλάσσα καθώς και το στρατόπεδο της (ΕΛ.∆Υ.Κ.) Ελληνικής ∆ύναµης Κύπρου, όπου και έγινε τρισάγιο για τους πεσόντες και κατάθεση στεφάνου. Τα µέλη της αποστολής είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους Έλληνες οπλίτες που υπηρετούν στην Κύπρο και το Πανεπιστήµιο Αθηνών προσέφερε βιβλία για τις βιβλιοθήκες των στρατοπέδων της ΕΛ.∆Υ.Κ. Στο Πανεπιστήµιο Κύπρου πραγµατοποιήθηκε ο κοινός εορτασµός των Εθνικών Επετείων 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 1955. Οι καλεσµένοι στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστηµίου Κύπρου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη χορωδία του Μουσικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Επ. καθηγητή κ. Ν. Μαλλιάρα, και παραδοσιακούς χορούς της Κύπρου από φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Κύριος οµιλητής ήταν ο καθηγητής του Τµήµατος Φιλολογίας και συγγραφέας Γιώργης Γιατροµανωλάκης που καθήλωσε το ακροατήριο µε την εξαιρετική οµιλία του. Οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής είχαν την ευκαιρία να θαυµάσουν τόσο τη Μεσογειακή παραθαλάσσια ακτή µε τις επισκέψεις στην Πάφο και την Αγία Νάπα όπως και την εντυπωσιακή οροσειρά που διαπερνά το κέντρο του νησιού. Ιδιαιτέρως αξίζει να σηµειωθεί η επίσκεψη στον Τάφο του Μακαρίου του Γ’, στο όρος Τρόοδος και στη Μονή Κύκκου µε τη θαυµατουργή εικόνα της Παρθένου ζωγραφισµένη σύµφωνα µε την παράδοση από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Κατά την µετάβαση στην Πάφο είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους αρχαιολογικούς χώρους του Κουρίου (θέατρο και ναός του Απόλλωνα), να δουν από κοντά την «Πέτρα του Ρωµιού», το «Βράχο της Αφροδίτης» και να θαυµάσουν τα περίφηµα µωσαϊκά της οικίας του ∆ιονύσου, του Θησέα και του Αιώνα στην Πάφο. Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουµε τη Λευκωσία, µοιρασµένη πρωτεύουσα, τόπο παραµονής της αποστολής, µε την πράσινη διαχωριστική γραµµή που τέµνει στα δύο το νησί, σε ελεύθερες και κατεχόµενες περιοχές. Αρχαιολογικό Μουσείο, Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Βυζαντινό Μουσείο και Μουσείο Λαϊκής Τέχνης ήταν από τα µέρη που επεσκέφθησαν και τέλος εκεί που η ψυχή του νησιού πάλλει τα φυλακισµένα µνήµατα και λίγα χιλιόµετρα πιο πέρα τον Τύµβο της Μακεδονίτισσας. Τις δύο τελευταίες µέρες της παραµονής στην Κύπρο ήλθε και ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και ∆ιευθυντής του Μορφολειτουργικού Τοµέα κ. Μ. Κουτσιλιέρης. Οι φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής που για πρώτη φορά συµµετείχαν στην εκπαιδευτική αυτή αποστολή και βρίσκονταν για πρώτη φορά στη µαρτυρική Μεγαλόνησο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να βιώσουν από κοντά

το πρόβληµα του Κυπριακού Ελληνισµού, και να ανακαλύψουν τον πολιτιστικό πλούτο της Κύπρου. Σ’αυτό συνέβαλλαν ο Γενικός Γραµµατέας του Πανεπιστηµίου Αθηνών Αν. καθηγητής κ. Κοντός και ο καθηγητής της Φιλοσοφικής κ. Α. Βοσκός µε τις συνεχείς γλαφυρές οµιλίες τους. Ζήτησαν από την Αν. καθηγήτρια κ. Μ. Λυµπέρη να φροντίσει να επαναληφθεί και του χρόνου µε ακόµα µεγαλύτερη συµµετοχή. Η επίσκεψη στην Κύπρο αποτελεί προσκύνηµα στις πηγές του Ελληνισµού και διευρύνει τα όρια της ανθρώπινης και της εθνικής µας αυτογνωσίας.

Στο γυµνάσιο Ριζοκάρπασου µε τον Αντιπρύτανη Καθηγητή κ. Ασηµακόπουλο

Η Αν. Καθηγήτρια κ. Μ. Λυµπέρη µε φοιτητές.

5


IATRIKI TEYXOS 9 TELIKO 24/6/2005 10:32 Ì ™ÂÏ›‰·8

∞¡£ƒø¶π™∆π∫∏ ∞¶√™∆√§∏ ™∆∏ ™ƒπ §∞¡∫∞ Γράφει η o Ιατρός Κ. Νικολάου

Η

Εικόνες καταστροφής

Η οµάδα Ιατρών του Κόσµου που συµµετείχε στην απόστολή

Το κρουαζερόπλοιο Ocean Monarch που µετατράπηκε σε πλωτό νοσοκοµείο

Τα παιδικά χαµόγελα

6

26η ∆εκεµβρίου 2004 σηµαδεύτηκε από τη µεγαλύτερη φυσική καταστροφή των τελευταίων αιώνων. ∆εν υπήρξε άνθρωπος στον πλανήτη, που να έµεινε ασυγκίνητος από τις στιγµές πόνου και απόγνωσης τις οποίες προκάλεσε το Tsunami. Το Υπουργείο Εξωτερικών και οι µη-κυβερνητικές οργανώσεις –µεταξύ των οποίων και οι Γιατροί του Κόσµου µέσω των οποίων συµµετείχα κι εγώ- έδρασαν άµεσα και οργάνωσαν µια τεράστια, για τα Ελληνικά δεδοµένα, επιχείρηση. Το κρουαζιερόπλοιο «Ocean Monarch» απέπλευσε στις 21 Ιανουαρίου 2005, µεταφέροντας µια αποστολή 50 µελών ιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού και τεχνικών- για ένα µακρύ ταξίδι. Μέσα σε δυο εβδοµάδες, το πλοίο µετατράπηκε σε πλωτό νοσοκοµείο µε Παιδιατρικό, Παθολογικό και Γυναικολογικό Ιατρείο, Σηπτικό Χειρουργείο και Φαρµακείο. Μετά από 15 ηµέρες αποβιβαστήκαµε επιτέλους στον προορισµό µας. Το λιµάνι του Τρινκοµάλε αποτελούσε εδώ και δεκαετίες µια πολύπαθη περιοχή . Επί 30 χρόνια ήταν το κέντρο της εµφύλιας σύρραξης µεταξύ Βουδιστών και Ινδουιστών. Το Tsunami ήταν η λεπτοµέρεια που έλειπε για να µετατρέψει µια 3οκοσµική περιοχή σε 4οκοσµική. Οι άνθρωποι ήταν φτωχοί, στην πλειονότητά τους εξαθλιωµένοι, αλλά πάντοτε χαµογελαστοί και καλοσυνάτοι. Όταν δεν έχεις τίποτε να χάσεις, εφόσον δε χάσεις τη ζωή σου, δεν έχεις λόγο να λυπάσαι. Οι κίνδυνοι πολλοί. Παρά την ανακωχή του εµφυλίου υπήρξαν κάποιες δολοφονίες στις γύρω περιοχές, προκαλώντας ακόµη περισσότερο φόβο, όχι τόσο σε εµάς, όσο στους ανθρώπους µας πίσω στην Ελλάδα. Οι γραφειοκρατικές δυσκολίες τεράστιες λόγω του στρατιωτικού νόµου, αλλά µε τη συµβολή του εµπειρογνώµονα του Υπ.ΕΞ. κου. Χαρµανίδη ξεπεράστηκαν. Οι ασθένειες τροπικές, πρωτόγνωρες σε εµάς, ελονοσία, δάγγειος αιµορραγικός πυρετός, λύσσα, πληθώρα παρασιτώσεων και δερµατικών λοιµώξεων, σε συνδυασµό µε την ασιτία και τις ελλιπείς τοπικές δοµές περίθαλψης αποτελούσαν καθηµερινή πρόκληση για τις γνώσεις, την εµπειρία και τις αντοχές µας. Οι τόνοι φαρµακευτικού υλικού και τα παιδικά παιχνίδια έδωσαν χαρά κι ελπίδα στους κατοίκους και τόνωσαν το ηθικό µας για να εξετάζουµε ακόµη περισσότερους ασθενείς. Όταν επιστρέψαµε, άλλοι τον Μάρτιο, άλλοι τον Απρίλιο, ήµασταν όλοι διαφορετικοί. Γυρνώντας στην Ελλάδα, σταθµίζαµε διαφορετικά τις έννοιες δυστυχία, φτώχια, ευηµερία . Οι άνθρωποί µας, η πατρίδα µας, οι δουλειές µας, τα σπίτια µάς είχαν λείψει. Μας λείπει όµως ακόµη το χαµόγελο των ανθρώπων του Τρινκοµάλε που παρά τα όσα υπέφεραν, δεν έσβηνε στιγµή από τα χείλη τους. Γιατί µπορεί οι φυσικές καταστροφές και οι πόλεµοι να γκρεµίζουν σπίτια και να στερούν ζωές, αλλά σε εµάς τους ∆υτικούς, η υπερκατανάλωση και το κυνήγι του χρήµατος µας έχουν στερήσει το χαµόγελο.


IATRIKI TEYXOS 9 TELIKO 24/6/2005 10:32 Ì ™ÂÏ›‰·9

I AΤ Ρ Ι Κ Η Α Θ Η Ν Ω Ν

∞¡∆ø¡∏™ ™∞ª∞ƒ∞∫∏™, √ «¢øƒ∏∆∏™» Γράφει η Αν. Καθηγ. Σ. Αναγνωστοπούλου

Τ

ο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής, την Τρίτη 10 Μαϊου και ώρα 13.00 πραγµατοποίησε εκδήλωση στο ιστορικό Αµφιθέατρο του Ανατοµείου προς τιµήν των «δωρητών σώµατος» και του Αντώνη Σαµαράκη που υπήρξε «δωρητής σώµατος». Η εκδήλωση ξεκίνησε µε σύντοµη εισήγηση της ∆/ντριας του Εργαστηρίου Ανατοµικής Αναπλ. Καθηγήτριας κ. Σ. Αναγνωστοπούλου µε θέµα «∆ωρητές σώµατος και Ιατρική Εκπαίδευση», αναφερόµενη στους δωρητές σώµατος που παρακολουθούσαν την εκδήλωση τιµώντας παράλληλα και την µνήµη αυτών που ήδη υπήρξαν στο Εργαστήριο. Τονίστηκε ιδιαίτερα η σηµασία της δωρεάς τους για την εκπαίδευση των φοιτητών αλλά και των ιατρών των χειρουργικών ειδικοτήτων και αποδώθηκε ιδιαίτερη τιµή στις οικογένειές τους που σεβάστηκαν την επιθυµία τους αυτή. Εν

συνεχεία ο καθηγητής της Ανατοµικής κ. Ν. Παπαδόπουλος ανέλυσε, µε µοναδικό τρόπο, την απόφαση του Αντώνη Σαµαράκη να δωρίσει το σώµα του στο Ανατοµείο. Παρουσίασε έναν άλλο Αντώνη, τον Αντώνη της προσφοράς και της συνέπειας, που απέκτησε την γνώση της δωρεάς του παρακολουθώντας επί χρόνια τα µαθήµατα Ανατοµικής, όπως γραφυρά ανέφερε. Ο Καθηγητής Χειρουργικής κ. Β. Γολεµάτης αναφέρθηκε µε έκδηλη συγκίνηση στην ιδιαίτερη αγάπη του Αντώνη Σαµαράκη για το ιατρικό λειτούργηµα και για τον χρόνο που περνούσε µαζί µε τους φοιτητές. Ο κ. Σεραφείµ Φυντανίδης διευθυντής της εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία» µε λόγια πολύ απλά και µεστά αναφέρθηκε στην απόφαση του Αντώνη Σαµαράκη που τον εξέπληξε, γιατί ενώ µπορούσε να έχει µια µεγαλόπρεπη κηδεία δηµοσία δαπάνη, εκείνος προτίµησε ένα άλλο τρόπο, δίδοντας και

µετά θάνατον µήνυµα όπως και όταν ζούσε. Η Μάρω Πέτρου φοιτήτρια της Ιατρικής εκ µέρους των φοιτητών παρουσίασε έναν Αντώνη Σαµαράκη µέσα από τα µάτια των νέων που τόσο αγάπησε, ενώ ο συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης µε τον µοναδικό του τρόπο σκιαγράφησε «τον ανώνυµο δωρητή του καλού» όπως τον χαρακτήρισε. Την πολύ ωραία και συγκινητική εκδήλωση έκλεισαν ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής καθηγητής κ. Γ. Κρεατσάς και ο Αντιπρύτανης καθηγητής κ. Χ. Κίττας µε συγκινητικές αναφορές στους δωρητές και στον Αντώνη Σαµαράκη. Παρευρέθηκαν, φοιτητές, µέλη ∆ΕΠ, πρώην υπουργοί, ο δήµαρχος Πήλου, µέλη συλλόγων, δηµοσιογράφοι, εκπρόσωπος της Υπουργού Παιδείας, ο καθηγητής κ. Β. ∆αλαϊκας και πλήθος κόσµου. Την εκδήλωση εκάλυψαν οι τηλεοπτικοί σταθµοί ΕΡΤ, MEG , NTENN και η εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία».

Πανεπιστηµιακοί, πολιτικοί, φοιτητές και φίλοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση προς τιµή των δωρητών σώµατος και του Αντώνη Σαµαράκη στο Αµφιθέατρο της Ανατοµίας στην Ιατρική Σχολή.

7


IATRIKI TEYXOS 9 TELIKO 24/6/2005 10:32 Ì ™ÂÏ›‰·2

3o ™∂ªπ¡∞ƒπ√ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ∂∫¶∞π¢∂À∆ø¡ Γράφουν ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Γ. Κρεατσάς και ο Επιστηµονικός Συνεργάτης της Β Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ν. Βραχνής

Μ

ετά την ιδιαίτερη επιτυχία των δύο Σεµιναρίων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που διοργάνωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 2004, κρίθηκε απαραίτητη η επανάληψή τους. Έτσι η Ιατρική Σχολή διοργάνωσε το 3ο Σεµινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών µε θέµα «Εισαγωγή στην Μεθοδολογία της Εκπαίδευσης». Συντονιστές του Σεµιναρίου ήταν ο καθηγητής ∆. Βασιλόπουλος, ο Αν. καθηγητής Ν. Καλφάκης και ο λέκτορας Μ. Πάνας από την Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ενώ Επιστηµονικός Σύµβουλος του Σεµιναρίου ήταν ο Οµότιµος καθηγητής Θ. Μουντοκαλάκης. Χαιρετισµούς κατά την έναρξή του απεύθυναν ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθηγητής Χ. Κίττας, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθηγητής Γ. Κρεατσάς και εκ µέρους της Συντονιστικής Επιτροπής, ο καθηγητής ∆. Βασιλόπουλος. Η εναρκτήρια οµιλία εδόθη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Ιατρικής Εκπαίδευσης καθηγητή ∆. Κόκκινο. Το Σεµινάριο παρακολούθησαν κυρίως µέλη ∆.Ε.Π. της βαθµίδος του Λέκτορα και του Επίκουρου Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

8

Το 3ο Σεµινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών σχεδιασµένο µε βάση τις αρχές της ενεργητικής µάθησης, έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους συµµετέχοντες να σχολιάσουν θέµατα όπως ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας της Ιατρικής και το νέο περιεχόµενο που πρέπει να αποκτήσει η Ιατρική Εκπαίδευση για να ανταποκρίνεται πιο ικανοποιητικά στις συνεχώς εξελισσόµενες ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. Κατά την διάρκεια του Σεµιναρίου συζητήθηκαν τα τέσσερα επιµέρους στοιχεία-στάδια της Μεθοδολογίας της Ιατρικής Εκπαίδευσης. Στο πρώτο στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας περιλαµβάνεται ο καθορισµός των στόχων της και των εκπαιδευτικών αντικειµένων. Στο δεύτερο στάδιο η ανάγκη για σχεδιασµό ενός συστήµατος αξιολόγησης, για να εκτιµηθεί η επίτευξη των στόχων και η συµβολή των εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων. Στο τρίτο στάδιο περιλαµβάνεται η σύνταξη και εφαρµογή ενός Προγράµµατος Ιατρικής Εκπαίδευσης που να προάγει τους στόχους που τέθηκαν. Στο τελευταίο στάδιο περιλαµβάνεται η εφαρµογή των συµπερασµάτων της αξιολόγησης του προγράµµατος ιατρικής εκπαίδευσης, που αναφέρεται στο βαθµό επίτευξης των στόχων αλλά και στην συµβολή των εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών µε την χρήση συγκεκριµένων διδακτικών µέσων. Επίσης στο Σεµινάριο συζητήθηκε ο ρόλος του Εκπαιδευτή και η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητάς του. Οι συµµετέχοντες έλαβαν µέρος σε πρακτικές ασκήσεις που αναφέρονταν στα τέσσερα στάδια της Ιατρικής Εκπαίδευσης µε θέµατα όπως η µάθηση, οι δοκιµασίες αξιολόγησης, ή η σύνταξη αντικειµένων εκπαίδευσης και είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε µικρές οµάδες. Το 3ο Σεµινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών βοήθησε τους συµµετέχοντες -εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν είχαν συστηµατικά διδαχθεί στο παρελθόν τα παραπάνω θέµατανα αποκτήσουν γνώσεις σε θέµατα Ιατρικής Εκπαίδευσης µε την χρήση παραδειγµάτων αλλά και ενεργητικής συµµετοχής τους µε έκφραση ιδεών, εµπειριών αλλά και διατύπωση προτάσεων. Τέλος το Σεµινάριο χρησιµοποίησε σαφή και απλά διδακτικά µέσα για να παρουσιάσει τις αρχές της Ιατρικής Εκπαίδευσης, τα οποία, κατά την γνώµη µας, ενίσχυσαν την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας της µάθησης στους συµµετέχοντες. Ο καθηγητής Νευρολογίας κ. ∆. Βασιλόπουλος και η οµάδα του διοργάνωσαν ένα ακόµη εξαιρετικά επιτυχηµένο Σεµινάριο Ιατρικής Εκπαίδευσης, που αξίζει να σηµειωθεί ότι οι όλοι συµµετέχοντες το παρακολούθησαν ανελλιπώς και κατά τις τρεις ηµέρες της διάρκειάς του. Ο θετικός απολογισµός του 3ου Σεµιναρίου κάνει περισσότερο από εµφανή την συνέχιση της διοργάνωσης αντίστοιχων Σεµιναρίων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Iatriki Athinwn, Issue 9; 6/2005 - Newsletter of Athens Medical School  
Iatriki Athinwn, Issue 9; 6/2005 - Newsletter of Athens Medical School  

Article about HelMSIC in the official newsletter of the Medical School of the University of Athens "Iatriki Athinwn". Year 2005.