Page 1

1e jaargang No.1.

Sportcl«b

10 September 1952

• I1leuw,,·

UITGA VE FIRMA D. H OEKMAN = GENEMUIDEN


_._~-

~Jlt!it:!liilc

"I-"'" - - - - - ­

JC

xmtn'1lf5

ffi

..-=-...."',:-m .. Ir;lel!ll::'i:,~"'·,"

le Jaargang No. 1

'.~

'w,

_.

""j'W"-'

Zaterdag

_._ ...,._­ ..

1, Sept.

1952 ••

SPORTCLUB-NIEUWS Cluborgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden. Verschijnt om de

14

dagen.

Druk: D.Hoekman,Genemuiden.

=======~=============================================~

TEN GELEIDE. Bij de eerste verschijning van dit clubblad , is het voor mij een eer, ter gelegenheid hiervan een in­ leidend artikel te mogen schrijven. Het is in ons bijna 22-jarig bestaan voor het eerst dat wij zelf een clubblad gaan uitgeven en hoewe1 er wel degelijk moeilijkheden aan verbonden zijn, zullen wij trachten deze uitgave te handhaven. Wij hopen dat dit blad, dat om de veertien dagen zal vorschijnen, mode mag werkon tot groter bloei en groei van onze ver­ aniging. Als voctballers hebben wij geen wOke1ijkso re­ petitie van alle loden, zoals de muziek- en zangvereni­ gingen die o s a , kennan. Door dit blad kan do band on­ derling ook in onzo vereniging blijven bestaan en ver­ sterkt worden, een dringendc noodzaak voor ons vereni­ gingsleven. Het dient immers Zo te zijn, dat wij niot alloen lid zijn, gedurendo de wedstrijd die wij spelen, doch ook in de weak, wannecr or training is, ale er gezamen­ lijk eens wat godaan moot worden of indien er over de vercniging wordt gesproken. Het is do bedoe1ing om de kosten, die aan'de uit­ gave van dit blad vorbondcn zijn, to dokken door abon­ nomonten en onige advcrtenties. Wij vertrouwen dat vrijwol alle leden niot alleen zichzelf als abonne zullen opgevon, doch ook hun best zullen doen nict­ laden als abonne' to winnen. Do prijs bchoeft ons inzicns goen bczwaar to zijn. In dit blad zullon do algemene vorenigingsmodcdo­ lingon worden opgenormn , a Lame de do vorslagcn van do gcspeelde wodstrijdon, do komendo programma's en de compctitic-standen van de diverse olftallen. Ook zal de aandacht worden best oed aan de vcr­ schillonde spelrogels~ tor verbetering v~n het in­

1

~j,

.''+<


-

2

zicht in het spel van spelers en toeschouwers. Al met al kan hot een heel aardig blad worden, waarvoor veel belangstelling kan zijn. Laten wij samen trachten, dit doel te boroikcn. Zulks in hot belang van do vootbalsport in hot algomeen on on­ ze voreniging in het bijzonder. Do Voorzitter. ~~=====

OVERZICHT OVER BET VORIG SEIZOEN.

iI' I

Wanneer wij do resultaten van de vijf Sportclub­ olftallen in het afgolopcn seizoen eens even nader bekijken, dan kunnen we niot anders zeggen, dan dat doze zoeI' succesvol, eigenlijk boven verwachting zijn gowecst. Wio zijn oor de afgelopen 12 maanden zo eens te luistoren hceft gelegd, die heeft vool misprijzonde woorden kunnen horen, kritiek op be­ stuurders, op keuze-commissie, op spelers. Wij zijn niet afkerig van kritiek, wij horen graag goed9, ge­ zonde, opbouwende kritiok. Wolnu, wanneer wij do sportieve prestatics van onze vijf Sportclub-elftal1on in het se i zoe n 1951-1952 even aan ons laton voorbijgaan, dan mooten we zaggon: Jongens, waar jullio ook voctbalden, jullio hebben het het vorig seizoon niet gek godaan. Het eerste olftal zag in de loop van do competitio tal van spelers verd~jnen, achtereenvolgens werden voTvangen M.van Dijk, Beens, C.van Dijk, en tenslot­ to ook Hk. van Dalfsen. Genemuiden zat eigonlijk steeds in do running en het bloef in de running tot do laatste wcdstrijd. We horinncren 011S allemaal nog de 3-2 overwi.nru ng op DOS in de laatste mi.nuten bohaaLd , hot gcvecht in de sneeuw togcn Excelsior (3-1), de 2-1 overwinning op DOVO in Veonendaal en tenslotte de nederlaa~ tegen SPARTA, waar cen overwinning ons het kampioonschap had kunnen be zo r'gen , Niottemin eindigde hot cerste e.Lf'tiaL zeer eervol 1 prrt , onder de kampioenen Sparta: gindstand 30 klasse

o~st: '~.4'Ou:::~.


\

3 ­

)

I

Sparta

16

26

Genemui den

1~

DOVO

16

25 21

DVS

16

15

30-33

Excelsior

16

14

37-25

Nunspeet

16

14

23-35

W.H.C.

16

30-37

DOS

16

13 12

Veenendaal

16

4

14-56

50-24­

-

56-34 32-23

27-32

Het tweede elf tal zag een lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling gaan: bet kampioenscbap van de afdeling. Het werd met glans en glorie bebaald, want direct na bet begin van de competit~e, 3-1 te­ gen W.H.C. 2, nestelden de Groen-witte reserves zich aan de kop en ze bebben die kop niet weer afgestaan. Op 15 Maart werd het kampioenscbap een feit door d8 4-2 overwinning op Hatto-Heim en het feest werd 's avonds gevierd in bet Weesbuis, waarbij ook de bur­ gemeester van zijn belangstelling deed blijkenQ Het was de glorieuze bekroning van een goede competi­ tie, waarin bet tweede elf tal zicb onbetvnst de sterk­ ste van de afdeling bad getoond, getuige ook do vol­ gende eindstand: Res_ Ie klasse C.: Genemuiden 2

14

10

2

2

22

57-20

Go Ahead 2

14

7

4

13

4

27-28

Nunspeet 2

14

7 6

17 16

31-20

Be Quick 2

3 2 3

5

15

32-}1

M.J.V.2

14

6

3

13

4

3

15 11

33-33

Hatto-HeiIj1 2

5 6

33-25

W.H.C. 2

14

11

30-45

14

3 1

7

Olympia 2

4 1

12

3

17-58


;I

)

V

,

- 4 -

,

,:!I

"

i

Het dc rde al f't.a l. be eft lange tijct een zeer goede kans op het kampioenschap gehad, het begon echter te sukkelen door met 3-3 gelijk te spelen tegen

DOS 3 in Kamp!m.

Doze luxe konden we ons helaas tegen het sterke

Marknesse niet veroorloven, want deze polde~bewo­

ners wonnen alIos. Genemuiden-MarknGsse moest do

beslissing brengen, wonnen we, dan was nag alles

mogelijk, maar helaas mocht het niet baten, het

word een 2-2 gelijk spel en nadien maakte Marknes­

se geen misstappen meer en werd ongeslagcn kampioen;

30 Klasse B:

"

i

, J

,

SV Marknesse 1 Genemuiden 3

18

16

2

o

18

14

3

1

34 31

P.V.B.K. 2

18

3

6

21

M.J.V. 3

18

9 9

:2

20

\lfilsum 2

18

8

1

3

18

4

IJVV 3

18

5 6

7 9 9 9

Go Ahead 4

18

5

Ens 1

18

5

PVBK 3

18

o

DOSK

,I

II

3 3 10 4 9 1 17

79- 16

68-30

44-42

44-41

17 14 13 13

47-57

44-45

12

35-57

1

17-79

53-52

50-63

Rolatief bekeken hebben de Juniaren A het vorig sei­ ZOen de beste prostatie geleverd. Zc waren toch in­

gedeeld in de Hoofdklasse mot de A junioren van o.a.

de Eerste klasserK.N.V .B., Zwolsche Boys, met de

tweede klassers PEe, ZA(! en Alcides. In di t dus zaer

sterke gezelschap hebben de Genemuidor Junioren lan­

ge tijd goede kampioenskanBen gehad. Dat ze het ten­

slotte tegen PEe moesten afloggen was geen schande,

ze bezetten in de eindstand de zeer eorvol1e twoedc

plaats:

,

i_I

Hoofdklasso Junioron: z.o.z. IIi ,I

",~ !'l· -i,l

,(

~


~:.::..:.-=:o...-_"~'"'F"-"-"'--=~'~:;'-~~._""'

~

~_'1--'--'. J·rj:~M:t:Y".'k~~'$;l.r'k·'-I"'··'J£ll;"".-, ···,:;~jl;M.

- 5 ­ mOA

12

9

2

1

Gcnemuiden A

12

3

Alcides A

12

7 ·2 6 .1

5

ZAC

12

5 4

2 2

5 6

3

3

6

2

0

10

A

Zwolle A

12 12

Dedemsvaart A

12

ZwoLse Boys A

t

20 16 13 12 10 7 4

31-7 26-13 19-17 19-21 18-26 17-20 13-39

De B Junioren haddGn dit jaar ook een goede ploeg. Ze wildon zelfs ongeslagen kampioen worden, maar dit mocht toch niet lukken, in Kampen verloren we n s L, con keer met 3-0 van Go Ahead B, maar overi­ gens hadden de andere clubs tOch geen tippen aan de Bfs van Gonemuiden. RHO B werd o.a. in Kampen met 3-2 geklopt in een zenuwslopende wedstrijd, Go Ahead werd thuis geklopt met 3-0 en toen was het kampioenschap binnen:

13 10

0

1

26

71-12

K.H.C. B

14 14

2

2

22

56-17

Go Ahead B

14

11

3

22

DOSK B

14

7

0 1

6

15

46-16 49- 28

IJ\lV A

14

6

0

8

Olympia A

14

4

10

12-50

Kampen B

14

10

7

31-53

Go Ahead C

14

3 0

0 1

14 8

0

14

0

Genemuiden B

36-27

7-105 Rs.

::;; = = =

=:


- 6 DE KOMENDE COMPETIT IE •

f41 ;~i

,.1

Zaterdag 13 September a.s. zal ons Ie en 2e elf­ tal de competitie beginnen, respectievelijk thuis tegen Nunspeet en uit tegen Be ~uick 2 Zwolle~ Wij gaan hiermede weer €len peri ode in, waarbij we ons gaan concentreren op de wedstrijden, waaraan punten verdiend of verI oren kunnen worden. Wij worden nieuwsgierig naar de uitslagen van onze te­ genstanders, gaan voor onszelf uitslagen opschrij­ ven en standen bijhouden, praten de gehele week over gespeelde en komende wedstrijden, kortom de sfeer van het competitie-voetbal is er weer. In de zome.rmaanden , als we enige weken rust enkele eerie-wedstrijden spelen, is dat zo gehee~ ander-s , Zek.er, ook dan wordt e en wedstrijd weL be­ sproken, ook in die maanden staat men er niet los van, doch de ware stemming ontbreekt. Men voelt on­ bevmst aan, dat er €len zekere voetbal-vacantie is. Zodra echter hetwoord competitie in de kranten v0rschijnt, is het bij iedere voetbal-liefhebber met die vaoantie gedaan. De spelers en de supporters zijn blij, dat ze -'s Zaterdags weer geregeld €len partij kunnen spelen of bijwonen, het Bestuur moet de zaak weer wekelijks regelen, de donateurskaarten worden weer zorgvuldig door de supporters bewaard, kortom de machine draait weer. Over de prestaties van de verschillebde elf tal­ len willen we geen voorspellingen doen. Laat iedere speIer zich concentreren op de wed­ strijd, laat hij zoveel mogelijk aan de training deelnemen, tijdens de wedstrijd zijn best doen en ~ortief voetballen, dan zullen de resultaten zeker niet ui tbl ijven. Wanneer de toeschouwers daarbij de spelers spon­ taan aanmoedigen, geen ongezonde critiek uitoefenen en zich buiten de regeling en leiding houden, kan zulks aIleen verhoging van de prestatie bevorderen. Onder dergelijke omstandigheden, kunnen wij met ve~trouwen de komende competitie tegemoet zien. Een speciaal verzoek aan de supporters willen wij hierbij niet onvermeld laten en weI het ver­ zoek om niet aIleen ons Ie elftal , doch ook .de la­ gere elftallen te gaan zien. Ook die jongens willen ...


- 7 ­ wel eens graag publiek zien. Tot besluit van dit artikel willen wij de hoop uf.t sp r eken dat oriz o vereniging in de komende compe-. titie een behoorlijke plaats zal innemen en op spor­ tieve wijze aan de co~etitie zal deelnemen. =::

=

RB S

:::

= =

OFFICIEELE. MEDEDELINGEN Mededelingen uit de Bestuursvergadering Maandag

1 September.

Aanwezig alle bestuursleden. Uit het besprokene stip­ pen we het volgondo aan:

, 1

Do Elftal-ComrrJissio wordt met 1 lid uitgebreid en

aldus gebracht op 5 leden. De heer W.de Boer zal

voor de functie worden aangezocht (Dhr.W. do" Boer

nam doze uitnodiging aan).

Dc bestuursleden J.Eenkhoorn en J.v~Rees nemen ook zitting in de elftal-commmssie. Bij Blom zal een kastje worden gehangen waar diver­ se modedelingen b:unncn worden geplaatst.

Gotracht zal wordon aan oud.. spelers, die hiervoor in aanmerking komcn hcrinnerings-medailles uit te rei­ ken.

De moejlijkhodon met de grasmaaimachine werden uit­

voorig besproken, evenals die met het tweede veld.

=~====

PROGRANwLA VAN DE KOMENDE V1ETISTRT.JnF,N.

Het wedstrijdprogramma voor het cerste olftal ziet

or als voIgt uit:

13-9 Nunepco t thuis: 20-9 Apeldoorn uit, 27-9 'NHC

thuis, 4-10 DOS uit, 11-10 Excelsior uit, 18 - 10

Sparta thuis, 25-10 DES uit, 1-11 novo thuis,

8-11 DVS uit.

Het tweede elftal start 13 September in de compe­ ti tie met de uitwodstrijd tegen Be' Quick 2 in "Zwol­

le, het derde elf tal zal waarschijnlijk 20 Sept.

in het veld komen en op 27 Sept. zal de competitie

voor de dria seniores-elftallen ~olledig draaien.

~

..

"I I'

r'1

I~"

I.':


- 8

Wanneer de competities voor de juniores precies be­ ginnen is thans nog niet bekend. ==

=

= = =

= =

=

VAN DE. REDACTIE. j

;

! ,

We zijn bijna aan het eind van ons latijn. Wij heb­ ben het voorwoord van de Voorzitter gehad, het over­ zicht van de voorbije en een beschouwing van de ko­ mends competitie en nu kunnen we ons voorstellen dat diversa lazars zeggen: En nu willen wij weI eens wat zeggen. Welnu, dat kan, dat is zelfs de bedoeling. Hebt U vragen, hebt U moeilijkheden, hebt U een be­ paalde zienswijze ergens over, stuurt ons Uw geestes­ kinderen gerust toe en wanneer ar plaats en mogelij~ heid is, dan zullen wij ze opnemen of van repliek dia­ nen ,

= :::

= =

Tot besluit: !

:1

I I

i

,I II :1, \

EEN DICHTERLIJRE ONTBOEZEMING BIJ HET VERSCHIJNEN VAN

SPORTCLUBS EERSTE CLUBBLAD. Het is een zeor lofwaardig streven Van het Bostuur gewoest, Eon clubblad uit to geven Tot sterking van do geest. Niet dat die geest niet goed is Die kon weI minder zijn. Maar It kan altijd nog boter Vooral ook Iu.a:ng.s ie lijn lt Een sterke band te wezen Voor alle Groen-witton groot en klein, Als ons blad dit kan bcrciken Zal al veel gewonnen zijn Trachten de strijd te winnen, Met w~onE;als; Een sterk moreel Zodat de andIron zoggen: n:Die Genemuiders H jn fideel". Als dit het docl van het blad mocht wozen, Hot kwokon van een sporticvo sfeer Dan wens ik het een heel lang loven Tot hoil van Genemuiden on tot Sportclubs oer. JEJ. :::::======


G?

G

indelijk is er dan een lanq \Jekoester足 de wens in vervulling gegaan: een eiqen sportblad, tevens een band tus足 sen de vereniging en de supporters. Ook U zult ongetwijfeJd direct abon足 ne willen worden. Oat kant geef U w naam en adres even op aan

J.

van

Rees, Oosterkaai of Fa. D. Hoekman en U ontvanqt om de veertien dagen aIle nieuws over onze populaire voet足 balvereniging. De abonnementsprijs is slechts 95 ct per 3 maanden.

I'

I

./

Sportclub nieuws deel 1-1-1952  

Sportclub nieuws

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you