Page 1

~

~~~~l~~~~~~~~~~~~ Cluborgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden


le.Jaargang No.18

10 Juli 1953 2.

DE NlEUiffi

COliPETITIE - INDELING

=.=~==~~~~=~=~~=;==~~===:==~=~~

In aansluiting op hetgeen vorige week in ons club­ blad veracheen betreffende de nieuwe competitie­ indeling voor het seizoen 1953 - 1954 l~kt het r~ g~WQnBt9 hierover een ander geluid te laten horen. In het blad 11 Zaterdagsport Tl komen van verschil­ lende kanten bepaalde voorstellen ter sprake en men verdedigt een en ander met de zeer hoge reis­ kosten. Op zichzelf is er tegen deze iToorstellen geen bezwaar~ doch anderzijds meen ik? dat op die wijze ons Zaterdagvoetbal kunstmatig teveel en vooral te snel wordt opgeschroefd. In de vergaderingen, die v~ vanaf 1946 net de andere KNVB-clubs hebben gehad F kwamen steeds de­ zelfde argumenten over ons spelpeil naar voren 9 n.l. dat wij als 4e klassers 9 en later als 30 klassers hoger stonden dan de 4e en 3e klassers van het Zondagvoetbnl. Steeds hebben v~ dit als een voorrecht beschouwd en naar mijn mening terecht. Wïj horen van de zijde van de KoN. V.B. niet anders als klachten over het spelpeil der Ie en 2e klas­ ser~ .. In de opbouwperiode van het Zaterdagvoetbal zou het mijns inziens dan ook jamncr zijn y wanneer kunstma.tige proQotie pla.ats had~ hetgoen ten kos­ te van het spelpeil g2.at. Laton wij toch werlcelijk nog één of twee jaar geduld hebben. Laten w1j niet overhaast tewerk gaan en proberen om brokken te voorkomen .. Dat enkele prominento 4e klassers nae.r de 3e klas zouden worden opgeschoven i~ op zichzelf nog niet zo gevaerlijk y IIl2.ar men valt van het eon in het ander. Dit laatste is 'TOor mij reden~ Q!;1 in die richting niets to doen.

Hot lijkt mij beter om het voorstel VQn de heer

Weenor te steunen? die de oplossing zoekt in 3

vierde kl2.s afdelingen. Deze drie 4e klassen wor­

den niet door kunstmatige promotie gefokt? Qaar

verkregen door uitbreiding van de rayons.


3.

De drie kampioenen konden dan om twee plaats(~n in de derde kla.s spelen y waard.oor na een paar jaar vanzelf spliising van de derde klasse noodzakelDk werd. ~ieen niet 9 dat ik ons tweede elftal niet graag in de eerste klas Onderafdeling zpg ingedeeld; Zeer zeker we,s dit oen voorui tgang y maar de bez"'JUren ten aanzien van het spelpeil in het algemeer.L.1 zijn naar ~ijn mening te groot. Op het· jeucdtourl1ooi te Zwolle heb· ik met d.e heer WeeneT VElD het 00 stelijk Distri c t::'l be stuur deze aange­ legenheid nog eens besproken. Uit hoofde van zijn functie ziet hi,j verschillende wedstrijden en hij was ten aanzieTI van het spelpeil in de Onder-afdelingen niet bjjzoYldor optimistisch. Er zit naar zijn mening nog niet voldoende aanvulling in. Ik moen het hierin met hem eens te kunnen zijn. Hoewel ik het in het algemeen met VR we'l eens kan zijn 9 deel ik in deze derhalve zijn mening niet. Misschien praten wij dit samen nog wel eens verder door 'en zullen dan allicht 'Nel tot een accoord komen.

H. B..

VlENKEN

VOOR

DE

II

AANVOERDER

11

Een goede aanvoerder djent stoeds een voorbeeld van sportiviteit 5 eerlDkheid en oprechtheid te zijn. Hij moet steeds vcor do bolangen van zijn club en med.espele~s opkomen. Zijn er geschj.llcm tussen enk.ele spelers van zijn elf­ tal~ 'Toor, tijdcms of na '~Em vveclstrijd dan dient hij deze mede te helpen oplossen met een koel hoofd. Het is volkomen fout van een aanvoerder {natuurlijk ook van een andere elftals}Jeler) 0[11 zich kwaad te tenen en zich met scherpe bewoordingen te uiten. Het een zodanige rea.ctie bereikt· hij ,


4. dan niets? in de meeste gevallen zullen de ge­ schillen nog scherper komen te liggen. Een aanvoerdor dient steeds 11 oog en oor 11 te heb-­ ben voor de moeil~kheden van z~n spelers y ja ••• , ••

zelfs voor moeilijkheden die liggen buiten de kring

van zijn vereniging.

Laat hij niet verzuimen de training regelmatig te

bezoeken. Een speler eist toch het eerst op de

training lIzijn aanvoErder" te zien l Wanneer de

aanvoerder vanwege zijn werk zelden op de training

zal kunnen komen~ dan nog zal een elftalspeler

de afwezigheid van zijn aanvoerder niet prettig

vinden.

YJanneer de spelers echter merken y dat llhun tl aan­

VOErder met hart en ziel de belangen van hen be­

hartigt en steeds daar is, waar hij behoort te

zijn, dan zullen de spelers hem vanzelf gaan waar­

deren als lIaanvoerderTl en met moeilijkheden bij

hem komen.

Als het zover is~ dan zijn we op de goede weg.

De geest van het elftal zal dan zeker goed zijn

en de aanvoerder zal dan stellig met zijn lljon_ gens 11 menigmaal de over'JIlinning behalen.

v. D. ::.

::::

=

= ;:::

= = ';: : ::::

VAA DE TRATI\TER.

Een vorige keer mocht ik U aantonen, dat het absoluut noodzakelijk is y dat iedere voetballer één of meerdere malen per week ter training komt om zich verder te be~mmen. Nu wij reeds verschillende weken met onze trai­ ning bezig zijn, lij~t het mij wel gOEd toe ook in Uw clubblad eens een overzicht te geven? wat onze training alzo inhoudt. Het is vanzelfsprekend, dat het mijn bedoeling is, in de zomerperiode allereerst het technisch kunnen van de spelers op te voeren, m.a.w. de bedrevenheid of de vaardigheid in alle handelingen, nodig bij het voetbalspel, op oen hoger plan te brengen.

..

I


5.

Dat dit nodig is s zal wel niemand onder U willen be­ strijden 7 want als vv:i,j ons eigen spel vergelijken niet hoger geplaatste clubs y dan kunnen wij al tijd weer constateren~ dat v~ technisch bezien de mindere zijn. Dat behoeft niet altDd te betekenen y dat v~j van hoger geplaatste clubs zullen verliezen'~ zeker niet. Laar dan zullen er al t~jd andere factoren hun gewicht in de schaal gelegd hebben y zoals geestdrift y wils­ kracht enz. Haar hierover zal ik het in dit artikel niet hebben~ TECIDJIEK is dus= alle handelingen nodig b~ het voetbalspel. En al dadelijk kunnen we dan drie hoofdgroepen onderscheidcn~ a~

Lichaamstechniek.

b. Looptechniek.

c. Baltechniek. In deze volgorde wil ik deze groepen met U in hot kort bespreken. Onder lichaamstechniek verstaan we dus de bewe­ gingen die ons lichaam maakt tijdens het spel. En om het U duidelijk te maken welke bewegingen er alzo ge­ n~akt worden y zal ik cr eens enkele voor U opnoemen~ vallen y opstaan 5 ontwijken van een tegenstander y maken van een schijnbeweging. Bj,j al deze bewegingen gaat hEt cr dus om~ Uw lichaam onder controle te heb­ ben. Het is juist dit onderdeel van het spel~ waarnD wij zo erbarmelijk achterkomen bij het buitenland. Een ieder van Uy die wel eens profelftallen heeft zien spelen~ moet zich verbaasd hebben OVer het gemak y waarmee alles gaat. Geen gesjouw en geen geploeter 9 mB.ar alles soepel en elegant. Gevolg natuurlijk van een intensiove training op dit onderdeel? hetgeen wlj als amateur:s natuurlijk niet l;::unnen ervaren~ maar wannûar vvij toch moeten streven om een behoorlijk peil te bereiken. En dan weet ik wel dat dit heus niet meevalt f dat het niet zo'n pretje is ~ om tijdens het lopen achter elkaar te vallen en snel weer op te staan. Of om een rondje te lopen met z.g. kopoefening naar ballen die ons toegespeeld worden.


Maar eenieder zal het met ~ eens z~n9 dat het no­ dig iS 9 de t~dy die men door een val uitgeschruceld is 9 zo gering mogelijk te maken. Dat het nodig is? zo hoog mogelijk van de grond te komen om de bal lIlet een soepele beweging boven de tegenstander wog te slaan? of door een geslaagde scr~nbeweging z~n tegenstander de verkeerde kant uit te laten lopen. En h@e belangrijk is het wel niet om te leren allo trapbewogingen met ~eide benen uit te voeren. Ik geloof dat ik hierover niet teveel ho~f te ze&gen~ dat de meeste spelers hun cemnacht óp dit gebied wel eerlijk zullen erkennen. En toch is dit alles te leren. ]laar dan zal t~dens de oefeningen? die betrekking hebben op dit ondol'·· deel van het spe1 9 bij eeYl; ieder de wil o.anwezig moeten zijn om alles precies ~it te voeron ~oals ik het zeg. En dit niet één keeT? maar zolang de oefening duurt 9 want dan pas heeft het spel nut. De meen voor dit keer weer te kunnen volstaan. Ik ho\Vlp U allen aangetoond te he-bben 9 -dat juist die' oefeningen 9 die het minst prettig zijn en waar de doorsnee-voetballer de grootste hekel aan hecft y voor een goede uitvoering van het spel van het al­ lergrootste belang zjjn~ Uanneer er dus op onze trail1.ingsavonden dergéljjk.c oefeningen uitgevo.e:rd worden 9 dan weet U de bedoe­ ling 9 dan beseft U het nut ervan y dan is het van­ zelfsprekend dat alles met de grootste energie word t ui tgevo er,d. En als ik met dit artikel dit bereiken zal? d8.n is Uw oefeluneester al weer tevreden l J.dc Roos

====

~=~===

==== -:::==== =- =::::: ::::.===:.===::::::::::: :::::.=.::::====-===:::::==:::::::: =. = === ==-.= =.= = =:

Aansluitend aan het boyenstaande artikel van de trainer 9. v,illen \vJj hier een kleine maaT hartstochtolijke opuekking laten yolgen? speciaal bedoeld voor onze seniores~ om toch vooral indien enigszins mogelijk de training te bezoe­ ken. Jongstleden Woensdagavond bezochten welgc­


7. teld veertien senioresleden de training. Jongens dit is te weinig l '~,'lj vreten wel dat de avond­ ploeg hier misschien schuld aan is en ook de Bietenbouwer~ in Zwartsluis hebben hier geen goed aan gedaan~ maQr de heer de Roos zei ons na afloopg "Ik moot or toch uin:!ltens 25 hebben". Di t is ook naar onze mening wel het minimum. Wlj hebbon per slot van rekening drie seniores elf­ tallen, daarbij komen 7 spelers? die wij van do Juniores A ploeg hebben aangewezen om de training van 8 uur te volgen. Een aantal van voertien spc­ lers uit een potentieel van voertig is wel wat beschamend. ~jij herhalen wat mj roeds eerder in dit clubblad hebben geschrGven~ de elftal commissie zal met de samenstelling van de elftallen tGrdege rekening houden met de opkomst van de training. 17anneor het U ernst is met de voetbalsport p wan­ neer het U ernst is met onze Sportclub~ komt dan op de training. U wcet dat hot nodig isl DE ELFTALCOlllH SSIE.

]1EDEIJELING. Zaterdag j.l. trad oen experimenteel eerst0 elftal tegen Go-Ahead in het veld. Er werden proefnewingon gedaan? waarbij de uitslag van do wedstrDd dus bijzaak was en hoofdzaak de afloop Van de diverse experimenten. Dit zal dit ZOGor nog wel vaker voorkomen. Spelers die dit vrintor geregeld in het eorste elftal gospoeld hebben on nu ni ot worden opgesteld 9 moeten dus niet denken dat zo zonder meer gepasseerd z~n geworden. Het is bost mogoljjk dat in de nieuwe competitie op­ niouw een beroep op hen zal worden gedaan en dit geldi voor alle spelers, zowol jonge als oudere. DE ELFTALCOj1i[rHSSIE. TE

KOOP~

Een paar zo goed als nieuwe voetbalschoeno~,

maat 42. Inlichtingen te bekomen b~

Harrl de Lange~ Bnrg. ten Veldestraat.


NA DE VOETBALWEDSTRIJD GAAT U NATUURLIJK 11

NAAR HET V 0 E T :B A L C ENT RUM

11

OM GEZELLIG NA TE PRATEN Elf KENNIS TE NEMEN VAN DE OVERIGE UITSLAGEN DER COMPETITIE. C A FEil

~t

C ENT RUM

tl

ONZE SERVICE :BIEDT U DE MEESTE GEZELLIGHEID.

TIJDENS EN NA DE HITTE VAN DE VlEDSTRIJD zorgt ons

P R I MA

IJS

voor een HEERLIJKE VERFRISSING. Ook Uw feestje of verjaardag slaagt zeker met een FIJNE IJ STAART of een HEERLIJK GLAS IJS MET VRUCHTEN van K. van

DA1FSB~

- - - West erkaai 36

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS

Nummer 018  

~ Cluborgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden le.Jaargang No.18 10 Juli 1953 =.=~==~~~~=~=~~=;==~~===:==~=~~ 2. Q!;1 Het is volkomen fout va...

Nummer 018  

~ Cluborgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden le.Jaargang No.18 10 Juli 1953 =.=~==~~~~=~=~~=;==~~===:==~=~~ 2. Q!;1 Het is volkomen fout va...