Page 1

19 Juni 1953,

Ie Jaargang Fo.16

S[){jD."Tf I ~ lP) ~ ~Ii}fL-"LJ~\\1') ~ u~~''''"' \ \."" L.- 'C) L \'1 J

",j I'

I'

I

Cluborgaan van de V.v. Sportclub Genemuiden. Verschijnt om de 14 dagen 足 Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaal. Redactieadres: Oosterkaai 29, Genemuiden.

NIEDEDELDW.

Tengevolge van drukke werkzaamheden was het ons niet mogelijk in de afgelopen veertien dagen met een clubblad uit te komen. Het ligt echter in onze be doel ing deze achter足 stand in de komende weken in te halen, door op 27 Juni, dat is dus volgende week en op 3 Juli een clubblad te doen verschijnen. ~

= = ==

= = =

=

=


-

2 ­

DE WEDSTRIJD OOST - NOORD.

De wedstrijd Oostelijk Zaterdagelftal tegen Noor­ delijk Zaterdagelftal ligt al weer eeD hele tijd achter ons, maar wij willen hier toch nog even op terug lcomen. In bet blad Zaterdagsport stond een ui tgebreid ver'slag van deze wedstrijd, uaaraan wi j het volgende onilenen: "Ui t stekend spel van van Di jk (Genemuià.en). De bes­ te man van het veld was ongetwijfeld de Oostelijke linkshalf Hk.y&~ Dijk van Sportclub GeneNuiden. Het is jammer, dat deze wedstrijd niet enkele weken eerder kon vvorden ge speelde Er zou dan nog gelegen­ heid ge'weest zijn, van ':;ijk een kans te g'8ven voor onze nationale ploeg. Een kans die de Genemuider ten volle zou zijn toegekomen". Ons dunkt~ hier is weinig aan toe te voegen. Inder­ daad. jammeI' voor onze nationale ploeg', tevens VaaT TIenk van Dijk en voor Genemuiden !

Hebt U reGds kennis gemaakt met onze ge­ zellige ZatGrd.agvoetbalmiddag ? Neen ••.•.•• ? Natuurlijk komt U dan ook elke middag na de wedstrijden bij ons.' Alle competitie-uitslagen staan na _af­ loop van iedere Hedstrijd ter Uwer beschik­ king, terwijl intussen tlna-voetbal l ! hoog­ tij viert onder een gezellig zitje in:

C .1l F E

ti I

t e E N CL' R U 1';1"

...................................................................................................................................................................................................


- 3 '-.

Zoals GGn aantal spelers gemerkt zullen hebben is er tijdens de trainingsavonden genoteerd, wie zonder--bekende reden verzuimd heeft, de train~_ng te volgen De mededelingen, vraarin de spelers met het verzuim in kennis werden gesteld, wa~rên in vriend­ schappelijke toon gesteld, in c~rereenstemming met on~8 bedoeling'o BGt leek ons niet juist: om op een strakko liijze het verzuiu kenba.ar te maken. T--Ie:-i:; moet im)ll(Ö'l'S zo zijn, dat ieder 1 id vri jwi llig en mot volle overgave de training volgt • .])r;a:Clg moet el2ë1.r niet bij tG pas hoeven te kOTI18n o Di t betekent niot, d'-'..t L,en als b8stuur de train,ing niet moet s Limuleren 1 r:iElar beter is, dat de leden uit zichzelf o~) de training ~,oI!len,. \~!ij hebbcntlléms de hüe_c de 1\000101 die iedere Woensclaga7oncl van cao 7.00 tet 8.00 uur (te juniores zal trainon en van G.OO tot 9.15 do seniores. Jon.gcns, h0U(~t d.ezG avond vrij 8T1 volgt (le training. Vrijc1a c ' jol. s:pre,ken ï'dj de heer de HOOG nog even in Z~fo;!,lü E-l'l cloze vertelde ons, d.at hij plezi\!}rig had govt0:!'kt bi j OES, Wanneer jlÜlj.G nu voor een geregelde opkomst blijven zorgon? Zi.Ü de heer de PLoe s z eICGl'" 11.10t plc zi OT' l·li j"'/on ·ç:rGTkc:Ll. DeGel1Gll, di e nu roods iedere \'reek geregelcl de tEaining hebbsll gevolgd. zullen vle-ben, dat de heer ele Eoos or slag van heeft 7 do verschillencle oefe­ ningen op plezierige ~ijze te laten verrichten~ Een goede kopbal vreet hi,: met de juiste voorden te belonen, een verkeerde wordt met oen sch0rtsende torecht,-,i jzing aanged_uid. Op dezo Tri jz c 170rcH de training tot een plGzier en hooft mem na afloop 08nn leo:rzamc en gezonde ont-spam: ingsavohd gehad. Op de­ ze ~ijzc wordt ook de band i~ de vereniging ver­ sto:rkt en kunnen betere -,;redstrijdrosultaten niet uitblijven. Nogmaalsg YOLGT JU,LJ:sF DE TRAINI:tTG !!! Q

::;:: ::-.:

=

:::::

=


- 4 ­ DE 2RüliiOTIEWED8TRIJD

Inf_YU--=-_GELJB.Lll.;cDK;; 3.

Het ligt niet in mijn bedoeling de redacteur het gras voor de voeten weg te maaien, cloch te trach-­ ten 811ke1 e kanttekeningen te plaatsen in verb,:mcl met deze w~dstrijd. Zeer welgemoed gingen wij met 2 auto1s naar Westen­ holte en de stemming was uitstekend. Even voorbij Kampen begon echter de narigheid. Na enig moeizaam hor ten en stoten~ puffen en kraken bega.:f het de Skoda~ Het leek a&1vankelijk slechts een kleine ope­ ratie te zijn, maar alras bleken de moeilijkheden groter, de Skoda kon op eigen kracht niet meer ver­ der. Celukkig was de tVJ8cde auto in èLe buurt, een touw was vlug gehaald bij de boeren langs de 'ifeC en zo gingen we, stevig aan elkaar gekncopt, zeer broe­ derlijk verder naar Westenholte. De scheidsrechter en de twee nelJ lrale grensrechters stonden .Teeds in het vald. zodat te laa~ werd begonnen. Voor de wed­ strijd k~eeg V'rvF nog ecn (goedkoop !) bosje bloeBen en Tabak bracht de bal aan het rollen. Niet te lang d~urde het of W.Barneveld zag kans het eerste en naar later bleek het enigste doelpunt te scoren. Eet verdere verloop laat ik graag aan de reclacteur over~ want d.at zou mij te ver voeren .. In de ;)18.a ts claarvan het volgende ~ Het is ons opgevallen, dat de jongens van het der­ de elftal ook in zo In belangrijke .promotievJedstrijcl in e8:"1 heel and8re geest voetballen, als bov. de spelers van het eerste elftal. Boe ik dit in \ioorden moet uitclrukken, ~·;8et ik niet goed. Wanneer îJlen er bij staat, voelt men à_at a,Em. Ook b~j het derde elftal is er wel een verlangen 0ill de wed­ strijd te winnen en men geeft zich ook wel ten vol­ le, maar deze "il uit zich op een a~')a:r-te, bijzoncle­ re wijze. Of dit misschien naar voren komt, door het veel minder aantal toeschauvers, weten we niet, maaT het echte plezier aah het voetballen, schijnt hier groter te zijn dan bij d.e hogere elftallen. In de rust bijvoorbeeld wordt veel minder over de wedstrijd gesproken en na afloop h~ort men er ook weinig over praten.


- - - -.._-_.------. - 5 ­ YJij \'Jonnen ::let 1-0 en gingen weer aan het t01H;

naar huis.

Gezellig heblJen vrj.j een tijdlang bij tlvrienèt ll en

"moeder;! 2.itten napraten en opgewekt en zeer te­

vreden kwamen ,-rij op tijd weer thuis.

Nog een opmerking: Vraag de heer de Roos eens,hoe

je precies moet ingooien. Joop en Johan hebben het

Zaterdag in Westenholte nog wel een enkele keer

over moeten doen.

VERENIGINGSLEVEN. In de Sportkroniek van 1 Juni jl~ schreef de heer KoppelaaI' een artikel over het verenigings­ leven en het bestuur en naar aanleiding daarvan heb ik gemeend er goed aan te (loen hierover nog eveneens wat mede te delen. Ook onze vereniging lijdt als zovelen aan de k0aal~ dat een te kleine groep p8rsonen de Ylerkzaamhcden en karr;ei t je s moet opknappen. DaarcJ_oor kraakt de nag·en nogal vaak en di t îomt nj_et ten goede aan de club. ?ien zou de meest gUllst:i.ge resultaten bereiken, in­ di en d.eze gros]? Vall personen een id eale werkkring had, n.l. tot IS avonds half zes en dan verder iecler8 avond vri j. lli t is jammer genoeg rüet he t gevRl en (~it deeel onze redacteur de verz,ucn.ting slaken in <18 Vrije Schopjes; "Gevraagd een vrije avond vê}or onze bestuursleden". Afgezien VaYl he ~ feit of deze aèLvertentie iro­ nisoh dan uel sarcastisch uit zijn brein is op­ gekomen, (hen-;:; hierin verandering te rrarden aange­ bracht. ~ij moeten een paar personen zien te vinden, die hun krachten, vooral op administratief gelJied uil­ Ion geven. Het is yank dG correspondentie, die het meest in het gedrang komt. Leden die hiervoor eon oplossing weten, verzoeken 17ij èLcze aan het bestuur kenbaa..r t:J maken. Voorts vorzoeken uij 1 of 2 liefhebbers voor het iYmen van de contributie van de niet-spelende le­ den- IJateJ.l ook zij zich rnelden o


-

()

­

Tenslotte vragen wij aan al onze loden mode te wer­ ken aan de bloei. onzer vereniginG. Trekt TI niet te­ rug, als er eens een karweitje moet ~or~en verricht. Gezamenlijke krachtsinspanning komt Sportclub ten goed ! Ir. Bonthuis. Wij zJ_Jm verheugd en zeer veree:_'d een njJnHie mede\,-crker aan ons clubbJ~d en hier bij dG lezGl'8 te mogen introduceren, ln éte vorm van ons aller trainer, de heer J.do Roos. Onze trainer laat hier­ onder zijn eerste inleidende bijdrage volGen en wij spreken de wens uit dat hij in menig vervolgartikel mag bijdragen tot de saam10righeid in onze Sport­ clubfamilie , tot lering van onze spel ers e:n tot " meerdere glorie van ons Groenwitte Sportclub Gene­ mui~cm. ~:':ij kan ervan verzekerd zijn d::."tt uij hem steeds volgaanlG plaats in ons cl '.l·bblacl zullen in­ ruimen. Reel. TER INLEIDING. Mot veol genoegen voldoe: ik aan het verzoek

van de redactie~ zo nu en dan een lüjdTage ao.n Un

clubblad te leveren, vooral nu ik pel' 1 Juni jl.

de training bij TI begonn.en ~0(jn.

Wel niemand zal tot heden ten dage het nut en de noodzaak van een regelmatige training meer ont­ kenncn~ vooral nu tege:mmordig een ontstellende achteruitgang van het voetbalspel in vergolijking met andore landen geconstateerd wordt. En hoewel ik natuurlijk ook wel weet, dat deze vergelijking niet 'helemaal juist is~ ben ik er toch van overtuigd~ dat met een intensievere training betere resultaten bereikt kunnen 'vorden, dan nu het geval is. Een. kan nu eenmaal niet meer' volstaan met alleen IS Zater­ dags een wedstrijd te spelen, daarna, cle spu.llen op te bergEm en ze de volgonde '<'!eok 'Jeer tevoorschijn te halen. Om bij te blijven, moet er iets ~eer ge­ daan TIorden. En juist daa:rom is het· zozeer tOG te juichen, dat de vel'. Genemuiden besloten heeft eon oefenmeester aan te stellen. Hasr ook jui.st daarom is het des ie noodzakelijker, dat van cleze gelegen··


- 7­ hc.üd ö0k een dankbaar gebrLJ-jJc gemaakt Yiürdt. Ik

kan mij trou\!ens ook niet anclers voorstc;llen, dan dat een jonge kerel met gezonde sportopvattingen, er naar hunl;:ert zijn prGsta b_cs op te voercn, tot het hoogste mogelijk boroikbare, Di0 voetballer, die al spoedig tevreden is met hetgcoD hij kan en ni0t het ideaal hoeft om meer te bereiken, zal ook op allerlei gebied een middelmatig iemancl l)lijven, zonder eerzucht om iets meer te presteren. Daarorn. spel crs van GenemuicI8Il, kom op de trai­ ning, zo vaak je maar mogolijk is. Zoek goen uit­ vluchten, maar roken het tot jG plicht aanuGzig te zijn. Slechts clan alleen, zal mijn aanvGzigheid tr:rUC?ltCll ai\rcrpGl1 en zullon y:re samen oen prottige tijd tGgemoot gaan. Tot een volgende keer o J. cle Roos. p;::;:=====::::=== COHP.8TITI:E-OV~~~RZICET ._._--_.­ • Wagens plaatsgebrek moeten uij dit keer met on­ ze FedstrijdvorslagGn kort zijn. D8 vocyzittGr heGft reeds het een en ander gezegd over de wedstrijd in Fes'Ccmholte, rest mij tc zeggon dat het 8en zeer s~JortievG wedstri jd. Has ~ die iJeli snaar ni et op zeer hoog peil stond, maar in Gon buitengm;non prettige sfGor vc:rb.op. De ploegen ',:ogen gaGel tegen elkaar op, na rust kregen WG het soms Z\-:aaT te vGrdurcn, maar onze vçrdcdiging, vooral doelman U.de Lange, deed gOGd 17erk eil zo 1.~-as dc 1-0 overwinning uel vGrdiond. Do vorige veek Zaterdag zcttG hot derde elftal de ~roon op het TJerk door een 3-2 zege thuis op iTVF 3 uaarèLool' do promotie Gen fei t r:erd. Ze heb­ ben er even hard voor moeten vochten. vVVF nam zelfs de leiding na eon ueifeling in de achterhoe~~ maar S.Jansen zorgde èLoor goed cJ.oorzettGl1 al galHi voor cle geli jlüüakcr. Oprüou\,T narnWGst cnho 1 tCè cie leicling door Gcn ol1vel""\rachc schot van dG midvoor, maar h2t vas Bk. Last, die met een goede schuiver de par­ tijcn '.,ecr op gelijk_e voet bracht. Ha de rust \Tas Sportclub 3 overuegend sterker, toch duur-de hot tot 5 min. voor hei einde eer H. Last op keurige


- 8 颅 vijz8 pist door te br2ken en met een hard schot Genemuiden 3 in de tweedo klasse ~ist te sc~iet8n. De eindstand. V8.!l de promoticwedstrijden is: Gen0!D.uiden 3 WVF ;5

o

4 pnt,

0 2

0

De eindstand van de Juniores

A:

PEC 1l ZAC ft ALCIDES A ZtYOLSE BOYS A GElrEMUIDEN A lillJlT8PI:ET A ZWOLLE A

2 2

12 12 12 12 12 12 12

2

o

o

2

3

7 7 6 4 4 3 2

2 4

3

3

5

6 6 7

3 3

26-16 32-19 22-11 19-21 24-26 14-28 16-26

17 16 16 11 10 9

2

2

4-2

2-4

I1

7

De eindstand van de Juniores b: 0 12 12 0 GENEIi1UIDEJ:.T B 1 2 12 IJVV A 9 2 12 KMiIPEF A 3 7 1 12 4 7 KEG B 2 12 7 GO AREAD C 3 2 12 7 DOSK B 3 11 1 0 12 KRC C

24 19 16

62'- 8 ! ! 43-15 42... 23

9

23~24

Fl (3

14路d5 22-57 12-53 X

0

Tenslotte de Juniores C: URK B

B GEHEMUIDEN C

KAl;lPEN

KlIC

])

KEC E KRC F X

- 2

10 10 10 10 10 10

8

6

5 5 1 0

2 2 1 2 2 1

./

18 14 11 10

7 9

1

0 2 4 ~

4

53

winstp .. in mindering negens niet opkomen .. = "" ""

::=

7

28-19 16-19 22...13 X 4-26 1-40

Nummer 016  

u~~''''"' \ \."" L.- 'C) L Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaal. 27 Juni, dat is dus volgende week en op 3 Juli 19 Juni 1953, Redactieadres:...

Nummer 016  

u~~''''"' \ \."" L.- 'C) L Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaal. 27 Juni, dat is dus volgende week en op 3 Juli 19 Juni 1953, Redactieadres:...

Advertisement