Page 1

Ie Jaargang

No~l5

22 Mei 1953.

Cluborgaan van de V.v. Sportclub Genemuiden. Verschijnt om de 14 dagen _ Abonnementsgeld f. 0,95 per k.warta.al. Redactteadres: Oosterkaai 29, Genemu.iden.

HET KONiENDD PH 0 GRAEI1\:rA •

Voor Zaterdag 23 :Mei a. s. is d2 wedstrijd Genemui­ den - Apeldoorn vastgesteld. Tevens wordt op die datum de wedstrijél Oost - Noord van het Zati2rclr).. gvoetbal in Nijverdal gespeeld. Aangezien hiervoor ook de Genemuider speler Renk van Dijk werd uitgenodigd is het nog niet zeker of dG wed­


- 2 ­ strijd van hot eerste ülftal wel zal doorgaan. Deze wedstrijd is beslissend voor de bezetting van de tUOG­ de plaats in de Oosterlijke dorde klasse. Voor Sport­ club zou het een goede prestatie zijn op deze plaats beslag te leggen, gezien het feit dat we ook het vo­ rig jaar een punt onder Sparta op deze eervolle plaats eindigden. Zonder Henk van Dijk zal het niet meevallen de Apel­ doorners, die vooral de laatste tijd in een blakende vorm zijn, te kloppen. En kloppen moeten we ze, want zo staan eon punt op Genemuiden voor. Verder is voor deze datum vastgesteld de wedstrijd ~BC B - Genemuiden B, wint Genemuiden deze wedstrijd dan zijn de B junioren kampioen, voor de tweedo maal in suocessie.

OOST - NOORD. Op het DES terrein te Nijverdal vindt Zaterdag de ontmoeting Oost - Noord piaats, de elftallen zijn als volgt samengesteld~ OOST: Woudsma DES, van Kooten (Geel-Blauw) en Spin Sparta, v.Dijk Gnm., Haass Sparta en de Gier DVS, Ponsteen DES, Nieuvenhuyzen Exc, 31 Goudbeek TIRC, Kottier DES en Kaaps Sparta. NOORD: ·Warners Heracliden,.Munting Heraol. 1 en Koo­ Ien BI.Wit, Klaver Bl.Wit, Erkelens MJV en de Vries ZvmL y Welb€rgen IvIJV, Homden CV'Jf, Stuiver Poolster, Westra ACV en Dijkstra Znal. = =

=

::::::

:::;

Na de voetbalwedstrijd gaat U natuurlijk naar het

V 0 E T BAL C ENT RUM om gezellig na te praten en kennis te nemen van de ove­ rige uitslagen van de com ­

potj.tie. C A FEIt I teE N T H U

],11'1

Onze service biedt U de meeste gezelligheid.


- :> ­

TRA I N ING. De heer de Roos, de huidige trainer van PEe Zwol­ le, zal per 1 Juni a.s. zijn werkzaamheden als trai­ nGr van onze vereniging aanvangen. Vó6r deze datum heeft hij op twee Vrijdagavonden training gegeven, vooral voor het tweede elftal, dat een beslissings­ wedstrijd om het kampioenschap moest spelen en het derde elftal, dat (waarschijnlijk) promotiewedstrij­ den zal moeten spelen. De eerste avond waren er drie spelers van het eerste, drie van het tweede en nog een paar van het derde en wat juniores. De tweede avond waren op de training aam{üzig~ zeven spelers van het eerste, vier van het tweede, vijf van het derdo; de juniores waren gelukkig in grote getale op­ gekomen op deze tweede trainingsavond. Ook het aan­ tn.l spelers van het eerste elftal viel ons persoon­ lijk niet tegen en we mogen zelfs aannemen, dat ze, voorzo~er ze aanwezig konden zijn, er ook inderdaad waren. Helaas kan niet hetzelfcle gezegd worden van de spelers van het tweede en derde Glftal, de ploe­ gen voor wie deze avonden eigenlijk bedoeld warcn~ Uit deze elfiallcYl moet straks de aanvulling on re­ serve voor het eerste elftal komen ! Vrij kunnen ons niet voorstellen dat alle 8 spe­ lers van het tweüd8, die 81' de Gerste avond niet waren en alle 7, die er de tweedu avond ook niet wa­ ren deze avond absoluut niet vrij hebben kv,nnen ma­ ken om te trainen, zegge bén uur te trainen ! Men c1ienihot volgende goed voor ogen tG houden: 'Jij hebben besloten lVCG1' ,oen trainer a~m te nemen, omdat het spelpeil zich de ~aatste jaren in dalende lijn bevindt on omdat wij ervan overtuigd zijn, dat uit het prima spe18rs materiaal dat wij vooral in onze junioren bezitten y meer gehaald kan word8n dan er momenteel uit komt. Wij deden dit niet, omdat het geld ons op de rug wast ! Een trainer betekent voor onze vereniging een zrmar fj_no.ncieel offer en ',-ri j kunnen nu nog nj,et bevalen, of dit offer wel vorant~oord is. Het zal zeer zekor niet verantwoord zijn, wanneer onze spe­ lers niet of in niet voldoende mate op de training


_ _ _J

-

Ic ­

komen In iedGr g0val zal men er wel terdegE:' reke·­ ning mOG moeten houden, dat d(J elftalconmlissie in het vervolg van dit st;],ndpunt uit Zi:Ü gaan, dat een speler, die niet op de training komt, ook--geen recht heeft op een plaats in GGn spelend elftal. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, spelers~ die el­ ders werkon of die om studieredenen of andere seri­ euze redenen niet op de, trainingsavond aanwezig kun­ nen zijn, zullen natuurlijk niet onder deze maatre­ gelen vallen. Wol spreekt het vanzelf, dat hun pres­ tatiGs in vergelijking met de spelers dio wcl trai·­ mmo, er ne.tuurlijk automatisch op achteruit zullen gaan, zodat de strijd om zich te handhaven op hun plaats, voor hen natuurlijk zeer moeilijk zal worden. Onder de huidige omstandigheden, -welke voor enzu vereniging vooral op financieel ge-bied Zf;er moeilijk ~ijh, kunnen ~ij ons niet veroorloven, een trainer te houden, terwijl er oijna nienand komt om te trai­ nen.Wij weten maar al te goed, dat ~n trainer, 6n o2stuur én eJ.ftalcollLmissic volkomen machteloos stc:.an zonder m.e ele 1Ns-rking va..1l de spelers, stuk voor stuk o ::iij vrug8n d(~n ook hierin de volle medew8rking van iedere speler, groot of klein. Houdt de avond, waar­ op du trainer komt, vri j ~ dit i s de avond, w::è3rop j (; vf.;rhinderd bont voor allès, diJ.n ga je trainon, zoals een u.nd8r naar zang of muziek of accordeonclub gaat. Dit ,!eet je vooruit 1 dus deze avond is voor jou en èL?-n ga je niet vmt anders doon ! Wanneer we ons allemaal hieraan houden en wij trainen serieus en met volle overgave, d<:m zj. jn we ervP.n overtuigd, dn.t wij met onZ8 ZOG- elftallcm in het votgende seizoen resul to.ten zullcm bereiken die onze verwachtingen verre overtreffen a Wij hebben in de heer de Roos een degelijk en zeer kundig trainsr en ook het spelersmateriaal is in ruime mate aanwe­ zig. 'i;i'anneer we gezamenlijk dG hand aan de ploeg slaan, moet het mogelijk zijn tot betere rosultaten te komen en wanneer de resultaten oeter worden komt er meer publiek en misschien komt dan ook nog oen keer 0.8 dag, waarop onze penningmeester een boe~je optimistischer in zijn kasboek kan kijken ! ,lR. n


.,. 5 ­

:DE DEBACLE DJ KAIDPEI:J. Hoe kan een elftal de ene week met 1-1 gelijk spelen tegen een ploeg en drie weken later tegen precies dezelfde ploeg met 7-2 kansloos verliezen? Zijn de elf spelers van de ene ploeg ineens zoveel slechter geworden of de elf van de andere ineens zov el beter? Dit kan natuurlijk niet. Er moet dus een andere oorzaak zijn. Wij hebben de wedstrijd zelf niet gezien, en wat wij hieronder neerschrijven, baseren wij op hetgeen wij hoorden van spelers of ooggetuigen. In de eerste plaats dit: uit de vorige wedstrijd te­ gen Go Ahead in Kam"len, hebben 1/,je gezif)n elat de roodi­ gelen de tactiek hebben. zeer hard Van stapel te lo­ pen, proberen oon zo groot mo~elijke voorsprong te krijgen om daardoor de tegenstanders te ontmoedigen. Het eersto half uur was het alles Go Ahead wat de klole sloeg, ma?,!.' verder elan 6én doelpunt brachten ·ze het niet c Waar om niet ? Omdat wij dit hadden voor­ z:i.en, omdat er was afge sprokon: !IIn het "begin vE)rde­ digen, de stoot opvangen" ~ :Dit lukte toen. De hé"'..lfs bleven achter, de gehele verdediging beet zich vast aan de tegenstander, die hierdoor geen kans kreeg gevaarlijk te worden. En nu ? Binnen 10 minuten TTas d.e stand 3-0 voor· Go Anead. Waarom lukto het toen wel en nu niet ? Wij hebben ons laten vertellen dat er nu geen afspraak was gemaakt, dat nu een ieeier zijn eigen spel heeft gespeeld. :Dit is gebleken, inderdaad, dat wil zeg­ gen, Go Ahead heeft zijn eigen spel gesp~~lel ! Vooral de gevaarlijke links buiten en dat dat Go Aheadspolletje gevaarlijk was, dat bewezen dia drie goals in 10 minuton ! Eon elftal speelt zo goed,als cle tegenstander het toelas.i: drie vreken geleden liet Spo~tclub 2 niets tOG, resultaat 1-1, met goede w'instkansen, nu liet Sport:::lub alles -toe, resultaat een dikke 7-2 nederlaag. Na tu,urli jk i s het bovenstaande niet de enige oor­ zaak van ele nederlaag. Uit diverse gezegden is ons di t duidelijk geworden : DIT ELF'TAL INAS H:tEDS GESLA­ GEN VOOR DE WEDSTRIJD BEGON ! Wanneer in do kleedkamer opmerkingen worden gemaakt


.- 6 -

als~

IIrt Wordt toch niks op zoln glad -'leId" of : k Geloof t och dat ze nog voetballen willen!l. d2.n spreekt hier geen sterk moreel uit. Stel daar'te­ genover een van geladenheid trill end Go Ahead, g'oe d getraind, tuk op de overwinning~ trappelend van geestdrift. De geest is voor zoln belangrijke wed­ strijd van ontzettend groot belang en die geest was niet in orde bij Sportclub. VPe. I1 t

CON~ETITIE-OVERZICHT.

Zaterdag 16 Mei speelde het eerste zijn voorlaatste competitiewedstrijd, de vele malen Uitgestelde wed­ strijd tegen DES. Het ens opvallende was het goede spel van invaller rechtsbuiten :B.Timmerman. Doordat wij gelijk speelden en Apeldoorn won van WHC verdrong Apeldoorn ons va.n de tweede plaats en zal de laatste wedstrijd ov.er deze plaats moeten beslis­ sen. DES

APELDOORN

GENEMUIDEN EXCELSIOR

INS

SPARTA

WHC

DOVO DOS

NUNSPEET

18

1;f1 I,? 18 18 18

18

18

18 18

10

3

3

9

4

14

1

4

4""

8

4

6

7

4 5

4 3

7 7

6 6 6

6

o

2 2

8

9 10 16

31

2)

22 20

18 17 16

15 14 2

65-28.

~fi­

5)-~~ .

47-42

39-49

37-33

)0-40

36-44

32-34 20- 6 9

Na de laatste wedstrijden Go Ahead 2 - Gonemuiö.en 2 1-1 en Hattoheim 2 WEC 2 3-1 was de sta.nd~ GO AHEAD 2 GENElVrtJIDEN 2 HATTOHEIM 2 NUNSPEET 2 VNF 2 BE QUICK 2

MJV 2 VnIC 2

14

9

4

1

14 14 14 14 14 14 14

9

4

7

~

4

6

1 6 4

5 4

2 2

8

4

2

8

3

1

10

7

22 22 15 14 12 10 10

7

BesI. wedstrijd Go Ahead 2 - Genemuiden 2

50-19 42-18

34-27 22·-30 30-41

22-32 25-42 22-37

7-

2 !


- 7 ­ Genemuiden 3 sloot de competitie af met een denderen­ de 11-2 overwinning op PVJ3K 2, waa:rcloor de einds:hand werd: GEEill:!IUIDEJIT 3 DESZ 2 DOSK :>; ViILSUM 2 PVBK 2 ENS

10 10 10 10 10 10

./

9

6 5

0 0

4

1 1

4 0

2 0

1 4 4

5 4 10

18 12 11

59-20 32:-24 34~31

9

33-33 22-38 x 8-43

8

0

In de juniorenhoofdklasse werden gespeeld:

Zwolse Boys A - PEe A 2-2. Nunspeet A - Alcides A

1-1. PEC A - lfunspeet A 4-0, Zwolle A - Genemuiden A

1-4, waardoor de stand werd: bijgew. tot 2 Mei:

PEC A ZAG A ALCIDES A Z'NOIJSGHE BOYS NUNSPEE'l1 11. GENEJi!mIDE:r,- A ZWOLIJE A

11 10 9 10 11 10 11

5 6 4 4 3 3

4 1 3 3 3

2

14

3

13 11 11

0 2

.l-6

3

14,

22:..16

27-17

18-11

17-15

14-25

23'-25

2 3 5 9 2 8 5 6 2 2 14-2~7 In B 8 werden gesye el d: KHC C Genemuiden B 0-3,

Kampen A - IJVV A 1-3. DOSK B Go Ahead G 2-2 1

Genemuiden B - IJV-\T A 2-1, Kampen ü,. Go Ahead C DOSK KHC B C 3-2, 5-0. ? l . A

-

()

GEl'EMUIDEE B IJVV A "~

KI~l.IPEI'T

11

!~

it

ld: 11.

-

;, ~- ~

Ll.{

0 1 2 1

-1L]_ ir~~ -2}

l~,

K...BC B 21- . ~. rU I'i _. ... DOSK B ja 2 2 1~-}§ 1 _ öc:-'1 0 I GO ARf;AD C lef 6) 2 1t1- 3tr ~, 1(i, KEC C 1 0 1) 11- 4-1 )3 ';\ Uitslagen C 5 : Genemuid.en C - Urk B 1-7, KJIC E '- KHC IJ 0-6, U::ck B - Kampen B 2- 2, KEC D - KI-IC E 5-0. URK 'B 10 18 8 2 0 53-7 KAl'IPEN B 10 6 2 2 28-19 14 'è:r KEC D 2 12 22 j 5 r 1j. X -r GEl'T.SlVWIDEl'T C 1 l.b 1~19/ ..J j KHC E tJj 1 2 ~ 4-24, 4 i KHC F 10 1 1 0 1-40' 9

1

:""-~' • 'CI

,'-"

ii

Deze standen zijn bijgewerkt tot en met 2 Mei. VIL


- 8 ­ Het is ons een voorrecht hierondeI' een nieuwe I'u1n~iek te openen, waarin wij kleine advertenties (bij ge­ bI'ek aan grotere) zullen opnemen~ Wij noemen deze kleine annonces: VRIJE SCHOPJES. De advertentieprijs is 15 ct. per regel, bij inzen~ ding van 5 of lieer advertenties $ellen wij een gra­ tis toegangsbewijs voor de eerstvolgende in eenemui­ den te houden interlandwedstrijd beschikbaar .. Gevraagd~ VOETBALLERS voor het tweede elftal 9 Moeten genegen zijn ~án avond in de week te trainen en ~~n avond n.l. Vrijdagavond, geen borrels te drinken, moeten ook op een nat veld kunnen voetballen. Gevraagd~ EEN VRIJE AVOND voor de bestuursleden,zo,;.; dat ze eens een keer een vergadering kunnen houden"

Gezocht: EEN SLEUTEL van de kleedkamer voor trainer de Roos, zodat hij zich kan verkledeh als hij op het veld is gearriveerd. Gevraagd~ Et::N SCHIP MET GELD voor de ponningmeeste:r, zodat hij zijn rekeningen kan betalen. Gevraagd~ Door de elftalcomrnissie: VOE'L'BALLEB.S,die ook meespelen als ze op de opstelling staan.

Gevraagd: Een SPEURHOND, die zogenaamde "voetballers ll opspoort, die gaan eieren zoeken als ze voetballen moeten. Gevraagd~ Het medicijn IJVERE:NIGIlJGSZHTli voor de Sport­ club Genemuiden, die anders gedoemd is een langzame dood te sterven. Gezocht~ VOETBALLERS, die voetballen willen en wat opofferen willen voor hun sport en hun voreniging.

Gevraagd: Een nieuwe REDACTEUR voor dit cl1J.bblad. VEe

Nummer 015  

Redactteadres: Oosterkaai 29, Genemu.iden. Voor Zaterdag 23 :Mei a. s. is d2 wedstrijd Genemui­ Abonnementsgeld f. 0,95 per k.warta.al. Ie J...