Page 1

27

le Jaargang No. 12

Maart

1953.

Club orgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden.

xxxxxxxxxXXJCXxxxxxx

Verschijnt om de 14 dagen - Druk:D.Hoekman,Genemuiden

Abonnementsgeld f. 0,95 per kwa:rtaa1.

Redactieadres: Oosterkaai 29, Genemuiden.

c

= =

= =

~

=

= =

~

~

==

=

HET K01lliNDE

= =

= =

=

~

=

BROGRA]~~.

Zaterdag 28 Maart komt Excelsior Rijssen naar Genemuiden. We zouden hier bijna achteraan kun足 nen zeggen I'eindelijk tl , want deze wedstrijd werd reeds enkele keren vastgesteld en steeds weer af足


--------------

-

- 2 ­ gelast. Wanneer de voortekenen ons echter niet be­ driegen dan zal Zaterdag a.s. deze wedstrijd wel doorgang vinden. Excelsior startte dit jaar ver­ rassend sterk en is nadien wat afgezakt, maar toch nog een zeer e~nstig candidaat voor de tweede plaats. Het kan Zaterdag een zeer interessante ontmoeting worden tegen de Rijssenaren en dat zelfde kan ge­ zegd worden van de voorwedstrijd, waarin onze A jun. ZAG A ontmoeten. Na de keurige overwim~ing op Zwolle is er opeens nieuwe hoop in de harten der junioren beginnen te gloren en we vermoeden dat ZAG het niet gemakkel~k zal krijgen. Verder krijgen de reserves het moei­ lijk tegen ~~G 2, evenals het derde tegen WilsuID 2 en eigenlijk cok de Jun. B tegen Kampen A,.. Wat de Jun. G. tegen KRC D zullen doen is nog in de nevelen der toekomst verborgen. '.~

~-~ .~"'~._.

~

-, _.. ----

..• ~

-••,,,. .. ,_ "•.• '

_ .

-..•. .........••.......••..•..•..•0_.···· ..•.... 0'

~

1

·_0.··· .•...•..•.........•....•.••................. 0" .•.•..•..... -. °l··

Met het verschijnen van dit nummer, is koning Voetbal wederom in volle maje­ steit aangetreden, en kunt U weer genie­ ten van spannende wedstrijden. De grote vraag na zulk een wedstrijd is dan: tlRoe maakten het de overige clubs? Il Het antwoordt hierbp ontvangt U direct na afloop van iedere wedstrijd bij ons, aangezien alle uitslagen rechtstreeks aan ons worden doorgegeven. Daarom sportvrienden y U allen komt toch ook elke Zaterdagmiddag gezellig over de sportgebeurtenissen nababbelen, bij GAF E

. . . . . -_ • • • • • • - • • • • - • • -

• ••••••••• ••• .••••••••••••••••.•• " 0 · ' ••••••••• ~~o~ • •

111

t

C ENT RUM

* •••• --. "

'".~ • • • • • • • • • • • • • • , . ' "

•••• _ •••• , ••••••••••••

~ •••••••••

I1

,

~. -~

.~ • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

H ••••• '


~.

3 ­

VAH VOETBAL EN NOG IETS. (Voorwoord van de Redactie). Het is ons een groot genoegen een nieuwe mede­ werker bij het lezend publiek te introduceren,die in een reeks van artikelen, naar wij hopen, leer­ zame dingen zal schrijven over het onderwerp wat hierboven vermeld staat. Hij verschuilt zich ach­ ter de schuilnaam S.M.E., hij wilde ons eerst niet zeggen wat hij hiermede bedoelde, maar in een zwak ogenblik heeft hij ons verklapt, dat dit de begin­ letters zijn van: I1Sobat Main Bola". In gedachten zie ik thans de mondhoeken van enkele ingewfjden fijntjes in lachrimpels wegtrekken, maar bij de meeste lezers zullen deze drie woorden slechts een onbegrijpelijk wenkbrauwenfronsen teweegbrengen. Wel sobats, we zullen ook deze onwetenden niet in het onzekere laten en U zult als kenners en ex­ beoefenaars van de Maleise dialecten ongetwijfeld hen die het bovenstaande niet begrijpen gaarne wil­ len iul ich ten. Wij 'geven dus thans het woord of liever de schrijf­ machine aan: "Sobat Main Bola:" "Uw redacteur heeft mij de opdracht gegeven om, zoals hij het noemde, voor een "stukje " te zorgen .. (dit is een brutale leugen !Red.), Welnu ik heb het "geprobeerd en hopelijk verveel ik U niet te erg. Als U mijn titel gelezen hebt, zult U natuurlijk begrijpen dat ik niet uitsluitend, ja zelfs niet in de eerste plaats over voetbal ga schrijven. Ik heb mijn zinnen nu eenmaal op dat "iets" ge-" zet, omdat dit naar mijn bescheiden mening, dik­ wijls van heel grote betekenis is, terwijl er zo ongelukkig weinig aandacht aan wordt besteed. Ik zou me om te beginnen de vraag kunnen stellen: Wat is voor een voetballer nodig en noodzakelijk, of welke feiten spreken een hart~g woordje mee om een goed voetballer te zijn of te worden? En hiermede (die goede voetballer) bedoel ik nu niet dadelijk een IIAbe", maar iemand


- 4 ­ die men graag ziet voetballen. Dan kom ik tot de volgende feiten: 1. De persoon zal aanleg en ambitie voor tt voet­ ballen moeten hebben. 2. Hij zal ook spelinzicht en tactiek moeten to­ nen, Dat "\711 dus zeggen, dat de speler tijdens de wedstrijd lI<;ijn hersens ll gebruikt. Al kan een voet­ baller allerlei kunstjes met de bal uithalen,maar in een wedstrijd plaatst hij de bal steeds maar naar een verkeerde speler, dan is deze speler tac­ tisch niet goed geoefend, Hij maakt dan tactische fouten en geeft blijk geen of zeer weinig spelin­ zicht in het voetballen te hebben. 3. De speler moet lichamelijk ge schikt zijn, d. 1'1'. z. hij zal voldoende lenigheid en uithoudingsvermogen, snelheid en reactievermogen moeten bezitten. Tenslotte zal een speler ook nog- en nu kom ik op het punt waar ik wil zijn - geestelijk fit moeten zijn, geestelijk op de juiste wijze voorbereid het veld moeten betredenT Ik ben mij ervan berrust, dat er velen zullen zijn die smalend hun schouders zullen ophalen en zullen zeggen. IIDat heb ik niet nodigtlof IIDat klopt bij mij altijd ll • Toch ben ik zo vrij te menen, dat dit niet altijd het geval is. Als voorbeeld neem ik dan maar de een of andere club die met een elftal de ene week prach­ tig gaaf spel vertoont en de andere week ., met het­ zelfde elftal tegen een misschien nog zwakkere te­ genstander niets presteert. Niets wil lukken? Dit is niet te wijten aan minder vakkundige balbehan­ deling, aan mindere lichamelijke geschiktheid, aan minder aanleg, neen ik schrijf dit toe aan minder goed geestelijk voorbereid zijn. En wie moet dat nu doen? Bij gebrek aan een zgn. mental trainer, zal de speler het voor zichzelf moeten doen. Wat moet hij dan doen '? (wordt vervolgd)

S.J\.I.B.


·e

- 5 ­ ANTWOORD VAN HET BESTUUR AAl'! DE HEER

KLAVER~

Naar aa,nleiding van het ingezon(len sch:r-ijven van ons lid de Heer R.Klaver in het vorige num­ mer, leek het ons wel goed, hierop in het kort te antwoorden en een en ander nader toe te lichten. In de eerste plaats, het verheugt ons in zeke­ re mate, dat deze opmerk~ngen thans in ons club­ blad zijn opgenomen, omdat op de manier van haaT en wederhoor bepaalde dingen en toestanden, die misschien aan enkelen niet helemaal duidelijk zijn, nader kunnen wo:cden toegelicht. Op deze manier krijgen ook, behalve de leden, de donateurs en de abonné(8 op dit blaadje een inzicht in de diverse moeilijkheden, waB,rmede onze vereniging te kampen heeft en kunnen wij een oredere kring bereiken dan de enkele ledenvergadering en misschien heeft dit tot gevolg, dat bepaalde suggesties naar voren ko­ men, die mogelijk tot verbetering zullen leiden. Verder willen wij voorop stellen, dat de orga­ nisatie in de vereniging beter kan zijn en ook be­ ter moet worden. Dat echter op een bepaalde dag al­ les niet volgens wens verloopt, behoeft helemaal niet een gevolg te zijn van een gebrek aan goede organisatie. Dat er bij de wedstrijd te Kampen geen bestuurs­ lid aanwezig was willen wij zonder meer niet aan­ nemen. Formeel heeft de heer Klaver gelijk, wij menen echter toch ook te weten dat de Heür H.J. van Dalfsen heeft gesproken met het bestuurslid Wijna van Go Ahead c.a. over de kwestie van de reiskosten-vergoeding. Andere bestuursleden waren op die dag niet ter be­ schikking, wij zullen ze stuk voer st~k nalopen: H.Bonthuis had met de heer J.de Roos van -;.'EC af­ gesproken om 4.' 0 uur in de kleedkamer te zijn om trainingskwesties te bespreken. H. van Dalfsen haél. drukke werkzaamheden op zijn ka.ntoor. r1.Visser moest toezien bij het betonstorten bij het nieuwe veerhuis, J.Barneveld had een begrafenis. J.Eenkhoorn zat thuis met rheumatiek, J.van Dalfsen speelde mee in het tweede elfta.l en J.van Rees moest voor de


krant v-erslag'en maken van de wedstrijden Vd,yt rJ.ct tweede elftal en de A Juno

Om het Bestuur uit te breiden met zgn e IJYerte-.

genwoordigers" lijkt ons niet direct noodzakelijk. Wij hebben daarover reeds meerdere malen--gesproken, maar bereikten tot dusver geen resultaat. Wat de sleutel en de ballen betreft hierover kunnen wij kort zijn: Een ieder die geen oningewij­ de is, weet dat de sleutel bij M.Visscher gehaald kan worden ook al is hij niet thuis. Toen het kleedhokje gebouwd werd waren er drie sleu­ tels bij, dit bleek na verloop van tijd niet genoeg te zijn, toen werden er weer drie bijgemaakt; later, toen ook deze verdwenen waren (wie weet spelen de kinderen ermee) zijn er zes bijgemaakt. Het lijkt ons niet wenselijk meer dan twaalf sleutels in om­ loop te brengen! Wij zijn het er mede eens, dat de aanvoerder eigenlijk dient te zorgen, dat de ballen op het ~eld aanwezig zijn, en dit zal dan ook een punt van bespreking op de eerstvolgende bestuurs­ vergadering zijn. Wel lijkt het ons nog even gewenst de aandacht te vestigen mp het droeve feit, dat wij eenmaal elf witte reserveshirts hadden, maar nu helaas niet meer. Waar zijn ze gebleven? Een speurtocht op Maandag langs Genemuidens waslijnen zou mis­ schien opheldering kunnen brengen, maar wij willen toch liever nog een keer aan onze clubleden ver­ zoeken: Brengen jullie ze een keer terug jongens, De penningmeester zal jullie dankbaar zijn. Wij moeten dit allemaal goed begrijpen,de club bestaat niet alleen uit het bestuur alleen, maar de club wordt gevormd door alle leden en wij samen moeten gezamenlijk ons best doen de club te ver~ beteren en omhoog te voeren. Het is voor iedereen mogelijk verbeteringen aan te brengen, wij hebben dit reeds dikwijls betoogd, de practijk leert ons echter, dat het in iedere vereniging slechts een kleine kern is, die er de gang in moet houden. Alleenwanneer we er gezamenlijk de schouders onder zetten, wanneer in een ware clubgeest samen wordt gewerkt, wanneer we ons opofferingen voor onze club willen getroosten, dan alleen is het mogelijk Sportclub groot en sterk te maken. Het is een ver­


- 7 足 ontrust end verschijnsel dat het aan werkelijke clubliefde maar al te vaak ontbreekt. Pas dan wanneer die clubliefde weer aanwezig is, wanneer de clubgeest weer honderd procent goed is zal Sportclub Genemuiden weer groot zijn. Bouwt allen mede ! HET BESTUUR.

= = = ::: :::

::=::

=

=足

UITSLAGEN EN STANDEN. Uitslagen 7

Maart~

Res. Ie Kl. C.: Genemuiden 2 - Nunspeet 2 I-I, W.V.F. 2 - Go Ahead 2 0-5. 3e Kl. B. PVBK 2 - DOSK 3 4-4. Jun. B/8: ID1C C - IffiC B 1-2. Jun. c/5: KRC E - KRC F 2-0. Uitslagen 14 Maart: Res. Ie kl. C: Hattoheim 2 - Go AheRd 2 1-2,

MJV 2 - ~~F 2 3-5, Be Quick 2 - VIDC 2 2-0.

3e Kl. b DESZ 2 - v\lilsum 2 3-4, Ens - PVBK O-I.

Hocfdkl.Zwolse Boys A - ZAC A 1-0, Nunspeet A 足 PEC A l-~., Genemuiden A - Zyralle A 2-0. Jun.B/S: Go Ahead C - KHC B 2-1, Kampen A-KHC 0 10-0, DOSK B - IJVV A 0-7. Jun.C/5: KUC E - Kampen B 0-1, KUC F - KnC D 0-? Genemuiden C - Urk B 0-4. ne uitslagen van 21 Maart zijn nog niet in ons be足

zit:

Competitiestanden bijgewerkt tot en met 14 jI'laart,

met de wedstrijden van de Genemuider elftallen van

21 Maart wel hierin venverkt.

21 Maart: Genemuiden 2 - WVF 2 - Genemuiden 3 - Ens 1 Res. Ie Klasse C. 11 GENE1WUIDEN 2 11 GO AHEAD 2 12 WVF 2 10 HATTOHEHI 2 11 NUNSPEET 2 11 BE Q,UICK 2 11 l'JlJV 2 11 "FffiC 2

7 7 5

5 3 3 3 2

3 3 2 1 5 2 1 1

8-1 8-0.

1 1 5 4 3 6 7 8

17 17 12 11 11 8 7 5

37-17 36-18 28-34 26-18 18-19 18-27 21-36 17-30


Nummer 012  

27 Maart 1953. HET K01lliNDE BROGRA]~~. Club orgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden. le Jaargang No. 12 xxxxxxxxxXXJCXxxxxxx = c koning Voe...

Nummer 012  

27 Maart 1953. HET K01lliNDE BROGRA]~~. Club orgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden. le Jaargang No. 12 xxxxxxxxxXXJCXxxxxxx = c koning Voe...