Page 1

1 Jaargang No. 2.

27 September 1952

Sportclub rLLeu1V~

UITGAVE fiRMA 0 HOEKMAN

GENEMUlO N


ET b

t

"eTS' i~n D

ar

lJhg

\'It::LbHJ w路路d~r(lnl In \lll 11

kunt U \ 'Cl"I ge

stljjd~n.

1

~ Hf

1.

erl

te vr a

J

\',Jll

1d

t;pan e

.c.u1k.

n

is dan

... Ho

to

t a fwoO

na afloop luitslage

I

Ij ons (. 'reet 1i rop ont 'ang ;:Jan ezien . 颅 'ao iedel wl"dstrij:i 1-,' rden dnor颅 re treE'ks <Ia

ege " ,

Daaro I sF0rt,r iend '0, lJ ~Jke Zater agrniddi1g geze lig bel "tenisse[l na bah, I 1 in:

kom


1e Jaargang No. 2

Zaterdag,20 September

SPO R T C LUB - N I E U

V,

'52

S

Cluborgaan van de v. v. Sportclub Genemuiden. Verschijnt ow dG 14 dagen. TI ruk; TIc Hoekman, Genemuiden.

Redactie adre s; J9-n van Rees lOosterkaai.

VAN DE VOORZITTER. Het ligt in de bedoeling om in isdor clubblad een over~icht te geven van de algemene verenigings­ belangen, die in de voorafgaande poriode naar voren zijn gekomen of besproken zijn. GROTE SCROO]\)IvIAAK. Op ons terrein wordt momenteel grote schoonmaak gehouden. Zoals je bskend is, werd onzo kleedkamer vorige week een goede beurt g8gevcn, Volgens do werk­ sters was deze schoonmaak dringend nodig en het vor­ dient volgens hen aanbeveling, dat dit vaker g8beurt. ~ij hebben daarom besloten, de kleodkamer geregeld te laton schoonmaken. Laat ieder lid cr op zijn beurt ook aan medewerken, dat de verschillende ruimton zo not jes moge lijk wor den gehouden. Laat do kr anen niGt open staal on doe I s avonds do lich ton uit. Ook in de boplanting wordt grote schoonma~k gG~ houden. Vanwege de gemeonte zijn 3 porsonen tcworF~csteld, die het on1rruièL wieden 3n de grond daarna om­ spitten. Ieder zal het cr ovor eens zijn, dat de aanblik veel not ter is geworden en de beplanting veal meer tot haar recht komt. Wanneer de boplanti.'1g is af­ go werkt , zal begonnen worden mot d.e verbetering van d,j toegangsweg. De toegang zal worden opgehoogd sn daar­ na godeel telijk 1Ta:"l een bostrating worden voorzien. Wij weten allen ds-.t dit Gen belangri jko vorbet0ring zal betekenen. Zo zal men straks ook na een regen­ bui het terrein nog bohoorlijk kunn~n b0tred8n~


- 2 ­

de werkzaamheden aan het terrein zelf in de afge­ loven somer en met de thans in uitvoering zijnde wer­ ken, zal ons terrein er straks zeer toonbaar uitzien. Aan jullie allemaal als leden en aan de supporters het dringend verzoek er aan mede te werl;:Eill, dat geen onnodige beschadigingen plaats hebben. ~a

RIJiHELEN OP JiE'l\ rr'SIffiEI.N. Van het Gemeentebestuur ontvingen wij de medede­

ling, dat men het niet wenselijk aoht, rijwielen op

he t terrein te plaatsen. In v8rband. hiermeo.e kunnen

de rijwielen van supporters bij de wedstrijden niet

meer op het terrein word.en toegelo.tcn. Voor èLo spe­

lers zullen plaatsen voor de rijwielen worden aaDGe­ wezen.

=====::::==

ONGEV4·

Tijdens de j.l. Zaterdag gespoelde wedstrijd tegen Apeldoorn, kwam Roelf Klaver zo ongelukk:ig te vallen, dat hij zijn o~~81 verstuikte en verder spelen onmo­ golijk bleek~ Borond Beens spoelde vorder als inval­ ler meo. Linksbuiten Bottinga, waarsohijnlijk medisoh stud.ent, verleende eerste hulp. Toon Bottinga op het juiste plekje drukte on Elavcr het uitschreeuwde van de pijn,kreeg Bottinga een zeer verontwaardigd'N~vijt van één zijner medespelers te horen,onmiddollijk ge­ volgd door ocm excuus, toen dezo zag, v.rie het eig0nli jk dood. Klaver, wo wensen jo spoedig botorschap,zodat jo weer moe lDlnt spo18n. Begin eohter niet voor je toestem­ ming hobt van de dokter. In dit verband nog Gen opmorking: Zijn er onder de le­ den of begolcidors goen personen,dio er wat voor voe­ Ion de E&H~B.Oursus te volgen ? Opgave bij de seoro­ tari·s is vol doondo. ATlfiATEUR,:-TRAJJ\'E):t8.

Vanwege het Bondsbestuur wordt de gelegenheid gcgc­ ~on een cursus te volgen voor amatcur-trainor.Aan de­ ze cursus, die 10 lessen omvat zijn geen kosten ver­ bonden. De bijzonderheden zijn ons nog niet bekend, dooh v~j verzoeken degenen,diG hiervoor interesso heb­ bcn,~ich op te geven bij de secretaris,voor lOet. a. s. Het zou speciaal voor onzo junioren van belang zi. jn, (lat onkelo personen d6zJ cursus ginè:,cn vol;'3n in V~rband met de training van d_eze jongens. = = = :.= = ===


- 3 ­ ,JEUGDSrORT1{A:.MPElii • Zoals vvij op de ledenvergadering reeds mededeelden zouden ook wij een volgend jaar graag met een aantal junioren naar een jeugdsportkal21p gaan. Jongens, -be­ spreek dit nog eens rrBt jeouders. Als het door kan gaan l beginnen ~áj de volgende maand met een spaarsy­ steem. Opgave is mogelijk bij de secretaris tot 1 Oct. a.s. De kosten bepoeven geen bezwaar te zijn. Een ver­ kl ar ing van geen bez""aar van de ouders moet erbij in­ geleverd worden. ~~=====

,TUliJIOREN VOETBAl,.

Zaterdag a. s .. beginnen de junioren A de competi tie met een uitwedstrijd tegen Nunspeet á. Van de afdeling Zwolle ontvir~en wij de rr.ededeling, dat de lagere ju­ nioren-elftallen op 110ct. gaan beginnen, zeer waar­ schijnlijk me t een uitwedstrijd te Kampen. Voor het C-elftal hebben wij nog enkele jongens van 12-14 jaar nodig. Jongens, probeer nog wat 18d~n van die leeftijd te vinden. Voor de pupillen 4ijn wij nog bezig met de afd.Zwolle. Hoc dit verder zich zal ontwikkelen weten wij nog niet definitief. ::::::====:;;:==

~-&TERDAG 27, 8EPTE1IBER

en 4.

OCTOBER~

De wedstrijdon voor dez8 data zijn thans bekend.

Over dG afloop willm wij geen voorspellingen dOEm. Laat ieder zijn bEist doen en sportief voetballen, dan komt alles vanzelf in ordo. Laten we niet verge­ ten, dat we niet altijd winnende elftallen kunnen zijn. Hoofdzaak is, dat wij met voldoening op een gespeelde wedstrijd torug kum~on zien. = ~ == = ~ = = = = PROGRAM\\'[A KOlJlEl\1)E VlEDSTRIJDEl'L. 11-§eptomber: 4.15 uur Genemuiden I - iVHC I 4.30 uur NW1spcet 2 - Genemuiden 2 DOffi(3rchic 4030 ti :Ena 1 - G<memuiden 3 Le Vos jl. October: 4.15 uur D.O.G. I Genemuiden I 4.00" Genemuiden 2 W.H.C.2 Mastenbroek HeKel 2,15" Genemuidc n 'b - D~SZ 2 Junior8n A zijn o~ 4 Oct. vrij. Uitslagen Onderafdeling: 20 September: Ros. Ie kl~ Be Quick 2 - 1unspoot 2 1-1, H.Boim 2-M.J.V. 2 2-0, ~mc 2 - WVF 2 o-~:.• 3e kleB: nOiJK 3 - Ens I 3-0. Wilsum 2 - DE8Z 2: 1-20 Do uitsl,:.;Z). van do C~(mc-


rrrcüder elftallen vin:lt ·U 81ders in di t ::...=

=

=

==

~'-lFLr:er.

=::;

oync IELE M:EDEIYELIlifC~EI~< Medeo.elingen uit de bestuursve:cgéJ.dering van Donder­ dag 18 September• .Aanwezig alle bestuurs ,en elftal:3orm:.n ssieleden behal­ ve de secretaris. De belangrijkste punten van het op deze avond besprokenenewerden reeds door de Voorzi tter oneler de loupe genomen. Het tweede vel d zal waa.r schi jn­ lijk worden opgenomen in het nieuwe bouvvplan, er zal echter contact worden opgenomen ~et B.en W.over Gen nieuw terrein. Over de nieuwe rGgeling van de CONTRI­ ~UTIE-I~NING nog het volgende: De niouw~ regeling, waarbij elke elftal-aanvoerder de contributie van zijn elftal verzamelt ging op 1 Aug.in. Op do laatste Vrij­ dag van do maand dient d~ze contributie afgedragen t8 worden door de o.i verse aanvoerders aan de penningm86s­ ter. De achterstallige contributie, dus van voor 1 Aug., kan worden betaald aan de oude ophaaldors of in­ eens aan de penningmeester. =====.:;=

cmXPETITIE -:. I}J""J)ELIHG·EN. De competi tie-indeling van het eorste ol ft al is, dunkt ons ui t diverse dagbladen gJnoegzaam b8k8ncl, d8.t we die hier ten overvloede nog weer zouden publiceren. De andere elftallen zijn echter niet zo bekond on daar­ om laton we die hieronder volgon; Res. Ie kL C liQ.Q..,fdkl.assc Junioren Genemuiden 2 P.E.C. A Go-Ahead 2 'Genemuiden A Be-Q,uick 2 Zwolle .l1. Nunspo8 t 2 Z •. A.. O. A M.J.V.2 Alcidc..s A }Iatto-Hoim 2 NunspGet .A W~H.O. 2 Zwolse Boys A '.;j • V oF. 2

30 kl. 13 Genemuiden 3 pQ V .B.K.. 2 Vvilsum 2 D ~ O.S .K. ;, Ens 1 ]) .. E.. $.Z. 2

.Afd. _ TI. _12­ Genemuiden 13 Ka llJlo n K..H. C. 13 KoE.O. C 1).0 .S. K. }) IJ.V.V • .ni' (,

.r~


- 5 ­ '~~8:r.LermÜ den C Kempen B

KEC D, KEC E en MC F.

r,aw~E~ITIE-OVERZ1CHT.

13 September, het begin van de cor~etitie en de Ie thuiswedstrijd tegen Nunspeet. In de eerste 481ft leek het or helemaal niüt op, dat het eon stevige Sportclub zege zou worden. De achterhoede stond wat to schutteron, de voor'höode kon moeilijk op tooron ko­ men. Hot schijnt eeD soort traditio to worden, dat we eerst achterstand moeton hebbcn,voor wc eigenlijk goed los k~nen komen. Ook nu '.'loer moest Nunspeet eorst scoren.voor wij eindelijk het dool kondGn vinden. Na do rust ging het aanmerkelijk beter, de doelpunten wor­ den gen~aa1r.t door TOUD v_ Uncm) Henk. van Dijk,Henk iTan Dalfson en Gerrit Roeten. Ook in deze wedstrijd bleek 'Neer duidel ijk, wat wc trouwens allemaal al wisten, dat G.Roeten-als linksbuiten eigenlijk niet op zijn plaats staat. Zijn spel hoeft mGer effeot op do binnen­ plaats, de grote moeilij.kheid is dan natl:mrlijk, de _. plaatsing van de andere voorhocd.cspelers,maar de Elf­ tal-Corrrnissio zag tooh blijkbaar meor heil in een plaa tsverwissr:::ling, want· in do weds trijd tegon Apel­ doorn zagen we G·.Roeten op de binnenplaats. 20 6ept.Apcldoorn-GenOIT1Uidun 2-1~ Hot viel even tegen in Apeldoorn, of liever Apeldoorn viel mee. De ne derlaag togen '.j.R.C, bleek ze danig wakker g8­ schud. de hebben, ze spoelden een vlug en te chnisch goed spelletje en het zat ons eigenlijk niet zo erg mee. Wo kunn8n or duizend oorzaken voor trachten te vinden, maar lC.ten we maar gewQon zeggon; hot wildo nie t luk'k.on en dG volgendo keer doen -TIG het beter. Voor rust was dG stand nog blanco, na rust namon wc zelfs de loiding door oen kourig doclpllilt van Honk v.Dalfsen, na oen rr~oic corriliinatio, ~aaraan Dirk Jan Beens, Honk en Maarten v_Dijk doelnamen. Baarna kre­ gen we al de eerste knock-Out in dçzc competitio te incasseren, Roelf Klaver moest ~et eon geolesseerd enkel het vold verlaten, B.Beens moest invallen. We konden do Apeldoorners niet meer houden, twee keer vJiston ze nog tE: d.oelp1.mtcCl en de eeTste ne­ derlaag ','las Gen feit. De overige uitslagen van do­ ze eerste tv,ee competitie-Zaterdagen Vlaren als volgt:


13 dept. DES - DOS 7-2~ Sparta - nova 7-1 1, Excelsior - DVS 5-·0, W}îC - Apeldoorn 5- 2 • 20 Sept.: DOS~WHC 1-1, DOVO -"DEd 2-6; DV8-Sparta 5-1, Nunspeet - Excelsior 2-6. Het tweedé 81ftq~. 13 September: de eerste competi­ tie wedstrijd ook voor het tweede elftal in Zwolle tegen Be Quick; h8t word Gon 7-1 monster-o~er1Nin­ ning, waarven niümand had güdroomd en die elders in di t blad Gen onzer zeer gewaardeercb ITDdowerkers in­ spireerdo tot een wedstrrojdverslag in dichtvorm. De twcGde . competitiû-wedstrijd was togen Go Ahead 2 en dit werd een ~ed8trijd tussen twee tegenstan­ ders, die zo volkomen aan elkaar gowaagd waron on die elkaar zo weinig toegaven, dat zo het handjevol t00schouwors van begin tot oinde hebben geboeid niet alleen, maar meegesleept in de roes van oon prach­ tig on sportief voetbalgovecht. De Kampenaren lie­ pen zoer har'd van stapel cm doelpunten kort na het bogin, J .Jansûn maakte al gauw gelijk ui teen voor­ zot V8.i1 links. Dirk: de I'':>.ngo kroeg het hard te ver­ duren tegen de voortdurende Roodgele aanvallen, maar hij weerde zich moedig. Nog voor de rust moest hij echter reeds capituleren voor een hard schot en na rust werd hij opnieLN1 kansloos g0s1agen 3-1. En wie nu dacht dat de Ciroenwi tten zi eh gewonnen ga­ von had zich toch even verrekenéJ.• stug kW'aIT.en ze te­ rug, steeds weer, K8.rnpen zakte in-de vordeéJ.iging, maar vocht voor wat het waard ~as~ 15 min~ voor het eindG, J.Groothuis plaatst zich achter oon vrije trap op de rand van hot strafschoIlgebied on schiet hard on rakolings langs de lat raak~ 3-2. 5 min. voor de rust breekt Beuk van DalÎsen als in de gro­ te dagen van \~leçr , op een pas van J .van Dalfsen do OT do Kamper verdediging en maakt gelijk, 3-3. Dit is het ogenblik waarop wo een vurig supporter uit 'Ge­ nemuiden horen zeggen: !lEn as se der now nog iene maeken, gooi1k mien pette in de 'Ivolken""

Hij kon die stouto bewering echter niet ten uit­

voer br0ngen want dadelijk hierop fluit scheidsr.

Egberts het einde en zoeken ~woe volkomen uitgespoel­

de, maar zeer voldane elftalIon do kleedkamer op.


'7 BE QUICK 2

GEI'ffiMUI DEH 2

Nu de competitie is begonnen en de bal weer rollen gaa t, Weet je dat bij voetbalminnaars, lt hart vol voetbal­ vreugde slaat Genemuiden girg weer trappen, zowel ft eerst als tweed l elftal. Een beide ploegen wonnen vrolijk, Ja, het is voor­ waar niet mal.

Het tweede elftal toog naar Zwolle.

En ontmoette daar Be Quick.

In 't begin wilde ft niet erg vlotten,

tt Ging nog maar te veel tik-tik.

lVIaar na 20 min. spelen

Waren de onzen favoriet.

Toen Jan Jansen de bal ging koppen,

de keeper sloeg, maar raaktc'm niet.

Maar weer 5 min.later was de stand gelijk 1-1.

B.Beens liet de bal toen glippen,die ging ook langs

Dirk toen heen. Voor de pauze w(;,I'd niet meer gedoelpunt, Kreeg het spel sen flauwe glans, stQ~je, die tooh jeol goed kletste, mist! con opgc18sde kans. Rust: ])oorneweerd in acti G ! "Jongens, dat gaat zo vGrkeord

IIJullie moeten meeT bewegon,

{'Vooral de voorhood' heeft dat g;.;leerd(i.

En ze spGelà.en als herboren,

IvIet soms oen svri toh van gr oot for rraa t.

Vooral de rochtervlüugel trapte,

met Jan Jansen vcr boven de maat •

Nog geen 6 min. na tt~h~rbcginnen,

Schoot dl onvolprezen Kuper raak,

Een kopbal van Jan Jansen plaatste hij

Pardoes ineens achtoy Zwolle's Kraak.

Nauwelijks 4 minuten later

Trof hij voor de: tweede keor het doel,

Passoerde in zijn dooie eentje,

de hele Zvv-o lse achterboel.

Een kwartier na rust was he t weer Jan JanSEJn

die zwoegde achter een verre bal; Hij plaatste het loer naaI' Honk do Kupcr En 't Vlas 4-1) dat voo::'t U al.

0


- 8 ­

Van Dalfsen had de smaak te pakken En ging opnieuw ~eer aan de haal, De Zwolse verdediging lag in de ~uren. De Kuper scoorde via de paal. De stend was nu 5-1 gevJOrde11., Maar Sportclub was nog niet tevree, Ook 6-1 zou ft nog moeten worden Dachten zwager Harm en Maarten alle ~Nee. Want Maarten gaf de bal aan Harmen In een juweeltje van een voorzet En deze, niet op zijn staartje gevallen, plaatste de bal netjes in 't net. Tot slot was het weer van U&lfsen Hendrik Dic Stuiver voor de zevende keer, Zoals hij al zovaak gedaan had, In 't net liet vissen naar het luer. Het was een glorieuze zege, De jongens speelden ook zoel' sportief, Ook in dit op~icht was de wodstrijd Geslaagd, zonder één enkel grief. Binge l{loorendos. !3'

= .: : : : : :

=

:::;

== =­

HET DERDE ELFl' .à)·J ~ Sportclub 111 kV/am Za terdag 20 Sopt, voor het eerst in de nieuwe camp:. ti tiG in het ve lei tegen één ven de gevaarlijkste tegenstanders; PVBK 2. De jongens d0den keurig werk door liefst met 6-1 te winnEm.. In dit elftal_ staan 5 spelers uit het vorig jaar zo succesvolle jun.A team opgesteld en het blijken goeie aanwinsten te zijn; wanneer 'Ne zo doorgaan, jongens van het dordc, dan rD8.ken wc dit jaar woor een goeie gooi! De doelpunten werden gemaakt door WeBarnevcld 2, S.Janson 2, Tabak en lVI.Siebert. Eén opmerking moet ons nog van het hart; op de opstel­ ling stond0ll voor dit elftal 3 reserves,toen er echter 2 spelers moeston invallen, was er geen re­ serve. Een er van was 'Nettig afwezig, waar waren de andere twee? Yjjk, dit gaat toch niet jongens cn dit geldt voor alle elftallen: Bij vorhindering direct boricht doon bij één van de tien bestuuTs­ of elftalcommissic-lcden, zodat or tijdig maatrege­ Ion genomen kunnen worden. Laten we di t af~ reken on ons hicraa.."J. houden, dan kunnen we oen hoop na­ righeid voorkomen.


Als UP! Uw advt'lte'ntie had gestaan, was ij geleze .

Ic.dere 'pm l vri .n d· ver;;lago'fl van

ue

heeft naluurliik

üly iscl sp­

Jen gevolgO I

All es îs nu meen bOElk.1e on bra t uoor Leo Pagano :

952. Prijs

2..

Verkrijgbaar bij:

• uvertet:'r UI

dit blad! ) pU\.alf

"

pI"lp;

1

er~e­


o

iede

d o

he

,

o km

h e

ze.

Nummer 002  

1 Jaargang No. 2. UITGAVE fiRMA 0 HOEKMAN GENEMUlO N t a fwoO \'It::LbHJ w··d~r(lnl In \lll ~Jke 1 d .c.u1k. n 11 kunt U \ 'Cl"I ge 1. erl b...