Page 1

ประเด็นจากขาว CNN เรื่อง Bareheaded motorcyclist dies in helmet protest คุณ Contos นักขี่ Harley Davidson เสียหลักลมลงหัวกระแทกกับฟุตบาท แตไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ตํารวจให ขอมูลวา เหตุการณนี้ จะไมเกิดขึ้นถาหาก คุณ Contos    1)

มีขอมูลจากผูเชี่ยวชาญทางการแพทยมาชวยบงชี้

2)

สวมหมวกนิรภัยตามกฎหมายของรัฐ

ในขณะที่ คุณ Thomas Alton  ประธาน ABATE กลาววา การขับขี่รถจักรยานยนตเปนการเพิ่มความเสี่ยงและพวกเราก็ ยอมรับมัน ซึ่งเปนเหตุผลระดับปจเจกของผูขับขี่ของแตละบุคคล และการตัดสินใจขณะขับขี ่ คุณ Joseph ซึ่งเปนนักขับขี่มอเตอรไซดมากวา 50 ป กลาววาเคาไมเคยขับขี่มอเตอรไซดโดยปราศจากการสวมหมวก นิรภัยเลย เคามีความเขาใจวาแตละคนมีทางเลือก แตสําหรับเคาแลวไมมีเหตุผลอะไรที่จะไมสวมมัน ถึงแมจะรูสึกดีที่ไม ใสเพราะบางเวลามันทําใหไมสะดวกสบาย   ประเด็นที่ไดจากขาวนี ้ 1.ในเมือง New York การใชหมวกนิรภัยในป 2009 เทากับ 67% สวนในป 2010 เหลือเพียง 54 % (ลดลงกวา 13%)   2.องคกรดาน Safety เห็นความสําคัญวาเปนตัวอยางที่นาสลดใจมากที่สูญเสียคนที่ไมสวมหมวกนิรภัย 3.รอยละของการตายที่เกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนตมีจํานวนมาก โดยเฉพาะ ผูที่ออนประสบการณ และ ขับขี่โดยไมไดมองรถมอเตอรไซดคันอื่นขณะเปลี่ยนเลนส หรือกําลังจะกลับรถ  4.ผูที่ขับขี่รถจักรยานยนตอยางอิสระ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตอเขาก็เกิดขึ้นไดอยางอิสระเชนกัน  5.อัตราการตายจากรถจักรยานยนตตอปมีมากขึ้นเปน 2 เทา ตั้งแตป 1990 และมีจํานวนถึง 5,290 ราย ในป 2008 (จากรายงานของหนวยงาน National Highway Traffic Safety Administration)

Bareheaded motorcyclist  

CNN News: Bareheaded motorcyclist dies in helmet protest