Page 1

Lokale energi- og klimatiltak Skreddersydd kurs for din kommune


20 % energikutt i kommunen er realistisk

Fra ord til handling

Skreddersøm

Det er satt ambisiøse mål for redusert energibruk og kutt i utslipp av klima­gasser i kommunene. Vi hjelper dere på veien fra plan til praktiske tiltak.

Kurset er satt sammen av fire deler, se neste side for detaljer: • introduksjon • hvordan skape gode prosesser og nyttige ledelsesverktøy • iverksetting av konkrete energiog klimatiltak • kommunenes arbeid med energiog klimaplan Kommunen velger selv hvilke tema som vektlegges i hver av delene. Anbefalt varighet er en halv dag, men dette kan tilpasses. Skreddersøm av tidsbruk og innhold avtales på forhånd etter kommunens behov.

God ledelse og styring + Riktig fagkompetanse om plan­ legging og gjennomføring av tiltak = Effektivt energi- og klimaarbeid

Målgruppe Kurset gir politikere, administrative beslutnings­takere og nøkkel­personell innen drift innsikt i hva som skal til for å lykkes med energi- og klimaarbeid. Det presenteres konkrete løsninger for aktuelle energi- og klimatiltak for kommunen, med gode eksempler. Vi legger vekt på å involvere deltakerne i diskusjoner om kommunens tiltak.

Kompetente arrangører Energiråd Innlandet har utviklet kurset sammen med fagfolk med lang erfaring fra energi- og klimaarbeid i kommuner. Innspill fra sentrale politikere og administrative ledere i kommuner og KS Hedmark og Oppland bidrar til at vi kan tilby dere et unikt kursopplegg.


Kurset for kommuner som vil fra ord til handling

Introduksjon Kommunens vedtatte energi- og klimaplan, status for tiltaksdelen. Forberedes og presenteres i samarbeid mellom Energiråd Innlandet og kommunens representant.

Del A: Gode prosesser og nyttige ledelsesverktøy Hvordan sikre forankring, eierskap og ressurser til effektiv oppnåelse av kommunenes energi- og klimamål. Involvering og motivasjon Hvordan forholde seg til ulike virkelighetsbeskrivelser?

Rolleavklaring politikk/administrasjon Energi- og klimaplanen - del av kommunens ordinære drift.

Kommunikasjon Systematisering og plan for kommunikasjon.

”Kunsten å få sagt det” Hvordan skape engasjerende dialog?

Kommunens styringssystem Tiltak som del av ordinære kommunale prosesser, som budsjettering.

Nettverk Virkemiddel for å sikre tilgang til ny kunnskap.

Del B: Iverksetting av konkrete energi- og klimatiltak Aktuelle fagtema knyttet til tiltaksdelen i kommunenes energi- og klimaplan blir behandlet. Hvordan gå frem og hvilke grep kan gjøres? Analyser og vurdering av alternative løsninger, budsjettering, finansiering, gjennomføring av tiltakene og måling og oppfølging av resultater. ENØK-tiltak i bygg Energisparekontrakter (EPC) Effektive metoder for gjennomføring

Energiledelse Involvering og forankring Kompetanseutvikling

Energibesparende nybygg og rehab. Passivhus og aktivhus i praksis Støttesystemer

Fornybar varme Bioenergi eller varmepumpe Investering og drift

Energioppfølging og styring (EOS/SD) God oversikt og kontroll Rasjonell drift og styring

Holdningsskapende arbeid Langsiktige atferdsendringer Brukerinvolvering

Del C: Kommunens arbeid med energi- og klimaplanen Tilrettelagt diskusjon om status, målsetninger og virkemidler i arbeidet med energi- og klimaplanens tiltaksdel.


Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Ta kontakt med Energiråd Innlandet for å høre mer om kurstilbudet og avtale gjennomføring i din kommune.

Energiråd Innlandet er et uavhengig og ikke-kommersielt kompetansesenter innen riktig og bærekraftig energibruk. Vi inspirerer og hjelper Innlandets kommuner, bedrifter og innbyggere til å bruke energi mer effektivt og å velge fornybar energi.

62 56 14 10 info@energirad-innlandet.no Merkantilveien 2, 2815 Gjøvik www.energirad-innlandet.no

foto&utforming: grafisk utforming christoffer h. nilsen

«Det må gjerast ein jobb! Og det hastar! Men skal me lukkast, handlar det ikkje berre om å lage ein plan.»

Energiråd Innlandets kommunekursfolder  
Energiråd Innlandets kommunekursfolder  

Energiråd Innlandet har etablert et kurs innen energi- og klimarbeid for kommuner. Fokus skal være på tiltak som reduserer energibruk og kli...