Page 1

Visit : www.hellohindustan.in

§¢¼õÚU, »éL¤UßæÚU, vx ÁÙßÚUèU w®vv

ßáü Ñ v ¥¢·¤Ñ |}

×êËØ ` 1

ªÈL§flÊ⁄U ∑§Ê Ãʬ◊ÊŸ ◊¢ flÎÁŒ˜œ „ÊŸ ‚ ∆¥U«U ‚ ⁄UÊ„Uà Á◊‹ªË– ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ê ãÿÍŸÃ◊ Ãʬ◊ÊŸ 13 U¡’Á∑§ •Áœ∑§Ã◊ 29 Á«Uª˝Ë ⁄U„ªÊ– •ÊŒ˝¸ÃÊ (Ÿ◊Ë) ÉÊ≈U∑§⁄U w5 ¬˝ÁÇÊà U⁄U„ªË– „flÊ ∑§Ë ⁄çUÃÊ⁄U 4 Á∑§‹UÊ◊Ë≈U⁄U ⁄U„Ÿ ‚ ∆¢U«U ‚ ⁄UÊ„Ã Á◊‹UªË–

»éÁÚUæÌ ÕÙð»æ ÎéçÙØæ ·Ô¤ çÜ° ÚUôÜ ×æòÇÜ ªÊ¥œËŸª⁄U– flÊß’˝¥≈U ªÈ¡⁄UÊà ‚Á◊≈U ∑§Ù ‚¥’ÙÁœÃ ∑§⁄UÃ „È∞ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ⁄UãŒ˝ ◊ÙŒË Ÿ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ∑§„Ê Á∑§ ªÈ¡⁄UÊà Œ‡Ê÷⁄U ◊¥ ¬˝ªÁà ∑§Ë ⁄UÊ„ ◊¥ ‚’‚ •Êª „Ò– •ÊŸ flÊ‹ ÁŒŸÙ¥ ◊¥ ÿ„ Œ‡Ê „Ë Ÿ„Ë¢, ŒÈÁŸÿÊ ∑‘§ Á‹∞ ⁄UÙ‹ ◊ÊÚ«‹ ’ŸªÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Áfl∑§Ê‚ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ¡í’Ê „ÙŸË øÊÁ„∞– flÊß’˝¥≈U ªÈ¡⁄UÊà ‚Á◊≈U ◊¥ ∑§⁄UË’ ~z Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ¬˝ÁÃÁŸÁœ Á‡Ê⁄U∑§Ã ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ‚ÊÕ „Ë Œ‡Ê ∑‘§ Ã◊Ê◊ ¡ÊŸ-◊ÊŸ ©lÙª¬Áà ÷Ë ß‚ ‚Á◊≈U ◊¥ Á„S‚Ê ‹ ⁄U„ „Ò¥– ß‚ ‚Á◊≈U ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ∑§ß¸ ©lÙª ÉÊ⁄UÊŸÙ¥ Ÿ ªÈ¡⁄UÊà ◊¥ ‹ÊπÙ¥ ∑§⁄UÙ«∏ ∑§ ÁŸfl‡Ê ∑§Ê ∞‹ÊŸ Á∑§ÿʧ– flÊß’˝¥≈U ªÈ¡⁄UÊà ‚Á◊≈U ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ◊„Êà◊Ê ◊¥ÁŒ⁄U ∑§ÊÚꬋÄU‚ ◊¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– §•ÁŸ‹ •¥’ÊŸË ∑§Ë

ßæ§Õýð´ÅU »éÁÚUæÌ ×ð´ ×ôÎè ÕôÜð

Á⁄U‹Êÿ¥‚ ∑§¥¬ŸË •ÊªÊ◊Ë z ‚ | ‚Ê‹Ù¥ ◊¥ ªÈ¡⁄UÊà ◊¥ zÆ „¡Ê⁄U ∑§⁄UÙ«∏ L§¬∞ ÁŸfl‡Ê ∑§⁄UªË– ¡’Á∑§ •ŒÊŸË ª˝È¬ Ÿ ªÈ¡⁄UÊà ◊¥ ’¥Œ⁄UªÊ„ •ı⁄U ¬Êfl⁄U ‚ÄU≈U⁄U ◊¥ }Æ „¡Ê⁄U ∑§⁄UÙ«∏ L§¬∞ ÁŸfl‡Ê ∑§Ê ∞‹ÊŸ Á∑§ÿÊ „Ò– ß‚ ‚Á◊≈U ◊¥ ≈UÊ≈UÊ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ∑§„Ê ªÿÊ Á∑§ ◊ÙŒË ∑‘§ ∑§Êÿ¸∑§Ê‹ ◊¥ ªÈ¡⁄UÊà √ÿfl‚Êÿ ∑§Ê „’ ’Ÿ ªÿÊ „Ò– ∞‚Ê⁄U ª˝È¬ Ÿ ªÈ¡⁄UÊà ◊¥ xÆ „¡Ê⁄U ∑§⁄UÙ«∏ L§¬∞ ¬Êfl⁄U, Á⁄U»§Êߟ⁄UË •ı⁄U ’¥Œ⁄UªÊ„ ˇÊòÊ ◊¥ ÁŸfl‡Ê ∑§Ê ∞‹ÊŸ Á∑§ÿÊ „Ò–

°çàæØæ ß ¥Èý¤è·¤æ ×ð´ Öè ×ôÎè ·¤è ÂñÆ Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË ÷‹ „Ë ÁŒÀ‹Ë ∑§Ë ⁄UÊ¡ŸËÁà Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UÃ „Ù¢, ‹Á∑§Ÿ ŒÁˇÊáÊ ∞Á‡ÊÿÊ fl •»§˝Ë∑§Ê ◊¥ ÷Ë ©Ÿ∑§Ë ¬Ò∆ „Ò– ‡ÊÊÿŒ ÿ„Ë fl¡„ „Ò Á∑§ Á¬¿‹ ∑§ß¸ fl·ÙZ ‚ fl ߟ Œ‡ÊÙ¥ ‚ Ÿ Á‚»§¸ ÁŸfl‡Ê ªÈ¡⁄UÊà ◊¥ ‹ÊŸ ◊¥ ‚»§‹ ⁄U„ „Ò¥, ’ÁÀ∑§ ߟ Œ‡ÊÙ¥ ◊¥ πÈŒ ∑‘§ Á‹∞ ÷Ë πÊ‚Ë ¡ª„ ’ŸÊ ‹Ë „Ò– flÊß’˝¥≈U ªÈ¡⁄UÊà ∑‘§ •ÊÿÙ¡Ÿ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ ©ã„Ù¥Ÿ ‚Ê»§ ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò Á∑§ ªÈ¡⁄UÊà ◊¥ ÁŸfl‡Ê ∑‘§ Á‹∞ Œ‡Ê „Ë Ÿ„Ë¥ ÁflŒ‡Ê ∑‘§ ©lÙª¬Áà ÷Ë •ÊÃÈ⁄U „Ò¥– •¬Ÿ ß‚Ë ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ∑§ı‡Ê‹ ∑§Ë ¤Ê‹∑§ ◊ÙŒË Ÿ flÊß’˝¥≈U ªÈ¡⁄UÊà ∑‘§ ¡Á⁄U∞ Á»§⁄U ÁŒπÊ ŒË– ß‚‚ ◊ÙŒË Ÿ ∞∑§ ÃË⁄U ‚ ŒÙ ÁŸ‡ÊÊŸ ‚Êœ „Ò¥– ªÈ¡⁄UÊà ◊¥ ©lÙª ‹ªÊŸ ∑‘§ Á‹∞ Ÿ Á‚»§¸ Œ‚Ë ©lÙª¬Áà ∑§ÃÊ⁄U ‹ªÊ∞ π«∏ Õ, ’ÁÀ∑§ ÁflŒ‡ÊË ∑§¥¬ÁŸÿÊ¥ ÷Ë ©ÃŸË „Ë Á‡Êgà ‚ ªÈ¡⁄UÊà ◊¥ ∑§Ê◊ ∑§⁄UŸ ∑§Ù ©à‚È∑§ ÁŒπË¥–

àæèÌÜãÚU Ùð çÈ ÚU Üè |z ÁæÙð´ ‹πŸ™§– ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ÁŸ∑§‹Ë œÍ¬ ‚ ∆¥« ∑‘§ Ãfl⁄U ∑ȧ¿ Ÿ⁄U◊ ÁŒπ, ‹Á∑§Ÿ ’⁄U„◊ ‡ÊËË„⁄U ‚ ◊ıà ∑§Ê Á‚‹Á‚‹Ê •÷Ë ÷Ë ¡Ê⁄UË „Ò– ’ËÃ øı’Ë‚ ÉÊ¥≈U ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ¬Ífl¸-◊äÿ ©ûÊ⁄¬˝Œ‡Ê ∑‘§ Á¡‹Ù¥ ◊¥ |z ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ¡ÊŸ ø‹Ë ªß¸– fl„Ë¥ •Ù⁄UÒÿÊ ◊¥ ⁄UÊc≈˛UËÿ ⁄UÊ¡◊ʪ¸ w ¬⁄U ’ÈœflÊ⁄U ë∏∑‘§ ∑§Ù„⁄U ∑‘§ ø‹Ã „È∞ „ÊŒ‚ ◊¥ ŒÙ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ◊ıà „Ù ªß¸– ◊⁄UŸ flÊ‹Ù¥ ∑§Ë ‚flʸÁœ∑§ ‚¥ÅÿÊ flÊ⁄UÊáÊ‚Ë ◊¥

Œ¡¸ ∑§Ë ªß¸– fl„Ê¥ Ÿı ‹ÙªÙ¥ Ÿ ∆¥« ∑‘§ ø‹Ã Œ◊ ÃÙ«∏ ÁŒÿÊ– fl„Ë¥ ø¥Œı‹Ë ◊¥ •Ê∆ ÃÕÊ ‚ËÃʬÈ⁄U ◊¥ ‚Êà ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ¡ÊŸ ªß¸– ⁄U◊Ê’Ê߸ Ÿª⁄U, ß‹Ê„Ê’ÊŒ •ı⁄U ◊™§ ◊¥ ¬Ê¥ø¬Ê¥ø ÃÕÊ •¥’«∑§⁄U Ÿª⁄U, ’Ê⁄UÊ’¥∑§Ë, ’Á‹ÿÊ •ı⁄U Á◊U¡Ê¸¬È⁄U ◊¥ ÃËŸ-ÃËŸ ÃÕÊ ’„⁄UÊßø,¡Ê‹ıŸ, ‹πË◊¬È⁄U, ß≈UÊflÊ ∑§È‡ÊËŸª⁄U, ‚ÙŸ÷Œ˝, ÷ŒÙ„Ë, •Ê¡◊ª…∏ •ı⁄U ¡ıŸ¬È⁄U ◊¥ ŒÙ-ŒÙ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ◊ıà „È߸ „Ò–

ߢºı⁄U– ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ⁄UÊÖÿ øÈŸÊfl •ÊÿÊª Ÿ ‚ÙŸ∑§ë¿U •ı⁄U ∑ȧˇÊË ©¬øÈŸÊfl 14 »§⁄Ufl⁄UË ∑§⁄UÊŸ ∑§Ë ÉÊÊ·áÊÊ ∑§⁄U ŒË– ß‚‚ ÷Ê¡¬Ê ◊¢ πȇÊË ∑§Ê ◊Ê„ı‹U „Ò– fl„Ë¢ ∑§Ê¢ª˝‚ ◊¢ ◊ÊÿÍ‚Ë ¿UÊ ªß¸– „UÊ‹ ∑§ ¬¢øÊÿà øÈŸÊflÙ¥ ◊¥ ÷Ê⁄UË÷⁄U∑§◊ ¡Ëà ∑§ ’ʺ ÷Ê¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ „ÊÒ‚‹U ’È‹¢UŒ „Ò¢– ∑ȧˇÊË •ı⁄U ‚ÙŸ∑§ë¿U ©¬øÈŸÊfl ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§ ’ÊŒ ÷Ê¡¬Ê ◊¢ πȇÊË ∑§Ê ◊Ê„ı‹U „Ò, ¡’Á∑§ ∑§Ê¢ª˝‚ ◊¢ ◊ÊÿÍ‚Ë „Ò– ÷Ê¡¬Ê Ÿ ¬˝àÿʇÊË Ãÿ ∑§⁄U ⁄Uπ „Ò¢, ¡’Á∑§ ∑§Ê¢ª˝‚ ◊¢ •÷Ë ∑§Ù߸ ÃÒÿÊ⁄UË Ÿ„Ë¢ „Ò– ¬Ê≈U˸ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ù¢ ∑§ ‚§ÊÕ „Ë ¬˝àÿʇÊË ÷Ë •÷Ë Ã∑§ Á¬¿U‹UË ŒÙ „Ê⁄UÙ¢ ‚

ãñÜUô ç㋼éSÌæÙ ·¤è ÂýçÌ ¥ÂÙð ãUæò·¤ÚU âð ×梻𴠥Íßæ ãU×æÚUè ãðUË Üæ§Ù ÂÚU ȤôÙ ·¤ÚU ¥ÂÙè ÂýçÌ Õé·¤ ·¤ÚU氢Р0731-4048811 91650-10520 91650-10542 91650-10548

©’⁄U Ÿ„Ë¢ ¬Ê∞– ©UÀ‹πŸËÿ „Ò Á∑§ ◊¬˝ ◊¥ ∑§Ê¢ª˝‚ ∑§Ù ‚¢÷‹Ÿ ∑§Ê ◊ı∑§Ê ÷Ë Ÿ„UË¥ Á◊‹ ⁄U„UÊ •ı⁄U ©U‚ ¬⁄U ∞∑§ •ı⁄U ¬˝„UÊ⁄U „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬„U‹ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ’È⁄UË Ã⁄U„U „UÊ⁄UË •ı⁄U ß‚∑§ ’ʺ ‹Ù∑§‚÷Ê ◊¥ ÷Ë ∑§⁄UÊ⁄UË ◊Êà πÊŸË ¬«∏UË– ß‚∑§ ’ʺ Ÿª⁄U ÁŸª◊ ∑§ øÈŸÊfl ◊¥ ÷Ë ¬Ê≈U˸ ∑§Ë „UÊ‹Ã ’È⁄UË „UÙ ªß¸– ∞∑§ ‚ÊÕ ÃËŸ-ÃËŸ •ÊÉÊÊà ‚„UŸ ∑§ ’ÊŒ ¡Ò‚-ÃÒ‚ ∑§Ê¢ª˝‚ Á∑§‚Ë Ã⁄U„U ©U∆U∑§⁄U π«∏UË „UÙ ⁄U„UË ÕË Á∑§ ¬¢øÊÿà •ı⁄U ÁŸª◊ ∑§ øÈŸÊflÙ¢ ◊¥ ∑§Ê¢ª˝‚ ∑§Ë ∑§⁄UÊ⁄UË „UÊ⁄U ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÊ–U (‡Ê· ¬ÎDU 11 ¬⁄U)

·é¤ÿæè-âôÙ·¤‘ÀU ×ð¢ ãÜ¿ÜU ÌðÁ

·¤Ü×æÇ¸è ·¤ô ãÅUæ¥ô!

flÊÁ‡Ê¥ª≈UŸ– ÷Ê⁄UÃËÿ ◊Í‹ ∑‘§ •◊Á⁄U∑§Ë ∑§◊¸øÊ⁄UË ‚ÈŸË‹ ÷ÀU‹UÊ ‚◊à øÊ⁄U ‹ÙªÙ¥ ¬⁄U ∑§⁄UÙ«∏Ù¥ «ÊÚ‹⁄U ∑‘§ ªÒ‹Ÿ ªÈ˝¬ „¡ »¢§« ÉÊÙ≈UÊ‹ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „ÙŸ ∑§Ê •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊ „Ò– ∑§¥¬ŸË ∑§Ë •Ê¥ÃÁ⁄U∑§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑‘§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ‡Êÿ⁄UÙ¥ ∑§Ë π⁄UËŒ»§⁄UÙÅà ∑§Ù ÷ÁŒÿÊ ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U (ߟ‚Êß«⁄U ≈˛Á«¥ª)§ ∑§„Ã „Ò¥– •◊Á⁄U∑§Ë Á‚ÄUÿÙÁ⁄U≈UË¡ ∞¥« ∞ÄU‚ø¥¡ ∑§◊ˇʟ Ÿ ¬Ê‹Ë∑§ÊÚ◊ ∑‘§ ‚ËÁŸÿ⁄U ∞ÄU¡ËÄUÿÈÁ≈Ufl ‚ÈŸË‹ ‚◊à øÊ⁄U •ãÿ ∑‘§ Áπ‹Ê» Ÿ∞ •Ê⁄UÙ¬ Œ¡¸ Á∑§∞–

ÎôÂãÚU ·ð¤ ¥¹ÕæÚU

çȤÜUèÂè¢ðâ ×ð´ y® ·¤è ×õÌ ◊ŸË‹Ê– Á»§‹Ë¬Ë¥‚ ∑‘§ ◊äÿ •ı⁄U ŒÁˇÊáÊË Á„S‚ ◊¥ ÷Ê⁄UË ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ •Ê߸ ’Ê…∏ •ı⁄U ÷ÍSπ‹Ÿ ∑§Ë fl¡„ ‚ ∑§◊ ‚ ∑§◊ yÆ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ◊ıà „Ù ªß¸ •ı⁄U vÆ ‹Êπ ‚ •Áœ∑§ ÁflSÕÊÁ¬Ã „È∞ „Ò¥–

ÖæÁÂæ ¹éàæ, ·¤æ¢»ýðâ ×æØêâ

çßÎðàæô´ ×ð´ Öè ƒæôÅUæÜð ·¤ÚUÙð Ü»ð ÖæÚUÌèØ

ãðUË Üæ§Ù

ŸæèÜ´·¤æ ×ð´ Õæɸ, v} ·¤è ×õÌ ∑§Ù‹¢’Ù– üÊË‹¥∑§Ê ∑‘§ ¬Ífl˸ •ı⁄U ¬ÍflÙ¸ûÊ⁄U Á„S‚Ù¥ ◊¥ •Ê߸ ’Ê…∏ ∑§Ë fl¡„ ‚ v} ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ◊ıà „Ù ªß¸ •ı⁄U ∑§⁄UË’ vÆ ‹Êπ ◊∑§ÊŸ Ÿc≈U „Ù ª∞– ∑§⁄UË’ ŒÙ ‹Êπ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù •¬Ÿ ÉÊ⁄UÙ¥ ‚ ‚È⁄UÁˇÊà SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ¡ÊŸÊ ¬«∏UÊ „Ò–

¥ÅUæòÙèü ÁÙÚUÜ Ùð ·¤è çâȤæçÚUàæ Ÿß¸ ÁŒÀU‹UË– ⁄UÊc≈˛U◊¢«U‹U π‹U •ÊÿÙ¡Ÿ ‚Á◊Áà ∑‘§ øÿ⁄U◊ÒŸ ‚È⁄U‡Ê ∑§‹◊Ê«∏UË ∑§Ë ◊ÈÁ‡∑§‹¥ ’…∏ ‚∑§ÃË „Ò¥– ÉÊÙ≈UÊ‹Ù¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑§⁄U ⁄U„Ë ∞¡¥‚Ë ‚Ë’Ë•Ê߸ Ÿ •≈UÊÚUŸË¸ ¡Ÿ⁄U‹ ‚ ⁄UÊÿ ◊Ê¥ªË ÕË Á∑§ ÄUÿÊ ∑§‹◊Ê«∏UË ∑§Ù ©Ÿ∑‘§ ¬Œ ‚ „≈UÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– •≈UÊÚUŸË¸ ¡Ÿ⁄U‹ Ÿ ∑§„Ê „Ò Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U øÊ„ ÃÙ ∑§‹◊Ê«∏UË ∑§Ù ©Ÿ∑‘§ ¬Œ ‚ „≈UÊ ‚∑§ÃË §¢ÎæñÚU ·ð¤ ¥óUæÂê‡ææü ×¢çÎÚU ÂçÚUâÚU ×𢠘ØÕ·ð¤àßÚU Ïæ× ×ð¢ ×æÜUß ×æÅUè ·ð¤ â¢Ì ·¤×ÜUç·¤àæôÚUÁè Ùæ»ÚU ·ð¤ Âýß¿Ù ·¤ô âéÙÙð ·ð¤ çÜU° ÚUôÁæÙæ ÁÙâñÜUæÕ ©×ǸU ÚUãæU ãñÐ

ÁÚUæ ãUÅU ·ð¤

ÕɸÌè ÁÙâ´Øæ âÕâð ÕǸè â×SØæ...

‹¥ŒŸ– ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ë •Ê’ÊŒË ¬⁄U Á∑§∞ ª∞ ∞∑§ ’«∏ •äÿÿŸ ‚ı ∑§⁄UÙ«∏ „Ù ¡Ê∞ªË– ‚ ¬ÃÊ ø‹Ê „Ò Á∑§ wvflË¥ ‚ŒË ◊¥ ’…∏ÃË ¡Ÿ‚¥ÅÿÊ Á⁄U¬Ù≈U¸ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ß‚ •Ê’ÊŒË ∑‘§ Á‹∞ ‚¥‚ÊœŸ ¡‹flÊÿÈ ¬Á⁄UfløŸ ‚ ÷Ë ’«∏Ë øÈŸıÃË ‚ÊÁ’à „ÙŸ flÊ‹Ë ¡È≈UÊŸÊ •ı⁄U ©Ÿ∑§Ê ‚¥⁄UˇÊáÊ ∑§⁄UŸÊ •Ê‚ÊŸ Ÿ„Ë¥ „٪ʖ „Ò– Á’˝≈UŸ ∑‘§ ߥS≈UË≈U˜ÿÍ≈U •ÊÚ» Áfl∑§Ê‚‡ÊË‹ Œ‡ÊÙ¥ ◊¥ ¡Ÿ‚¥ÅÿÊ ∑§Ê ◊Ò∑‘§ÁŸ∑§‹ ߥ¡ËÁŸÿÁ⁄U¥ª ∑§Ë ∞∑§ ¥ŠØØÙ âð ãé¥æ ¹éÜæâæ ŒflÊ’ •Áœ∑§ „ÙŸ flÊ‹Ê „Ò– •äÿÿŸ Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ∑§„Ê ªÿÊ „Ò Á∑§ Ã¡Ë ‚ ’…∏ÃË ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ß‚ øÈŸıÃË ‚ ÁŸ¬≈UŸ ∑‘§ Á‹∞ •Ê’ÊŒË ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§⁄UÙ«∏Ù¥ ‹Ùª ÷Íπ, ÃÈ⁄U¥Ã „Ë ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑‘§ ¬ÊŸË ∑§Ù ‚¥⁄UÁˇÊà åÿÊ‚ •ı⁄U ™§¡Ê¸ ∑§Ë ∑§◊Ë ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸ •ı⁄U •ŸÊ¡ ∑‘§ ÷¥«Ê⁄UáÊ ∑§Ù ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥– ŒÈL§Sà ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ Ã∑§ŸË∑§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∑‘§ Áfl∑§Ê‚‡ÊË‹ ‚◊ʜʟ πÙ¡Ÿ „Ù¥ª– Œ‡ÊÙ¥ ◊¥ ‹ªÊÃÊ⁄U ’…∏ÃË ¡Ÿ‚¥ÅÿÊ ß‚ ‚ŒË ∑§Ë ß‚ Á⁄U¬Ù≈U¸ ∑§Ù ŒÈÁŸÿÊ÷⁄U ∑‘§ |Æ ß¥¡ËÁŸÿ⁄UÙ¥ Ÿ ‚’‚ ’«∏Ë øÈŸıÃË „Ò •ı⁄U ß‚‚ ©à¬ÛÊ „ÙŸ flÊ‹Ê πÃ⁄UÊ ÃÒÿÊ⁄U Á∑§ÿÊ „Ò– •Ê’ÊŒË ∑§Ë ‚◊SÿÊ ∑§Ê ª¥÷Ë⁄U •Ê∑§‹Ÿ ¡‹flÊÿÈ ¬Á⁄UfløŸ ‚ ∑§„Ë¥ •Áœ∑§ ’«∏Ê „Ò– •äÿÿŸ ∑‘§ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ Á⁄U¬Ù≈U¸ ß‚ ’Êà ¬⁄U ÷Ë ¡Ù⁄U ŒÃË „Ò Á∑§ ÁSÕÁà •ŸÈ‚Ê⁄U •ÊŸ flÊ‹ ¿„ Œ‡Ê∑§Ù¥ ◊¥ ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ë •Ê’ÊŒË ‚ ÁŸ¬≈UŸ ∑‘§ Á‹∞ Ã∑§ŸË∑§ ©¬‹éœ „Ò ’‡ÊÃ¸ ⁄UÊ¡ŸËÁà flø◊ÊŸ ∑§⁄UË’ ‚Êà ‚ı ∑§⁄UÙ«∏ ‚ ’…∏ ∑§⁄U ‹ª÷ª ‚Ê…∏ Ÿı •ı⁄U •Õ¸√ÿflSÕÊ ∑§Ë ◊¡’ÍÁ⁄UÿÊ ß‚∑‘§ •Ê«∏ ŸÊ •Ê∞¥–

„Ò– ∑§‹◊Ê«∏UË ¬„‹ ‚ „Ë ‚Ë’Ë•Ê߸ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑‘§ ÉÊ⁄U ◊¥ „Ò¥ •ı⁄U •’ ◊ÊŸÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U ¡ÀŒ „Ë •Ù‚Ë øÿ⁄U◊ÒŸ ¬ŒU ‚ ©Ÿ∑§Ë ¿È^Ë ∑§⁄UŸ ∑§Ê ÁfløÊ⁄U ∑§⁄U ‚∑§ÃË „Ò– •≈UÊÚUŸË¸ ¡Ÿ⁄U‹ Ÿ •¬ŸË ⁄UÊÿ ŒÃ „È∞ Á‹πÊ „Ò Á∑§ ∑§‹◊Ê«∏UË ∑§Ù •Ù‚Ë ∑‘§ øÿ⁄U◊ÒŸ ¬Œ ¬⁄U ª˝È¬ •ÊÚ» Á◊ÁŸS≈U‚¸ Ÿ ÁŸÿÈQ§ Á∑§ÿÊ ÕÊ •ı⁄U ÿ ∑§Ù߸ ‚¥flÒœÊÁŸ∑§ ¬Œ Ÿ„Ë¥ „Ò–

âæŠßè Âý™ææ ·Ô¤ âæÍè Ùð Îæç¹Ü ·¤è ¥Áèü Ÿß¸ ÁŒÀU‹UË– ◊Ê‹ªÊ¥fl é‹ÊS≈U ◊¥ Áª⁄UçÃÊ⁄U ‚ÊäflË ¬˝ôÊÊ Á‚¥„ ∆Ê∑§È⁄U ∑‘§ ‚„ÿÙªË •Ÿ¥Ã ’˝±◊øÊ⁄UË Ÿ „Ê߸ ∑§Ù≈U¸ ◊¥ •¡Ë¸ ŒÊÁπ‹ ∑§⁄U ∑§„Ê „Ò Á∑§ ©‚ ¡Ê¥ø ∞¡¥‚Ë ∞Ÿ•Ê߸∞ ¬˝ÃÊÁ«∏à ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò– •Ÿ¥Ã Ÿ ¡„⁄U πÊ∑§⁄U •Êà◊„àÿÊ ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ∑§Ë ÕË– •Ÿ¥Ã ∑§Ë •Ù⁄U ‚ „Ê߸ ∑§Ù≈U¸ ◊¥ •¡Ë¸ ŒÊÁπ‹

∑§⁄U ∑§„Ê ªÿÊ „Ò Á∑§ ©‚‚ ∞Ÿ•Ê߸∞ ¬Í¿ÃÊ¿ ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò •ı⁄U ß‚ Œı⁄UÊŸ ©‚ ¬⁄U ◊ÊŸÁ‚∑§ Œ’Êfl «Ê‹Ê ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– fl„ ª¥ªÙòÊË ∑§Ê ⁄U„Ÿ flÊ‹Ê „Ò ‹Á∑§Ÿ ¬Í¿ÃÊ¿ ∑‘§ Á‹∞ ©‚ ÁŒÀU‹UË ’È‹ÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ¡’Á∑§ •ª⁄U ∞Ÿ•Ê߸∞ ∑§Ù ©‚‚ ¬Í¿ÃÊ¿ ∑§⁄UŸË „Ò ÃÙ fl„ ª¥ªÙòÊË ◊¥ ¬Í¿ÃÊ¿ ∑§⁄U–

çâ×è ·ð¤ Âæ¡¿ ·¤æØü·¤Ìæü¥ô¢ ·¤ô âÁæ πÊø⁄Uıº– º‡ÊŒ˝Ù„U ∑§Ë ªÁÃÁflÁœÿÙ¥ ◊¥ ‚¢Á‹åà ¬Ê°ø •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ ∑§Ù z-z ‚Ê‹ ∑§Ë ‚¡Ê •ı⁄U zzÆÆ-zzÆÆ U L§¬∞ ∑§ •Õ¸º¢«U ‚ º¢Á«Uà Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ÿ ‚÷Ë ©Uã„U‹ ∑§ „Ò¥U– ¬˝ÁÃ’¢ÁœÃ ‚¢ª∆UŸ Á‚◊Ë ∑§Ë ªÁÃÁflÁœÿÙ¥ ∑§Ù •flÒœÊÁŸ∑§ M§¬ ‚ ‚¢øÊÁ‹Ã ∑§⁄UŸ fl º‡ÊŒ˝Ù„U ∑§ •¬⁄UÊœ ◊¥ •¬⁄U ‚òÊ ãÿÊÿʜˇÊ

πÊø⁄Uıº ∞‚∑§ ÃÊ⁄UÊ◊ Ÿ ¡ÊÁº‹, •ÿÊ¡, •∑§’⁄U, ◊„UL§gËŸ fl ߇Êʸº ‚÷Ë ÁŸflÊ‚Ë ©Uã„U‹ ∑§Ù œÊ⁄UÊ vwy (∑§) fl vzx (∑§) ÷ʺÁfl fl ÁflÁœ ÁflL§h Á∑˝§ÿÊ∑§‹Ê¬ •ÁœÁŸÿ◊ ∑§Ë œÊ⁄UÊ vÆ fl œÊ⁄UÊ vx ∑§ •¢Ãª¸Ã ºÙ·Ë ◊ÊŸÃ „ÈU∞ z-z fl·¸ ∑§ ‚ˇÊ◊ ∑§Ê⁄UÊflÊ‚ ∑§Ë ‚¡Ê ‚ÈŸÊ߸–


www.hellohindustan.in

BßXm°a eha

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

02

H$b H$m [ßMmßJ àæéR¤UßæÚU ( ×·¤ÚU â¢R¤æ¢çÌ) vy ÁÙßÚUèU w®vv

‚ÍÿʸŒÿ ∑§Ê‹ËŸ ∑ȧá«U‹Ë v0 ◊¥ vv vw ªÈ .

} ‡ÊÈ ’È. ⁄UÊ ~ ‚Í.

| { ‡Ê

x

vø.

z

∑§

w

y

‚ÍÿÙ¸ºÿ— |.vv ¬˝Ê× ‚ÍÿʸSà — {.Æy ‚Êÿ¢ üÊË Áfl∑˝§◊ ‚¥flÃÔÔ — wÆ{| ‚¢flà‚⁄U — ‡ÊÙ÷Ÿ üÊË ‡ÊÊÁ‹flÊ„UŸ ‡ÊÊ∑§ — v~xw »éL¤ßæÚU ·¤æð ·¤æðãÚðU ×ð¢ âð Ûæ梷¤Ìè »éÙ»éÙæÌè Ïê Ùð âéÕã ¹éàæÙé×æ ÕÙæ ÎèÐ

Á„U¡⁄UË ‚Ÿ — vyxw ‚ı⁄U ´§ÃÈ — Á‡ÊÁ‡Ê⁄U ´§ÃÈ

•ÿŸ (‚ÊÿŸ) ©UàÃ⁄UÊÿáÊ ◊Ê‚ — ¬ÊÒ· ¬ˇÊ — ‡ÊÈÄ‹U ÁÃÁÕ — ŸflU◊Ë ŸˇÊòÊ — ÷⁄UáÊË ŸˇÊòÊ ⁄UÊÁG v.v| Ã∑§ ÿÙª — ‚Êäÿ ÿÊª– ∑§⁄UáÊ — ∑§ÊÒ‹Ufl ∑§⁄UáÊ– ø¢º˝◊Ê — ◊·U ⁄UÊÁ‡Ê

©¬ÿÙªË ôÊÊŸ ‡ÊÈ÷ ‚◊ÿ— ¬˝Ê× ~.ÆÆ ‚ vÆ.xÆ Ã∑§– ⁄UÊ„ÈU∑§Ê‹ — ¬˝Ê× vÆ.x ‚ vw.ÆÆ Ã∑§– Áº‡ÊÊ ‡ÊÍ‹ — ¬Á‡ø◊U ÁŒ‡ÊÊ– ß‚ ÁŒ‡ÊÊ ∑§Ë ÿÊòÊÊ ∑§Ù ≈UÊ‹¢U– ª˝„U ªÙø⁄U — ‚Íÿ¸-œŸÈ§, ø¢Œ˝-◊·, ◊¢ª‹U◊∑§⁄U, ’Èœ-œŸÈ, ªÈL§-◊ËŸ, ‡ÊÈ∑˝§-flÎÁ‡ø∑, ‡ÊÁŸ-∑§ãÿÊ, ⁄UÊ„ÈU-œŸÈ, ∑§ÃÈ-Á◊ÕÈŸ, „·¸‹U◊ËŸ, Ÿ¬ëÿÍŸ-∑È¢§÷ ÃÕÊ å‹Í≈UÙ-œŸÈ ⁄UÊÁ‡Ê ◊¢– fl˝UÃ-¬fl¸ — œŸÈ◊ʸ‚ ‚◊Ê#– ⁄UÁfl ∑§Ê ◊∑§⁄U ⁄UÊÁ‡Ê ◊¢ ¬˝fl‡Ê– ◊ÃÊ¢Ã⁄U ‚ ‚¢R§Ê¢Áà ¬Èáÿ∑§Ê‹U– ‚Êÿ¢∑§Ê‹ ª⁄UË’Ê¢ ∑§Ê •ÛUÊ, flSG •ı⁄U Áπø«∏UË U∑§Ê ŒÊŸ ∑§⁄¢U– UªÊÿ ∑§Ê „⁄UÊ øÊ⁄UÊ Áπ‹UÊ∞¢– ¬¢. Ÿ¢ºÁ∑§‡ÊÙ⁄U ŸÊŸÍ⁄UÊ◊ ‡Ê◊ʸ íÿÙÁÃÁfl¸º ÷Ê⁄UmÊ¡ íÿÙÁ÷ ∞fl¢ •ÊäÿÊÁà◊∑§ ‡ÊÙœ ‚¢SÕÊŸ x|{, ◊.ªÊ¢. ◊ʪ¸ (’«∏U ªáʬÁà ∑§ ¬Ê‚), ßãºı⁄U »§ÙŸ-Æ|xv-wyvyv}v

âÎèü Ùð Á×·¤ÚU ×ÙæØæ àæÚUÎæðˆâß Ù° âæÜU ×ð¢ Öè ¥ÂÚUçÏØæ𢠷¤æ ÌæÂ×æÙ 6 âð ÕɸU·¤ÚU 10 çÇU»ýUè Ì·¤ Âã颿æ ߢŒÊÒ⁄U– ¡Ÿfl⁄UË ∑§ ¬„‹U ¬πflÊ«U∏U ◊¢ ‡ÊËËU„⁄UÊ¢ Ÿ πÍ’ ¡◊∑§⁄U ‡Ê⁄UŒÊà‚fl ◊ŸÊÿÊ– ‚¢R§Ê¢Ã •ÊŸ ∑§ ∞∑§ ÁŒŸ ¬„‹U Ãʬ◊ÊŸ ¿U— Á«Uª˝UË ‚ ’…∏U∑§⁄U ∞∑§Œ◊ Œ‚ Á«Uª˝UË ‚ÁÀ‚ÿ‚ Ã∑§ ¡Ê ¬„È¢øÊ– ’ÈœflÊ⁄U ‚ ߢŒÊÒ⁄U ◊¢ ‚ŒË¸ ‚ ⁄UÊ„Ã •ÊÒ⁄U ‚È∑ͧŸ „Ò– ‹UÊªÊ¢ ∑§Ê ‚È’„ ª◊¸ ∑§¬«∏UÊ¢ ‚ ∑ȧ¿U ÁŸ¡Êà Á◊‹UË „Ò– ∞∑§ ¡Ÿfl⁄UË ‚ ’Ê⁄U„ ¡Ÿfl⁄UË Ã∑§ ©ûÊ⁄U ‚ •ÊŸ flÊ‹UË ‡ÊËËU„⁄UÊ¢ Ÿ ¬Í⁄U ◊Ê‹UflÊ ‚Í’ ∑§Ê ¤ÊŸ¤ÊŸÊ ∑§⁄U ⁄Uπ ÁŒÿÊ ÕÊ– Ãʬ◊ÊŸ ∑§÷Ë ‚Êà ÃÊ ∑§÷Ë ¬Ê¢ø Á«Uª˝UË ∑§ ’Ëø ¤ÊÍ‹UÃÊ ⁄U„Ê– ߢŒÊÒ⁄U ∑§ •Ê‚¬Ê‚ ∑§ Á¡‹UÊ¢ ◊¢ ¬Ê¢ø ‚ ÷Ë ∑§÷Ë Ãʬ◊ÊŸ ¡Ê ¬„È¢øÊ ÕÊ– ¬Ê¢ø Á«Uª˝§Ë Ãʬ◊ÊŸ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ߢŒÊÒ⁄U ◊¢ ‚ŒË¸ ‚ ÃËŸ ◊ÊÒÃ¢ „È߸ •ÊÒ⁄U ◊Í∑§ ¡ÊŸfl⁄U ÷Ë „Ò⁄UÊŸ-

¬⁄U‡ÊÊŸ ⁄U„– ߢŒÊÒ⁄U Á¡‹U ∑§ Á∑§‚ÊŸÊ¢ ∑§ ÃÊ „Ê‡Ê »§ÊÅÃÊ Õ– Ãʬ◊ÊŸ ¡Ò‚ „Ë ¬Ê¢ø Á«Uª˝Ë ¬⁄U ¬„È¢øÊ Á∑§‚ÊŸÊ¢ ∑§Ë ŸË¢Œ ©«∏U ªß¸ Á∑§ ∑§„Ë¢ ∆¢U«UË „flÊ∞¢ Ÿ ø‹U ¡Ê∞¢– ∞∑§ ’Ê⁄U ÷Ë ÿÁŒ „flÊ∞¢ ø‹U ¡ÊÃË ÃÊ πÃÊ¢ ◊¢ π«∏UË »§‚‹¢ ¡◊ËŸ ¬⁄U ‹≈U ¡ÊÃË¢ Á»§⁄U ÷Ë ß¢ŒÊÒ⁄U ∑§ ∑ȧ¿U ˇÊGÊ¢ ◊¢ øŸ ∑§Ë »§‚‹UÊ¢ ¬⁄U ∆¢U«U ∑§Ê •‚⁄U ÁŒπÊ߸ ¬«∏U ⁄U„Ê „Ò– ߢŒÊÒ⁄U ◊¢ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ê •Áœ∑§Ã◊ Ãʬ◊ÊŸ 29 Á«Uª˝UË ‚ÁÀ‚ÿ‚ ⁄U„Ê ¡Ê ‚Ê◊Êãÿ ‚ 3 Á«Uª˝UË •Áœ∑§ ÕÊ– ªÈL§flÊ⁄U ∑§Ë ‚È’„ ãÿÍŸÃ◊ Ãʬ◊ÊŸ 6 Á«Uª˝Ë ‚ ’…∏U∑§⁄U 10.6 Á«Uª˝Ë Ã∑§ ¬„È¢ø ªÿÊ ¡Ê ‚Ê◊Êãÿ ‚ 1 Á«Uª˝Ë •Áœ∑§ ÕÊ– Ãʬ◊ÊŸ ∑§ ’…∏U ¡ÊŸ ‚ •Ê◊ ‹UÊªÊ¢ ∑§Ê ÁŒŸ ◊¢ ÷Ë ª◊¸ ∑§¬«∏U ¬„ŸŸ ‚ ∑ȧ¿U ÁŸ¡Êà Á◊‹UË „Ò–

ÎÕÎÕæ …Øæ𢠷¤æ ˆØæð¢ ߢŒÊÒ⁄U– ¡Ÿfl⁄U˧ ∑§ ¬„‹U ¬πflÊ«∏U ◊¢ ߢŒÊÒ⁄U ◊¢ ¿U„ „àÿÊ∞¢, ŒÈÉʸ≈UŸÊ•Ù¢ ◊¢ •Ê∆U ◊ıÃ¢ •ÊÒ⁄U ¬øÊ‚ ‚ •Áœ∑§ øÊÁ⁄UÿÊ¢ „Ê ªß¸ „Ò¢– ’…∏UÃ •¬⁄UÊœÊ¢ •ÊÒ⁄U ŒÈÉʸ≈UŸÊ•Ê¢ ∑§ Á‹U∞ Œ‡Ê÷⁄U ◊¢ ’ŒŸÊ◊ ߢŒÊÒ⁄U ‡Ê„⁄U ◊¢ •¬⁄UÊÁœÿÊ¢ Ÿ Ÿ∞ ‚Ê‹U ◊¢ •¬ŸÊ Œ’Œ’Ê ∑§Êÿ◊ ∑§⁄U ⁄UπÊ „Ò– ¬ÈÁ‹U‚ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë Ã◊Ê◊ ‚ÅÃË ∑§ ’Êfl¡ÍŒ ߢŒÊÒ⁄U ◊¢ •¬⁄UÊœÊ¢ ∑§Ê ◊Ë≈U⁄U Ã¡Ë ‚ ø‹U ⁄U„Ê „Ò– ¬ÈÁ‹U‚ ¬˝U‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ê ŒÊflÊ ÕÊ Á∑§ Ÿ∞ ‚Ê‹U ◊¢ •¬⁄UÊœÊ¢ ◊¢ ∑§÷Ë •Ê∞ªË, ‹UÁ∑§Ÿ Á¡‚ ‡Ê„⁄U ◊¢ Ÿ∞ ‚Ê‹U ∑§ ¬„‹U „Ë ÁŒŸ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà „àÿÊ ‚ „Ê Ã’ •ÊŸ flÊ‹U ‚◊ÿ ∑§ ’Ê⁄U ◊¢ ÄÿÊ ∑§„Ê ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ê ¬˝Õ◊ ¬πflÊ«∏UÊ ¬Í⁄UÊ „ÊŸ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ß‚ ŒÊÒ⁄UÊŸ ߢŒÊÒ⁄U ◊¢ ¿U„ „àÿÊ∞¢ „Ê øÈ∑§Ë „Ò¢– ¿UÊ≈UË ŒÈÉʸ≈UŸÊ•Ê¢ ∑§Ê ¿UÊ«∏U Œ¢ ÃÊ ’«∏UË

°Ù¥æ§ü° çÙÚUæàæ ÜUæñÅUè

»éL¤ßæÚU ·¤ô çâ¢Ïè â×æÁ mæÚUæ ÜUæÜUÜUô§ü Âßü ÕǸðU ©Uˆâæã âð ×ÙæØæ Áæ°»æÐ âÁè-ÏÁè ×çãÜUæ°¡ Âßü ·¤è ÌñØæçÚUØô¢ ×ð¢ ÁéÅUè ãñ¢Ð

°ðâè Öè Øæ ÎæÎæç»ÚUè

ߢºı⁄U– Ÿ‡ÊŸ‹U ߢflS≈U˪‡ÊŸ ≈UË◊ ŒÊ ÁŒŸÊ¢ Ã∑§ ߢŒÊÒ⁄U ◊¢ ⁄U„ ∑§⁄U flʬ‚ ‹ÊÒ≈U ªß¸ „Ò– ÿ„ ≈UË◊ ‚¢÷fl× ‚◊¤ÊÊÒÃÊ é‹UÊÚS≈U ∑§ ‚¢÷ÊÁflà •Ê⁄UÊ¬Ë ‚¢ŒË¬ «UÊ¢ª •ÊÒ⁄U ∑§Ê‹U ‚Ê¢ª⁄UÊ ∑§Ë ËUÊ‡Ê ◊¢ •Ê߸ ÕË– ßœ⁄U Á‚◊Ë ∑§ ‚»§Œ⁄U ŸÊªÊÒ⁄UË •ÊÒ⁄U •‚Ë◊ÊŸ¢Œ mÊ⁄UÊ ‚◊¤ÊÊÒÃÊ é‹UÊÚS≈U ∑§ ‚¢’¢œ ◊¢ ÁŒ∞ ’ÿÊŸÊ¢ ‚ ∞∑§ ŸÿÊ ÁflflÊŒ π«∏UÊ „Ê ªÿÊ „Ò– ‚»§Œ⁄U ŸÊªÊÒ⁄UË Ÿ ŸÊ∑§Ê¸ ≈US≈U ◊¢ ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ ‚◊¤ÊÊÒÃÊ é‹UÊÚS≈U ◊¢ Á‚◊Ë ∑§ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ê¢ ∑§Ê „ÊÕ „Ò– ßœ⁄U •‚Ë◊ÊŸ¢Œ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‚◊¤ÊÊÒÃÊ é‹UÊÚS≈U ◊¢ ©Ÿ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ÕË– ‚flÊ‹U ÿ„ „Ò Á∑§ ∑§ÊÒŸ ‚ø •ÊÒ⁄U ∑§ÊÒŸ ¤ÊÍ∆U ’Ê‹U ⁄U„Ê „Ò– ∑§„Ë¢ ¡Ê¢ø ∞¡¢Á‚ÿÊ¢ Œ’Êfl «UÊ‹U∑§⁄U ŸÊªÊÒ⁄UË fl •‚Ë◊ÊŸ¢Œ ‚ ¤ÊÍ∆U ÃÙ Ÿ„Ë¢ ’È‹UflÊ ⁄U„Ë „Ò– ‚ø¤ÊÍ∆U ∑§Ê πÈ‹UÊ‚Ê Ã÷Ë „Ê ¬Ê∞ªÊ ¡’ «UÊ¢ª •ÊÒ⁄U ∑§Ê‹U‚Ê¢ª⁄UÊ ¬∑§«∏UÊ∞¢ª–

ŒÈÉʸ≈UŸÊ•Ê¢ ◊¢ •Ê∆U ‹UÊª ◊Ê⁄U ¡Ê øÈ∑§ „Ò¢– øÊÁ⁄UÿÊ¢ ∑§Ê ÃÊ ÿ„ •Ê‹U◊ „Ò Á∑§ ∑§«∏UÊ∑§ ∑§Ë ∆¢U«U ∑§ ’Êfl¡ÍŒ øÊ⁄UÊ¢ Ÿ ‡Ê„⁄U ∑§ ∑§ß¸ ß‹UÊ∑§Ê¢ ◊¢ ⁄UÊà ∑§Ê ÕÊ∑§’¢Œ ÃÊ‹U ÃÊ«∏U •ÊÒ⁄U ¬ÈÁ‹U‚ ∑§Ë ’Ê‹UÃË ’¢Œ ∑§⁄U ŒË– ߢŒÊÒ⁄U ◊¢ •¬⁄UÊœÊ¢ ¬⁄U ÁŸÿ¢GáÊ ∑§ Á‹U∞ ¬ÈÁ‹U‚ ’‹U ’…∏UÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– •»§‚⁄UÊ¢ ∑§Ë »§ÊÒ¡ ◊¢ ÷Ë ’…∏UÊÃ⁄UË „Ê ⁄U„Ë „Ò, ‹UÁ∑§Ÿ •Ê◊ ¡ŸÃÊ ∑§Ê ⁄UÊ„Ã Ÿ„Ë¢ Á◊‹U ¬Ê ⁄U„Ë „Ò– •¬⁄UÊÁœÿÊ¢ Ÿ ߢŒÊÒ⁄U ∑§Ê •‡Êʢà •ÊÒ⁄U •Ê¬⁄UÊÁœ∑§ ‡Ê„⁄U ◊¢ ÃéŒË‹U ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò– ÿ„Ë ∑§Ê⁄UáÊ „Ò Á∑§ •’ ߢŒÊÒ⁄U ◊¢ •¬⁄UÊÁœÿÊ¢ ‚ ÁŸ¬≈UŸ ∑§ Á‹∞ •Ê◊ ¡ŸÃÊ •Êª •ÊŸ ‹UªË „Ò– Á¬¿U‹U ÁŒŸÊ¢ •Ê◊ ¡ŸÃÊ Ÿ ∑§ß¸ ªÈ¢«U’Œ◊ʇÊÊ¢ ∑§Ë ‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ Á¬≈UÊ߸ ∑§Ë– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ÈÁ‹U‚ ∑§Ê ’È‹UÊÿÊ–

·¢¤ÁÚUô´ ·ð¤ ÇðUÚÔU ÂÚU ¥æÏè ÚUæÌ ·¤ô ÀUæÂð ×æÚÔU ߢºı⁄U– ‡Ê„U⁄U ◊¥ ’…∏UÃË øÙ⁄UË •ı⁄U ‹Í≈U ∑§Ë flÊ⁄UºÊÃÙ¥ ¬⁄U ‹ªÊ◊ ‹ªÊŸ ∑§ Á‹∞ ∞∞‚¬Ë ∑ȧ◊Ê⁄U ‚ı⁄U÷ Ÿ Áfl‡Ê· •Á÷ÿÊŸ ø‹ÊÿÊ– ß‚∑§ Äà ∑¢§¡⁄UÙ¥ ∑§ «U⁄‘U ¬⁄U ’ÈœflÊ⁄U Œ⁄U ⁄UÊà ∑§Ù ¿UʬÊ◊Ê⁄U ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ∑§Ë ªß¸– vÆÆ ‚ •Áœ∑§ ∑¢§¡⁄UÙ¥ ∑§Ù ÕÊŸ ‹Ê∑§⁄U ©UŸ∑§ Á»¢§ª⁄U Á¬˝ã≈U Á‹∞ ª∞– ∞∞‚¬Ë ∑ȧ◊Ê⁄U ‚ı⁄U÷ ∑§ ŸÃÎàfl ◊¥ ‚Ë∞‚¬Ë •◊⁄‘UãŒ˝Á‚¢„U, Áfl¡ÿŸª⁄U ≈UË•Ê߸ •¡ÿ ∑Ò§ÕflÊ‚ •ı⁄U

∞◊•Ê߸¡Ë ≈UË•Ê߸ ◊Ù„UŸÁ‚¢„U ÿʺfl Ÿ «U…∏U-ºÙ ‚ı ¡flÊŸÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ ºflÊ‚ ŸÊ∑§Ê ÁSÕà ∑¢§¡⁄UÙ¥ ∑§ «U⁄Ù¥ ¬⁄U ¿UÊ¬Ê ◊Ê⁄UÊ– ⁄UÊà vv ’¡ ‚ ø‹Ê •Á÷ÿÊŸ w ’¡ Ã∑§ ø‹Ê– ¬ÈÁ‹U‚ Ÿ ∑¢§¡⁄UÙ¥ ∑§ «U⁄UÙ¥ ∑§Ù øÊ⁄UÙ¢ •Ù⁄U ‚ ÉÊ⁄U Á‹ÿÊ– ∑ȧ¿U ‚¢ÁºÇœÙ¥ ∑§Ù Á„U⁄UÊ‚Ã ◊¥ Á‹ÿÊ ªÿÊU– ∑§⁄UË’ }Æ ∑¢§¡⁄UÙ¥ ∑§Ù ÕÊŸ ‹Ê∑§⁄U ©UŸ∑§ Á»¢§ª⁄U Á¬˝ã≈U Á‹∞ ª∞ •ı⁄U ©UŸ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ÁflSÃÎà ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∞∑§ÁòÊà ∑§Ë–

ãU×Üð âð ÖØÖèÌ »éËÅêU ·¤è ×æ¢

×ãæÚUæÁæ çàæßæÁèÚUæß ãæ.âð. ¹ðÜU ·ð¤ ×ñÎæÙ ÂÚU ¥ÁèÕ Ì×æàææ

ç¹ÜUæǸUè ÕæãÚU, ÂéçÜUâ ¥¢ÎÚU ߢŒÊÒ⁄U– ¬ÈÁ‹U‚ •¢Œ⁄U •ÊÒ⁄U ’øÊ⁄U Áπ‹UÊ«∏UË ’Ê„⁄–U ◊„Ê⁄UÊ¡Ê Á‡ÊflÊ¡Ë⁄UÊfl S∑ͧ‹U ∑§ π‹U ◊Ҍʟ ¬⁄U ªÈL§flÊ⁄U ‚È’„ ÷Ê⁄UË ÷Ë«∏U ‹UªË ÕË– ÷Ë«∏U ◊¢ ªÈS‚Ê∞ ∑§ß¸ π‹UÊ¢ ∑§ Áπ‹UÊ«∏UË π«∏U Õ •ÊÒ⁄U ’Ëø ◊Ҍʟ ◊¢ ¬ÈÁ‹U‚ ÷Ã˸ ∑§Ë ∑§flÊÿŒ ø‹U ⁄U„Ë ÕË– Áπ‹UÊÁ«∏UÿÊ¢ ∑§Ê ªÈS‚Ê ÿ„ ÕÊ Á∑§ ¬ÈÁ‹U‚ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¢ Ÿ Á’ŸÊ ¬Ífl¸ ‚ÍøŸÊ ∑§ ©ã„¢ ◊Ҍʟ ‚ ’Ê„⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ •ÊÒ⁄U •¬ŸÊ ∑§Ê◊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ◊„Ê⁄UÊ¡Ê Á‡Êfl¡Ë⁄UÊfl •ÊÒ⁄U ŸÍß S∑ͧ‹U ∑§ π‹U ◊Ҍʟ ¬⁄U ‚È’„-‡ÊÊ◊ ∑§’aUË, πÊ-πÊ, ÁR§∑§≈U, §„ÊÚ∑§Ë •ÊÁŒ ∑§ Áπ‹UÊ«∏UË ¬˝UÁÄ≈U‚ ∑§⁄UÃ „Ò¢– ªÈL§flÊ⁄U ‚È’„U ¬ÈÁ‹U‚ ∑§Ë ∑§ß¸ ªÊÁ«∏UÿÊ¢ ◊Ҍʟ ◊¢ •ÊßZ •ÊÒ⁄U

©‚◊¢ ‚flÊ⁄U •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¢ Ÿ ¬˝UÁÄ≈U‚ ∑§⁄U ⁄U„ Áπ‹UÊÁ«∏UÿÊ¢ ∑§Ê ◊Ҍʟ ∑§ ’Ê„⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ◊Ҍʟ πÊ‹UË „ÊŸ ∑§ ’ÊŒ ¬ÈÁ‹U‚ Ÿ øÊ⁄UÊ¢ •Ê⁄U ‚ Œ⁄UflÊ¡ ’¢Œ

ç¹ÜUæǸUè ÕÙð Ì×æàæÕèÙ, ¹ðÜU ⢻ÆUÙæð¢ Ùð ·¤è ÂéçÜUâ ·¤æÚüUßæ§ü ·¤è çÙ¢Îæ ∑§⁄U ÁŒ∞– ß‚∑§ ’ÊŒ ¬ÈÁ‹U‚ ÷Ã˸ ∑§Ë ∑§flÊÿŒ ‡ÊÈM§ „Ê ªß¸– ◊Ҍʟ ∑§ ’Ê„⁄U ªÈS‚Ê∞ Áπ‹UÊÁ«∏UÿÊ¢ ∑§Ë

•Ÿ∑§ ¬˝UÁÃÁ§R§ÿʧÕË– πÊ-πÊ •ÊÒ⁄U „ÊÚ∑§Ë π‹UŸ flÊ‹U Áπ‹UÊÁ«∏UÿÊ¢ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¬ÈÁ‹U‚ ∑§Ê ∑§◊ ‚ ∑§◊ ∞∑§ ÁŒŸ ¬„‹U ÃÊ ‚ÍÁøà ∑§⁄UŸÊ ÕÊ, ‹UÁ∑§Ÿ •øÊŸ∑§ •ÊŸÊ •ÊÒ⁄U π‹UÃ „È∞ Áπ‹UÊÁ«∏UÿÊ¢ ∑§Ê ◊Ҍʟ ∑§ ’Ê„⁄U ∑§⁄U ŒŸÊ ª‹Uà „Ò– ¬ÈÁ‹U‚ •Áœ∑§Ê⁄UË ‚ÍÁøà ∑§⁄U ŒÃ ÃÊ Áπ‹UÊ«∏UË ◊Ҍʟ πÊ‹UË ∑§⁄UŸ ∑§ ‚ÊÕ ©Ÿ∑§ •ÊÒ⁄U ÷Ë ∑§Ê◊Ê¢ ◊¢ ◊ŒŒ ∑§⁄U ŒÃ– ¬ÈÁ‹U‚ ∑§ √ÿfl„Ê⁄U ‚ Áπ‹UÊ«∏UË •Ê„à „Ò– Á¬¿U‹U ∑§ß¸ ÁŒŸÊ¢ ‚ «UË•Ê⁄U¬Ë ‹UÊߟ ◊¢ ¬ÈÁ‹U‚ ÷Ã˸ ∑§Ë ¬˝UÁR§ÿÊ ø‹U ⁄U„Ë „Ò– ¬Í⁄U ¬˝UŒ‡Ê ‚ „¡Ê⁄UÊ¢ ÿÈfl∑§ ÿ„Ê¢ •Ê∞ „È∞ „Ò¢– ÿ„ ¬„‹UÊ ◊ÊÒ∑§Ê „Ò ¡’ ¬ÈÁ‹U‚ Ÿ «UË•Ê⁄U¬Ë ‹UÊߟ ¿UÊ«∏U∑§⁄U ◊„Ê⁄UÊ¡Ê Á‡ÊflÊ¡Ë⁄UÊfl S∑ͧ‹U ∑§ ◊Ҍʟ ¬⁄U ∑§é¡Ê Á∑§ÿÊ „Ò–

ÂéçÜUâ ÍæÙð ×𢠥æˆ×ÚUÿææ ·¤è »éãæÚU ·¤ÚUÌè »éËÅêU ·¤è ×æ¢

ߢºı⁄U– ªÈÀ≈ÍU „UàÿÊ∑§Ê¢«U ◊¥ ªflÊ„UÙ¥ ∑§Ë ¬ÈŸ— ‚ÈŸflÊ߸ ‚ ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ◊Ê◊‹Ê ‚ÈÁπ¸ÿÙ¥ ◊¥ •Ê ªÿÊ „ÒU– ªÈÀ≈ÍU ∑§Ë ◊Ê¢ ¡’ ⁄UÊSÃ ‚ ªÈ¡⁄U ⁄U„UË ÕË Ã÷Ë ©U‚ ¬⁄U º‡ÊË ∑§≈˜U≈UÊ •«∏UÊ∑§⁄U „U◊‹Ê Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ß‚ „Uʺ‚ ‚ ªÈÀ≈ÍU ∑§Ë ◊Ê¢ ÷ÿ÷Ëà „ÒU– ∑§’‹flÊ⁄U ∑§ ø‹Ã ¬Ífl¸ ÁŸª◊ ‚÷ʬÁà ‡Ê¢∑§⁄U ÿʺfl Ÿ •¬Ÿ ‚ÊÁÕÿÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ Á◊‹∑§⁄U ªÈÀ≈ÍU ∑§Ë „UàÿÊ ∑§⁄U ºË ÕË– ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‹¢’ ‚◊ÿ ’ʺ ‡Ê¢∑§⁄U ÿʺfl •ı⁄U ©U‚∑§ ÷ÊßÿÙ¥ ∑§Ë Áª⁄UçÃÊ⁄UË „ÈU߸– ¡’ ªÈÀ≈ÍU ∑§Ë ◊Ê¢ ’ÈœflÊ⁄U ⁄UÊà ˇÊòÊ ‚ ªÈ¡⁄U ⁄U„UË ÕË Ã÷Ë ‡Ê¢∑§⁄U ÿʺfl ∑§ ‚◊Õ¸∑§Ù¥ Ÿ ©U‚ ∑§≈˜U≈UÊ •«∏UÊ∑§⁄U œ◊∑§ÊÿÊ •ı⁄U ∑§„UÊ Á∑§ ÃÍ ‡Ê¢∑§⁄U ÿʺfl ∑§ ¬Ë¿U ÄÿÙ¥ ¬«∏UË „ÒU– ©U‚∑§ Áπ‹Ê»§ ªflÊ„UË ºË ÃÙ ÃȤÊ ÷Ë ªÈÀ≈ÍU ∑§ ¬Ê‚ ÷¡ º¥ª– ÷ÿ÷Ëà ªÈÀ≈ÍU ∑§Ë ◊Ê° •ÛUʬÍáÊʸ ÕÊŸ ¬„È¢UøË •ı⁄U •¬Ÿ ‚ÊÕ „ÈU∞ ÉÊ≈UŸÊ∑˝§◊ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ’ÃÊÿÊ– ¬ÈÁ‹‚ •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ ∑§Ë Ã‹Ê‡Ê ∑§⁄U ⁄U„UË „ÒU–


www.hellohindustan.in

BßXm°a eha

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

03

Øéßæ ×æð¿æü Ùð çÙ·¤æÜè çÌÚ¢U»æ Øæ˜ææ w{ ·¤æð ÜUæÜU ¿æñ·¤ ×ð¢ çÌÚ¢U»æ ȤãÚUæ°¢»ð Ñ çÁÚUæÌè Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ߢºı⁄U– ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ÿÈflÊ ◊Êøʸ mÊ⁄UÊ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ‡ÊÊ◊ y ’¡ ’«∏UÊ ªáʬÁà øÊÒ⁄UÊ„U ‚ Áfl‡ÊÊ‹ ÁÃ⁄¢UªÊ ÿÊòÊÊ ÁŸ∑§Ê‹Ë ªß¸– ¡Ê ⁄UÊ¡◊Ê„UÑÊ, ◊„ÍUŸÊ∑§Ê, ∑§‹Ä≈U⁄U ÁÃ⁄UÊ„UÊ, ¬‹‚Ë∑§⁄U øÊÒ⁄UÊ„UÊ, ¡ÍŸË ßãŒÊÒ⁄U Á’˝¡, ≈UÊÚfl⁄U øÊÒ⁄UÊ„UÊ, •ª˝‚Ÿ øÊÒ⁄UÊ„UÊ „UÊÃ „ÈU∞ ÷Ê¡¬Ê ∑§Êÿʸ‹ÿ ¬„È¢UøË– ’«∏UÊ ªáʬÁà ÁSÕà ◊¢ø ‚ „U¡Ê⁄UÊ¥ ÿÈflÊ ◊Êøʸ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ê¥ ∑§Ê ‚¢’ÊÁœÃ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ÿÈflÊ ◊Êøʸ ∑§ ¬˝Œ‡Ê •äÿˇÊ ÁflœÊÿ∑§ ¡ËÃÍ Á¡⁄UÊÃË Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ÁÃ⁄¢UªÊ ÿÊòÊÊ ∑§Ê ◊ÈÅÿ ©Ug‡ÿ w{ ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ê ¡ê◊Í-∑§‡◊Ë⁄U ◊¥ ¡Ê∑§⁄U üÊËŸª⁄U ∑§ ‹Ê‹ øÊÒ∑§ ¬⁄U ÁÃ⁄¢UªÊ »§„U⁄UÊŸÊ „ÒU– ⁄UÊCÔ˛UËÿ ∞∑§ÃÊ ÿÊòÊÊ ∑§Ê ©Ug‡ÿ ¡ê◊Í∑§‡◊Ë⁄U ◊¥ ¡Ê „UÊ‹Êà ÁŸÁ◊¸Ã „UÊ ⁄U„U „Ò¥U,

©UŸ∑§Ê ‡ÊÊ¢ÁìÍfl¸∑§ Ã⁄UË∑§ ‚ ‚◊ʜʟ ∑§⁄UŸÊ „ÒU– ∑§ãº˝ ∑§Ë ◊Ÿ◊Ê„UŸ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§‡◊Ë⁄U ∑§Ê SflÊÿûÊÃÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ’Êà ∑§⁄U ⁄U„ËU „ÒU– œÊ⁄UÊ x|Æ ∑§ ø‹Ã ∑§‡◊Ë⁄U ∑§Ê •‹ª ⁄UÊÖÿ ∑§Ê Œ¡Ê¸ ¬˝Ê# „ÒU– •‹ªÊflflÊÁŒÿÊ¥ ∑§Ê ’ÃÊ ⁄U„U „Ò¥U Á∑§ Œ‡Ê ∑§Ê ÿÈflÊ w{ ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ê üÊËŸª⁄U ∑§ ‹Ê‹ øÊÒ∑§ ¬⁄U ÁÃ⁄¢UªÊ »§„U⁄UÊ∞ªÊ–

¥æÌ¢ßæç¼Øô´ ·¤ô ×é¢ãUÌôǸU ÁßæÕ ¼ð´»ð ¡ê◊Í-∑§‡◊Ë⁄U fl„U SÕ‹Ë „ÒU, ¡„UÊ¢ ÷Ê¡¬Ê ∑§ ‚¢SÕʬ∑§ «UÊÚ. ‡ÿÊ◊ʬ˝‚ÊŒ ◊Èπ¡Ë¸ Ÿ ¡ê◊Í-∑§‡◊Ë⁄U ∑§Ê Œ‡Ê ∑§Ê •Á÷ÛÊ •¢ª ◊ÊŸÃ „ÈU∞ •¬Ÿ ¬˝ÊáÊÊ¥ ∑§Ê ãÿÊ¿UÊfl⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ©UŸ∑§Ê ◊∑§‚Œ ¬Í⁄UÊ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ÷Ê¡ÿÈ◊Ê ∑§Ë ÿÈflÊ Á’˝ª«U ⁄UÊCÔ˛UËÿ ∞∑§ÃÊ fl •π¢«UÃÊ ∑§ Á‹∞ fl„UÊ¢ ÁÃ⁄¢UªÊ

»§„U⁄UÊ∞ªË– ÷Ê¡¬Ê Ÿª⁄U •äÿˇÊ ‚ÈŒ‡Ê¸Ÿ ªÈ#Ê Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ Œ‡Ê ∑§ ÿÈflÊ•Ê¥ ∑§ ◊Ÿ ◊¥ Œ‡Ê ∑§Ë ∞∑§ÃÊ fl •π¢«UÃÊ ∑§Ê Sfl¬A „ÒU– „U◊ •Êâ∑§flÊÁŒÿÊ¥ ∑§Ê ◊¢ÈU„UÃÊ«∏U ¡flÊ’ Œ¥ª– ’«∏UË ‚¢ÅÿÊ ◊¥ ©U¬ÁSÕà ÿÈflÊ•Ê¥ ∑§Ê ÷Ê¡¬Ê Ÿª⁄U ◊„UÊ◊¢òÊË ÉÊŸ‡ÿÊ◊ ‡Ê⁄U, ∑§◊‹‡Ê ‡Ê◊ʸ, ∑§◊‹ flÊÉÊ‹Ê, ÷Ê¡ÿÈ◊Ê Ÿª⁄U •äÿˇÊ ‚¢¡ÿ ‡Ê◊ʸ, ◊„UÊ◊¢òÊË ◊ŸÊ¡ Á◊üÊÊ Ÿ ÷Ë ‚¢’ÊÁœÃ Á∑§ÿÊ– ÁÃ⁄¢UªÊ ÿÊòÊÊ ◊¥ „U¡Ê⁄UÊ¥ ÿÈflÊ ∑§‡◊Ë⁄U ’øÊ•Ê Œ‡Ê ’øÊ•Ê ∑§Ë ÃÁÅÃÿÊ¢ Á‹∞ ÿÊòÊÊ ◊¥ ø‹ ⁄U„U Õ– ¬˝Ê⁄¢U÷ ◊¥ flÊ„UŸ ¬⁄U SflÊ◊Ë Áflfl∑§ÊŸ¢Œ ∑§Ë fl‡Ê ◊¥ ŒË¬∑§ ¬¢ fl Ê⁄U , ¿U ò ʬÁà Á‡ÊflÊ¡Ë ∑§Ë fl ‡ Ê ◊ ¥ Ÿ⁄Uãº˝ ÷Ê™§ ø‹ ⁄U„U Õ– ⁄ÒU‹Ë ∑§Ê ŸÃÎàfl ÿÈflÊ ◊Êøʸ ¬˝Œ‡Ê •äÿˇÊ ¡ËÃÍ Á¡⁄UÊÃË ∑§⁄U ⁄U„U Õ–

¥¢¼ÚU ·¤è ÕæÌ

×æ×ÜUæ ¢¿× ·¤è Èð¤ÜU ÛææðÙÜU ·¤æØæüÜUØ ·¤æ

×ãæÂõÚU-¥æØéQ¤ ·¤Úð¢U»ð çÙÚUèÿæ‡æ Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ߢºı⁄U– ¬¢ø◊ ∑§Ë »§‹U ¤ÊÊŸ‹U ∑§Êÿʸ‹Uÿ ∑§ ŒÊ ∑§◊⁄U ÃÊ«∏U ¡ÊŸ ∑§Ê ¬˝SÃÊfl ∞◊•Ê߸‚Ë mÊ⁄UÊ ÁŸ⁄USà ∑§⁄U Áº∞ ¡ÊŸ ∑§ ’ÊŒ ÷Ë ÿ„ ◊Ê◊‹UÊ ∆¢U«UÊ Ÿ„Ë¢ ¬«∏UÊ „Ò– Á’À«U⁄U Á⁄¢U∑ͧ ÷ÊÁ≈UÿÊ Ÿ •¬ŸË Á¡‚ ’„È◊¢Á¡‹UÊ ∑§ Á‹U∞ ∞◊•Ê߸‚Ë ∑§Ë ¬Ífl¸ ∑§Ë ’Ò∆U∑§ ◊¢ ¬˝SÃÊfl ¬Ê‚ ∑§⁄UflÊ Á‹UÿÊ ÕÊ, ©‚ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ „Ê߸⁄UÊß¡ ∑§Ë •ŸÈ◊Áà Œ ŒË „Ò– ÿ„ Á’ÁÀ«¢Uª ¡Ë å‹U‚ »§Êßfl ∑§Ë „Ù ªß¸ „Ò– ß‚ ÁflflÊŒÊS¬Œ ’„È◊¢Á¡‹UÊ ÃÕÊ ¬¢ø◊ ∑§Ë »§‹U ¤ÊÊŸ‹U ∑§Êÿʸ‹Uÿ ∑§Ê ◊„ʬı⁄U ∑ΧcáÊ◊È⁄UÊ⁄UË ◊ÊÉÊ •ı⁄U •ÊÿÈQ§ ÿÊª¢Œ˝§ ‡Ê◊ʸ ‚¢÷fl× ªÈL§flÊ⁄U ‡ÊÊ◊ Œı⁄UÊ ∑§⁄¢Uª •ı⁄U flÊSÃÁfl∑§ÃÊ ¡ÊŸŸ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ ∑§⁄¢UªU–

ß‚ Œı⁄UÊŸ ‚º˜ªÈL§ «Ufl‹¬‚¸ ∑§ Á⁄¢U∑ͧ ÷ÊÁ≈UÿÊ ∑§Ê ÷Ë ’È‹UflÊÿÊ ªÿÊ „Ò, ÃÊÁ∑§ fl„ •¬ŸÊ ¬ˇÊ ⁄Uπ ‚∑¢– ◊ÊŸÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á∑§ ß‚ Á’ÁÀ¢«Uª ∑§ ◊ÊÁ‹U∑§Ù¢ ◊¢ ÷Ê¡¬Ê ∑§ ∑ȧ¿U ŸÃÊ ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹U „Ò¢ •ı⁄U ©Ÿ∑§Ê Œ’Êfl „Ò Á∑§ Á’ÁÀ«¢Uª ∑§ ⁄UÊSÃ ∑§ Á‹U∞ ¤ÊÊŸ‹U ∑§Êÿʸ‹Uÿ ∑§ ŒÙ ∑§◊⁄UÊ¢ ∑§Ê ÃÊ«∏U ÁŒÿÊ ¡Ê∞– „Ê‹UÊ¢Á∑§ ß‚ ¬˝SÃÊfl ∑§ ŸÊ◊¢¡Í⁄U „ÙŸ ∑§ ’ÊŒ ‚¢÷ÊflŸÊ ∑§◊ „Ò, Á»§⁄U ÷Ë ŸÃÊ•Ù¢ ∑§Ê Œ’Êfl ’ŸÊ „È•Ê „Ò– ß‚Ë Œ’Êfl ∑§Ë fl¡„ ‚ •¢ÁÃ◊ ÁŸáʸÿ ‹UŸ ∑§ Á‹U∞ ◊„ʬı⁄U •ı⁄U •ÊÿÈQ§ ªÈL§flÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ÿ„Ê¢ ∑§Ê Œı⁄UÊ ∑§⁄¢Uª •ı⁄U flSÃÈÁSÕÁà ¡ÊŸ¢ª– ©œ⁄,U ß‚ ÁflflÊŒÊS¬Œ ’„È◊¢Á¡‹UÊ ∑§Ê ¬˝U‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ „Ê߸⁄UÊß¡ Á’ÁÀ«¢Uª ∑§Ê Œ¡Ê¸ ŒÃ „È∞ ¡Ë å‹U‚ »§Êßfl ∑§Ë •ŸÈ◊Áà Œ ŒË „Ò–

ã×âð ÕɸU·¤ÚU ·¤æñÙ...

÷Ê¡ÿÈ◊Ù Ÿ ’ÈœflÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ’«∏UÊ ªáʬÁà ‚ Áfl‡ÊÊ‹U ÁÃ⁄¢UªÊ ⁄ÒU‹UË ÁŸ∑§Ê‹UË–

§„UË¥ ¬ ÁŸªÊ„¥U, ∑§„UË¥ ¬ ÁŸ‡ÊÊŸÊ... ÁŸª◊ÊÿȘÄà ÿÙª¥Œ˝ ‡Ê◊ʸ •’ ÁŸª◊ ∑§Ë ⁄UËÁÃ-ŸËÁà ‚◊¤Ê ª∞ „Ò¥U •ı⁄U ©U‚Ë •ŸÈM§¬ ∑§Ê◊ ∑§⁄UŸ ‹ª „Ò¥U– •ÊÃ „UË •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù „U«∏U∑§ÊÿÊ •ı⁄U ‚ÅÃË ‚ ∑§Ê◊ ∑§⁄UÊ∞– ∑ȧ¿U ∑§Ù ÁŸ‹¢Á’à ÷Ë Á∑§ÿÊ, ‹Á∑§Ÿ •’ ©UŸ∑§Ê ⁄UflÒÿÊ ’º‹ ªÿÊ „ÒU– fl •¬ˇÊÊ∑Χà ©UÃŸË ‚ÅÃË ‚ ¬‡Ê Ÿ„UË¥ •Ê ⁄U„U– •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ’Êà ∑§⁄UŸ ∑§Ê Ãı⁄UÃ⁄UË∑§Ê ÷Ë ’º‹Ê-’º‹Ê ‚Ê „ÒU– ¡Ù •Áœ∑§Ê⁄UË ©UŸ∑§ ∑§Á’Ÿ ∑§ ‚Ê◊Ÿ ‚ ÷Ë ’ø∑§⁄U ÁŸ∑§‹Ã Õ, ©UŸ∑§ ◊Ÿ ‚ πı»§ ∑§◊ „UÙ ⁄U„UÊ „ÒU– •’ fl ’œ«∏U∑§ ©UŸ∑§ ‚Ê◊Ÿ •Ê ⁄U„ „Ò¥U– ‡Ê◊ʸ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ •’ •Áœ∑§Ê⁄UË ∑§„U ⁄U„U „Ò¥U Á∑§ ©UŸ∑§Ê ÁŸ‡ÊÊŸÊ ∑§„UË¥ •ı⁄U „ÒU •ı⁄U ÁŸªÊ„¥U ∑§„UË¥ •ı⁄U ¡◊Ê ⁄UπË „Ò¥U– •Áœ∑§Ê⁄UË ÿ ÷Ê¢¬Ÿ ◊¥ ‹ª „Ò¥U Á∑§ ‡Ê◊ʸ ∑§ √ÿfl„UÊ⁄U ◊¥ ÿ„U ’º‹Êfl •ÊÿÊ ÄÿÙ¥ „ÒU?

·ð¤ÅU ÂÚUèÿææ ×ð´ ÅUæò 15 ×𢠥æÆU ÜUÇU¸·ð¤ ¥õÚU Ùæñ ÜUÇU¸ç·¤Øæ¢ ß¢ºı⁄U (Ÿ‚¢)– ∑§ÊÚ◊Ÿ ∞«UÁ◊‡ÊŸ ≈US≈U (∑§≈U) ∑§ ¬Á⁄UáÊÊ◊ ’ÈœflÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ÉÊÙÁ·Ã Á∑§∞ ª∞– ߟ◊¥ vÆÆ ¬˝Á‡Êà •¢∑§Ù¥ ∑§ ‚ÊÕ ß¢ºı⁄U ∑§ •Á◊à ∑§Ê‹Ê Ÿ ≈UÊÚ¬ Á∑§ÿÊ „ÒU– ©Uã„¥U •Ê߸•Ê߸∞◊ •„U◊ºÊ’ʺ ∑§ •‹ÊflÊ •Ê߸•Ê߸∞◊ ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ, •Ê߸•Ê߸∞◊ ‹πŸ™§, •Ê߸•Ê߸∞◊ ’¥ª‹ÈM§U •ı⁄U •Ê߸•Ê߸∞◊ ⁄UÊ¢øË ‚ ∑§ÊÚ‹ •Ê∞ „Ò¥U– ß‚∑§ •‹ÊflÊ ß¢ºı⁄U ∑§ •ı⁄U ÷Ë ∑§ß¸ ¿UÊòÊ „Ò¥U, Á¡ã„UÙ¥Ÿ ~z ¬˝ÁÇÊà ‚ •Áœ∑§ •¢∑§ •Á¡¸Ã Á∑§∞ „Ò¥U– ߟ◊¥ flL§áÊ •ª˝flÊ‹ (~~.~w ¬˝ÁÇÊÃ), •ÊÁºàÿ ⁄‘U∑§Ê⁄UË (~~.~w

ÂæñÏð Õæ¢ÅUÌè ×ôÅUÚUâæ§ç·¤ÜU ÚñUÜUè ·¤‹Øæ·é¤×æÚUè â𠧢ÎõÚU Âã颿è ߢºı⁄U (Ÿ‚¢)– ⁄UÊc≈˛UflÊŒË ∑§Ê¢ª˝‚ ¬Ê≈U˸ ∑§ •äÿˇÊ ‡Ê⁄UŒ ¬flÊ⁄U ∑§ |Æfl¢ ¡ã◊ÁŒfl‚ ¬⁄U vw ÁŒ‚¢’⁄U ∑§Ê ∑§ãÿÊ∑ȧ◊Ê⁄UË ‚ ‡ÊÈM§ „È߸ ◊Ê≈U⁄‚ÊßÁ∑§‹U ⁄ÒU‹UË vw ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ê ߢŒı⁄U ¬„È¢øË– ⁄ÒU‹UË U◊¢ ‡ÊÊÁ◊‹U |w ÿÈflÊ•Ù¢ Ÿ ⁄UÊSÃ÷⁄U ¬ÊÒœ ’Ê¢≈U– U ߢŒı⁄U ◊¢ ÿ„ ⁄ÒU‹UË U•Ê«∏UÊ U’Ê¡Ê⁄U ÁSÕà ◊¢ª‹U ‚ŒŸ ◊¢ L§∑§Ë– ß‚∑§ ’ÊŒ ‚Œ⁄U ’Ê¡Ê⁄U ߸ŒªÊ„ ¬„È¢øË, ¡„Ê¢ ‡Ê„⁄U ∑§Ê¡Ë «UÊÚ. ߇Ê⁄Uà •‹UË ∑§Ë

ÚUæÁßæǸUæ U×𢠻ñÜUÚUè ·¤æ SÍæÙ ÕÎÜUæ

÷Ê¡ÿÈ◊Ù mÊ⁄UÊ ’ÈœflÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ÁŸ∑§Ê‹UË ªß¸ ÁÃ⁄¢UªÊ ⁄ÒU‹UË ◊¢ ‡ÊÊÁ◊‹U •Ÿ∑§ flÊ„ŸÊ¢ ¬⁄U Ÿ¢’⁄U Ÿ„Ë¢ Õ– ÿÊÃÊÿÊà ¬ÈÁ‹U‚ ∑§Ê äÿÊŸ ß‚ •Ù⁄U Ÿ„Ë¢ ªÿÊ–

çÙ‡æüØ

ߢºı⁄U (Ÿ‚¢)– ⁄UÊ¡flÊ«∏UÊ U◊¢ ¬È⁄UÊÃàfl ‚Ê◊Áª˝ÿÙ¢ ∑§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§ Á‹U∞ ÁŸœÊ¸Á⁄Uà ªÒU‹U⁄UË ∑§Ê SÕÊŸ ’Œ‹U ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò– ¬„‹U ÿU„ ªÒ‹U⁄UË Œ⁄U’Ê⁄U „ÊÚ‹U ◊¢ ’ŸŸ flÊ‹UË ÕË, ‹UÁ∑§Ÿ U•’ ß‚ ¬„‹UË ◊¢Á¡‹U ¬⁄U ’ŸÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ß‚∑§ ‚ÊÕ „Ë ÃËŸ ‹UÊπ L§¬∞ ∑§Ë ÿÊ¡ŸÊ ’…∏U∑§⁄U ¬Ê¢ø ‹UÊπ L§¬∞ „Ù ªß¸ „Ò– ªÒ‹U⁄UË ∑§Ê SÕÊŸ ß‚Á‹U∞ ’Œ‹UŸÊ ¬«∏UÊ,U ħÿÙ¢Á∑§ ¬È⁄UÊÃàfl Áfl÷ʪ ∑§Ê ‚È⁄UˇÊÊ∑§◊˸ Ÿ„Ë¢ Á◊‹U ⁄U„ Õ–

çÁÜæ ÂýàææâÙ mæÚUæ ÂýçÌÕ´Ïæˆ×·¤ ¥æÎðàæ ÁæÚUè

ç·¤ÚUæØðÎæÚ, Ùõ·¤ÚU, Àæ˜æô´ ¥õÚU Â𧴻»ðSÅU ·¤è âê¿Ùæ ÍæÙð ×ð´ Îð¢U Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ߢºı⁄U– Á∑§⁄UÊÿŒÊ⁄UÙ¥, ÉÊ⁄U‹Í Ÿı∑§⁄UÙ¥, ¿ÊòÊÊflÊ‚ ◊¥ ⁄U„Ÿ flÊ‹ ¿ÊòÊ-¿ÊòÊÊ•Ù¥ ∞fl¥ „Ù≈U‹-‹ÊÚ¡ •ı⁄U œ◊¸‡ÊÊ‹Ê ◊¥ ∆„⁄UŸ flÊ‹ √ÿÁQ§ÿÙ¥ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ÁŸœÊ¸Á⁄Uà ¬˝¬òÊ ◊¥ ‚¥’¥ÁœÃ ÕÊŸÙ¥ ◊¥ ◊∑§ÊŸ ∞fl¥ „Ù≈U‹ ‹ÊÚ¡ ◊ÊÁ‹∑§Ù¥ ∑§Ù ŒŸÊ „٪˖ Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ mÊ⁄UÊ ‡Ê„⁄U ◊¥ ‹Ù∑§ ‡ÊÊ¥Áà ∞fl¥ ∑§ÊŸÍŸ-√ÿflSÕÊ ’ŸÊ∞ ⁄UπŸ ∑‘§ Á‹∞ Œ¢« ¬˝Á∑˝§ÿÊ ‚¥Á„ÃÊ v~|x ∑§Ë œÊ⁄UÊ vyy ∑‘§ Äà ¬˝ÁÃ’¥œÊà◊∑§ •ÊŒ‡Ê ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ÿ„ •ÊŒ‡Ê vv ¡Ÿfl⁄UË ‚ ~ ◊Êø¸ wÆvv Ã∑§ ¬˝÷Êfl‡ÊË‹ ⁄U„ªÊ– •ÁÃÁ⁄UQ§ Á¡‹Ê Œ¢«ÊÁœ∑§Ê⁄UË ŸÊ⁄UÊÿáÊ ¬Ê≈UËŒÊ⁄U mÊ⁄UÊ ¡Ê⁄UË •ÊŒ‡Ê ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊∑§ÊŸ ◊ÊÁ‹∑§Ù¥ ∑§Ù ŒÈ∑§ÊŸ •ı⁄U ◊∑§ÊŸ Á∑§⁄UÊÿ ‚ ŒŸ ∑‘§ ¬Ífl¸ Á∑§⁄UÊÿŒÊ⁄U

¬˝ÁÇÊÃ), SŸ„U‹ ŸÊ⁄¢Uª (~}.y ¬˝ÁÇÊÃ), •ÊÁ’ºÊ •¢‚Ê⁄UË (~~.z ¬˝ÁÇÊÃ), Ÿ◊˝ÃÊ •ª˝flÊ‹ (~~.{ ¬˝ÁÇÊÃ), Á‚hÊÕ¸ ¬Ê≈UŸË (~|.|z ¬˝ÁÇÊÃ), •¢Á∑§ÃÊ ÷ʪ¸fl (~}.x| ¬˝ÁÇÊÃ), ‡Ê⁄UÁ‚¢„U ’ÉÊ‹ (~}.| ¬˝ÁÇÊÃ), ÁŸÃ‡Ê •Êÿ¸ (~}.~ ¬˝ÁÇÊÃ), •¢∑§‡Ê Á¡¢º‹ (~}.x ¬˝ÁÇÊÃ), ‚ÈÁ◊à ¬¢¡flÊŸË (~}.yy ¬˝ÁÇÊÃ), Ÿ„UÊ •ª˝flÊ‹ (~|.{{ ¬˝ÁÇÊÃ), ‹πÊ ‡ÊÊ„U (~z.y| ¬˝ÁÇÊÃ), Á¬˝ÿ¢∑§Ê ªÈåÃÊ (~| ¬˝ÁÇÊÃ) •ı⁄U ¡ÿ‡Ê ‡ÊÊ„U (~{ ¬˝ÁÇÊÃ) „Ò¥U–

∑§Ë ‚ê¬Íáʸ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ÁŸœÊ¸Á⁄Uà ¬˝ÊM§¬ ◊¥ ‚¥’¥ÁœÃ ˇÊòÊ ∑‘§ ÕÊŸ ◊¥ ŒŸÊ „٪˖ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ ∑‘§ ¬„‹ ◊∑§ÊŸ ∞fl¥ ŒÈ∑§ÊŸ Á∑§⁄UÊÿ ‚ Ÿ„Ë¥ ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞ ª∞ „Ò¥ Á∑§ ÉÊ⁄U‹Í Ÿı∑§⁄UÙ¥ ∞fl¥ √ÿÊfl‚ÊÁÿ∑§ Ÿı∑§⁄UÙ¥ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ‚¥’¥ÁœÃ ◊ÊÁ‹∑§ mÊ⁄UÊ ÕÊŸ ¬⁄U ŒŸ ∑‘§ ©¬⁄Uʥà „Ë ©ã„¥ ⁄UπÊ ¡Ê∞– ¿ÊòÊÊflÊ‚Ù¥ ◊¥ ⁄U„ ⁄U„ ¿ÊòÊ ∞fl¥ ¿ÊòÊÊ•Ù¥ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ÁflÁ„à ¬˝ÊM§¬ ◊¥ ‚¥’¥ÁœÃ ÕÊŸ ∑§Ù ŒË ¡Ê∞– „Ù≈U‹, ‹ÊÚ¡, œ◊¸‡ÊÊ‹Ê ◊¥ L§∑§Ÿ flÊ‹ √ÿÁQ§ÿÙ¥ ‚ ¬„øÊŸ ¬òÊ •ÁŸflÊÿ¸ M§¬ ‚ Á‹ÿÊ ¡Ê∞– ∆„⁄UŸ flÊ‹ √ÿÁQ§ÿÙ¥ ∑§Ë ‚ÍøË ¬˝ÁÃÁŒŸ ÕÊŸ ¬⁄U ŒË ¡Ê∞– ÷flŸ ÁŸ◊ʸáÊ ∞fl¥ •ãÿ ÁŸ◊ʸáÊ ∑§ÊÿÙ¥¸ ◊¥ ‹ª ◊¡ŒÍ⁄UÙ¥,∑§Ê⁄U˪⁄UÙ¥ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ∆∑‘§ŒÊ⁄U mÊ⁄UÊ ÕÊŸ ¬⁄U ŒË

¡Ê∞– ¬ߢª ªS≈U ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ‚¥’¥ÁœÃ ◊∑§ÊŸ ◊ÊÁ‹∑§ mÊ⁄UÊ ŒË ¡Ê∞ – ß‚∑‘§ ©¬⁄Uʥà „Ë ¬ߢª ªS≈U ⁄UπÊ ¡Ê∞– ∞‚ √ÿÁQ§ÿÙ¥ ∑§Ë ‚ÍøŸÊ ¡Ù vz ÁŒfl‚ ‚ •Áœ∑§ ‚◊ÿ Ã∑§ ÁŸflÊ‚ ∑§⁄U ⁄U„ „Ù¢ Ãà∑§Ê‹ ÕÊŸ ¬⁄U ÁflÁ„à ¬˝ÊM§¬ ◊¥ ŒË ¡Ê∞– •ÊŒ‡Ê ‚ √ÿÁÕà √ÿÁQ§ Œ¢« ¬˝Á∑˝§ÿÊ ‚¥Á„à v~|x ∑§Ë œÊ⁄UÊ vyy (z) •¥Ãª¸Ã •œÙ„SÃÊˇÊ⁄U∑§Ãʸ ∑‘§ ãÿÊÿÊ‹ÿ ◊¥ •ÊflŒŸ ¬˝SÃÈà ∑§⁄U ‚∑‘§ªÊ– •àÿ¥Ã Áfl‡Ê· ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ◊¥ ‚ˇÊ◊ •Áœ∑§Ê⁄UË ∑‘§ ‚¥ÃÈC „ÙŸ ¬⁄U •ÊflŒ∑§ ∑§Ù Á∑§‚Ë ÷Ë ‹ÊªÍ ‡ÊÃÙ¥¸ ‚ ¿Í≈U Œ ‚∑‘§ªÊ– ÿÁŒ ∑§Ù߸ √ÿÁQ§ ©¬ÿȸQ§ •ÊŒ‡Ê ∑§Ê ©Ñ¥ÉÊŸ ∑§⁄UªÊ ÃÙ ©‚∑‘§ ÁflL§h ÷Ê⁄UÃËÿ Œ¢« ‚¥Á„ÃÊ ∑‘§ ¬˝ÊflœÊŸÙ¥ ∑‘§ Äà •Á÷ÿÙ¡Ÿ ∑§Ë ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ∑§Ë ¡Ê∞ªË–

©¬ÁSÕÁà ◊¢ ¬ÊÒœÊ⁄UÊ¬áÊ „ÈU•ÊU– ß‚∑§ ’ÊŒ ⁄ÒU‹UË Uπ¡⁄UÊŸÊ ªáÊ‡Ê ◊¢ÁŒ⁄U ¬„È¢øË •ı⁄U fl„Ê¢ ÷Ë ¬ÊÒœÊ⁄UÊ¬áÊ „È•Ê– ÿ„Ê¢ ‚U ⁄ÒU‹UË U©Ö¡ÒŸ ∑§Ë •Ù⁄U ⁄UflÊŸÊ „Ù ªß¸– ⁄ÒU‹UË U∑§Ê ŸÃÎàfl ∑ΧÁ· ÷Í·áÊ §‚ ‚ê◊ÊÁŸÃ ªÙÁfl¢Œ⁄UÊfl ¬flÊ⁄U , flË¬Ë ⁄U◊ÒÿÊ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¢– ⁄ÒU‹UË Uv~ ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ê ÁŒÀU‹UË ¬„È¢øªË– ÿÊòÊÊ ∑§ Œı⁄UÊŸ ⁄ÒU‹UË U◊¢ ‡ÊÊÁ◊‹U ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ù¢ Ÿ vz „¡Ê⁄U ŸÊÁ⁄Uÿ‹U, v{ „¡Ê⁄U ø¢ŒŸ ∑§ ¬ÊÒœ ‹UªÊ∞–


www.hellohindustan.in

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚUU vx ÁÙßÚUèU w®vv

ÕôÏ ßæØ

‘ ŒÈ—π •ŸÈ÷flÊ¥ ∑§Ê ÁfllÊ‹ÿ „ÒU–U’ - ¬¥Á«Uà ø¢ŒÊ’Ê߸U

ØãUæ¢ ÙãUè´ ãñ ·é¤ÀU Öè ×ã¢U»æ

¬òÊ ‚¢¬Êº∑§ ∑§ ŸÊ◊

Ä

ÿÊ „U◊ ◊„¢UªÊ߸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ‚ø◊Èø ◊¥ ⁄UÙ ⁄U„U „Ò¥U? ÄÿÊ •Ê∞ ÁºŸ „U◊Ê⁄‘U Áº‹ ∑§Ë π⁄UËŒ Á‹∞ Õ– ß‚‚ ¬Ò‚Ê ’„Èà πø¸ „È•Ê •ı⁄U ©‚∑§Ê ‹Ê÷ ∑§È¿ Ÿ„Ë¥ „È•Ê– ¬„‹ œ«∏U∑§Ÿ ß‚ ’Êà ‚ ’…∏UË ⁄U„UÃË „ÒU Á∑§ ‚È’„U •π’Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ÿ„U ¬…∏UŸ ∑§Ù Á◊‹ •Ê߸¬Ë∞‹ ◊¥ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ⁄UÊÚÿÀ‚ ∑§Ë ¡Ëà Ÿ ‚’∑§Ù øı¥∑§Ê ÁŒÿÊ, Á¡‚◊¥ íÿÊŒÊÃ⁄U Á∑§ »§‹Ê¢ »§‹Ê¢ øË¡ ∑§ ºÊ◊ ßß ’…∏U ª∞– Ÿ„UË¥ ∞‚Ê Á’‹∑ȧ‹ Ÿ„UË¥ „ÒU, ÷Ê⁄Uà ¡Ò‚ Ÿı¡flÊŸ, ∑§◊ øÁø¸Ã Áπ‹Ê«∏Ë Õ– ß‚∑‘§ ’Êfl¡ÍŒ ∞∑§Êœ ◊ÊÁ‹∑§ ∞‚Ê ŒÈS‚Ê„‚ º‡Ê ◊¥ ◊„¢UªÊ߸ „ÒU „UË Ÿ„UË¥– ◊¢«UË ‚¡Ë „Ò,U ë∏U∑§-÷«∏U∑§ ø∑§Êøı¥œ ‚ ÷⁄‘U „UÊÚ‹ ◊¥ ∑§⁄UÃ ⁄U„ ¡Ò‚ Á¬¿‹ ‚Ê‹ ’¥ª‹ÈL§ ∑§Ë ≈UË◊ Ÿ ∞¥«˛ÿÍ ÁçU‹¥≈UÊÚ»§ •ı⁄U ∑‘§ÁflŸ ’Ù‹Ë ‹ª ⁄U„UË „ÒU ‹ÊπÙ¥-∑§⁄UÙ«∏UÙ¥ ∑§Ë– ∞∑§ ¡ª„ ∞‚Ë „Ò, ¡„Ê¥ ’…∏Ã „È∞ ŒÊ◊Ù¥ ¬⁄U ¬Ë≈U⁄U‚Ÿ ∑§Ù ÷Ê⁄UË ¬Ò‚Ê Œ∑§⁄U π⁄UËŒ •ı⁄U ŒÙŸÙ¥ ∑§È¿ ∑§Ê◊ Ÿ •Ê∞– ∑§Ê◊ •Ê∞ ÃÙ Á∑§‚Ë ∑§Ù Á‡Ê∑§Êÿà Ÿ„Ë¥ „Ò, Ÿ ’øŸ flÊ‹ ∑§Ù, Ÿ π⁄UËŒÊ⁄U ∑§Ù, Ÿ •Ê◊ ¡ŸÃÊ ∑§Ù– ¬È⁄UÊŸ ¡ÊŸ-¬⁄Uπ •ÁŸ‹ ∑§È¥’‹– •Ê߸¬Ë∞‹ ∑§Ê ©g‡ÿ Á∑˝§∑‘§≈U ∑§Ù íÿÊŒÊ •Ê∑§·¸∑§ •ı⁄U ‹Ù∑§Á¬˝ÿ ’ŸÊŸÊ „Ò– ß‚ ’Ê⁄U ∑§Ë ŸË‹Ê◊Ë Ÿ ∑§È¿ „Œ ߥÁ«ÿŸ ¬˝ËÁ◊ÿ⁄U ‹Ëª (•Ê߸¬Ë∞‹) ∑‘§ Á‹∞ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ë Ÿ∞ Á‚⁄U ‚ ŸË‹Ê◊Ë „È߸ •ı⁄U ¡„Ê¥ ∑§È¿ ŸÊ◊Ë Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑‘§ π⁄UËŒÊ⁄U Ÿ„Ë¥ Á◊‹, fl„Ë¥ â¢Âæ¼·¤èØ Ã∑§ ÁŒπÊÿÊ „Ò Á∑§ ÿ„ ‚◊¤ÊŒÊ⁄UË Áfl∑§Á‚à „È߸ „Ò– •Ê߸¬Ë∞‹ ∑‘§ ‚ÊÕ ∑§È¿ ∑§◊ ¡ÊŸ-Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ë ∑§Ë◊à ∑§ß¸ ªÈŸÊ ’…∏ ªß¸– ∑§È¿ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ù ◊ÈÁ‡∑§‹ ÿ„ „È߸ ÕË Á∑§ ©‚∑§Ë •¬˝àÿÊÁ‡Êà ‚»§‹ÃÊ ‚ ’Ë‚Ë‚Ë•Ê߸ ∑‘§ ∑§ÃʸœÃʸ ‹∑§⁄U ◊Ã÷Œ „Ù ‚∑§Ã „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ ◊Ù≈U Ãı⁄U ¬⁄U ÿ„ ∑§„Ê ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò Á∑§ Á¬¿‹ πÈŒ ÷ı¥ø∑§ „Ù ª∞ Õ •ı⁄U fl ◊ÿʸŒÊ ∑§Ë ‹ˇ◊áÊ ⁄UπÊ Ÿ„Ë¥ πË¥ø ¬Ê∞– ß‚Ë fl¡„ ÃËŸ ’⁄U‚ ∑‘§ áȒ¸ Ÿ ≈UË◊ ◊ÊÁ‹∑§Ù¥ ∑§Ù ‚◊¤ÊŒÊ⁄U ’ŸÊ ÁŒÿÊ „Ò– ÿ„ ‹ÊÁ¡◊Ë ÷Ë ‚ •Ê߸¬Ë∞‹ •ÊÁÕ¸∑§ ÉÊÙ≈UÊ‹Ù¥ •ı⁄U ◊Ÿ◊ÊŸË ∑§Ë fl¡„ ‚ ◊ÈÁ‡∑§‹ ◊¥ ¬«∏ ªÿÊ– „Ò, ÄUÿÙ¥Á∑§ ÃËŸ ’⁄U‚ ◊¥ ◊ÊÁ‹∑§Ù¥ Ÿ ∑§Ê»§Ë ¬Ò‚Ê πø¸ ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò •ı⁄U •’ fl ‹Á‹Ã ◊ÙŒË ß‚∑‘§ Á‹∞ ÁŸ‡øÿ „Ë ŒÙ·Ë „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ ’Ë‚Ë‚Ë•Ê߸ ∑‘§ •ãÿ ª¥÷Ë⁄UÃÊ ‚ ‹Ê÷ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ‚Ùø ⁄U„ „Ò¥– ¬„‹Ë ŸË‹Ê◊Ë ◊¥ Ç‹Ò◊⁄U ∑§Ê ¬‹«∏Ê ÷Ê⁄UË ∑§ÃʸœÃʸ•Ù¥ ∑§Ê ŒÙ· ÷Ë ∑§◊ Ÿ„Ë¥ „Ò, Á¡ã„Ù¥Ÿ ª«∏’Á«∏ÿÙ¥ ∑§Ù ⁄UÙ∑§Ÿ ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ÕÊ, ß‚Á‹∞ ∑§ß¸ ≈UË◊Ù¥ Ÿ ∑§ß¸ ‚Ê⁄U ’«∏-’«∏ Áπ‹Ê«∏Ë Á’ŸÊ ≈UË◊ ∑§Ê ‚¥ÃÈ‹Ÿ ‚Ùø Ÿ„Ë¥ ∑§Ë– π‹ ◊¥ √ÿʬÊ⁄U „ÙŸÊ øÊÁ„∞ ÿÊ Ÿ„Ë¥, ÿ„ ‚flÊ‹ ߟ ÁŒŸÙ¥ ’◊ÊŸË „Ò–

çâÕÜ Ùð ¹ðÜæ ¼æ¢ß ∑§

Á¬‹ Á‚é’‹ Ÿ •¬ŸË “∑§ÊÁ’Á‹ÿÔ ÁŒπÊ „Ë ŒË– ∞. ⁄UÊ¡Ê ∑‘§ ßSÃË»‘§ ∑‘§ ¡¬Ë‚Ë ¬⁄U ¡ÊŸÊ-¬„øÊŸÊ ⁄Uʪ ŒÙ„⁄UÊÿÊ– ’Ù‹- Áfl¬ˇÊ Ÿ ‚¥‚Œ ◊¥ ’Ù‹Ÿ ∑§Ê ’ÊŒ ‚¥øÊ⁄U ◊¥òÊÊ‹ÿ ‚¥÷Ê‹Ê– fl∑§Ë‹ Á‚é’‹ Ÿ øÊ¡¸ ‹Ÿ ∑‘§ ‚Ê∆ ÁŒŸ ∑‘§ ◊ı∑§Ê Ÿ„Ë¥ ÁŒÿÊ ß‚Á‹∞ „◊ ¡ŸÃÊ ∑§Ù •¬ŸË ’Êà ∑§„Ÿ •Ê∞– ÉÊÙ≈UÊ‹ ∑‘§ ÷ËÃ⁄U „Ë “øÊ¡¸‡ÊË≈U” ¬‡Ê ∑§⁄U ŒË– Á‚é’‹ ∑§Ù ◊¥òÊÊ‹ÿ ‚¥÷Ê‹ •÷Ë zx ÁŒŸ „Ë •Ê¥∑§«∏ v.|{ ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ ∑§Ù ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ª‹Ã ’ÃÊÿÊ– ’Ù‹- •ª⁄U ‚Ë∞¡Ë ∑‘§ ß‚ ◊ʬŒ¥« ∑§Ù ◊ÊŸ ‹¥, ÃÙ ÿ„ •Ê¥∑§«∏Ê v.|{ ‹Êπ „È∞, ¬⁄U ≈UÍ-¡Ë S¬ÄU≈˛◊ ÉÊÙ≈UÊ‹ ∑§Ë ∞‚Ë ¬⁄UÃ¥ ©œ«∏Ë¥ ÁºŸ‡Ê ◊„¢UÃU U U ∑§⁄UÙ«∏ „Ë Ÿ„Ë¥, w.{ ‹Êπ ∑§⁄UÙ«∏ ¬„È¥ø ¡Ê∞ªÊ– ◊ÊŸÙ ∑§Ù߸ ÉÊÙ≈UÊ‹Ê „Ë Ÿ„Ë¥ „È•Ê– ‚Ë∞¡Ë ⁄U¬≈U •ı⁄U Á‚é’‹ Ÿ ‚Ë∞¡Ë ∑§Ë ‚◊¤Ê ∑§Ê ◊πı‹ ©«∏ÊÃ „È∞ Áfl¬ˇÊ ∑§Ë πÁ≈UÿÊ π«∏Ë ∑§⁄UÃ Á‚é’‹ ∞‚ ◊ÈS∑§⁄UÊ¡◊∑§⁄U fl∑§Ê‹Ã ¤ÊÊ«∏Ë– ’Ù‹- ∞. ⁄UÊ¡Ê ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ◊ÈS∑§⁄UÊ ∑§⁄U øÈS∑§Ë ‹ ⁄U„ Õ ◊ÊŸÙ •ŒÊ‹ÃË »Ò§‚‹ ‚ ’Ê¥≈U ª∞ vww S¬ÄU≈˛◊ ∑‘§ ‹Êß‚¥‚ y.y ◊ҪʄÊ≈U¸˜¡ ¬„‹ „Ë ∑‘§‚ ¡Ëà ª∞ „Ù¥– Á‚é’‹ Ãÿ ∞¡¥« ∑‘§ ‚ÊÕ ∑‘§ Õ– ¬⁄U ‚Ë∞¡Ë Ÿ {.w ◊ҪʄÊ≈U¸˜¡ ‚ •Ê∑§‹Ÿ ¬Í⁄U ◊„∑§◊ ∑§Ù ‹∑§⁄U ¬ÊÚfl⁄U ¬˝¡¥≈U‡ÊŸ ŒŸ ¬„È¥ø– ‚Ê⁄UÊ Á∑§ÿÊ– ÿÊŸË x|,vzy ∑§⁄UÙ«∏ ÿ„Ë¥ »§Ê‹ÃÍ ¡Ù«∏Ê– »§Ù∑§‚ ÉÊÙ≈UÊ‹ ∑‘§ •Ê¥∑§«∏ ¬⁄U „Ë ⁄UπÊ– ‚Ë∞¡Ë ∑§Ë ⁄U¬≈U Á»§⁄U ‚Ë∞¡Ë Ÿ wÆvÆ ∑‘§ ◊Ê∑‘§¸≈U ⁄U≈U ∑‘§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ◊¥ •Áœ∑§Ã◊ ∞∑§ ŸË‹ |{ π⁄U’ ÿÊŸË v.|{ ‹Êπ ¡Ÿfl⁄UË wÆÆ} ◊¥ ’Ê¥≈U ª∞ ≈UÍ-¡Ë S¬ÄU≈˛◊ ∑§Ê ∑§⁄UÙ«∏ ∑§Ê ŸÈ∑§‚ÊŸ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ– ¬⁄U •¬ŸË zx ÁŒŸ ∑§Ë •Ê∑§‹Ÿ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– z{,ÆÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ ÿ„Ë¥ ∑§◊ „Ù ◊„ŸÃ ◊¥ Á‚é’‹ Ÿ Ÿ Á‚»§¸ ‚Ë∞¡Ë ∑‘§ •Ê¥∑§«∏Ù¥ ∑§Ù ª∞– ¤ÊÈ∆‹ÊÿÊ, •‹’ûÊÊ ‚Ë∞¡Ë ∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ ¬⁄U ÷Ë ‚flÊ‹ ßÃŸÊ „Ë Ÿ„Ë¥, Õ˝Ë-¡Ë S¬ÄU≈˛◊ ∑§Ë ∑§Ë◊à ∑§Ù äÿÊŸ ©∆Ê ÁŒ∞– Ã∑§ŸË∑§Ë ◊Ê◊‹Ù¥ ∑‘§ •Ê∑§‹Ÿ ◊¥ ‚Ë∞¡Ë ∑§Ù âéÂýè× ·¤ôÅUü âãè Øæ çâÕÜ, Øã Ìô ßQ¤ ◊¥ ⁄Uπ ÷Ë •Ê∑§‹Ÿ „È•Ê ÃÙ v|,|zz ∑§⁄UÙ«∏ •ı⁄U •ŸÊ«∏Ë ’ÃÊ •Ê¥∑§«∏Ù¥ ∑§Ë ¤Ê«∏Ë ‹ªÊ ŒË– ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§◊ „È∞– Á»§⁄U ≈UÍ-¡Ë ∑§Ê ‹Êß‚¥‚ wÆ ‚Ê‹ ∑‘§ Á‹∞ ÃÙ ¡Ê¥ø ∑§Ê ŒÊÿ⁄UÊ wÆÆv Ã∑§ ’…∏ÊÿÊ– ¬⁄U Á‚é’‹ Ÿ ãè ÕÌæ°»æÐ ÂÚU çâÕÜ Ùð Ìô âæÚUæ ÁŒÿÊ ¡ÊŸÊ ÕÊ– ‹Á∑§Ÿ ∞∑§ ‚Ê‹ Œ⁄UË „È߸, ‚Ù v~ ≈U‹Ë∑§ÊÚ◊ ¬ÊÚÁ‹‚Ë ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ÿÊŸË v~~y ‚ •’ Ã∑§ Æè·¤ÚUæ âè°Áè ¥õÚU çßÂÿæ ·Ô¤ çâÚU ȤôǸ, ‚Ê‹ ∑‘§ Á‹∞ „Ë Á◊‹Ê– ÿÊŸË zx,ÆÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ ÿ„Ë¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑§⁄U ÁŸc∑§·¸ ÷Ë Œ ÁŒÿÊ– ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ •¬ŸË ȤæSÅU Åþñ·¤ ·¤ôÅUü ·Ô¤ ¥´ÎæÁ ×ð´ ȤõÚUÙ ∑§◊ „Ù ª∞– ∑§È¿ ß‚Ë Ã⁄U„ ªÈáÊÊ-÷ʪ ∑§⁄UÃ „È∞ Á≈Uå¬áÊË ◊¥ ∑§ß¸ ’Ê⁄U ∑§„ øÈ∑§Ê- ß‚ ÉÊÙ≈UÊ‹ ◊¥ Á¡ÃŸÊ ×æ×Üæ ÚUȤæ-ÎÈ¤æ ·¤ÚU çÎØæÐ çâÕÜ Ùð Á‚é’‹ Ÿ •ÊÁπ⁄U ◊¥ ∑§„ ÁŒÿÊ- ≈UÍ-¡Ë S¬ÄU≈˛◊ ◊¥ ÁŒπ ⁄U„Ê, ◊Ê◊‹Ê ©‚‚ ∑§„Ë¥ •Êª „Ò– ¬⁄U Á‚é’‹ ∑§Ù àæéL¤¥æÌ ãè çßÂÿæ ÂÚU ã×Üð âð ·¤èÐ Œ‡Ê ∑‘§ ⁄UÊ¡Sfl ∑§Ê ŸÈ∑§‚ÊŸ ÁŸ‹ ⁄U„Ê ¬⁄U ‚Ë∞¡Ë Ÿ S¬ÄU≈˛◊ ÉÊÙ≈UÊ‹ ◊¥ Á¡ÃŸÊ ∑§„Ê ¡Ê ⁄U„Ê, ©‚‚ ∑§ß¸ ªÈŸÊ ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ πÈŒ ∑‘§ ‚ÊÕ •ãÿÊÿ Á∑§ÿÊ, Áfl¬ˇÊ Ÿ ∑§◊ Ÿ¡⁄U •Ê ⁄U„Ê– ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ‚„Ë ÿÊ Á‚é’‹, ÿ„ ÃÙ flQ§ „Ë ’ÃÊ∞ªÊ– ¬⁄U Á‚é’‹ Ÿ ÃÙ ‚Ê⁄UÊ •Ê◊ •ÊŒ◊Ë ∑‘§ ‚ÊÕ– ‹ª „ÊÕ Á‚é’‹ v~~y •ı⁄U •’ ∑§Ë »§ÙŸ Œ⁄UÙ¥ ∑§Ê Á¡R§ ∆Ë∑§⁄UÊ ‚Ë∞¡Ë •ı⁄U Áfl¬ˇÊ ∑‘§ Á‚⁄U »§Ù«∏, »§ÊS≈U ≈˛Ò∑§ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ •¥ŒÊ¡ ◊¥ »§ı⁄UŸ ∑§⁄UŸÊ Ÿ„Ë¥ ÷Í‹– ’Ù‹- v~~y ◊¥ xw L§¬∞ Á◊Ÿ≈U, ÃÙ v~~}-~~ ◊¥ v{ L§¬∞, ◊Ê◊‹Ê ⁄U»§Ê-Œ»§Ê ∑§⁄U ÁŒÿÊ– Á‚é’‹ Ÿ ‡ÊÈL§•Êà „Ë Áfl¬ˇÊ ¬⁄U „◊‹ ‚ ∑§Ë– wÆÆy ◊¥ ÃËŸ L§¬∞ •ı⁄U •’ xÆ ¬Ò‚ ¬˝Áà Á◊Ÿ≈U ∑§Ë Œ⁄U ‚ »§ÙŸ „Ù ⁄U„–

‡{aH$ ‡gßJ

âé·¤ÚUæÌ ¥õÚU ¥æ§üÙæ

„ÊŸ ŒÊ‡Ê¸ÁŸ∑§ ‚È∑§⁄UÊà ’Œ‚Í⁄Uà •fl‡ÿ Õ, ‹Á∑§Ÿ Œ¬¸áÊ ∑‘§ •Êª ÉÊ¥≈UÙ¥ ’Ò∆∑§⁄U •¬ŸË ∑§ÈL§¬ÃÊ ∑§Ù ÁŸ„Ê⁄UÊ ∑§⁄UÃ Õ– ∞∑§ ÁŒŸ ¡’ fl Œ¬¸áÊ ∑‘§ •Êª ’Ò∆ Õ, Ã÷Ë ©Ÿ∑§Ê ∞∑§ Á‡Êcÿ •ÊÿÊ •ı⁄U ©ã„¥ Œ¬¸áÊ ◊¥ ÁŸ„Ê⁄UÃ Œπ ◊ÈS∑§È⁄UÊŸ ‹ªÊ– ©‚∑§Ù ◊ÈS∑§È⁄UÊÃ Œπ ‚È∑§⁄UÊà Ÿ ∑§„Ê, “◊Ò¥ ¡ÊŸÃÊ „Í¢ ÃÈ◊ ÄUÿÙ¥ ◊ÈS∑§È⁄UÊ∞ Õ– Œ⁄U•‚‹, ◊Ò¥ ∑§ÈL§¬ •fl‡ÿ „Í¢, ‹Á∑§Ÿ Œ¬¸áÊ ŒπŸÊ ◊⁄UÊ ÁŸàÿ ∑§Ê ÁŸÿ◊ „Ò– ∞‚Ê ◊Ò¥ ß‚Á‹∞ âé·¤ÚUæÌ Ùð ·¤ãæ, ÒÎÂü‡æ Ìô ©Ù ∑§⁄UÃÊ „Í¢ Á∑§ ◊ȤÊ Üô»ô´ ·¤ô Öè çÙˆØ ãè Îð¹Ùæ ¿æçã°, •¬ŸË ’Œ‚Í⁄UÃË ∑§Ê Ìæç·¤ ©‹ãð´ §â ÕæÌ ·¤æ ¥ãâæâ ãô •„‚Ê‚ „ÙÃÊ ⁄U„ ç·¤ çÁÌÙð âé´ÎÚU ßð ãñ´, ©ÌÙð âé´ÎÚU •ı⁄U ◊Ò¥ ÁŸàÿ ·¤æØü Öè ·¤ÚUð´Ð °ðâæ ·¤ÚUÙð âð ©Ù·Ô¤ ‚Œ˜∑§Êÿ¸ ∑§M§¢, ÃÊÁ∑§ ‚Œ˜∑§ÊÿÙ¥¸ ‚ ◊⁄UË ÿ„ âõ´ÎØü ÂÚU ÕÎâêÚUÌè ·¤æ »ýã‡æ ’Œ‚Í⁄UÃË …¥∑§Ë ⁄U„–” Ùãè´ Ü»ð»æÐ Ã’ ©Ÿ∑§Ê Á‡Êcÿ ’Ù‹Ê, “ªÈL§Œfl! ß‚∑§Ê ◊Ë’ ÃÙ ÿ„ „È•Ê Á∑§ ¡Ù ‚È¥Œ⁄U ‹Ùª „Ò¥, ©ã„¥ ÃÙ Œ¬¸áÊ ŒπŸ ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „Ë Ÿ„Ë¥ „Ò?” ‚È∑§⁄UÊà Ÿ ∑§„Ê, “Œ¬¸áÊ ÃÙ ©Ÿ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ÷Ë ÁŸàÿ „Ë ŒπŸÊ øÊÁ„∞, ÃÊÁ∑§ ©ã„¥ ß‚ ’Êà ∑§Ê •„‚Ê‚ „Ù Á∑§ Á¡ÃŸ ‚È¥Œ⁄U fl „Ò¥, ©ÃŸ ‚È¥Œ⁄U ∑§Êÿ¸ ÷Ë ∑§⁄U¥– ∞‚Ê ∑§⁄UŸ ‚ ©Ÿ∑‘§ ‚ı¥Œÿ¸ ¬⁄U ’Œ‚Í⁄UÃË ∑§Ê ª˝„áÊ Ÿ„Ë¥ ‹ªªÊ– flSÃÈ× ªÈáÊÊ fl •flªÈáÊÙ¥ ∑§Ê πÍ’‚Í⁄UÃË ÿÊ ’Œ‚Í⁄UÃË ‚ ‚¥’¥œ Ÿ„Ë¥ „Ò, ’ÁÀ∑§ √ÿÁQ§ ∑§Ë ÷ÊflŸÊ•Ù¥ fl ©‚∑‘§ ∑§◊Ù¥¸ ‚ ߟ∑§Ê ‚¥’¥œ „Ò– ‚È¥Œ⁄U „ÙŸ ∑‘§ ‚ÊÕ‚ÊÕ ÿÁŒ √ÿÁQ§ •ë¿ ∑§◊¸ ∑§⁄UÃÊ „Ò, ÃÙ ©‚∑§Ë πÍ’‚Í⁄UÃË ◊¥ •ı⁄U •Áœ∑§ ÁŸπÊ⁄U •ÊÃÊ „Ò– ¡’Á∑§ ‚È¥Œ⁄U √ÿÁQ§ ÿÁŒ ’È⁄UÊ ∑§◊¸ ∑§⁄U, ÃÙ ’È⁄UÊ߸ ∑§Ê ª˝„áÊ ©‚∑§Ë πÍ’‚Í⁄UÃË ∑§Ù øÊ≈U ¡ÊÃÊ „Ò–”

¿ß‹Ùè ·¤æ ¥¢Ì ¥õÚU Ù§ü àæéL¤¥æÌ ‚

Ê‹ ∑§Ë •ÊÁπ⁄UË ‚È’„ π’⁄U •Ê߸ Á∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄U ’„È◊ÍÀÿ ÃÙ„»§Ê „٪ʖ Á‚»§¸ •¬Ÿ ∑§È≈UÈ¥’-∑§’Ë‹ Ÿ ¬ëøË‚ ¬Ò‚ ∑§Ê Á‚Ä∑§Ê ’¥Œ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ∑‘§ Á„ÃÙ¥ ∑§Ê ÅÊÿÊ‹ ⁄UπŸ flÊ‹ ∑§ß¸ ⁄UÊ¡ŸÃÊ•Ù¥ ∑§Ù »Ò§‚‹Ê Á∑§ÿÊ „Ò– ÿÊŸË wÆvv ¬„‹Ê ‚Ê‹ „ÙªÊ Á¬¿‹ ‚Ê‹ Ÿ •¬˝Ê‚¥Áª∑§ „ÙŸ ∑§Ë „Œ Ã∑§ ‹Ê ÁŒÿÊ Á¡‚◊¥ “øflÛÊË ÿȪ” ∑§Ê •¥Ã „Ù ¡Ê∞ªÊ– ¬ëøË‚ „Ò– ‡ÊÊÿŒ, ÿ„ ‚Ê‹ ÷Ë „◊Ê⁄U ŸÃÊ•Ù¥ ∑§Ù ¡ŸÁ„à ¬Ò‚Ê ÿÊ øflÛÊË ∑§Ë „◊Ê⁄U ‚◊Ê¡ •ı⁄U •Õ¸√ÿflSÕÊ ∑§Ë ∑§∆Ù⁄U ∑§‚ı≈UË ¬⁄U ∑§‚ªÊ– „◊ ©ê◊ËŒ ∑§⁄U¥ Á∑§ ◊¥ ∞‚Ë ª„⁄UË ¬Ò∆ „Ò Á∑§ fl„ ∑§ß¸ ◊È„Êfl⁄UÙ¥ ∑§Ê •ÊœÊ⁄U ÿ„ ‚Ê‹ Ÿ∞ ÉÊÙ≈UÊ‹Ù¥ ∑§Ê Ÿ„Ë¥, ¬È⁄UÊŸ ÉÊÙ≈UÊ‹’Ê¡Ù¥ „Ò– ß‚ ◊ÊÿŸ ◊¥ ŸÿÊ fl·¸ „◊Ê⁄UË •Õ¸√ÿflSÕÊ ◊¥ ∞∑§ ∑§Ù ‚¡Ê ÁŒ‹flÊŸ ∑§Ê ‚Ê‹ „٪ʖ ¡Ò‚-¡Ò‚ Œ‡Ê Ÿ∞ ÿȪ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ∑§Ê ¬˝ÃË∑§ „Ò– Ÿ∞ ‚Ê‹ ∑§Ë ∞∑§ ◊„ʇÊÁQ§ ’ŸÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò, flÒ‚ „Ë ÿ„ ‡ÊÈL§•Êà ∑§ß¸ ©ê◊ˌ٥ ∑‘§ ‚ÊÕ „È߸ „Ò •ı⁄U Á¬¿‹ •Êà◊Áfl‡flÊ‚ ÷Ë ‹ÙªÙ¥ ◊¥ ’…∏ ⁄U„Ê „Ò Á∑§ fl ∞∑§ ¡ÿ‡Ê ∑§∆ÒUÃU U U ◊„ʇÊÁQ§ ∑‘§ ∑§ÊÁ’‹ ‚⁄U∑§Ê⁄U ‚Ê‹ „È߸ ∑§ß¸ ÉÊ≈UŸÊ∞¥ ß‚ ‚Ê‹ ◊¥ øÈŸıÃË ÷Ë ¬‡Ê ∑§⁄U¥ªË– ã× ©×èÎ ·¤ÚUð´ ç·¤ Øã âæÜ Ù° •ı⁄U ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑‘§ „∑§ŒÊ⁄U „Ò¥ ¡Ù ¡ŸÃÊ ∑‘§ ¬˝Áà ¡flÊ’Œ„ „Ù– •ª⁄U „◊Ê⁄UÊ Œ‡Ê ©Ÿ øÈŸıÁÃÿÙ¥ ∑§Ê ∆Ë∑§ ‚ ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄U ¬ÊÿÊ ƒæôÅUæÜô´ ·¤æ Ùãè´, ÂéÚUæÙð ƒæôÅUæÜðÕæÁô´ ÿ„ fl·¸ ÁŸ‡øÿ „Ë ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ÃÙ fl øÈŸıÁÃÿÊ¥ Ÿß¸ ·¤ô âÁæ çÎÜßæÙð ·¤æ âæÜ ãô»æÐ ‚Êπ ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ’…∏Ê∞ªÊ •ı⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄U •ı⁄U ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ù ‚¥÷ÊflŸÊ•Ù¥ ∑‘§ mÊ⁄U ’Ÿ ‚∑§ÃË „Ò¥– w-¡Ë S¬ÄU≈˛◊ •ı⁄U ØãU âæÜ Öè ÙðÌæ¥ô¢ ·¤ô ÁÙçãUÌ ·¤è ¡ŸÃÊ ◊¥ •¬ŸË ‚Êπ ’…∏ÊŸ ¬⁄U ◊¡’Í⁄U ∑§⁄UªÊ– ÄUÿÊ „◊ ⁄UÊC˛◊¥«‹ π‹Ù¥ ∑§Ë ª«∏’Á«∏ÿÙ¥ ·¤âõÅUè ÂÚU ·¤âð»æРߟ ‚◊SÿÊ•Ù¥ ∑‘§ „‹ ∑§Ë Ÿ ¡„Ê¥ ¡’Œ¸Sà ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ≈U∑§⁄UÊfl •ı⁄U ¡ŸÃÊ ◊¥ •‚¥ÃÙ· ∑§Ù ¡ã◊ ÁŒÿÊ „Ò, ÁŒ‡ÊÊ ◊¥ ◊„àfl¬Íáʸ ∑§Œ◊ ß‚ ‚Ê‹ Œπ¥ª? ÄUÿÊ fl„Ë¥ „◊ ÿ„ ÷Ë ∑§„ ‚∑§Ã „Ò¥ Á∑§ ߟ ÉÊ≈UŸÊ•Ù¥ Ÿ „◊¥ „◊Ê⁄UÊ ‚⁄U∑§Ê⁄UË Ã¥òÊ •’ ÷Ë “◊Ê߸-’ʬ” ’ŸÊ ⁄U„ªÊ •¬Ÿ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ¡ËflŸ ◊¥ √ÿÊåà ÷˝CÊøÊ⁄U ¬⁄U Ÿ∞ ÿÊ fl„ ÿ„ SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄UªÊ Á∑§ ©‚∑§Ê ∑§Ê◊ ¡ŸÃÊ Á‚⁄U ‚ ‚ÙøŸ ¬⁄U ’Êäÿ Á∑§ÿÊ „Ò– ÷˝CÊøÊ⁄U ∑‘§ ∑§Ë ‚flÊ ∑§⁄UŸÊ „Ò? ÄUÿÊ ∑§‡◊Ë⁄U ◊¥ ‡ÊÊ¥Áà ∑§Ë ÁŒ‡ÊÊ Áπ‹Ê»§ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚◊Ê¡ ◊¥ ’Ê⁄U-’Ê⁄U •‚¥ÃÙ· ◊¥ ∑§È¿ Ã⁄UÄ∑§Ë „ÙªË? ÄUÿÊ ŸÄU‚‹ ¬˝÷ÊÁflà ߋÊ∑§Ù¥ ∑‘§ •ÊÁŒflÊÁ‚ÿÙ¥ ∑§Ù ÷⁄UÙ‚Ê ÁŒ‹ÊŸ ◊¥ »§Í≈UÃÊ ⁄U„Ê „Ò– ¡ÿ¬˝∑§Ê‡Ê ŸÊ⁄UÊÿáÊ ∑‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ø‹ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ∑§Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ‚»§‹ „ÙªË? ߟ ‚flÊ‹Ù¥ ∑‘§ ∆Ë∑§-∆Ë∑§ •ÊœÊ⁄U ÷Ë ÿ„Ë ÕÊ •ı⁄U v~}~ ◊¥ flË¬Ë Á‚¥„ ∑‘§ ¡flÊ’ ◊È◊Á∑§Ÿ Ÿ„Ë¥, ‹Á∑§Ÿ ÿ„ ‚Ê»§ „Ò Á∑§ •’ ŸÃÎàfl ◊¥ ‚ûÊÊ ¬Á⁄UfløŸ ∑§Ê ÷Ë– ÄUÿÊ ÷˝CÊøÊ⁄U ‚ ŸÿÊ ÷Ê⁄Uà ¬È⁄UÊŸ Ãı⁄U Ã⁄UË∑‘§ ’UŒÊ¸‡Ã Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UªÊ– ◊ÈÁQ§ ∑§Ù „◊ Ÿ∞ fl·¸ ∑§Ë ‚’‚ ’«∏Ë øÈŸıÃË ◊ÊŸ∑§⁄U „U⁄U ÁºŸ ŸÿÊ •ı⁄U „U⁄U ÁºŸ Ÿß¸ ‚È’„U ∑§Ê •ÊªÊ¡ ©‚‚ ÁŸ¬≈U¥ª? ∞‚Ê „È•Ê ÃÙ ÿ„ Ÿ∞ fl·¸ ∑§Ê ‚’‚ „U٪ʖ

Ò¿ðÙ-ÜéÅUðÚUô´Ó Ùð ÀèÙæ Ò¿ñÙÓ •Ê∞ ÁŒŸ ‡Ê„⁄U ◊¥ øŸ ‹Í≈UŸ flÊ‹Ù¥ Ÿ ¡ËŸÊ „⁄UÊ◊ ∑§⁄U ⁄UπÊ „Ò– ‹Á∑§Ÿ •Ê¡∑§‹ ¡ŸÃÊ ßŸ∑§Ù ¬∑§«∏ ‹ÃË „Ò, œÈŸÊ߸ ÷Ë ∑§⁄U ŒÃË „Ò– ¬ÈÁ‹‚ ¬∑§«∏∑§⁄U ‹ ¡ÊÃË „Ò, ’ÊŒ ◊¥ ¿Ù«∏ ŒÃË „Ò– „ÙŸÊ ÃÙ ÿ„ øÊÁ„∞ Á∑§ ∞‚ øŸ ‹È≈U⁄UÙ¥ ∑§Ù ¡‹ ◊¥ „Ë ⁄Uπ¥– ‚üÊ◊, ‚ÊÕ „Ë ∑§∆Ù⁄U ‚¡Ê Œ¥– ‚ÊÕ „Ë, ߟ∑‘§ Á⁄U‡ÃŒÊ⁄UÙ¥ fl ¬⁄U¥≈U˜‚ ∑§Ù ’ÃÊ∞¥, ÄUÿÙ¥Á∑§ øŸ-‹È≈U⁄U ¬≈U ¬Ê‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞ Ÿ„Ë¥, ’ÁÀ∑§ ∞‡Ê-•Ê⁄UÊ◊ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ∞‚Ë flÊ⁄UŒÊÃ¥ ∑§⁄UÃ „Ò¥– ß‚∑‘§ Á‹∞ ÿ •ıŸ-¬ıŸ, •Êœ-¬Í⁄U ŒÊ◊Ù¥ ◊¥ ‹Í≈UË „È߸ øŸ¥ ’ø ŒÃ „Ò¥– ‡Êı∑§ ‡ÊÊ„Ë „Ù ª∞– ∞‚ ‹Ùª, ¡Ù ߟ∑§Ë øŸ π⁄UËŒÃ „Ò¥ •ı⁄U ¡Ù ßã„¥ ‚¬Ù≈U¸ ∑§⁄UÃ „Ò¥, ¬˝Ùà‚ÊÁ„à ∑§⁄UÃ „Ò¥, ©ã„¥ ÷Ë Ãà∑§Ê‹ ‚¡Ê Œ∑§⁄U Œπ¥, •¬Ÿ-•Ê¬ øÒŸ ≈UÍ≈UŸÊ ’¥Œ „Ù ¡Ê∞¥ªË– ⁄UÊ◊Ÿ⁄U‡Ê ªÈåÃÊ, ߢºı⁄U

»éÁüÚU ¥æ´ÎôÜÙ âð UØæ ç×Üæ? z ¬˝ÁÇÊà •Ê⁄UˇÊáÊ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ù ‹∑§⁄U v| ÁŒŸÙ¥ Ã∑§ ªÈ¡¸⁄UÙ¥ Ÿ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ Á∑§ÿÊ– ©Ÿ∑§Ë vw ◊Ê¥ªÙ¥ ∑§Ù ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ SflË∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ ÃÕÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ •¬ŸË ∑§Á≈U’hÃÊ ¡ÃÊ߸ Á∑§ fl„ Áfl‡Ê· Á¬¿«∏Ê flª¸ ∑§Ù z ¬˝ÁÇÊà •Ê⁄UˇÊáÊ ÁŒ‹Ê∞ªË ÃÕÊ v ¬˝ÁÇÊà •Ê⁄UˇÊáÊ ªÈ¡¸⁄UÙ¥ ‚Á„à øÊ⁄U •ãÿ ¡ÊÁÃÿÙ¥ ∑§Ù ÿÕÊflà ¡Ê⁄UË ⁄U„ªÊ– ∑§È‹ Á◊‹Ê∑§⁄U ŒπÊ ¡Ê∞, ÃÙ ß‚ •Ê¥ŒÙ‹Ÿ ‚ Á∑§‚Ë ∑§Ù ∑§Ù߸ »§ÊÿŒÊ Ÿ„Ë¥ „È•Ê •ı⁄U ŸÈ∑§‚ÊŸ „È•Ê ÃÙ •Ê◊ ¡ŸÃÊ ∑§Ê– ¡Ù ’ÊÃ¥ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ SflË∑§Ê⁄U ∑§Ë „Ò¥, fl ÃÙ ’„Èà ¬„‹ „Ë SflË∑§Ê⁄U ∑§Ë ¡Ê ‚∑§ÃË ÕË¥, ’ÊÃøËà ∑‘§ Œ⁄UflÊ¡ πÈ‹ „È∞ Õ, ¬⁄U¥ÃÈ ÕÙÕË „∆œÁ◊¸ÃÊ ∑‘§ ø‹Ã ¡ŸÃÊ ∑§Ù ¬⁄U‡ÊÊŸ „ÙŸ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ∑§⁄UÙ«∏Ù¥ L§¬ÿÙ¥ ∑§Ê ŸÈ∑§‚ÊŸ „ÙŸÊ ÕÊ, ‚Ù „Ù ªÿÊ– ªÈ¡¸⁄U ∞∑§ √ÿfl‚ÊÿË ‚◊Ê¡ „Ò, ¡Ù ŒÍœ, ¬‡ÊȬʋŸ, «ÿ⁄UË •ÊÁŒ ©l٪٥ ‚ ‚ËœÊ ¡È«∏Ê „Ò, Á¡‚ ¬⁄U ø◊«∏Ê, ¡ÍÃ, ©fl¸⁄U∑§ πÊŒ, ’Ë¡ ¡Ò‚ ©lÙª ÁŸ÷¸⁄U ∑§⁄UÃ „Ò¥– ªÈ¡¸⁄UÙ¥ ∑§Ù øÊÁ„∞ Á∑§ fl ߟ ©l٪٥ ∑§Ù ’…∏ÊŸ „ÃÈ ¬ÊŸË-Á’¡‹Ë, •ÊœÈÁŸ∑§ Ã∑§ŸË∑§ ∞fl¥ •Ê‚ÊŸ Á∑§SÃÙ¥ fl éÿÊ¡ Œ⁄U ¬⁄U ´§áÊÙ¥ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§⁄U¥, ÃÊÁ∑§ Ÿı∑§Á⁄UÿÙ¥ ∑§Ë •Ù⁄U Ÿ ÷ʪŸÊ ¬«∏– ºflSÃÈÁà ÃÊ¢’, •Êª⁄UU

ÕðÌé·¤è â“ææ§ü ª⁄UË’Ë ∞∑§ ŒŒ¸ŸÊ∑§ ‚ø „Ò– ∞‚Ê ‚ø Á¡‚ „◊ Ÿ¡⁄U•¥ŒÊ¡ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ‚Ùø ÷Ë Ÿ„Ë¥ ‚∑§Ã– ª⁄UË’Ë ∞∑§ ∞‚Ê ∑§C „Ò Á¡‚∑§Ù •Ê¬ •ı⁄U „◊ ∑§÷Ë ÷Ë Á∑§‚Ë ‹πŸ ∑§Ù ¬…∏∑§⁄U Ÿ„Ë¥ ‚◊¤Ê ‚∑§Ã– ª⁄UË’Ë ∑§Ù Ÿ „Ë ‹π∑§ ∑§Ê ©¬ãÿÊ‚ ◊„‚Í‚ ∑§⁄UÊ ‚∑§ÃË „Ò •ı⁄U Ÿ „Ë Á∑§‚Ë ≈U‹ËÁfl¡Ÿ ∑§Ê ∑§Êÿ¸∑˝§◊– •ª⁄U •Ê¬ ª⁄UË’Ë ∑§Ë Ã∑§‹Ë»§Ù¥ ∑§Ù ◊„‚Í‚ ∑§⁄UŸÊ øÊ„Ã „Ò¢ ÃÙ ∑§÷Ë ©Ÿ∑§Ë ’SÃË ◊¥ ¡Ê∑§⁄U, ©Ÿ∑§Ë Ã⁄U„ Á¡¥ŒªË ∑§Ù Á¡∞¢– ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ÿ ‚Ê⁄UË ’ÊÃ¥ ’ÃÈ∑§Ë-‚Ë ‹ª ‚∑§ÃË „Ò¥U ‹Á∑§Ÿ ÿ„U ‚ø „ÒU Á∑§ ÿ„UË ‚ìÊÊ߸ „Ò– Ÿ„Ê ¡ÒŸ, ‚ÙŸ∑§ë¿

ÂØæüßÚU‡æ ·¤è âéÚUÿææ ÁM¤ÚUè •ª⁄U ◊ÊŸfl ∑§Ù •¬ŸË œ⁄UÃË ’øÊŸË „Ò ÃÙ ©‚ ¬ÿʸfl⁄UáÊËÿ ŒÎÁC ‚ ‚Ã∑§¸ ⁄U„Ÿ ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ „Ò– ¬ÿʸfl⁄UáÊ ‚¥ÃÈ‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ‚’‚ ¡M§⁄UË „Ò „◊Ê⁄U flÊÿÈ◊¢«‹ ◊¥ »Ò§‹Ë ªÒ‚¥– ߟ ‚÷Ë ªÒ‚Ù¥ ∑§Ê •ŸÈ¬ÊÁÃ∑§ ŒÎÁC ‚ ‚¥ÃÈ‹Ÿ „ÙŸÊ •Áà •Êfl‡ÿ∑§ „Ò– flø◊ÊŸ ◊¥ ߟ∑§Ê ‚¥ÃÈ‹Ÿ Á’ª«∏ÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– •Ê∑§Ê‡Ê ‡ÊÊ„U, ºflÊ‚

◊ÙÃË fløŸ ‘UçÕÙæ ¥ÙéÖß ·ð¤ ·¤æðÚUæ àæçη¤ ™ææÙ ¥´Šææ ãñUÐU ’Sßæ×è çßßð·¤æÙ´ÎU

‘U·¤CU âãUÙð ÂÚU ãUè ¥ÙéÖß ãUæðÌæ ãñUÐ ’ - Âýð׿´Î ‘U¥ÂÙè ÂèÇU¸æ Ìæð Âàæé-Âÿæè Öè ×ãUâêâ ·¤ÚUÌð ãñ´UÐ Üðç·¤Ù ×ÙécØ ßãU ãñU Áæð ÎêâÚUæð´ ·¤è ßðÎÙæ ·¤æð ¥ÙéÖß ·¤ÚÔUÐ ’ÚUâè ÙèÀ


www.hellohindustan.in

BßXm°a eha

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

05

Ùãè¢ ÜU»Ìæ ãñ ÇUÚU...

¿æÚU ÇUæòÅUÚUô´ â×ðÌ w® ·¤ô ÙôçÅUâ ÂçÚUßæÚU ·¤ËØæ‡æ ·¤æØü·ý¤× ×ð´ ÜæÂÚUßæãUè ÕÚUÌÙð ÂÚU â¢ØéÌ â¢¿æÜ·¤ Ùð ·¤è ·¤æÚüUßæ§ü •ŸÈ‡ÊÊ‚ŸÊà◊∑§ ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ÄÿÙ¥ Ÿ ∑§Ë ¡Ê∞? º⁄U•‚‹ Áfl÷ʪ ߟ øÊ⁄U «UÊÚÄ≈U⁄UÙ¥

Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ߢŒÊÒ⁄U – ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ÀÿÊáÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ SflÊSâÿ Áfl÷ʪ ∑§Ù •’ Á∑§ÃŸÊ ‚ÃÊŸ ‹ªÊ „ÒU, ÿ„U ß‚ ’Êà ‚ ‚Ê»§ „UÙ ⁄U„UÊ „ÒU Á∑§ •Ê∞ ÁºŸ Áfl÷ʪ ∑§ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù ÿÊ ÃÙ ‚◊¤ÊÊß‡Ê Á◊‹ ⁄U„UË „ÒU ÿÊ Á»§⁄U »§≈U∑§Ê⁄U– ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ‚¢ÿÈÄà ‚¢øÊ‹∑§ (SflÊSâÿ ‚flÊ∞¢) Ÿ •¬Ÿ Áfl÷ʪ ∑§ wÆ •Áœ∑§Ê⁄UË∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù ŸÙÁ≈U‚ ¡Ê⁄UË Á∑§∞ „Ò¥U– ‚¢ÿÈÄà ‚¢øÊ‹∑§ (SflÊSâÿ ‚flÊ∞¢) «UÊÚ. ‡Ê⁄Uº ¬¢Á«Uà Ÿ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù øÊ⁄U «UÊÚÄ≈U⁄UÙ¥ ∑§Ù ŸÙÁ≈U‚ ¡Ê⁄UË ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ¬Í¿UÊ „ÒU Á∑§ ©UŸ∑§ Áπ‹Ê»§

ÜUÿØ ·¤æ wz ÂýçÌàæÌ Öè ÂêÚUæ Ùãè¢ ç·¤Øæ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ÀÿÊáÊ ∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ πÊ‚Ê Á¬¿U«∏ U ªÿÊ „ÒU– «UÊÚ. ¬¢Á«Uà Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ß‚ Á‚‹Á‚‹ ◊¥ «UÊÚ. ‚ÈŸËÃÊ ¡Ù‡ÊË (◊„ÍU), «UÊÚ. ‚¢ÃÙ· ∑ȧ◊Ê⁄U (◊Ê¢ªË‹Ê‹ øÍÁ⁄UÿÊ •S¬ÃÊ‹), «UÊÚ. ∑ȧ‚È◊ (Ÿ¢ºÊŸª⁄U •S¬ÃÊ‹) •ı⁄U «UÊÚ. ∞‹•Ê⁄U üÊËflÊSÃfl

(◊À„UÊ⁄Uª¢¡ •S¬ÃÊ‹) ∑§Ù ≈UÊ⁄Uª≈U ‚ wz ¬˝ÁÇÊà ÷Ë ∑§Êÿ¸ Ÿ ∑§⁄U ¬ÊŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ŸÙÁ≈U‚ ¡Ê⁄UË Á∑§∞ ª∞ „Ò¥U– ß‚∑§ •‹ÊflÊ v{ •ãÿ ¬ÿ¸flˇÊ∑§Ù¥ ∑§Ù ÷Ë ŸÙÁ≈U‚ Áº∞ ª∞ „Ò¥U– «UÊÚ. ¬¢Á«Uà Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ xv Áº‚¢’⁄U ∑§ •Ê¢∑§«∏UÙ¥ ∑§ •Ê∑§‹Ÿ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ߟ «UÊÚÄ≈U⁄UÙ¥ fl ¬ÿ¸flˇÊ∑§Ù¥ ∑§Ù ŸÙÁ≈U‚ ÁºÿÊ ªÿÊ „ÒU, ÄÿÙ¥Á∑§ ßã„UÙ¥Ÿ Ãÿ ≈UÊ⁄Uª≈U ‚ wz »§Ë‚ºË ÷Ë ∑§Êÿ¸ ¬Í⁄UÊ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ „ÒU– ©Uã„UÙ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ߟ ‚÷Ë ∑§Ù xv ¡Ÿfl⁄UË Ã∑§ ∑§Ê flÄà ÁºÿÊ ªÿÊ „ÒU, Á¡‚◊¥ ßã„¥U •¬Ÿ ≈UÊ⁄Uª≈U ¬Í⁄‘U ∑§⁄UŸ „UÙ¥ª •ãÿÕÊ ßŸ ¬⁄U Áfl÷ʪËÿ •ŸÈ‡ÊÊ‚ŸÊà◊∑§ ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ∑§Ë ¡Ê∞ªË– Á‚≈UË ’‚Ù¢ ∑§ Œ⁄UflÊ¡ ¬⁄U ‹UÙª ß‚ Ã⁄U„ ‹U≈U∑§∑§⁄U ¡ÊÃ „Ò¢–

çàæçÿæÌ ÕðÚUæðÁ»æÚUæð´ ·¤æ Âýçàæÿæ‡æU ¥æÁ â𠟪⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ßUãŒÊÒ⁄U – Á‡ÊÁˇÊà ’⁄UÊ¡ªÊ⁄UÊ¥ ∑§Ê Sfl⁄UÊ¡ªÊ⁄U •ÊÒ⁄U ©UlÊª ‡ÊÈÈM§ ∑§⁄UŸ ∑ Á‹∞ ¬˝Á⁄Uà ∑§⁄UŸ •ÊÒ⁄U ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ ∑§ ©UŒ˜Œ‡ÿ ‚ ßUãŒÊÒ⁄U ∑§ ∞◊∞‚∞◊߸U Áfl∑§Ê‚ ‚¥SÕÊŸ ∑§ ‚„UÿÊª ‚ ◊„UÊ⁄UÊ¡Ê ⁄U«U¡Ëà Á‚¥„U ∑§Ê‹¡ •ÊÚ»§ ¬˝Ê»§‡ÊŸ‹ ‚Êߥ‚‚ ◊¥ vx ¡Ÿfl⁄UË ªÈM§flÊ⁄U ‚ ©UlÁ◊ÃÊ Áfl∑§Ê‚ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ‡ÊÈM§ „UÊ ⁄U„UÊ „ÒU– ÿ„U ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ºÙ ‚åÃÊ„U Ã∑§ ø‹ªÊ, Á¡‚◊¥ ’⁄UÙ¡ªÊ⁄UÙ¥ ∑§Ù ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ∑§Ë ©U¬‹éœÃÊ ‚¢’¢œË ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ºË ¡Ê∞ªË– ¬˝Á‡ÊˇÊáÊU ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§ ‚◊ãflÿ∑§ •ÊÒ⁄U ‚¥SÕÊŸ ∑§ ‚„UÊÿ∑§ ÁŸŒ‡Ê∑§ Áfl¡ÿÁ‚¥„U ⁄UÊáÊÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊU ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ©UlÁ◊∑§ Áfl∑§Ê‚ ∑§ãŒ˝ •ÊÒ⁄U ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ÿÊ¡ŸÊ∞¥, ’Ê¡Ê⁄U ∑§Ê ‚fl¸ˇÊáÊU, ¬˝’¥äÊŸ, ¬˝Ê¡Ä≈U Á⁄U¬Ê≈¸U ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ, Sfl⁄UÊ¡ªÊ⁄U •ÊÒ⁄U ©lÊª SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ’Ò¥∑§Ê¥ ‚ ´§áÊU ¬˝Ê# ∑§⁄UŸÊ, πÊŒË ∞fl¥ ª˝Ê◊ÊlÊª ’Ê«¸U ∑§Ë ÿÊ¡ŸÊ∞¥ •ÊÁŒ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ¡Ê∞ªË–

ÕñÆU·¤ â¢Â‹Ù ßU¢ŒÊÒ⁄U– üÊÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊÊ ∑¢§Œ˝ mUÊ⁄UÊ •ÿÊÁ¡Ã Á∑§∞ ¡ÊŸ flÊ‹ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊU ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ê¥ ∑§Ë ∑§Êÿ¸ÿÊ¡ŸÊ •ÊÒ⁄U M§¬⁄‘UπÊ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§ ©g‡ÿ ‚ ˇÊòÊËÿ ‚‹Ê„U∑§Ê⁄U ‚Á◊Áà ∑§Ë ’Ò∆U∑§ •ÊÿÊÁ¡Ã ∑§Ë ªß¸U– ßU‚ ’Ò∆U∑§ ◊¥ •ãÿ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ •ÊÿÊÁ¡Ã ∑§⁄UŸ ¬⁄U ÷Ë ÁfløÊ⁄U Áfl◊‡Ê¸ „ÈU•Ê– üÊÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊÊ ∑§ãŒ˝ ¬ÈSÃ∑ Ê‹ÿ ∑§ Á‹∞ •ÊªÊ◊Ë ÁflûÊ fl·¸ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ∑§Ë ¡ÊŸ flÊ‹Ë π⁄UËŒË ∑§Ê ÷Ë ◊¥¡Í⁄UË ŒË ªß¸U– ’Ò∆U∑§ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ˇÊòÊËÿ ‚‹Ê„U∑§Ê⁄U ‚Á◊Áà ∑§ •äÿˇÊ ‡ÿÊ◊‚¥ÈŒ⁄U ÿÊŒfl Ÿ ∑§Ë– ’Ò∆U∑§ ∑§ •Ê⁄¥U÷ ◊¥ üÊÁ◊∑§ Á‡ÊˇÊÊ ∑§ãŒ˝ ∑§ ˇÊòÊËÿ ÁŸŒ‡Ê∑§ ∞‚∑§ ◊ËŸÊ Ÿ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊU ∑§Êÿ¸∑˝§◊Ê¥ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§⁄UË •ÊÒ⁄U ¬˝ªÁà ¬˝ÁÃflŒŸ ¬˝SÃÈà Á∑§ÿÊ– ßU‚◊¥ ¡ŸÁ‡ÊˇÊáÊU ‚¥SÕÊŸ ∑§ ÁŸŒ‡Ê∑§ «ÊÚ. ÷ͬãŒ˝Á‚¥„U ’ÉÊ‹ ÷Ë ◊ÊÒ¡ÍŒ Õ–

»ýæ×ôlô» ·Ô¤ çÜØð wz Üæ¹ ·¤æ « ‡æ çÁÜæ Áæ»M¤·¤Ìæ çàæçßÚU vy ÁÙßÚUè ·¤ô-âæ×æ‹Ø ·¤æð 25 Âýàæ ¥ÙéÎæÙ Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ߢŒÊÒ⁄U – ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ‚ΡŸ ∑§Êÿ¸R§◊ ∑‘§ •¥Ãª¸Ã ÿÈflÊ ©lÁ◊ÿÙ¥ ∑§Ù ª˝Ê◊ÙlÙª SÕʬŸÊ ∑‘§ Á‹ÿ wz ‹Êπ M§¬ÿ Ã∑§ ∑§Ê ´áÊ ©¬‹éœ ∑§⁄UÊÿÊ ¡ÊÿªÊ– ß‚◊¥ •Áœ∑§Ã◊ xz ¬˝ÁÇÊà •ŸÈŒÊŸ ÁŒÿÊ ¡ÊÿªÊ– ÿÈflÊ ©lÁ◊ÿÙ¥ ∑§Ù ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ, ¬¥¡ËÿŸ ÃÕÊ ´áÊ ¬˝∑§⁄UáÊ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹ÿ vy ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ∞∑§ ÁŒfl‚Ëÿ Á¡‹Ê ¡ÊªM§∑§ÃÊ Á‡ÊÁfl⁄U •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ª˝Ê◊ÙlÙª Áfl÷ʪ ∑‘§ ©¬ ‚¥øÊ‹∑§ üÊË ‚Ë.∞‚. ‚Ù‹¥∑§Ë Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÿ„ Á‡ÊÁfl⁄U vy

ߢºı⁄U– Á‚¢œË ‚◊Ê¡ ∑§ ¬ÁflòÊ àÿÙ„UÊ⁄U ‹Ê‹‹Ù߸ ¬fl¸ ¬⁄U ‡Ê„U⁄U ◊¥ ∑§ß¸ •ÊÿÙ¡Ÿ „UÙ¥ª– ◊„UÙà‚fl •Ê¡ œÍ◊œÊ◊ ‚ ◊ŸÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ‹Ê‹‹Ù߸ ¬fl¸ ¬⁄U ‚ÊêÊÁ¡∑§ ‚¢SÕÊ Á‚¢œÈ ªª¸ mÊ⁄UÊ ∑§ß¸ •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§∞ ¡Ê∞¢ª– ‚¢SÕÊ ∑§ •äÿˇÊ ∑§◊‹ •Ê„ÍU¡Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •Ê¡ ‡ÊÊ◊ z ’¡ ‚ | ’¡ Ã∑§ ∑§◊‹Ê Ÿ„M§ ©UlÊŸ ◊¥ ◊Á„U‹Ê ‡ÊÊπÊ mÊ⁄UÊ √ÿ¢¡Ÿ ∞fl¢ Á◊∆UÊßÿÙ¥ ∑§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ÁºÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ⁄UÊà ~ ’¡ ‚ ÷¡Ÿ ªÊÿ∑§ ‹Ê‹‹Ù߸ ◊ÊÃÊ ∑§ ÷¡Ÿ ¬˝SÃÈà ∑§⁄‘¥Uª ÃÕÊ ⁄UÊà vv ’¡ º„UŸ

∑§ ¬‡øÊà ‹Ê‹‹Ù߸ ◊ÊÃÊ ∑§Ê ¬Í¡Ÿ ∑§⁄U ¬˝‚ʺ ÁflÃÁ⁄Uà Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ‹Ê«∏U∑§ÊŸÊ Ÿª⁄U ÿÈflÊ ‚¢ª∆UŸ mÊ⁄UÊ ‚◊Ê¡ ∑§Ë œ◊¸‡ÊÊ‹Ê ◊¥ ¬fl¸ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ¬¢. ‚ÃË‡Ê ‡Ê◊ʸ ∑§ ◊ʪ¸º‡Ê¸Ÿ ◊¥ „UÙŸ flÊ‹ ß‚ ¬fl¸ ◊¥ ◊¢òÊÙìÊÊ⁄U ∑§ ‚ÊÕ ¬˝îflÁ‹Ã •ÁÇŸ ∑§Ù ◊ÊÃÊ-’„UŸ¥ ¬˝÷È ŸÊ◊ ‚¢∑§ËøŸ ∑§ ‚ÊÕ ¬Á⁄U∑˝§◊Ê ∑§⁄U ◊ãŸÃ¥ ◊Ê¢¢ª¥ªË– fl ø…∏UÊfl ∑§ ‚ÊÕ ∑ΧÃôÊÃÊ ÷Ë √ÿÄà ∑§⁄‘¥UªË– ‚¢ª∆UŸ ∑§ ¬˝øÊ⁄U ‚Áøfl ‚ãŸË ◊Í‹ø¢ºÊŸË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ’ìÊÙ¥ ∑§ Á‹∞ ŸÎàÿ S¬œÊ¸ ÷Ë •ÊÿÙÁ¡Ã ∑§Ë ¡Ê∞ªË–

ߢºı⁄U (Ÿ‚¢)– ߢ«UÄ‚ ◊Á«U∑§‹ ∑§ÊÚ‹¡, „UÊÚÁS¬≈U‹ ∞¢«U Á⁄U‚ø¸ ‚¥≈U⁄U ∑§Ù ∞◊’Ë’Ë∞‚ ∑§ ’ʺ ◊Á«U∑§‹ ∑§ÊÚ©¢UÁ‚‹ •ÊÚ»§ ߢÁ«UÿÊ (∞◊‚Ë•Ê߸) mÊ⁄UÊ ∞◊«UË •ı⁄U ∞◊∞‚ ¬Ê∆˜Uÿ∑˝§◊Ù¥ ∑§ Á‹∞ ◊ÊãÿÃÊ ºË ªß¸ „ÒU– •’ wÆvv-vw ∑§ ‚òÊ ◊¥ ߟ ¬Ê∆˜Uÿ∑˝§◊Ù¥ ◊¥ ¿UUÊòÊ ¬˝fl‡Ê ‹ ‚∑¥§ª–

‡Ê„⁄U ◊¢ ÁŸ∑§‹UŸ flÊ‹U ¡È‹ÍU‚, ⁄ÒUÁ‹UÿÊ¢ ∑§ Œı⁄UÊŸ flÊ„Ÿ øÊ‹U∑§Ù¢ ∑§Ê πÊ‚Ë ¬⁄U‡ÊÊŸË ©∆UÊŸÊ ¬«∏UÃË „Ò– ’ÈœflÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ÁŸ∑§‹UË ⁄ÒU‹UË ∑§ Œı⁄UÊŸ ∞◊¡Ë ⁄UÊ«U ¬⁄U »¢§‚ ⁄UÊ„ªË⁄U–

»éÅU¹æ Âæ©U¿ ·¤è ãUôÜè ÁÜæ·¤ÚU çÜØæ ⢷¤ËÂU ߢºı⁄U– SflÊ◊Ë Áflfl∑§ÊŸ¢º ¡ÿ¢ÃË ÿÈflÊ Áºfl‚ ¬⁄U ‡Ê„U⁄U ∑§ ÿÈflÊ•Ù¢ Ÿ Ÿ‡ÊÊ◊ÈÁÄà •Á÷ÿÊŸ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà •¡Ë’ Ã⁄UË∑§ ‚ ∑§Ë– ¬„U‹ ‡Ê⁄UÊ’ ∑§Ë ’ÙË »§Ù«∏UË, Á»§⁄U ªÈ≈U∑§Ê ¬Ê©Uø ∑§Ë „UÙ‹Ë ¡‹Ê߸ •ı⁄U Ÿ‡ÊÊ Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ‡Ê¬Õ ‹Ë– ‚∑§‹ •Á„U⁄UflÊ⁄U ‚◊Ê¡ ÿÈflÊ Áfl∑§Ê‚ ¬Á⁄U·º mÊ⁄UÊ •Á÷ÿÊŸ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà SflÊ◊Ë Áflfl∑§ÊŸ¢º ∑§ ÁøòÊ ¬⁄U ◊ÊÀÿʬ¸áÊ ∑§ ‚ÊÕ ∑§Ë ªß¸U ◊Ê‹flËÿ Ÿª⁄U øı⁄UÊ„U ¬⁄U ∞∑§ÁòÊà ߟ ÿÈflÊ•Ù¢ Ÿ „UÊÕ ◊¥ ‡Ê⁄UÊ’ ∑§Ë ’ÙË •ı⁄U ªÈ≈Uπ§ ¬Ê©Uø, Á‚ª⁄‘U≈U ‹∑§⁄U •Á÷ÿÊŸ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ∑§Ë– ¬„U‹ ‡Ê⁄UÊ’ ∑§Ë

Ùð˜æ ¥æòÂÚÔUàæÙ ·¤è Á梿 çÚUÂôÅüU Âðàæ Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

Sßæ×è çßßð·¤æÙ¢¼ ÁØ¢Ìè Øéßæ¥ô¢ Ùð Ùàææ×éçÌ ·ð¤ ç¹ÜæȤ ¿ÜæØæ ¥çÖØæÙ Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

xz ¬˝ÁÇÊà Ã∑§ ÃÕÊ ‚Ê◊Êãÿ flª¸ ∑‘§ Á„ê˝ÊÁ„ÿÙ¥ ∑§Ù ߸∑§Ê߸ ‹ÊªÃ ∑§Ê wz ¬˝ÁÇÊà Ã∑§ •ŸÈŒÊŸ ÁŒÿÊ ¡ÊÿªÊ – ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Äà ÿÈflÊ ©l◊Ë ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊ ◊¥ πÁŸ¡ •ÊœÊÁ⁄UÃ, flŸ •ÊœÊÁ⁄UÃ, ∑§ÎÁ· ÃÕÊ πÊl ©lÙª, ’„È‹∑§ •ı⁄U ⁄U‚ÊÿŸ •ÊœÊÁ⁄UÃ, ߥÁ¡ÁŸÿÁ⁄U¥ª •ı⁄U ªÒ⁄U ¬⁄Uê¬⁄Uʪà ©¡Ê¸, flSòÊÙlÙª •ı⁄U ‚flÊ ©lÙª ‹ªÊ ‚∑§Ã „Ò¥–

ÜUSÙæÌ·¤ôæÚU ÂæÆ÷UØ·ý¤× ·¤ô ×æ‹ØÌæ ç×Üè

ÜUæ§ÜUæÁ Áæ×...

Ïê×Ïæ× âð ×ÙæØæ Áæ°»æ ÜæÜÜô§ü ×ãUôUˆâß Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ◊„Í ∑‘§ ¡Ÿ¬Œ ‚÷ʪ΄ ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã „ÙªÊ – Á‡ÊÁfl⁄U ∑§Ê ©fÊ≈UŸ Á¡‹Ê ¬¥øÊÿà •äÿˇÊ üÊË •Ù◊¬˝∑§Ê‡Ê ¬⁄U‚ÊflÁŒÿÊ ∑§⁄U¥ª– üÊË ‚Ù‹¥∑§Ë Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Äà ª˝Ê◊ÙlÙª SÕʬŸÊ ∑‘§ Á‹ÿ wz ‹Êπ M§¬ÿ Ã∑§ ´áÊ ÁŒÿ ¡ÊŸ ∑§Ê ¬˝ÊflœÊŸ „Ò– ß‚◊¥ •ŸÈ‚ÍÁøà ¡ÊÁÃ, ¡Ÿ¡ÊÁÃ, Á¬¿«∏Êflª¸, •À¬‚¥Åÿ∑§ ÃÕÊ ◊Á„‹Ê Á„ê˝ÊÁ„ÿÙ¥ ∑§Ù ߸∑§Ê߸ ‹ÊªÃ ∑§Ê

’ÙË¥ »§Ù«∏UË ªß¸¢, Á»§⁄U Ÿ‡ÊË‹ ¬ºÊÕÙZ ∑§Ë „UÙ‹Ë ¡‹Ê߸ ªß¸– ¬Á⁄U·º ∑§ ¬˝º‡Ê •äÿˇÊ Á◊Õ‹‡Ê ∑§◊⁄‘U ∑§ ŸÃÎàfl ◊¥ ߟ ÿÈflÊ•Ù¢ Ÿ Ÿ‡ÊÊ Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ‡Ê¬Õ ‹Ã „ÈU∞ ÉÊ¢≈UÙ¥ Ã∑§ •Á÷ÿÊŸ ø‹ÊÿÊ– ¬˝º‡Ê¸Ÿ SÕ‹ ¬⁄U ¡Ù ÷Ë •ÊÃÊ ©U‚ Ÿ‡ÊÊ◊ÈÁÄà ∑§Ë ‡Ê¬Õ Áº‹Ê߸ ¡ÊÃË– ‚¢øÊ‹Ÿ ⁄UÊ¡Í ‡ÊÊ„UÊ Ÿ Á∑§ÿÊ ÃÕÊ •Ê÷Ê⁄U ∞◊∑§ ’Ê◊Ÿ Ÿ ◊ÊŸÊ–

Øé» ÂéL¤á ·ð¤ M¤Â ×ð´ Âýæâ¢ç»·¤ Áfl‡fl œ◊¸ ‚¢‚º ÿÈflÊ ß∑§Ê߸ mÊ⁄UÊ Áflfl∑§ÊŸ¢º ¡ÿ¢ÃË ¬⁄U ∑§Êÿ¸∑˝§◊ •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ⁄UÊc≈˛UËÿ ◊„UÊ‚Áøfl ÷⁄UÃ∑ȧ◊Ê⁄U •Ù¤ÊÊ Ÿ Áflfl∑§ÊŸ¢º ∑§ ÁøòÊ ¬⁄U ◊ÊÀÿʬ¸áÊ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ∑§„UÊ Á∑§ Áflfl∑§ÊŸ¢º¡Ë Áflfl∑§ •ı⁄U ⁄UÊc≈˛UËÿÃÊ ∑§Ê •‚Ë◊ •ÊŸ¢º Õ– ©UŸ∑§Ê √ÿÁÄÃàfl •ı⁄U •Êº‡Ê¸ ¬˝ÁÃ◊ÊŸ „ÒU– ‚ºÊ ©Uã„¥U ÿȪ ¬ÈL§· ∑§ M§¬ ◊¥

¬˝Ê‚¢Áª∑§ ’ŸÊ∞ ⁄UπÊ ¡Ê∞ªÊ–

çß·¤çâÌ ÂýçÌ×æ Ü»æÙð ·¤è ×梻 Á¬¿U«∏UÊ flª¸ ÿÈflÊ ‚¢ª∆UŸ mÊ⁄UÊ ª¢ªflÊ‹ ’‚ S≈Ò¥U«U ∑§ ‚◊ˬ ÁSÕà SflÊ◊Ë Áflfl∑§ÊŸ¢º ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê ¬⁄U ◊ÊÀÿʬ¸áÊ ∑§⁄U ¬˝º‡Ê¸Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ‚¢ª∆UŸ ∑§ ⁄UÊ„ÈU‹ ¡Ê¢ª«∏U ∑§ ŸÃÎàfl ◊¥ Á∑§∞ ª∞ ß‚ ¬˝º‡Ê¸Ÿ ◊¢ ÿÈflÊ•Ù¢ Ÿ SflÊ◊Ë Áflfl∑§ÊŸ¢º ∑§Ë ‡Ê„U⁄U ◊¥ ◊ı¡Íº ¿UÙ≈UË fl •œÍ⁄UË ¬˝ÁÃ◊Ê ∑§Ù Áfl∑§Á‚à ∑§⁄U ‹ªÊŸ ÃÕÊ ’ªËøÊ ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚ ‚È‚ÁîÊà ∑§⁄UŸ ∑§Ë ◊Ê¢ª ∑§Ê ôÊʬŸ ◊„Uʬı⁄U ∑ΧcáÊ◊È⁄UÊ⁄UË ◊ÙÉÊ ∑§Ù ‚ı¥¬Ê– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ÿÈflÊ•Ù¢ Ÿ ⁄UÊc≈˛UËÿ ∞∑§ÃÊ, •π¢«UÃÊ fl ‚º˜÷ÊflŸÊ ∑§Ê ‚¢∑§À¬ ÷Ë Á‹ÿÊ– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ‚ÈÁ◊à ÿʺfl, ÷⁄Uà ◊Ê‹flËÿ, ‡ÊÈ÷◊ Á‚‚ıÁºÿÊ, ⁄UÊ¡Ê Á◊üÊÊ, ‚¢¡ÿ ⁄UÊ¡¬Íà fl ⁄UÙÁ„Uà ∆UÊ∑ȧ⁄U ÷Ë ©U¬ÁSÕà Õ–

ߢºı⁄U– ߢºı⁄U ŸòÊ ÁøÁ∑§à‚Ê‹ÿ ◊¥ •Ê¢πÙ¥ ∑§ •ÊÚ¬⁄‘U‡ÊŸ ∑§ ’ʺ ’«∏UË ‚¢ÅÿÊ ◊¥ •Ê¢πÙ¥ ∑§Ë ⁄UÊ‡ÊŸË πÙŸ ∑§ ◊Ê◊‹ ¬⁄U ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù SflÊSâÿ Áfl÷ʪ ∑§Ë ∞∑§ ≈UË◊ Ÿ ¡Ê¢ø ∑§Ë •ı⁄U •¬ŸË Á⁄U¬Ù≈¸U ◊ÈÅÿ ÁøÁ∑§à‚Ê ∞fl¢ SflÊSâÿ • Á œ ∑ § Ê ⁄ U Ë (‚Ë∞◊∞ø•Ù) «UÊÚ. ‡Ê⁄Uº ¬¢Á«Uà ∑§Ù ‚ı¥¬Ë– Á⁄U¬Ù≈¸U ◊¥ ‚Ê»§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ß‹Ê¡ ◊¥ ‹Ê¬⁄UflÊ„UË „ÈU߸ „ÒU, ß‚Ë ∑§Ê⁄UáÊ ◊⁄UË¡Ù¥ ∑§ •ÊÚ¬⁄‘U‡ÊŸ »§‹ „ÈU∞ „Ò¥U– Ùð˜æ ç¿ç·¤ˆâ·¤ô´ ·¤è «UÊÚ. ¬¢Á«Uà Ÿ ’ÃÊÿÊ »Ç¸UÕǸU ©UÁæ»ÚU Á∑§ ß‚ ◊Ê◊‹ ∑§Ë ¡Ê¢ø ∑§ Á‹∞ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ŸòÊ ⁄UÙª Áfl‡Ê·ôÊ «UÊÚ. ≈UË∞‚ „UÙ⁄UÊ •ı⁄U «UÊÚ. ¬˝ºË¬ ªÙÿ‹ ∑§Ù ߢºı⁄U ŸòÊ ÁøÁ∑§à‚Ê‹ÿ ◊¥ ¡Ê¢ø ∑§ Á‹∞ ÷¡Ê ÕÊ– ßã„UÙ¥Ÿ ¡Ê¢ø ◊¥ ¬ÊÿÊ Á∑§ ◊⁄UË¡Ù¥ ∑§Ë •Ê¢πÙ¥ ◊¥ ߢ»§Ä‡ÊŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ◊flʺ „UÙ ªÿÊ ÕÊ, Á¡‚ ∑§Ê⁄UáÊ •ÊÚ¬⁄‘U‡ÊŸ »§‹ „ÈU∞ „Ò¥U– ß‚ Á⁄U¬Ù≈¸U ∑§ ’ʺ •’ Áfl÷ʪ ∑§Ù ∞◊flÊÿ •S¬Ã‚‹ ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈¸U ∑§Ê ߢáÊ⁄U „ÒU– «UÊÚ. ¬¢Á«Uà Ÿ ∞◊flÊÿ •S¬ÃÊ‹ •œËˇÊ∑§ «UÊÚ. ‚Á‹‹ ÷ʪ¸fl ∑§Ù ß‚ ‚¢’¢œ ◊¥ ∞∑§ ¬òÊ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ¡Ê¢ø ∑§⁄UŸ ∑§Ë ’Êà ∑§„UË „ÒU– «UÊÚ. ÷ʪ¸fl ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈¸U Á◊‹Ÿ ∑§ ’ʺ ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ •Êª ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ „U٪˖

¥çÖÙ´ÎÙ â×æÚUæðãU ¥æÁ ßUãŒÊÒ⁄U– •ÁÅÊ‹ ÷Ê⁄UÃËÿ ÁŒª¥’⁄U ¡ÒŸ ◊Á„U‹Ê ‚¥ª∆UŸ ßUãŒÊÒ⁄U ⁄U¡Ã ¡ÿ¥ÃË fl·¸ ¬⁄U ‚¥ª∆UŸ ∑§Ë ŸÊÁÿ∑§Ê ⁄UÊCU˛Ëÿ •äÿˇÊ ‚È◊Ÿ ¡ÒŸ ∑§Ê ‚◊Ê¡ Áfl∑§Ê‚ •ÊÒ⁄U ◊ÊŸfl-‚flÊ ∑§ ¬˝ÿÊ‚Ê¥ „ÃÈ •Á÷Ÿ¥ŒŸ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– vx ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ê ‡ÊÊ¥Áà ◊¥«U¬◊ ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ ⁄UÊCU˛Ëÿ ŸÎàÿ ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ÷Ë „UÊªË– ‡ÊÊ◊ ∑§Ê |.xÆ ’¡ ‚ •ÊÿÊÁ¡Ã ß‚ ∑§Êÿ¸∑˝ ◊ ∑§Ë ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ •Ê¡ÁSflŸË ∑§Ë ¬˝äÊÊŸ ‚¥¬ÊŒ∑§ üÊË◊ÃË ‚ÈäÊÊ ◊‹ÒÿÊ ∞fl¥ «ÊÚ. ‚ÁflÃÊ ßŸÊ◊ŒÊ⁄U „UÊªË–


www.hellohindustan.in

BßXm°a eha

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

Ùõ·¤ÚUô´ ·ð¤ âæÍ ¥Õ ×æçÜ·¤ô´ ÂÚU Öè ·ð¤â ×æ×Üæ Ù·¤Üè ƒæè ·¤æ, ¹æl ¥õÚU ¥õáçÏ ÂýàææâÙ Âðàæ ·¤ÚÔU»æ â¢àæôçÏÌ Âý·¤ÚU‡æ Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ߢºı⁄U– Á¬¿U‹ ÁºŸÙ¥ πÊl •ı⁄U •ı·Áœ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ ¡Ù Ÿ∑§‹Ë ÉÊË ¬∑§«∏UÊ ÕÊ, ©U‚◊¥ fl„U Ÿ∞ ‚¢‡ÊÙÁœÃ ¬˝∑§⁄UáÊ ¬‡Ê ∑§⁄Ÿ ∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ◊¥ „ÒU– ߟ ¬˝∑§⁄UáÊÙ¥ ◊¥ ¡éà S≈UÊÚ∑§ ‚ ¬ÈŸ— ‚Ò¥¬‹ ‹∑§⁄U ¡Ê¢ø ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈¸U ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ∑§Ù≈¸U ◊¥ ß‚ ‚¢’¢œ ◊¥ •ÊflºŸ ÁºÿÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „UÒ– ∞∑§ •ı⁄U ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ÿ„U „UÒ Á∑§ Áfl÷ʪ ∑§‹Ä≈U⁄U ∑§Ù Ÿ∑§‹Ë ÉÊË ÁŸ◊ʸÃÊ•Ù¥ ∑§ Áπ‹Ê»§ ⁄UÊ‚È∑§Ê ◊¥ ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ∑§ Á‹∞ ÷Ë Á‹πªÊ– ‚ÍòÊÙ¥ ∑§Ê ∑§„UŸÊ „UÒ Á∑§ Á¬¿U‹ ÁºŸÙ¥ ‡Ê„U⁄U ◊¥ Ÿ∑§‹Ë ÉÊË ÁŸ◊ʸÃÊ•Ù¥ ¬⁄U ¡Ù ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ∑§Ë ªß¸ ÕË, ©U‚◊¥ Ÿı∑§⁄UÙ¥ ∑§ ŸÊ◊ Õ– •Ê⁄UÙ¬Ë ÷Ë ßã„¥U „UË ’ŸÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ, ¡’Á∑§ •‚‹Ë •Ê⁄UÙ¬Ë Ã٠ߟ∑§ ◊ÊÁ‹∑§ „Ò¥U, Á¡ã„¥U ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ’Å‡Ê ÁºÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ◊Ä‚Ë ◊¥ ¬∑§«∏UË ªß¸ »Ò§Ä≈⁄UË ∑§ ◊ÊÁ‹∑§ Ÿ ÃÙ •¬Ÿ ÃËŸ Ÿı∑§⁄UÙ¥ ∑§ ŸÊ◊ Á‹πflÊ Áº∞ •ı⁄U πȺ ∑§Ê ‚Ê»§ ’øÊ Á‹ÿÊ– ߟ∑§Ë

Áª⁄UçÃÊ⁄UË ∑§ ’ʺ ©U‚Ÿ ºÍ‚⁄‘U Ÿı∑§⁄U ⁄Uπ •ı⁄U ¬ÈŸ— Ÿ∑§‹Ë ÉÊË ∑§Ê ∑§Ê◊ øÊ‹Í ∑§⁄U ÁºÿÊ– ¡Ê¢ø-¬«∏UÃÊ‹ ◊¥ ÿ„U ¬ÃÊ ø‹Ê Á∑§ ߟ Ÿı∑§⁄UÙ¥ ∑§Ë „ÒUÁ‚ÿà ßÃŸË Ÿ„UË¥ Á∑§ ÿ ßÃŸÊ S≈UÊÚ∑§ ⁄Uπ ‚∑¥§, ß‚Á‹∞ ◊ÊÁ‹∑§Ù¥ ∑§Ù ÷Ë ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ •Ê⁄UÙ¬Ë ’ŸÊÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ‚ÍòÊÙ¥ ∑§Ê ∑§„UŸÊ „ÒU Á∑§ ∑§ŸÊÁ«∏UÿÊ •ı⁄U ‚Ê¢fl⁄U ⁄UÙ«U •ılÙÁª∑§ ˇÊòÊ ◊¥ ¬∑§«∏ ª∞ Ÿ∑§‹Ë ÉÊË ∑§ ◊ÊÁ‹∑§Ù¢ Ÿ ‚Ò¥¬‹Ù¥ ◊¥ ¿U«∏U¿UÊ«∏U ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚»§‹ÃÊ „UÊÁ‚‹ ∑§⁄U ‹Ë ÕË, ß‚Á‹∞ ÿ ÁŸáʸÿ „ÈU•Ê „ÒU Á∑§ •’ ߟ∑§Ë ºÙ’Ê⁄UÊ ¡Ê¢ø „UÙªË •ı⁄U flÙ ÷Ë ß¢ºı⁄U ∑§Ë ¬˝ÿÙª‡ÊÊ‹Ê ◊¥– ß‚∑§ Á‹∞ ∑§Ù≈¸U ‚ •ŸÈ◊Áà ‹ŸÊ „UÙªË •ı⁄U ßU‚∑§ Á‹∞ ‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë ‚„◊Áà Á◊‹ ªß¸ „ÒU– •’ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ß‚ ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ◊¥ „ÒU Á∑§ ©UŸ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ¬⁄U ÷Ë Á‡Ê∑¢§¡Ê ∑§‚Ê ¡Ê∞, Á¡Ÿ∑§ ˇÊòÊ ◊¥ ∞‚Ë »Ò§ÁÄ≈˛UÿÊ¢ ¬∑§«∏UË ¡ÊÃË „Ò¥U– ’ÃÊÃ „Ò¥U Á∑§ ¬˝º‡Ê ∑§ SflÊSâÿ ⁄UÊíÿ◊¢òÊË ◊„U¥Œ˝ „UÊÌ«UÿÊ Ÿ ߟ ‚’∑§ Á‹∞ •¬ŸË ‚„U◊Áà º ºË „ÒU–

SÅþðU¿ÚUô´ ·¤ô Á×èÙ çÙ»Ü »§ü Øæ ¥æâ×æÙ ¹æ »Øæ?

©Ç¸Uè-©Ç¸Uè ÚðU ÂÌ¢»...

Ùàææ×éçQ¤ ·ð¤‹Îýæð´ ·¤æð ·¤ÚUæðÇU¸æ𢠷¤è âãUæØÌæ ßUãŒÊÒ⁄U – ∑§ãŒ˝Ëÿ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ãÿÊÿ ∞fl¥ •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄UÃÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ mUÊ⁄UÊ ªÒ⁄U ‚⁄∑§Ê⁄UË ‚¥ª∆UŸÊ¥ •ÊÒ⁄U ¬ÊòÊ ‚¥SÕÊ•Ê¥ ∑§Ê Ÿ‡ÊÊ ◊ÈÁÄà ∑§ãŒ˝ ‚¥øÊÁ‹Ã ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ÁflûÊËÿ ‚„UÊÿÃÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§Ë ¡ÊÃË „ÒU– ◊äÿ¬˝Œ‡Ê ◊¥ fl·¸ wÆÆ| ‚ wÆvÆ Ã∑§ ªÒ⁄U ‡ÊÊ‚∑§Ëÿ ‚¥ª∆UŸÊ¥ ∑§Ê Ÿ‡ÊÊ◊ÈÁÄà ∑§ãŒ˝ ‚¥øÊÁ‹Ã ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ∑§⁄UË’ w ∑§⁄UÊ«∏ yy ‹Êπ L§¬ÿ ∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ¡Ê⁄UË ∑§Ë ªß¸U– •ÁäÊ∑§ÊÁ⁄U∑§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Ÿ∞ Ÿ‡ÊÊ◊ÈÁÄà ∑§ãŒÊ¥ ∑§ Á‹∞ ‚¥’¥ÁäÊà ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄UÊ¥ ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ •ÊÒ⁄U ‚◊ÈÁøà M§¬ ‚ •ŸÈ‡Ê¥Á‚à ¬˝SÃÊflÊ¥ ¬⁄U „UË ÁflûÊËÿ ‚„UÊÿÃÊ ŒË ¡ÊÃË „ÒU– ©À‹πŸËÿ „ÒU Á∑§ ‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ‡ÊÊ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ù¥ ∑§Ù ߟ ∑¥§Œ˝Ù¥ ¬⁄U ‹Ê∑§⁄U ©UŸ∑§Ê ß‹Ê¡ ∑§⁄U Ÿ‡Ê ‚ ◊ÈÄà ∑§⁄UŸ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ ∑§⁄UÃË „ÒU–

‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ê ◊∑§⁄U ‚¢R§Ê¢Áà ¬fl¸ ∑§ Á‹U∞ ‡Ê„⁄U ◊¢ ¬Ã¢ª ∑§Ë ŒÈ∑§ÊŸ¢ ‚¡ ªß¸ „Ò–

¥Õ ¥æ§ü°×°â ¿ÜÌæ ç¼¹Ùæ ¿æçãU° ·é¤ÜÂçÌ Ùð Ü»æ§ü ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô ȤÅU·¤æÚU ߢºı⁄U (Ÿ‚¢)– ºflË •Á„UÀÿÊ Áfl‡flÁfllÊ‹ÿ ∑§ ¬˝’¢œŸ ‚¢SÕÊŸ •Ê߸∞◊∞‚ ◊¥ •√ÿflSÕÊ•Ù¢ ∑§Ù ‚ÈœÊ⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ∑ȧ‹¬Áà Ÿ ∑§«∏UÊ L§π •¬ŸÊÃ „ÈU∞ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù »§≈U∑§Ê⁄U ‹ªÊ߸ •ı⁄U ∑§„UÊ Á∑§ •’ •Ê߸∞◊∞‚ ∆UË∑§ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ ø‹ÃÊ ÁºπŸÊ øÊÁ„U∞ •ı⁄U ∑§„UË¥ ‚ Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë ∑§Ù߸ Á‡Ê∑§Êÿà Ÿ„UË¥ •ÊŸË øÊÁ„∞– ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ∑ȧ‹¬Áà «UÊÚ. ¬Ë∑§ Á◊üÊÊ •Ê߸∞◊∞‚ ∑§ ÁŸ⁄UˡÊáÊ ∑§ Á‹∞ ¬„È¢Uø •ı⁄U fl„UË¥ ¬⁄U ‚Ê⁄UË √ÿflSÕÊ•Ù¢ ∑§Ê ¡Êÿ¡Ê Á‹ÿÊ– ©Uã„¥U ’ÃÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ Á∑§ ∞◊’Ë∞ ∞Ä¡ËÄÿÍÁ≈Ufl ∑§ ºÍ‚⁄‘U ‚◊S≈U⁄U ∑§Ê Á⁄U¡À≈U •’ Ã∑§ ÉÊÙÁ·Ã Ÿ„UË¥ „ÈU•Ê „ÒU– ß‚ ’Êà ¬⁄U ∑ȧ‹¬Áà Ÿ ‚¢’¢ÁœÃ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù ‚Ê»§

∑§„U ÁºÿÊ Á∑§ Á⁄U¡À≈U •Ê¡ ‡ÊÊ◊ ¬Ê¢ø ’¡ Ã∑§ •Ê ¡ÊŸ øÊÁ„U∞– ©UŸ∑§Ë «UÊ¢≈U ∑§Ê ßÃŸÊ •‚⁄U ¬«∏UÊ Á∑§ Á⁄U¡À≈U ‡ÊÊ◊ øÊ⁄U ’¡ „UË ÉÊÙÁ·Ã ∑§⁄U Áº∞ ª∞– º⁄U•‚‹, ©Uã„¥U ’ÃÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ Á∑§ Á⁄U¡À≈U ∑§Ê ∑§Ê◊ ∞‚¬Ë fl◊ʸ ŸÊ◊∑§ ∞∑§ •Áœ∑§Ê⁄UË ºπÃ „Ò¥U, ©UŸ∑§ ™§¬⁄U •Áœ∑§ ‹Ù« „UÙŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ Á⁄U¡À≈U ‚◊ÿ ¬⁄U ÉÊÙÁ·Ã Ÿ„UË¥ „UÙ ¬Ê ⁄U„U „Ò¥U– ß‚ ’Êà ¬⁄U ∑ȧ‹¬Áà «UÊÚ. Á◊üÊÊ Ÿ •Ê߸∞◊∞‚ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù ‚Ê»§ ∑§⁄U ÁºÿÊ Á∑§ •ª⁄U ∞∑§ •Êº◊Ë ¬⁄U •Ê¬ ‹Ùª ßß ÁŸ÷¸⁄U „Ò¥U ÃÙ ◊Ò¥ ©U‚ •Êº◊Ë ∑§Ê „UË ≈˛UÊ¢‚»§⁄U ∑§⁄U ºÍ¢ªÊ– ßÃŸÊ „UË Ÿ„UË¥, ©Uã„UÙ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ •Ê߸∞◊∞‚ ◊¥ ø‹Ÿ flÊ‹ ‚À»§ »§Êߟ¥Á‚¢ª ∑§Ù‚¸ ∑§Ù ∆UË∑§ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ Ÿ„UË¥

ÂãÜðU ¿æØ ãô Áæ°....

ø‹ÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ ÃÙ fl •Ê߸∞◊∞‚ ‚ ß‚ Áfl÷ʪ ∑§Ù •‹ª ∑§⁄U º¥ª •ı⁄U ÿ„UÊ¢ Á‚»¸§ ¬È⁄UÊŸ •ı⁄U ‚Ê◊Êãÿ ∑§Ù‚¸ „UË ‚¢øÊÁ‹Ã „UÙ¥ª– ß‚∑§ ’ʺ ∑ȧ‹¬Áà Ÿ ’Ê∑§Ë √ÿflSÕÊ•Ù¢ ∑§Ê ¡Êÿ¡Ê ‹Ã „ÈU∞ ∑§„UÊ Á∑§ ¬Ífl¸ ◊¥ ©Uã„UÙ¥Ÿ •‹ª-•‹ª Áfl’ʪ٥ ◊¥ ¡Ù ∑§Ù-•ÊÚÁ«¸UŸ≈U⁄U ’ŸÊ∞ Õ, flU ‚Ê⁄UË √ÿflSÕÊ∞¢ •’ ‚◊Êåà „UÙ ªß¸ „Ò¥U– •’ •Ê߸∞◊∞‚ ∑§ ¬˝÷Ê⁄UË ÁŸº‡Ê∑§ •ı⁄U ÁflÁfl ∑§ ⁄ÒUÄ≈U⁄U «UÊÚ. •Ê‡ÊÈÃÙ· Á◊üÊÊ „UË ÿ„UÊ¢ ∑§Ë ‚Ê⁄UË ªÁÃÁflÁœÿÊ¢ ºπ¥ª •ı⁄U ¡Ò‚Ê fl •Êº‡Ê º¥ª, flÒ‚ „UË ∑§Êÿ¸ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ–

°ÕèßèÂè Ùð ¼è ÁÜæ·¤ÚU ×Ùæ§ü çßßð·¤æÙ¢¼ ÁØ¢Ìè ÀUæ˜æô´ ·¤ô ·¤ÚUæØæ çß¿æÚUô´ âð ¥ß»Ì

Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ߢºı⁄U– ¬˝º‡Ê ∑§ ‚’‚ ’«∏U ∞◊flÊÿ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ∑§Ù߸ ÁºŸ ∞‚Ê Ÿ„UË¥ ’ËÃÃÊ, ¡’ •√ÿflSÕÊ∞¢ ©U¡Êª⁄U Ÿ „UÙ¥– •Áœ∑§Ê⁄UË ‹Êπ ∑§„¥U Á∑§ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ S≈˛Uø⁄U ∑§Ë ∑§◊Ë Ÿ„UË¥ „Ò, ¬⁄U •Ê∞ ÁºŸ ÿ„UÊ¢ ∑§Ë √ÿflSÕÊ•Ù¢ ∑§Ù ºπ∑§⁄U ‹ªÃÊ „ÒU Á∑§ ÿ„UÊ¢ S≈˛Uø⁄U ∑§Ë ‚Åà ∑§◊Ë „ÒU– ÿ„UÊ¢ ∑§ ∑§◊¸øÊ⁄UË ÷Ë ß‚ ’Êà ∑§Ù SflÊ∑§Ê⁄U ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ∞∑§ ◊⁄UË¡ ∑§Ù ‹∑§⁄U •S¬ÃÊ‹ ¬„È¢UøË vÆ} ∞ê’È‹¥‚ ∑§Ù S≈˛Uø⁄U ∑§ Á‹∞ πÊ‚Ê ß¢Ã¡Ê⁄U ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÊ– ß‚Ë Ã⁄U„U ◊¢ª‹flÊ⁄U ∑§Ù ÷Ë ∞∑§ ∞ø•Ê߸flË ¬ÊÚ¡Á≈Ufl ◊⁄UË¡ ∑§Ù ‹∑§⁄U ¬„È¢UøË vÆ} ∞ê’È‹¥‚ ∑§Ù ‹ª÷ª vz Á◊Ÿ≈U ߢáÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÊ– ∑§Ê⁄UáÊ Á‚»¸§ ÿ„U ÕÊ Á∑§ ‚◊ÿ ¬⁄U flÊÚ«¸U éflÊÿ S≈˛Uø⁄U ‹∑§⁄U Ÿ„UË¥ ¬„È¢Uø ¬ÊÿÊ– ß‚ ‚¢’¢œ ◊¥ ¡’ ©U‚‚ ¬Í¿UÊ ªÿÊ Á∑§ v®} °ÕéÜð´â ·¤ô ·¤ÚUÙæ fl„U ÃÈ⁄¢Uà ÄÿÙ¥ Ÿ„UË¥ ÃÙ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ ÂǸUæ vz ç×çÙÅU §¢ÌÁæÚU •ÊÿÊ Á∑§ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ •Ê¡∑§‹ S≈˛Uø⁄U …UÍ¢…UÃ Ÿ„UË¥ Á◊‹Ã „ÒU¢– S≈˛Uø⁄U ∑§Ë ∑§◊Ë „ÒU– ß‚Ë Ã⁄U„U ∑§Ë ’ÊÃ¥ ºÍ‚⁄‘U flÊÚ«¸U éflÊÿ ÷Ë ’ÃÊÃ „Ò¥U– ßÃŸÊ „UË Ÿ„UË¥ vÆ} ∞ê’È‹¥‚ ‚ ◊⁄UË¡Ù¥ ∑§Ù ‹∑§⁄U ¬„È¢UøŸ flÊ‹ ∑§◊¸øÊ⁄UË ÷Ë ◊⁄UË¡Ù¥ •ı⁄U ©UŸ∑§ ¬Á⁄U¡ŸÙ¥ ‚ ∑§„UÃ Ÿ¡⁄U •ÊÃ „Ò¥U Á∑§ ÿ„UÊ¢ S≈˛Uø⁄U •ÊŸ ◊¥ º⁄UË „U٪˖ •ª⁄U •Ê¬ ø‹∑§⁄U ¡Ê ‚∑§Ã „ÒU¢ ÃÙ ’„UÃ⁄U „U٪ʖ ߟ ’ÊÃÙ¥ ‚ ‚Ê»§ •¢ºÊ¡Ê ‹ªÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU Á∑§ •S¬ÃÊ‹ ∑§ ÄÿÊ „UÊ‹ „Ò¥U? ß‚ ‚¢’¢œ ◊¥ •S¬ÃÊ‹ •œËˇÊ∑§ «UÊÚ. ‚Á‹‹ ÷ʪ¸fl ∑§Ê ∑§„UŸÊ „ÒU Á∑§ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ S≈˛Uø⁄U ∑§Ë ∑§◊Ë Ÿ„UË¥ „ÒU– ¬„U‹ ∑ȧ¿U ∑§◊Ë ºπŸ ◊¥ •Ê߸ ÕË ÃÙ S≈UÙ⁄U ‚ •ı⁄U S≈˛Uø⁄U ’È‹flÊ Á‹∞ ª∞ „Ò¥U– ¬È⁄UÊŸ S≈˛Uø⁄UÙ¥ ¬⁄U èÊË ⁄¢Uª⁄UÙªŸ ∑§⁄U ©Uã„¥U ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U Á‹ÿÊ ªÿÊ „ÒU– •ª⁄U •œËˇÊ∑§ ‚Ê„’U ∑§Ë ’Êà ◊ÊŸË ¡Ê∞ ÃÙ Á»§⁄U •ÊÁπ⁄U S≈˛Uø⁄UÙ¥ ∑§Ù ¡◊ËŸ ÁŸª‹ ªß¸ ÿÊ •Ê‚◊ÊŸ πÊ ªÿÊ?

06

•‹U‚È’„ ø‹U ⁄U„Ë ‡ÊËËU„⁄U ∑§ Œı⁄UÊŸ øÊÿ ∑§Ë øÈS∑§Ë ‹UÃÊ ÿÊÃÊÿÊà ¡flÊŸ–

ÌèâÚÔU ·¤è ÌñØæÚUè

ߢ º ı⁄U – Áflfl∑§ÊŸ¢º ¡ÿ¢ÃË ∑§ ©U¬‹ˇÿ ◊¥ •Áπ‹ ÷Ê⁄UÃËÿ ÁfllÊÕ˸ ¬Á⁄U·º˜ (∞’ËflˬË) mÊ⁄UÊ •Ÿ∑§ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ∑§Êÿ¸∑˝§◊ •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§∞ ª∞– ºflË •Á„UÀÿÊ Áfl‡flÁfllÊ‹ÿ ∑§ πá«UflÊ ⁄UÙ« ÁSÕà ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ∞’ËflË¬Ë Ÿ ∞∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§ ¡Á⁄∞ ¿UÊòÊÙ¥ ∑§Ù SflÊ◊Ë Áflfl∑§ÊŸ¢º ∑§ ÁfløÊ⁄UÙ¥ ‚ •flªÃ ∑§⁄UÊÿÊ •ı⁄U ©UŸ∑§ ’ÃÊ∞ ◊ʪ¸ ¬⁄U ø‹Ÿ ∑§Ë ¬˝⁄UáÊÊ ºË– ß‚ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ÁflÁfl ∑§ ¿UÊòÊ ∑§ÀÿÊáÊ Áfl÷ʪ ∑§ •Áœc∆UÊÃÊ

«UÊÚ. ⁄UÊ¡Ëfl ºËÁˇÊà Ÿ ∑§Ë– ß‚∑§ •‹ÊflÊ Ä‹ÊÚÕ ◊Ê∑¸§≈U ∑§ÊÚ‹¡, Á∑˝§‡øÿŸ ∑§ÊÚ‹¡, flÒcáÊfl ∑§ÊÚ◊‚¸ ∑§ÊÚ‹¡, ◊„U‡fl⁄UË S∑ͧ‹ •ÊÁº ◊¥ ÷Ë ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ∑§Êÿ¸∑˝§◊ •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§∞ ª∞– ’ÈœflÊ⁄U ‡ÊÊ◊ ∑§Ù ‹ª÷ª vzÆ ∞’ËflË¬Ë ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ù¢ Ÿ ©U·ÊŸª⁄U ‚ ‹Ê’Á⁄UÿÊ ÷M§ Ã∑§ ∞∑§ flÊ„UŸ ⁄ÒU‹Ë ÁŸ∑§Ê‹Ë •ı⁄U ª¢ªflÊ‹ ’‚ S≈Ò¥U«U ∑§ ¬Ê‚ ÁSÕà ∑§SflÊ◊Ë Áflfl∑§ÊŸ¢º ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê ¬⁄U ºË¬ ¬˝í¡flÁ‹Ã Á∑§∞–

ÙÁêÜ ©UÂÜÏ ·¤ÚUæ°»æ Á×èÙ, ¼ô Sßèç×¢» ÂéÜô´ ·¤è ãUæÜÌ ¹ÚUæÕ

Âêßèü ÿæð˜æ ×ð´ ÕÙæ°¢»ð Sßèç×¢» ÂêÜ Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ߢºı⁄U– Ÿª⁄U ÁŸª◊ •¬Ÿ ºÙŸÙ¥ SflËÁ◊¢ª ¬Í‹Ù¥ ∑§Ë „UÊ‹Ã Ÿ„UË¥ ‚ÈœÊ⁄U ¬Ê ⁄U„UÊ „ÒU •ı⁄U •’ ÃË‚⁄‘U ∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ∑§Ë ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– ÁflÁœ ‚Á◊Áà ¬˝÷Ê⁄UË •¡ÿÁ‚¢„U ŸM§∑§Ê Ÿ Ÿ¡Í‹ ‚ ¬Ífl˸ ˇÊòÊ ◊¥ z ∞∑§«∏U ¡◊ËŸ ◊Ê¢ªË „ÒU– ¬Ë¬ÀÿÊ„UÊŸÊ ◊¥ ºπË ªß¸ ¡◊ËŸ ∑§Ù ŸM§∑§Ê Ÿ ÁŸ⁄USà ∑§⁄U ÁºÿÊ „Ò,U ÄÿÙ¥Á∑§ ÿ ¡◊ËŸ ≈ÈU∑§«∏UÙ¥-≈ÈU∑§«∏UÙ¥ ◊¥ ’¢≈UË ÕË– Ÿ„UM§ ¬Ê∑¸§ •ı⁄U ◊„ÍUŸÊ∑§Ê SflËÁ◊¢ª ¬È‹Ù¥ ∑§Ë „UÊ‹Ã Á∑§‚Ë ‚ ¿ÈU¬Ë Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿ„UÊ¢ Ÿ ÃÙ SflÊSâÿ ⁄UˇÊ∑§ ©U¬∑§⁄UáÊ „Ò¥U •ı⁄ Ÿ „UË ¬˝Á‡ÊˇÊ∑§ •ı⁄U ÃÙ •ı⁄U ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ë ‚¢ÅÿÊ ßÃŸË ∑§◊ Á∑§ ¬ÊŸË ◊¥ ‚◊ÿ-‚◊ÿ ¬⁄U Ä‹ÙÁ⁄UŸ ÷Ë Ÿ„UË¥ ’º‹Ê ¡ÊÃÊ „ÒU– ºÙŸÙ¥ „UË SflËÁ◊¢¢ª ¬Í‹Ù¥ ◊¥ •Ê∞ ÁºŸ „Uʺ‚

„UÙÃ ⁄„UÃ „Ò¥U– ∑ȧ¿U ÁºŸÙ¥ ¬Ífl¸ ◊„ÍUŸÊ∑§Ê SflËÁ◊¢ª ¬Í‹ ◊¥ ¡ÿ¬È⁄U ∑§ ∞∑§ ÿÈfl∑§ ∑§Ë «ÍU’Ÿ ‚ ◊ıà „UÙ ªß¸, Ã’ ÷Ë ß‚∑§Ë ◊Ê‹Ë „UÊ‹Ã ∑§Ù ‹∑§⁄U ‚flÊ‹ ©U∆U Õ– Ÿ„UM§ ¬Ê∑¸§ ∑§ SflËÁ◊¢ª ¬Í‹ ◊¥ ÷Ë ∑§ß¸ ÿÈfl∑§ «ÍU’∑§⁄U ◊ıà ∑§Ë ŸË¥º ‚Ù øÈ∑§ „Ò¥U– ¬Ífl¸ ◊„Uʬı⁄U «UÊÚ. ©U◊ʇÊÁ‡Ê ‡Ê◊ʸ ‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ M§¬ ‚

SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄U øÈ∑§Ë „Ò¥U Á∑§ SflËÁ◊¢ª ¬Í‹Ù¥ ∑§Ë √ÿflSÕÊ Á’ª«∏U øÈ∑§Ë „ÒU– ∞‚Ë „UÊ‹Ã ◊¥ ÁŸª◊ •’ ∞∑§ •ı⁄U SflËÁ◊¢ª ¬Í‹ ∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ∑§⁄U ⁄U„UÊ „ÒU– ÁflÁœ ‚Á◊Áà ¬˝÷Ê⁄UË •¡ÿÁ‚¢„U ŸM§∑§Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬Ífl˸ ˇÊòÊ ◊¥ ∞∑§ •ı⁄U SflËÁ◊¢ª ¬Í‹ ’ŸÊŸ ∑§Ë ÿÙ¡ŸÊ „ÒU– ß‚∑§ Á‹∞ Ÿ¡Í‹ Áfl÷ʪ ‚ ¡◊ËŸ ◊Ê¢ªË ªß¸ „ÒU– ¬Ífl¸ ◊¥ Ÿ¡Í‹ Áfl÷ʪ Ÿ ¬Ë¬ÀÿÊ„UÊŸÊ ◊¥ ¡Ù ¡◊ËŸ ÁºπÊ߸ ÕË flÙ ≈ÈU∑§«∏UÙ¢-≈ÈU∑§«∏UÙ¥ ◊¥ ’¢≈UË „UÙŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ÁŸ⁄USà ∑§⁄U ºË „ÒU– ∑§◊ ‚ ∑§◊ z ∞∑§«∏U ¡◊ËŸ ∑§Ë ◊Ê¢ª ∑§Ë ªß¸ „ÒU– ß‚∑§ Á◊‹Ã „UË ∑§Ê◊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ÁºÿÊ ¡Ê∞ªÊ– üÊË ŸM§∑§Ê ∑§Ê ∑§„ŸÊ „ÒU Á∑§ ¡Ù SflËÁ◊¢ª ¬Í‹ ’ŸªÊ fl„U •¢Ã⁄Uʸc≈˛UËÿ SÃ⁄U ∑§Ê „UÙªÊ ÃÊÁ∑§ ¬˝ÁÃ÷Ê•Ù¥ ∑§Ê Ã⁄UʇÊÊ ¡Ê ‚∑§–


www.hellohindustan.in

BßXm°a eha

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ߢºı⁄U– ‡ÊÊ‚Ÿ ∑§ •Êº‡ÊÙ¥ ∑§Ë •fl„U‹ŸÊ ∑§⁄U S∑ͧ‹ ‚¢øÊÁ‹Ã ∑§⁄UŸ flÊ‹ ‚¢øÊ‹∑§Ù¥ Ÿ ∞«UË∞◊ ∑§ ‚Ê◊Ÿ ‚»§Ê߸ ºË •ı⁄U ∑§ÊŸÍŸË ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ‚ ’ø ª∞– ‡ÊËË„U⁄U ∑§ ø‹Ã ‡ÊÊ‚Ÿ mÊ⁄UÊ ‹ÊªÍ ∑§Ë ªß¸ œÊ⁄UÊ vyy ∑§Ê ©UÀ‹¢ÉÊŸ ∑§⁄U ÁfllÊ‹ÿ ◊¥ ¿UÙ≈U ’ìÊÙ¥ ∑§Ù ’È‹ÊŸ flÊ‹ øÊ⁄U ÁfllÊ‹ÿ ‚¢øÊ‹∑§Ù¥ ¬⁄U Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ Á¬¿U‹ ÁºŸÙ¥ ∑§ÊŸÍŸË ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ‚¢’¢œË ŸÙÁ≈U‚ ÁºÿÊ ÕÊ– Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ mÊ⁄UÊ ‹ÊªÍ œÊ⁄UÊ ∑§Ê ∑§«∏UÊ߸ ‚ ¬Ê‹Ÿ Ÿ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ ‚¢øÊ‹∑§Ù¥ ∑§Ù ‚◊ÿ ÁºÿÊ ªÿÊ, Á¡‚◊¥ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ©Uã„UÙ¥Ÿ ∞«UË∞◊ ∑§ ‚◊ˇÊ •Ê∑§⁄U ∑§„UÊ Á∑§ ªáÊâòÊ Áºfl‚ ∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ∑§ Á‹∞ ’ìÊÙ¥ ∑§Ù ’È‹ÊÿÊ ªÿÊ ÕÊ •ı⁄U ©U‚ ∞«UË∞◊ Ÿ ◊ÊŸ ÷Ë Á‹ÿÊ– ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ ©UŸ ¬⁄U ∑§Ù߸ ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ Ÿ„UË¥ ∑§Ë– ©UÀ‹πŸËÿ „ÒU Á∑§ Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ mÊ⁄UÊ ‡Ê„U⁄U ∑§ øÊ⁄U ¬˝◊Èπ S∑ͧ‹ Á«UflÊߟ S∑ͧ‹ ◊Í‚Êπ«∏UË, ¡ÍÁŸÿ⁄U ∑§ÊÚ‹¡ œÊ⁄U ⁄UÙ«U, ¡ŸÍÿŸ ¬Áé‹∑§ S∑ͧ‹ Á‚¢∑§º⁄Uʒʺ

ߢºı⁄U– Á‚¢œË ‚◊Ê¡ vx ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ⁄UÊà ~ ’¡ „U·Ù¸À‹Ê‚ ∑§ ‚ÊÕ ¡ÿ¡ªÃ ∑§ÊÚ‹ÙŸË ◊¥ ¬⁄¢U¬⁄Uʪà Ã⁄UË∑§ ‚ ‹Ê‹‹Ù߸ ¬fl¸ ◊ŸÊ∞ªÊ– ªı⁄UËŸ¢ºŸ ÿÈflÊ ª˝È¬ ∑§ ‚¢ÿÙ¡∑§ ∑§◊‹‡Ê ªÊ¢œË fl •äÿˇÊ ÿÙª‡Ê Ë⁄‘U¡Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ‹Ê‹‹Ù߸ ¬˝îÊflÁ‹Ã ∑§⁄U ‚◊Ê¡¡Ÿ …UÙ‹∑§ ∑§Ë Õʬ ¬⁄U ŸÎàÿ fl ªËà ¬˝SÃÈà ∑§⁄‘¥Uª– ¬⁄¢U¬⁄UÊ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U üÊË»§‹, Á◊c∆UÊÛÊ fl ÁË-ªÈ«∏U ∑§Ê ¬˝‚ʺ ÷Ë ø…∏UÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§ ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ ‚Ê¢‚º ‚ÈÁ◊òÊÊ ◊„UÊ¡Ÿ, ÷Ê¡¬Ê Ÿª⁄U •äÿˇÊ ‡Ê¢∑§⁄U ‹Ê‹flÊŸË „UÙ¥ª– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ÁflœÊÿ∑§ ‚Ⱥ‡Ê¸Ÿ ªÈåÃÊ, ÷Ê¡ÿÈ◊Ù ¬˝º‡Ê •äÿˇÊ ¡ËÃÍ Á¡⁄UÊÃË, ¬Ê·¸º ¡flÊ„U⁄U ◊¢ªflÊŸË, „U⁄UË‡Ê ºÊflÊŸË, ◊ºŸ ¬≈U‹ fl ¬˝∑§Ê‡Ê ¬Ê⁄UflÊŸË ‚Á„Uà ∑§ß¸ ŸÃÊ ©U¬ÁSÕà ⁄U„¥Uª–

∑§ÊÚ‹ÙŸË •ı⁄U ãÿÍ ¡ŸÍÿŸ ¬Áé‹∑§ S∑ͧ‹ ’«∏UflÊ‹Ë øı∑§Ë ¬⁄U ÁŸ⁄UˡÊáÊ ∑§ ºı⁄UÊŸ ¿UÙ≈U ’ìÊÙ¢ ∑§Ë ©U¬ÁSÕÁà ¬Ê߸ ¡ÊŸ ¬⁄U ŸÙÁ≈U‚ ÁºÿÊ ªÿÊ ÕÊ– ß‚∑§ ¡flÊ’ ◊¥ ©Uã„UÙ¥Ÿ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ù ‚Ê◊Ÿ „UË ¤ÊÈ∆U‹Ê ÁºÿÊ– ÁfllÊ‹ÿ ‚¢øÊ‹∑§Ù¥ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÁŸ⁄UˡÊáÊ ∑§ ºı⁄UÊŸ ÁfllÊ‹ÿ ◊¥ ◊ÊòÊ vwvz ’ìÊ „UË ©U¬ÁSÕà Õ– Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë ß‚ ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ‚ ©U‚∑§Ë ∑§Êÿ¸¬˝áÊÊ‹Ë ∑§Ë …UË‹¬Ù‹ ©U¡Êª⁄U „ÈU߸ „ÒU– œÊ⁄UÊ vyy ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ‹ÊªÍ ÃÙ ∑§⁄U ºÃÊ „ÒU, Á∑¢§ÃÈ ©U‚∑§Ê ∑§«∏UÊ߸ ‚ ¬Ê‹Ÿ πȺ „UË Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃÊ ÃÙ ÁfllÊ‹ÿ ‚¢øÊ‹∑§ ∑Ò§‚ ÁŸÿ◊Ù¥ ∑§Ê ¬Ê‹Ÿ ∑§⁄‘¥Uª–

Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

Á¡‹Ê Á‡ÊˇÊÊ •Áœ∑§Ê⁄UË fl ‚¢ÿÈÄà ‚¢øÊ‹∑§ Á‡ÊˇÊÊ ß¢ºı⁄U ‚¢÷ʪ Ÿ ÷Ë ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§ ‚ÊÕ „UË ∑ȧ¿U ÁfllÊ‹ÿÙ¥ ◊¥ œÊ⁄UÊ vyy ∑§ ©UÀ‹¢ÉÊŸ ∑§Ê ◊Ê◊‹Ê º¡¸ Á∑§ÿ ÕÊ, ¡Ù ◊ÊòÊ ÁºπÊflÊ ⁄U„U ªÿÊ– ߟ ÁfllÊ‹ÿÙ¥ ¬⁄U ∑§Ê⁄¸UflÊ߸ ÃÙ ºÍ⁄U ∑§Ù߸ ŸÙÁ≈U‚ ÷Ë Ÿ„UË¥ ÁºÿÊ ªÿÊ–

ߢºı⁄U– ‡Ê„U⁄UË ˇÊòÊ ◊¥ ¡ŸªáÊŸÊ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ¬˝ªáÊ∑§Ù¥ ∑§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ v| ¡Ÿfl⁄UË ‚ ºÙ ø⁄UáÊÙ¥ ◊¥ •Ê∆U SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U „U٪ʖ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§ •¢ÁÃ◊ ÁºŸ ¬˝ªáÊ∑§ ¬˝ÊÿÙÁª∑§ Ãı⁄U ¬⁄U ¡ŸªáÊŸÊ ∑§⁄‘¥Uª– ¡ŸªáÊŸÊ ∑§Êÿ¸ ◊¥ ‹ª ¬˝ªáÊ∑§Ù¥ ∑§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ v| ‚ ww ¡Ÿfl⁄UË Ã∑§ ºÙ •‹ª•‹ª ø⁄UáÊÙ¥ ◊¥ „U٪ʖ ÄU‚Ë‹ºÊ⁄U Á’„UÊ⁄UË Á‚¢„U ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Ÿª⁄UËÿ ‚Ë◊Ê ˇÊòÊ ∑§ yy~Æ ¬˝ªáÊ∑§Ù¥ ∑§Ù ∑˝§◊‡Ê— flÒcáÊfl „UÊÿ⁄U ‚∑¢§«U⁄UË S∑ͧ‹, ¬˝S≈UË¡ ¬Áé‹∑§ S∑ͧ‹, ¡Ë∞‚•Ê߸≈UË∞‚ ◊„UÊÁfllÊ‹ÿ, „UÙ‹∑§⁄U ‚Êߢ‚ ◊„UÊÁfllÊ‹ÿ •ı⁄U ◊Ê‹fl ∑§ãÿÊ ÁfllÊ‹ÿ ‚Á„Uà •Ê∆U SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ÁºÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§ Á‹∞ ÃÒÿÊ⁄U Á∑§∞ ª∞ øÊ¡¸ •Áœ∑§Ê⁄UË ÷Ë ß‚◊¥ ÷ʪ ‹¥ª–

¥Öè Öè ¿æÜê ãñ´U ·¤§ü S·ê¤Ü Ÿæç×·¤ ÿæð˜æ ×ð´ ÏæÚUæ vyy ·ð¤ ÌãUÌ àææâÙ Ùð çÙ¼ðüàæ ç¼° Íð ç·¤ ·¤ÿææ °·¤ âð ¥æÆU Ì·¤ ·ð¤ Õ“æô´ ·¤ô çßlæÜØ ×ð´ ÙãUè´ ÕéÜæØæ Áæ°»æ, ç·¢¤Ìé àæãUÚU ·ð¤ Ÿæç×·¤ ÿæð˜æ ·ð¤ ·¤§ü çßlæÜØ ¥æÁ Öè âéÕãU âð àæéM¤ ãUô ÚUãðU ãñ´U, çÁÙ×ð´ ÀUôÅðU-ÀUôÅðU ×æâê× Õ“æð Æ¢UÇU ×ð´ ÕñÆðU ÙÁÚU ¥æÌð ãñ´UÐ çàæ·¤æØÌô´ ·ð¤ Õæ¼ Öè çàæÿææ çßÖæ» ·¤æ ŠØæÙ §â ¥ôÚU ÙãUè´ »ØæÐ àæãUÚU ·ð¤ ×ŠØ ·¤SÌêÚUÕæ ·¤‹Øæ çßlæÜØ, ÁãUæ¢ ·¤è Âýæ¿æØæü SßØ¢ çÙÚUèÿæ‡æ ¼Ü ×ð´ àææç×Ü ãñ´U, ·ð¤ âæ×Ùð çSÍÌ çßlæÜØ âæçߘæè ·¤Üæ ×¢ç¼ÚU ×æâê× Õ“æð âéÕãU çÆUÆéUÚUÌð ãé° ÕñÆðU ¼ð¹ð Áæ â·¤Ìð ãñ´UÐ §âè Âý·¤æÚU ×æÍôü×æ ãUæ. S·ê¤Ü, Âý»çÌ çßlæÜØ, ×ðçÚUÅU ãUæ. S·ê¤Ü, ÙèÜæ·¤æàæ S·ê¤Ü, Ù¢¼æÙ»ÚU, ÂÚ¼ðàæèÂéÚUæ, Õæ‡æ»¢»æ, Öæ»èÚUÍÂéÚUæ, »õÚUèÙ»ÚU âçãUÌ ·¤§ü ÿæð˜æô´ ×ð´ çßlæÜØ âéÕãU-âßðÚÔU ¹éÜÌð ãñ´U ¥õÚU ÀUôÅðU Õ“æð ØãUæ¢ ·¤ÿææ¥ô¢ ×ð´ ÕñÆðU ÚUãUÌð ãñ´UÐ

ߢºı⁄U– ⁄UÊ¡¬Ê‹ ≈UÙÿÊ≈Ê Ÿ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ߢºı⁄U ◊¥ ∞≈UË•ÊÚ‚ ‚«UÊŸ ∑§Ê⁄U ‹Ê¢ø ∑§Ë– ÿ„ ∑§Ê⁄U Áfl‡Ê· M§¬ ‚ ÷Ê⁄UÃËÿ ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ∑§ Á„U‚Ê’ ‚ Á«U¡Êߟ ∑§Ë ªß¸ „ÒU– ߢºı⁄U ◊¥ ⁄UÊ¡¬Ê‹ ≈UÙÿÊ≈UÊ ∑§ ÁŸº‡Ê∑§ ⁄UÊ∑§‡Ê ⁄UÊ¡¬Ê‹ Ÿ ÁflÁœflà M§¬ ‚ ∞≈UË•ÊÚ‚ ‚«UÊŸ ∑§Ë ‹Ê¢Áø¢ª ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë– ©Uã„UÙ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÿ„ ∑§Ê⁄U ¡-¡Ë-flË •ı⁄U flË∞Ä‚ flÁ⁄∞¢≈U ◊¥ ©U¬‹éœ „ÒU– ß‚∑§ ‡ÊÙM§◊ ∑§Ë◊à z ‹Êπ vv „U¡Ê⁄U ‚ | ‹Êπ w „U¡Ê⁄U ∑§ ’Ëø „ÒU– ÿ ∑§Ê⁄U ’„UÃ⁄U ߸¢œŸ ˇÊ◊ÃÊ, Ÿß¸ S≈UÊß‹ •ı⁄U •Áœ∑§ ¡ª„U ∑§Ù äÿÊŸ ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U ’ŸÊ߸ ªß¸ „ÒU– ß‚ ∑§Ê⁄U ∑§Ê ߢ¡Ÿ ÷Ê⁄UÃËÿ ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á«U¡Êߟ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU ¡Ù •Áœ∑§ ◊Êß‹¡ ∑§ ‚ÊÕ ’„UÃ⁄U ‡ÊÁÄà ÷Ë ºÃÊ „ÒU– ‹Ê¢Áø¢ª ∑§ flÄà ‚À‚ ◊ÒŸ¡⁄U ‚¢¡Ëfl ◊ÊÕÈ⁄U •ı⁄U ≈UÙÿÊ≈UÊ ∞≈UË•ÊÚ‚ ∑§ „ÒU«U Áfl¬È‹ ∑ȧ‹∑§áÊ˸ ÷Ë ©U¬ÁSÕà Õ– ∑¢§¬ŸË ∑§Ê ◊ÊŸŸÊ „Ò Á∑§ ∞≈UË•ÊÚ‚ ‚ ∞∑§ Ÿ∞ ÿȪ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà „٪˖ ß‚◊¢ ‚fl¸üÊc∆U ◊Êß‹U¡ Á◊‹UªÊ– ‚ÊÕ „Ë ’„Ã⁄U ª˝UÊ©¢«U Ä‹UËÿ⁄¢U‚ ∑§Ë fl¡„ ‚ ÿ„ ∑§Ê⁄U •¬ŸË üÊáÊË ◊¢ •ŸÙπË „٪˖

âæÛææ ¿êËãUð ·¤è ¥æ¢¿

‡Ê„⁄U ◊¢ „‹U◊≈U ∑§Ë Á’R§Ë §¡Ù⁄UÙ¢ ¬⁄U ø‹U ⁄U„Ë „Ò– ŒÈ∑§ÊŸÊ¢ ¬⁄U ÷Ë«∏U ‹UªË „Ò–

àæãUÚUè Âý»‡æ·¤ô´ ·¤æ ¥æÆU SÍæÙô´ ÂÚU ãUô»æ Âýçàæÿæ‡æ

ÙãUè´ ãUô Âæ§ü ·¤æÚüUßæ§ü

ÚUæÁÂæÜU ÅUôØôÅUæ ÂÚU °ÅUè¥æòâ âðÇUæÙ ÜU梿

çâÚU Õ¿ð»æ... ÁæÙ Õ¿ð»è...

¥æÁ ×ÙæØæ Áæ°»æ ÜæÜÜô§ü Âßü

·¤æÚüUßæ§ü âð Õ¿ð ¿æÚUô´ S·ê¤Ü

07

¡ŸªáÊŸÊ ∑§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ß‚ ’Ê⁄U ⁄UÙø∑§ „UÙªÊ, Á¡‚◊¥ ∑§Ê√ÿ ∑§ ‚ÊÕ π‹-π‹ ◊¥ ¬˝‡ŸÙ¥ ∑§Ê Ã⁄UË∑§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊ∑§ ¬˝ªáÊ∑§Ù¥ ∑§Ù Á‚πÊ∞¢ª– v| ‚ v~ Ã∑§ ¬„U‹Ê ø⁄UáÊ „UÙªÊ ÃÕÊ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§Ê ºÍ‚⁄UÊ ø⁄UáÊ wÆ ‚ ww ¡Ÿfl⁄UË Ã∑§ „U٪ʖ ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊÙ¥ ∑§ ¬˝ªáÊ∑§Ù¥ ∑§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ‚⁄UÊ»§Ê ÁfllÊ ÁŸ∑§ÃŸ ◊¥ v| ¡Ÿfl⁄UË ‚ •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§ÿÊ

¡Ê∞ªÊ– ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ◊¥ xx ‚Ȭ⁄UflÊß¡⁄U •ı⁄U wvy ¬˝ªáÊ∑§ ÷ʪ ‹¥ª, ¡Ù xxy é‹ÊÚ∑§Ù¥ ◊¥ ¡ŸªáÊŸÊ ∑§⁄‘¥Uª– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ‚¢‚‚ ≈UÊ©UŸ ∑§ zx ‚Ȭ⁄UflÊß¡⁄U fl xvy ¬˝ªáÊ∑§Ù¥ ÃÕÊ Á⁄U¡fl¸ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ÷Ë •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ÿ„U ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ vv ◊ÊS≈U⁄U ≈˛UŸ⁄UÙ¥ mÊ⁄UÊ •ÊÁ«UÿÙ-ÁflíÿÈ•‹ mÊ⁄UÊ „U٪ʖ

•¢ÁÃ◊ ÁºŸ „UÙªÊ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§Ê •èÿÊ‚ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§ •¢ÁÃ◊ ÁºŸ ¬˝ªáÊ∑§Ù¥ ∑§Ù ¬˝Á‡ÊˇÊáÊSÕ‹ ¬⁄U ∞∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U ’ŸÊ∑§⁄U ©U‚∑§Ë ªáÊŸÊ ∑§⁄UflÊ߸ ¡Ê∞ªË– ¬˝Á‡ÊˇÊ∑§ „U⁄U ¬˝‡Ÿ ∑§Ê ¡flÊ’ Á∑§‚ ¬˝∑§Ê⁄U ¬Í¿UŸÊ „ÒU •ı⁄U ©U‚ ∑§„UÊ¢ ¬⁄U º¡¸ ∑§⁄UŸÊ „ÒU, ßU‚∑§ÊU •èÿÊ‚ ∑§⁄UÊ∞¢ª– ©UÀ‹πŸËÿ „ÒU Á∑§ ÁŸº‡ÊÊ‹ÿ mÊ⁄UÊ ¡ŸªáÊŸÊ ∑§Êÿ¸ ∑§Ù ‚⁄U‹ ’ŸÊŸ ∑§ Á‹∞ ŸflÊøÊ⁄U Á∑§∞ ª∞ „Ò¥U– •’ ¬˝ªáÊ∑§ ◊ÊòÊ ¬ÈSÃ∑§ ÿÊ ‹Äø⁄U ‚ „UË Ÿ„UË¥ ‚◊¤Ê¥ª, ©Uã„¥U ¡ŸªáÊŸÊ ∑§Ë „U⁄U Ã∑§ŸË∑§ ∑§Ê√ÿ, π‹ •ı⁄U ¬˝ÊÿÙÁª∑§ Ãı⁄U ¬⁄U ‚◊¤ÊÊ߸ ¡Ê∞ªË–

Ù§ü ·¤æÚU ·¤è ÕãæÚU

’ÈœflÊ⁄U ∑§Ê ⁄UÊ¡¬Ê‹U ≈UÊÿÊ≈UÊ ‡ÊÙM§◊ ¬⁄U ∞≈UË•ÊÚ‚ ‚«UÊŸ ∑§Ê⁄U ‹UÊ¢ø ∑§Ë ªß¸– ¬„‹UË ∑§Ê⁄U «U‹UË ∑§ÊÚ‹U¡ ∑§ ¬˝ÊøÊÿ¸ ∑È¢§. ‚È◊⁄UÁ¢‚¢„ ∑§Ù ‚ı¢¬Ã „È∞ ⁄UÊ∑§‡Ê ⁄UÊ¡¬Ê‹U, ‚¢¡Ëfl ◊ÊÕÈ⁄U fl Áfl¬È‹U ∑ȧ‹U∑§áÊ˸–

¥Õ ·¤ÅðU-ȤÅðU ãUô´ÆU ßæÜð Õ“æô´ ·ð¤ ãUô´»ð ¥æòÂÚÔUàæ٠ߢºı⁄U (Ÿ‚¢)– ◊Á„U‹Ê ∞fl¢ ’Ê‹ Áfl∑§Ê‚ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ Á∑§∞ ¡Ê ⁄U„U ÿÍÁŸfl‚¸‹ ‚fl¸ ◊¥ ∑§≈U-»§≈U „UÙ¥∆U flÊ‹ øÊ⁄U ’ìÊÙ¥ ∑§Ê ÁøqUÊ¢∑§Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU, Á¡Ÿ∑§Ê •ÊÚ¬⁄‘U‡ÊŸ •ª‹ ‚åÃÊ„U ‚Ë∞ø∞‹ •¬Ù‹Ù ◊¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ◊Á„U‹Ê ∞fl¢ ’Ê‹ Áfl∑§Ê‚ •Áœ∑§Ê⁄UË Áfl‡ÊÊ‹ ŸÊ«U∑§áÊ˸ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •≈U‹ ’Ê‹ •Ê⁄UÙÇÿ ÿÙ¡ŸÊ ∑§ ÄUà •Ê¢ªŸflÊ«∏UË ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ ÉÊ⁄U-ÉÊ⁄U ◊¥ ‚fl¸ ∑§⁄U ⁄U„UË „Ò¥U– ß‚ ÿÍÁŸfl‚¸‹ ‚fl¸ ◊¥ ∑ȧ¬ÙÁ·Ã ’ëøÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ •ãÿ ’Ë◊ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ¬ËÁ«∏Uà ’ìÊÙ¥ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ÷Ë ∞∑§ÁòÊà ∑§Ë ªß¸– ‡Ê„U⁄UË ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ ∑˝§. ~ ◊¥ ¬ÿ¸flˇÊ∑§ ¡ª◊Ëà ¡ÒŸ mÊ⁄UÊ ∑§⁄UÊ∞ ª∞

‚fl¸ ◊¥ ø¢ºŸŸª⁄U fl ’«∏UÊ ªáʬÁà ˇÊòÊ ∑§ øÊ⁄U ’ìÊÙ¥ ∑§Ê ÁøqUÊ¢∑§Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ, Á¡Ÿ∑§ „UÙ¥∆U ∑§≈U Õ– üÊË ŸÊ«U∑§áÊ˸ Ÿ ‚◊ˡÊÊ ’Ò∆U∑§ ∑§ ºı⁄UÊŸ ‚Ê◊Ÿ •Ê߸ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ’ÃÊÿÊ Á∑§ ߟ ’ìÊÙ¥ ∑§Ê ÁŸ—‡ÊÈÀ∑§ •Ê¬⁄‘U‡ÊŸ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ •ª‹ ‚åÃÊ„U ‚Ë∞ø∞‹ •¬Ù‹Ù •S¬ÃÊ‹ ◊¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ©UÀ‹πŸËÿ „ÒU Á∑§ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ •÷Ë Ã∑§ ¿U„U ’ìÊÙ¥ ∑§Ê •Ê¬⁄‘U‡ÊŸ Á¬¿U‹ ÃËŸ ◊Ê„U ◊¥ ∑§⁄UÊÿÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „ÒU– ‚fl¸ ∑§Ê ∑§Êÿ¸ Á¡‹ ◊¥ vz ¡Ÿfl⁄UË Ã∑§ ø‹ªÊ– ß‚◊¥ øÿÁŸÃ ’ìÊÙ¥ ∑§Ê ß‹Ê¡ fl ‚¡¸⁄UË Á¡‹Ê ’Ë◊Ê⁄UË ‚„UÊÿÃÊ ÿÙ¡ŸÊ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ–

Õ»ñÚU ÜðÙ-¼ðÙ ·ð¤ ÙãUè´ ãUôÌæ çÕÜô´ ·¤æ âˆØæÂÙ, â×êãU ·¤æØü·¤Ìæü ÂÚÔUàææÙ, ׊ØæqU ÖôÁÙ ÚUæçàæ ·¤æ ÎéL¤ÂØô»

ÚUæçàæ ¥õÚU ¹ælæ‹Ù ·¤è ÜðÅUÜÌèȤè âð Æ¢UÇUð ÂǸ ÚUãðU ¿êËãðU Ÿª⁄U ‚¢flʺºÊÃÊ

ߢºı⁄U– •Ê¢ªŸflÊ«∏UË ◊¥ ’ìÊÙ¥ ∑§Ù ¬Ù·áÊ •Ê„UÊ⁄U ºŸ flÊ‹ øÍÀ„U πÊlÊ㟠•ı⁄U ¬Ò‚ ‚◊ÿ ¬⁄U Ÿ Á◊‹Ÿ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ∆¢U«U ¬«∏UŸ ‹ª „Ò¥U– ‚◊Í„UÙ¥ ∑§Ù ◊äÿÊqU ÷Ù¡Ÿ ∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ∑§Ê ©U¬ÿÙª ∑§⁄U •Ê¢ªŸflÊÁ«∏UÿÙ¥ ◊¥ ’ìÊÙ¥ ∑§Ù •Ê„UÊ⁄U ºŸÊ ¬«∏U ⁄U„UÊ „ÒU– fl„UË¥, ◊„UËŸ ∑§ πø¸ ∑§ Á’‹ ÷Ë ‚◊ÿ ¬⁄U ‚àÿÊÁ¬Ã Ÿ „UÙŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ©Uã„¥U ∑§ß¸ ÁºÄ∑§ÃÙ¥ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ‡ÊÊ‚Ÿ ¿UÙ≈U ’ìÊÙ¥ ∑§Ù ∑ȧ¬Ù·áÊ ‚ ’øÊŸ ∑§ Á‹∞ ∑§⁄UÙ«∏UÙ¥ ∑§Ë •≈U‹ ’Ê‹ •Ê⁄UÙÇÿ ÿÙ¡ŸÊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ⁄U„UË „ÒU– fl„UË¥, ‚ʤÊÊ øÍÀ„UÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ¬⁄U ¬ÊŸË Á»§⁄UÃÊ Ÿ¡⁄U •Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ¬˝‡ÊÊ‚ÁŸ∑§ •Áœ∑§Ê⁄UË

‚Ê⁄UË ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË „UÙŸ ¬⁄U ÷Ë ß‚ •Ù⁄U äÿÊŸ Ÿ„UË¥ º ⁄U„U „Ò¥U– πÊl Áfl÷ʪ ‚ ÁºÿÊ ¡ÊŸ flÊ‹Ê •ŸÊ¡ ‚◊ÿ ¬⁄U Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃÊ „ÒU, fl„UË¥ ÃËŸ-ÃËŸ ◊„UËŸ Ã∑§ ⁄UÊÁ‡Ê ∑§ Á‹∞ ‚◊Í„UÙ¥ ∑§Ù ÷≈U∑§ŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– ß‚ ºı⁄UÊŸ ¡Ò‚-ÃÒ‚ ∑§⁄U fl ’ìÊÙ¥ ∑§Ù ¬Ù·áÊ •Ê„UÊ⁄U ©U¬‹éœ ∑§⁄UÊÃ „Ò¥U– ß‚ ∑§Êÿ¸ ◊¥ ∑§ß¸ ‚◊Í„U ◊äÿÊqU ÷Ù¡Ÿ ∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ∑§Ê ¬˝ÿÙª ∑§⁄U ’ʺ ◊¥ ⁄UÊÁ‡Ê Á◊‹Ÿ ¬⁄U ©U‚∑§Ê ‚◊ÊÿÙ¡Ÿ ∑§⁄U ‹Ã „Ò¥U– ∑§ß¸ ‚◊Í„UÙ¥ ∑§Ê ∑§„UŸÊ „ÒU Á∑§ »§ËÀ«U ‚Ȭ⁄UflÊß¡⁄U •ı⁄U ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ •Áœ∑§Ê⁄UË ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§ Á’‹ ’ªÒ⁄U ‹Ÿ-ºŸ ∑§ ‚àÿÊÁ¬Ã Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃ– ‹Ÿ-ºŸ „UÙŸ ¬⁄U „UË Á’‹Ù¥ ∑§Ê ‚àÿʬŸ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, ¡Ù Ÿ„UË¥ ºÃÊ ©U‚∑§Ê ¬Ò‚Ê •≈U∑§Ê ⁄U„UÃÊ „ÒU ÿÊ Á»§⁄U

Á’‹ „UË ÁŸ⁄USà „UÙ ¡ÊÃ „Ò¥U– Áfl÷ʪ ◊¥ »Ò§‹ ß‚ ÷˝c≈UÊøÊ⁄U ∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà ∑§ß¸ ’Ê⁄U Sflÿ¢ ‚„UÊÿÃÊ ‚◊Í„UÙ¢ Ÿ ‚Ë߸•Ù Á¡‹Ê ¬¢øÊÿà •ı⁄U ∑§‹Ä≈U⁄U ‚ „UË „ÒU, Á∑¢§ÃÈ ∑§Ù߸ ÁŸc∑§·¸ Ÿ„UË¥ ÁŸ∑§‹Ê– •¬ŸË ¬⁄‘U‡ÊÊÁŸÿÙ¥ ∑§Ê ºÈ—π«∏UÊ ‚ÈŸÊÃ „ÈU∞ ÿ„U ‚◊Í„U ’ÃÊÃ „Ò¥U Á∑§ •ŸÊ¡ •ı⁄U ¬Ò‚ ∑§ •÷Êfl ◊¥ ÷Ë ∑§Ê◊ ∑§⁄UŸÊ ◊¡’Í⁄UË „ÒU, Ÿ„UË¥ ÃÙ •ŸÈ’¢œ ÁŸ⁄USà „UÙ ¡Ê∞ªÊ •ı⁄U •Êª ∑§Ê◊ Ÿ„UË¥ Á◊‹ªÊ– ©UÀ‹πŸËÿ „ÒU Á∑§ ‡ÊÊ‚Ÿ ∑§ ÁŸº¸‡ÊÊŸÈ‚Ê⁄U •Ê¢ªŸflÊ«∏UË ∑¥§Œ˝Ù¥ ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ’ìÊÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ Á∑§‡ÊÙ⁄UË ’ÊÁ‹∑§Ê•Ù¢ fl ª÷¸flÃË ◊Á„U‹Ê•Ù¢ ∑§Ù ÷Ë ¬Ù·ÊáÊ •Ê„UÊ⁄U ©U¬‹éœ ∑§⁄UÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ‚ÊÕ „UË ¬Ù·áÊ •Ê„UÊ⁄U ∑§ ¬Ò∑§≈U ÷Ë ÁflÃÁ⁄Uà Á∑§∞ ¡ÊÃ „Ò¥U–


www.hellohindustan.in

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚU vx ÁÙßÚUèU w®vv ‚Ê◊Êãÿ× ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ¬fl¸ ¬˝Êÿ— vy ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ◊äÿ¬˝º‡Ê íÿÙÁ÷ ¬Á⁄U·º ∑§ •äÿˇÊ íÿÙÁ÷ÊøÊÿ¸ ¬¢ ⁄UÊ◊ø¢ºA ‡Ê◊ʸ flÒÁº∑§ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ß‚ ÁºŸ ‚Íÿ¸ •¬ŸË ∑§ˇÊÊ•Ù¢ ◊¥ ¬Á⁄UfløŸ ∑§⁄U ºÁˇÊáÊÊÿŸ ‚ ©UàÃ⁄UÊÿáÊ „UÙ∑§⁄U œŸÈ ⁄UÊÁ‡Ê ◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄UÃ „Ò¥U– Á¡‚ ÁºŸ ‚Íÿ¸ ∑§Ê ⁄UÊÁ‡Ê ¬⁄UÁ⁄UfløŸ „UÙÃÊ „ÒU ©U‚ „UË ‚¢∑˝§Ê¢Áà ∑§ ŸÊ◊ ‚ ¡ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–

ß‚Á‹∞...„ÒU ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ∑§Ê ◊„àfl ŒÍ œ◊¸ Ÿ ◊Ê„ ∑§Ù ŒÙ ÷ʪ٥ ◊¥ ’Ê¥≈UÊ „Ò- ∑§ÎcáÊ ¬ˇÊ •ı⁄U ‡ÊÈÄU‹ ¬ˇÊ– ß‚Ë Ã⁄U„ fl·¸ ∑§Ù ÷Ë ŒÙ ÷ʪ٥ ◊¥ ’Ê¥≈U ⁄UπÊ „Ò– ¬„‹Ê ©ûÊ⁄UÊÿŸ •ı⁄U ŒÍ‚⁄UÊ ŒÁˇÊáÊÊÿŸ– ©Q§ ŒÙ •ÿŸ ∑§Ù Á◊‹Ê∑§⁄U ∞∑§ fl·¸ „ÙÃÊ „Ò– ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ∑‘§ ÁŒŸ ‚Íÿ¸ ¬ÎâflË ∑§Ë ¬Á⁄U∑˝§◊Ê ∑§⁄UŸ ∑§Ë ÁŒ‡ÊÊ ’Œ‹Ã „È∞ ÕÙ«∏Ê ©ûÊ⁄U ∑§Ë •Ù⁄U …‹ÃÊ ¡ÊÃÊ „Ò, ß‚Á‹∞ ß‚ ∑§Ê‹ ∑§Ù ©ûÊ⁄UÊÿŸ ∑§„Ã „Ò¥– ‚Íÿ¸ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà Á„¥ŒÍ œ◊¸ ◊¥ ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ∑§Ê ’„Èà ◊„àfl ◊ÊŸÊ ªÿÊ „Ò– flŒ •ı⁄U ¬È⁄UÊáÊÙ¥ ◊¥ ÷Ë ß‚ ÁŒŸ ∑§Ê Áfl‡Ê· ©À‹π Á◊‹ÃÊ „Ò– „Ù‹Ë, ŒË¬Êfl‹Ë, ŒÈªÙ¸à‚fl, Á‡Êfl⁄UÊÁòÊ •ı⁄U •ãÿ ∑§ß¸ àÿÙ„Ê⁄U ¡„Ê¥ Áfl‡Ê· ∑§ÕÊ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà „Ò¥, fl„Ë¥ ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà πªÙ‹Ëÿ ÉÊ≈UŸÊ „Ò, Á¡‚‚ ¡«∏ •ı⁄U øß ∑§Ë Œ‡ÊÊ •ı⁄U ÁŒ‡ÊÊ Ãÿ „ÙÃË „Ò– ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ∑§Ê ◊„àfl Á„¥ŒÍ œ◊ʸfl‹¥Á’ÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ flÒ‚Ê „Ë „Ò ¡Ò‚ flΡÊÙ¥ ◊¥ ¬Ë¬‹, „ÊÁÕÿÙ¥ ◊¥ ∞⁄UÊflà •ı⁄U ¬„Ê«∏Ù¥ ◊¥ Á„◊Ê‹ÿ– ‚Íÿ¸ ∑‘§ œŸÈ ‚ ◊∑§⁄U ⁄UÊÁ‡Ê ◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§Ù ©ûÊ⁄UÊÿŸ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ß‚ ⁄UÊÁ‡Ê ¬Á⁄UfløŸ ∑‘§ ‚◊ÿ ∑§Ù „Ë ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ∑§„Ã „Ò¥–

çã´

Ù§ü »çÌ ×ð´ âêØü ·¤æ Âýßðàæ ÿ„Ë ∞∑§◊ÊòÊ ¬fl¸ „Ò Á¡‚ ‚◊Íø ÷Ê⁄Uà ◊¥ ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò, øÊ„ ß‚∑§Ê ŸÊ◊ ¬˝àÿ∑§ ¬˝Ê¥Ã ◊¥ •‹ª-•‹ª „Ù •ı⁄U ß‚ ◊ŸÊŸ ∑‘§ Ã⁄UË∑‘§ ÷Ë Á÷ÛÊ „Ù¥, Á∑§¥ÃÈ ÿ„ ’„Èà „Ë ◊„àfl ∑§Ê ¬fl¸ „Ò– ß‚Ë ÁŒŸ ‚ „◊Ê⁄UË œ⁄UÃË ∞∑§ Ÿ∞ fl·¸ ◊¥ •ı⁄U ‚Íÿ¸ ∞∑§ Ÿß¸ ªÁà ◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄UÃÊ „Ò– flÒ‚ flÒôÊÊÁŸ∑§ ∑§„Ã „Ò¥ Á∑§ wv ◊Êø¸ ∑§Ù œ⁄UÃË ‚Íÿ¸ ∑§Ê

∞∑§ øÄ∑§⁄U ¬Íáʸ ∑§⁄U ‹ÃË „Ò ÃÙ ß‚ ◊ÊŸ Ÿ Ÿflfl·¸ Ã÷Ë ◊ŸÊÿÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„∞– ß‚Ë wv ◊Êø¸ ∑‘§ •Ê‚¬Ê‚ „Ë Áfl∑˝§◊ ‚¥flØ ∑§Ê Ÿflfl·¸ ‡ÊÈM§ „ÙÃÊ „Ò •ı⁄U ªÈ«∏Ë ¬«∏flÊ ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò, Á∑§¥ÃÈ vy ¡Ÿfl⁄UË ∞‚Ê ÁŒŸ „Ò, ¡’Á∑§ œ⁄UÃË ¬⁄U •ë¿ ÁŒŸ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà „ÙÃË „Ò– ∞‚Ê ß‚Á‹∞ Á∑§ ‚Íÿ¸ ŒÁˇÊáÊ ∑‘§ ’¡Êÿ •’ ©ûÊ⁄U ∑§Ù ª◊Ÿ ∑§⁄UŸ ‹ª ¡ÊÃÊ „Ò– ¡’ Ã∑§ ‚Íÿ¸ ¬Ífl¸ ‚ ŒÁˇÊáÊ ∑§Ë •Ù⁄U ª◊Ÿ ∑§⁄UÃÊ „Ò Ã’ Ã∑§ ©‚∑§Ë Á∑§⁄UáÊÙ¥ ∑§Ê •‚⁄U π⁄UÊ’ ◊ÊŸÊ ªÿÊ „Ò, ‹Á∑§Ÿ ¡’ fl„ ¬Ífl¸ ‚ ©ûÊ⁄U ∑§Ë •Ù⁄U ª◊Ÿ ∑§⁄UÃ ‹ªÃÊ „Ò Ã’ ©‚∑§Ë Á∑§⁄UáÊ¥ ‚„à •ı⁄U ‡ÊÊ¥Áà ∑§Ù ’…∏ÊÃË „Ò¥– ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ∑‘§ ÁŒŸ „Ë ¬ÁflòÊ ª¥ªÊ ŸŒË ∑§Ê œ⁄UÃË ¬⁄U •flÃ⁄UáÊ „È•Ê ÕÊ– ◊„Ê÷Ê⁄Uà ◊¥ Á¬ÃÊ◊„ ÷Ëc◊ Ÿ ‚Íÿ¸ ∑‘§ ©ûÊ⁄UÊÿŸ „ÙŸ ¬⁄U „Ë Sflë¿Ê ‚ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ê ¬Á⁄Uàÿʪ Á∑§ÿÊ ÕÊ, ∑§Ê⁄UáÊ Á∑§ ©ûÊ⁄UÊÿŸ ◊¥ Œ„ ¿Ù«∏Ÿ flÊ‹Ë •Êà◊Ê∞¥ ÿÊ ÃÙ ∑§È¿ ∑§Ê‹ ∑‘§ Á‹∞ Œfl‹Ù∑§ ◊¥ ø‹Ë ¡ÊÃË „Ò¥ ÿÊ ¬ÈŸ¡¸ã◊ ∑‘§ ø∑˝§ ‚ ©ã„¥ ¿È≈U∑§Ê⁄UÊ Á◊‹ ¡ÊÃÊ „Ò– ŒÁˇÊáÊÊÿŸ ◊¥ Œ„ ¿Ù«∏Ÿ ¬⁄U ’„Èà ∑§Ê‹ Ã∑§ •Êà◊Ê ∑§Ù •¥œ∑§Ê⁄U ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏ ‚∑§ÃÊ „Ò– ‚’ ∑§È¿ ¬˝∑§ÎÁà ∑‘§ ÁŸÿ◊ ∑‘§ Äà „Ò, ß‚Á‹∞ ‚÷Ë ∑§È¿ ¬˝∑§ÎÁà ‚ ’h „Ò– ¬ıœÊ ¬˝∑§Ê‡Ê ◊¥ •ë¿ ‚ Áπ‹ÃÊ „Ò, •¥œ∑§Ê⁄U ◊¥ Á‚∑§È«∏ ÷Ë ‚∑§ÃÊ „Ò– ß‚ËÁ‹∞ ◊ÎàÿÈ „Ù ÃÙ ¬˝∑§Ê‡Ê ◊¥ „Ù ÃÊÁ∑§ ‚Ê»§-‚Ê»§ ÁŒπÊ߸ Œ Á∑§ „◊Ê⁄UË ªÁà •ı⁄U ÁSÕÁà ÄUÿÊ „Ò– ÄUÿÊ „◊ ß‚◊¥ ‚ÈœÊ⁄U ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥? ÄUÿÊ „◊Ê⁄U Á‹∞ ©¬ÿÈQ§ øÿŸ ∑§Ê ◊ı∑§Ê „Ò? Sflÿ¥ ÷ªflÊŸ üÊË∑§ÎcáÊ Ÿ ÷Ë ©ûÊ⁄UÊÿŸ ∑§Ê ◊„àfl ’ÃÊÃ „È∞ ªËÃÊ ◊¥ ∑§„Ê „Ò Á∑§ ©ûÊ⁄UÊÿŸ ∑‘§ ¿„ ◊Ê‚ ∑‘§ ‡ÊÈ÷ ∑§Ê‹ ◊¥, ¡’ ‚Íÿ¸ Œfl ©ûÊ⁄UÊÿŸ „ÙÃ „Ò¥ •ı⁄U ¬ÎâflË ¬˝∑§Ê‡Ê◊ÿ ⁄U„ÃË „Ò ÃÙ ß‚ ¬˝∑§Ê‡Ê ◊¥ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ê ¬Á⁄Uàÿʪ ∑§⁄UŸ ‚ √ÿÁQ§ ∑§Ê ¬ÈŸ¡¸ã◊ Ÿ„Ë¥ „ÙÃÊ, ∞‚ ‹Ùª ’˝±˜◊ ∑§Ù ¬˝Êåà „Ò¥– ß‚∑‘§ Áfl¬⁄UËà ‚Íÿ¸ ∑‘§ ŒÁˇÊáÊÊÿŸ „ÙŸ ¬⁄U ¬ÎâflË •¥œ∑§Ê⁄U◊ÿ „ÙÃË „Ò •ı⁄U ß‚ •¥œ∑§Ê⁄U ◊¥ ‡Ê⁄UË⁄U àÿʪ ∑§⁄UŸ ¬⁄U ¬ÈŸ— ¡ã◊ ‹ŸÊ ¬«∏ÃÊ „Ò– •ÁŸL§f flÒl

Âô´»Ü Öè ãñU âêØü ¥æÚUæÏÙæ ·¤æ Âßü ª‹ ∑§Ê •Õ¸ „Ò ©’Ê‹ŸÊ– ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ∑‘§ ÁŒŸÙ¥ ◊¥ „Ë ŒÁˇÊáÊ ÷Ê⁄Uà ◊¥, Áfl‡Ê· M§¬ ‚ ÃÁ◊‹ŸÊ«È •ı⁄U •Ê¥œ˝¬˝Œ‡Ê ◊¥ ¬Ù¥ª‹ ¬fl¸ ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ÃËŸ ÁŒŸ ∑‘§ ß‚ ¬fl¸ ◊¥ ‚Íÿ¸ ∑§Ë ¬Í¡Ê, ¬‡ÊÈ œŸ ∑§Ë ¬Í¡Ê •ı⁄U ‚Ê◊ÍÁ„∑§ SÃ⁄U ¬⁄U ¬˝‚ÛÊÃÊ ∑‘§ ◊Ê„ı‹ ◊¥ ‚÷Ë ‹Ùª ªËÃ-‚¥ªËà ∑§Ê •ÊŸ¥Œ ‹Ã „Ò¥– ¬‡ÊÈœŸ ¬Í¡Ê ◊¥ ¬Ù¥ª‹ ¬fl¸ Á’‹U∑§È‹ ªÙflœ¸Ÿ ¬Í¡Ÿ ∑§Ë Ã⁄U„ „Ò– Ÿª⁄U ∑‘§ ’ÁŸS’à ªÊ¥flÙ¥ ◊¥ ÿ„ ¬fl¸ íÿÊŒÊ ¡Ù⁄U-‡ÊÙ⁄U ‚ ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ß‚ ‚◊ÿ œÊŸ ∑§Ë »§‚‹ πÁ‹„ÊŸ ◊¥ •Ê øÈ∑§Ë „ÙÃË „Ò– øÊfl‹, ŒÍœ, ÉÊË, ‡Ê∑§⁄U ‚ ÷Ù¡Ÿ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄U ‚Íÿ¸Œfl ∑§Ù ÷Ùª ‹ªÊÃ „Ò¥– »§‚‹ ∑‘§ Á‹∞, ¬˝∑§Ê‡Ê ∑‘§ Á‹∞, ¡ËflŸ ∑‘§ Á‹∞ ‚Íÿ¸ ∑‘§ ¬˝Áà ¬Ù¥ª‹ ¬fl¸ ¬⁄U ∑§ÎÃôÊÃÊ √ÿQ§ ∑§Ë ¡ÊÃË „Ò– ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ∑‘§ ÁŒŸÙ¥ ◊¥ „Ë ŒÁˇÊáÊ ÷Ê⁄Uà ◊¥, Áfl‡Ê· M§¬ ‚ ÃÁ◊‹ŸÊ«È •ı⁄U •Ê¥œ˝¬˝Œ‡Ê ◊¥ ¬Ù¥ª‹ ¬fl¸ ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ÃËŸ

¬Ù¥

ÁŒŸ ∑‘§ ß‚ ¬fl¸ ◊¥ ‚Íÿ¸ ∑§Ë ¬Í¡Ê, ¬‡ÊÈœŸ ∑§Ë ¬Í¡Ê •ı⁄U ‚Ê◊ÍÁ„∑§ SÃ⁄U ¬⁄U ¬˝‚ÛÊÃÊ ∑‘§ ◊Ê„ı‹ ⁄U„ÃÊ „Ò– ‚Íÿ¸ ∑§Ù ¬Ù¥ª‹ àÿÙ„Ê⁄U ∑§Ê ¬˝◊Èπ ŒflÃÊ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ÃÁ◊‹ ‚ÊÁ„àÿ ◊¥ ÷Ë ‚Íÿ¸ ∑§Ê ÿ‡Ê٪ʟ ©¬‹éœ „Ò– ªÙflœ¸Ÿ fl ¬Ù¥ª‹ ◊¥ ¬‡ÊÈœŸ fl ÉÊ⁄U ∑‘§ „⁄U ¡ÊŸfl⁄U ∑§Ù SŸÊŸ ∑§⁄UÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ’Ò‹Ù¥ •ı⁄U ªı◊ÊÃÊ ∑‘§ ‚Ë¥ª ⁄U¥ª ¡ÊÃ „Ò¥– ©ã„¥ SflÊÁŒC ÷Ù¡Ÿ ¬∑§Ê∑§⁄U Áπ‹ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ‚Ê¥«Ù¥-’Ò‹Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ÷ʪ-Œı«∏∑§⁄U ©ã„¥ ÁŸÿ¥ÁòÊà ∑§⁄UŸ ∑§Ê ¡‡Ÿ ÷Ë „ÙÃÊ „Ò– ÿ„ πÃ⁄UŸÊ∑§ π‹ „Ò •ı⁄U ’„ÊŒÈ⁄UË ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§⁄UÃÊ „Ò– fl·Ù¥¸ ¬Ífl¸ ¬Ù¥ª‹ ¬⁄U ∑§ãÿÊ•Ù¥ mÊ⁄UÊ ’„ÊŒÈ⁄UË ÁŒπÊŸ flÊ‹ ÿÈfl∑§Ù¥ ‚ ÁflflÊ„ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ¬fl¸ ÷Ë „È•Ê ∑§⁄UÃÊ ÕÊ– •Ê¡ ∑‘§ •ÊœÈÁŸ∑§ ’Œ‹Ã ¬Á⁄Ufl‡Ê ◊¥ ¬Ù¥ª‹ πà •ı⁄U πÁ‹„ÊŸ ∑‘§ ’¡Êÿ «˛Êߥª M§◊ ◊¥ ≈UËflË ∑‘§ ¬Œ¸ ¬⁄U Á‚∑§È«∏ÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ¬Ù¥ª‹ ¬fl¸ ‚ „Ë ÃÁ◊‹ŸÊ«È ◊¥ Ÿflfl·¸ ∑§Ê ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ „Ù ¡ÊÃÊ „Ò–

ç¼Ù çÌÜ-çÌÜ ÕɸUÙð Ü»Ìð

„ ‚Íÿ¸! „◊¥ •¥œ∑§Ê⁄U ‚ ¬˝∑§Ê‡Ê ∑§Ë •Ù⁄U ‹ ø‹Ù...

÷Ê⁄UÃËÿ íÿÙÁ÷ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ∑§ ÁºŸ ‚Íÿ¸ ∞∑§ ⁄UÊÁ‡Ê ‚ ºÍ‚⁄UË ⁄UÊÁ‡Ê ‚ „ÈU∞ ¬Á⁄UfløŸ ∑§Ù •¢œ∑§Ê⁄U ‚ ¬˝∑§Ê‡Ê ∑§Ë •Ù⁄U SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ‚ ÁºŸ ÁË-ÁË

©UàÃ⁄UÊÿáÊ „UÙŸ ∑§Ê Áfl‡Ê· ◊„Uàfl „ÒU–ºflÃÊ•Ù¢ ∑§Ê ÁºŸ „UÙŸ ‚ ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ∑§Ù ∞∑§ ¬˝∑§Ê⁄U ‚ ºflÃÊ•Ù¢ ∑§Ê ¬˝÷ÊÃ∑§Ê‹ ◊ÊŸÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–

Ù§üU ȤâÜ ·¤è ¹éàæè ·¤æ ˆØæðãUæÚU

ƒæè, ·¢¤ÕÜ ·¤æ ¼æÙ ·¤ÚÔ´U ß‚ ÁºŸ ÉÊË ∞fl¢ ∑¢§’‹ ∑§ ºÊŸ ∑§Ê ◊„Uàfl „ÒU– ∞‚Ê ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ‚¢∑˝§Ê¢Áà ∑§ •fl‚⁄U ¬⁄U Áº∞ ºÊŸ ‚ ◊ÙˇÊ ∑§Ë ¬˝ÊÁåà „UÙÃË „ÒU– ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ∑§ ÁºŸ ª¢ªÊ SŸÊŸ ÃÕÊ ª¢ªÊ Ã≈U ¬⁄U ºÊŸ ∑§Ë Áfl‡Ê· ◊Á„U◊Ê „ÒU– ÃËÕ¸ ⁄UÊ¡¬˝ÿʪ ∞fl¢ ª¢ªÊ‚ʪ⁄U ∑§Ê ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ¬fl¸ ÃÙ ¬˝Á‚º˜œ „ÒU „UË – º‡Ê ∑§ ÁflÁ÷㟠÷ʪ٥ ◊¥ ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ¬fl¸ ¬⁄U ÁflÁflœ ¬⁄¢U¬⁄UÊ∞¢ ¬˝øÁ‹Ã ∞fl¢ ◊ÊãÿÃÊ∞¢ „Ò¥U– ª¢ªÊ‚ªÊ⁄U ∑§ ¬ÁflòÊ ◊‹ ∑§ ¬Ë¿U ¬ı⁄UÊÁáÊ∑§ ∑§ÕÊ „ÒU Á∑§ ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ∑§ ÁºŸ ª¢ªÊ¡Ê Sflª¸ ‚ ©UÃ⁄U∑§⁄U ÷ʪË⁄UÕ ∑§ ¬Ë¿U ¬Ë¿U ø‹∑§⁄U ∑§Á¬‹ ◊ÈÁŸ ∑§ •ÊüÊ◊ ◊¥ ¡Ê∑§⁄U Á◊‹ ªß¸– ª¢ªÊ ∑§ ¬ÊflŸ

¼ðßÌæ¥ô¢ ·¤æ ÂýÖæÌ·¤æÜ ãñU ⢷ý¤æ¢çÌ

¡

„UÊ¥ vy ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ê ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ∑§Ê ¬fl¸ ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU, fl„UË¥ ¬¥¡Ê’ ◊¥ „⁄U ‚Ê‹ vx ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ‹Ê„U«∏Ë ¬fl¸ ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬¥¡Ê’Ë ÷Ê·Ë ‹Êª Œ‡Ê ÿÊ ŒÈÁŸÿÊ ∑§ Á∑§‚Ë ÷Ë Á„US‚ ◊¥ ⁄U„¥U, ‹Ê„U«∏Ë ’«∏ ©Uà‚Ê„U ‚ ◊ŸÊÃ „Ò¥U– ÿÍ¥ ÃÙ ‹Ù„«∏Ë ∑§Ê ‚ËœÊ ‚¥’¥œ Á∑§‚ÊŸÙ¥ ‚ „Ò, ¬⁄U ß‚◊¥ „⁄U flª¸ ∑‘§ ‹Ùª Á„S‚Ê ‹Ã „Ò¥– Á∑§‚ÊŸ ‹Ù„«∏Ë ∑§Ù ⁄U’Ë »§‚‹ ¬∑§Ÿ ∑§Ë πȇÊË ◊¥ ◊ŸÊÃ „Ò¥– ¤ÊÍ◊Ÿ, ŸÊøŸ-ªÊŸ ∑§Ê πÊ‚ ◊ı∑§Ê „ÙÃÊ „Ò ÿ–

Ù§üU ȤâÜ ·¤æ ˆØæðãUæÚU ‹Ù„«∏Ë ◊¥ ‹Ùª ‚fl¸‡ÊÁQ§◊ÊŸ ߸‡fl⁄U ‚ •ë¿Ë πÃË’Ê«∏Ë „ÙŸ ∑§Ë ∑§Ê◊ŸÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥– ¬¥¡Ê’ ◊¥ ª„Í¥ ∑§Ë »§‚‹ •ÄU≈UÍ’⁄U ◊¥ ’Ù߸ ¡ÊÃË „Ò •ı⁄U ◊Êø¸-•¬˝Ò‹ ◊¥ ∑§Ê≈UË ¡ÊÃË „Ò– ◊äÿ ¡Ÿfl⁄UË Ã∑§ ÿ„ ¬ÃÊ ø‹ ¡ÊÃÊ „Ò Á∑§ »§‚‹ ∑Ò§‚Ë „ÙªË? „∑§Ë∑§Ã ÿ„ „Ò Á∑§ ª„Í¥ ∑§Ë ∑§≈UÊ߸ Ã∑§ ‹Ùª ‹Ù„«∏Ë ◊ŸÊÃ „Ò¥– ¬¥¡Ê’ ◊¥ ‹Ù„«∏Ë ∑‘§ ÁŒŸ ∑§Ë ‚◊ÊÁåà ‚⁄U‚Ù¥ ∑‘§ ‚ʪ, ◊Ä∑ ∑§Ë ⁄UÙ≈UË

’…∏UŸ ‹ªÃ „Ò¥U •ı⁄U ⁄UÊÁòÊ ∑§Ë •flÁœ ∑§◊ „UÙŸ ‹ªÃË „ÒU–ÿ„U ‚„UË ÷Ë „ÒU Á∑§ ÁºŸ ∑§ ’«∏U „UÙŸ ‚ •¢œ∑§Ê⁄U ∑§Ë •flÁœ ∑§◊ „UÙŸ ‹ªÃË „ÒU– ‚Íÿ¸ ™§¡Ê¸ ∑§Ê ∞∑§◊ÊòÊ ¬˝Ê∑ΧÁÃ∑§ SòÊÙà „ÒU– ‚Íÿ¸ ∑§ •Áœ∑§ ø◊∑§Ÿ ‚ ¬˝ÊÁáÊ¡ªÃ ◊¥ øÃŸÊ •ı⁄U ©U‚∑§Ë ∑§Êÿ¸‡ÊÁÄà ◊¢ flÎÁº˜œ „UÙÃË ¡ÊÃË „ÒU– ÿ„UË ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU Á∑§ ÷Ê⁄UÃËÿ ‚¢S∑ΧÁà ◊¥ ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ¬fl¸ ∑§Ù ◊ŸÊŸ ∑§Ê •¬ŸÊ Áfl‡Ê· œÊÁ◊¸∑§ •ı⁄U flÒôÊÊÁŸ∑§ ◊„Uàfl „ÒU– ß‚ ÁºŸ SŸÊŸ,ºÊŸ, ¡¬, ì,üÊʺ˜œ ÃÕÊ •ŸÈc∆UÊŸ •ÊÁº ∑§Ê Áfl‡Ê· ◊„Uàfl „ÒU– ∞‚Ë œ◊¸‡ÊÊSòÊËÿ ◊ÊãÿÃÊ „ÒU Á∑§ ß‚ ÁºŸ ÁºÿÊ ªÿÊ ºÊŸ ‚ı ªÈŸÊ „UÙ∑§⁄U ¬˝Êåà „UÙÃÊ „ÒU– Áπø«∏UË, ¬Ù¥ª‹, Á’„ÍU ∞fl¢ ‚¢∑˝§Ê¢Áà ¬fl¸ ¬Í⁄‘U ÷Ê⁄Uà ◊¥ •¬Ÿ-•¬Ÿ Ã⁄UË∑§ ‚ ◊ŸÊŸ ∑§Ë œÊÁ◊¸∑§ ◊ÊãÿÃÊ ¬˝øÁ‹Ã „ÒU– œ◊¸ ‡ÊÊSòÊÙ¥ ◊¥ ‚Íÿ¸ ∑§

•ı⁄U ⁄Uı (ªÛÊ ∑§ ⁄U‚ •ı⁄U øÊfl‹ ‚ ’ŸË) ∑§Ë πË⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ „ÙÃË „Ò–

´ÁæÕè â´S·ë¤çÌ ·¤è ÂãU¿æÙ ‚ø ÃÙ ÿ„ „Ò Á∑§ ‹Ù„«∏Ë Á‚»§¸ ¬fl¸ Ÿ„Ë¥ „Ò, ’ÁÀ∑§ ß‚‚ ÷Ë ’…∏∑§⁄U „Ò– ß‚◊¥ ¬¥¡Ê’Ë ‚¥S∑§ÎÁà ∑§Ë πÍ’‚Í⁄Uà ¬„øÊŸ Ÿ¡⁄U •ÊÃË „Ò– ¬¥¡Ê’ ∑§Ë ‚¥S∑§ÎÁà ∑§Ù ¡ÊŸŸÊ „Ò, fl„Ê¥ ∑§Ë ¡ËflŸ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ù ‚◊¤ÊŸÊ „Ò, ÃÙ ’‚ ‹Ù„«∏Ë ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ¡Êß∞– ÿ„ ÃÙ ‚÷Ë ¡ÊŸÃ „Ò¥ Á∑§ ¬¥¡Ê’Ë ‚¥S∑§ÎÁà ◊¥ ÷Ê¥ª«∏ ∑§Ê πÊ‚Ê ◊„àfl „ÙÃÊ „Ò– ¡Ê‡Ê ‚ ÷⁄U¬Í⁄U ÷Ê¥ª«∏ ∑§ Á’ŸÊ ‹Ù„«∏Ë ∑§Ê àÿÊ„UÊ⁄U ¬Í⁄UÊ Ÿ„UË¥ „UÊÃÊ– ‹Ù„«∏Ë ◊¥ •ª⁄U ‹∑§«∏Ë ∑§Ê •‹Êfl Ÿ „Ù, ÃÙ ’Êà •œÍ⁄UË ⁄U„ ¡ÊÃË „Ò– ‡ÊÊ◊ …‹Ã „Ë ‚ÍπË ‹∑§Á«∏ÿÊ¥ ß∑§_Ë ∑§Ë ¡ÊÃË „Ò¥– œË⁄U-œË⁄U ‹Ùª •¬Ÿ ŒÙSÃÙ¥ •ı⁄U ‚ª-‚¥’¥ÁœÿÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ fl„Ê¥ ¡◊Ê „ÙŸ ‹ªÃ „Ò¥– ¡’ ÷Ë«∏ ¡◊Ê „Ù ¡ÊÃË „Ò, ÃÙ ‹∑§Á«∏ÿÙ¥ ◊¥ •ÁÇŸ ¡‹Ê∑§⁄U ‹Ù„«∏Ë ∑§Ê ◊Ê„ı‹ ’ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– Á»§⁄U ‡ÊÈM§ „ÙÃÊ „Ò ŸÊøŸ-ªÊŸ ∑§Ê

Œı⁄U, ¡Ù ∑§„Ë¥-∑§„Ë¥ ÃÙ ¬Í⁄UË ⁄UÊà ø‹ÃÊ „Ò– …Ù‹ ∑§Ë Õʬ ¬⁄U ÁÕ⁄U∑§Ã ¬Ê¥fl, „ÊÕÙ¥ ◊¥ „ÊÕ «Ê‹ Ÿ∞-¬È⁄UÊŸ ¡ËflŸ‚ÊÕË, ⁄Ufl«∏Ë •ı⁄U ◊Í¥ª»§‹Ë ∑§Ë ◊Ÿ¬‚¥Œ ◊„∑§ ¡Ù ‚◊Ê¥ ’Ê¥œÃ „Ò¥, ©‚∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ flÊ∑§ß¸ ∑§„Ë¥ Ÿ„Ë¥ „Ò–

¥æSÍæ ¥æñÚU ©U×´» ·¤æ ˆØæðãUæÚU •ÁÇŸ ‹Ù„«∏Ë ◊¥ •ÊSÕÊ ∑§Ê ¬ˇÊ ÷Ë ¡Ù«∏ÃË „Ò– •ÁÇŸ ◊¥ ¬˝‚ÊŒ ø…∏ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ‹Ùª ∑§ß¸ Ã⁄U„ ∑§Ë øË¡¥ ‹ÊÃ „Ò¥, ¡Ò‚- ◊Í¥ª»§‹Ë, ⁄Ufl«∏Ë, ª¡∑§ •ı⁄U Á◊∆Ê߸– •Ê◊Ãı⁄U ¬⁄U •Êª ∑‘§ øÊ⁄UÙ¥ •Ù⁄U ÃËŸ ’Ê⁄U ÉÊÍ◊Ÿ ∑§Ë ¬˝ÕÊ „Ò– ß‚ Ã⁄U„ •ÁÇŸ ∑§Ù Ÿ◊Ÿ ∑§⁄UÃ „È∞ Á∑§‚ÊŸ •ë¿Ë »§‚‹ ∑§Ë ∑§Ê◊ŸÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥, ÃÙ ’Ê∑§Ë ‹Ùª Ÿß¸ πÈÁ‡ÊÿÙ¥ ∑§Ë– ’ÊŒ ◊¥ ‚÷Ë ‹Ùª Á◊‹∑§⁄U-’Ê¥≈U∑§⁄U ¬˝‚ÊŒ πÊÃ „Ò¥– ‹Ù„«∏Ë ∑§Ù Ÿ∞ ‚Ê‹ ∑‘§ Sflʪà ∑‘§ M§¬ ◊¥ ÷Ë ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ‹Êª ∞∑§-ŒÍ‚⁄U ∑§Ê ‹Ê„U«∏Ë ∑§Ë ‡ÊÈ÷∑§Ê◊ŸÊ•Ê¥ ∑§ ‚ÊÕ Ÿ∞ ‚Ê‹ ∑§Ë ’äÊÊßUÿÊ¥ ÷Ë ŒÃ „Ò¥U– ‹Ù∑‘§‡Ê ∑§È◊Ê⁄U ÷Ê⁄UÃË

¡‹ ‚ „UË ⁄UÊ¡Ê ‚ʪ⁄U ∑§ ‚Ê∆U „U¡Ê⁄U ‡Êʬª˝Sà ¬ÈòÊÙ¥ ∑§Ê ©Uº˜œÊ⁄U „ÈU•Ê– ß‚Ë ¬ÊflŸ ‚¢∑˝§Ê¢Áà ◊¥ ¬˝ÁÃfl·¸ ª¢ªÊ‚ʪ⁄U ◊¥ vy ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ◊‹ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ „UÙÃÊ „ÒU–◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ∑§Ê ¬fl¸ Áπø«∏UË ∞fl¢ ÁË ‚ ¡È«∏UÊ „ÈU•Ê „ÒU– ‚¢∑˝§Ê¢Áà ∑§ ÁºŸ SflÊÁºc≈U Áπø«∏UË ∞fl¢ ÁË ‚ ’ŸÊ∞ Á◊c∆UÊŸ ∑§Ê ‚flŸ fl·¸ ÷⁄U •Ê⁄UÙÇÿÃÊ ¬˝ºÊŸ ∑§⁄UÃÊ „ÒU–

çÌÜ âð SÙæÙ ·¤æ ×ãUˆß ÁË ‚ SŸÊŸ, ÁË ‚ ì¸áÊ, ÁË ‚ „UflŸ, ÁË ‚ üÊʺ˜œ ∞fl ¢ÁË ∑§Ê ‚flŸ „UË ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà ∑§ flÒ÷fl ∑§Ù ’…∏UÊ∑§⁄U ß‚ ¬fl¸ ∑§Ù ÁË ‚¢∑˝§Ê¢Áà ∑§Ê ŸÊ◊ ¬˝ºÊŸ ∑§⁄UŸÊ „ÒU– vy ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ‚ÍÿʸSà ∑§ ’ʺ „UË ‚Êÿ¢ {.yx ’¡ ‚Íÿ¸ ¡Ò‚ „UË œŸÈ ‚ ◊∑§⁄U ⁄UÊÁ‡Ê ◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄‘¥Uª ◊∑§⁄U ‚¢∑˝§Ê¢Áà •Õʸà ©UàÃ⁄UÊÿáÊ ∑§ ‚ÊÕ ºflÃÊ•Ù¢ ∑§Ê ¬˝÷Êà ∑§Ê‹ „U٪ʖ •ÊøÊÿ¸ ¬¢ ⁄UÊ◊ø¢º˛ ‡Ê◊ʸ flÒÁº∑§

∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà •ÊÒ⁄U ÁË-ªÈ«U∏ ∑§Ê Á⁄U‡ÃÊ •≈ÍU≈U „ÒU– ßU‚Á‹∞ ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ∑§Ê ÁË ‚¥∑˝§Ê¥Áà ÷Ë ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ßU‚ ÁŒŸ ÉÊ⁄UÉÊ⁄U ◊¥ ÁË-ªÈ«∏ ∑§ ‹«˜«ÍU ÿÊ ÁË ∑§Ë ’»§Ë¸ ’ŸÊŸ ∑§Ë ¬⁄¥U¬⁄UÊ „ÒU– ßU‚ ÁŒŸ ÉÊ⁄U •Ê∞ ◊„U◊ÊŸÊ¥ ∑§Ê Sflʪà ÷Ë ÁË ∑§ ¬∑§flÊŸÊ¥ ‚ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU– ◊⁄UÊ∆UË ◊¥ ÃÊ ∑§„UÊflà „ÒU Á∑§ ÁË ªÈ«∏ ÉÿÊ •ÊÁáÊ ªÊ«U ªÊ«U ’Ê‹Ê– ÿÊŸË ÁË-ªÈ«∏ πÊ•Ê •ÊÒ⁄U ◊Ë∆UÊ-◊Ë∆UÊ ’Ê‹Ê– ◊∑§⁄U ‚¥∑˝§Ê¥Áà ¬⁄U ÁË-ªÈ«∏ πÊŸ ∑§Ë ¬⁄¥U¬⁄UÊ ∑§Ê flÒôÊÊÁŸ∑§ •ÊäÊÊ⁄U ÷Ë „ÒU– Œ⁄U•‚‹ ‚ÁŒ¸ÿÊ¥ ◊¥ Á˪ȫ∏ πÊŸÊ ‚„Uà ∑§ Á‹∞ »§ÊÿŒ◊¥Œ „ÒU– ÁË πÊŸ ‚ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ê ™§¡Ê¸ Á◊‹ÃË „ÒU– ÁË ÃËŸ ¬˝∑§Ê⁄U ∑‘§ „ÙÃ „Ò¥- ∑§Ê‹, ‚»‘§Œ •ı⁄U ‹Ê‹– ∑§Ê‹ ÁË ‚÷Ë ÁË٥ ◊¥ üÊD „ÙÃ „Ò¥– ÁË ◊¥ ¬˝Ù≈UËŸ, ∑Ò§ÁÀ‡Êÿ◊ •ı⁄U ’Ë ∑§ÊÚêå‹ÄU‚ ¬ÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ÁË ∑‘§ ‚flŸ ‚ ◊ÊŸÁ‚∑§ ŒÈ’¸‹ÃÊ ∞fl¥ ßÊfl ŒÍ⁄U „ÙÃÊ „Ò– ¬øÊ‚ ª˝Ê◊ ÁË ¬˝ÁÃÁŒŸ πÊŸ ‚ ‡Ê⁄UË⁄U ◊¥ ∑Ò§ÁÀ‡Êÿ◊ ∑§Ë •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ¬Í⁄UË „ÙÃË „Ò–

çÌÜ »éǸ ƒØæ ¥æç‡æ »æðǸU-»ôÇU¸U ÕæðÜæ   Îßæ Öè ãñU çÌÜ ÁË Ÿ Á‚»¸§ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ê ¬ÊÒÁCU∑§ÃÊ ŒÃÊ „ÒU ’ÁÀ∑§ ∑§ß¸U ⁄UÊªÊ¥ ◊¥ ÿ„U ŒflÊ ∑§Ê ∑§Ê◊ èÊË ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ÷Ê⁄UÃËÿ ¬Á⁄UflÊ⁄UÊ¥ ◊¥ ‚ÁŒÿÊ¥ ‚ ÁË ∑§Ê ÉÊ⁄‘U‹Í ßU‹Ê¡ ◊¥ ßUSÃ◊Ê‹ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ ⁄U„UÊ „ÒU– -¬˝ÁÃÁŒŸ ŒÊ¢Ã ‚Ê»§ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ ∞∑§ ’«∏Ê øê◊ø ÁË πÊ∞¥– ŒÊ¥Ã ◊¡’Íà „Ù¥ª–

 

’Ê‹ •‚◊ÿ ‚»‘§Œ „Ù ¡Ê∞¥ ÿÊ ¤Ê«∏Ã „Ù¥, ÃÙ ⁄UÙ¡ÊŸÊ ÁË ∑§Ê ‚flŸ ∑§⁄U¥–  ∑§é¡ „ÙŸ ¬⁄U ¬øÊ‚ ª˝Ê◊ ÁË ÷ÍŸ∑§⁄U, ∑§Í≈U∑§⁄U ◊Ë∆Ê Á◊‹Ê∑§⁄U πÊ∞¢–ÁË fl Á◊üÊË ∑§Ù ¬ÊŸË ◊¥ ©’Ê‹∑§⁄U Á¬∞¥, ‚ÍπË πÊ¢‚Ë ŒÍ⁄U „Ù ¡Ê∞ªË– ∞∑§ øê◊ø ∑§Ê‹ ÁË ø’Ê∑§⁄U ™§¬⁄U ‚ ªÈŸªÈŸÊ ¬ÊŸË ¬Ë ‹¥– ¬≈U ŒŒ¸ ∆Ë∑§ „Ù ¡Ê∞ªÊ– ÁË ∑‘§ Ã‹ ◊¥ ‹„‚ÈŸ ∑§Ë ÃËŸ-øÊ⁄U ∑§Á‹ÿÊ¢ ÷ÍŸ∑§⁄U ©‚ Ã‹ ∑§Ë ’Í¢Œ ∑§ÊŸ ◊¥ «Ê‹¥– ∑§ÊŸ ∑§Ê ŒŒ¸ ∆Ë∑§ „Ù ¡Ê∞ªÊ– „Ë¥ª •ı⁄U ‚Ù¥∆ «Ê‹∑§⁄U ª◊¸ Á∑§∞ „È∞ ÁË ∑‘§ Ã‹ ∑§Ë ◊ÊÁ‹‡Ê ∑§⁄UŸ ‚ ∑§◊⁄U ∑§Ê ŒŒ¸, ¡Ù«∏Ù¥ ∑§Ê ŒŒ¸ •ÊÒ⁄U ¡∑§«∏Ÿ ŒÍ⁄U „UÊÃ „Ò¥U– ÁË ∑‘§ Ã‹ ◊¥ ÕÙ«∏Ê-‚Ê ‚¥œÊ Ÿ◊∑§ Á◊‹Ê∑§⁄U ◊È¥„ ∑‘§ ¿Ê‹Ù¥ ◊¥ ‹ªÊŸ ‚ ¿Ê‹ ∆Ë∑§ „Ù ¡ÊÃ „Ò¥– ÁË ∑§Ù ¬Ë‚∑§⁄U ◊ÄUπŸ ∑‘§ ‚ÊÕ Á◊‹Ê∑§⁄U ÁŸÿÁ◊à M§¬ ‚ ø„⁄U ¬⁄U ‹ªÊŸ ‚ ⁄U¥ª ÁŸπ⁄UÃÊ „Ò •ı⁄U ø„⁄U ∑‘§ ∑§Ë‹ ◊È¢„Ê‚ ÷Ë ‚◊Êåà „ÙÃ „Ò¢–

°ðâð ÕÙæ°´ çÌÜ ·ð¤ ÜÇ÷UÇêU ¥æßàØ·¤ âæ×»ýè ÁË ( œÈ‹ „È∞ ‚»‘§Œ ) - zÆÆ ª˝Ê◊ ◊ÊflÊ - zÆÆ ª˝Ê◊ øËŸË - zÆÆ ª˝Ê◊ ∑§Ê¡Í - vÆÆ ª˝Ê◊ ’Ê⁄UË∑§ ∑§≈U „ÈU∞– ÁflÁœ - ÁË ∑§Ù ¬ÊŸË ‚ äÊÊ∑§⁄U ÁŸÕÊ⁄U ‹¥– ∑§…∏Ê„Ë ∑§Ù ªÒ‚ ¬⁄U ⁄Uπ∑§⁄U ª⁄U◊ ∑§⁄U¥– ÁË ∑§…∏Ê„Ë ◊¥ «Ê‹¥ •ı⁄U œË◊Ë ªÒ‚ ¬⁄U „À∑‘§ ’˝Ê©Ÿ „ÙŸ Ã∑§ ÷ÍŸ¥– ÁË ø≈U-ø≈U ∑§Ë •ÊflÊ¡ ÁŸ∑§Ê‹Ã „È∞ ¡ÀŒË „Ë ÷ÈŸ ¡ÊÃ „Ò¥– ÁË ∑§Ù ∆¥«Ê ∑§⁄U∑‘§ Á◊ÄU‚Ë ‚ ¬Ë‚ ‹ËÁ¡∞– ŒÍ‚⁄UË ∑§…∏Ê„Ë ◊¥ „À∑§Ê ’˝Ê©Ÿ „ÙŸ Ã∑§ ◊ÊflÊ ÷ÍŸ ‹ËÁ¡∞– øËŸË ∑§Ù Á◊ÄU‚Ë ◊¥ ¬Ë‚ ‹ËÁ¡∞– ◊ÊflÊ, Á¬‚ „È∞ ÁË, Á¬‚Ë „È߸ øËŸË •ı⁄U ∑§≈U „ÈU∞ ∑§Ê¡Í ∑§Ê •ë¿Ë Ã⁄U„ Á◊‹Ê ‹ËÁ¡∞– ‹«U˜«ÍU ∑§Ê Á◊üÊáÊ ÃÒÿÊ⁄U „Ò– ß‚ Á◊üÊáÊ ‚ •¬ŸË ◊Ÿ¬‚¢Œ ∑‘§ •Ê∑§Ê⁄U ∑‘§ ‹«˜U«ÍU ’ŸÊ ‹ËÁ¡∞– ߟ ‹«˜«È•Ù¥ ∑§Ù vz-wÆ ÁŒŸ Ã∑§ ⁄Uπ ‚∑§Ã „Ò¥U–


www.hellohindustan.in

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

•Ê

Áπ⁄U πÈÁ‡ÊÿÙ¥ Ÿ ‡ÊÊ¡ÊŸ ¬Œ◊‚Ë ∑§Ê ¬ÃÊ …Í¥… „Ë Á‹ÿÊ– ÿ‡Ê⁄UÊ¡ ’ÒŸ⁄U ∑§Ë Á»§À◊ ⁄UÊÚ∑‘§≈UÁ‚¥„ ‚À‚◊ÒŸ •ÊÚ»§ Œ ߸ÿ⁄U ◊¥ ⁄UáÊ’Ë⁄U ∑§¬Í⁄U ∑§Ë ¬˝Á◊∑§Ê ∑§Ë ¿Ù≈UË-‚Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ‚ •¬Ÿ Á»§À◊Ë ∑§Á⁄Uÿ⁄U ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ‡ÊÊ¡ÊŸ ∑§Ù ∞∑§ fl·¸ ∑‘§ ‹¥’ ߥáÊ⁄U ∑‘§ ’ÊŒ ∞‚Ê ◊ı∑§Ê Á◊‹Ê „Ò– ß‚ ¬Ê∑§⁄U fl ’„Œ πÈ‡Ê „Ò¥– ∞‚Ê „Ù ÷Ë ÄUÿÙ¥ Ÿ, ŒÍ‚⁄UË „Ë Á„ãŒË Á»§À◊ ◊¥ ©ã„¥ ◊œÈ⁄U ÷¥«Ê⁄U∑§⁄U ¡Ò‚ ‚ê◊ÊÁŸÃ ÁŸŒ¸‡Ê∑§ •ı⁄U •¡ÿ ŒflªŸ ¡Ò‚ S≈UÊ⁄U •Á÷ŸÃÊ ∑‘§ ‚ÊÕ •Á÷Ÿÿ ∑§Ê ◊ı∑§Ê ¡Ù Á◊‹Ê „Ò– ‡ÊÊ¡ÊŸ ¡ÀŒ „Ë ◊œÈ⁄U ÷¥«Ê⁄U∑§⁄U ÁŸŒ¸Á‡Êà ⁄UÙ◊Ê¥Á≈U∑§ ∑§ÊÚ◊«Ë ÁŒ‹ ÃÙ ’ëøÊ „Ò ¡Ë ◊¥ •¡ÿ ŒflªŸ ∑§Ë ¬˝Á◊∑§Ê ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ◊¥

Á»§À◊Ù¥ ◊¥ ÷Ë ◊Ò¥ •¬Ÿ Á‹∞ ’„Ã⁄U ◊ı∑‘§ …Í¥… ⁄U„Ë „Í¥– ß‚ ‚◊ÿ ‡ÊÊ¡ÊŸ ∑§Ë ©ê◊ËŒ¥ ÁŒ‹ ÃÙ ’ëøÊ „Ò ¡Ë ¬⁄U Á≈U∑§Ë „Ò¥– ©ã„¥ ‹ªÃÊ „Ò Á∑§ ŒÍ‚⁄UË „Ë Á»§À◊ ◊¥ •¡ÿ ŒflªŸ ∑§Ë ŸÊÁÿ∑§Ê ’ŸŸ ∑§Ê ‚ı÷ÊÇÿ Á◊‹ŸÊ ’«∏Ë ’Êà „Ò– •¡ÿ ∑§Ë ¬˝‡Ê¥‚∑§ ‡ÊÊ¡ÊŸ ¡’ ß‚ Á»§À◊ ∑§Ë ‡ÊÍÁ≈U¥ª ∑§⁄U ⁄U„Ë ÕË¥, Ã’ ÉÊ’⁄UÊ߸ „È߸ ÕË¥– fl ∑§„ÃË „Ò¥, ¡’ ◊⁄U ‚Ê◊Ÿ •¡ÿ ‚⁄U •Ê∞, ÃÙ ◊⁄UË œ«∏∑§Ÿ ’…∏ ªß¸ ÕË, ‹Á∑§Ÿ ◊Ò¥ ÿ„ ¡M§⁄U ‚Ùø ⁄U„Ë ÕË Á∑§ ◊ȤÊ ∑§È¿ ∞‚Ê ∑§⁄UŸÊ „ÙªÊ Á∑§ ‡ÊÊÚ≈U •Ù∑‘§ „ÙŸ ∑‘§ ’ÊŒ •¡ÿ ‚⁄U ◊⁄U ’Ê⁄U ◊¥ Á‚»§¸ •ë¿Ë ’ÊÃ¥ ∑§⁄U¥– ∞‚Ê „Ë „È•Ê ÷Ë– ‡ÊÊÚ≈U •Ù∑‘§ „ÙŸ ∑‘§ ’ÊŒ fl ◊⁄U ¬Ê‚ •Ê∞ •ı⁄U ∑§„Ê, ªÈ« fl∑¸§– ‡ÊÊ¡ÊŸ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊œÈ⁄U ÷¥«Ê⁄U∑§⁄U ◊¥ •ë¿ •Á÷ŸÃÊ ’ŸŸ ∑‘§

¥ÁØ âÚUÙð ×ðÚUè ÏǸU·¤Ùð´ ÕɸUæ ¼è Íè´ - àææÁæÙ ÁŒπ¥ªË– fl ∑§„ÃË „Ò¥, ß‚∑‘§ ¡Á⁄U∞ ◊Ò¥ ‚„Ë ◊ÊÿŸ ◊¥ ¬„‹Ë ’Ê⁄U Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ „Ù™§¥ªË– ⁄UÊÚ∑‘§≈U Á‚¥„... ◊¥ ◊⁄UË ÷ÍÁ◊∑§Ê ¿Ù≈UË ÕË, ‹Á∑§Ÿ ß‚◊¥ ◊Ò¥ Œ⁄U Ã∑§ Ÿ¡⁄U •Ê™§¥ªË– ÁŒ‹ ÃÙ ’ëøÊ „Ò ¡Ë ◊¥ ◊ȤÊ πÈŒ ∑§Ù ¬˝Ífl ∑§⁄UŸ ∑§Ê ◊ı∑§Ê Á◊‹Ê „Ò– ‡ÊÊ¡ÊŸ ∑§Ù ß‚ ’Êà ∑§Ê •»§‚Ù‚ Ÿ„Ë¥ „Ò Á∑§ ©Ÿ∑§Ë ¬„‹Ë Á»§À◊ ◊¥ ©Ÿ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ∑§Ù ŸÙÁ≈U‚ Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– fl ∑§„ÃË „Ò¥, ‚„Ë ◊¥ fl„ ◊⁄UË Á»§À◊ Ÿ„Ë¥ ÕË– ÷ÍÁ◊∑§Ê ÷Ë ¿Ù≈UË ÕË– ß‚Á‹∞ ◊ȤÊ ∑§Ù߸ •»§‚Ù‚ Ÿ„Ë¥ „Ò, ‹Á∑§Ÿ ◊Ò¥ ßÃŸÊ ÃÙ ∑§„ „Ë ‚∑§ÃË „Í¥ Á∑§ ◊⁄UË ‡ÊÈL§•Êà ÿ‡Ê⁄UÊ¡ ’ÒŸ⁄U ∑§Ë Á»§À◊ ◊¥ ⁄UáÊ’Ë⁄U ∑§¬Í⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ „È߸– •ë¿ ’ÒŸ⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ ÿÁŒ •Ê¬∑‘§ ∑§Á⁄Uÿ⁄U ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà „ÙÃË „Ò, ÃÙ ÿ„ •Êª •Ê¬∑‘§ Á‹∞ »§ÊÿŒ◊¥Œ „ÙÃÊ „Ò– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ⁄UÊÚ∑‘§≈Á‚¥„... ∑§Ë Á⁄U‹Ë¡ ∑‘§ ’ÊŒ ‡ÊÊ¡ÊŸ ÃÁ◊‹ •ı⁄U Ã‹ÈªÈ Á»§À◊Ù¥ ◊¥ √ÿSà „Ù ªß¸ ÕË¥– fl ’ÃÊÃË „Ò¥, ‚Ê©Õ ∑§Ë ߥ«S≈˛Ë Ÿ ◊È ¤ Ê ◊Ÿ ‚ SflË∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ– πÊ‚∑§⁄U, •ÊÚ⁄U¥¡ ∑§Ë Á⁄U‹Ë¡ ∑‘§ ’ÊŒ ÃÙ fl„Ê¥ ◊⁄UË Á«◊Ê¥« „Ù ªß¸– Á„ãŒË Á»§À◊Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ‚Ê©Õ ∑§Ë

ªÈáÊ ◊ı¡ÍŒ „Ò¥– fl ∑§„ÃË „Ò¥, ‚≈U ¬⁄U ◊œÈ⁄U ‚⁄U ∑‘§ ≈UÒ‹¥≈U ∑§Ù Œπ∑§⁄U ◊Ò¥ ÿ„ ∑§„ ‚∑§ÃË „Í¥ Á∑§ fl ’„Œ •ë¿ ∞ÄU≈U⁄U ’Ÿ ‚∑§Ã „Ò¥– fl Á¡‚ Ã⁄U„ ‚ „◊¥ ‚ËŸ ‚◊¤ÊÊÃ Õ ©‚Ë ‚ ◊ȤÊ ÿ„ •„‚Ê‚ „È•Ê– ÁŒ‹ ÃÙ ’ëøÊ „Ò ¡Ë ∑§Ë ‡ÊÍÁ≈U¥ª ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ◊ȤÊ ©Ÿ‚ ’„Èà ∑§È¿ ‚ËπŸ ∑§Ù Á◊‹Ê– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ÁŒ‹ ÃÙ ’ëøÊ „Ò ¡Ë ◊¥ •¡ÿ ŒflªŸ •ı⁄U ‡ÊÊ¡ÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ß◊⁄UÊŸ „ʇÊ◊Ë, üÊÈÁà „Ê‚Ÿ •ı⁄U •Ù◊Ë flÒl ÷Ë „Ò¥– ‡ÊÊ¡ÊŸ ’ÃÊÃË „Ò¥, ◊⁄U ‚Ê⁄U ‚ËŸ •¡ÿ ‚⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë „Ò¥– ß◊⁄UÊŸ, üÊÈÁà •ı⁄U •Ù◊Ë ∑‘§ ‚ÊÕ S∑˝§ËŸ ‡Êÿ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§Ê ◊ı∑§Ê ◊ȤÊ Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ê– „Ê¥, „◊ ‚’Ÿ Á◊‹∑§⁄U ∞∑§ ªÊŸ ∑§Ë ‡ÊÍÁ≈U¥ª ‚ÊÕ-‚ÊÕ ¡M§⁄U ∑§Ë „Ò– ©‚∑§Ê ’„Œ •ë¿Ê •ŸÈ÷fl „È•Ê– ⁄U¥ª◊¥ø •ı⁄U ÁflôÊʬŸ ¡ªÃ ∑§Ë ‚Á∑˝§ÿ ‡ÊÁÅ‚ÿà •‹∑§ ¬Œ◊‚Ë •ı⁄U ªÊÁÿ∑§Ê ‡ÊÒ⁄UÙŸ ¬˝÷Ê∑§⁄U ∑§Ë ’≈UË ‡ÊÊ¡ÊŸ ∑§Ù ‹ªÃÊ „Ò Á∑§ ’ËÃ ∞∑§ fl·¸ ◊¥ ©Ÿ∑‘§ √ÿÁQ§àfl ◊¥ ∑§ß¸ ’Œ‹Êfl •Ê∞ „Ò¥– fl ’ÃÊÃË „Ò¥, ◊Ò¥ ¬„‹ ‚ íÿÊŒÊ ‚◊¤ÊŒÊ⁄U „Ù ªß¸ „Í¥– ÄUÿÊ •ë¿Ê „Ò •ı⁄U ÄUÿÊ ’È⁄UÊ.. ÿ„ ◊Ò¥ ‚◊¤ÊŸ ‹ªË „Í¥– ©UŸ∑§Ê •Êà◊Áfl‡flÊ‚ ÷Ë ’…∏ ªÿÊ „Ò– •Á÷Ÿÿ ˇÊ◊ÃÊ ◊¥ ÷Ë ‚ÈœÊ⁄U •ÊÿÊ „Ò– Á»§À◊ ߥ«S≈˛Ë ◊¥ ∞∑§ ‚Ê‹ ∑‘§ •ŸÈ÷fl Ÿ ◊ȤÊ ∑§Ê»§Ë ’«∏Ê ‚◊¤ÊŒÊ⁄U ’ŸÊ ÁŒÿÊ „Ò– •’ ◊Ò¥ •¬Ÿ ÁŸáʸÿ πÈŒ ‹Ÿ ◊¥ ‚ˇÊ◊ „Ù ªß¸ „Í¥–

|z ·¤è ©U×ý ×ð´ Šæ×ðZÎý ·¤æ ¥æ§ÅU× »èÌ •¬ŸË •ÊŸ flÊ‹Ë Á»§À◊ ÿ◊‹Ê ¬ª‹Ê ŒËflÊŸÊ ◊¥ Á≈U¥∑§Í Á¡ÿÊ ªËà ¬⁄U ÁÕ⁄U∑§Ÿ flÊ‹ œ◊¸ãŒ˝ Ÿ ∑§„Ê „Ò Á∑§ •Êß≈U◊ ‚Ê¥ª ∑§⁄UŸ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ fl ∑§Ê»§Ë ‚„¡ Õ– |z ’⁄U‚ ∑§Ë ¬∑§Ë ©U◊˝ ◊¥ •Êß≈U◊ Ÿ¥’⁄U ∑§⁄UŸ flÊ‹ äÊ◊¸ãŒ˝ ∑§Ê ∑§„UŸÊ „ÒU ∑§ •Êß≈U◊ Ÿ¥’⁄U ∑§⁄UŸÊ ◊⁄U Á‹∞ •Ê‚ÊŸ ÕÊ •ı⁄U ◊Ò¢Ÿ ß‚ ∑§Ê»§Ë •Ê⁄UÊ◊ ∑‘§ ‚ÊÕ Á∑§ÿÊ– •ª⁄U ◊Ò¥ •Êß≈U◊ «UÊ¥‚ ∑§⁄UŸ ◊¥ •‚„¡ „ÙÃÊ ÃÙ Á¬¿‹ zÆ ‚Ê‹Ù¥ ‚ ◊Ò¥ Á»§À◊ ߥ«S≈˛Ë ◊¥ Ÿ„Ë¥ „ÙÃÊ– ◊‹Êß∑§Ê •⁄UÙ⁄UÊ ∑§ ◊ÈÛÊË ’ŒŸÊ◊ „È߸.. •ı⁄U ∑Ò§≈U⁄UËŸÊ ∑Ò§»§ ∑ ‡ÊË‹Ê ∑§Ë ¡flÊŸË.. ∑‘§ ’ÊŒ •Ê¡∑§‹ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ¡È’ÊŸ ¬⁄U ÿ◊‹Ê ¬ª‹Ê ŒËflÊŸÊ ∑§Ê Á≈U¥∑§Í Á¡ÿÊ... ªËà ∑‘§ ’Ù‹ ø…∏ ª∞ „Ò– ‚◊Ë⁄U ∑§ÊÁáʸ∑§ mÊ⁄UÊ ÁŸŒ¸Á‡Êà ÿ„ „ÊSÿ Á»§À◊ vy ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù Á⁄U‹Ë¡ „UÊ ⁄U„UË „ÒU– ß‚ Á»§À◊ ◊¥ ©UŸ∑§ ŒÊŸÊ¥ ’≈U ÷Ë ©UŸ∑§ ‚ÊÕ „Ò¥U–

} ç·¤Üô ßÁÙ ƒæÅUæØæ ªÙÁfl¥ŒÊ Ÿ •¬ŸË Ÿß¸ Á»§À◊ ŸÊÚ≈UË ∞≈U yÆ ◊¥ •Á÷Ÿÿ ∑‘§ Á‹∞ •¬ŸÊ fl¡Ÿ •Ê∆ Á∑§‹Ù ÉÊ≈UÊÿÊ „ÒU– y| ’⁄U‚ ∑§ ªÙÁfl¥ŒÊ Ÿ ß‚∑‘§ Á‹∞ πÍ’ √ÿÊÿÊ◊ Á∑§ÿÊ– ‚ÍòÊÙ¥ ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò, ªÙÁfl¥ŒÊ ∑§Ê ßU‚ Á»§À◊ ◊¥ ÿÈflÊ •ÊÒ⁄U ¿U⁄U„U⁄UË •ı⁄U ‚ÿÊ‹Ë ÷ªÃ •ÊÒ⁄U ÿÈÁfl∑§Ê øÊÒäÊ⁄UË ∑§ ‚ÊÕ ∑§Ê◊ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ∑§⁄UË’ •Ê∆ Á∑§‹Ùª˝Ê◊ fl¡Ÿ ∑§◊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏UÊ– ªÙÁfl¥ŒÊ Ÿ ‚ȪÁ∆à ÁŒπŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§«∏Ë ◊„ŸÃ ∑§Ë ÕË •ı⁄U ©ã„¥Ÿ ÿÈflÊ •ÊÒ⁄U øÈSà „ÙŸ ∑‘§ Á‹∞ ÿÙª ÷Ë Á∑§ÿÊ ÕÊ– •¬ŸË ß‚ Ÿß¸ Á»§À◊ ◊¥ ªÊÁfl¥ŒÊ Ÿ∞ M§¬-⁄U¥ª ◊¥ Ÿ¡⁄U •Ê∞¥ª– ©ã„¥ •ı⁄U ÷Ë ÿÈflÊ ÁŒπÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ©Ÿ∑‘§ ’Ê‹Ù¥ ◊¥ „À∑§Ê-‚Ê ⁄U¥ª ÷Ë Á∑§ÿÊ ªÿÊ– •ŸÈ¡ ‡Ê◊ʸ ∑‘§ ÁŸ◊ʸáÊ •ı⁄U ¡ª◊Ù„Ÿ ◊Í¥Œ«∏Ê ∑‘§ ÁŸŒ¸‡ÊŸ ◊¥ ’ŸË ß‚ Á»§À◊ ∑‘§ »§⁄Ufl⁄UË ∑‘§ ◊äÿ ◊¥ ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã „ÙŸ ∑§Ë ‚¢÷ÊflŸÊ „Ò–

ç»Üè ç»Üè »ŒÂæ ×ð´ ÙæÙè ·¤æ ÇUæ´â ◊Ê •ÊŸ¥Œ ‚’ ≈UËflË ∑‘§ ¡ÊŒÈ ß ¸ ∑§ÊÚ ◊  « Ë ‡ÊÙ “Áª‹Ë Áª‹Ë ªå¬Ê” ◊¥ ŸÊŸË ∑§Ê Á∑§⁄UŒÊ⁄U ÁŸ÷Ê ⁄U„Ë „Ò¥ •ı⁄U •÷Ë „Ê‹ „Ë ◊¥ fl ß‚ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§ ∑‘§ ∞∑§ ŒÎ‡ÿ ∑§Ë ‡ÊÍÁ≈U¥ª ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ŸÎàÿ ∑‘§ Á‹∞ ©Ã⁄U ¬«∏Ë¥– ©ã„Ù¥Ÿ ¬øÊ‚ ∑‘§ Œ‡Ê∑§ ∑§Ë Á»§À◊ “„Êfl«∏Ê Á’˝¡” ∑‘§ ◊‡Ê„Í⁄U ªÊŸ “◊⁄UÊ ŸÊ◊ ÁøŸ ÁøŸ øÍ” ∑§Ë ‚ŒÊ’„Ê⁄U œÈŸ ¬⁄U ÁÕ⁄U∑§ ∑§⁄U ‚÷Ë ∑§Ù •Ê‡øÿ¸ ◊¥ «Ê‹ ÁŒÿÊ– •¬Ÿ ‡ÊÈL§•ÊÃË ÁŒŸÙ¥ ◊¥ •¬ŸË ŸÎàÿ ¬˝ÁÃ÷Ê ∑‘§ Á‹∞ ¡ÊŸË ¡ÊŸ flÊ‹Ë ‡ÊÙ◊Ê Ÿ ß‚ ŒÎ‡ÿ ∑‘§ Á‹∞ ‚„·¸ „Ê◊Ë ÷⁄U ŒË ÕË •ı⁄U ß‚ ¬⁄U»§ÊÚ◊¥¸‚ ‚ ¬„‹ ©ã„Ù¥Ÿ ß‚∑§Ë ÉÊ¥≈UÙ¥ ¬˝ÒÁÄU≈U‚ ÷Ë ∑§Ë ÕË– ß‚ ’Ê⁄U ◊¥ fl ∑§„ÃË „Ò¥, “©‚ ªËà ¬⁄U «UÊ¥‚ ∑§⁄UŸÊ ∑§Ê»§Ë ◊¡ŒÊ⁄U ÕÊ •ı⁄U ÿ„ ‚¥flÊŒ fl ŸÊ≈U∑§ËÿÃÊ ‚ ¬Á⁄U ¬ Í á ʸ •Á÷Ÿÿ ‚ „≈U ∑ §⁄U ∞∑§ •ë¿Ê ’˝∑§ ÕÊ– ◊Ò¥ ÿ «Ê¥‚ ∑§⁄U∑‘§ ∑§Ê»§Ë πÈ‡Ê „Í¥–

‡ÊÙ


www.hellohindustan.in

X{e odX{e

§¢ÎæñÚU, »éL¤ßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

Üæò‹ÁÚUè §´ÅUÚUÙðàæÙÜ ÈÔ¤ØÚU

ÂðçÚUâ ×ð´ ãôÙð Áæ ÚUãð Üæò‹ÁÚUè §´ÅUÚUÙðàæÙÜ ÈÔ¤ØÚU ·¤è ÌñØæçÚUØô´ ×ð´ ÁéÅUè ãé§ü´ ×æòÇÜÐ

¹ÕÚð¢ ÛæÅUÂÅU âjæßÙæ Øæ˜ææ ÂÚU »Ç·¤ÚUè Áæ°´»ð ¿èÙ Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë– ÷Ê¡¬Ê •äÿˇÊ ÁŸÁß ª«∑§⁄UË ¬Ê¥ø ÁŒŸ ∑§Ë ‚jÊflŸÊ ÿÊòÊÊ ¬⁄U wÆ ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù øËŸ ⁄UflÊŸÊ „Ù ⁄U„ „Ò¥– ©Ÿ∑§Ë ÿ„ ÿÊòÊÊ øËŸ ∑§Ë ‚ûÊÊœÊ⁄UË ∑§êÿÈÁŸS≈U ¬Ê≈U˸ ∑§Ë ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ‚Á◊Áà ∑‘§ •Ê◊¥òÊáÊ ¬⁄U „Ù ⁄U„Ë „Ò– ª«∑§⁄UË ∑‘§ ‚ÊÕ ¬Ê≈U˸ ∑§Ê ∞∑§ ¬˝ÁÃÁŸÁœ◊¥«‹ ÷Ë ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ß‚∑‘§ ¬„‹ ª«∑§⁄UË ’ËÃ ◊Ê„ ßdÊß‹ ∑§Ë ‚jÊflŸÊ ÿÊòÊÊ ¬⁄U ª∞ Õ– ÿÊòÊÊ ‚ ¬„‹ ÷Ê⁄Uà ◊¥ øËŸ ∑‘§ ⁄UÊ¡ŒÍà ¤ÊÊ¥ª ÿÊŸ Ÿ ª«∑§⁄UË ∑‘§ ‚ê◊ÊŸ ◊¥ ∞∑§ ÷Ù¡ ÷Ë ÁŒÿÊ „Ò–

¿èÙ ×ð¢ çß·¤æâ ·Ô¤ ÕÎÜð ÌðÁæÕè ÕæçÚUàæ! ’ËÁ¡¥ª– ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ∑§Ùÿ‹ ∑§Ë ‚’‚ íÿÊŒÊ π¬Ã ∑§⁄UŸ flÊ‹ Ã¡Ë ‚ Áfl∑§Á‚à „ÙÃ Œ‡Ê øËŸ ∑§Ù Áfl∑§Ê‚ ∑§Ë ∑§Ë◊à •ê‹ fl·Ê¸ ∑‘§ M§¬ ◊¥ øÈ∑§ÊŸË ¬«∏ ⁄U„Ë „Ò– øËŸ ◊¥ ‚À»§⁄U «Ê߸ •ÊÚÄU‚Êß« ∑‘§ •àÿÁœ∑§ ©à‚¡¸Ÿ ∑‘§ ø‹Ã wz} ‡Ê„⁄UÙ¥ ◊¥ •ê‹ fl·Ê¸ „Ù ⁄U„Ë „Ò– ß‚‚ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ SflÊSÕ ∑§Ù πÃ⁄UÊ ¬ÒŒÊ „ÙŸ ∑‘§ ‚ÊÕ ∞ÁÄÊÁ‚∑§ ß◊Ê⁄UÃÙ¥ ∑‘§ ⁄U¥ª »§Ë∑‘§ ¬«∏Ÿ ‹ª „Ò¥– øËŸ ∑‘§ ¬ÿ¸≈UŸ SÕ‹Ù¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ ◊ÊŸ ¡ÊŸ flÊ‹ ŒÁˇÊáʬÍfl˸ ‡Ê„⁄U Á¡ÿÊ◊Ÿ ◊¥ ‹ªÊÃÊ⁄U ÿ„ ¡ÊŸ‹flÊ ’ÊÁ⁄U‡Ê „Ù ⁄U„Ë „Ò–

¥âæ´Áð ·¤ô ãñ ¥ÂÙè ×õÌ ·¤è ¥æàæ´·¤æ! ‹¥ŒŸ– •◊Á⁄U∑§Ë πÈÁ»§ÿÊ ŒSÃÊfl¡Ù¥ ∑§Ù ¡Ê⁄UË ∑§⁄U ŒÈÁŸÿÊ ÷⁄U ◊¥ ‚Ÿ‚ŸË ◊øÊŸ flÊ‹ fl’‚Êß≈U ÁflÁ∑§‹ËÄU‚ ∑‘§ ‚¥¬ÊŒ∑§ ¡ÍÁ‹ÿŸ •‚Ê¥¡ Ÿ SflË«Ÿ ¬˝àÿÁ¬¸Ã Á∑§∞ ¡ÊŸ ¬⁄U ¡ÊŸ ∑§Ê πÃ⁄UÊ ’…∏Ÿ ∑§Ë •Ê‡Ê¥∑§Ê ¡ÃÊ߸ „Ò– ©Ÿ∑‘§ fl∑§Ë‹ Ÿ ÿ„ ’Êà ∑§„Ë– SflË«Ÿ ∑§Ë ŒÙ ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑‘§ ÿıŸ ©à¬Ë«∏Ÿ ∑‘§ •Ê⁄UÙ¬ ◊¥ ‹¥ŒŸ ◊¥ Áª⁄UçUÃÊ⁄U •‚Ê¥¡ ∑§Ù Á’˝≈UŸ ∑§Ë •ŒÊ‹Ã Ÿ ‚‡Êø ¡◊ÊŸÃ ŒË „Ò– x~ fl·Ë¸ÿ •‚Ê¥¡ ∑§Ê ◊ÊŸŸÊ „Ò •ª⁄U ©ã„¥ SflË«Ÿ ¬˝àÿÁ¬¸Ã ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ ÃÙ ©ã„¥ •◊Á⁄U∑§Ê ∑§Ù ‚ı¥¬Ê ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò¥, ¡„Ê¥ ©ã„¥ ◊ıà ∑§Ë ‚¡Ê ŒË ¡Ê ‚∑§ÃË „Ò–

ØéßÌè ·¤ô çÁ´Îæ ÁÜæØæ •‹Ëª…∏ – ©ûÊ⁄U¬˝Œ‡Ê ◊¥ ¿«∏¿Ê«∏ ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈U¸ Œ¡¸ ∑§⁄UÊŸÊ ÿÈflÃË ∑§Ù ÷Ê⁄UË ¬«∏ ªÿÊ •ÊÒ⁄U ©‚∑§Ë ¡ÊŸ ¬⁄U ’Ÿ •Ê߸– L§Œ˝¬È⁄U ◊¥ ⁄U„Ÿ flÊ‹Ë ‚¥ªËÃÊ ∑‘§ ‚ÊÕ ©‚∑‘§ ¬«∏Ù‚Ë Ÿ ¿«∏πÊŸË •ı⁄U ŒÈ⁄UÊøÊ⁄U ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ∑§Ë ‹Á∑§Ÿ ¡’ ‚¥ªËÃÊ Ÿ ß‚ ÉÊ≈UŸÊ ∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà ∑§Ë ÃÙ ©‚ Á¡¥ŒÊ ¡‹ÊŸ ∑§Ë ∑§ÊÁ‡Ê‡Ê ∑§Ë– ‚¥ªËà ∑§Ê ªÈŸÊ„ ’‚ ßÃŸÊ „Ë „Ò Á∑§ ©‚Ÿ •¬Ÿ ™§¬⁄U „ÙŸ flÊ‹ •àÿÊøÊ⁄U ∑§Ù ◊Ÿ ◊¥ Œ’Ê∑§⁄U Ÿ„Ë¥ ⁄UπÊ •ı⁄U ©‚∑§Ë ¬ÈÁ‹‚ ◊¥ Á‡Ê∑§Êÿà ∑§⁄U ŒË– Á‡Ê∑§Êÿà ‚ ŸÊ⁄UÊ¡ ªÈŸÊ„ªÊ⁄UÙ¥ Ÿ ‚¥ªËÃÊ ∑§Ù Á¡¥ŒÊ ¡‹ÊŸ ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ∑§Ë–

°·¤ ·¤ÚUôǸ ·¤è S×ñ·¤ ·Ô¤ âæÍ x ç»ÚUUÌæÚU

ÎæçÁüçÜ´» çãËâ ÂÚU ·¤Øêü ·¤æ ÙÁæÚUæ

‚ËÃʬÈ⁄U– ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ‚ËÃʬÈ⁄U Á¡‹ ◊¥ Áfl‡Ê· ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ’‹ (∞‚•Ù¡Ë) •ı⁄U ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ÃËŸ ÃS∑§⁄UÙ¥ ∑§Ù ∞∑§ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬∞ ∑‘§ S◊Ò∑§ ∑‘§ ‚ÊÕ Áª⁄UçUÃÊ⁄U Á∑§ÿÊ– ÃËŸÙ¥ ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ •‹ÊflÊ ¬«∏Ù‚Ë ⁄UÊíÿÙ¥ ◊¥ Ÿ‡ÊË‹ ¬ŒÊÕÙ¥¸ ∑§Ë ÃS∑§⁄UË ∑§⁄UÃ Õ– Á¡‹ ∑‘§ „⁄UªÊ¥fl ∑§S’ ◊¥ ∞‚•Ù¡Ë •ı⁄U ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ‚¥ÿÈQ§ M§¬ ‚ ∑§⁄UË’ xÆ fl·¸ ∑§Ë ©◊˝ ∑‘§ ߟ ÃS∑§⁄UÙ¥ ∑§Ù œ⁄U Œ’ÙøÊ– ‚÷Ë SÕÊŸËÿ ÁŸflÊ‚Ë „Ò–¥ „⁄UªÊ¥fl ÕÊŸÊ ¬˝÷Ê⁄UË •Ê⁄U•Ê⁄U ⁄UÊŸÊ Ÿ ÿ„Ê¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÃËŸÙ¥ ∑§Ù ªÈåà ‚ÍøŸÊ ∑‘§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ©‚ ‚◊ÿ Áª⁄UçUÃÊ⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ, ¡’ ÿ •¬Ÿ Á∑§‚Ë ª˝Ê„∑§ ∑§Ù •Ê¬ÍÁø ∑§⁄UŸ ÁŒÀ‹Ë ¡ÊŸ ∑§Ë Á»§⁄UÊ∑§ ◊¥ Õ– S◊Ò∑§ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¬Í¿ ¡ÊŸ ¬⁄U ÃËŸÙ¥ Áfl⁄UÙœÊ÷Ê‚Ë ’ÿÊŸ Œ ⁄U„ „¥Ò–

ŒÊÁ¡¸Á‹¥ª – ªÙ⁄UπÊ‹Ò¥« ⁄UÊíÿ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ù ‹∑§⁄U ªÙ⁄UπÊ ¡Ÿ◊ÈÁQ§ ◊Ùøʸ ∑§Ê ’ÈœflÊ⁄U ‚ ‡ÊÈM§ ’¥Œ ∑‘§ ¬„‹ ÁŒŸ ŒÊÁ¡¸Á‹¥ª Á„À‚ ◊¥ ∑§çÿ͸ ‚Ê Ÿ¡Ê⁄UÊ ÁŒπÊ– ‚⁄U∑§Ê⁄UË-ªÒ⁄U ‚⁄U∑§Ê⁄UË ¬˝ÁÃDÊŸ ’¥Œ ⁄U„– ÁflE œ⁄UÙ„⁄U ≈U˜flÊÿ ≈˛Ÿ ∑§Ê øÄ∑§Ê Õ◊Ê ⁄U„Ê– ‚«∏∑§Ù¥ ¬⁄U ‚ÛÊÊ≈UÊ ¬‚⁄UÊ ⁄U„Ê– ¬„Ê«∏ ∑‘§ øÊÿ ’ʪʟ٥ ◊¥ ÷Ë ∑§Ê◊∑§Ê¡ Ÿ„Ë¥ „È•Ê– ∑§ß¸ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ’Ëø ‚«∏∑§ ¬⁄U ªÙ¡◊È◊Ù ∑§Ê ¤Ê¥«Ê ª«∏Ê ÁŒπÊ– ¬ÈÁ‹‚ ª‡Ã ‹ªÊÃË ⁄U„Ë, ◊ª⁄U ©‚∑§Ê ∑§Ù߸ πÊ‚ ¬˝÷Êfl Ÿ„Ë¥ ÁŒπ ⁄U„Ê ÕÊ– Ã⁄UÊ߸-«ÈflÊ‚¸ ∑‘§ ªÙ⁄UπÊ ’„È‹ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ÷Ë ’¥Œ ∑§Ê •‚⁄U

ÁŒπÊ– Á’¡Ÿ’Ê⁄UË ◊¥ ªÙ¡◊È◊Ù ∑§Ê ¤Ê¥«Ê „≈UÊŸ ¬⁄U ’¥Œ ‚◊Õ¸∑§Ù¥ ∑§Ê ªÙ⁄UÊ◊È◊Ù ‚◊Õ¸∑§Ù¥ ∑‘§ ¤Ê«∏¬ „Ù ªß¸, Á¡‚◊¥ ∑§È¿ ªÙ⁄UÊ◊È◊Ù ‚◊Õ¸∑§ ÉÊÊÿ‹ „Ù ª∞– ŒÊÁ¡¸Á‹¥ª Á„À‚ ∑‘§ ⁄UÊC˛Ëÿ ⁄UÊ¡◊ʪ¸ zz ‚ ‹∑§⁄U ‹flÈ¥ª ∑§Ê≈U¸ ⁄UÙ« ‚Á„à ‚÷Ë ‚«∏∑‘§¥ ‚ÛÊÊ≈U ◊¥ «Í’Ë ⁄U„Ë¥– ªÙ¡◊È◊Ù ∑‘§ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ ¡ª„-¡ª„ ª‡Ã ∑§⁄UÃ Ÿ¡⁄U •Ê∞– ªÙ¡◊È◊Ù ‚◊Õ¸∑§Ù¥ Ÿ ¬Í⁄U ÁŒŸ ‡Ê„⁄U ◊¥ ÉÊÍ◊Ÿ flÊ‹ flÊ„ŸÙ¥ ¬⁄U ∑§«∏Ë Ÿ¡⁄U ⁄UπË– ß‚ Œı⁄UÊŸ ¬ÈÁ‹‚ ∑‘§ flÊ„ŸÙ¥ ∑§Ù ÷Ë ⁄UÙ∑§Ê ªÿÊ– ªÙ¡◊È◊Ù ∑‘§ ÉÊ≈U∑§ ŸÊ⁄UË ◊Ùøʸ ∑‘§ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ ‚«∏∑§ ¬⁄U ’Ëø ◊¥ »§ŸË¸ø⁄U «Ê‹∑§⁄U ’Ò∆ Õ–

ÚUâæØÙ ·¤æÚU¹æÙð ×ð´ çßSȤôÅU Ñ 7 ƒææØÜ

çȤçÜSÌèçÙØô´ ·¤è àææ´çÌ ×ð´ çÎÜ¿SÂè Ùãè´Ñ ÙðÌ‹Øæãê

fl‹‚Ê«– ªÈ¡⁄UÊà ∑‘§ fl‹‚Ê« ◊¥ flÊ¬Ë ÁSÕà ∞∑§ ⁄U‚ÊÿŸ ∑§Ê⁄UπÊŸ ◊¥ „È∞ ¡’Œ¸Sà ÁflS»§Ù≈U ◊¥ ÃËŸ Œ◊∑§‹ ∑§Á◊¸ÿÙ¥ ‚Á„à ‚Êà ‹Ùª ÉÊÊÿ‹ „Ù ª∞ – œ◊Ê∑‘§ ∑‘§ ’ÊŒ ∑§Ê⁄UπÊŸ ◊¥ •Êª ‹ª ªß¸ – ¬ÈÁ‹‚ ‚ÍòÊÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ “•Ê‚¸Ÿ ∑‘§Á◊∑§‹ »Ò§ÄU≈U⁄UË” ◊¥ Á⁄U‚Êfl ∑‘§ ’ÊŒ ¡Ù⁄UŒÊ⁄U œ◊Ê∑§Ê „È•Ê – fl‹‚Ê« ∑‘§ ¬ÈÁ‹‚ •œËˇÊ∑§ «Ë’Ë flÊÉÊ‹Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÃËŸ Œ◊∑§‹ ∑§Á◊¸ÿÙ¥ ‚Á„à ‚÷Ë ÉÊÊÿ‹Ù¥ ∑§Ù ⁄UÊ¡∑§Ëÿ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ÷Ã˸ ∑§⁄UÊÿÊ ªÿÊ „Ò –

§´ÅUÚUÂôÜ ·¤æð ÜæÎðÙ ·Ô¤ Îæ×æÎ ×ôã×Î âÜè× ·¤è ÌÜæàæ Á⁄UÿÊŒ– ‚™§ŒË •⁄U’ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ •¥Ã⁄UʸC˛Ëÿ •ÊÃ¥∑§flÊŒË ‚¥ª∆Ÿ •‹∑§ÊÿŒÊ ∑‘§ ‚⁄UªŸÊ •Ù‚Ê◊Ê Á’Ÿ ‹ÊŒŸ ∑‘§ ŒÊ◊ÊŒ ‚Á„à y| flÊ¥Á¿Ã •ÊÃ¥∑§flÊÁŒÿÙ¥ ∑§Ë ‚ÍøË •¥Ã⁄UʸC˛Ëÿ ¬ÈÁ‹‚ (ߥ≈U⁄U¬Ù‹) ∑§Ù ‚ı¥¬Ë „Ò– •⁄U’Ë ŒÒÁŸ∑§ •‹-„ÿÊà ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‹ÊŒŸ ∑§Ê ŒÊ◊ÊŒ ◊Ù„ê◊Œ ‚‹Ë◊ ’ÊÁ⁄U∑§ÊŸ y| ‚¥ÁŒÇœÙ¥ ∑§Ë ß‚ ‚ÍøË ◊¥ x~ SÕÊŸ ¬⁄U „Ò– y| fl·Ë¸ÿ ’ÊÁ⁄U∑§ÊŸ ‹ÊŒŸ ∑§Ê ‚È⁄UˇÊÊ∑§◊˸ ÕÊ– ©‚Ÿ ‹ÊŒŸ ∑§Ë w|‚Ê‹ ∑§Ë ’≈UË »§ÊÁÃ◊Ê ‚ ©‚ ‚◊ÿ ‡ÊÊŒË ∑§Ë ÕË ¡’ fl„ vx ‚Ê‹ ∑§Ë ÕË– ‡ÊÊŒË ∑‘§ ’ÊŒ ’ÊÁ⁄U∑§ÊŸ ◊„ËŸÙ¥ Ã∑§ •»§ªÊÁŸSÃÊŸ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ‚Ë◊Ê ¬⁄U ªÈ»§Ê ◊¥ ⁄U„Ê– ∑§È¿ ◊„ËŸ ¬„‹ ’ÊÁ⁄U∑§ÊŸ ∑§Ê ŸÊ◊ ’„Èà ‚ •ÊÚŸ‹Êߟ »§Ù⁄U◊ ¬⁄U ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ªß¸ ÕË Á∑§ fl„

11

fl¡ËÁ⁄USÃÊŸ ◊¥ •◊Á⁄U∑§Ë «˛ÙŸ „◊‹ ◊¥ ◊Ê⁄UÊ ªÿÊ– ’ÊÁ⁄U∑§ÊŸ Ÿ v~~| ◊¥ ‚™§ŒË •⁄U’ ¿Ù«∏∑§⁄U ÃÊÁ‹’ÊŸ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ªÿÊ ÕÊ– fl„Ê¥ fl„ •ÊÃ¥∑§flÊŒË ‚¥ª∆Ÿ ∑§Ê ÁflE‚ŸËÿ ∑§◊Ê¥«⁄U ’Ÿ ’Ò∆Ê– ‚™§ŒË •⁄U’ ∑‘§ ªÎ„◊¥òÊÊ‹ÿ ∑‘§ ¬˝flQ§Ê ◊¡⁄U ¡Ÿ⁄U‹ ◊¥‚Í⁄U •‹-ÃÈ∑§Ë¸ Ÿ øÃÊflŸË ŒË „Ò Á∑§ ‚÷Ë ‚ y| •ÊÃ¥∑§flÊŒË, ÿ◊Ÿ, •»§ªÊÁŸSÃÊŸ •ı⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ◊¥ •ÊÃ¥∑§flÊŒË ‚¥ª∆Ÿ ‚ ¡È«∏ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù „ÁÕÿÊ⁄U •ı⁄U œŸ ◊È„ÒÿÊ ∑§⁄UÊÃ „Ò¥– Á’˝Á≈U‡Ê ŒÒÁŸ∑§ Œ ≈U‹Ëª˝Ê»§ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¬˝flQ§Ê Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÿ ‚÷Ë ‚™§ŒË •⁄U’ ◊¥ •ÊÃ¥∑§flÊŒË ß∑§ÊßÿÊ¥ ’ŸÊŸÊ øÊ„Ã „Ò¥ •ı⁄U ©Ÿ◊¥ ‚™§ŒË ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ‡ÊÊÁ◊‹ ∑§⁄UŸÊ øÊ„Ã „Ò¥– ©ã„¥ ¬∑§«∏Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ߥ≈U⁄U¬Ù‹ ∑§Ë ‚„ÊÿÃÊ ‹ŸË „٪˖

ÿL§‡Ê‹◊– ßdÊß‹ ∑‘§ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ’¥¡ÊÁ◊Ÿ ŸÃãÿÊ„Í Ÿ Á»§Á‹SÃËÁŸÿÙ¥ ∑§Ù ‡ÊÊ¥Áà flÊÃʸ L§∑§Ÿ ∑‘§ Á‹∞ Á¡ê◊ŒÊ⁄U ∆„⁄UÊÃ „È∞ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ Á∑§ ©ã„Ù¥Ÿ ’ÊÃøËà ‚ ߥ∑§Ê⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò Á¡‚‚ ‹ªÃÊ „Ò Á∑§ fl ‡ÊÊ¥Áà ◊¥ ÁŒ‹øS¬Ë Ÿ„Ë¥ ⁄UπÃ– ÿL§‡Ê‹◊ ◊¥ ÁflŒ‡ÊË ¬òÊ∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù ‚¥’ÙÁœÃ ∑§⁄U ⁄U„ ŸÃãÿÊ„Í Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Á»§Á‹SÃËŸË ‹Ùª „⁄U fl„ ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥ Á¡‚‚ ‡ÊÊ¥Áà ¬˝ÁR§ÿÊ ◊¥ ’ÊœÊ •Ê∞ •ı⁄U ‡ÊÊ¥Áà flÊÃʸ ¬⁄U ¬˝ÁÃ∑§Í‹ ¬˝÷Êfl ¬«∏– ÿ„ ∞∑§ ‚øÊ߸

§×æ×, ©â·¤æ ÕðÅUæ §üàæçÙ´Îæ ·Ô¤ Îôáè ·¤ÚUæÚU ‹Ê„ı⁄U– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ë ∞∑§ •ŒÊ‹Ã Ÿ ∞∑§ ß◊Ê◊ •ı⁄U ©‚∑‘§ ’≈U ∑§Ù ÁflflÊŒÊS¬Œ ߸‡ÊÁŸ¥ŒÊ ∑‘§ •Ê⁄U٬٥ ∑§Ê ŒÙ·Ë ∆„⁄UÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ ©ã„¥ •Ê¡ËflŸ ∑§Ê⁄UÊflÊ‚ ∑§Ë ‚¡Ê ‚ÈŸÊ߸ „Ò– ¬¥¡Ê’ ∑‘§ «⁄UÊ ªÊ¡Ë πÊŸ ◊¥ ∞∑§ •ÊÃ¥∑§Ë Áfl⁄UÙœË •ŒÊ‹Ã ∑‘§ ãÿÊÿÊœË‡Ê ⁄UÊfl •ÿÍ’ Ÿ yz fl·Ë¸ÿ ◊Ù„ê◊Œ ‡Ê»§Ë ÃÕÊ ©‚∑‘§ wÆ fl·Ë¸ÿ ’≈U •‚◊ ∑§Ù •Ê¡ËflŸ ∑§Ê⁄UÊflÊ‚ ∑§Ë ‚¡Ê ‚ÈŸÊ߸– ∑§⁄UË’ ∞∑§ ‚#Ê„ ¬„‹ „Ë ß¸‡ÊÁŸ¥ŒÊ ∑§ÊŸÍŸ ∑§Ë •Ê‹ÙøŸÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U ∞∑§ ¬ÈÁ‹‚ ‚È⁄UˇÊÊ∑§◊˸ Ÿ ¬¥¡Ê’ ∑‘§ ªflŸ¸⁄U ‚‹◊ÊŸ ÃÊ‚Ë⁄U ∑§Ë ªÙ‹Ë ◊Ê⁄U ∑§⁄U „àÿÊ ∑§⁄U ŒË ÕË– ‹Ê„ı⁄U ‚ yÆÆ Á∑§‹Ù◊Ë≈U⁄U ŒÍ⁄U ◊È¡çU»§⁄Uª…∏ ◊¥ ∞∑§ ◊ÁS¡Œ ∑‘§ ß◊Ê◊ ‡Ê»§Ë •ı⁄U ©‚∑‘§ ’≈U ∑§Ù ©Ÿ∑§Ë Á∑§⁄UÊŸ ∑§Ë ŒÈ∑§ÊŸ ∑‘§ ’Ê„⁄U ‹ª ∞∑§ œÊÁ◊¸∑§ ¡‹‚ ‚ ‚¥’¥ÁœÃ ¬ÙS≈U⁄U ∑§Ù „≈UÊŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U Á¬¿‹ fl·¸ •¬˝Ò‹ ◊¥ Áª⁄UçUÃÊ⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ–

„Ò– ŸÃãÿÊ„Í ∑§Ë Á≈Uå¬áÊË ∞‚ ‚◊ÿ ¬⁄U •Ê߸ „Ò ¡’ ‚¥ÿÈQ§ ⁄UÊC˛ ∑‘§ ‡ÊÊ¥Áà ¬˝ÁR§ÿÊ ∑§Ù ¬ÈŸ¡Ë¸Áflà ∑§⁄UŸ ∑‘§ ¬˝ÿÊ‚ •‚»§‹ „Ù ª∞– ßdÊß‹ •ı⁄U Á»§Á‹SÃËŸ ∑‘§ ’Ëø ‚ËœË ‡ÊÊ¥Áà flÊÃʸ ©‚ ‚◊ÿ ≈UÍ≈U ªß¸ ÕË ¡’ Á¬¿‹ ◊„ËŸ flÊÁ‡Ê¥ª≈UŸ Ÿ ◊ÊŸÊ Á∑§ fl„ íÿÊŒÊ ‚◊ÿ Ã∑§ ßdÊß‹ ¬⁄U Ÿß¸ ’ÁSÃÿÊ¥ ’‚ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ Ÿß¸ ⁄UÙ∑§ ‹ªÊŸ ‚¥’¥œË Œ’Êfl Ÿ„Ë¥ ’ŸÊ ‚∑§ÃÊ– Á»§Á‹SÃËŸ Ÿ flÊÃʸ ∑‘§ Á‹∞ ßdÊß‹ mÊ⁄UÊ ’ÁSÃÿÊ¥ ’‚Ê∞ ¡ÊŸ ¬⁄U ⁄UÙ∑§ ∑§Ë ‡Êø ⁄UπË ÕË–

(¬ÎDU v ‚ ¡Ê⁄UË)

â¢ÖÜUÙð ·¤æ ×õ·¤æ Ùãè¢ ç×ÜU ÚUãæ ·¤æ¢»ýðUâ ·¤æð ∞∑§◊ÊòÊ ÷«∏UÊÉÊÊ≈U Ÿª⁄U ¬¢øÊÿà „UË •ı⁄U ÃÊ •ı⁄U ÷٬ʋU ∑§ ¡flÊ„⁄U ÷flŸ ∑§Ê¢ª˝‚ ∑§ πÊÃ ◊¥ ªß¸– ¬Ê≈U˸ ß‚‚ ’„Uº ª◊¡ºÊ „Ò, ©Uœ⁄ ¡Ëà ‚ ©Uà‚ÊÁ„Uà ÷Ê¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ŒÊŸÙ¥ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊflÙ¥ ∑ȧˇÊË •ı⁄U ‚ÙŸ∑§ë¿U ∑§Ù ¡Ëß ∑§ Á‹∞ ∑§◊⁄U ∑§‚ ‹Ë „ÒU– ¬Ê≈˸ ∑§ ¬˝Œ‡Ê ‚¢ª∆UŸ ◊„Ê◊¢GË ◊ÊπŸÁ‚¢„ øı„ÊŸ, ¬˝Œ‡Ê •äÿˇÊ ¬˝÷Êà ¤ÊÊ Ÿ ŒÙŸÙ¢ SÕÊŸÙ¢ ∑§Ê ‹UªÊÃÊ⁄U Œı⁄UÊ ∑§⁄U ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ù¢ ∑§Ë ÷ÊflŸÊ•Ù¢ ∑§Ê ‚◊¤Ê Á‹UÿÊ „Ò– ¬Ê≈U˸ Ÿ •¬Ÿ ¬˝àÿʇÊË ÷Ë Ãÿ ∑§⁄U Á‹U∞ „Ò¢– ¬Ê≈U˸ ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê „Ò Á∑§ ߟ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ fl„ ∞‚ ‚◊ÿ ¬⁄U ∑§⁄U, U¡’Á∑§ ∑§Ê¢ª˝‚ ∑§Ê ‚¢÷Ê‹UŸ ∑§Ê ◊ı∑§Ê Ÿ Á◊‹U ¡’Á∑§ ∑§Ê¢ª˝‚ ∑§ ŸÃÊ •‚◊¢¡‚ ◊¢ „Ò¢ Á∑§ fl Äÿʧ ∑§⁄¢U? UŒÙŸÙ¢ ÁflœÊŸ‚÷Ê ˇÊGÙ¢ ◊¢ Ÿ ÃÊ ∑§Ù߸ ¡◊ËŸË ÃÒÿÊ⁄UË „Ò •ı⁄U Ÿ „Ë ¬˝àÿÊÁ‡ÊÿÙ¢ ∑§Ê øÿŸ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§Ê „Ò –

◊¢ ¬Ê≈U˸ ∑§ ŸÃʧ∑§ß¸ ’Ê⁄U ’Ò∆U øÈ∑§ „Ò¢, §‹UÁ∑§Ÿ UøÈŸÊfl ∑§Ë ⁄UáÊŸËÁà Ÿ„Ë¢ ’Ÿ ‚∑§Ë–

∑§Ê¢ª˝‚ ◊¥ „U‹ø‹ ¬¢øÊÿà •ı⁄U ÁŸª◊Ù¥ ∑§ øÈŸÊflÙ¥ ◊¥ ∑§⁄UÊ⁄UË „UÊ⁄U ∑§ ’ʺ ∑§Ê¢ª˝‚ ∑§ ŸÃÊ•Ù¥ ◊¥ Ä‹‡Ê ’…∏U ªÿÊ „ÒU– ¬Ífl¸ ◊ÈÅÿ◊¢òÊË ÁºÁÇfl¡ÿÁ‚¢„U ∑§Ë ¬˝º‡Ê •äÿˇÊ ‚È⁄‘U‡Ê ¬øı⁄UË ∑§Ù ‹ªÊÃÊ⁄U ∑§◊¡Ù⁄U ∑§⁄Ÿ ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡ÊÙ¥ ∑§Ù ’‹ ºÃ „ÈU∞ •‚‹◊ ‡Ê⁄U πÊŸ ‚◊à ∑§ß¸ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ ¬øı⁄UË ∑§ ŸÃÎàfl ¬⁄U ‚flÊ‹ ©U∆UÊŸÊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ÁºÿÊ „ÒU– ¬Ê≈U˸ »§Ù⁄U◊ ‚ •Êª ÁŸ∑§‹∑§⁄U ‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ ◊¢øÙ¥ ‚ ÷Ë ’È⁄UÊ߸ ‡ÊÈM§ „UÙ ªß¸ „ÒU– ∞‚Ë ÁSÕÁà ◊¢ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊflÙ¢ ¬⁄U Äÿʧ•‚⁄U ¬«∏UªÊU, ÿ„Ë ‚Ùø∑§⁄U ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ ÷Ë •‚◊¢¡‚ ◊¢ „Ò¢–

Âæç·¤SÌæÙ ×ð´ ×æñÁêÎ ãñ´ ¥Ü ·¤æØÎæ ¿ÚU×´Íè ßS‹UÊ◊Ê’ÊŒ– •◊Á⁄U∑§Ë ©¬⁄UÊc≈˛U¬Áà ¡Ù ’Êß«Ÿ Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ◊¥ ∑§„Ê „Ò Á∑§ •‹∑§ÊÿŒÊ ∑‘§ ø⁄U◊¬¥ÕË ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ŒÍ⁄UŒ⁄UÊ¡ ∑‘§ ß‹Ê∑§ ◊¥ Á¿¬ „È∞ „Ò¥, ¡Ù Ÿ ∑‘§fl‹ •◊Á⁄U∑§Ê ’ÁÀ∑§ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§Á‹∞ πÃ⁄UŸÊ∑§ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ⁄UÊc≈˛U¬Áà •ÊÁ‚»§ •‹Ë ¡⁄UŒÊ⁄UË, ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ÿÍ‚È»§ ⁄U¡Ê Áª‹ÊŸË ‚ ◊È‹Ê∑§Êà ∑§Ë •ı⁄U ÁmU¬ˇÊËÿ ◊ÈgÙ¥ ¬⁄U ’ÊÃøËà ∑§Ë– ©ã„Ù¥Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË ŸÃÎàfl ∑‘§ ‚ÊÕ ◊È‹Ê∑§ÊÃÙ¥ ◊¥ •ÊÃ¥∑§flÊŒ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ø‹ ⁄U„ ÿÈh, ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ◊¥ ™§¡Ê¸ ∑§Ë ¡M§⁄UÃÙ¥ •ı⁄U ˇÊòÊ ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ ÁSÕÁà ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Áfl◊‡Ê¸

Á∑§ÿÊ– •◊Á⁄U∑§Ë ©¬⁄UÊc≈˛U¬Áà Ÿ ¬òÊ∑§Ê⁄UÙ¥ ‚ ’ÊÃøËà ∑§⁄UÃ „È∞ ∑§„Ê Á∑§ •ÊÃ¥∑§flÊŒ •ı⁄U ø⁄U◊¬¥Õ ∑‘§ πÊà◊ ∑‘§ Á‹∞ ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ’Ëø ∞∑§ ◊¡’Íà ‚ʤÊŒÊ⁄UË „Ò ¡Ù ß‚ ˇÊòÊ ∑‘§ Á„à ◊¥ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ •ÊÃ¥∑§flÊŒ •ı⁄U ø⁄U◊¬¥Õ ∑§Ë ∑§«∏ ‡ÊéŒÙ¥ ◊¥ ÁŸ¥ŒÊ ∑§Ë •ı⁄U ∑§„Ê Á∑§ •‹-∑§ÊÿŒÊ ∑‘§ ø⁄U◊¬¥ÕË ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ŒÍ⁄USÕ ß‹Ê∑§Ù¥ ◊¥ Á¿¬ „È∞ „Ò¥, ¡Ù ÁflE ∑§Ë ‡ÊÊ¥Áà ∑‘§ Á‹∞ πÃ⁄UŸÊ∑§ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÿ„ „∑§Ë∑§Ã „Ò Á∑§ •‹-∑§ÊÿŒÊ Ÿ ∑§⁄UË’ ÃËŸ „¡Ê⁄U •◊Á⁄U∑§Ë ŸÊªÁ⁄U∑§Ù¥ ∑§Ë „àÿÊ ∑§Ë „Ò •ı⁄U fl„ •◊Á⁄U∑§Ë Á„ÃÙ¥ ∑§Ù ÁŸ‡ÊÊŸÊ ’ŸÊŸ ∑§Ë ÿÙ¡ŸÊ ’ŸÊ ⁄U„Ê „Ò–

©ã„Ù¥Ÿ •Êª ∑§„Ê Á∑§ ߟ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù •Ê¬ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ∑§Ù߸ ◊ŒŒ Ÿ„Ë¥ Á◊‹ ⁄U„Ë „Ò ‹Á∑§Ÿ ÿ„ •Ê¬ ∑‘§ ŒÍ⁄USÕ ß‹Ê∑§Ù¥ ◊¥ Á¿¬ „È∞ „Ò¥– •‹-∑§ÊÿŒÊ ©Ÿ ªÈ≈UÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ò, Á¡ã„Ù¥Ÿ •Ê¬∑§Ù •ı⁄U •Ê¬∑‘§ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ÁŸ‡ÊÊŸÊ ’ŸÊÿÊ „Ò– •◊Á⁄U∑§Ê •ı⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ‚¥’¥œÙ¥ ¬⁄U ’Êà ∑§⁄UÃ „È∞ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ‚¥’¥œÙ¥ Ÿ ∑§ß¸ ©ÃÊ⁄U-ø…∏Êfl Œπ „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ Á¬¿‹ ∑§È¿ ‚Ê‹Ù¥ ‚ fl ◊¡’Íà „Ù ⁄U„ „Ò¥– ©Ÿ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ◊¡’Íà ‚¥’¥œ •ÊÃ¥∑§flÊŒ •ı⁄U ø⁄U◊¬¥Õ ∑‘§ πÊà◊ ∑‘§Á‹∞ ¡M§⁄UË „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ©‚ œÊ⁄UáÊÊ ∑§Ù ÷Ë ª‹Ã ’ÃÊÿÊ Á∑§

•◊Á⁄U∑§Ê ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ‚ íÿÊŒÊ ÷Ê⁄Uà ∑§Ù ◊„àfl ŒÃÊ „Ò– •◊Á⁄U∑§Ë ©¬⁄UÊC˛¬Áà Ÿ ©Ÿ ’ÊÃÙ¥ ∑§Ê ÷Ë π¥«Ÿ Á∑§ÿÊ Á∑§ •◊Á⁄U∑§Ê ßS‹Ê◊ •ı⁄U ©‚∑‘§ ◊ÊŸŸ flÊ‹Ù¥ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ „Ò– ß‚‚ ¬„‹ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ÿÍ‚È»§ ⁄U¡Ê Áª‹ÊŸË Ÿ •◊Á⁄U∑§Ë ©¬⁄UÊC˛¬Áà ∑§Ê •Ê÷Ê⁄U √ÿQ§ Á∑§ÿÊ •ı⁄U ∑§„Ê Á∑§ •◊Á⁄U∑§Ê Ÿ „⁄U ◊ÈÁ‡∑§‹ ÉÊ«∏Ë ◊¥ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ê ‚ÊÕ ÁŒÿÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‹ˇÿ ¬˝Ê# ∑§⁄UŸ ∑‘§Á‹∞ ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ’Ëø ’ÊÃøËà ∑§Ê ⁄UÊSÃ πÈ‹Ê ⁄U„ŸÊ øÊÁ„∞ •ı⁄U ‚◊ãflÿ ’„Èà „Ë ¡M§⁄UË „Ò– „◊ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ë •Õ¸√ÿflSÕÊ •ı⁄U ‚È⁄UˇÊÊ ∑‘§ Á‹∞ •◊Á⁄U∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡ÊÙ¥ ∑§Ë ¬˝‡Ê¥‚Ê ∑§⁄UÃ „Ò¥–


www.hellohindustan.in

BßXm°a eha π’⁄‘¥U ‚¢ÁˇÊåà ©Ulç×Ìæ Âýçàæÿæ‡æ ·¤æØü·ý¤× ¥æÁ âð ßãŒÊÒ⁄– Á‡ÊÁˇÊà ’⁄UÊ¡ªÊ⁄UÊ¥ ∑§Ê Sfl⁄UÊ¡ªÊ⁄U •ÊÒ⁄U ©UlÊª ‡ÊÈM§ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ¬˝Á⁄Uà •ÊÒ⁄U ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ ∑§ ©Ug‡ÿ ‚ ßãŒÊÒ⁄U ∑§ ∞◊∞‚∞◊߸ Áfl∑§Ê‚ ‚¢SÕÊŸ ◊¥ vx ¡Ÿfl⁄UË ‚ ©UlÁ◊ÃÊ Áfl∑§Ê‚ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ‡ÊÈM§ „UÊ ⁄U„UÊ „Ò– ß‚ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§Ë •flÁœ w ‚#Ê„U ∑§Ë „UÊªË– ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§ ‚◊ãflÿ∑§ •ÊÒ⁄U ‚¢SÕÊŸ ∑§ ‚„UÊÿ∑§ ÁŸŒ‡Ê∑§ Áfl¡ÿÁ‚¢„U ⁄UÊáÊÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ©UlÁ◊ÃÊ Áfl∑§Ê‚, ∑§ãº˝ •ÊÒ⁄U ⁄UÊÖÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ÿÊ¡ŸÊ∞¢, ’Ê¡Ê⁄U ∑§Ê ‚fl¸ˇÊáÊ, ¬˝’¢œŸ, ¬˝Ê¡Ä≈U Á⁄U¬Ê≈U¸ ÃÒÿÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ, Sfl⁄UÊ¡ªÊ⁄U •ÊÒ⁄U ©UlÊª SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ’Ò¢∑§Ê¥ ‚ ´§áÊ ¬˝Ê# ∑§⁄UŸÊ, πÊŒË ∞fl¢ ª˝Ê◊ÊlÊª ’Ê«¸U ∑§Ë ÿÊ¡ŸÊ∞¢ •ÊÁŒ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ¡Ê∞ªË– ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ ÷ʪ ‹Ÿ ∑§ ßë¿ÈU∑§ ÿÈfl∑§-ÿÈflÁÃÿÊ¢ üÊË ⁄UÊáÊÊ ‚ √ÿÁQ§ªÃ •ÕflÊ ◊Ê’Êß‹ ¬⁄U ‚ê¬∑¸§ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U.

ÒÌé×·¤æð Ù ÖêÜ Âæ°¢»ð...Ó ßãŒÊÒ⁄ – ¬˝ÁÃfl·¸ ∑§Ë Ã⁄U„U ß‚ fl·¸ ÷Ë ‚¢SÕÊ “∑§‹Ê ‚ÃÈ” mÊ⁄UÊ ‚¢ªËÃ∑§⁄U ∞fl¢ ªÊÿ∑§ Sfl. ŒË¬‡Ê flÊ¡¬ÿË ∑§Ë S◊ÎÁà ◊¥ ÁmÃËÿ ¬ÈáÿÁÃÁÕ ∑§ •fl‚⁄U ¬⁄U ‚¢ªËÃ◊ÿË üÊhÊ¢¡Á‹ ÃÈ◊∑§Ê Ÿ ÷Í‹ ¬Ê∞¢ª...∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ ¡Ê‹ ‚÷ʪ΄U ◊¥ vx ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ê ‡ÊÊ◊ |.ÆÆ ’¡ ‚ ⁄UπÊ ªÿÊ „Ò– ÿ„U§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈU∞ ÿÊª‡Ê flÊ¡¬ÿË, øß ◊Ê„UŸflÊŸË ∞fl¢ ‚¢¡ÿ ÁòʬÊ∆UË Ÿ •ı⁄U ’ÃÊÿÊ Á∑§ ¬È⁄UÊŸ ‚ŒÊ’„UÊ⁄U ªËÃÊ¥ ∑§ ß‚ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ ªÊÿ∑§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄U •Ê‹Ê∑§ ◊‚Ë„U ◊È¢’߸, ‚àÿãº˝ ŸM§∑§Ê ⁄UÊ¡SÕÊŸ, ⁄UÊ¡‡Ê ‡Ê◊ʸ, „U·¸ Á◊∆UÊ‚, ¬˝∑§Ê‡Ê øÊÒ„UÊŸ ∞fl¢ Á‡ÊflÊ¢ªË Á◊üÊÊ ßãŒÊÒ⁄U Á‡Ê⁄U∑§Ã ∑§⁄¥Uª– ‚¢ªÃ∑§Ê⁄U „UÊ¥ª ⁄UÊ¡‡Ê Á◊üÊÊ, ⁄UÊ¡Í ∑ȧ‹¬Ê⁄U, ŒË¬‡Ê ¡ÒŸ, ’’‹Ê ª¡Á÷∞ ∞fl¢ ∑§Á¬‹ ⁄UÊ∆UÊÒ⁄U– ‚¢øÊ‹Ÿ •‡ÊÊ∑§ Œ‡ÊÊ⁄UÊ “‚È◊Ÿ” mÊ⁄UÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§ ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ ÁflœÊÿ∑§ ⁄U◊‡Ê ◊¢ŒÙ‹Ê „UÊ¥ª.

ÇUæò. ¢Ç÷Øæ ·¤æð ÖæßÖèÙè çßÎæ§ü

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

¥óæÂê‡ææü ¥æŸæ× ÕÙ »Øæ ßë´ÎæßÙ Ïæ× ß¥Œı⁄U – •ÛʬÍáÊʸ •ÊüÊ◊ ¬⁄U ‚¥Ã Á‡Ê⁄UÙ◊ÁáÊ ¬¥. ∑§◊‹ Á∑§‡ÊÙ⁄U ŸÊª⁄U ∑‘§ üÊË◊Èπ ‚ „Ù ⁄U„Ë ÷ʪflà ∑§ÕÊ •ı⁄U ©‚◊¥ üÊË∑§ÎcáÊ ¡ã◊Ùà‚fl, •C◊Ë ∑§Ë ÁÃÁÕ •ı⁄U ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ê ÁŒŸ... ß‚ •º˜÷Èà ‚¥ÿÙª ∑‘§ ’Ëø •Ê¡ ÃÙ ∑§ÕÊSÕ‹ òÿê’∑‘§‡fl⁄U œÊ◊ ÕÙ«∏ ‚◊ÿ ∑‘§ Á‹∞ „Ë ‚„Ë flÎ¥ŒÊflŸ œÊ◊ ’Ÿ ªÿÊ ÕÊ– ◊¥ÁŒ⁄U ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ¬Ò⁄U ⁄UπŸ ∑§Ë ¡ª„ Ÿ„Ë¥ „ÙŸ ∑‘§ ’Êfl¡ÍŒ ÷Q§Ù¥ ∑§Ë üÊhÊ-•ÊSÕÊ ∑§Ê •Ê‹◊ ÿ„ ÕÊ Á∑§ „⁄U ∑§Ù߸ ŸÊø ⁄U„Ê ÕÊ– ¬¥. ŸÊª⁄U ∑§Ë ∑§ÕÊ◊ÎÃM§¬Ë ◊ÊœÈÿ¸ fl·Ê¸ Ÿ ß‚ Áfl‡flÊ‚ ∑§Ù •ı⁄U ŒÙªÈŸÊ ∑§⁄U ÁŒÿÊ Á∑§ ∑§Á‹ÿȪ ◊¥ ÷Ë ‚ÃÿȪ ∑§Ê ‚¥ÃÈ‹Ÿ‚◊ãflÿ ’ŸÊ „È•Ê „Ò– •ÛʬÍáÊʸ •ÊüÊ◊ ∑‘§ ◊„Ê◊¥«‹‡fl⁄U SflÊ◊Ë üÊË Áfl‡fl‡fl⁄UÊŸ¥Œ Áª⁄UË ∑‘§ ‚ÊÁÛÊäÿ ◊¥ ªÃ ~ ¡Ÿfl⁄UË ‚ ¬˝Ê⁄U¥÷ ß‚ ◊„Ùà‚fl ◊¥ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ÷Q§Ù¥ ∑§Ë ©¬ÁSÕÁà ∑‘§ ‚Ê⁄U ∑§ËÁø◊ÊŸ ßÁÄʂ ◊¥ Œ¡¸ ∑§⁄UŸ ‹Êÿ∑§ ⁄U„– ∑§ÕÊ ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ ∑‘§ ¬Ífl¸ ‚◊Ê¡‚flË ¡ÇªÍ÷Ê߸

Ùð˜æÎæÙ ·¤Úð´U ߢºı⁄U– Á∑§‚Ë ÷Ë ŸòÊ„UËŸ √ÿÁQ§ ∑§Ê ¬ÈŸ— ⁄UÊ‡ÊŸË ŒŸ ∑§Ê ¬ÈŸËà ∑§Êÿ¸ •Ê¬ ◊ÎàÿÈ ∑§ ¬‡øÊà •¬Ÿ Ÿòʌʟ ∑§⁄U∑§ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥U– ©UQ§ ÁfløÊ⁄U SflÊSâÿ ⁄UÊÖÿ◊¢òÊË ◊„Uãº˝ „UÊÁ«¸UÿÊ Ÿ ‚¢Ã üÊË ’Ê‹ËŸÊÕ ‚flÊ ‚Á◊Áà mÊ⁄UÊ ¬¢ø◊ ∑§Ë »§‹ ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã ŸòÊ ¬⁄UˡÊáÊ Á‡ÊÁfl⁄U ◊¥ √ÿQ§ Á∑§∞– •‡ÊÊ∑§ ≈U◊‹ Ÿ Ÿòʌʟ ∑§ ‚¢’¢œ ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „ÈU∞ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ◊ÎàÿÈ ∑§ ¬‡øÊà { ÉÊ¢≈U ∑§ •¢Œ⁄U Ÿòʌʟ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ◊ÊÁÃÿÊÁ’¢Œ ∑§ •ÊÚ¬⁄U‡ÊŸ ∑§ ’ʺ ∞fl¢ ø‡◊Ê ¬„UŸŸ flÊ‹ √ÿÁQ§ ÷Ë Ÿòʌʟ ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „Ò– ∞∑§ √ÿÁQ§ ∑§ Ÿòʌʟ ‚ ŒÊ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ⁄UÊ‡ÊŸË ¬˝Ê# „UÊÃË „ÒU– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U x{Æ √ÿÁQ§ÿÊ¥ ∑§Ê ŸòÊ ¬⁄UˡÊáÊ «UÊÚ. ŸËÁà ªÈ#Ê, «UÊÚ. ÁŸ‡Êʢà ÁÃflÊ⁄UË, «UÊÚ. ‚ÈœÊ Á‚¢„U ∞fl¢ ‡ÊÒ‹¢º˝ ’¡Ê¡ Ÿ Á∑§ÿÊ– wv ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§ ◊ÊÁÃÿÊÁ’¢Œ ∑§ •ÊÚ¬⁄U‡ÊŸ «UÊÚ. ¬Èc¬Ê fl◊ʸ, ¬˝Ê»§‚⁄U ∞fl¢ Áfl÷ʪÊäÿˇÊ mÊ⁄UÊ ∞◊flÊÿ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ Á∑§∞ ¡Ê∞¢ª– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U Ÿòʌʟ ∞fl¢ ŸòÊ ‚È⁄UˇÊ ¬˝Œ‡Ê¸ŸË ‹ªÊ߸ ªß¸–

Œ‚Ê߸, ⁄UÊ◊ ∞⁄UŸ, Á∑§‡ÊŸ‹Ê‹ ∞⁄UŸ, •Ù◊¬˝∑§Ê‡Ê ¬Ê‹ËflÊ‹, üÊË◊ÃË ©·Ê ‚í¡ŸÁ‚¥„ øı„ÊŸ, üÊË◊ÃË L§ÄU◊áÊË øı„ÊŸ, òÿê’∑‘§‡fl⁄U •ÛʬÍáÊʸ ◊¥ÁŒ⁄U ∑‘§ ⁄UûÊË‹Ê‹ ∞‚. ¬≈U‹, ¬Ê·¸Œ ªÙ¬Ê‹ ◊Ê‹Í, πÁŸ¡ Áfl∑§Ê‚ ÁŸª◊ ∑‘§ ©¬ÊäÿˇÊ ªÙÁfl¥Œ ◊Ê‹Í, ªËÃÊ ÷flŸ ∑‘§ ≈˛S≈UË ⁄UÊ◊Áfl‹Ê‚ ⁄UÊ∆Ë •ÊÁŒ Ÿ √ÿÊ‚¬Ë∆ ∑§Ê ¬Í¡Ÿ Á∑§ÿÊ–

‚¥øÊ‹Ÿ ¬˝Ù. ◊¥ª‹ Á◊üÊÊ Ÿ Á∑§ÿÊ •ı⁄U •Ê÷Ê⁄U ◊ÊŸÊ •äÿˇÊ ÁflŸÙŒ •ª˝flÊ‹ Ÿ– üÊË∑§ÎcáÊ ¡ã◊Ùà‚fl ∑§Ë œÍ◊- ¬¥. ŸÊª⁄U¡Ë ∑§Ë ∑§ÕÊ ¡„Ê¥ ∑§„Ë¥ „ÙÃË „Ò, ∑‘§fl‹ üÊË∑§ÎcáÊ ¡ã◊Ùà‚fl „Ë ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù •ÛʬÍáÊʸ •ÊüÊ◊ ¬⁄U ÷Ë ∑§ÎcáÊ ¡ã◊Ùà‚fl ∑§Ê ŒÎ‡ÿ ÷ÊflÁfl÷Ù⁄U ∑§⁄U ŒŸ flÊ‹Ê ÕÊ– ◊ŸÙ„Ê⁄UË ÷¡Ÿ-‚¥∑§ËøŸ ∑‘§

’Ëø „¡Ê⁄UÙ¥ üÊhÊ‹È ’Ê‹∑§ üÊË∑§ÎcáÊ (Ÿ◊Ÿ), fl‚ÈŒfl (‚ÈŸË‹), Ÿ¥Œ’Ê’Ê (ŸÊ⁄UÊÿáʌʂ •ª˝flÊ‹) ∞fl¥ ◊Ê¥ ÿ‡ÊÙŒÊ (ªËÃÊ •ª˝flÊ‹) ∑‘§ Œ‡Ê¸ŸÊÕ¸ ©◊«∏ ¬«∏– •Ê¡ ÷Ë ∑§ÕÊSÕ‹ ÷Q§Ù¥ ∑‘§ ‚Ò‹Ê’ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ¿Ù≈UÊ ¬«∏ ªÿÊ– „¡Ê⁄UÙ¥ ÷Q§ ∑˝§Ê¥Áà ∑§Î¬‹ÊŸË •ı⁄U ÁflŸÿ Ÿª⁄U ∑§Ë ªÁ‹ÿÙ¥ ◊¥ ’Ò∆∑§⁄U ∑§ÕÊ üÊfláÊ ∑§⁄UÃ ⁄U„– ∑§ÕÊ ¬Ê¥«Ê‹ ◊¥ „Ë «…∏ ‹Êπ ‚ •Áœ∑§ ÷Q§ ◊ı¡ÍŒ âÙ– ◊„Ùà‚fl ◊¥ flÁ⁄UD ‚◊Ê¡‚flË •ı⁄U ◊„Ùà‚fl ‚Á◊Áà ∑‘§ ‚◊Ê¡‚flË ¬˝◊ø¥Œ ªÙÿ‹, ©¬¬¥¡Ëÿ∑§ ◊„¥Œ˝ ŒËÁˇÊà ∞fl¥ ∑‘§∞Ÿ ÁòʬÊ∆Ë, ⁄U◊‡Êø¥Œ˝ „ŸÈ◊ÊŸŒÊ‚ •ª˝flÊ‹, ªÙ¬Ê‹ŒÊ‚ •ª˝flÊ‹, ‚¥¡ÿ •ª˝flÊ‹, ◊ŸË· •ª˝flÊ‹ •ÊÁŒ Áfl‡Ê· M§¬ ‚ ©¬ÁSÕà âÙ– ◊„Ùà‚fl ‚Á◊Áà ∑§Ë •Ù⁄U ‚ •äÿˇÊ ÁflŸÙŒ •ª˝flÊ‹, ◊„Ê◊¥òÊË Á∑§‡ÊÙ⁄U ªÙÿ‹, ‡ÿÊ◊ Á‚¥ÉÊ‹, ÁŒŸ‡Ê ’¥‚‹, ‚¥¡ÿ ’Ê¥∑§«∏Ê, ⁄UÊ◊ ∞⁄UŸ, ◊ÈÅÿ ÿ¡◊ÊŸ Á‡ÊflŸÊ⁄UÊÿáÊ ◊¥òÊË •ÊÁŒ Ÿ ©Ÿ∑§Ê Sflʪà Á∑§ÿÊ–

ç·¤âæÙæð´ Ùð ÂýæŒÌ ·¤è ȤâÜæð´ ·ð¤ Õ¿æß ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè ßãŒÊÒ ⁄ U – ß‚ ‚◊ÿ ¬«∏U ⁄U„UË ∑§«∏UÊ∑§ ∑§Ë ∆¢U«U ‚ „U◊Ê⁄UË »§‚‹Ê¥ ∑§Ê ŸÈ∑§‚ÊŸ „UÊ ⁄U„UÊ „ÒU– ß‚‚ ’øÊŸ ∑§ Á‹∞ „U◊¥ ÄÿÊ ∑§⁄UŸÊ „UÊªÊ? Á◊^ÔUË ¬⁄UˡÊáÊ ∑§„UÊ¢ •ÊÒ⁄U ∑Ò§‚ ∑§⁄UÊ߸ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU? ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§ ÄÿÊ ‹Ê÷ „Ò¥U? ‚ÊÿÊ’ËŸ ∑§Ë ∑§◊ ‚◊ÿ •ÊÒ⁄U ∑§◊ ¬ÊŸË ◊¥ „UÊŸ flÊ‹Ë Á∑§S◊Ê¥ ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ’ÃÊ∞¢? Á∑§‚ÊŸÊ¥ mÊ⁄UÊ ß‚ Ã⁄U„U ∑§ •Ÿ∑§ ‚flÊ‹Ê¥ ∑§Ê ‚◊ʜʟ ßãŒÊÒ⁄U ∑§ ¬Ê‚ ‹‚ÈÁ«∏UÿÊ ¬⁄U◊Ê⁄U ª˝Ê◊ ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã »§‚‹ ‚¢ªÊDÔUË ◊¥ ∑ΧÁ· flÒôÊÊÁŸ∑§Ê¥ •ÊÒ⁄U Áfl‡ÊcÊôÊÊ¥ Ÿ Á∑§ÿÊ–

»§‚‹ ‚¢ªÊDÔUË ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ ŒÍ⁄UŒ‡¸Ÿ ∑§ãº˝ ßãŒÊÒ⁄U Ÿ Á∑§ÿÊ ÕÊ, Á¡‚∑§Ê ‚¡Ëfl ¬˝‚Ê⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ß‚ ¬˝‚Ê⁄UáÊ ∑§ ¡Á⁄U∞ ‚ê¬Íáʸ ◊äÿ¬˝º‡Ê ∑§ Á∑§‚ÊŸÊ¥ Ÿ ÷Ë »§‚‹ ‚¢ªÊDÔUË ∑§Ë ‚»§‹ ‚¢’¢œË Á¡ôÊÊ‚Ê•Ê¥ •ÊÒ⁄U ‚◊SÿÊ•Ê¢ ∑§Ê ‚◊ʜʟ ¬˝Ê# Á∑§ÿÊ– ¬Í⁄U ◊Ê‹flÊ ∑§ ‚ÊÕ ‚ê¬Íáʸ ◊äÿ¬˝Œ‡Ê ◊¢ ߟ ÁŒŸÊ¥ ∑§«∏UÊ∑§ ∑§Ë ∆¢U«U ¬«∏U ⁄U„UË „Ò– ⁄U’Ë »§‚‹Ê¥ ∑§Ê ŸÈ∑§‚ÊŸ ¬„È¢Uø ⁄U„UÊ „ÒU– ∑ΧÁ·

ÖæÁÂæ ·¤è ÕñÆU·¤ ¥æÁ ßãŒÊÒ⁄ – ªÊÿòÊË ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ ¬˝◊Èπ «UÊÚ. ¬˝áÊfl ¬á«˜ÿÊ ∑§Ê Áfl◊ʟË ¬⁄U ÷Êfl÷ËŸ ÁflŒÊ߸ ŒË ªß¸– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U «UÊÚ. ¬á«˜ÿÊ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ßãŒÊÒ⁄U •ÊŸ ∑§Ê ’Ê⁄U-’Ê⁄U ◊Ÿ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ◊Ê‹flÊ ∑§Ë ◊Ê≈UË ∑§Ê ◊Ò¥ Á‚⁄U ¬⁄U ‹ªÊ∑§⁄U Ÿ◊Ÿ ∑§⁄UÃÊ „Í¢U– Áfl◊ʟË ¬⁄U ‚¢¡ÿ •ª˝flÊ‹, •⁄UÁfl¢Œ π⁄U, ⁄U◊‡Êø¢º˝ ⁄UÊ¡¬ÍÃ, ŸÊ⁄UÊÿáÊ øÊfl«∏UÊ, ÁflœÊÿ∑§ ÃÈ‹‚Ë⁄UÊ◊ Á‚‹Êfl≈U, üÊË◊ÃË ‡ÊÁ‡Ê¬˝÷Ê ◊„UÊ¡Ÿ, üÊË◊ÃË ªËÃÊ ‚ÊŸË, üÊË◊ÃË ©U·Ê ÁÃflÊ⁄UË fl ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‡Ê◊ʸ •ÊÁŒ ©U¬ÁSÕà Õ– «UÊÚ. ¬¢«˜ÿÊ ∑§Ê ÁŒ∞ ª∞ ŒflË •Á„UÀÿÊ •‹¢∑§⁄UáÊ ‚◊Ê⁄UÊ„U ∑§Ê ‚ËœÊ ¬˝‚Ê⁄UáÊ vÆ Œ‡ÊÊ¥ ◊¥ Á∑§ÿÊ ªÿÊ, Á¡‚ ‹ª÷ª w ‹Êπ ‹ÊªÊ¥ Ÿ ŒπÊ– ‡ÊÊ¢ÁÃ∑È¢§¡ „UÁ⁄UmÊ⁄U ∑§Ê Ã∑§ŸË∑§Ë Œ‹ ⁄UÊ¡∑ȧ◊Ê⁄U flÒcáÊfl, ‚¢ÃÊ· Á‚¢„U fl ∑§◊‹ ŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚Ê„ÍU ∑§ Œ‹ Ÿ ߟ Œ‡ÊÊ¥ ∑§ ªÊÿòÊË ‡ÊÁQ§¬Ë∆UÊ¥ ¬⁄U ‚Ê◊ÍÁ„U∑§ ◊À≈UË ◊ËÁ«UÿÊ ¬˝Ê¡Ä≈U⁄U ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ‚ËœÊ ¬˝‚Ê⁄UáÊ ÁŒπÊÿÊ. ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U •Ê◊ øÊfl«∏UÊ ∞fl¢ ‚ÈŒ‡Ê ’ÊÁ«U¸ÿÊ Ÿ ⁄UflËãº˝ ŸÊ≈˜ÿªÎ„U ◊¥ ©U¬ÁSÕà „U¡Ê⁄UÊ¥ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê •ÊøÊÿ¸ üÊË⁄UÊ◊ ‡Ê◊ʸ ¡ã◊ ‡ÊÃÊéŒË ‚ÊÁ„Uàÿ ÷¥≈U Á∑§ÿÊ– ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ¬pÊà ¬á«˜ÿÊ Ÿ •¬Ÿ Á¬ÃÊ ‚àÿŸÊ⁄UÊÿáÊ ¬á«˜ÿÊ ∑§ ÉÊ⁄U ¡Ê∑§⁄U •Ê‡ÊËflʸŒ ª˝„UáÊ Á∑§ÿÊ–

12

ßãŒÊÒ⁄U– ÷Ê⁄UÃÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ Ÿª⁄U •äÿˇÊ ‡Ê¢∑§⁄U ‹Ê‹flÊŸË, ◊„UÊ◊¢òÊË ÉÊŸ‡ÿÊ◊ ‡Ê⁄U, ∑§◊‹‡Ê ‡Ê◊ʸ, ∑§◊‹ flÊÉÊ‹Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ Ÿª⁄U ß∑§Ê߸ ∑§Ë ¬˝Õ◊ ‚¢ª∆UŸÊà◊∑§ ’Ò∆U∑§ vx ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ê ‚ê¬ÛÊ „UÊªË– ’Ò∆U∑§ ◊¥ ÃËŸ ‚òÊ „UÊ¥ª– ‚È’„U ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ ©U◊¢ª ªÊ«¸UŸ Á¬¬ÀÿÊ¬Ê‹Ê ∑§ ¬Ê‚ ∞∑§ÁòÊà „UÊ¥ª– Ãà¬pÊà ©UŒ˜ÉÊÊ≈UŸ ‚òÊ ∑§Ê ÷Ê¡¬Ê ßãŒÊÒ⁄U ‚¢÷ʪ ¬˝÷Ê⁄UË Áfl∑˝§◊ fl◊ʸ ¬˝Ê⁄¢U÷ ∑§⁄¥Uª– ‚ÊÕ „UË ÁmÃËÿ fl ÃÎÃËÿ ‚òÊ ◊¥ ¬˝Œ‡Ê ∑§ ‚„U ‚¢ª∆UŸ ◊¢òÊË ÷ªflÇÊ⁄UáÊ ◊ÊÕÈ⁄U, ◊„UʬÊÒ⁄U ∑ΧcáÊ◊È⁄UÊ⁄UË ◊ÊÉÊ ÷Ë ◊ʪ¸Œ‡Ê¸Ÿ Œ¥ª– üÊË ‹Ê‹flÊŸË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •¬ÁˇÊà flª¸ ∑§ ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ê¥ ∑§Ê •Ê◊¢ÁòÊà Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU.

flÒôÊÊÁŸ∑§Ê¥ •ÊÒ⁄U Áfl‡Ê·ôÊÊ¥ Ÿ Á∑§‚ÊŸÊ¥ ∑§Ê ‚⁄U‹ ÷Ê·Ê ◊¥ ©UÛÊà ’Ë¡, ∑§Ë≈U ÁŸÿ¢òÊáÊ, ¬‡ÊȬʋŸ, ◊àSÿ ¬Ê‹Ÿ, Á◊^ÔUË ¬⁄UˡÊáÊ, ∑ΧÁ· ÿ¢òÊÊ¥ ∑§Ê ©U¬ÿÊª, ∑§◊ ‹ÊªÃ •ÊÒ⁄U ∑§◊ ¬ÊŸË ◊¥ •Áœ∑§ ©Uà¬ÊŒŸ ¡Ò‚Ë ◊„Uàfl¬Íáʸ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË– »§‚‹ ‚¢ªÊDÔUË ◊¥ •Ê◊¢ÁòÊà Áfl‡Ê·ôÊÊ¥ ◊¥ ‚ÊÿÊ’ËŸ •ŸÈ‚¢œÊŸ ÁŸŒ‡ÊÊ‹ÿ ∑§ ÁŸŒ‡Ê∑§ «UÊÚ. ∞‚∑§ üÊËflÊSÃfl, ∑ΧÁ· Áfl÷ʪ ∑§ ‚¢ÿÈQ§ ‚¢øÊ‹∑§ ⁄UÊ◊øãº˝ ⁄UÉÊÈfl¢‡ÊË, ∑§SÃÍ⁄U’ʪ˝Ê◊ ∑§ ◊ÈÅÿ

àæèÌÜãUÚU âð ÂýÖæçßÌ ãUô ÚUãUè ȤâÜð´

‚◊ãflÿ∑§ «UÊÚ. •Ê‹Ê∑§ Œ‡ÊflÊ‹, ∑ΧÁ· ◊„UÊÁfllÊ‹ÿ ∑§ «UÊÚ. ∞◊¬Ë ¡ÒŸ, ©UlÊÁŸ∑§Ë ©U¬‚¢øÊ‹∑§ ∞‚«UË ¬Ê¢«U, ∑§¬Ê‚ •ŸÈ‚¢œÊŸ ∑§ãº˝ π¢«UflÊ ∑§ «UÊÚ. ‚ÃË‡Ê ¬⁄U‚Ê߸, ª„Í¢U •ŸÈ‚¢œÊŸ ∑§ãº˝ ∑§ flÒôÊÊÁŸ∑§ «UÊÚ. ∞∑§ Á‚¢„U ‚Á„Uà •Ÿ∑§ ∑ΧÁ· flÒôÊÊÁŸ∑§ •ÊÒ⁄U Áfl‡Ê·ôÊ ◊ÊÒ¡ÍŒ Õ– •Ê⁄¢U÷ ◊¥ ŒÍ⁄UŒ‡Ê¸Ÿ ∑§ãº˝ ßãŒÊÒ⁄U ∑§Ë ÁŸŒ‡Ê∑§ üÊË◊ÃË ªËÃÊ ◊⁄U∑§Ê◊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ŒÍ⁄UŒ‡Ê¸Ÿ •¬Ÿ ‹Ê∑§ ¬˝‚Ê⁄UáÊ ∑§ ¡Á⁄U∞ πÃË •ÊÒ⁄U Á∑§‚ÊŸÊ¥ ∑§Ë ‚◊SÿÊ•Ê¥ ∑§ ‚◊ʜʟ ∑§ Á‹∞ ‚ŒÒfl Ãà¬⁄U ⁄U„UÃÊ „Ò–

×çãUÜæ ×æð¿æü âàæQ¤ ãUæð ßãŒÊÒ⁄U– ÷Ê¡¬Ê ◊Á„U‹Ê ◊Êøʸ ∑§Ë ŸflÁŸÿÈQ§ Ÿª⁄U ¬ŒÊÁœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ Ÿ •Ê¡ ÁflÁœflà M§¬ ‚ •¬ŸÊ ¬Œ÷Ê⁄U ª˝„UáÊ Á∑§ÿÊ– ‚ÈÁ◊òÊÊ ◊„UÊ¡Ÿ, ‡¢Ê∑§⁄U ‹Ê‹flÊŸË, ‚ÈüÊË ©U·Ê ∆UÊ∑ȧ⁄U, üÊË◊ÃË •¢¡È ◊ÊπË¡Ê, üÊË◊ÃË ◊ÊÁ‹ŸË ªÊÒ«∏U Ÿ ◊Á„U‹Ê ◊Êøʸ ¬ŒÊÁœ∑§ÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ê ¬Èc¬„UÊ⁄U ¬„UŸÊ∑§⁄U ÁŸÿÈÁQ§ ¬òÊ ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ– ÷Ê¡¬Ê ∑§Êÿʸ‹ÿ ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§Ê ‚¢’ÊÁœÃ ∑§⁄UÃ „ÈU∞ üÊË◊ÃË ◊„UÊ¡Ÿ Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ „U◊ ÷Ê¡¬Ê ∑§Ë ÁfløÊ⁄UœÊ⁄UÊ ∞fl¢ ⁄UËÁÃ-ŸËÁà ∑§ •ŸÈM§¬ •ÊÒ⁄U •Áœ∑§ ‚‡ÊQ§ •ÊÒ⁄U ◊¡’Íà ∑§⁄UŸ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ ∑§⁄¥Uª–

ØéßçÌØô´ Ùð Ú ÂÚU çÕ¹ðÚðU ÁÜßð ߢŒÊÒ⁄U, vw ¡Ÿfl⁄UË .¬Ò¢≈UÊÍã‚ »§Á◊ŸÊ Á◊‚ ߢÁ«ƒÊÊ 2011 ‚ÊÒ¢ŒƒÊ¸-S¬äÊʸ ∑§ •ÊÚÁ«‡ÊŸ ⁄Ê©¢« ∑§Ë ‡ÊÈM§•Êà ߢŒÊÒ⁄U ‚ „È߸– ŒÊ ÁŒŸ ø‹U •ÊÚÁ«U‡ÊŸ ◊¢ 10 ¬˝ÁÃèÊÊÁªÿÊ¢ ∑§Ê øÿŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ Á¡ã„¢ ⁄UË¡Ÿ‹U ⁄UÊ©¢«U ◊¢ •¬ŸË ¬˝ÁÃèÊÊ ÁŒÅÊÊŸ ∑§Ê ◊ÊÒ∑§Ê Á◊‹UªÊ– ߟ∑§Ê øÿŸ »§Á◊ŸÊ Á◊‚ ߢÁ«UÿÊ Ÿ„UÊ Á¢„¢Uª Ÿ Á∑§ÿÊ. ÿ øÿÁŸÃ ¬˝ÁÃèÊÊªË „Ò¢- ߢŒÊÒ⁄U ∑§Ë ´§§øÊ ¬øÊÒ⁄UË, ‚ÊÁ„’Ê ¬Ê≈UŸË, •Á⁄U‡ÊÊ ¡ÒŸ fl ´§§øÊ ◊„ÃÊ, ¬ÈáÊ ∑§Ë ∑§ÁflÃÊ ß¢¡ËÁŸÿ⁄U fl SŸ„Ê

•∑§fl⁄U, ◊È¢’߸ ∑§Ë ÅÊȇ’Í ◊¢«UÊã∑§Ê, èÊÊ¬Ê‹U ∑§Ë ‚ÊˇÊË ¬Ê¢«U, ⁄UÊ¡SâÊÊŸ ∑§Ë •¬¸áÊÊ ªÊŒ⁄UÊ, ÁŒÀ‹UË ∑§Ë Á∑§¢≈UÍ ‚Ä‚ŸÊ– ¬˝ÁÃ÷Ê•Ù¥ ∑§Ù ¡M§⁄Uà „ÒU ◊ʪ¸Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ë- ¿UÙ≈U ‡Ê„U⁄UÙ¢ ◊¥ ¬˝ÁÃ÷Ê•Ù¥ ∑§Ë ∑§◊Ë Ÿ„UË¥ „ÒU– ©Uã„¥U

¬˝ÁÃ÷ÊÁªÿÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ Ÿ„UÊ Á„¢Uª. ¡M§⁄Uà „ÒU ‚„UË ◊ʪ¸Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ë fl Á◊‚ ߢÁ«ƒÊÊ 2011 ‚ÊÒ¢ŒƒÊ¸•Êà◊ ÁflEÊ‚ ∑§Ë– ß‚ Ã⁄U„U ∑§ S¬äÊʸ ∑§ •ÊÚÁ«‡ÊŸ ◊¥ ’Ãı⁄U ¡¡ ◊¢ø ©Uã„¥U ⁄UÊCÔU˛ Ëÿ •ı⁄U •¢Ã⁄UÊCÔU˛ Ëÿ •Ê߸ ÕË. Ÿ„UÊ Ÿ •Êª ’ÃÊÿÊ Á∑§ SÃ⁄U ¬⁄U ¬„UøÊŸ ÁŒ‹ÊŸ ◊¥ ◊ŒŒ ◊Ò¥ πÈŒ ¿UÙ≈U ‚ ‡Ê„U⁄U ŒflÊ‚ ‚ „Í¢U ∑§⁄UÃ „Ò¥U– ÿ„U ∑§„UŸÊ „ÒU »§Á◊ŸÊ ‹Á∑§Ÿ ◊ȤÊ ß‚ ◊¢ø Ÿ ⁄UÊCÔU˛ Ëÿ Á◊‚ ߢÁ«ƒÊÊ ß¢≈U⁄Ÿ‡ÊŸ 2010 SÃ⁄U ¬⁄U ¬„UøÊŸ ÁŒ‹Ê „ÒU. ◊ȤÊ Ÿ„Ê Á„¢ª ∑§Ê. fl ¬Ò¢≈UÊÍã‚ »§Á◊ŸÊ ß‚ ’Êà ∑§Ë ’„UŒ πȇÊË „ÒU.

Öæß àæéh ¥õÚU â´·¤Ë àæéÖ ÚU¹ð´ Ñ ÖæS·¤ÚUæÙ¢¼Áè

ߢºı⁄U– ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ∞‚Ê ∑§Ù߸ √ÿÁQ§ Ÿ„Ë¥, Á¡‚◊¥ ∑§Ù߸ ŒÙ· Ÿ „Ù– ‚¥‚Ê⁄U ◊¥ ÷ªflÊŸ ∑§Ë ¬∑§«∏ „Ò, „◊Ê⁄UË Ÿ„Ë¥– ÷ªflÊŸ „◊Ê⁄U

ªÈáÊ-ŒÙ· Œπ∑§⁄U „◊Ê⁄UË ÷ÍÁ◊∑§Ê Ãÿ ∑§⁄UÃ „Ò¥– ¬ÍÃŸÊ ÷ªflÊŸ ∑§Ù ¡„⁄U ŒŸ •Ê߸ ÕË, ‹Á∑§Ÿ ©‚∑§Ê ÷Êfl

ŒÍœ Á¬‹ÊŸ ∑§Ê ÕÊ, ß‚Á‹∞ ©‚ ◊ÙˇÊ Á◊‹ ªÿÊ– ÷Êfl ‡ÊÈh •ı⁄U ‚¥∑§À¬ ‡ÊÈ÷ „Ù¥ ÃÙ ¡ËflŸ ∑§Ë œãÿÃÊ ◊¥ ‚¥‡Êÿ Ÿ„Ë¥ ⁄U„ªÊ–

©Q§ ÁŒ√ÿ ÁfløÊ⁄U flÎ¥ŒÊflŸ ∑‘§ ÷ʪflÃÊøÊÿ¸ SflÊ◊Ë üÊË ÷ÊS∑§⁄UÊŸ¥Œ¡Ë Ÿ •Ê¡ ªËÃÊ ÷flŸ ◊¥ ø‹ ⁄U„Ë ÷ʪflà ∑§ÕÊ ◊¥ üÊË∑§ÎcáÊ-L§ÄU◊áÊË ÁflflÊ„ ¬˝‚¥ª ¬⁄U √ÿQ§ Á∑§∞– •Ê¡ ∑§ÕÊ ◊¥ ÁflflÊ„ ©à‚fl œÍ◊œÊ◊ ‚ ◊ŸÊÿÊ ªÿÊ– ◊ŸÙ⁄U◊ʪ¥¡ ÁSÕà ‚◊Ê¡‚flË ¬˝◊ø¥Œ ªÙÿ‹ ∑‘§ ÁŸflÊ‚ ‚ ’Ò¥«’Ê¡Ù¥ ‚Á„à ’Ê⁄UÊà ÁŸ∑§‹Ë– ∑‘§‡ÊÁ⁄UÿÊ ‚Ê»‘§ ’Ê¥œ ’Ê⁄UÊÁÃÿÙ¥ ∑§Ê Sflʪà ∑§ãÿÊ ¬ˇÊ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ŒË¬ø¥Œ◊ÙÁ„ŸË ªª¸ Ÿ Á∑§ÿÊ– ∑§ÕÊ ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷ ∑‘§ ¬Ífl¸ ÁflcáÊÈ Á’¥Œ‹, ¬˝◊ø¥Œ ªÙÿ‹, ŸÊ⁄UÊÿáÊÁ‚¥„ øı„ÊŸ, ÿÙª‡Ê ’Ê’Ê, ¬˝∑§Ê‡Ê

•ª˝flÊ‹, ‡ÿÊ◊ ªª¸, ⁄UÊ¡∑§È◊Ê⁄U •ª˝flÊ‹ •ÊÁŒ Ÿ √ÿÊ‚¬Ë∆ ∑§Ê ¬Í¡Ÿ Á∑§ÿÊ– ∑§ãÿʌʟ Á∑§ÿÊ ◊ÈÅÿ ÿ¡◊ÊŸ ŒË¬ø¥Œ-◊ÙÁ„ŸË ªª¸ Ÿ – ‚Á◊Áà ∑§Ë •Ù⁄U ‚ üÊË∑§Ê¥Ã ¬Ê⁄Uπ, ⁄U◊‡Ê ÃÊÿ‹, Á¡Ã¥Œ˝ ∑§≈UÊÁ⁄UÿÊ, ⁄UÊ¡Í ‚∆Ë •ÊÁŒ Ÿ •ÁÃÁÕÿÙ¥ ∑§Ê Sflʪà Á∑§ÿÊ– ‚¥ÿÙ¡∑§ ¬˝∑§Ê‡Ê •ª˝flÊ‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ vx ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ŒÙ¬„U⁄U x ‚ | ’¡ Ã∑§ ∑§ÕÊ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ‚Êÿ¥ { ’¡ ‚ÈŒÊ◊Ê øÁ⁄UòÊ ∞fl¥ »Í§‹Ù¥ ∑§Ë „Ù‹Ë ∑‘§ ©à‚fl ◊ŸÊ∞ ¡Ê∞¥ª– ¬ÍáÊʸ„ÈÁà vy ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ¬˝Ê× ~ ’¡ ‚ ÿôÊ„flŸ ∑‘§ ‚ÊÕ „٪˖


www.hellohindustan.in

BßXm°a eha

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

eha WmZm|$H{$ _hÀd[yU© Zß]a

BßXm°a ogZ{_m ß‚Ë ‹Êß»§ ◊¥ ¬ËflË•Ê⁄U ªÙÀ«U •Ê߸ŸÊÚÄ‚ (‚¬ŸÊ) •Ê߸ŸÊÄ‚ ‚¢≈˛U‹U

10.35, 1.25, 4.15 7.05, 9.55 12, 2.50, 5.40 10, 12.45, 3.45, 9.30 9.45, 12.45, 3.45, 9.45

º ≈ÍUÁ⁄US≈U ¬ËflË•Ê⁄U (Á„ãŒË) •Ê߸ŸÊÚÄ‚ (‚¬ŸÊ) •Ê߸ŸÊÄ‚ ‚¢≈˛U‹U fl‹UÙÁ‚≈UË ◊¢ª‹U Á’ª ‚àÿ◊ •ÊSÕÊ S◊ÎÁÃ

11.45, 6.20 (•¢ª˝U¡Ë) 9.40, 8.25 9.30, 1.30, 6.15, 8.10 9.30, 11.30, 1.30, 3.30,5.30, 7.30, 9.30 9.55, 2, 6.30, 10.15 10.10, 2.45, 10.15 (•¢ª˝U¡Ë) 10.20, 6.20 (Á„ãŒË) 12.15, 4.20, 8.15 12.15, 3.15, 6.15, 9.15

ŸÊÁŸ¸ÿÊ

’ØôçÌáæ¿æØü ¢. àæ×æü â×æçÙÌ ß¥Œı⁄U– ◊Ê¢ ‡ÊÊ⁄UºÊ íÿÙÁ÷ œÊ◊ •ŸÈ‚¢œÊŸ ‚¢SÕÊŸ◊ ∑§ ÃàflÊflœÊŸ ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã zfl¥ •¢Ã⁄Uʸc≈˛UËÿ íÿÙÁ÷ ∞fl¢ flÊSÃÈ ◊„UÊSÊê◊‹Ÿ ◊¥ ‚◊ʬŸ •fl‚⁄U ¬⁄U ÁflÁ‡Êc≈U íÿÙÁ·ÿÙ¥ ∑§Ê Sfláʸ ¬º∑§ •ı⁄U ◊Ê¢ ‡ÊÊ⁄UºÊ •flÊ«¸U ‚ ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ ¬Ífl¸ Á‡ÊˇÊÊ ◊¢òÊË ‹Á‹Ã ¡ÒŸ Õ– •äÿˇÊÃÊ ‚◊Ê¡‚flË fl ¬Ê·¸º •⁄UÁfl¢º ’ʪ«∏UË Ÿ ∑§Ë– •ÁÃÁÕÿÙ¥ Ÿ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ¬˝◊Èπ M§¬ ‚ ¬˝Á‚h íÿÙÁ÷ÊøÊÿ¸ ◊.¬˝. íÿÙÁ÷ ¬Á⁄U·º ∑§ •äÿˇÊ •ÊøÊÿ¸ ¬¢. ⁄UÊ◊ø¢Œ˝ ‡Ê◊ʸ flÒÁº∑§, íÿÙÁ÷ ‚¢SÕÊ ‚¢ÉÊ ∑§ •äÿˇÊ •L§áÊ ’¢‚‹ ÁºÀ‹Ë, «UÊÚ. ◊Ù„UŸÁ∑§‡ÊÙ⁄U √ÿÊ‚, ªªŸ ªÈL§¡Ë, ‚¢ÃÙ· ÷ʪ¸fl •ÊÁº ÁflmÊŸÙ¥ ∑§Ù ‡ÊÊ‹ fl üÊË»§‹, ¬˝‡ÊÁSà ¬òÊ, Sfláʸ ¬º∑§ ∑§ ‚ÊÕ ◊Ê¢ ‡ÊÊ⁄UºÊ •flÊ«¸U-wÆvv ‚ •¢‹∑§Îà Á∑§ÿÊ – •ÁÃÁÕmÿ Ÿ íÿÙÁ÷ ‚ê◊‹Ÿ ∑§Ù ÿʺªÊ⁄U

’ÃÊÃ „ÈU∞ ß‚ íÿÙÁ÷ ÁfllÊ ∑§ ¬˝‚Ê⁄U-¬˝‚Ê⁄U ◊¥ ◊Ë‹ ∑§Ê ¬àÕ⁄U ’ÃÊÿÊ– ß‚ ◊ı∑§ ¬⁄U ‚¢Ã ∑¢§åÿÍ≈U⁄U ’Ê’Ê ∞fl¢ çÿÍø⁄U ‚◊ÊøÊ⁄U Ÿß¸ ÁºÀ‹Ë ∑§Ë •Ê÷Ê ’¢‚‹ ÷Ë Áfl‡Ê· M§¬ ‚ ©U¬ÁSÕà ÕË¥– ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ º‡Ê-Áflº‡Ê ∑§ zÆÆ ‚ íÿÊºÊ íÿÙÁ÷Ë, flÊSÃÈÁflº, ≈U⁄UÙ∑§Ê«¸U ⁄UË«U⁄U, „USÃ⁄‘UπÊ ∞fl¢ ‚Ê◊ÈÁŒ˝∑§ ‡ÊÊù Áfl‡Ê·ôÊ, •¢∑§‡ÊÊùË, ⁄UàŸ Áfl‡Ê·ôÊÙ¥ Ÿ ÷ʪ ‹∑§⁄U ‚◊‚Ê◊ÁÿU∑§ ‡ÊÙœ¬òÊ ¬˝SÃÈà Á∑§∞– ‚÷Ë ¬˝ÁÃ÷ÊÁªÿÙ¥ ∑§Ù ÷Ê⁄UmÊ¡ íÿÙÁ÷ ∞fl¢ •ÊäÿÊÁà◊∑§ ‡ÊÙœ ‚¢SÕÊŸ ߢºı⁄U ∑§Ë •Ù⁄U ‚ •Á÷Ÿ¢ºŸ ¬òÊ ÷¥≈U Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ‚◊Ê⁄UÙ„U ⁄UÊà vÆ.xÆ ’¡ Ã∑§ ø‹Ê, Á¡‚∑§Ê ‚¢øÊ‹Ÿ ∑ȧ◊Ê⁄U ªáÊ‡Ê Ÿ Á∑§ÿÊ– •Ê÷Ê⁄U ¬˝º‡Ê¸Ÿ ◊Ê¢ ‡ÊÊ⁄UºÊ íÿÙÁ÷ œÊ◊ •ŸÈ‚¢œÊŸ ∑§ ‚¢ÿÙ¡∑§ ÁºŸ‡Ê ‡Ê◊ʸ ªÈL§¡Ë Ÿ Á∑§ÿÊ–

S߇æü¼·¤ ¥õÚU ÂýàæçSÌ Â˜æ Öð´ÅU

¬ËflË•Ê⁄U •Ê߸ŸÊÄ‚ (‚¬ŸÊ) •Ê߸ŸÊÄ‚ ‚¢≈˛U‹U fl‹UÙÁ‚≈UË ◊¢ª‹U Á’ª ‚àÿ◊

(Á„ãŒË) 1.10, 5.45 (•¢ª˝¡Ë) 2.20, 10.30 12.30, 5.15 10, 5.15, 9.45 9.45, 12.05, 4.30, 6.15, 10.35 (Á„ãŒË) 11.30, 3.55, 8.20,(•¢ª˝¡Ë) 9.10 ∞∞◊ (Á„ãŒË) 10.15, 2.15, 6.15 (•¢ª˝¡Ë) 12.20, 4.20, 10.15

ŸÙ flŸ Á∑§À«U ¡Á‚∑§Ê ¬ËflË•Ê⁄U •Ê߸ŸÊÄ‚(‚¬ŸÊ) •Ê߸ŸÊÄ‚ ‚¢≈˛U‹U fl‹UÙÁ‚≈UË ◊œÈÁ◊‹UŸU ∑§SÃÍ⁄U ‚àÿ◊

9.50, 11.15, 3.30 10, 11.30, 1.00 3.15, 8 9.45, 11.10, 12.15, 1.30 12, 3, 6, 9 12.15, 3.15, 15.6, 9.15

1.50, 10.30 9.45, 3.30, 6.45 12.15, 3, 6.45 9.40, 2.10 12.30, 3.15, 6.15, 9.15 12.15, 3.15, 6.15, 9.15 11.55, 8.05 2.30, 9.15 9.45, 5.45, 10.05 1.45, 8.30 10.35, 1.25 3.45, 6.30, 10

àææ·¤ÖÚUè ÁØ´Ìè ×ãôˆâß ×ð´ ×ãæÌæ´Çß ¥æÚUÌè Öè ߥŒı⁄U– ◊Ê¢ ‡ÊÊ∑§ê÷⁄UË ‚flÊ ≈˛S≈U ∑‘§ ÃàflÊflœÊŸ ◊¥ ◊Ê¥ ‡ÊÊ∑§ê÷⁄UË ¡ÿ¥ÃË ∑§Ê vÆflÊ¥ ◊„Ùà‚fl ß‚ ’Ê⁄U v~ ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù Áfl¡ÿ Ÿª⁄U ÁSÕà Áª⁄Uœ⁄U ◊„‹ ¬⁄U ◊ŸÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ß‚ Œı⁄UÊŸ ¬˝Ê× ~ ’¡ ‚ ÉÊ≈USÕʬŸÊ, ◊¥«‹ ¬Í¡Ê, ŒÈªÊ¸ ‚#‡ÊÃË ∑‘§ ¬Ê∆ ∞fl¥ ◊ÊÃÊ¡Ë ∑‘§ ÷¡ŸÙ¥ ∑‘§ ’ÊŒ ‚Êÿ¥ | ’¡ ◊„ÊÃÊ¥«fl •Ê⁄UÃË ∞fl¥ ∑§ãÿÊ ¬Í¡Ÿ ∑‘§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ „Ù¥ª– ≈˛S≈U ∑‘§ •äÿˇÊ Á∑§‡ÊŸ‹Ê‹ ∞⁄UŸ, ‚Áøfl •ÁŸ‹ π¥«‹flÊ‹, ¬˝øÊ⁄U ¬˝◊Èπ •ÁŸ‹ Á’¥Œ‹ ∞fl¥ ∑§ÀÿÊáÊ •ª˝flÊ‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ß‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U ◊Ê¥ ‡ÊÊ∑§ê÷⁄UË ∑§Ë { »§Ë≈U, ‡ÊÃÊˇÊËŒflË ∑§Ë z »§Ë≈U ∞fl¥ ◊Ê¥ ŒÈªÊ¸ ∑§Ë ÃËŸ »§Ë≈U ™§¥øË ÃSflË⁄UÙ¥ ∑§Ê •‡ÊÙ∑§ ∞⁄UŸ ∑‘§ ‚ı¡ãÿ ‚ ŸÿŸÊÁ÷⁄UÊ◊ üÊÎ¥ªÊ⁄U Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ, ¡’Á∑§ ¿å¬Ÿ ÷Ùª ¬˝‚ÊŒ ∑§Ë ‚flÊ •Ê⁄‚Ë •ª˝flÊ‹ ¬Á⁄UflÊ⁄U mÊ⁄UÊ ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ¬˝‚ÊŒ √ÿflSÕÊ ¬˝÷Ê⁄UË ªÙ¬Ê‹ •ª˝flÊ‹, ∑§Ù·ÊäÿˇÊ ªÙ¬Ê‹

ÂõÙð ¿æÚU ãÁæÚU ·¤‹Øæ¥ô´ ·¤è Ïê×Ïæ× âð àææÎè ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë ◊„àflÊ∑§Ê¥ˇÊË ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§ãÿʌʟ ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Äà •’ ŸflŒê¬ÁÃÿÙ¥ ∑§Ù ~ „¡Ê⁄U L§¬∞ ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ªÎ„SÕË ’‚ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ŒË ¡Ê∞ªË – ¬Ífl¸ ◊¥ ‚Ê…∏ ‚Êà „¡Ê⁄U L§¬∞ ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ªÎ„SÕË ’‚ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ŒË ¡ÊÃË ÕË – Á¡‹Ê

»ëãSÍè ÕâæÙð ·Ô¤ çÜ° Îè »§ü Îô ·¤ÚUôǸ âð ¥çÏ·¤ ·¤è âæ×»ýè ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ ß‚ fl·¸ ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Äà ‚Ê◊ÍÁ„∑§ ÁflflÊ„ ‚◊Ê⁄UÙ„ •ÊÿÙÁ¡Ã ∑§⁄UŸ ∑‘§ ‚¥’¥œ ◊¥ ◊ʪ¸Œ‡Ê˸ ÁŸŒ¸‡Ê ¡Ê⁄UË ∑§⁄U ÁŒ∞ „Ò¥– ‚◊Ê¡ Áfl‡Ê· ∑‘§ ŸÊ◊ •ÕflÊ ‚◊Ê¡ Áfl‡Ê· ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ – ¬˝ÊÿÙ¡∑§ ‚¥SÕÊ ∑§Ù ‚Ê◊ÍÁ„∑§ ÁflflÊ„Ù¥ ◊¥ ‚Áê◊Á‹Ã „ÙŸ flÊ‹Ë ∑§ãÿÊ•Ù¥, ÁflœflÊ ∞fl¥ ¬Á⁄UàÿQ§Ê•Ù¥ ∑§Ù ªÎ„SÕË ’‚ÊŸ ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ∑‘§ Á‹∞ ¬˝Áà ∑§ãÿÊ ~ „¡Ê⁄U

L§¬∞ ÃÕÊ •ÊÿÙ¡Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ¬˝Áà ∑§ãÿÊ ∞∑§ „¡Ê⁄U L§¬∞ ∑§È‹ Œ‚ „¡Ê⁄U L§¬ÿ ¬˝ŒÊŸ Á∑§∞ ¡Ê∞¥ª– ¬˝ÊÿÙ¡∑§ ‚¥SÕÊ •ÊÿÈQ§ Ÿª⁄U ¬ÊÁ‹∑§ ÁŸª◊ ߥŒı⁄U, ◊ÈÅÿ Ÿª⁄U ¬ÊÁ‹∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄UË Ÿª⁄U ¬¥øÊÿÃ¥, ◊ÈÅÿ ∑§Êÿ¸¬Ê‹Ÿ •Áœ∑§Ê⁄UË, ¡Ÿ¬Œ ¬¥øÊÿÃ¥ •¬Ÿ-•¬Ÿ SÃ⁄U ‚ ÷¢«Ê⁄U ∑˝§ÿ ÁŸÿ◊ ∑‘§ Äà ‚Ê◊ª˝Ë π⁄UËŒ¥ªË– ∑˝§ÿ ∑§Ë ¡ÊŸ flÊ‹Ë ‚Ê◊ª˝Ë ◊¥ ¬˝‡Ê⁄U ∑§È∑§⁄U, Á‚‹Ê߸ ◊‡ÊËŸ, ªÒ‚ ∑§ŸÄU‡ÊŸ ∑§Ù ÷Ë ¬˝ÊÕÁ◊∑§ÃÊ ŒË ¡Ê∞ªË – ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§ãÿʌʟ ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Äà ¬˝Ê# „ÙŸ flÊ‹ •ÊflŒŸ »§Ê◊Ù¥¸ ∑§Ë ¡Ê¢ø ∑‘§ Á‹∞ ‡Ê„⁄UË ˇÊòÊ ß¥Œı⁄U ◊¥ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ •Áœ∑§Ê⁄UË ◊Á„‹Ê ∞fl¥ ’Ê‹ Áfl∑§Ê‚ Áfl÷ʪ, Ÿª⁄U ¬¥øÊÿà ˇÊòÊ ◊¥ ◊ÈÅÿ Ÿª⁄U ¬ÊÁ‹∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄UË Ÿª⁄U ¬¥øÊÿÃ¥ ÃÕÊ ª˝Ê◊ËáÊ ˇÊòÊÙ¥ ∑‘§ ¬˝∑§⁄UáÊÙ¥ ◊¥ ◊ÈÅÿ ∑§Êÿ¸¬Ê‹Ÿ •Áœ∑§Ê⁄UË ¡Ÿ¬Œ ¬¥øÊÿÃ¥ ¡Ê°ø ∞¡¥‚Ë ⁄U„¥ªË–

◊Ù’Êß‹ ~y|~~~xx}| ~y|~~~xx~{ ~y|~~~xyÆ{ ~y|~~~xyvz ~y|~~~xyxw ~y|~~~xywy ~y|~~~xyyv ~y|~~~xyzv ~y|~~~xy{v ~y|~~~xy|Æ ~y|~~~xy}x ~y|~~~xy~x ~y|~~~x{Æ~ ~y|~~~xzÆw ~y|~~~xzvv ~y|~~~xzwÆ ~y|~~~xzxÆ ~y|~~~xzx| ~y|~~~xzy{ ~y|~~~xzzy ~y|~~~xz{x ~y|~~~xz|w ~y|~~~xz}v ~y|~~~xz~v ~y|~~~x{ÆÆ ~y|~~~xy|{ ~y|~~~x{vz

»§ÙŸ wzy~}vy,wzy{|ÆÆ, yÆÆv{wv wzyÆvÆÆ, wzy~}vz wyxxvÆÆ, wzy~}xw w|ÆxÆxÆ, w|Æw~yz wy~v||z,wy~~yÆÆ, yÆÆv{w| wzwyyÆÆ, wzvÆvw| wyxyvÆÆ,y~Æv{w}, wzy~}v} wz|}x{|, yÆÆv{xÆ w|wÆxÆÆ, w|wÆxw~ wzzvvÆÆ,wz|}x{v, yÆÆv{xv wz~vy|z, wz~vy|{ w}Æw~~~, yÆÆv{xx wzy|~w~,yÆÆv{wy, wzy~}v{ wyy~{~v,yÆÆv{xy, wyy~{zÆ wyy~x{~,yÆÆv{xz, wyy~x|~ wyy~~y}, wx{wvvw wzyvvz{, wzy~}xÆ wxyÆÆz{, wxy~vÆ| wxy~}zv zv{wz}Æ,wyz~vÆÆ, wyz~wÆw wzywvÆÆ,wzy~}xz, wz|v}}Æ wyv~zvw,w{wÆvÆÆ, w{wÆyÆÆ w|}ÆÆxx,yÆÆv{yy, w|}ÆvÆÆ wyy~xyx, wyy~{yÆ wxwv}xz,yÆÆv{yz, wxwv}~{ wzw~xyv, wzvÆw|~ wzwÆwÆÆ, wzvÆxww wzwÆÆÆx wzwwzÆv, vÆÆ wyv~{}}, wyv}v{}, vÆv

∞‚.∞Ÿ.¡Ë. „UÊÁS¬≈U‹

wzwzzzz

é‹«U ’Ò¥∑§

yÆ||xxx wzy~Æ~~Æ yÆÆwxw| wx{wy~~ wzv~wvw wy~~xxx yÆzvv{Æ wy~x~vv wy|wvwv wyxyyyz wx}Æ}yz wz|Æw|v wz~zvvv wz|z{vv wzwy{y~

•Á⁄U„¢Uà „UÊÁS¬≈U‹ ∞¢«U Á⁄U‚ø¸ ’Êê’ „UÊÁS¬≈U‹ ‚Ë∞ø∞‹ •¬Ù‹Ù ÷¢«UÊ⁄UË „UÊÁS¬≈U‹ øÙßÕ⁄UÊ◊ „UÊÁS¬≈U‹ ªÙ∑ȧ‹ºÊ‚ „UÊÁS¬≈U‹

w|}zv|w yÆ||ÆÆÆ yÆ|wzzzÆ yÆÆwxxÆ wx{wy~v wzv~wv}

»˝§Ë ∞ê’È‹¥‚ ‚flÊ vÆ} (≈UÙ‹ »˝§Ë Ÿ¢’⁄U) ÄÿÙ⁄Ufl‹ „UÊÁS¬≈U‹ ߢºı⁄U Ä‹ÊÕ ◊Ê∑¸§≈U „UÊÁS¬≈U‹ •ÊŸ¢º „UÊÁS¬≈U‹ fl◊ʸ ÿÍÁŸÿŸ é‹«U ’Ò¥∑§ ∞ÀÊÊß≈U é‹«U ’Ò¥∑§ ŸÙ’‹ „UÊÁS¬≈U‹ é‹«U ’Ò¥∑§ ÁflcáÊÈ ¬˝÷Ê é‹«U ’Ò¥∑§ wzwwyzÆ

wy~x~vv wyxyyyz wx}Æ}yz wy|wvwv w|}|{~y wyzxxÆ} wzww~|Æ wzvvyzÆ,

1 ¡È‹UÊ߸ 2010 ‚ ‹UÊªÍ ß¢Œı⁄U ⁄‹Ufl S≈U‡ÊŸ ‚ •ÊŸ ¡ÊŸ flÊ‹UË ’«∏UË ‹UÊߟ ∑§Ë ªÊÁ«∏UÿÙ¢ ∑§Ë ‚◊ÿ ‚Ê⁄UáÊË ß¥Œı⁄U ‚ ¡ÊŸ flÊ‹Ë ªÁ«∏ÿÊ¥ ªÊ«∏Ë Ÿ¥ ‚◊ÿ vwy{z Æ{.wÆ v~{z| Æ}.Æz v~xwz v|.yÆ v~xÆz wx.xÆ vw~{w vz.zÆ vwyvz v{.wÆ v}wxx v|.ÆÆ vw~v~ vw.wz v~xwx Æ{.zz v~xvÆ ww.yz vvvwz∞ wÆ.vz vvvwz wÆ.vz vyxv| vz.Æz vw~|x ww.xÆ v{xwz v{.Æz v~xvw vy.ÆÆ v~xvx vy.ÆÆ v} vw~wv vy.ÆÆ v~ vw~vx wÆ.xz wÆ vw~wx wv.wz wv z~xÆ| v}.ÆÆ ww z~xÆ| v}.ÆÆ wx z~x}z vx.wz wy z~x}~ wx.yz wz z~x}} Æ}.xÆ w{ z~x|~ z.yz w| vvy|v v}.xÆ

Á¡¥Œ‹, ‚¥ÿÙ¡∑§ ∑§ÀÿÊáÊ◊‹ πøÊ¥¡Ë ∞fl¥ ◊È∑‘§‡Ê R§. ŒÈªÊ¸‹Ê‹ •ª˝flÊ‹, ŸÊ⁄UÊÿáÊ π¥«‹flÊ‹ ∞fl¥ ¡ÿ‡Ê ∞⁄UŸ v ∑‘§ ◊ʪ¸Œ‡Ê¸Ÿ ◊¥ ◊„Ùà‚fl ∑§Ë ÃÒÿÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§Ù •¥ÁÃ◊ M§¬ Œ w ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò, ÌʟȂÊ⁄U •ÊøÊÿ¸ ¬¥. ⁄UÊ¡¥Œ˝ ©¬ÊäÿÊÿ ∑‘§ x ÁŸŒ¸‡ÊŸ ◊¥ Áª⁄Uœ⁄U ◊„‹ ¬⁄U ’ÈœflÊ⁄U v~ y ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ¬˝Ê× ~ ’¡ ÉÊ≈USÕʬŸÊ, vÆ.xÆ z{ ’¡ ◊¥«‹ ¬Í¡Ÿ, vv ÁflmÊŸÙ¥ mÊ⁄UÊ ŒÈªÊ¸ | ‚#‡ÊÃË ∑‘§ ¬Ê∆, y ’¡ ◊Á„‹Ê ◊¥«‹ mÊ⁄UÊ } ÷¡ŸÙ¥ ∑§Ë ¬˝SÃÈÁÃ, ‚Êÿ¥ | ’¡ ◊ÊÃÊ¡Ë ∑§Ë ~ íÿÙà ∞fl¥ ◊„ÊÃÊ¥«fl •Ê⁄UÃË ∑‘§ ’ÊŒ vÆ ◊Ê÷ÊÁQ§ ∑§Ë ¬˝ÃË∑§ vÆv ∑§ãÿÊ•Ù¥ ∑§Ê ¬Í¡Ÿ Á∑§ÿÊ vv ¡Ê∞ªÊ– ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ∑‘§fl‹ ߥŒı⁄U ◊¥ „Ë ÿ„ ◊„Ùà‚fl ßß vw vx ÷√ÿ SÃ⁄U ¬⁄U ◊ŸÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– fl·¸ wÆÆv ◊¥ z ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ vy mÊ⁄UÊ ¬˝Ê⁄U¥÷ ÿ„ ◊„Ùà‚fl •’ zÆÆ ¬Á⁄UflÊ⁄UÙ¥ ∑§Ë ÷ʪˌÊ⁄UË vz ◊¥ „Ù ⁄U„Ê „Ò– ß‚ ’Ê⁄U ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ •ãÿ ‡Ê„⁄UÙ¥-∑§S’Ù¥ ∑‘§ v{ v| ÷Q§Ù¥ ∑§Ù ÷Ë •Ê◊¥ÁòÊà Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò–

ÂêÚUð ÂýÎðàæ ·Ô¤ ŸæhæÜé ¥æ°´»ð ÌñØæçÚUØæ´ Âê‡æü

ߥŒı⁄ – ߥŒı⁄U Á¡‹ ◊¥ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑§ãÿʌʟ ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ê ¬˝÷ÊflË Á∑˝§ÿÊãflÿŸ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Äà Á¬¿‹ ¬Ê¢ø fl·ÙZ ◊¥ ¬ıŸ øÊ⁄U „¡Ê⁄U ‚ •Áœ∑§ ÁŸœ¸Ÿ ∑§ãÿÊ•Ù¥ ∑§Ë ‡ÊÊŒË ‚⁄U∑§Ê⁄UË πø¸ ¬⁄U œÍ◊œÊ◊ ‚ ∑§⁄UÊ߸ ªß¸– ߟ ∑§ãÿÊ•Ù¥ ∑§Ù ªÎ„SÕË ’‚ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ŒÙ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬∞ ‚ •Áœ∑§ ∑§Ë ‚Ê◊ª˝Ë ŒË ªÿË– ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ãÿÊÿ ∑§Êÿʸ‹ÿ ‚ ¬˝Ê# ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ÿ„ ÿÙ¡ŸÊ fl·¸ wÆÆ{-Æ| ‚ ‡ÊÈM§ ∑§Ë ªß¸– ß‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Äà •’ Ã∑§ x „¡Ê⁄U |zz ∑§ãÿÊ•Ù¥ ∑§Ë ‡ÊÊŒË ∑§⁄UÊ߸ ¡Ê øÈ∑§Ë „Ò– ߟ◊¥ •ŸÈ‚ÍÁøà ¡ÊÁà ∑§Ë ∞∑§ „¡Ê⁄U yz, •ŸÈ‚ÍÁøà ¡Ÿ¡ÊÁà ∑§Ë {Æx, Á¬¿«∏Ê flª¸ ∑§Ë ∞∑§ „¡Ê⁄U v{~ ÃÕÊ ‚Ê◊Êãÿ flª¸ ∑§Ë ~x| ∑§ãÿÊ∞¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „¢Ò– fl·¸ wÆÆ{-Æ| ◊¥ }|y, wÆÆ|-Æ} ◊¥ z{~, wÆÆ}-Æ~ ◊¥ ∞∑§ „¡Ê⁄U yz|, wÆÆ~-vÆ ◊¥ |vÆ ÃÕÊ wÆvÆ-vv ◊¥ vzz ÁŸœ¸Ÿ ∑§ãÿÊ•Ù¥ ∑§Ë ‡ÊÊŒË ∑§⁄UÊ߸ ªß¸ –

’Êê’ „UÊÁS¬≈U‹ ‚Ë∞ø∞‹ •¬Ù‹Ù ÷¢«UÊ⁄UË „UÊÁS¬≈U‹ øÙßÕ⁄UÊ◊ „UÊÁS¬≈U‹ ªÙ∑ȧ‹ºÊ‚ „UÊÁS¬≈U‹ Áfl‡Ê· „UÊÁS¬≈U‹ ª˝≈U⁄U ∑Ò§‹Ê‡Ê „UÊÁS¬≈U‹ ‚Èÿ‡Ê „UÊÁS¬≈U‹ •ÊŸ¢º „UÊÁS¬≈U‹ ÄÿÙ⁄Ufl‹ „UÊÁS¬≈U‹ ߢºı⁄U Ä‹ÊÕ ◊Ê∑¸§≈U „UÊÁS¬≈U‹ ŸÊ„U⁄U „UÊÁS¬≈U‹ ◊ÿÍ⁄U „UÊÁS¬≈U‹ ‹Êß»§ ‹Êߟ „UÊÁS¬≈U‹ ŸÙ’‹ „UÊÁS¬≈U‹

•Ê∑˝§Ù‡Ê ¬ËflË•Ê⁄U •Ê߸ŸÊÄ‚ (‚¬ŸÊ) •Ê߸ŸÊÄ‚ ‚¢≈˛U‹U fl‹UÙÁ‚≈UË ◊¢ª‹U Á’ª ‚àÿ◊

ÕÊŸÊ ≈UË•Ê߸ v. ‚¥≈˛U‹ ∑§ÙÃflÊ‹Ë •‡ÊÙ∑§ ⁄¢Uª‡UÊÊ„Ë w. ∞◊.¡Ë. ⁄UÙ«U ÁŒ‹Uˬ ª¢ª⁄UÊ«∏U x. ÃÈ∑§Ùª¢¡ «UË.∑§. ÁÃflÊ⁄UË y. ‚¢ÿÙÁªÃʪ¢¡ •ÁŸ‹Á‚¢„U ⁄UÊ∆Uı⁄UU z. ¬‹ÊÁ‚ÿÊ ¡U.¬Ë. øı∑§‚ {. ¿UÙ≈UË ÇflÊ‹≈UÙ‹Ë «UË.∑§. ¡ÒŸ |. ¬⁄Uº‡ÊˬÈ⁄UÊ ‚¢ÃÙ·Á‚¢„U ÷ºıÁ⁄UÿÊ }. „UË⁄UÊŸª⁄U •Ê⁄U.∑§§‚ÙŸ∑§⁄U ~. ’Êáʪ¢ªÊ ’Ë.¬Ë.∞‚. ¬Á⁄U„Ê⁄U vÆ. ∞◊.•Ê߸.¡Ë. ◊Ù„UŸÁ‚¢„U ÿʺfl vv. π¡⁄UÊŸÊ ’Ë.∞‚. ¬Á⁄U„UÊ⁄ vw. ‹‚ÈÁ«∏UÿÊ Áfl¡ÿ‡Ê¢∑§⁄U Á√ºflºË vx. ◊Á„U‹Ê ÕÊŸÊ ÁŸ‡ÊÊ ⁄‘U«˜U«UË vy. ¡ÍŸË ߢºı⁄U •Ê⁄U.∞‚.¤ÊÊ‹Ê vz. ⁄UÊfl¡Ë ’Ê¡Ê⁄U ¡Ù⁄UÁ‚¢„ ÷ŒÙÁ⁄UÿÊ v{. ÷¢fl⁄U∑ȧ•Ê¢ •ÊŸ¢º ÿʺfl v|. ‚⁄UÊ»§Ê ∞‚.∑§.∞‚. ÃÙ◊⁄U v}. ¬¢…U⁄UËŸÊÕ ’Ρ‡Ê ∑ȧ‡ÊflÊ„ v~. ¿UòÊˬÈ⁄UÊ ⁄UÊ∑§‡Ê √ÿÊ‚ wÆ. ◊À„UÊ⁄Uª¢¡ ¡Ë.•Ê⁄U. ªÙÁ‹ÿÊ wv. ‚º⁄U ’Ê¡Ê⁄U ‚¢¡Ëfl ◊Í‹ ww. ∞⁄UÙ«˛U◊ ◊„U‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U ÷ʪ¸fl wx. ø¢ºŸŸª⁄U ¬flŸ Á◊üÊÊ wy. •ãŸ¬ÍáÊʸ ªı⁄Uˇʢ∑§⁄U ø«∏UÊ⁄U wz. ⁄UÊ¡¥Œ˝ Ÿª⁄U ¡ÿ¢Ã ⁄UÊ∆Uı⁄U w{. Áfl¡ÿŸª⁄U •¡ÿ ∑Ò§ÕflÊ‚U w|. ÕÊŸÊ ∞.¡.∑§. „U◊‹ÃÊ •Á„U⁄UflÊ⁄U w}. ÕÊŸÊ ¡Ë.•Ê⁄U.¬Ë. ¬Ë.∞‚. ‚¢œÈ w~. ÕÊŸÊ •Ê⁄U.¬Ë.∞»§. ∞‚.¬Ë.fl◊ʸ xÆ. ¬ÈÁ‹‚ ∑¢§≈˛UÙ‹ M§◊ xv. »§Êÿ⁄U ¬ÈÁ‹‚ ∑¢§≈˛UÙ‹M§◊

„UÊÁS¬≈U‹

-

≈ÍUŸ¬È⁄U ∑§Ê ‚Ȭ⁄U „UË⁄UÙ ¬ËflË•Ê⁄U •Ê߸ŸÊÄ‚ (‚¬ŸÊ) •Ê߸ŸÊÄ‚ ‚¢≈˛U‹U fl‹UÙÁ‚≈UË ‚àÿ◊ •ÊSÕÊ

13

ÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ x,z,| w w,y,{ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ w,z,{ v,x,y,| {,| {,v v v,y,z x { | w ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁŒŸ ¬˝ÁÃÁºŸ

ªÁ«∏ÿÙ¥ ∑‘§ ŸÊ◊ ߥŒı⁄U-¡Ùœ¬È⁄U-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-©Œÿ¬È⁄U-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-•◊ÎÂ⁄U-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-„Êfl«∏Ê-ߥŒı⁄U Á‡Ê¬˝Ê ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-◊È¥’߸-ߥŒı⁄U •fl¥ÁÃ∑§Ê ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-„.ÁŸ¡Ê◊ÈgËŸ ߥŒı⁄U ߥ≈U⁄UÁ‚≈UË ∞ÄU‚ ߥŒı⁄U-Á’‹Ê‚¬È⁄U-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-¡ê◊ÍÃflË-ߥŒı⁄U ◊Ê‹flÊ ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-÷٬ʋ-ߥŒı⁄U ߥ≈U⁄UÁ‚≈UË ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-ªÊ¥œËŸª⁄U-ߥŒı⁄U ‡ÊÊ¥Áà ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-Á÷¥«-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-ÇflÊÁ‹ÿ⁄U-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-Œ„⁄Uʌ͟-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-¡ÿ¬È⁄U-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-ÁòÊfl¥Œ˝◊-ߥŒı⁄U •Á„ÀÿÊŸª⁄UË ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-¬ÈáÊ-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-¬≈UŸÊ-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ (√„ÊÿÊ ‚ÈÀÃÊŸ¬È⁄U) ߥŒı⁄U-¬≈UŸÊ-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ (√„ÊÿÊ »Ò§¡Ê’ÊŒ) ߥŒı⁄U-ŸÊª¬È⁄U-ߥŒı⁄U ÁòʇÊÃÊéŒË ∞ÄU‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-ŸÊª¬È⁄U-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚(ŒflÊ‚-◊ÄU‚Ë) ߥŒı⁄U-•¡◊⁄U-ߥUŒÊÒ⁄U ∞Ä‚¬˝‚ ߥŒı⁄U-©í¡ÒŸ-ߥŒı⁄U ¬Ò‚¥¡⁄U ߥŒı⁄U-Á¿¥UŒflÊ«∏Ê-ߥUŒÊÒ⁄U ¬¥øfl‹Ë »§ÊS≈U ¬Ò‚¥¡⁄U ߥŒı⁄U-÷Ê¬Ê‹-ߥŒı⁄U ¬Ò‚¥¡⁄U ߥŒı⁄U-ŸÊªŒÊ-ߥŒı⁄U ¬Ò‚¥¡⁄U ߥŒı⁄U-◊Ä‚Ë-ߥŒı⁄U ߢºı⁄U-¡’‹¬È⁄U-ߥUŒÊÒ⁄U ¬Ò‚¥¡⁄U

ªÊ«∏Ë Ÿ¥ vwy{{ v~{z} v~xw{ v~xÆ{ vw~{v vwyv{ v}wxy vw~wÆ v~xwy v~xÆ~ vvvw{∞ vvvw{ vyxv} vw~|y v{xw{ v~xvv v~xvy v~xww vw~vy vw~wy v~{z{’Ë z~xÆ} z~x}{ z~x~Æ z~x}| z~x}Æ vvy|w

ߥŒı⁄U •ÊŸ flÊ‹Ë ªÊÁ«∏ÿÊ¥ ‚◊ÿ ÁŒŸ ww.wz ¬˝ÁÃÁŒŸ Æ{.zÆ x, z, | Æz.wÆ z Æx.xÆ v,x,{ Æ~.ÆÆ ¬˝ÁÃÁŒŸ vv.yÆ ¬˝ÁÃÁŒŸ vÆ.yz ¬˝ÁÃÁŒŸ vw.zÆ ¬˝ÁÃÁŒŸ wv.wÆ ¬˝ÁÃÁŒŸ Æ{.Æz ¬˝ÁÃÁŒŸ Æ}.ÆÆ v,y,| Æ}.ÆÆ w,x,z,{ Æ{.xz {,| Æ{.zÆ {,v Æz.ÆÆ v Æ~.xÆ x, {, | vz.ÆÆ { vz.ÆÆ w Æ{.zÆ w Æz.yÆ z vx.zÆ ¬˝ÁÃÁŒŸ vÆ.vz ¬˝ÁÃÁŒŸ Æy.xz ¬˝ÁÃÁŒŸ v~.wÆ ¬˝ÁÃÁŒŸ vw.ÆÆ ¬˝ÁÃÁŒŸ vÆ.xÆ ¬˝ÁÃÁŒŸ vÆ.vz ¬˝ÁÃÁºŸ

1 ¡È‹UÊ߸ 2010 ‚ ‹UÊªÍ ß¢Œı⁄U ⁄‹Ufl S≈U‡ÊŸ ‚ •ÊŸ ¡ÊŸ flÊ‹UË ¿UÙ≈UË ‹UÊߟ ∑§Ë ªÊÁ«∏UÿÙ¢ ∑§Ë ‚◊ÿ ‚Ê⁄UáÊË ß¥Œı⁄U ‚ ¡ÊŸ flÊ‹Ë ªÁ«∏ÿÊ¥ •Êª◊Ÿ

⁄UËÊ◊/©í¡ÒŸ ∑§Ë •Ù⁄U ¡ÊŸ flÊ‹Ë ªÊÁ«∏ÿÊ¥

R§.

ªÊ«∏Ë Ÿ¢

¬˝SÕÊŸ

ªÁ«∏ÿÙ¥ ∑‘§ ŸÊ◊

ªÊ«∏Ë Ÿ¥

•Êª◊Ÿ

v w x y z { | } ~ vÆ vv vw vx vy vz v{

zw~|x Æv.vz Æv.wz ⁄UËÊ◊-•Ê∑§Ù‹Ê-⁄UËÊ◊ »§ÊS≈U ¬Ò‚¥¡⁄U zw~|y v|.zz zw~|z Æ}.yz Æ}.zz ⁄UËÊ◊-•Ê∑§Ù‹Ê-⁄UËÊ◊ »§ÊS≈U ¬Ò‚¥¡⁄U zw~|{ Æv.wÆ zw~z| vx.vz vx.wz ⁄UËÊ◊-◊„Í-⁄UËÊ◊ »§ÊS≈UU ¬Ò‚¥¡⁄U zw~z} Æ{.xÆ zw~{| --Æ{.xz ߥŒı⁄U-◊„Í-ߥŒı⁄U »§ÊS≈UU ¬Ò‚¥¡⁄U zw~{} Æ{.Æz zw~{v v}.xz v}.yz ⁄UËÊ◊-◊„Í-⁄UËÊ◊ »§ÊS≈UU ¬Ò‚¥¡⁄U zw~{w Æ}.vz zw~|| --vv.wz ߥŒı⁄U-◊„Í-ߥŒı⁄U »§ÊS≈U ¬Ò‚¥¡⁄U zw~|} vÆ.ÆÆ zw~{z wÆ.ÆÆ wÆ.wz ⁄UËÊ◊-◊„Í-⁄UËÊ◊ »§ÊS≈U ¬Ò‚¥¡⁄U zw~{{ vx.vÆ zw~|~ --vy.yz ߥŒı⁄U-◊„Í-ߥŒı⁄U »§ÊS≈UU ¬Ò‚¥¡⁄U zw~}Æ vy.wz zw~z~ wx.vÆ wx.wÆ ⁄UËÊ◊-◊„Í-⁄UËÊ◊ »§ÊS≈UU ¬Ò‚¥¡⁄U zw~{Æ v{.Æz zw~}v --v}.ÆÆ ß¥Œı⁄U-◊„Í-ߥŒı⁄U »§ÊS≈U ¬Ò‚¥¡⁄U zw~}w v|.vÆ zw~}z --wÆ.zÆ ß¥Œı⁄U-◊„ÍU -ߥŒı⁄U »§ÊS≈U ¬Ò‚¥¡⁄U zw~}{ wÆ.vÆ zw~{x vÆ.vz vÆ.wz ⁄UËÊ◊-◊„Í-⁄UËÊ◊ »§ÊS≈UU ¬Ò‚¥¡⁄U zw~{y wv.xÆ zw~~v vz.yz v{.vz ©í¡ÒŸ-π¥«flÊ-©í¡ÒŸ »§ÊS≈U ¬Ò‚¥¡⁄U zw~~w vv.Æz zw~}~ wv.yÆ wv.zÆ ©í¡ÒŸ-◊„Í-©í¡ÒŸ »§ÊS≈U ¬Ò‚¥¡⁄U zw~~Æ Æ|.xz zw~|v Æ}.vÆ Æ}.wÆ ©í¡ÒŸ-◊„Í-©í¡ÒŸ »§ÊS≈U ¬Ò‚¥¡⁄U zw~|w v~.wz zw~}x v{.yÆ v|.vz ◊„Í-»§Ã„Ê’ÊŒ-ø¥Œ˝ÊflÃ˪¥¡-◊„Í ¬Ò‚¥¡⁄U zw~}y vy.Æz ŸÙ≈U- •¥∑§ v,w,x,y,z,{,|,∑˝§◊‡Ê—, ‚Ù◊flÊ⁄U, ◊¥ª‹flÊ⁄U, ’ÈœflÊ⁄U, ªÈM§flÊ⁄U, ‡ÊÈR§flÊ⁄U, ‡ÊÁŸflÊ⁄U fl ⁄UÁflflÊ⁄U

¬˝SÕÊŸ v}.Æz Æv.xÆ Æ{.yÆ --Æ}.wz --vx.wÆ --v{.vz ----wv.yz vv.vz Æ|.yz v~.xÆ vy.vz


www.hellohindustan.in

§¢¼õÚU, »éL¤ßæÚUU vx ÁÙßÚUèU w®vv 14

H$mam{]ma e{`a ]mOma

×ã´U»æ§üU ×ð´ ÁðÕ ãé§ü ÀôÅUè, ÂÚU ÕǸæ ÚUãð»æ ¥æØ·¤ÚU ·¤æ ÀðÎ ]rEgB© - 19484 (-49) EZEgB© - 5851 (-11) gam\$m ]mOma

MmßXr- 3010 g|Q> ‡oV Am¢g gm{Zm- 1385 S>m∞ba> ‡oV Am¢g MmßXr (999)- 45800 È.‡.oH$. MmßXr [mQ> - 45300 È.‡.oH$. gm{Zm adm 10 J´m_-20660 È. gm{Zm H{$S>]ar 10 J´m_-20560 È.

V{b ]mOma ( È. ‡oV 10 oH$bm{) _yßJ\$br V{b BßXm°a- 780 g{ 800 _wß]B©- 765 g{ 770 JwOamV- 740 g{ 750 gm{`m oa\$mBßS> V{b BßXm°a - 595 g{ 600 _wß]B© - 610 g{ 615 H$[mÒ`m V{b - 570 g{ 572 [m_ V{b - 578 g{ 580 og`mJßO Wm{H$ oH$amZm eH$a -2950 g{ 2960 È.o∑d. Zmoa`b 120 ZJ ^aVr- 880 g{ 930 È. 160 ZJ ^aVr- 1020 g{ 1040 È. 200 ZJ ^aVr- 1140 g{ 1160 È. 250 ZJ ^aVr- 1260 g{ 1300 È. g„Or _ßS>r Amby 140 g{ 400 È.‡oV 40 oH$bm{ fl`mO 1000 g{ 1700 È.‡oV 40 oH$bm{ bhgwZ 12000 g{ 21000 È.o∑d.

ÂýÎðàæ ×ð´ UÚUÕè ȤâÜô´ ·¤æ ©ˆÂæÎÙ çSÍÚ

•ı⁄U ‚⁄U‚Ù¥ ∑§Ë ’È•Ê߸ Ãÿ ‹ˇÿ ‚ íÿÊŒÊ „È߸ „Ò– ª„Í¥ ∑§Ê ©à¬ÊŒŸ ‹ˇÿ ‚ íÿÊŒÊ ∑§⁄UË’ ~Æ.zÆ ‹Êπ ≈UŸ ⁄U„Ÿ ∑§Ê •ŸÈ◊ÊŸ „Ò, ¡’Á∑§ ⁄U’Ë ‚òÊ ◊¥ ÿ„ ‹ˇÿ ∑‘§fl‹ }Æ.~Æ ‹Êπ ≈UŸ „Ò–

ß‚Ë Ã⁄U„ øŸ ∑§Ê ©à¬ÊŒŸ Ãÿ ‹ˇÿ xx.}Æ ‹Êπ ≈UŸ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ’…∏∑§⁄U xy.xz ‹Êπ ≈UŸ „ÙŸ ∑§Ê •ŸÈ◊ÊŸ „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§ ‚⁄U‚Ù¥ Ã‹ ∑§Ê ©à¬ÊŒŸ ‹ˇÿ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ∑§◊ ⁄U„Ÿ ∑§Ë •Ê‡Ê¥∑§Ê „Ò– •ŸÈ◊ÊŸ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ß‚∑§Ê ©à¬ÊŒŸ ~.wz ‹Êπ ≈UŸ ⁄U„ ‚∑§ÃÊ „Ò ¡’Á∑§ ‹ˇÿ ~.yz ‹Êπ ≈UŸ ©à¬ÊŒŸ ∑§Ê „Ò– Á∑§‚ÊŸÙ¥ ∑§Ë ◊Ê¥ª ∑‘§ •ŸÈM§¬ ⁄UÊíÿ ◊¥ ©fl¸⁄U∑§ ∑§Ë ¬ÿʸåà •¬ÍÁø Ÿ„Ë¥ „Ù ¬Ê ⁄U„Ë „Ò– ÿ„Ê¥ ∑§⁄UË’ ~ ‹Êπ ≈UŸ ÿÍÁ⁄UÿÊ πÊŒ ∑§Ë Œ⁄U∑§Ê⁄U „Ò ¡’Á∑§ ß‚∑§Ë ©¬‹éœÃÊ ∑‘§fl‹ y ‚ z ‹Êπ ≈UŸ Ã∑§ ‚ËÁ◊à „Ò– ß‚ ‚¥’¥œ ◊¥ ∞∑§ •Áœ∑§Ê⁄UË Ÿ ’ÃÊÿÊ, ∑‘§¥Œ˝ ‚ ◊ÊÁ‚∑§ •Êfl¥≈UŸ ‚Ê◊Êãÿ ⁄U„Ÿ ¬⁄U ◊Ê¥ª ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ß‚∑§Ë ÕÙ«∏Ë ∑§◊Ë ⁄U„ ‚∑§ÃË „Ò–

çÚUÜæØ´â ·¤æ »ñâ ©ˆÂæÎÙ ÕɸÙð ·¤æ ¥Ùé×æÙU

Ïé´ÏÜè ãé§ü ÌéßÚUU ÎæÜ ©ˆÂæÎÙ ·¤è ©×èÎð´

Õæò‡Ç Õð¿·¤ÚU w,~x® ·¤ÚUôǸ ÁéÅUæ°»è ¥æ§üUÇUè°È¤âè

◊È¥’߸– Ã‹ ÁŸÿÊ◊∑§ «Ë¡Ë∞ø Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Á⁄U‹Êÿ¥‚ ߥ«S≈˛Ë¡ ∑‘§ ∑‘§¡Ë-«Ë { ˇÊòÊÙ¥ ‚ ¬˝Ê∑§ÎÁÃ∑§ ªÒ‚ ∑§Ê ©à¬ÊŒŸ ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ’…∏∑§⁄U •¬˝Ò‹ ◊¥ 6 ∑§⁄UÙ«∏ ÉÊŸ◊Ë≈U⁄U ¬˝ÁÃÁŒŸ „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò– Á⁄U‹Êÿ¥‚ Ÿ wÆvÆ ∑‘§ ◊äÿ ◊¥ ߟ ˇÊòÊÙ¥ ‚ 6 ∑§⁄UÙ«∏ ÉÊŸ◊Ë≈U⁄U ‚ •Áœ∑§ ªÒ‚ ¬˝ÁÃÁŒŸ ∑§Ê ©à¬ÊŒŸ Á∑§ÿÊ ÕÊ, ‹Á∑§Ÿ ’ÊŒ ◊¥ ∑§È¿ ’ʜʕ٥ ∑‘§ ø‹Ã ÿ„ ÉÊ≈U∑§⁄U z.Æ-z.w ∑§⁄UÙ«∏ ÉÊŸ ◊Ë≈U⁄U ¬˝ÁÃÁŒŸ ⁄U„ ªÿÊ „Ò– „Êß«˛Ù∑§Ê’¸Ÿ ◊„ÊÁŸŒ‡Ê∑§ («Ë¡Ë∞ø) ∞∑‘§ üÊËflÊSÃfl ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ ∑§¥¬ŸË Á»§‹„Ê‹ v} ∑§È•Ù¥ ‚ ¬˝Ê∑§ÎÁÃ∑§ ªÒ‚ ∑§Ê ©à¬ÊŒŸ ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò– ŒÙ •ı⁄U ∑§È∞¥ πÙŒ ª∞ „Ò¥ Á¡Ÿ‚ ©à¬ÊŒŸ ‡ÊÈM§ Ÿ„Ë¥ „È•Ê „Ò– ß‚Ë Ã⁄U„ ŒÙ •ı⁄U ∑§È∞¥ ◊Êø¸ Ã∑§ πÙŒ ¡ÊŸ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ „Ò–

’ª¥ ‹ÈL§– ◊ı¡ÍŒÊ fl·¸ (wÆvÆ-vv) ◊¥ v{} ‹Êπ ≈UŸ ŒÊ‹ ©à¬ÊŒŸ ∑§Ê ‚⁄U∑§Ê⁄UË ‹ˇÿ ‡ÊÊÿŒ ¬Í⁄UÊ Ÿ „Ù ¬Ê∞, ÄUÿÙ¥Á∑§ ÃÈfl⁄U ŒÊ‹ ∑‘§ ◊ÈÅÿ ©à¬ÊŒ∑§ ⁄UÊíÿÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ÁflÁ÷ÛÊ Ã⁄U„ ∑§Ë ‚◊SÿÊ•Ù¥ ‚ ¡Í¤Ê ⁄U„Ê „Ò– íÿÊŒÊ ’ÊÁ⁄U‡Ê •ı⁄U ’Ë◊ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ „◊‹ ‚ ◊ÈÅÿ ©à¬ÊŒ∑§ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ÃÈfl⁄U ∑§Ë »§‚‹ ∑§Ù ∑§Ê»§Ë íÿÊŒÊ ŸÈ∑§‚ÊŸ „È•Ê „Ò– Œ‡Ê ◊¥ ∑§È‹ Œ‹„Ÿ ©Ô à¬ÊŒŸ ◊¥ ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ∑§⁄UË’ vÆ »§Ë‚ŒË ∑§Ë ÷ʪˌÊ⁄UË ∑§⁄UÃÊ „Ò •ı⁄U ÃÈfl⁄U ÿ„Ê¥ ∑§Ë ◊ÈÅÿ »§‚‹ „Ò– ‚Ê‹ wÆvÆ ∑‘§ π⁄UË»§ ‚Ë¡Ÿ ◊¥ Á⁄U∑§ÊÚ«¸ }.xx ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ˇÊòÊ ◊¥ ÃÈfl⁄U ∑§Ë ’È•Ê߸ „È߸ ÕË ¡’Á∑§ ∞∑§ ‚Ê‹ ¬„‹ ’È•Ê߸ ∑§Ê ⁄U∑§’Ê |.z ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ÕÊ– ⁄UÊíÿ ◊¥ ÃÈfl⁄U ©à¬ÊŒŸ ∑§Ê íÿÊŒÊÃ⁄U Á„S‚Ê ¬ÒŒÊ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ˇÊòÊ ªÈ‹’ªÊ¸ ◊¥ y.} ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ◊¥ ß‚∑§Ë ’È•Ê߸ „È߸ ÕË– ’ˡʬÈ⁄U, ’ʪ‹∑§Ù≈U, ’ËŒ⁄U •ı⁄U ⁄UÊÿøÍ⁄U ◊¥ ÷Ë ß‚ ‚Ê‹ ⁄U∑§’ ◊¥ ’…∏ÙÃ⁄UË ŒπË ªß¸ ÕË, Á‹„Ê¡Ê ’¥¬⁄U ¬ÒŒÊflÊ⁄U ∑§Ë ©ê◊ËŒ ’¥œ ⁄U„Ë ÕË–

⁄UÊíÿ ∑§ÎÁ· Áfl÷ʪ ∑‘§ ¬˝Ê⁄U¥Á÷∑§ •ŸÈ◊ÊŸÙ¥ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, ß‚ ‚Ê‹ vy.| ‹Êπ ≈UŸ ŒÊ‹ ©à¬ÊŒŸ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ „Ò– ߟ◊¥ ‚ y ‹Êπ ≈UŸ ÃÈfl⁄U ∑‘§ ©à¬ÊŒŸ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ ¡ÃÊ߸ ªß¸ „Ò ¡’Á∑§ Á¬¿‹ ‚Ê‹ w.}w ‹Êπ ≈UŸ ÃÈfl⁄U ∑§Ê ©à¬ÊŒŸ „È•Ê ÕÊ– ÿ„Ê¥ •ı‚à ©à¬ÊŒŸ ¬˝Áà „ÄU≈Uÿ⁄U ∑§⁄UË’ z ÁÄ¢fl≈U‹ ∑§Ê „ÙÃÊ „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§ ÿ„ •Ê∑§‹Ÿ •øÊŸ∑§ ’Œ‹ ªÿÊ „Ò ÄUÿÙ¥Á∑§ ÁŒ‚¥’⁄U ◊„ËŸ ◊¥ íÿÊŒÊ ’ÊÁ⁄U‡Ê •ı⁄U Ÿ◊Ë •ÊŸ ‚ »§‚‹Ù¥ ¬⁄U •‚⁄U ¬«∏Ê „Ò– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ S≈UÁ‹¸≈UË ◊Ù¡Êß∑§ Á«¡Ë¡ (∞‚∞◊«Ë) ∑‘§ ¬˝∑§Ù¬ ‚ ÷Ë ⁄UÊíÿ ∑‘§ ∑§ß¸ Á„S‚Ù¥ ◊¥ »§‚‹ π⁄UÊ’ „È߸ „Ò– ªÈ‹’ªÊ¸, •»§¡‹¬È⁄U, •‹¥Œ •ı⁄U ¡flÊ⁄UªË ◊¥ ’Ë◊Ê⁄UË ∑§Ë fl¡„ ‚ ∑§Ê»§Ë ŸÈ∑§‚ÊŸ ∑§Ê ¬ÃÊ ø‹Ê „Ò– ߟ ÃÊ‹È∑§Ù¥ ◊¥ ∑§⁄UË’ yz »§Ë‚ŒË »§‚‹ ’’ʸŒ „Ù ªß¸ „Ò– ß‚∑‘§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ‚Œ◊, øËÃʬÈ⁄U •ı⁄U Áø¥Ãı‹Ë ÃÊ‹È∑§Ê ◊¥ ÷Ê⁄UË ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ë fl¡„ ‚ ∑§⁄UË’ zÆ »§Ë‚ŒË »§‚‹ ’’ʸŒ „È߸ „Ò–

◊È ¥ ’ ߸ – ߥ » ˝ § ÊS≈˛ Ä ø⁄U « fl ‹¬◊ ¥ ≈ U ∞¢ « »§Êߟ ¥ ‚ ∑§¥ ¬ ŸË (•Ê߸«Ë∞»§‚Ë) ⁄UË≈U‹ ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥ ∑§Ù •¬Ÿ ’ÊÚá« ’ø∑§⁄U w,~xÆ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬∞ ¡È≈UÊŸ ∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò– ◊ı¡ÍŒÊ ÁflûÊ fl·¸ ◊¥ ∑§¥¬ŸË ∑§Ë ÿ„ ŒÍ‚⁄UË ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê „Ò– •‚‹ ◊¥ ߟ ’ÊÚ᫘‚ ¬⁄U ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥ ∑§Ù ≈UÒÄU‚ ¿Í≈U ∑§Ê »§ÊÿŒÊ Á◊‹ÃÊ „Ò, Á¡‚∑‘ § ◊g Ÿ ¡⁄U ∑§¥ ¬ ŸË ⁄U Ë ≈U  ‹ ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ »§¥« ¡È≈UÊŸÊ øÊ„ÃË „Ò– ◊Ê◊‹ ‚ ¡È«∏ √ÿÁQ§ÿÙ¥ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ߟ ’ÊÚ á «˜ ‚ ¬⁄U ÁŸfl ‡ Ê∑§Ù¥ ∑§Ù } »§Ë‚ŒË Á⁄U ≈ U Ÿ ¸ Á◊‹ªÊ •ı⁄U ÿ ≈UÒÄU‚ »˝§Ë „Ù¥ª– ÿ ’ÊÚ᫠߇ÿÍ v| ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù πÈ‹ªÊ •ı⁄U y »§⁄Ufl⁄UË ∑§Ù ’¥Œ „٪ʖ ÿ ’ÊÚá« Á‚ÄUÿÙ«¸ „Ù¥ª •ı⁄U ߟ◊¥ Á⁄U«꬇ʟ ‚ÈÁflœÊ ÷Ë „٪˖

Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë– ’…∏ÃË ◊„¥ªÊ߸ ∑§Ù Á∑§ÿÊ ¡ÊŸÊ ‚„Ë Ÿ„Ë¥ „٪ʖ Œ π Ã „È ∞ •ª⁄U •Ê¬ •ª‹ •Áœ∑§Ê⁄UË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ •ÊªÊ◊Ë ◊„ËŸ •ÊŸ flÊ‹ ’¡≈U ◊ ¥ ’¡≈U ◊¥ √ÿÁÄêà •Êÿ∑§⁄U ∑§Ë •Êÿ∑§⁄U ⁄UÊ„Ã ∑§Ë ©ê◊ËŒ ‹ªÊ∞ Œ⁄UÙ¥ ◊¥ ’Œ‹Êfl ∑§Ë ªÈ¥¡Êß‡Ê Ÿ ∑‘§ ’Ò∆ „Ò¥ ÃÙ •Ê¬∑§Ë ©ê◊ËŒ Œ◊ ÷Ë ’⁄U Ê ’⁄U „Ò – ’∑§ı‹ •Áœ∑§Ê⁄U Ë ¬Í⁄UË «Ë≈UË‚Ë ∞∑§ ÃÙ«∏ ‚∑§ÃË „Ò – ÁflûÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑‘§ ¥æØ·¤ÚU ÎÚUæð´ ×ð´ ÕÎÜæß „Ë ’Ê⁄U ◊¥ ‹ÊªÍ ∑§Ë fl ©‚∑‘ § ∞∑§ flÁ⁄U D Ô ·¤è »é´Áæ§Uàæ ÙãUè´ ¡Ê∞ªË ‚È œ Ê⁄U ø⁄U á Ê’f •Áœ∑§Ê⁄UË Ÿ ß‚ Ã⁄U „ ∑§Ë Á∑§‚Ë ÷Ë ⁄U Ê „à ∑§Ë Ã⁄UË∑‘§ ‚ ‹ÊªÍ Ÿ„Ë¥ „Ù¥ª– ß‚‚ ‚¥÷ÊflŸÊ ‚ ‚Ê»§ ߢ∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ ‚Ê»§ ¡ÊÁ„⁄U „Ò Á∑§ ’¡≈U ‚òÊ ◊¥ „Ò– •Áœ∑§Ê⁄UË Ÿ ∑§„Ê, •ª‹ øÊ„ Á∑§ÃŸÊ „¥ ª Ê◊Ê „Ù, ÁflûÊ ‚Ê‹ ¬˝ à ÿˇÊ ∑§⁄U ‚¥ Á „ÃÊ ◊¥òÊË ¬˝áÊ’ ◊Èπ¡Ë¸ wÆvv-vw ∑‘§ («Ë≈UË‚Ë) ‹ÊªÍ „ÙŸË „Ò •ı⁄U fl„ ’¡≈U ◊¥ •Êÿ∑§⁄U Œ⁄UÙ¥ ∑§Ê …Ê¥øÊ ∑§Ê»§Ë ∆Ù‚ ÿÙ¡ŸÊ „Ò– ß‚ËÁ‹∞ íÿÊŒÊ Ÿ„Ë¥ ¿ « ∏  ¥ ª  •ı⁄U ©‚ «Ë≈UË‚Ë ∑§Ù ∑§È¿ ≈UÈ∑§«∏Ù¥ ◊¥ ‹ÊªÍ ∑§◊Ù’‡Ê •¿ÍÃÊ „Ë ¿Ù«∏ Œ¥ª–

÷٬ʋ– ◊äÿ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ∑§È¿ ß‹Ê∑§Ù¥ ◊¥ Ãʬ◊ÊŸ Áª⁄U∑§⁄U -w Á«ª˝Ë ‚ÁÀ‚ÿ‚ ¬„È¥ø ¡ÊŸ ‚ Á’¡‹Ë ‚¥∑§≈U ’⁄U∑§⁄UÊ⁄U ⁄U„Ÿ •ı⁄U ©fl¸⁄U∑§ ∑§Ë ∑§◊Ë ∑§Ë fl¡„ ‚ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ª„Í¥ ∑§Ê ©à¬ÊŒŸ ÁSÕ⁄U ⁄U„ ‚∑§ÃÊ „Ò– Œ‡Ê ∑‘§ ÃË‚⁄U ‚’‚ ’«∏ ª„Í¥ ©à¬ÊŒ∑§ ⁄UÊíÿ ◊äÿ¬˝Œ‡Ê ◊¥ øÊ‹Í ⁄U’Ë ‚òÊ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ vyx.wz ‹Êπ ≈UŸ ⁄U’Ë ¬ÒŒÊflÊ⁄U „ÙŸ ∑§Ê •ŸÈ◊ÊŸ „Ò– ⁄UÊíÿ ◊¥ øÊ‹Í ⁄U’Ë ‚òÊ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ∑§È‹ ~x ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ÷ÍÁ◊ ◊¥ ª„Í¥ ’È•Ê߸ ∑§Ê ‹ˇÿ ⁄UπÊ ªÿÊ ÕÊ– ‹ˇÿ ∑‘§ ◊È∑§Ê’‹ •’ Ã∑§ ÿ„Ê¥ ~y.{v ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ◊¥ ª„Í¥ ∑§Ë ’È•Ê߸ ¬Í⁄UË „Ù øÈ∑§Ë „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§ ÿ„ •Ê¥∑§«∏Ê Á¬¿‹ ‚Ê‹ ~y.}v ‹Êπ „ÄU≈Uÿ⁄U ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ◊Ê◊Í‹Ë ∑§◊ „Ò– ⁄UÊíÿ ∑‘§ ∑§ÎÁ· •ı⁄U Á∑§‚ÊŸ ∑§ÀÿÊáÊ

·¤æòÂæðüÚÔUÅU ¹ÕÚÔ´U

Áfl÷ʪ ∑‘§ ∞∑§ flÁ⁄UDÔ •Áœ∑§Ê⁄UË Ÿ ∑§„Ê, ⁄UÊíÿ ∑‘§ ‚÷Ë zÆ Á¡‹Ù¥ ◊¥ ª„Í¥ ∑§Ë ’È•Ê߸ ¬Í⁄UË „Ù øÈ∑§Ë „Ò– ‚÷Ë ⁄U’Ë »§‚‹Ù¥ πÊ‚∑§⁄U ª„Í¥, øŸÊ

»ê»Ü ×ð´ àæèáü ÂÎô´ ÂÚU ÈÔ¤ÚUÕÎÜ

z.| ·¤ÚUôǸ àæðØÚU Üæ°»è ÅUæÅUæ SÅUèÜ

◊È¥’߸– ◊Êß∑˝§Ù‚ÊÚçU≈U ߥÁ«ÿÊ ∑‘§ ¬˝’¥œ ÁŸŒ‡Ê∑§ ⁄U„ ⁄UÊ¡Ÿ •ÊŸ¥ŒŸ •’ ÷Ê⁄Uà ◊¥ ªÍª‹ ∑§Ê ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U Œπ¥ª– ªÍª‹ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ¡Ê⁄UË ∞∑§ ’ÿÊŸ ◊¥ ÿ„ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ªß¸– •ÊŸ¥ŒŸ Ÿ ’Ãı⁄U ©¬ÊäÿˇÊ (Á’∑˝§Ë fl ¬Á⁄UøÊ‹Ÿ) ∑§¥¬ŸË ◊¥ ∑§Ê◊ ∑§⁄UŸÊ ‡ÊÈM§ Á∑§ÿÊ ÕÊ– •ÊŸ¥ŒŸ ‡ÊÒ‹‡Ê ⁄UÊfl ∑§Ë ¡ª„ ‹¥ª– ⁄UÊfl ∑‘§ Á¡ê◊ ÷Ê⁄Uà ∑‘§

◊È¥’߸– ≈UÊ≈UÊ S≈UË‹ •ŸÈflÃ˸ ‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ ÁŸª¸◊ (∞»§¬Ë•Ù) ∑‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ z.| ∑§⁄UÙ«∏ ‡Êÿ⁄UÙ¥ ∑§Ë ¬‡Ê∑§‡Ê ∑§⁄UªË– ∑§¥¬ŸË Ÿ ‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù ÿ„ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË, ‹Á∑§Ÿ •ãÿ Áflfl⁄UáÊ Ÿ„Ë¥ ÁŒÿÊ– ≈UÊ≈UÊ S≈UË‹ Ÿ ∑§„Ê, ∑§¥¬ŸË ∑‘§ ÁŸŒ‡Ê∑§Ù¥ ∑§Ë ‚Á◊Áà Ÿ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ê „È߸ ∞∑§ ’Ò∆∑§ ◊¥ vÆ L§¬∞ »‘§‚ flÒÀÿÍ flÊ‹ z.| ∑§⁄UÙ«∏ ‚ÊœÊ⁄UáÊ ‡Êÿ⁄UÙ¥ flÊ‹ ∞»§¬Ë•Ù ¬⁄U ◊È„⁄U ‹ªÊ ŒË ªß¸– ÿ ∞»§¬Ë•Ù ‚’Ë ∑‘§ ÁŸÿ◊Ù¥ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, ’È∑§-Á’ÁÀ«¥ª ¬˝Á∑˝§ÿÊ ∑‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ¬‡Ê Á∑§∞ ¡Ê∞¥ª– ß‚ ¬‡Ê∑§‡Ê ◊¥ ÿÙÇÿ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ vz ‹Êπ ‡Êÿ⁄U •Ê⁄UÁˇÊà Á∑§∞ ª∞ „Ò¥– ∑§¥¬ŸË Ÿ ∞»§¬Ë•Ù •ı⁄U ©‚∑§Ë ∑§Ë◊à ‚ ‚¥’¥ÁœÃ •ãÿ ∑§Ù߸ éÿÙ⁄UÊ Ÿ„Ë¥ ÁŒÿÊ– ß‚∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ ∞»§¬Ë•Ù πÈ‹Ÿ ∑§Ë ÃÊ⁄UËπ ‚ ∞∑§ ÁŒŸ ¬„‹ ∑§Ë ¡Ê∞ªË–

∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U ∑‘§ •‹ÊflÊ ¡Ê¬ÊŸ •ı⁄U ∞Á‡ÊÿÊ ¬˝‡Êʥà ∑‘§ ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U ’…∏ÊŸ ∑§Ê ∑§Ê◊ ÷Ë ÕÊ– ∑§¥¬ŸË ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ⁄UÊfl •’ ÷Ë ªÈ«ªÊ¢fl ◊¥ „Ë ⁄U„¥ª, ‹Á∑§Ÿ fl •’ ¡Ê¬ÊŸ •ı⁄U ∞Á‡ÊÿÊ ¬˝‡Êʥà ∑‘§ ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U ¬⁄U „Ë äÿÊŸ Œ¥ª– •ÊŸ¥ŒŸ ∑‘§ ¬Ê‚ v} ‚Ê‹ ∑§Ê •ŸÈ÷fl „Ò– fl «‹, ◊ÒÁ∑§¥‚ •ı⁄U ◊Êß∑˝§Ù‚ÊÚçU≈U ◊¥ ∑§Ê◊ ∑§⁄U øÈ∑‘§ „Ò¥–

¥æòÜ»ýèÙ ×ð´ çÙßðàæ ·¤ÚUð»è çÚUÜæØ´â ßð´¿ÚU XbhZ (È.‡.o∑d.) MZm- 2390 g{ 2400 Vwda - 3000 g{ 3750 _gya - 3100 g{ 3360 _yßJ- 3500 g{ 4500 C∂S>X - 3000 g{ 4150 AZmO (È.‡. o∑d.) J{hyß - 1340 g{ 1600 ¡mwdma - 850 g{ 1400 _∑H$m - 960 g{ 990 H$[mÒ`m Ibr (È.‡.60 oH$bm{) BßXm°a - 720 X{dmg - 720 IßS>dm - 710 _mdm- 130 È.‡.oH$.

◊È¥’߸– •ˇÊÿ ™§¡Ê¸ ˇÊòÊ ◊¥ ’…∏ÃË ‚¥÷ÊflŸÊ•Ù¥ ∑§Ù ŒπÃ „È∞ •ÁŸ‹ œËM§÷Ê߸ •¥’ÊŸË ‚◊Í„ ∑§Ë ∑§¥¬ŸË Á⁄U‹Êÿ¥‚ fl¥ø⁄U ∞‚≈U ◊ÒŸ¡◊¥≈U (•Ê⁄UflË∞∞◊) •ÊÚ‹ª˝ËŸ ∞Ÿ¡Ë¸ Á‹Á◊≈U« ◊¥ •À¬Ê¥‡Ê Á„S‚ŒÊ⁄UË π⁄UËŒŸ ∑§Ë ¬Í⁄UË ÃÒÿÊ⁄UË ∑§⁄U ‹Ë „Ò– •ÊÚ‹ª˝ËŸ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ •ˇÊÿ ™§¡Ê¸ ˇÊòÊ ∑§Ë ¬˝◊Èπ ∑§¥¬ŸË „Ò– ∑§¥¬ŸË ’ÊÿÙ◊Ê‚ ªÒÁ‚Á»§∑‘§‡ÊŸ ™§¡Ê¸ ‚¥ÿ¥òÊ ∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄UÃË „Ò, Á¡‚◊¥ ™§¡Ê¸ ©à¬ÊŒŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑ΧÁ· •flÁ‡ÊCÔ ∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ Á∑§ÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– •ÊÚ‹ª˝ËŸ •ª‹ vÆ ‚Ê‹ ◊¥ ÷Ê⁄Uà ◊¥ ∑§ß¸ ’ÊÿÙ◊Ê‚ •ÊœÊÁ⁄Uà •ˇÊÿ ™§¡Ê¸ ¬Á⁄UÿÙ¡ŸÊ∞¥ ‹ªÊŸ ∑§Ë ÿÙ¡ŸÊ ’ŸÊ߸ „Ò– Á⁄U‹Êÿ¥‚ fl¥ø⁄U ∑§Ë •Ù⁄U ‚ •ÊÚ‹ª˝ËŸ ◊¥ ∑§⁄UË’ {Æ ‚ |Æ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬∞ ∑§Ê ÁŸfl‡Ê Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ–

§´UçÇU»æð Ùð çß×æÙ ¹ÚUèÎÙð ·¤æ â×ÛæõÌæ ç·¤ØæU ¬Á⁄U‚– Á∑§»§ÊÿÃË Áfl◊ÊŸ ‚flÊ ∑§¥¬ŸË ߥÁ«ªÙ Ÿ ÿÍ⁄UÙ¬Ëÿ Áfl◊ÊŸ ÁŸ◊ʸÃÊ ∑§¥¬ŸË ∞ÿ⁄U’‚ ‚ v}Æ ∞ÿ⁄U’‚ ∞ xwÆ Áfl◊ÊŸ π⁄UËŒŸ ∑§Ê v{.y •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ∑§Ê ‚◊¤ÊıÃÊ Á∑§ÿÊ „Ò– ∞ÿ⁄U’‚ Ÿ ∞∑§ ÁflôÊÁåà ◊¥ ∑§„Ê Á∑§ ÿ„ Á∑§‚Ë ÷Ê⁄UÃËÿ ∑§¥¬ŸË ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ∞∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ßß •Áœ∑§ flÊÁáÊÁíÿ∑§ Áfl◊ÊŸ π⁄UËŒŸ ∑§Ê •’ Ã∑§ ∑§Ê ‚’‚ ’«∏Ê ‚ıŒÊ „Ò– ß‚ ‚◊¤ÊıÃ ∑‘§ Äà ∑§¥¬ŸË vzÆ •àÿÊœÈÁŸ∑§ ∞ xwÆ ¡≈U Áfl◊ÊŸ π⁄UËŒªË–

ÌðÜ ·¤´ÂçÙØô´ ·Ô¤ ×æçÁüÙ ÂÚU ÎÕæß ◊È¥’߸– Ã‹ ∑‘§ ŒÊ◊Ù¥ ◊¥ flÎÁf ∑‘§ ’ÊŒ ÷Ë Ã‹ ¬˝‚¥S∑§⁄UáÊ ∑§¥¬ÁŸÿÊ¥ Á¬¿‹ øÊ⁄U ◊„ËŸÙ¥ ‚ ¬⁄UÊ߸ ◊ÊÁ¡¸Ÿ ◊¥ ŸÊ≈U∑§Ëÿ ∑§◊Ë ‚ ¡Í¤Ê ⁄U„Ë „Ò¥– ∞‚ ◊¥ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ Ÿ •¬ŸË ¬Á⁄U‚¥øÊ‹Ÿ ˇÊ◊ÃÊ ÉÊ≈UÊ∑§⁄U Ã∑§⁄UË’Ÿ •ÊœË ∑§⁄U ŒË „Ò– øÊ‹Í ‚Ë¡Ÿ ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà (•ÄU≈UÍ’⁄U ◊Ê„) ◊¥ ‚ÙÿÊ’ËŸ Ã‹ ¬˝‚¥S∑§⁄UáÊ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ ¡„Ê¥ ~Æ »§Ë‚ŒË ‚ íÿÊŒÊ ÕË, fl„ •’ ÉÊ≈U∑§⁄U yz »§Ë‚ŒË ‚ ÷Ë ∑§◊ ⁄U„ ªß¸ „Ò– Ã‹ ¬˝‚¥S∑§⁄UáÊ ∑‘§ ∑§È‹ ‹ÊªÃ πø¸ •ı⁄U Á⁄U»§Êߥ« Ã‹ ∑‘§ ’Ê¡Ê⁄U ◊ÍÀÿ ∑‘§ ’Ëø ∑‘§ •¥Ã⁄U ∑§Ù ¬⁄UÊ߸ ◊ÊÁ¡¸Ÿ ∑§„Ê ¡ÊÃÊ „Ò– •ÄU≈UÍ’⁄U ∑‘§ ¬„‹ ‚åÃÊ„ ◊¥

‚ÙÿÊ’ËŸ ∑§Ë π⁄UË»§ »§‚‹ ∑§Ë „Êfl¸ÁS≈U¥ª ¡Ù⁄UÙ¥ ¬⁄U ÕË– ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ß‚∑§Ë ¬ÿʸåà ©¬‹éœÃÊ ∑‘§ ø‹Ã

Ã‹ ¬⁄UÊ߸ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ Ÿ ‚ÙÿÊ’ËŸ ∑§Ë π⁄UËŒÊ⁄UË v}zÆ ‚ v~ÆÆ L§¬∞ ¬˝Áà ÁÄ¥fl≈U‹ ∑§Ë Œ⁄U ‚ ∑§Ë ÕË– ß‚∑‘§

•‹ÊflÊ ’Ë¡ ‚ •ı‚ß v} »§Ë‚ŒË ∑§Ë Œ⁄U ‚ Ã‹ ∑§Ë ¬˝ÊÁåà „È߸– ŒÍ‚⁄UË Ã⁄U»§, Ã‹ ¬˝‚¥S∑§⁄UáÊ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ Ÿ ÃÒÿÊ⁄U Á⁄U»§Êߥ« Ã‹ ∑§Ë Á’∑˝§Ë y|w L§¬∞ ¬˝Áà vÆ Á∑§‹Ùª˝Ê◊ ∑§Ë Œ⁄U ‚ ∑§Ë– ß‚ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U •ÄU≈UÍ’⁄U ◊¥ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑§Ù ∞∑§ ≈UŸ ’Ë¡ ∑§Ë ¬⁄UÊ߸ ¬⁄U yÆÆ ‚ zÆÆ L§¬∞ ∑§Ë ’øà „È߸ ÕË– ß‚ ‚◊ÿ ‚ÙÿÊ’ËŸ ∑‘§ ŒÊ◊Ù¥ ◊¥ ∑§⁄UË’ wy »§Ë‚ŒË ∑§Ë Ã¡Ë •Ê øÈ∑§Ë „Ò •ı⁄U Á»§‹„Ê‹ ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ß‚∑§Ë ∑§Ë◊à wxÆÆ L§¬∞ ¬˝Áà ÁÄ¥fl≈U‹ „Ò– ŒÍ‚⁄UË Ã⁄U»§ Ã‹ ∑‘§ ŒÊ◊Ù¥ ◊¥ ÷Ë •ÄU≈UÍ’⁄U ◊Ê„ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ Ã∑§⁄UË’Ÿ xv »§Ë‚ŒË ∑§Ê ©¿Ê‹ •ÊÿÊ „Ò–


www.hellohindustan.in

I{b oIbm∂S>r

§¢ÎæñÚU, »éÚUßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

ÚUæcÅþU×´ÇÜ ¹ðÜ ·¤ç×üØô´ ·¤æ ØæðÚUæ ÌÜÕ Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë– •Êÿ∑§⁄U Áfl÷ʪ Ÿ ⁄UÊc≈˛U◊¥«‹ π‹Ù¥ ∑§Ë •ÊÿÙ¡Ÿ ‚Á◊Áà ‚ ©‚∑‘§ mÊ⁄UÊ ÁŸÿÈQ§ ŒÙ „¡Ê⁄U ‚ •Áœ∑§ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ê ÁflSÃÎà éÿÊ⁄UÊ Ã‹’ Á∑§ÿÊ „Ò– •Ê⁄UÙ¬ „Ò Á∑§ ߟ◊¥ ‚ ∑§ß¸ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ë ÷Ã˸ „Ë Ÿ„Ë¥ ∑§Ë ªß¸ ÕË–

•ÊÿÙ¡Ÿ ‚Á◊Áà Ÿ ◊߸ wÆÆ~ ‚ Ÿfl¥’⁄U wÆvÆ ∑‘§ ’Ëø ÁflÁ÷ÛÊ ¬ŒÙ¥ ¬⁄U ∑§⁄UË’ wvÆÆ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ∑§Ê◊ ∑§⁄UÃ ÁŒπÊÿÊ „Ò– •ÊÿÙ¡Ÿ ‚Á◊Áà ∑§Ù Á‹π ¬òÊ ◊¥ •Êÿ∑§⁄U Áfl÷ʪ Ÿ ߟ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥

¥Õ §´‚Üñ´Ç ×çãÜæ ç·ý¤·Ô¤ÅU ÅUè× Ùð Öè ¥æòSÅþðçÜØæ ·¤ô ŠæêÜ ¿ÅUæ§üU ∞Á«‹«–– ‹ËÁ«ÿÊ ª˝ËŸfl (ŸÊÚ≈U•Ê©≈U x~) ∑§Ë ’Á…∏ÿÊ ¬Ê⁄UË •ı⁄U „ÊÚ‹Ë ∑§ÊÚÁÀflŸ (wv/w) ∑§Ë œÊ⁄UŒÊ⁄U ª¥Œ’Ê¡Ë ∑§Ë ’Œı‹Ã ߥNjҥ« ∑§Ë ◊Á„‹Ê ÁR§∑‘§≈U ≈UË◊ Ÿ •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ ∑§Ù ¬„‹ ≈U˜fl¥≈UË-wÆ ÁR§∑‘§≈U ◊Òø ◊¥ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù øÊ⁄U Áfl∑‘§≈U ‚ „⁄UÊ ÁŒÿÊ– •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ Ÿ ¡Ëà ∑‘§ Á‹∞ ߥNjҥ« ∑‘§ ‚Ê◊ŸU vyv ⁄UŸÙ¥ ∑§Ê ‹ˇÿ ⁄UπÊ– ߥNjҥ« Ÿ ¿„ Áfl∑‘§≈U πÙ∑§⁄U vyy ⁄UŸ ’ŸÊ∑§⁄U ◊Òø ¡ËÃ

Á‹ÿÊ– ߥNjҥ« ∑‘§ Á‹∞ ‹ÊÚ⁄UÊ ◊ʇʸ Ÿ wx, ‚Í¡Ë ⁄UÊÚ¡fl Ÿ wÆ, ∑§Ê‹Ù¸≈U ∞«fl«˜‚¸ Ÿ v{, «ÒÁŸÿ‹Ë ÿÊ≈UÚ Ÿ v{ •ı⁄U „ËÕ⁄U ŸÊß≈U Ÿ vÆ ⁄UŸ ’ŸÊ∞– •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ‚Ê⁄UÊ ∑§Ù∞≈U Ÿ ‚flʸÁœ∑§ ÃËŸ Áfl∑‘§≈U ø≈U∑§Ê∞– fl„Ë¥ ∞Á‹‚ ¬Ò⁄UË, ‡Ê‹ ÁŸp∑‘§ •ı⁄U Á‹¡Ê SÕÊ‹∑§⁄U ∑‘§ Á„S‚ ∞∑§-∞∑§ Áfl∑‘§≈U •ÊÿÊ– ß‚‚ ¬„‹, •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ Ÿ ≈UÊÚ‚ ¡ËÃ∑§⁄U ¬„‹ ’Ñ’Ê¡Ë ∑§Ê ÁŸáʸÿ Á∑§ÿÊ– •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ SÕÊ‹∑§⁄U Ÿ ‚’‚ •Áœ∑§ x} ⁄UŸ ’ŸÊ∞– ∑§#ÊŸ •‹ÄU‚ é‹Ò∑§fl‹ xz ⁄UŸ ’ŸÊ∑§⁄U ⁄UŸ•Ê©≈U „Ù ªß¸– ‹Ë„ ¬ÈÀ≈UŸ (w{) ÁŸp∑‘§ (v|) •ı⁄U ◊ª ‹ÒÁŸ¥ª (vÆ) ’«∏Ë ¬Ê⁄UË π‹Ÿ ◊¥ ŸÊ∑§Ê◊ ⁄U„Ë¥– ߥNjҥ« ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ∑§ÊÚÁÀflŸ Ÿ ‚flʸÁœ∑§ ŒÙ Áfl∑‘§≈U ø≈U∑§Ê∞ – ◊ʇʸ •ı⁄U «ÁŸ∞‹ ÿÊ≈U ∑§Ù ∞∑§-∞∑§ Áfl∑‘§≈U Á◊‹Ê–

∑‘§ øÿŸ, ©¬ÁSÕÁà ⁄UÁ¡S≈U⁄U, flß •ı⁄U dÙà ¬⁄U ∑§⁄U ∑§≈UıÃË ¡Ò‚ ŒSÃÊfl¡Ù¥ ∑§Ê ÁflSÃÎà éÿÊ⁄UÊ ŒŸ ∑§Ù ∑§„Ê „Ò– ‚Á◊Áà ∑§Ù ÿ ‚÷Ë ∑§Êª¡Êà ߂ ◊Ê„ ∑‘§ •¥Ã Ã∑§ ŒŸÊ „Ò–

•Êÿ∑§⁄U Áfl÷ʪ ß‚ Á‡Ê∑§Êÿà ∑‘§ ’ÊŒ „⁄U∑§Ã ◊¥ •ÊÿÊ „Ò Á∑§ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑‘§ M§¬ ◊¥ ⁄UÁ¡S≈U⁄U ◊¥ ’«∏Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ »§¡Ë¸ ŸÊ◊ ÷⁄U ÁŒ∞ ª∞ •ı⁄U ©Ÿ∑‘§ ŸÊ◊ ¬⁄U ÷Ë flß-÷ûÊÊ Á‹ÿÊ ªÿÊ–

çß™ææÂÙ ·ð¤ ·é¤ÀU Öè ·¤ÚUð´»ð ÕËÜðÕæÁ ·¤ÚU àæÅUüÜñâ ÏôÙè, ßèM¤ Ùð ÕæòÇè Âð´ÅU ·¤ÚUæ§ü Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë– •÷Ë Ã∑§ •Ê¬Ÿ Á» À◊Ë „Ë⁄UÙߟ٥ •ı⁄U ◊ÊÚ«‹Ù¥ ∑§Ù ’ÊÚ«Ë ¬⁄U ¬¥≈U ∑§⁄UÊ∑§⁄U ÁflôÊʬŸ ∑§⁄UÃ „È∞ ŒπÊ „ÙªÊ ‹Á∑§Ÿ •’ ÷Ê⁄UÃËÿ ÁR§∑‘§≈U ∑§#ÊŸ ◊„ãŒ˝ Á‚¥„ œÙŸË, ÁflS»§Ù≈U∑§ ’À‹’Ê¡ flË⁄UãŒ˝ ‚„flʪ •ı⁄U œÈ⁄U¥œ⁄U •ÊÚ» ÁS¬Ÿ⁄U „⁄U÷¡Ÿ Á‚¥„ ÷Ë ß‚ ‹Ë∑§ ¬⁄U ø‹ ¬«∏ „Ò¥– ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑‘§ ߟ œÈ⁄U¥œ⁄U ÁR§∑‘§≈U⁄UÙ¥ Ÿ v~ »§⁄Ufl⁄UË ‚ ÷Ê⁄UÃËÿ ©¬◊„Êmˬ ◊¥ ‡ÊÈM§ „ÙŸ flÊ‹ Áfl‡fl∑§¬ ∑‘§ Ç‹Ù’‹ ¬˝ÊÿÙ¡∑§ ¬å‚Ë ∑‘§ Á‹∞ ’ÊÚ«Ë ¬¥≈U ∑§⁄UÊ∑§⁄U ÁflôÊʬŸ Á∑§ÿÊ „Ò– ÷Ê⁄UÃËÿ ÁR§∑‘§≈U ∑‘§ ßÁÄʂ ◊¥ ÿ„ ¬„‹Ê ◊ı∑§Ê „Ò ¡’Á∑§ ÁR§∑‘§≈U⁄UÙ¥ Ÿ •¬ŸË ’ÊÚ«Ë ∑§Ù ¬¥≈U ∑§⁄UÊ∑§⁄U ∑§Ù߸ ÁflôÊʬŸ Á∑§ÿÊ „Ò– œÙŸË, ‚„flʪ •ı⁄U „⁄U÷¡Ÿ ∑‘§ •‹ÊflÊ ŒÙ •ãÿ ÿÈflÊ ÁR§∑‘§≈U⁄U ‚È⁄U‡Ê ⁄UÒŸÊ •ı⁄U Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ù„‹Ë ÷Ë ß‚ •ŸÍ∆ ÁflôÊʬŸ ∑§Ê Á„S‚Ê „Ò¥– ÷Ê⁄UÃËÿ ÁR§∑‘§≈U ∑‘§ ‚’‚ ’«∏ ’˝Ê¥« œÙŸË Ÿ •¬Ÿ ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ∑Ú§Á⁄Uÿ⁄U ◊¥ …⁄UÙ¥ ÁflôÊʬŸ Á∑§∞ „Ò¥–

÷Ê⁄Uà ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „Ò wÆw{ ç×Øæ´ÎæÎ ·¤è ◊¥ ◊¡’ÊŸË— é‹Ê≈U⁄U ŒÙ„Ê– é‹Ê≈U⁄U Ÿ Ÿ∞ ’Ê¡Ê⁄U ∑§Ë Ã‹Ê‡Ê •ı⁄U »È§≈U’Ê‹ ∑‘§ ÕæÎàææãÌ ¹ˆ× Áfl∑§Ê‚ ∑§Ë ∑§flÊÿŒ ◊¥ wÆww Áfl‡fl∑§¬ ∑§Ë ◊¡’ÊŸË ∑§Ã⁄U ∑§Ù ÁŒ∞ ¡ÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ ÷Ê⁄Uà ∑§Ù Áfl‡fl∑§¬ ∑§Ë ◊¡’ÊŸË ∑§Ê ‚¥÷ÊÁflà ©ê◊ËŒflÊ⁄U ’ÃÊÿÊ– é‹Ê≈U⁄U Ÿ ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ „◊¥ Ÿ∞ ˇÊòÊÙ¥ ∑§Ë Ã‹Ê‡Ê ∑§⁄UŸË „Ò ¡„Ê¥ »È§≈U’Ê‹ ∑§Ê Áfl∑§Ê‚ „Ù ‚∑‘§– ÷Ê⁄Uà ∞∑§ ©ê◊ËŒflÊ⁄U „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò Á¡‚∑§Ë •Ê’ÊŒË ∞∑§ •⁄U’ ‚ •Áœ∑§ „Ò–

÷Ê⁄Uà ◊¥ Áfl‡fl∑§¬ ∑‘§ •ÊÿÙ¡Ÿ ‚ „ÙªÊ »§ÊÿŒÊ— „ÊÚ≈UŸ

M¤â ·¤è ÅðUçÙâ ç¹ÜæǸè ×æçÚUØæ àæðÚUæÂæðßæ ¥æ»æ×è ¥æòSÅðUþçÜØÙ ¥æðÂÙ ·ð¤ çÜ° ¥ÂÙè Ù§üU Âæðáæ·¤ ·¤æ ¥ÙæßæÚU‡æ ·¤ÚUÌð ãéU°Ð

÷Ê⁄Uà ∑‘§ ∑§Ùø ’ÊÚ’ „ÊÚ≈UŸ Ÿ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù ∑§„Ê Á∑§ »§Ë»§Ê •äÿˇÊ ‚¬ é‹Ê≈U⁄U ∑§Ê wÆw{ Áfl‡fl∑§¬ ÷Ê⁄Uà ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ê ‚ȤÊÊfl •ë¿Ê „Ò ÄUÿÙ¥Á∑§ ß‚‚ Œ‡Ê ◊¥ »È§≈U’Ê‹ ∑‘§ ’ÈÁŸÿÊŒË …Ê¥ø ∑§Ê Áfl∑§Ê‚ „٪ʖ „ÊÚ≈UŸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ »§Ë»§Ê Áfl‡fl∑§¬ ÷Ê⁄Uà ◊¥ „ÙŸ ‚ π‹ ◊¥ ÁŸfl‡Ê ’…∏ªÊ– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊ȤÊ Ÿ„Ë¥ ¬ÃÊ Á∑§ ÷Ê⁄Uà Áfl‡fl∑§¬ ∑§Ë ◊¡’ÊŸË ∑‘§ Á‹∞ ∑§’ ÃÒÿÊ⁄U „٪ʖ ’ÈÁŸÿÊŒË …Ê¥øÊ ‚◊SÿÊ „Ò ‹Á∑§Ÿ ÁflE ∑§¬ ∑‘§ •ÊÿÙ¡Ÿ ‚ ÷Ê⁄UÃËÿ »È§≈U’Ê‹ ◊¥ ÁŸfl‡Ê ’…∏ªÊ– ß‚∑‘§ •Êª ◊Ò¥ Ÿ„Ë¥ ¡ÊŸÃÊ–

Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë– ◊ÊS≈U⁄U é‹ÊS≈U⁄U ‚ÁøŸ Ã¥«È‹∑§⁄U ÁR§∑‘§≈U Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ’È∑§ ∑‘§ ‹ª÷ª „⁄U ¬ÛÊ ¬⁄U •¬ŸÊ ŸÊ◊ Œ¡¸ ∑§⁄UflÊ øÈ∑‘§ „Ò¥– ÁR§∑‘§≈U ∑‘§ ÷ªflÊŸ ‚ÁøŸ ŒÁˇÊáÊ •»˝§Ë∑§Ê ∑§ Áπ‹Ê»§ ÅÊ‹ ª∞ ¬„U‹ ∞∑§ ÁŒfl‚Ëÿ ◊È∑§Ê’‹ ◊¥ ÅÊ‹Ÿ ∑§ ‚ÊÕ „UË •¬Ÿ ÃÊ¡ ◊¥ ∞∑§ •ı⁄U ⁄àŸ ¡Ê«∏U Á‹ÿÊ– ∞∑§ flŸ« π‹Ã „Ë ‚ÁøŸ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ÁŒÇª¡ ’À‹’Ê¡ ¡ÊflŒ Á◊ÿÊ¥ŒÊŒ ∑‘§ ‚’‚ ‹¥’ flŸ« ∑Ú§Á⁄Uÿ⁄U ∑‘§ Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ∑§Ù ÃÙ«∏ ÁŒÿÊ– Á◊ÿÊ¥ŒÊŒ ∑‘§ ŸÊ◊ ‚’‚ ‹¥’ flŸ« ∑§Á⁄Uÿ⁄U ∑§Ê Á⁄U∑§ÊÚ«¸ Œ¡¸ ÕÊ– Á◊ÿÊ¥ŒÊŒ Ÿ wÆ ‚Ê‹ •ı⁄U w|w ÁŒŸÙ¥ Ã∑§ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ≈UË◊ ∑‘§ Á‹∞ ∞∑§ ÁŒfl‚Ëÿ ÁR§∑‘§≈U ◊¥ Á‡Ê⁄U∑§Ã ∑§Ë „Ò– ’ÈäÊflÊ⁄U ∑§Ê ŒÁˇÊáÊ •»˝§Ë∑§Ê Œı⁄U ¬⁄U ∑˝§Ë¡ ¬⁄U •ÊÃ „Ë ◊ÊS≈U⁄U Ÿ Á◊ÿÊ¥ŒÊŒ ∑§Ê Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ÃÙ«∏ ÁŒÿÊ–

ÚUãæ Íæ ¥´ÂæØÚU âð ÕæÌ, ãô »Øæ ¥æ©ÅU fl«ÙŒ⁄UÊ– Á∑˝§∑‘§≈U ∞∑§ π‹ „Ò •ı⁄U ß‚◊¥ „Ê⁄U ¡Ëà ‹ªË ⁄U„ÃË „Ò ‹Á∑§Ÿ Á‚»¸ ¡Ëà „ÊÁ‚‹ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ π‹ ÷ÊflŸÊ ∑§Ù ÷È‹ÊŸÊ Á’À∑§È‹ ©Áøà Ÿ„Ë¥– ⁄UÊ¡SÕÊŸ •ı⁄U fl«ÙŒ⁄UÊ ∑‘§ ’Ëø „Ù ⁄U„ ⁄UáÊ¡Ë ≈˛Ê»§Ë »§Êߟ‹ ◊È∑§Ê’‹ ◊¥ ◊¡’ÊŸ Ÿ π‹U èÊÊflŸÊU ∑§Ë ‚÷Ë ⁄UπÊ•Ù¥ ∑§Ù ¬Ê⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ◊Òø ∑‘§ ¬„‹ ÁŒŸ ‹¥ø ∑‘§ ’ÊŒ ‡ÊÈM§ „È∞ π‹ ◊¥ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑‘§ ‚‹Ê◊Ë ’À‹’Ê¡ ÁflŸËà ª‹Ã »Ò§‚‹ ∑§Ê Á‡Ê∑§Ê⁄U „Ù∑§⁄U ⁄UŸ •Ê©≈U „Ù ª∞– ÁflŸËà ¡’ ◊¡’ÍÃË ‚ •Êª ’…∏ ⁄U„ Õ, Ã÷Ë SÄflÊÿ⁄U ‹ª •¥¬Êÿ⁄U „Á⁄U„⁄UáÊ ∑§Ë •ŸŒπË ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ fl ŒÈ÷ʸÇÿ¬Íáʸ Ã⁄UË∑‘§ ‚ ⁄UŸ •Ê©≈U „Ù ª∞– ‹¥ø ∑‘§ ’ÊŒ flÙ„⁄UÊ ∑§Ë ª¥Œ ¬⁄U ÁflŸËà Ÿ «˛Êßfl ∑§⁄UŸÊ øÊ„Ê, ‹Á∑§Ÿ ª¥Œ ÷^ ∑‘§ ¬Ê‚ ø‹Ë ªß¸– ß‚Ë Œı⁄UÊŸ ÁflŸËà Ÿ •¥¬Êÿ⁄U „Á⁄U„⁄UáÊ ∑§Ë •Ù⁄U ¬⁄UÁ◊‡ÊŸ ◊Ê¥ªŸ ∑§Ê ߇ÊÊ⁄UÊ Á∑§ÿÊ •ı⁄U ∑˝§Ë¡ ‚ ’Ê„⁄U ÁŸ∑§‹∑§⁄U Á¬ø ∑§Ù ŒπŸ ‹ª, Ã÷Ë ÷^ Ÿ Õ˝Ù ∑§⁄U ÁŒÿÊ •ı⁄U Á¬ŸÊ‹ Ÿ ⁄UŸ •Ê©≈U ∑§Ë •¬Ë‹ ∑§⁄U ŒË– „Á⁄U„⁄UáÊ Ÿ Õ«¸ •¥¬Êÿ⁄U ∑§Ë •Ù⁄U ߇ÊÊ⁄UÊ Á∑§ÿÊ •ı⁄U ÁflŸËà ⁄UŸ •Ê©≈U ∑§⁄UÊ⁄U ÁŒ∞ ª∞– ÁŸÿ◊ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ÃÙ ÿ •Ê©≈U ‚„Ë ÕÊ, ÄUÿÙ¥Á∑§ ÁflŸËà ∑˝§Ë¡ ∑‘§ ’Ê„⁄U Õ, ‹Á∑§Ÿ ß‚ Áfl∑‘§≈U Ÿ π‹ ÷ÊflŸÊ ∑§Ù „⁄UÊ ÁŒÿÊ–

øÒÁ⁄U≈UË ∑§ Á‹∞ •ªÊ‚Ë Ÿ ÁŒπÊÿÊ S≈U»§Ë ∑§Ê ãÿÍ« »§Ù≈UÙ ‹¥ŒŸ– •◊Á⁄U∑§Ê ∑‘§ ÁŒÇª¡ ≈UÁŸ‚ Áπ‹Ê«∏Ë •Ê¥Œ˝ •ªÊ‚Ë Ÿ øÒÁ⁄U≈UË ∑‘§ Á‹∞ „È߸ ∞∑§ ŸË‹Ê◊Ë ◊¥ ’Ù‹Ë∑§Ãʸ•Ù¥ ∑§Ù ‹È÷ÊŸ ∑‘§ Á‹∞ •ŸÙπÊ ‹Á∑§Ÿ •≈U¬≈UÊ Ã⁄UË∑§Ê •¬ŸÊÃ „È∞ ‚’‚ ™§¥øË ’Ù‹Ë ‹ªÊŸ flÊ‹ ∑§Ù •¬ŸË ¬àŸË S≈U»§Ë ª˝Ê» ∑§Ê •¬Ÿ ◊Ù’Êß‹ ‚ πË¥øÊ ªÿÊ ãÿÍ« »§Ù≈UÙ ÁŒπÊÿÊ– Œ ‚Ÿ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ∑§Á⁄Uÿ⁄U ª˝Ò¥« S‹Ò◊ Áfl¡ÃÊ •ªÊ‚Ë Ÿ

¥´ÌÚU çßlæÜØ Èé¤ÅUÕæÜ SŠææü ߥUŒÊÒ⁄U– ßU‚„UÊ∑§ ¬≈U‹ ¬Áé‹∑§ S∑ͧ‹ mUÊ⁄UÊ ‚Ë’Ë∞‚߸U ÁfllÊ‹ÿ ∑§Ë •¥Ã⁄U ÁfllÊ‹ÿ »È§≈U’Ê‹ S¬äÊʸ ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ w} ¡Ÿfl⁄UË ‚ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– •Ê߸U¬Ë¬Ë∞‚ ∑§Ë ¬˝ÊøÊÿʸ ⁄UÁ‡◊ ∑§Ê҇ʋ ’Êfl¡Ê Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ŸÊÚ∑§•Ê©U≈U •ÊäÊÊ⁄U ¬⁄U π‹Ë ¡ÊŸ flÊ‹Ë ßU‚ S¬äÊʸ ◊¥ •¥«U⁄Uvz •ÊÿÈ flª¸ ∑§ Áπ‹Ê«U∏Ë ÷ʪ ‹ ‚∑§Ã „ÒU¢– S¬äÊʸ ◊¥ ‚»§‹ÃÊ ¬ÊŸ flÊ‹Ë ≈UË◊Ê¥ ∑§Ê ≈U˛ÊÚ»§Ë ∑§ ‚ÊÕ ßŸÊ◊Ë ⁄UÊÁ‡Ê ÷Ë ŒË ¡Ê∞ªË– Áfl¡ÃÊ ≈UË◊ ∑§Ê zÆÆÆ L§¬∞, ¡’Á∑§ ©U¬Áfl¡ÃÊ ≈UË◊ ∑§Ê xÆÆÆ L§¬∞ ߟÊ◊ ∑§ M§¬ ◊¥ ÁŒ∞ ¡Ê∞¢ª– ßU‚∑§ •‹ÊflÊ S¬äÊʸ ◊¥ ‚fl¸üÊc∆U S∑§Ê⁄U⁄U, ‚fl¸üÊc∆U •ŸÈ‡ÊÊÁ‚à ≈UË◊ fl ¬˝àÿ∑§ ◊Òø ◊¥ ◊ÒŸ •ÊÚ»§ Œ ◊Òø ∑§Ê ¬È⁄US∑§Ê⁄U ÷Ë ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ–

Áæ’ßËØ ãUæðÜ·¤ÚU ·¤æð Îæð S߇æü ߥUŒÊÒ⁄U– S∑§Ê߸U ∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ •ÊÚ»§ ◊äÿ¬˝Œ‡Ê ∑§ ÃàflÊfläÊÊŸ ◊¥ S∑§Ê߸U

ÃÊßflÊŸ ◊¥ „È߸ ß‚ ŸË‹Ê◊Ë ‚ ¬„‹ ’Ù‹Ë∑§Ãʸ•Ù¥ ‚ ∑§„Ê Á∑§ ¡Ù øÊ⁄U „¡Ê⁄U «ÊÚ‹⁄U ∑§Ë ’Ù‹Ë ‹ªÊ∞ªÊ, ◊Ò¥ ©‚ ◊Ù’Êß‹ ¬⁄U •¬ŸË ¬àŸË ∑§Ë ãÿÍ« ÃSflË⁄U ÁŒπÊ™§¥ªÊ– ≈UÁŸ‚ ¡ªÃ ∑‘§ ‚’‚ »Ò§‡ÊŸ’‹ Áπ‹Ê«∏Ë ⁄U„ •ªÊ‚Ë ∑‘§ ß‚ ¬˝SÃÊfl ‚ fl„Ê¥ ◊ı¡ÍŒ ‹ÙªÙ¥ Ÿ ¡Ù⁄U ‚ ∆„Ê∑§Ê ‹ªÊÿÊ •ı⁄U ÃÊÁ‹ÿÊ¥ ’¡Ê߸– ‚’Ÿ ß‚ ∞∑§ ◊¡Ê∑§ „Ë ‚◊¤ÊÊ, ‹Á∑§Ÿ ‚’‚

∞‚ÊÁ‚∞‡ÊŸ Á¡‹Ê ߥUŒÊÒ⁄U mUÊ⁄UÊ •ÊÿÊÁ¡Ã ¿U∆UË ◊äÿ¬˝Œ‡Ê S∑§Ê߸U øÒÁê¬ÿŸÁ‡Ê¬ ◊¥ ŒflË •Á„UÀÿÊ Áfl‡flÁfllÊ‹ÿ ∑§ ¿UÊòÊ ¡ÊíflÀÿ „UÊ‹∑§⁄U Ÿ ŒÊ Sfláʸ ¬Œ∑§ ¬˝Êåà ∑§⁄U ŒÊ„U⁄UË ‚»§‹ÃÊ ¡ •Á¡¸Ã ∑§⁄U ߥUŒÊÒ⁄U ∑§Ê ŸÊ◊ ªÊÒ⁄flUÊÁãflà Á∑§ÿÊ– ¡ÊíflÀÿ „UÊ‹∑§⁄U ∑§Ê øÿŸ ‚ÃÊ⁄UÊ, ◊„UÊ⁄UÊc≈˛U ◊¥ „UÊŸ flÊ‹Ë ⁄UÊc≈˛UËÿ S∑§Ê߸U øÒÁê¬ÿŸÁ‡Ê¬ S¬äÊʸ ◊¥ „ÈU•Ê–

¥æŸæéçß ÅêUÅðUÁæ Ùð ç·¤Øæ ÂýÎðàæ ·¤æ ÂýçÌçÙçŠæˆß ߥUŒÊÒ⁄U– ÄflË¥‚ ∑§ÊÚ‹¡ ∑§Ë ¿UÊòÊÊ •ÊüÊÈÁfl ≈ÍU≈U¡Ê Ÿ ÁŒÀ‹Ë ◊¥ •ÊÿÊÁ¡Ã Ÿ‡ÊŸ‹ S∑ͧ‹ ªê‚ ◊¥ ⁄UÊ‹⁄U S∑§Á≈¥Uª •¥«U⁄U-v~ flª¸ ◊¥ ⁄UÊ«U ⁄‘U‚ ◊¥ ◊äÿ¬˝Œ‡Ê ∑§Ê ¬˝ÁÃÁŸÁäÊàfl Á∑§ÿÊ– ⁄UÊíÿ SÃ⁄U ¬⁄U ¬˝Õ◊ SÕÊŸ ¬˝Êåà ∑§⁄U øÿÁŸÃ „UÊŸ ¬⁄U ÃÕÊ ÇflÊÁ‹ÿ⁄U ◊¥ ∑§ÊÁø¥ª ∑Ò§ê¬ ◊¥ ÷ʪ ‹Ÿ ¬⁄U •ÊüÊÈÁfl ≈ÍU≈U¡Ê ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê ∑§Ê ¬˝ÁÃÁŸÁäÊàfl ¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ–

™§¥øË ’Ù‹Ë ‹ªÊŸ flÊ‹ ∑§Ù ¡’ •ªÊ‚Ë Ÿ ◊Ù’Êß‹ ¬⁄U ÃSflË⁄U ÁŒπÊ߸ ÃÙ ©‚∑‘§ ◊È¥„ ‚ ÁŸ∑§‹Ê flÊ©– „Ê‹Ê¥Á∑§ ÿ„ S¬C Ÿ„Ë¥ „Ò Á∑§ ◊Ù’Êß‹ ¬⁄U S≈U»§Ë ∑§Ë „Ë ÃSflË⁄U ÕË ÿÊ Á∑§‚Ë •ı⁄U ∑§Ë– ÿ„ ÷Ë S¬c≈U Ÿ„Ë¥ „Ò Á∑§ S≈U»§Ë •¬Ÿ ¬Áà ∑§Ë ß‚ „⁄U∑§Ã ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸÃË ÕË ÿÊ Ÿ„Ë¥–

ÍæÙæ ãæÌôÎ ÿæð˜æ ·¤è »ýæ×è‡æ ¹ðÜ·¤êÎ ÂýçÌØôç»Ìæ ÂýæÚ´UÖ ßãŒı⁄U– ¬ÈÁ‹‚ •œËˇÊ∑§ ¬Á‡ø◊ (Œ„ÊÃ) «Ë. üÊËÁŸflÊ‚ fl◊ʸ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ◊äÿ¬˝Œ‡Ê ‡ÊÊ‚Ÿ mÊ⁄UÊ ÿÈflÊ •Á÷ÿÊŸ ∑‘§ •¥Ãª¸Ã ⁄UÊíÿ ∑‘§ ªÊ¢flÊ¢ ◊¥ ª˝Ê◊ËáÊ π‹∑§ÍŒ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ∑§⁄UÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á¡‚◊¥ ¬˝Õ◊ ø⁄UáÊ ◊¥ ÕÊŸÊ SÃ⁄U ∑‘§ ª˝Ê◊Ù¢ ∑§Ë ≈UË◊Ù¢ ∑‘§ ◊äÿ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ∑§’aË, flÊÚ‹Ë’Ê‹, ≈UÁŸ‚ ’ÊÚ‹ ÁR§∑‘§≈U, ⁄US‚Ê∑§‡ÊË ∞fl¥ Á◊ŸË ◊Ò⁄UÊÕŸ Œı«∏ vÆ Á∑§◊Ë ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ∑§Ê ©fÊ≈UŸ ’ÈäÊflÊ⁄U ∑§Ê ¬˝Ê× Æ~.ÆÆ ’¡ ª˝Ê◊ ∑§Ê∑§Á⁄UÿÊ „ÊÃÙŒ ˇÊòÊ ◊¥ ≈UÁŸ‚ ’ÊÚ‹ ÁR§∑‘§≈U ◊Òø ∑‘§ ‚ÊÕ ÕÊŸÊ ¬˝÷Ê⁄UË „ÊÃÙŒ ∞◊∞ ‚ÒÿŒ mÊ⁄UÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ª˝Ê◊ ⁄UˇÊÊ ‚Á◊Áà ÕÊŸÊ „ÊÃÙŒ ‚¥ÿÙ¡∑§ ‚¥¡ÿ ‚ÙŸË ∑§Ë ’ÊÚ‹ ¬⁄U ≈UË•Ê߸ ∞◊∞ ‚ÒÿŒ Ÿ ’Á≈U¥ª ∑§⁄U ◊Òø ∑§Ê ©fÊ≈UŸ Á∑§ÿÊ– Á∑˝§∑§≈U S¬äÊʸ ◊¥ ∑§È‹ vx ≈UË◊Ù¢ Ÿ ÷ʪ Á‹ÿÊ– ªÈL§UflÊ⁄U ∑§Ê ‚◊Ë»§ÊßUŸ‹ fl »§Êߟ‹ ◊Òø π‹ ¡Ê∞¢ª ÃÕÊ ‡Ê· ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ◊¥ ∑§’aË, flÊÚ‹Ë’Ê‹ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ª˝Ê◊ ¬ÊÁ‹ÿÊ ⁄UÀfl S≈U‡ÊŸ ª˝Ê©¢« ¬⁄U, Á◊ŸË ◊Ò⁄UÊÕŸ Œı«∏ „ÊÃÙŒ ¡ËŸ ◊Ҍʟ ¬⁄U ‡ÊÈ∑˝§flÊ⁄U ∑§Ê ¬˝Ê× Æ}.ÆÆ ’¡ fl ⁄US‚Ê∑§‚Ë ŒÙ¬„⁄U Æw.ÆÆ ’¡ •ÊÿÙÁ¡Ã „Ù∑§⁄U ◊∑§⁄U ‚¥R§Ê¥Áà ∑‘§ ÁŒŸ ŒÙ¬„⁄U Æw.ÆÆ ’¡ ¬È⁄US∑§Ê⁄U ÁflÃ⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ–

15

¹ÕÚð¢ ÛæÅUÂÅU |} Á◊Ÿ≈U ◊¥ „ÒŒ⁄UÊ’ÊŒ ∑§Ù Á∑§ÿÊ ÕÊ πÊ∑§, •’ ∑§⁄UªÊ •Ê߸¬Ë∞‹ ⁄Uهʟ ¡ÿ¬È⁄U– ◊ı¡ÍŒÊ ⁄UáÊ¡Ë ‚òÊ ◊¥ •¬Ÿ ‡ÊÊŸŒÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ‚ ◊„¡ |} Á◊Ÿ≈U ◊¥ Áfl¬ˇÊË „ÒŒ⁄UÊ’ÊŒ ≈UË◊ ∑§Ù πÊ∑§ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ê Ã¡ ª¥Œ’Ê¡ ŒË¬∑§ øÊ„⁄U ÿÊŒ „Ò •Ê¬∑§Ù– ŒË¬∑§ Ÿ ◊„¡ vÆ ⁄UŸ Œ∑§⁄U } Áfl∑‘§≈U ø≈U∑§Ê∞ Õ– ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑‘§ ÿÈflÊ ª¥Œ’Ê¡ ŒË¬∑§ øÊ„⁄U fl ◊äÿR§◊ ∑‘§ ’À‹’Ê¡ •‡ÊÙ∑§ ◊ŸÊÁ⁄UÿÊ ∑§Ù ⁄UÊ¡SÕÊŸ ⁄UÊÚÿÀ‚ Ÿ •Ê߸¬Ë∞‹-y ∑‘§ Á‹∞ •ŸÈ’¥ÁœÃ Á∑§ÿÊ „Ò–

÷Ê⁄Uà »§Ë»§Ê ⁄UÒÁ∑§¥ª ◊¥ ŒÙ SÕÊŸ Áª⁄UÊ Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë– ÷Ê⁄Uà ŒÙ„Ê ◊¥ ø‹ ⁄U„ ∞∞»§‚Ë ∞Á‡ÊÿÊ ∑§¬ ∑‘§ •¬Ÿ ¬„‹ ◊Òø ◊¥ •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ ∑‘§ „ÊÕÙ¥ Æ-y ∑§Ë ¬⁄UÊ¡ÿ ¤Ê‹Ÿ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ¡Ê⁄UË ÃÊ¡Ê »§Ë»§Ê ⁄UÒÁ∑§¥ª ◊¥ ŒÙ SÕÊŸ Áª⁄U∑§⁄U vyyfl¥ SÕÊŸ ¬⁄U Áπ‚∑§ ªÿÊ– ∞Á‡ÊÿÊ ∑§¬ ‡ÊÈM§ „ÙŸ ‚ ¬„‹ ÷Ê⁄Uà »§Ë»§Ê ⁄UÒÁ∑§¥ª ◊¥ vywfl¥ SÕÊŸ ¬⁄U ÕÊ, ‹Á∑§Ÿ •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ ‚ Á◊‹Ë ¬⁄UÊ¡ÿ ∑§Ê ©‚ ⁄UÒÁ∑§¥ª ◊¥ ŸÈ∑§‚ÊŸ ©∆ÊŸÊ ¬«∏Ê– ÷Ê⁄Uà ∑§Ù „⁄UÊŸ flÊ‹Ê •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ •¬Ÿ w{fl¥ SÕÊŸ ¬⁄U ’⁄U∑§⁄UÊ⁄U „Ò •ı⁄U ∞Á‡ÊÿÊ ◊¥ øÙ≈UË ∑§Ê Œ‡Ê ’ŸÊ „È•Ê „Ò– ∞Á‡ÊÿÊ߸ Œ‡ÊÙ¥ ◊¥ ÷Ê⁄Uà •’ wzfl¥ SÕÊŸ ¬⁄U Áπ‚∑§ ªÿÊ „Ò– ÷Ê⁄Uà ∑§Ù ∞Á‡ÊÿÊ ∑§¬ ◊¥ •¬Ÿ •ª‹ ŒÙ ◊ÒøÙ¥ ◊¥ ’„⁄UËŸ •ı⁄U ŒÁˇÊáÊ ∑§ÙÁ⁄UÿÊ ‚ ◊È∑§Ê’‹Ê ∑§⁄UŸÊ „Ò–

÷Ê⁄UÙûÊÙ‹∑§ ∑§Ù øËŸ ¡ÊŸ ‚ ⁄UÙ∑§Ê Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë– ÷Ê⁄UÃËÿ ÷Ê⁄UÙûÊÙ‹Ÿ ◊„Ê‚¥ÉÊ ∑‘§ ‚¥ÿÈQ§ ‚Áøfl •’˝Ê„◊ ∑‘§áÃøË •ı⁄U ∞∑§ ÷Ê⁄UÙûÊÙ‹∑§ ∑§Ù •Ê¡ ŸàÕË flË‚Ê ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ øËŸ ¡ÊŸ ‚ ⁄UÙ∑§ ÁŒÿÊ ªÿÊ– •L§§áÊÊø‹ ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ •’˝Ê„◊ •ı⁄U ÷Ê⁄UÙûÊÙ‹∑§ ∑§Ù ߥÁŒ⁄UÊ ªÊ¥œË •ãÃ⁄U⁄UÊC˛Ëÿ „flÊ߸•aU ¬⁄U ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù øËŸ ∑‘§ ’ËÁ¡¥ª ‡Ê„⁄U ¡ÊŸ ‚ ⁄UÙ∑§ ÁŒÿÊ ªÿÊ, ÄUÿÙ¥Á∑§ ©Ÿ∑‘§ ¬Ê‚ ŸàÕË flË‚Ê ÕÊ– øËŸË ŒÍÃÊflÊ‚ Ÿ ©ã„¥ ŸàÕË flË‚Ê ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ ÕÊ–

’ÊÚ«¸⁄U πÙ¡¥ª ‚Ȭ⁄U S≈UÊ⁄U Á‚«ŸË– •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ ◊¥ ÁR§∑‘§≈U ∑§Ë «Í’ÃË ŸÒÿÊ ∑§Ù ¬Ê⁄U ‹ªÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ¬Ífl¸ •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ߸ ∑§#ÊŸ ∞‹Ÿ ’ÊÚ«¸⁄U ∞∑§ ∞‚Ê ≈UËflË ∑§Êÿ¸R§◊ ‹∑§⁄U •Ê∞ „Ò¥, ¡Ù ⁄UÊC˛Ëÿ ≈UË◊ ∑‘§ Á‹∞ Ÿß¸ ¬˝ÁÃ÷Ê•Ù¥ ∑§Ë πÙ¡ ∑§⁄UªÊ– ’ÊÚ«¸⁄U Ÿ ∞∑§ Ÿ∞ ≈UËflË ‡ÊÙ Á∑˝§∑‘§≈U ‚Ȭ⁄U S≈UÊ‚¸ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒÃ „È∞ ∑§„Ê- ß‚ ∑§Êÿ¸R§◊ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ ∑§◊ ‚ ∑§◊ ¿„ ∞‚ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ë πÙ¡ ∑§Ë ¡Ê∞ªË ¡Ù ⁄UÊC˛Ëÿ ≈UË◊ ◊¥ ¡ª„ ’ŸÊŸ ∑‘§ Á‹∞ •¬ŸÊ ŒÊflÊ ¬‡Ê ∑§⁄UŸ ∑§Ë ∑§ÊÁ’Á‹ÿà ⁄UπÃ „Ù¥–

‚Ò»§ π‹Ù¥ ◊¥ ÷Ê⁄Uà ∑§Ê flø¸Sfl ’⁄U∑§⁄UÊ⁄U Œ„⁄Uʌ͟– ¬˝Õ◊ ŒÁˇÊáÊ ∞Á‡ÊÿÊ߸ ‡ÊËÃ∑§Ê‹ËŸ π‹Ù¥ (‚Ò»§) ◊¥ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù zÆÆ ◊Ë≈U⁄U, vÆÆÆ ◊Ë≈U⁄U •ı⁄U vzÆÆ ◊Ë≈U⁄U S¬Ë« S∑‘§Á≈U¥ª ⁄U‚ ◊¥ ÷Ê⁄Uà Ÿ •ãÿ Œ‡ÊÙ¥ ¬⁄U •¬ŸÊ Œ’Œ’Ê ’⁄U∑§⁄UÊ⁄U ⁄UπÊ– Œ„⁄Uʌ͟ ∑‘§ ⁄UÊÿ¬È⁄U S¬Ù≈U˜‚¸ ∑§Ê‹¡ ◊¥ ßã«Ù⁄U •Êß‚ S≈UÁ«ÿ◊ ◊¥ „È߸ zÆÆ ◊Ë≈U⁄U ∑§Ë ◊Á„‹Ê S¬Ë« S∑‘§Á≈U¥ª ⁄U‚ ◊¥ ÷Ê⁄Uà ∑§Ë ´§Áà ∑§Ù≈UflÊ‹, ‚ÙŸ◊ ‚Ù◊Ê •ı⁄U Á⁄U◊Á¤Ê◊ Ÿ ∑˝§◊‡Ê— ¬˝Õ◊, ÁmÃËÿ •ı⁄U ÃÎÃËÿ SÕÊŸ „ÊÁ‚‹ Á∑§ÿÊ, ¡’Á∑§ ¬ÈL§· flª¸ ∑§Ë vÆÆÆ ◊Ë≈U⁄U ∑§Ë S¬Ë« S∑‘§Á≈U¥ª ⁄U‚ ◊¥ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ ‚È’Ùœ ¬ÊÁ≈U‹ Ÿ ¬„‹Ê SÕÊŸ ¬˝Ê# ∑§⁄U Sfláʸ ¬Œ∑§ ¡ËÃÊ–


www.hellohindustan.in AßoV_ [•ÓR>

BßXm°a eha

§¢ÎæñÚU, »éL¤ßæÚU, vx ÁÙßÚUè w®vv

¼ô ÅþU·¤ô´ ·ð¤ Õè¿ ×ð´ ·¤æÚU ãéU§ü ¿·¤Ùæ¿êÚU

âæÜð Ùð ÁèÁæ ·¤ô ×æÚU ÇUæÜæ

ߢºı⁄U– ⁄UÊ¡ãŒ˝ Ÿª⁄U ∞.’Ë. ⁄UÙ«U ¬⁄U ’ÈœflÊ⁄U ⁄UÊà ºÙ ≈˛U∑§Ù¥ ∑§ ’Ëø ◊¥ ∑§Ê⁄U ø∑§ŸÊøÍ⁄U „UÙ ªß¸– ‹Ê¬⁄UflÊ„UˬÍfl¸∑§ ≈˛U∑§ øÊ‹∑§ Ÿ ∑§Ê⁄U ∑§Ù ≈UÄ∑§⁄U ◊Ê⁄UË ÃÙ fl„U •Êª ø‹ ⁄U„U ≈˛U∑§ ◊¥ ÉÊÈ‚ ªß¸– ß‚ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§Ê⁄U ’È⁄UË Ã⁄U„U ˇÊÁê˝Sà „UÙ ªß¸– ŸªËŸ Ÿª⁄U ÁŸflÊ‚Ë ‚‹◊ÊŸ •¬ŸË ∑§Ê⁄U ∞◊.¬Ë. Æ~ ≈UË.¡Ë. }vxz ‚ ∞.’Ë. ⁄UÙ«U ‚ ªÈ¡⁄U ⁄U„UÊ ÕÊ, Ã÷Ë ¬Ë¿U ‚ •Ê ⁄U„U ≈˛U∑§ ∞◊.¬Ë. Æ~ ∑§.‚Ë. zzÆ~ Ÿ ¬Ë¿U ‚ ∑§Ê⁄U ∑§Ù ¡Ù⁄UºÊ⁄U ≈UÄ∑§⁄U ◊Ê⁄U ºË, Á¡‚‚ ©U‚∑§Ê Á¬¿U‹Ê Á„US‚Ê ’È⁄UË Ã⁄U„U ˇÊÁê˝Sà „UÙ ªÿÊ •ı⁄U ∑§Ê⁄U •Êª ø‹ ⁄U„U ≈˛U∑§ ◊¥ ÉÊÈ‚ ªß¸, Á¡‚‚ ©U‚∑§Ê •ª‹Ê Á„US‚Ê ÷Ë ˇÊÁê˝Sà „UÙ ªÿÊ– ß‚ „Uʺ‚ ◊¥ ∑§Ù߸ ÉÊÊÿ‹ Ÿ„UË¥ „ÈU•Ê–

ÇUèÁð ÕÁæÙð ·¤ô Üð·¤ÚU ãéU¥æ Íæ çßßæ¼

°.Õè. ÚUôÇU ÚUæÁð‹ÎýÙ»ÚU ÂÚU ÕéÏßæÚU ÚUæÌ ãUæ¼âð ×ð´ ÿæçÌ»ýSÌ ·¤æÚUÐ

ƒæÚU ×ð´ Ü»è ¥æ» âð Öñ´â ÁÜ ×ÚUè ߢºı⁄U– œÊ⁄U ⁄UÙ«U ÁSÕà ª˝Ê◊ ’Ê¥∑§ ◊¥ ∞∑§ ◊∑§ÊŸ ◊¥ •Êª ‹ªŸ ‚ ÷Í‚Ê, ∑¢§«UÊ ¡‹ ªÿÊ •ı⁄U •Êª ∑§Ë ø¬≈U ◊¥ •ÊŸ ‚ ÷Ò¥‚ ¡‹ ◊⁄UË– »§Êÿ⁄U Á’˝ª«U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ÉÊ≈UŸÊ ‚È’„U { ’¡ ª˝Ê◊ ’Ê¥∑§ ◊¥ ⁄U„UŸ flÊ‹ ß∑§’Ê‹ ¬≈U‹ ∑§ ◊∑§ÊŸ ◊¥ „ÈU߸– •Êª ◊¥ ÷Í‚Ê, ∑¢§«U ¬Í⁄UË Ã⁄U„U ¡‹ ª∞ •ı⁄U ÿ„UÊ¢ ’¢œË ÷Ò¥‚ ÷Ë ¡‹ ªß¸– »§Êÿ⁄U Á’˝ª«U Ÿ ºÙ ≈Ò¥U∑§⁄U ¬ÊŸË «UÊ‹U∑§⁄U •Êª ¬⁄U ∑§Ê’Í ¬ÊÿÊ–

ÂǸUôçâØô´ Ùð ¼ÂçÌ ·¤ô ç·¤Øæ ƒææØÜ ß¢ºı⁄U– ’Êáʪ¢ªÊ Õʟʢê¸Ã ∑ȧê„UÊ⁄UπÊ«∏UË ◊¥ Áflflʺ ∑§ ø‹Ã ¬«∏UÙÁ‚ÿÙ¥ Ÿ ºê¬Áà ∑§ ‚ÊÕ ¡◊∑§⁄U ◊Ê⁄U¬Ë≈U ∑§Ë, Á¡ã„¥U ÉÊÊÿ‹ •flSÕÊ ◊¥ ∞◊flÊÿ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ÷Ã˸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ–

ÉÊÊÿ‹ ‚ÃË‡Ê (wx) •ı⁄U ©U‚∑§Ë ¬àŸË íÿÙÁà (wÆ) „Ò¥U–

°çâÇU Âè çÜØæ ߢºı⁄U– ÷¢fl⁄U∑ȧ•Ê¢ Õʟʢê¸Ã ª˝Ê◊ Á‹ê’ÙºË ◊¥ ⁄U„UŸ flÊ‹ ߢº⁄U Á¬ÃÊ ’Ê’Í‹Ê‹ Ÿ ∞Á‚«U ¬Ë Á‹ÿÊ, Á¡‚ ©U¬øÊ⁄U ∑§ Á‹∞ ∞◊flÊÿ •S¬ÃÊ‹ ‹ÊÿÊ ªÿÊ–

Øéß·¤ ·¤ô ¿æ·ê¤ ×æÚUæ ߢºı⁄U– ¬⁄Uº‡ÊˬÈ⁄UÊ Õʟʢê¸Ã ¡ŸÃÊ ÄflÊ≈¸U⁄U øı⁄UÊ„U ¬⁄U Áflflʺ ∑§ ø‹Ã ⁄UÊ¡Ê ∑§’ÍÃ⁄UflÊ‹Ê Ÿ ÿ„UË¥ ∑§ ⁄U„UŸ flÊ‹ ‚È⁄‘UãŒ˝ ‚ÙŸË ∑§Ù øÊ∑ͧ ◊Ê⁄U∑§⁄U ÉÊÊÿ‹ ∑§⁄U ÁºÿÊ– ºÙŸÙ¥ ∑§ ’Ëø ◊Ê◊Í‹Ë ’Êà ∑§Ù ‹∑§⁄U Áflflʺ „ÈU•Ê ÕÊ–¥

¿ðç·¢¤» ×ð´ ·¤Ç¸UæØæ ¼ðßæâ ·¤æ ¿ôÚU ߢºı⁄U– ¬⁄Uº‡ÊˬÈ⁄UÊ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ øÁ∑¢§ª ∑§ ºı⁄UÊŸ ºflÊ‚ ∑§ ∞∑§ ‡ÊÊÁÃ⁄U Ÿ∑§’¡Ÿ ∑§Ù ¬∑§«∏UÊ, Á¡‚∑§ ∑§é¡ ‚ ∞∑§ ‹Êπ ∑§Ê ◊Ê‹ ’⁄UÊ◊º „UÙ øÈ∑§Ê „Ò– •Ê⁄UÙ¬Ë ‚ ¬Í¿UÃÊ¿U ¡Ê⁄UË „ÒU– ¬∑§«∏U ª∞ •Ê⁄UÙ¬Ë ∑§Ê ŸÊ◊ •¡ÿ ∑ȧ◊Ê⁄U (wy) ÁŸflÊ‚Ë ºflÊ‚

×çãUÜæ ·¤ô ÀéUÚUè ×æÚUè

×æL¤çÌ ßñÙ ×ð´ ÌôǸUȤôǸU

„ÒU– ßU‚∑§ ∑§é¡ ‚ ∞∑§ ‹Êπ ∑§ ¡fl⁄U ’⁄UÊ◊º „UÙ øÈ∑§ „ÒU¥– ¬Í¿UÃÊ¿U ◊¥ •Ê⁄UÙ¬Ë Ÿ ߢºı⁄U ◊¥ {-| flÊ⁄UºÊÃÊ¥ ∑§Ù •¢¡Ê◊ ºŸÊ ∑§’Í‹ Á∑§ÿÊ– ß‚◊¥ ©U‚∑§ ‚ÊÁÕÿÙ¥ ∑§Ë ÷Ë Ã‹Ê‡Ê ∑§Ë ¡Ê ⁄U„UË „ÒU– •Ê⁄UÙ¬Ë •¬Ÿ ‚ÊÁÕÿÙ¥ ‚Á„Uà øÙ⁄UË ∑§ ◊Ê‹ ∑§Ù ºflÊ‚ ◊¥ Á∆U∑§ÊŸ

‹ªÊÃÊ ÕÊ– •Ê⁄UÙ¬Ë •¡ÿ∑ȧ◊Ê⁄U Ÿ ºflÊ‚ Á¡‹ ◊¥ ∞∑§ „UàÿÊ ∑§Ù ÷Ë •¢¡Ê◊ ÁºÿÊ ÕÊ– ß‚∑§ •‹ÊflÊ ©U‚ ¬⁄U ∑§ß¸ •Ê¬⁄UÊÁœ∑§ ¬˝∑§⁄UáÊ º¡¸ „¥ÒU– ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ù •Ê⁄UÙ¬Ë ∑§ ∑§é¡ ‚ •ı⁄U •Áœ∑§ ◊Ê‹ Á◊‹Ÿ ∑§Ë ‚¢÷ÊflŸÊ „ÒU– •Ê⁄UÊ¬Ë ‚ ¬Í¿UÃÊ¿U ¡Ê⁄UË „ÒU–

ߢºı⁄U– ◊ÊŸ¬È⁄U ÁSÕà ¬È⁄UÊŸ ’‚ S≈Ò¥U«U ∑§ ‚Ê◊Ÿ Áflflʺ ∑§ ø‹Ã •Ê⁄UÙ¬Ë ⁄UÁfl ªfl‹Ë Ÿ •¬Ÿ ºÙ ‚ÊÁÕÿÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ Á◊‹∑§⁄U ⁄UflËãŒ˝ ⁄UÉÊÈfl¢‡ÊË ∑§Ê ⁄UÊSÃÊ ⁄UÙ∑§∑§⁄U ◊Ê⁄U¬Ë≈U ∑§Ë •ı⁄U ©U‚∑§Ë ◊ÊL§Áà flÒŸ ◊¥ ÃÙ«∏U»§Ù«∏ U∑§⁄U ∑§⁄U ºË–

×çãUÜæ Ùð Ââü ¿éÚUæØæ ߢºı⁄U– ◊Í‚Êπ«∏UË ∞‹¡Ë ∑§ê¬Ê©¢U«U ÁSÕà ºÈ∑§ÊŸ ‚ ‡ÊË‹Ê ªª⁄UÊ«∏U ÁŸflÊ‚Ë ∑§Ê‹¢ºË ∑È¥§¡ Á¬¬ÀÿÊ„UÊŸÊ ∑§Ê ¬‚¸ •ôÊÊà ◊Á„U‹Ê ‹ ÷ʪ˖ ¬‚¸ ◊¥ ‚ÙŸ ∑§Ë øŸ, ◊Ù’Êß‹ •ı⁄U Ÿ∑§ºË ⁄Uπ „ÈU∞ Õ– øÙ⁄UË ª∞ ◊Ê‹ ∑§Ë ∑§Ë◊à ‹ª÷ª yz „U¡Ê⁄U L§¬∞ ’ÃÊ߸ ªß¸ „ÒU–

ߢºı⁄U/ºflÊ‚– ¬Ê≈U˸ ◊¥ «UË¡ ‚Ê©U¢«U ∑§Ë Ã¡ •ÊflÊ¡ ∑§Ù ‹∑§⁄U ¡Ë¡Ê ‚Ê‹ ◊¥ Áflflʺ „UÙ ªÿÊ , Á¡‚∑§ ø‹Ã ‚Ê‹ Ÿ øÊ∑ͧ ◊Ê⁄U∑§⁄U ¡Ë¡Ê ∑§Ë „UàÿÊ ∑§⁄U ºË– ß‚ „Uʺ‚ ◊¥ ©U‚∑§Ê ÷Ê߸ ÷Ë ÉÊÊÿ‹ „UÙ ªÿÊ– ÉÊ≈UŸÊ ºflÊ‚ ÁSÕà ¬˝ÃʬŸª⁄U ∑§ ¬Ê‚ •Êê’«U∑§⁄U Ÿª⁄U ◊¥ „ÈU߸, ¡„UÊ¢ ¬Ê≈U˸ ◊¥ «UË¡ ‚Ê©¢U«U ’¡ÊŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U Áflflʺ „UÙ ªÿÊ ÕÊ– ßU‚◊¥ ‚Ê‹ ⁄U◊‡Ê Ÿ •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ ‚ÊÕ Á◊‹∑§⁄U ¡Ë¡Ê ∑§Ê‹Í Á¬ÃÊ ¬˝Ãʬ (ww) •ı⁄U ©U‚∑§ ÷Ê߸ ≈UËŸÍ ¬˝Ãʬ ¬⁄U øÊ∑ȧ•Ù¢ ‚ „U◊‹Ê ∑§⁄U ÁºÿÊ– ºÙŸÙ¥ ∑§Ù ‹„Í‹È„UÊŸ •flSÕÊ ◊¥ ºflÊ‚ ∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄UË

•S¬ÃÊ‹ ◊¥ ¬„È¢UøÊÿÊ ªÿÊ, ¡„UÊ¢ „UÊ‹Ã Á’ª«∏UŸ ¬⁄U ßã„¥U ∞◊flÊÿ •S¬ÃÊ‹ ⁄‘U»§⁄U ∑§⁄U ÁºÿÊ– ⁄UÊà v ’¡ ºÙŸÙ¥ ∑§Ù ÿ„UÊ¢ ‹ÊÿÊ ªÿÊ, Á¡‚◊¥ ¡Ë¡Ê ∑§Ê‹Í Ÿ ©U¬øÊ⁄U ∑§ ºı⁄UÊŸ º◊ ÃÙ«∏U ÁºÿÊ– ’ÃÊÿÊ ªÿÊ Á∑§ ¡Ë¡Ê‚Ê‹ ∑§ ’Ëø «UË¡ ‚Ê©¢U«U ’¡ÊŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U ¬Ê≈U˸ ◊¥ ‹ÊÃ-Éʥ͂ ø‹ Õ– ©U‚ ‚◊ÿ ◊Ê◊‹Ê ‡Êʢà „UÙ ªÿÊ ÕÊ– ©U‚∑§ ’ʺ ‚Ê‹Ê •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§ ‚ÊÕ ¡Ë¡Ê ∑§ ÉÊ⁄U ¬„È¢UøÊ •ı⁄U ¡Ë¡Ê ¬⁄U øÊ∑ȧ•Ù¥ ‚ „U◊‹Ê ∑§⁄U ÁºÿÊ– ’Ëø ’øÊfl ◊¥ •Ê∞ ©U‚∑§ ÷Ê߸ ∑§ •‹ÊflÊ •ãÿ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ÷Ë øÙ≈U¥ •ÊßZ– •÷Ë Á∑§‚Ë ∑§Ë Áª⁄UçÃÊ⁄UË Ÿ„UË¥ „ÈU߸ „ÒU–

×梻ËØæ çÇÂô âð ÌèÙ ÇUèÁÜ ¿ôÚU ç»ÚUÌæÚU ߢºı⁄U– ◊Ê¢ªÀÿÊ Á«U¬Ù ∑§ ¬˝ÁÃ’¢ÁœÃ ˇÊòÊ ◊¥ ÉÊÈ‚∑§⁄U «UË¡‹ •ı⁄U ÉÊÊ‚‹≈U øÈ⁄UÊÃ „ÈU∞ ÃËŸ •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ Ÿ ¬∑§«∏UÊ •ı⁄U ߟ∑§ ∑§é¡ ‚ „U¡Ê⁄UÙ¥ L§¬∞ ∑§Ê «UË¡‹ •ı⁄U ÉÊÊ‚‹≈U ¡éà Á∑§ÿÊ– ◊Ê¢ªÀÿÊ Á«U¬Ù ‚ ∑§Ê»§Ë ‚◊ÿ ‚ ¬≈˛UÙ‹ •ı⁄U «UË¡‹ øÙ⁄UË ∑§Ë flÊ⁄UºÊÃ¥ „UÙ ⁄U„UË ÕË¥, Á¡‚◊¥ ∑§ß¸ ’º◊ʇÊÙ¥ ∑§Ù Áª⁄UçÃÊ⁄U ÷Ë Á∑§ÿÊ ªÿÊ âÊÊ, Á∑¥§ÃÈ ß‚∑§ ’ʺ ÷Ë flÊ⁄UºÊÃ¢ ¡Ê⁄UË „¥ÒU–

◊Ê¢ªÀÿÊ ÁSÕà •Ê¬ÍÁø Á«U¬Ù ‚ÊßÁŸ¢ª ∞Á⁄UÿÊ ¬˝ÁÃ’¢ÁœÃ ˇÊòÊ ◊¥ ÉÊÈ‚∑§⁄U «UË¡‹ •ı⁄U ÉÊÊ‚‹≈U øÈ⁄UÊ ⁄U„U •Ù◊¬˝∑§Ê‡Ê Á¬ÃÊ ⁄UÊ◊‡fl⁄U øı„UÊŸ, ‡Ê¢∑§⁄U‹Ê‹ Á¬ÃÊ ‡Êπ⁄U, ‚ÙŸÍ Á¬ÃÊ ©UºÿÁ‚¢„U ÃËŸÙ¥ ÁŸflÊ‚Ë ß¢Áº⁄UÊ Ÿª⁄U ∑§Ù Áª⁄UçÃÊ⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ– •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ ∑§ ∑§é¡ ‚ w}Æ ‹Ë≈U⁄U «UË¡‹ •ı⁄U vÆz ‹Ë≈U⁄U ÉÊÊ‚‹≈U ∑ȧ‹ ∑§Ë◊à vx{ÆÆ L§¬∞ ’⁄UÊ◊º Á∑§ÿÊ ªÿÊ–

ÂÅUÚUè ·ð¤ Âæâ Üæàæ ç×Üè ߢºı⁄U– Á∑§‡ÊŸª¢¡ ⁄‘U‹fl »§Ê≈U∑§ ∑§ ¬Ê‚ ¬≈U⁄UË ¬⁄U ∞∑§ •ôÊÊà ¬ÈL§· ∑§Ë ‹Ê‡Ê Á◊‹Ë– ◊„ÍU ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ◊ª¸ ∑§Êÿ◊ ∑§⁄U ‡Êfl ∑§Ù ¬ÙS≈U◊Ê≈¸U◊ ∑§ Á‹∞ ÷¡ ÁºÿÊ „Ò– Á»§‹„UÊ‹ ◊ÎÃ∑§ ∑§Ë Á‡ÊŸÊÅà Ÿ„UË¥ „UÙ ¬Ê߸ „ÒU–

Åþ·¤ âð ¼ßæ§ü ·ð¤ ·¤æÅêüÙ ¿éÚUæ°

ߢºı⁄U– „UÊÃÙº Õʟʢê¸Ã Ÿß¸ •Ê’ÊºË ◊¥ ¬È⁄UÊŸ Áflflʺ ∑§Ù ‹∑§⁄U ºÁ⁄UÿÊflÁ‚¢„U Á¬ÃÊ ⁄UÊ◊Á‚¢„U ’ʪ⁄UË Ÿ ‚ÊÁflòÊË’Ê߸ ∑§ º⁄UflÊ¡ ◊¥ ‹Êà ◊Ê⁄UË •ı⁄U •¢º⁄U ÉÊÈ‚∑§⁄U ©U‚ ¿ÈU⁄UË ◊Ê⁄U ºË– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ÷Ò¥‚‹Êÿ ◊¥ ¬È⁄UÊŸ Áflflʺ ∑§ ø‹Ã •Ê⁄UÙ¬Ë Áº‹ºÊ⁄U Á¬ÃÊ ¡Èª‹Á∑§‡ÊÙ⁄U Ÿ ¬˝◊’Ê߸ ¬¢flÊ⁄U ∑§Ù ¡◊∑§⁄U ¬Ë≈UÊ •ı⁄U ªflÊ„UË ºŸ ‚ ◊ŸÊ Á∑§ÿÊ– ߢºı⁄U– ‡Ê„U⁄U ◊¥ øÙ⁄UË ∑§Ë flÊ⁄UºÊÃ¥ Õ◊Ÿ ˆÍÚU ×æÚU·¤ÚU »æØ ·¤æ ÂðǸU ÌôǸUæ ∑§Ê ŸÊ◊ Ÿ„UË¥ ‹ ⁄U„UË „Ò¥U– ’ËÃË ⁄UÊà ÷Ë ß¢ºı⁄U– ’«∏UªÙºÊ Õʟʢê¸Ã ª˝Ê◊ øÙ⁄UÙ¥ Ÿ •ÊœÊ º¡¸Ÿ SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U œÊflÊ Á¬¬ÀÿÊ ◊¥ Áflflʺ ∑§ ø‹Ã •Ê⁄UÙ¬Ë ’Ù‹Ê •ı⁄U „U¡Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê ◊Ê‹ ‹ ÷ʪ– ‹‚ÍÁ«∏UÿÊ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ⁄UÊ„ÈU‹ Á¬ÃÊ ¡Ê‹◊ Ÿ ⁄UÊ¡‹’Ê߸ ∑§Ë º fl Ê‚ ŸÊ∑§Ê ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ⁄UÙ«U ‹Êߢ‚ ¬⁄U ªÊÿ ∑§Ù ¬àÕ⁄U ◊Ê⁄UÊ, Á¡‚‚ ©U‚∑§Ê ¬Ò⁄U Áfl¡ÿ ‡Ê◊ʸ ÁŸflÊ‚Ë ◊ÊŸ¬È⁄U ∑§Ê ≈˛U∑§ ≈ÍU≈U ªÿÊ– π«∏ U Ê ÕÊ, Á¡‚∑§Ë ÁÃ⁄U¬Ê‹ ∑§Ê≈U∑§⁄U ¼ãðUÁ ×ð´ °·¤ Üæ¹ ¥õÚU Õ槷¤ •ôÊÊà ’º◊Ê‡Ê v{ ∑§Ê≈͸UŸ ºflÊ߸ ∑§ ÙãUè´ ÜæÙð ÂÚU âÌæØæ øÈ⁄UÊ∑§⁄U ‹ ª∞– fl„UË¥ •¡È¸Ÿ ¬À≈UŸ ◊¥ ߢºı⁄U– ◊Á„U‹Ê ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ‚È¢º⁄UŸª⁄U ⁄U„UŸ flÊ‹ ◊Ù„Uê◊º „U»§Ë¡ ∑§ ÉÊ⁄U ‚ ’Êáʪ¢ªÊ ◊¥ ⁄U„UŸ flÊ‹Ë ⁄UøŸÊ øÙ⁄U ‚ÙŸ ∑§Ê ◊¢ª‹‚ÍòÊ, ºÙ „U¡Ê⁄U ◊Ê‹flËÿ ∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà ¬⁄U ¬Áà Ÿ∑§º, ’øŸ ‚Á„Uà „U¡Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê ◊Ê‹ ‹ ÁflŸÙº, ‚‚È⁄U „ÈU∑ȧ◊ø¢º •ı⁄U ‚Ê‚ ÷ʪ– ◊ŸÙ⁄U◊Ê ÁŸflÊ‚Ë ª˝Ê◊ ‚ÙŸflÊÿ ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U Á‚Àfl⁄U •ÊÚÄ‚ Á∑§‡ÊŸª¢¡ ∑§ Áπ‹Ê»§ Œ„U¡ ¬˝ÃÊ«∏UŸÊ ∑§ÊÚ‹ÙŸË ◊¥ •L§áÊ ‡ÊÊ„U ∑§ ÉÊ⁄U ‚ øÙ⁄U ∑§Ê ◊È∑§º◊Ê º¡¸ Á∑§ÿÊ „ÒU– •Ê⁄UÙ¬Ë ªÒ‚ Á‚‹¥«U⁄U, ’øŸ, ÉÊ«∏UË, ∑§¬«∏U º„U¡ ◊¥ ∞∑§ ‹Êπ M§¬∞ •ı⁄U ’Êß∑§ øÈ⁄UÊ∑§⁄U ‹ ª∞– fl„UË¥ ŸË‹∑¢§∆U ‹ÊŸ ∑§ Á‹∞ ¬⁄‘U‡ÊÊŸ ∑§⁄U ⁄U„U Õ– ∑§ÊÚ‹ÙŸË ÁŸflÊ‚Ë ∑ΧcáÊʺflË ◊Ê„U‡fl⁄UË

∑§Ê ◊¢ª‹‚ÍòÊ •ôÊÊà ’º◊Ê‡Ê øÈ⁄UÊ∑§⁄U ‹ ªÿÊ– ©Uœ⁄, U ◊„ÍU ÁSÕà „UÊ≈U ◊Һʟ ∑§ ¬Ê‚ π«∏UË ≈UÊ≈UÊ ◊ÒÁ¡∑§ ∑§ ºÙ ≈UÊÿ⁄U øÙ⁄UË „UÙ ª∞– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ◊ŸÙ„U⁄U Á‚¢ª ÁŸflÊ‚Ë ‹ÈÁŸÿʬÈ⁄UÊ ∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà ¬⁄U ¬˝∑§⁄UáÊ º¡¸ Á∑§ÿÊ– ßU‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ¬¢øfl≈UË ∑§ÊÚ‹ÙŸË ¬Á⁄U‚⁄U ‚ •ôÊÊà ’º◊Ê‡Ê •‹◊Ê⁄UË ◊¥ ⁄Uπ ¬Ê¢ø „¡Ê⁄U M§¬∞ ‹ ÷ʪʖ ¡ÿ¢Ã ‡Ê◊ʸ ∑§Ë Á‡Ê∑§Êÿà ¬⁄U •ôÊÊà •Ê⁄UÙ¬Ë ∑§ Áπ‹Ê»§ ¬˝∑§⁄UáÊ º¡¸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ–

ãUæ§ü ·¤ôÅüU ÂçÚUâÚU âð Õ槷¤ ¿ôÚUè ߢºı⁄U– „UÊ߸∑§Ù≈¸U ¬Á⁄U‚⁄U ‚ •ôÊÊà ’º◊Ê‡Ê ¡ÍŸÊÁ⁄U‚Ê‹Ê ◊¥ ⁄U„UŸ flÊ‹ •ÊÁ‚»§ Á¬ÃÊ ß∑§’Ê‹ ∞„U◊º ∑§Ë ’Êß∑§ ∞◊.¬Ë. Æ~ ¡.¬Ë. Æ}z} øÈ⁄UÊ∑§⁄U ‹ ªÿÊ–

„Ò‹UÙ Á„ãŒÈSÃÊŸ ãÿÍ¡ ∞¢«U Ÿ≈Ufl∑¸§ ∑§ Á‹U∞ SflÊ◊Ë, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ∞fl¢ ◊ÈŒ˝∑§ ¬˝flËáÊ ‡Ê◊ʸ mÊ⁄UÊ ¬Ë.¡Ë. ßã»˝§ÊS≈˛UÄø⁄UU ∞¢«U ‚Áfl¸‚‚ ¬˝Ê.Á‹U. ¬˝‚ ⁄UÊ™§π«∏UË,U ∞.’Ë. ⁄UÊ«U, ߢŒı⁄U ‚ ◊ÈÁŒ˝Ã ∞fl¢ zÆw, Á¬˝¢‚‚ ∞ê¬Êÿ⁄U, ⁄U‚∑§ÊU‚¸ ⁄UÊ«U, ߢŒı⁄U ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ. ‚¢¬ÊŒ∑§ — ¬˝flËáÊ ‡Ê◊ʸ, »§ÊŸ — Æ|xv-wzx}}vv. •Ê⁄U.∞Ÿ.•Ê߸. ⁄UÁ¡.∑˝§. ∞◊¬Ë∞ø•Ê߸∞Ÿ/wÆÆ{/v}vxx.

Hellohindustan Epaper  

hello hindustan is daily newspaper