Page 1

งานทาบุญประจาปี 2552 ของคณะศิษย์อาภรโณ คณะศิษย์อาภรโณ ประกอบด้วยผู้ที่มีศรัทธาต่อ วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( เจริญ ญาณวรเถระ) หลวงพ่อธัมมวิตักโก( เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต) สมเด็จพระวันรัต (นิรันดร์ นิรนฺต โร) สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) และหลวงปู่อาพัน ( อาภรโณ บุญ-หลง ) ได้ร่วมทาบุญ ประจาปี ซึ่งปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ครบวาระ ๑๑๑ ปีชาตะ เจ้าคุณนรฯ และ ๑๐๘ ปีหลวงปู่อาพัน คณะศิษย์ จึงได้ร่วมกันถวายสังฆทาน หล่อพระพุทธรูป สวดมนต์ไหว้ ๕ ครั้ง รวมทั้งการสร้างพระรูปเหมือนเจ้า คุณนรฯ โดยใช้ปัจจัยของคณะศิษย์และผู้ศรัทธาที่มาร่วมงานเท่านั้น ไม่มกี ารประชาสัมพันธ์ แต่มผี ู้ทราบ ข่าว สอบถามรายละเอียดมาที่คณะศิษย์อาภรโณจานวนมาก เมื่อท่านเหล่านั้นทราบกุศลเจตนาแล้ว ก็ได้ ร่วมอนุโมทนา ดังนี้ ท่านเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ได้อนุญาตให้เปิดพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อใช้เป็นที่ ประกอบพิธีพุทธาภิเษก อธิษฐานจิต และสวดมนต์ และท่านรับเป็นประธานหล่อพระพุทธรูป (ประจา ศาลาปฎิบัติธรรม) และจุดเทียนชัยพุทธาภิเษก ส่วนประธานดับเทียนชัย ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศ พระเถราจารย์ผู้ใหญ่หลายรูป ได้เมตตารับนิมนต์มาร่วมบุญบารมีอธิษฐานจิต เช่น หลวงปู่จันทร์ แรม บุรีรัมย์ หลวงปู่บญ ุ มา สกลนคร หลวงพ่อไพบูลย์ พะเยา หลวงปู่สรวง ยโสธร หลวงปู่หวาน สงขลา หลวงปู่คูณ สุเมโธ อุดรธานี หลวงปู่บุญ ชลบุรี หลวงพ่อเฉลิม อยุธยา หลวงพ่อเอียด อยุธยา หลวงพ่อรวย อยุธยา หลวงพ่อหวล อยุธยา มูลนิธิเจ้าคุณนรฯ นาหนังสือธรรมะมาเผยแพร่ในวันงาน


ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ เอื้อเฟื้อสนามบอล(เป็นที่จอดรถ) และบุคลากรมา ช่วยงาน รวมทั้ง กัลยาณมิตรและผู้มีความเคารพในพระรัตนตรัย เช่น ชมรมคนรักหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นแพทย์และผู้เลื่อมใส ศรัทธาต่อหลวงปู่ทวด ก็มาช่วยในพิธี พระผงรูปเหมือนเจ้าคุณนรฯ รุน่ นี้ ตั้งชื่อว่า รุ่นกตัญญู ผู้ดาเนินการเป็นผู้ใหญ่ของคณะศิษย์ อาภรโณ โดยอัญเชิญมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ที่เกี่ยวพันกับวัดเทพศิรินทราวาส เจ้าคุณนรฯ และครูบาอาจารย์ ของหลวงปู่อาพัน ที่หลวงปู่อาพันบูชาภายในกุฏิ ซึ่งเป็นมวลสารมงคลศักดิ์สิทธิ์ แท้ ๆ และเดิมเดิม เก็บรักษาบูชามาเป็นเวลามากกว่า ๕๐ ปี มาสร้างพระรูปเหมือนเจ้าคุณนรฯ โดยคณะศิษย์จะนาพระรุ่น นี้ไปมอบให้องค์กรการกุศล ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหากษัตริย์ที่เจ้า คุณนรฯบรรพชาถวาย ) องค์กรที่ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ และองค์กรที่ช่วยเหลือการศึกษาของเด็กและ สังคม เป็นต้น เพือ่ ให้ประชาชนทาบุญและได้รับพระรุ่นนี้เป็นที่ระลึก เสมือนหนึ่งหลวงปู่อาพันนาพา ประชาชนไปทาบุญยังองค์กรการกุศลนั้น ๆ ขออนุโมทนาดวงจิตที่เป็นกุศลของทุกท่าน ศิษย์อาภรโณ

Anniversary for ChaoKhunNor  

2553 ChaoKhunNor wat Dhepsirin

Anniversary for ChaoKhunNor  

2553 ChaoKhunNor wat Dhepsirin